VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

Veľkosť: px
Začať zobrazovať zo stránky:

Download "VERIFIKAČNÝ DOKUMENT"

Prepis

1 VERIFIKAČNÝ DOKUMENT vypracovaný podľa ustanovenia 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o RPVS ) Oprávnená osoba PETERKA & PARTNERS advokátní kancelář s.r.o., so sídlom: Karlovo náměstí 671/24, Praha 1, Česká republika, konajúca prostredníctvom svojej organizačnej zložky: PETERKA & PARTNERS advokátska kancelária s.r.o. organizačná zložka, so sídlom organizačnej zložky: Kapitulská 18/A, Bratislava, Slovenská republika, IČO: , IČ DPH: SK , zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel: Po, vložka číslo: 1165/B Partner verejného sektora Obchodné meno: Magirus GmbH Sídlo: Graf-Arco-Straße 30, Ulm, Nemecká spolková republika Zapísaná: v obchodnom registri Okresného súdu Ulm Identifikačné číslo: HRB 3390 Podľa ustanovenia 11 ods. 5 zákona o RPVS oprávnená osoba preukazuje identifikáciu konečného užívateľa výhod/konečných užívateľov výhod partnera verejného sektora (ďalej len KUV ) nasledovne: 1. Odôvodnenie, na základe akých informácií postupom podľa ustanovenia 11 ods. 4 zákona o RPVS oprávnená osoba identifikovala KUV. Oprávnená osoba identifikovala KUV na základe údajov a informácií získaných z nasledovných dokumentov: 1. Výpis z registra trestov právnických osôb Magirus GmbH zo dňa Výpis z obchodného registra Magirus GmbH zo dňa Spoločenská zmluva Magirus GmbH zo dňa Ročná účtovná závierka Magirus GmbH za hospodársky rok 2019 ( do ), správa nezávislého audítora zo dňa Organizačná štruktúra CNH Industrial N.V. zo dňa Výpis z obchodného registra Iveco Magirus Fire Fighting GmbH zo dňa Spoločenská zmluva Iveco Magirus Fire Fighting GmbH zo dňa Ročná účtovná závierka Iveco Magirus Fire Fighting GmbH za hospodársky rok ( do ) zo dňa Výpis z obchodného registra Iveco Magirus Aktiengesellschaft zo dňa Výpis z registra trestov právnických osôb Iveco Magirus Aktiengesellschaft zo dňa Zakladateľská zmluva Iveco Magirus Aktiengesellschaft zo dňa Zoznam akcionárov Iveco Magirus Aktiengesellschaft 1

2 13. Hromadná akcia Iveco Magirus Aktiengesellschaft zo dňa Hromadná akcia Iveco Magirus Aktiengesellschaft zo dňa Hromadná akcia Iveco Magirus Aktiengesellschaft zo dňa Ročná účtovná závierka Iveco Magirus Aktiengesellschaft za hospodársky rok ( do ), správa nezávislého audítora zo dňa Výpis z obchodného registra komory CNH Industrial N.V. zo dňa Zakladateľská zmluva CNH Industrial N.V. zo dňa Výročná správa CNH Industrial N.V. za rok 2019, účtovná závierka za rok 2020 a správa nezávislého audítora za rok 2020 zo dňa Výpis z obchodného registra komory EXOR N.V. zo dňa Správa rady EXOR N.V., konsolidovaná účtovná závierka k , účtovná závierka k , správa nezávislého audítora zo dňa Výpis z obchodného registra komory Giovanni Agnelli B.V. zo dňa Údaje konečného užívateľa výhod Magirus GmbH zo dňa Čestné vyhlásenie Magirus GmbH zo dňa Výpis z obchodného registra Magirus GmbH zo dňa Čestné vyhlásenie Magirus GmbH zo dňa Fotokópia cestovného pasu p. Thomas Hilse Pre účely identifikácie KUV sme vychádzali zo zákonnej definície ustanovenia 6a zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ZOL ). Skratky spoločností používané v tomto verifikačnom dokumente označujú spoločnosti a subjekty takto definované v texte tohto dokumentu. A. Vlastnícka štruktúra Partnera verejného sektora Z preskúmavaných dokumentov vyplýva, že Partner verejného sektora je spoločnosťou s ručením obmedzeným založenou podľa práva Nemeckej spolkovej republiky dňa Spoločenskou zmluvou zo dňa a zapísanou do obchodného registra Okresného súdu Ulm pod č. HRB Predložené dokumenty dokladujú konzistentnú a neprerušenú reťaz vlastníctva podielov Partnera verejného sektora a podielov hierarchicky vyššie stojacich spoločností po spoločnosť Giovanni Agnelli B.V., ako je to popísané v tomto verifikačnom dokumente nižšie. Spoločníkmi Partnera verejného sektora sú: Spoločníci Iveco Magirus Fire Fighting GmbH so sídlom: C. D. Magirusstraße 20, Weisweil, Nemecká spolková republika ( Iveco Magirus Fire Fighting GmbH ) základnom imaní Hlasovacie práva zisku 99,76% 99,76% 99,76% FCA Partecipazioni S.p.A. 0,24% 0,24% 0,24% 2

3 so sídlom: Corso Ferrucci n. 112/3, Turín, Talianská republika ( FCA Partecipazioni S.p.A. ) Na základe nášho šetrenia neexistujú žiadne dokumenty, dohody (či už písomné, ústne, formálne alebo boli zmenené závery o určení KUV uvedené v tomto verifikačnom dokumente, s výnimkou: - Dohoda o kontrole a prevode zisku (Control and Profit transfer agreement) medzi Iveco Magirus Fire Fighting GmbH a Partnerom verejného sektora, naposledy menená dňa , - FCA Partecipazioni S.p.A. ako menšinový spoločník má zaručené dividendy vo výške 6% menovitej hodnoty jeho obchodného podielu. Na základe vykonaného šetrenia a posúdenia získaných dokumentov, ako je uvedené v tomto verifikačnom dokumente nižšie, vyplynulo, že za účelom určenia KUV podiel na základnom imaní, hlasovacie práva, deľba zisku alebo iný spôsob ovládania spoločníkov Partnera verejného sektora a následnej reťaze vlastníckych podielov v hierarchii Partnera verejného sektora nebolo potrebné skúmať vo vzťahu k spoločnosti FCA Partecipazioni S.p.A. a Iveco S.p.A. B. Vlastnícka štruktúra Iveco Magirus Fire Fighting GmbH Z preskúmavaných dokumentov vyplýva, že spoločnosť Iveco Magirus Fire Fighting GmbH je spoločnosťou s ručením obmedzeným založenou podľa práva Nemeckej spolkovej republiky dňa a zapísanou do obchodného registra Okresného súdu Freiburg pod č. HRB Spoločníkmi spoločnosti Iveco Magirus Fire Fighting GmbH sú: Spoločníci Iveco Magirus Aktiengesellschaft so sídlom: Nicolaus-Otto-Straße 27, UIm, Nemecká spolková republika ( Iveco Magirus Aktiengesellschaft ) základnom imaní Hlasovacie práva zisku 90,032% 90,032% 90,032% FCA Partecipazioni S.p.A. 9,968% 9,968% 9,968% Na základe nášho šetrenia neexistujú žiadne dokumenty, dohody (či už písomné, ústne, formálne alebo boli zmenené závery o určení KUV uvedené v tomto verifikačnom dokumente, s výnimkou: - Dohoda o kontrole a prevode zisku (Control and Profit transfer agreement) medzi Iveco Magirus Aktiengesellschaft a Iveco Magirus Fire Fighting GmbH, naposledy menená dňa , - FCA Partecipazioni S.p.A. ako menšinový spoločník má zaručené dividendy vo výške 6% menovitej hodnoty jeho obchodného podielu. Na základe vykonaného šetrenia a posúdenia získaných dokumentov, ako je uvedené v tomto verifikačnom dokumente nižšie, vyplynulo, že za účelom určenia KUV podiel na základnom imaní, hlasovacie práva, deľba zisku alebo iný spôsob ovládania spoločníkov Partnera verejného sektora a následnej reťaze vlastníckych podielov v hierarchii Partnera verejného sektora nebolo potrebné skúmať 3

4 vo vzťahu k spoločnosti FCA Partecipazioni S.p.A. C. Vlastnícka štruktúra Iveco Magirus Aktiengesellschaft Z preskúmavaných dokumentov vyplýva, že spoločnosť Iveco Magirus Aktiengesellschaft je akciovou spoločnosťou založenou podľa práva Nemeckej spolkovej republiky dňa a zapísanou do obchodného registra Okresného súdu Ulm pod č. HRB Akcionármi spoločnosti Iveco Magirus Aktiengesellschaft sú: Spoločníci základnom imaní Hlasovacie práva zisku FCA Partecipazioni S.p.A. 6% 6% 6% CNH Industrial N.V. so sídlom: Amsterdam, Holandské kráľovstvo, hlavné sídlo: St. James s Street 25, Londýn, SW1A 1HA, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska ( CNH Industrial N.V. ) Iveco S.p.A so sídlom: Via Puglia, 35, Turín, Talianska republika ( Iveco S.p.A ) 88% 88% 88% 6% 6% 6% Na základe nášho šetrenia neexistujú žiadne dokumenty, dohody (či už písomné, ústne, formálne alebo boli zmenené závery o určení KUV uvedené v tomto verifikačnom dokumente, s výnimkou skutočností uvedených v časti A. vyššie. D. Vlastnícka štruktúra CNH Industrial N.V. Z preskúmavaných dokumentov vyplýva, že spoločnosť CNH Industrial N.V. je akciovou spoločnosťou založenou podľa práva Holandského kráľovstva a zapísanou do obchodného registra obchodnej komory Holandského kráľovstva pod č dňa Ku dňu bola jediným hlavným akcionárom, pokiaľ ide o vlastníctvo akcií, hlasovacie práva, podiel na základnom imaní CNH Industrial N.V. presahujúci 25%, spoločnosť EXOR N.V., so sídlom Gustav Mahlerplein 25, 1082 MS Amsterdam, Holandské kráľovstvo ( EXOR N.V. ), ktorého podiel na základnom imaní predstavoval 27,1% 1, hlasovacie práva (vrátane osobitných akcií s hlasovacím právom) dosiahli 42,5% 2. Ekonomický podiel činil k ,89% 3. 1 Výročná správa CNH Industrial N.V. za rok 2020, účtovná závierka za rok 2020 a správa nezávislého audítora za rok 2020 zo dňa , str Výročná správa CNH Industrial N.V. za rok 2020, účtovná závierka za rok 2020 a správa nezávislého audítora za rok 2020 zo dňa , str Správa rady EXOR N.V., konsolidovaná účtovná závierka k , účtovná závierka k , správa nezávislého audítora zo dňa , str. 5 4

5 E. Vlastnícka štruktúra EXOR N.V. Z preskúmavaných dokumentov vyplýva, že spoločnosť EXOR N.V. je spoločnosťou porovnateľnou s akciovou spoločnosťou založenou podľa práva Holandského kráľovstva dňa a zapísanou do obchodného registra obchodnej komory Holandského kráľovstva pod č Najväčším akcionárom spoločnosti EXOR N.V. s podielom 52,99% je spoločnosť Giovanni Agnelli B.V., so sídlom: Gustav Mahlerplein 25 A, 1082 MS, Amsterdam, Holandské kráľovstvo, pôsobiaca ako spoločnosť pre správu investícií. Giovanni Agnelli B.V. je holandská súkromná spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorá bola založená podľa práva Holandského kráľovstva dňa a bola zapísaná do obchodného registra obchodnej komory Holandského kráľovstva pod č Jej obchodné podiely vlastnia potomkovia pána Giovanni-ho Agnelli-ho, zakladateľa spoločnosti Fiat. Hlavným obchodným cieľom je zachovať jednotu a kontinuitu jej kontrolného podielu v spoločnosti EXOR N.V. Žiadny z akcionárov alebo členov žiadnych subjektov uvedených vyššie nemá iný podiel na právomociach alebo právach v týchto subjektoch ako podiel príslušného spoločníka alebo akcionára alebo člena na základnom imaní alebo vklade v príslušnom subjekte (okrem prípadov, keď je to výslovne uvedené v tomto verifikačnom dokumente inak). Vo vzťahu k Partnerovi verejného sektora na základe čestného vyhlásenia a absencie iných dostupných informácií za to, že neexistuje: a) žiadna právnická osoba (konajúca samostatne alebo spolu s inými osobami), ktorá: 1. má priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach v Partnerovi verejného sektora alebo na jeho základnom imaní vrátane akcií na doručiteľa, 2. má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v Partnerovi verejného sektora alebo akéhokoľvek jeho člena inak ako priamou alebo nepriamou kontrolou akcií v Partnerovi verejného sektora, ako je opísané vyššie, 3. ovláda Partnera verejného sektora iným spôsobom, ako je uvedené v prvom a druhom bode, 4. má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania Partnera verejného sektora alebo z inej jeho činnosti, b) žiadna fyzická osoba (konajúca samostatne alebo spolu s inými osobami), ktorá 1. má priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach v Partnerovi verejného sektora alebo na jeho základnom imaní vrátane akcií na doručiteľa, 2. má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v právnickej osobe alebo akéhokoľvek ich člena, 3. ovláda Partnera verejného sektora iným spôsobom, ako je uvedené v prvom a druhom bode, 4. má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania Partnera verejného sektora alebo z inej jeho činnosti, a nezistili sme, že by existovali dokumenty, dohody (či už písomné alebo ústne, formálne alebo sa zmenili vyššie uvedené výsledky šetrenia (okrem prípadov, keď je to výslovne uvedené v tomto verifikačnom dokumente inak). Na základe vyššie uvedeného sme po vykonanom šetrení a posúdení získaných dokumentov dospeli k odôvodnenému záveru, že kritériá uvedené v 6a ZOL ods. 1 (ani s prihliadnutím na 6a ods. 3 ZOL) nespĺňa žiadna fyzická osoba, t. j. neexistujú fyzické osoby, ktoré by ovládali alebo kontrolovali Partnera verejného sektora alebo v ktorých prospech by Partner verejného sektora vykonával svoju činnosť alebo obchod, ako je uvedené v 6a ods. 1 ZOL. 5

6 V zmysle 6a ods. 2 sa preto za konečných užívateľov výhod u Partnera verejného sektora považujú členovia jej vrcholového manažmentu t. j. štatutárny orgán alebo členovia štatutárneho orgánu. Štatutárnym orgánom - konateľom Partnera verejného sektora je v zmysle výpisu z obchodného registra Partnera verejného sektora: Konečný užívateľ výhod spĺňajúci podmienky Podľa 6a ods. 2 ZOL Meno, priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia, štátna príslušnosť Thomas Hilse adresa: Via Giuseppe Mazzini 43, Torino, Taliansko dátum narodenia: štátna príslušnosť: Nemecká spolková republika Verejný funkcionár Nie 2. Uvedenie vlastníckej štruktúry a riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora, ak je ním právnická osoba. Vlastnícka štruktúra Viď časť 1. tohto dokumentu. Riadiaca štruktúra Najvyšším orgánom Partnera verejného sektora je valné zhromaždenie, ktoré tvoria spoločníci Partnera verejného sektora. Partnera verejného sektora riadi konateľ, ktorého pre účely tohto verifikačného dokumentu považujeme za vrcholný orgán riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora z dôvodov uvedených nižšie. Konateľ je štatutárnym orgánom Partnera verejného sektora. Konateľovi prislúcha obchodné vedenie Partnera verejného sektora. Konateľ rozhoduje o všetkých záležitostiach Partnera verejného sektora, ktoré nie sú všeobecne záväznými predpismi, spoločenskou zmluvou Partnera verejného sektora vyhradené do pôsobnosti valného zhromaždenia alebo rozhodnutiami valného zhromaždenia alebo internými pravidlami (Článok 7 Spoločenskej zmluvy). Za Partnera verejného sektora koná a podpisuje jediný konateľ samostatne. Ak by boli vymenovaní viacerí konatelia, musia konať dvaja spoločne alebo jeden konateľ s prokuristom. Pre úplnosť, skupina CNH Industrial využíva matricovú organizáciu riadenia, kedy v rámci konkrétneho segmentu majú parciálne roly i osoby nachádzajúce sa mimo vnútornej štruktúry Partnera verejného sektora ako vedúcej spoločnosti segmentu protipožiarnej techniky skupiny CNH. 3. Uvedenie údaja podľa ustanovenia 4 ods. 3 písm. f) zákona o RPVS, ak o nich oprávnená osoba má alebo mohla mať vedomosť vrátane označenia verejnej funkcie. Vo vrcholovom manažmente Partnera verejného sektora nevykonávajú funkciu verejní funkcionári vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike podľa čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len ústavný zákon č. 357/2004 Z. z. ). 6

7 Oprávnená osoba nemá vedomosť o tom, že by súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora boli osoby - verejní funkcionári vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike podľa ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. 4. V prípade partnera verejného sektora podľa ustanovenia 4 ods. 4 zákona o RPVS preukázanie, že podmienky na zápis vrcholového manažmentu do registra partnerov verejného sektora sú splnené Neaplikuje sa. 5. Vyhlásenie, že skutočnosti uvedené vo verifikačnom dokumente zodpovedajú skutočne zistenému stavu oprávnenou osobou Oprávnená osoba týmto vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu. V Bratislave dňa [podpísané zaručeným elektronickým podpisom] PETERKA & PARTNERS advokátní kancelář s.r.o. prostredníctvom PETERKA & PARTNERS advokátska kancelária s.r.o. organizačná zložka Ondřej Peterka konateľ a vedúci organizačnej zložky 7