DPH [EUR] DPH [%] DPH [EUR]

Veľkosť: px
Začať zobrazovať zo stránky:

Download "DPH [EUR] DPH [%] DPH [EUR]"

Prepis

1 Faktúra Porad. č. faktúry / Var. symbol: Obchodný partner: Zmluvný účet: HLAVNÁ CESTA 20/20 Dátum splatnosti: Dátum dodania: Dátum spotreby: Dátum vyhotovenia: Meno a sídlo obch. partnera podľa obch. reg.: HLAVNÁ 20 IČO: DIČ: Vážený obchodný partner, ďakujeme za prejavenú dôveru. Posielame Vám faktúru za elektrinu. Prosíme, aby ste nedoplatok uhradili do Ďakujeme. Suma bez DPH DPH DPH Suma s DPH Za dodanie tovaru a služieb 301,12 20,00 60,22 361,34 Spolu 301,12 60,22 361,34 Úrok z omeškania platby 9,00 Nedoplatok 370,34 Dôležité informácie o zvyšovaní energetickej efektívnosti a úsporách energií nájdete na Vystavená faktúra bola skontrolovaná.

2 Príloha k faktúre číslo Porad. č. faktúry / Var. symbol: Obchodný partner: Zmluvný účet: Meno a sídlo obch. partnera podľa obch. reg.: HLAVNÁ 20 IČO: DIČ: Číslo miesta dodávky: 24ZZS M Číslo miesta spotreby: Fakturované obdobie: Produkt: FirmaIndividualAktiv Adresa miesta spotreby: CES HLAVNÁ 34 Zmluvné hodnoty Rezervovaná kapacita [kw] Max. rezervovaná kapacita [kw] Objednané množstvo [kwh] Dodané množstvo [kwh] 0 Dohodnutý cos. fí Spotreba elektrickej energie Množstvo Cena bez DPH [EUR/mer.j.] Suma bez DPH Cena za elektrinu-odobranú vo VT 139 kwh 0, ,80 Cena za elektrinu-odobranú v NT 1496 kwh 0, ,97 Spotrebná daň 1635 kwh 0, ,16 Spolu 116,93 Distribúcia a prenos Produkt: C2-X3 Množstvo Cena bez DPH [EUR/mer.j.] Suma bez DPH Variabilná zložka tarify za distribúciu 1635 kwh 0, ,03 Rezervovaná kapacita 323,9780 A 0, ,34 Prekročenie rezervovanej kapacity 0,0000 kw 0,00 Prekročenie maximálnej rezervovanej kapacity 0,0000 kw 0,00 Prirážka za nedodržanie účinníka 0 0,00 Dodávka jalovej elektriny 392 kvarh 0, ,51 Platba za straty elektr.pri distr.el kwh 0, ,83 Odvod do jadrového fondu 1635 kwh 0, ,35 Platba za systémové služby 1635 kwh 0, ,31 Platba za prevádzkovanie systému 1635 kwh 0, ,82 Spolu 184,19 Dodávka silovej elektriny [kwh] Spotreba Distribúcia a prenos Suma bez DPH Spolu ,93 184,19 301,12 2/ kwh 1620 kwh kwh Spotreba 1 Spotreba 2 Spotreba 3 Spotreba 1 - aktuálna priemerná mesačná spotreba v kwh Spotreba 2 - priemerná spotreba za rovnaké obdobie v predchádzajúcom roku v kwh Spotreba 3 - priemerná mesačná spotreba v produkte v kwh

3 Príloha k faktúre číslo Technické údaje Časový interval od do: Číslo elektromeru: Počet kumulácií: 1 Názov položky Druh tarify Predchádzajúci stav Konečný stav Rozdiel K Fakt. nás. [mer. j.] Celkom [mer. j.] Max. nameraný výkon kw 678,69 686,25 7,56 1,00 7,5600 Činná NT kwh , , ,00 1, ,0000 VT kwh 46100, ,00 139,00 1,00 139,0000 Jalová kapacitná 1T kvarh 35285, ,00 392,00 1,00 392,0000 Technické údaje Max. nameraný výkon 7,56 kw Hodnoty merania sú Vám k dispozícii na požiadanie. Prosím kontaktujte nás prostredníctvom ZSE Centrum, Ružindolská 12, Trnava, ZSE Energia, a. s., Čulenova 6, P. O. Box 325, Bratislava 1, tel.: , fax: +421-(0) , Rozpis úroku z omeškania platby Číslo dokladu/ Variabilný symbol Úroky spolu Istina Začiatok úročenia Koniec úročenia Počet dní omeškania Úrok Suma 1200, ,050 9,00 9,00 Ak si zmluvné strany v zmluve dohodli preddavky, vystavenie vyúčtovacej faktúry nemá žiadny vplyv na termíny úhrady preddavkov ani na lehotu splatnosti preddavkov podľa zmluvy, pričom právo spoločnosti ZSE Energia, a.s., na prerušenie distribúcie elektriny zostáva zachované. 3/3

4 Faktúra je považovaná za uhradenú až dňom pripísania finančných prostriedkov na účet spoločnosti ZSE Energia, a.s. Pri platbe prevodom je potrebné použiť správny variabilný symbol faktúry, ktorý je uvedený na prvej strane faktúry. Na bezhotovostnú platbu môžete použiť bankové spojenie uvedené v tabuľke: Bankové spojenie pre bezhotovostnú platbu Banka Číslo účtu Účet v tvare IBAN BIC (SWIFT) VÚB /0200 SK Tatra banka /1100 SK TATRSKBX Slovenská sporiteľňa /0900 SK GIBASKBX Jednotková cena je stanovená v súlade s platným cenníkom dodávanej elektriny, ktorý je k dispozícii v každom ZSE Centre. Viac informácií nájdete na Podiel energetických zdrojov Najvýznamnejším dodávateľom spoločnosti ZSE Energia, a.s., v roku 2019, bola spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s., ktorá dodala až 27,74 % celkových dodávok elektriny. Podrobnejší popis vplyvu dominantného dodávateľa elektriny, ako aj informácie o vplyve vyrobenej a dodanej elektriny na životné prostredie nájdete na webovej stránke Slovenských elektrární, a.s. Podiel jednotlivých druhov primárnych energetických zdrojov na vyrobenej a dodanej elektrine v roku 2019, ktorý je uverejnený na bol v nižšie uvedenom členení. Riešenie sporov Spory, ktoré vzniknú medzi dodávateľom elektriny a koncovým odberateľom elektriny na základe zmluvy o dodávke elektriny alebo zmluvy o združenej dodávke elektriny budú prednostne riešené dohodou. Ak k dohode nedôjde, je ktorákoľvek strana sporu oprávnená predložiť spor na vyriešenie miestnemu príslušnému súdu Slovenskej republiky alebo Úradu pre reguláciu sieťových odvetví na mimosúdne riešenie za podmienok a spôsobom stanoveným osobitným predpisom. Vyhodnotenie štandardov kvality spoločnosti ZSE Energia, a.s., je zverejnené na Použité skratky 1T jednotarif, VT vysoká tarifa, NT nízka tarifa, 2T dvojtarif, Max. maximálna, Obj. množstva objednaného množstva, Fakt. nás. fakturačný násobiteľ, Max. nam. výkon maximálny nameraný výkon, Mer. j. merná, Var. symb. variabilný symbol Poruchová linka Číslo poruchovej linky závisí od distribučného regiónu, do ktorého spadá vaše odberné miesto: Distribučný región ZSE: Distribučný región SSE: Distribučný región VSE:

5