SYSTÉM HODNOTENIA 2. stupeň

Veľkosť: px
Začať zobrazovať zo stránky:

Download "SYSTÉM HODNOTENIA 2. stupeň"

Prepis

1 SYSTÉM HODNOTENIA 2. stupeň Pri hodnotení žiakov (jednotlivcov i skupín, formou ústneho i písomného skúšania) postupujeme podľa Metodického pokynu č.22/2011-r na hodnotenie i klasifikáciu žiakov základnej školy. Príloha č. 2: Zásady hodnotenia žiaka so zdravotným znevýhodnením začleneného v základnej škole. Integrovaných žiakov hodnotíme individuálne na základe odporúčaní špeciálnopedagogického vyšetrenia. Prospech žiaka sa klasifikuje týmito stupňami: 1 výborný 2 chválitebný 3 dobrý 4 dostatočný 5 nedostatočný Stupeň 1 (výborný) Žiak ovláda poznatky, pojmy a zákonitosti podľa učebných osnov a vie ich pohotovo využívať pri intelektuálnych, motorických, praktických a iných činnostiach. Samostatne sa tvorivo uplatňuje osvojené vedomosti a kľúčové kompetencie pri riešení jednotlivých úloh, hodnotení javov a zákonitostí. Jeho ústny aj písomný prejav je správny, výstižný. Grafický prejav je estetický. Výsledky jeho činností sú kvalitné až originálne. Stupeň 2 (chválitebný) Žiak ovláda poznatky, pojmy a zákonitosti podľa učebných osnov a vie ich pohotovo využívať. Má osvojené kľúčové kompetencie, ktoré tvorivo aplikuje pri intelektuálnych, motorických, praktických a iných činnostiach. Uplatňuje osvojené vedomosti a kľúčové kompetencie pri riešení jednotlivých úloh, hodnotení javov a zákonitostí samostatne a kreatívne alebo s menšími podnetmi učiteľa. Jeho ústny aj písomný prejav má občas nedostatky v správnosti, presnosti a výstižnosti. Grafický je prevažne estetický. Výsledky jeho činností sú kvalitné, bez menších nedostatkov. Stupeň 3 (dobrý) Žiak má v celistvosti a úplnosti osvojené poznatky, pojmy a zákonitosti podľa učebných osnov a pri ich využívaní má nepodstatné medzery. Má osvojené kľúčové kompetencie, ktoré využíva pri intelektuálnych, motorických, praktických a iných činnostiach s menšími nedostatkami. Na podnet učiteľa uplatňuje osvojené vedomosti a kľúčové kompetencie pri riešení jednotlivých úloh, hodnotení javov a zákonitostí. Podstatnejšie nepresnosti dokáže s učiteľovou pomocou opraviť. V ústnom a písomnom prejave má častejšie nedostatky v správnosti, presnosti, výstižnosti. Grafický prejav je menej estetický. Výsledky jeho činností sú menej kvalitné. Stupeň 4 (nedostatočný) Žiak má závažné medzery v celistvosti a úplnosti osvojenia poznatkov a zákonitostí podľa učebných osnov ako aj v ich využívaní. Pri riešení teoretických a praktických úloh s uplatňovaním kľúčových kompetencií sa vyskytujú podstatné chyby. Je nesamostatný pri využívaní poznatkov a hodnotení javov. Jeho ústny aj písomný prejav má často v správnosti, presnosti a výstižnosti vážne nedostatky. V kvalite výsledkov jeho činností sa prejavujú omyly, grafický prejav je málo estetický. Vážne nedostatky dokáže žiak s pomocou učiteľa opraviť. Stupeň 5 (nedostatočný) Žiak si neosvojil vedomosti a zákonitosti požadované učebnými osnovami, má v nich závažné medzery, preto ich nedokáže využívať. Pri riešení teoretických a praktických úloh s uplatňovaním kľúčových kompetencií sa vyskytujú značné chyby. Je nesamostatný pri využívaní poznatkov, hodnotení javov, nevie svoje vedomosti uplatniť ani na podnet učiteľa. Jeho ústny a písomný prejav je nesprávny, nepresný, kvalita výsledkov jeho činností a grafický prejav sú na nízkej úrovni. Vážne nedostatky nedokáže opraviť ani s pomocou učiteľa.

2 HODNOTENIE V PREDMETE BIOLÓGIA Predmety budú hodnotené ústnou aj písomnou formou. Bude sa zisťovať a hodnotiť najmä osvojenie základných poznatkov stanovených výkonovou časťou vzdelávacieho štandardu. Zručnosti pri praktických aktivitách budú hodnotené i slovne stručným komentárom k výkonu žiaka. Klasifikačná stupnica pri písomnom hodnotení: chválitebný (2) % dobrý (3) % dostatočný (4) % nedostatočný (5) % Previerky z menej obsažného učiva, päťminútovky: chválitebný (2) % dobrý (3) % dostatočný (4) % nedostatočný (5) % vyučujúci má právo mierne (v rozsahu do 5 %) upraviť stupnicu podľa vlastného uváženia Počet, rozsah, zamerania podľa ŠkVP pre jednotlivé predmety Ústne skúšanie - minimálne 2x za klasifikované obdobie - pri verbálnej forme kontroly budeme zisťovať a hodnotiť najmä úroveň osvojenia základných poznatkov stanovených výkonovou časťou vzdelávacieho štandardu, presnosť, plynulosť a istotu vo vyjadrovaní. V odôvodnených prípadoch u žiakov s poruchami učenia nahradíme verbálnu formu skúšania písomnou. Písomné skúšanie - priebežne - previerky na konci tematického celku (termíny budú vopred ohlásené) budeme kontrolovať a hodnotiť známkou osvojenie základných poznatkov z daného tematického celku, počet previerok závisí od počtu tematických celkov v danom klasifikačnom období, - bleskovky = krátka písomná práca (nemusia byť vopred ohlásené) slúži na priebežnú kontrolu a hodnotenie známkou, zisťujeme úroveň osvojených vedomostí z aktuálnych učív, Ak žiak z dôvodu absencie nemá dostatočný počet písomných previerok, učiteľ mu môže dať náhradný termín na písanie chýbajúcej previerky. Projekty - priebežne - pri hodnotení projektovej práce hodnotíme : splnenie cieľa, odbornú úroveň, estetický vzhľad, zaujímavosť práce, využitie dostupných zdrojov, skupinovú prácu, prezentáciu a úroveň vyjadrovania. Špecifikácia osobnosti hodnotenia v rámci predmetu - Aktívna/pasívna práca žiaka na hodinách, zapájanie/nezapájanie do celoškolských aktivít a triednych projektov, súťaží a olympiád, systematickosť/nesystematickosť prípravy na vyučovanie, úroveň písomných prejavov (úprava zošita, vypracované poznámky a domáce úlohy).

3 Hodnotenia (váha) známok Hodnotenia známkou 100% (dôležité známky pri klasifikácii) Kontrolné práce po tematickom celku Hodnotenie známkou 50% (menej dôležité známky pri klasifikácii) Ústne skúšanie Krátke písomné práce Projekty Laboratórne práce Doplnkové hodnotenie Aktivita pri príprave na vyučovanie Aktivita a pozornosť na hodinách Tvorivosť a iniciatívnosť na hodinách Samostatnosť v práci Spolupráca so spolužiakmi, pomoc spolužiakom Rešpektovanie pokynov na prácu Pravidelnosť prípravy na vyučovanie Celkové správanie žiaka na hodinách Kultivovanosť vyjadrenia Aritmetický priemer známok nie je určujúci pri polročnej a koncoročnej klasifikácii. Pri klasifikovaní žiaka na vysvedčení pedagóg hodnotí prácu žiaka za celé klasifikované obdobie komplexne (z hľadiska učebných štandardov) a individuálne ( z hľadiska osobnostných charakteristík žiaka). Najväčšiu váhu majú dôležité písomnosti a ústne odpovede (stĺpec A), ale do úvahy berie aj ďalšie známky podľa ich náročnosti (Stĺpec B). celkový obraz žiaka a vzťah k predmetu a povinnostiam dotvára aj doplnkové hodnotenie (stĺpec C), ktorý sa tiež berie do úvahy pri polročnej a koncoročnej klasifikácií. K žiakom so ŠVVP a k integrovaným žiakom, má učiteľ individuálny prístup. Žiaci so ŠVVP sú hodnotení s ohľadom na svoje možnosti a v súlade s platnými metodickými pokynmi. Hodnotenie v predmetoch GEOGRAFIA, DEJEPIS Predmety budú hodnotené ústnou aj písomnou formou. Bude sa zisťovať a hodnotiť najmä osvojenie základných poznatkov stanovených výkonovou časťou vzdelávacieho štandardu. Zručnosti pri praktických aktivitách budú hodnotené i slovne so stručným komentárom k výkonu žiaka. Klasifikačná stupnica pri písomnom hodnotení predmetov GEO DEJ chválitebný (2) % dobrý (3) % dostatočný (4) % nedostatočný (5) % vyučujúci má právo mierne (v rozsahu do 5%) upraviť stupnicu podľa vlastného uváženia.

4 Počet, rozsah, zameranie podľa ŠkVP pre jednotlivé predmety Ústne skúšanie - minimálne 1x za klasifikačné obdobie - pri verbálnej forme kontroly budeme zisťovať a hodnotiť najmä úroveň osvojenia základných poznatkov stanovených výkonovou časťou vzdelávacieho štandardu, presnosť, plynulosť a istotu vo vyjadrovaní. V odôvodnených prípadoch u žiakov s poruchami učenia nahradíme verbálnu formu skúšania písomnou. Písomné skúšanie - priebežne - previerky na konci tematického celku (termíny budú vopred ohlásené) budeme kontrolovať a hodnotiť známkou osvojenie základných poznatkov z daného tematického celku, počet previerok závisí od počtu tematických celkov v danom klasifikačnom období - bleskovky = krátka písomná práca (nemusia byť vopred ohlásené) slúži na priebežnú kontrolu a hodnotenie známkou, zisťujeme úroveň osvojených vedomostí z aktuálnych učív, - kontrolné práce (DEJ) = 2x ročne komplexné zhodnotenie úrovne vedomostí, schopností a zručností, ktoré žiaci nadobudli za 1. a 2. klasifikačné obdobie, Ak žiak z dôvodu absencie nemá dostatočný počet písomných previerok, učiteľ mu môže dať náhradný termín na písanie chýbajúcej previerky. Projekty - priebežne pri hodnotení projektov práce hodnotíme : splnenie cieľa, odbornú úroveň, estetický vzhľad, zaujímavosť práce, využitie dostupných zdrojov, skupinovú prácu, prezentáciu a úroveň vyjadrovania. Špecifikácia osobitostí hodnotenia v rámci predmetu - aktívna/pasívna práca žiaka na hodinách, zapájanie/nezapájanie do celoškolských aktivít a triednych projektov, súťaží a olympiád, systematickosť/nesystematickosť prípravy na vyučovanie, úroveň písomných prejavov (úprava zošita, vypracované poznámky a domáce úlohy). Hodnotenia známkou 100% (dôležité známky pri klasifikácií) Ústne odpovede Previerky po tematickom celku Bleskovky Iné projekty, referáty, aktivita, samostatná a skupinová práca Všetky známky majú rovnakú váhu pri klasifikácií Doplnkové hodnotenie Aktivita pri príprave na vyučovanie Aktivita a pozornosť na hodinách Tvorivosť a iniciatívnosť na hodinách Samostatnosť v práci Spolupráca so spolužiakmi, pomoc spolužiakom Rešpektovanie pokynov na prácu Pravidelnosť prípravy na vyučovanie Celkové správanie žiaka na hodinách Kultivovanosť vyjadrenia

5 DEJEPIS Hodnotenie známkou 100% (dôležité známky pri klasifikácií) Ústne skúšanie Kontrolné práce Hodnotenie známkou 10%-75% (menej dôležité známky pri klasifikácií) Krátke písomné práce Projekty Doplnkové hodnotenie Aktivita pri príprave na vyučovanie Aktivita a pozornosť na hodinách Tvorivosť a iniciatívnosť na hodinách Samostatnosť v práci Spolupráca so spolužiakmi, pomoc spolužiakom Rešpektovanie pokynov na prácu Pravidelnosť prípravy na vyučovanie Celkové správanie žiaka na hodinách Kultivovanosť vyjadrenia Aritmetický priemer známok nie je určujúci pri polročnej a koncoročnej klasifikácii. Pri klasifikovaní žiaka na vysvedčení pedagóg hodnotí prácu žiaka za celé klasifikované obdobie komplexne (z hľadiska učebných štandardov) a individuálne ( z hľadiska osobnostných charakteristík žiaka). Najväčšiu váhu majú dôležité písomnosti a ústne odpovede (stĺpec A), ale do úvahy berie aj ďalšie známky podľa ich náročnosti (Stĺpec B). celkový obraz žiaka a vzťah k predmetu a povinnostiam dotvára aj doplnkové hodnotenie (stĺpec C), ktorý sa tiež berie do úvahy pri polročnej a koncoročnej klasifikácií. K žiakom so ŠVVP a k integrovaným žiakom, má učiteľ individuálny prístup. Žiaci so ŠVVP sú hodnotení s ohľadom na svoje možnosti a v súlade s platnými metodickými pokynmi. Hodnotenia v predmete MATEMATIKA Predmet matematika bude hodnotený prevažne písomnou formou. Bude sa zisťovať a hodnotiť najmä osvojenie základných poznatkov stanovených výkonovou časťou vzdelávacieho štandardu. Písomnou formou bude kontrolované a hodnotené osvojenie si základných poznatkov prostredníctvom desaťminútoviek, písomných prác, kontrolných prác, spracovaním pracovného listu alebo didaktickým testom na konci tematického celku. Klasifikácia kontrolných testov, desaťminútoviek, samostatnej práce: chválitebný (2) % dobrý (3) % dostatočný (4) % nedostatočný (5) % Vyučujúci má právo mierne (v rozsahu do 5%) upraviť stupnicu podľa vlastného uváženia. Počet, rozsah a zameranie podľa ŠkVP: Písomné práce 6x ročne (vstupná, Zhrnutie učiva za jednotlivé Písomná práca, záverečná) štvrťroky, záverečné opakovanie Desaťminútovky Priebežné zisťovanie úrovne Pochopenia a osvojenia prebraného učiva

6 Kontrolné práce Podľa uváženia zhrnutie učiva po tematickom vyučujúceho celku Ďalšie aktivity účasť a úspešnosť v matematických súťažiach, celková úroveň verbálnej a Písomnej komunikácie, estetika úpravy zošita, aktívna práca na hodinách, písanie domácich úloh. Hodnotenie v predmete SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA Predmet slovenský jazyk a literatúra bude hodnotený ústnou aj písomnou formou. Pri ústnej forme kontroly úrovne osvojenia poznatkov bude uprednostňované prezentovanie poznatkov žiakmi na základe dobrovoľnej odpovede žiaka alebo určenia konkrétneho žiaka učiteľom. Bude sa zisťovať a hodnotiť najmä osvojenie základných poznatkov stanovených výkonovou časťou vzdelávacieho štandardu. Písomnou formou bude kontrolované a hodnotené osvojenie si základných poznatkov prostredníctvom bleskovky, samostatnej práce, skupinovej písomnej práce, spracovaním pracovného listu alebo didaktickým testom na konci tematického celku. Zručnosti pri praktických aktivitách budú hodnotené slovne so stručným komentárom k výkonu žiaka. Samostatná práca žiakov a schopnosti práce s textom budú hodnotené priebežne verbálnou formou. Úroveň kombinovaných verbálnych, písomných, grafických prejavov a komunikatívnych zručností bude kontrolovaná a hodnotená prostredníctvom prezentácie, projektov, podľa kritérií na základe dohody učiteľa so žiakmi. Vyučujúci hodnotí domácu prípravu a aktivitu žiakov na hodinách ústne aj známkou podľa vlastného uváženia. Po ukončení tematického celku pripraví vyučujúci súborný didaktický test na overenie komplexných vedomostí a zručností žiakov. S kritériami hodnotenia budú žiaci oboznámení po absolvovaní didaktického testu. Hodnotiacu škálu si volí vyučujúci na základe odporúčania v ŠkVP. Výsledky didaktického testu sú významnou súčasťou, kontrolné diktáty, témy školskej písomnej práce a ročníkových projektov pripravuje vyučujúci. Cieľom hodnotenia vzdelávacích výsledkov žiakov je poskytnúť žiakovi a jeho rodičom spätnú väzbu o tom, ako žiak zvládol danú problematiku, v čom má nedostatky, kde má rezervy, akú sú jeho pokroky. Súčasťou hodnotenia je tiež povzbudenie do ďalšej práce, návod, ako postupovať pri odstraňovaní nedostatkov. Hodnotené je aj prepojenie vedomostí so zručnosťami a spôsobilosťami. Klasifikácia kontrolných diktátov: - výborný (1) chyba - chválitebný (2) chyby - dobrý (3) chýb - dostatočný (4) chýb - nedostatočný (5) a viac chýb Vyučujúci má právo mierne (v rozsahu 1 chyba) upraviť stupnicu podľa vlastného uváženia. V diktáte sa opravia, ale do počtu chýb nezapočítajú javy, ktoré žiaci ešte nepreberali. Klasifikácia nácvičných diktátov: - počet, rozsah, zameranie podľa uváženia vyučujúceho Klasifikácia kontrolných testov (na konci tematického celku podľa rozhodnutia vyučujúceho, polročné a koncoročné opakovanie) chválitebný (2) % dobrý (3) % dostatočný (4) % nedostatočný (5) %

7 Klasifikácia samostatnej práce a krátkych previerok (päťminútoviek) chválitebný (2) % dobrý (3) % dostatočný (4) % nedostatočný (5) % Vyučujúci má právo mierne (v rozsahu 1 chyba) upraviť stupnicu podľa vlastného uváženia. Klasifikácia školskej písomnej práce Počet, rozsah, zameranie podľa ŠkVP Klasifikovanie: troma známkami, v škále 1 5: a) prvá známka vyjadruje úpravu textu, dodržiavanie odsekov a okrajov, dodržanie rozsahu, čitateľský text bez škrtancov b) druhá známka hodnotí pravopis (hodnotia sa pravopisné javy dovtedy preberané) - výborný (1) chyba - chválitebný (2) chyby - dobrý (3) chýb - dostatočný (4) chýb - nedostatočný (5) a viac chýb c) tretia známka hodnotí úroveň štylizácie textu, dodržanie slohového útvaru a postupu, tvorivosť písania s využitím vhodných morfologických, lexikálnych a syntaktických prostriedkov Práca nesmie obsahovať nelogické názory, protispoločenské postoje, protihumánne a neetické názory, názory propagujúce poškodzovanie ľudského zdravia. KOMPARO Neklasifikuje sa TESTOVANIE 9 Osobitné pokyny na realizáciu testovania Formy hodnotenia žiaka v predmete SJL Písomná práca zo slovenského jazyka (sloh) - povinná, hodnotené 3 známkami - počet, rozsah, zameranie podľa ročníka Kontrolné diktáty - povinné, hodnotené 1 známkou - počet, zameranie a rozsah podľa ročníka Nácvičné diktáty - nepovinné - počet, zameranie, rozsah a hodnotenie podľa rozhodnutie učiteľa Kontrolné práce (aj testová forma) - povinné 2x ročne, formu zvolí vyučujúci - polročná previerka, koncoročná previerka Písomné samostatné práce - priebežné, rozsah a formu zvolí vyučujúci - po tematických celkoch podľa uváženia vyučujúceho Pracovné listy - priebežné, rozsah a formu zvolí učiteľ - po tematických celkoch podľa uváženia vyučujúceho Ústne skúšanie - minimálne 2x za klasifikované obdobie (polrok)

8 - prioritne z literatúry, v jazyku zameranie na hodnotenie slohových útvarov verbálnej komunikácie, čítanie školských a domácich slohových práv cvičenie, prezentáciu projektov, dialogizáciu, dramatizáciu Umelecký prednes - povinné 2 ukážky za školský rok - poézia, próza, dramatizácia textu, Triedne kolá Hviezdoslavovho Kubína Celoslovenské testovanie povinné - testovanie 9 - testovanie 5 - štandardizované Celoslovenské testovanie nepovinné - Komparo 6, 8, 9 - Štandardizované Špecifikácia osobností hodnotenia v rámci predmetu Prispievanie do školského časopisu, účasť v recitačných a literárnych súťažiach, celková úroveň verbálnej a písomnej komunikácie, hodnotenie aktivity na hodinách, zapájanie do školských projektov, celoškolských kultúrno-spoločenských aktivít. Hodnota (váha) známok A. HODNOTENIE ZNÁMNKOU (hodnota známky 100%) Kontrolný diktát Písomná práca zo SJL (sloh) Vstupná previerka Výstupná previerka Štvrťročná a trištvrteročná previerka Polročná previerka Koncoročná previerka Ústna odpoveď Kontrolná práca/test po tematickom celku B. HODNOTENIE ZNÁMNKOU (hodnota známky 50%) Nácvičný diktát Samostatná práca Cvičná slohová práca Pracovný list Domáca úloha Projekt Krátka písomná previerka -,,bleskovka Dramatizácia C. DOPLNKOVÉ HODNOTENIE (ústnou alebo písomnou formou) Aktivita pri príprave na vyučovanie Aktivita a pozornosť na hodinách Tvorivosť a iniciatívnosť na hodinách Samostatnosť v práci Spolupráca so spolužiakmi, pomoc spolužiakom Rešpektovanie pokynov na prácu Pravidelnosť prípravy na vyučovanie Celkové správanie žiaka na hodinách Kultivovanosť vyjadrovania

9 Poznámka: Aritmetický priemer známok nie je určujúci pri polročnej a koncoročnej klasifikácií. Pri klasifikovaní žiaka na vysvedčení pedagóg hodnotí prácu žiaka za celé klasifikované obdobie komplexne (z hľadiska štandardov) a individuálne (z hľadiska osobnostných charakteristík žiaka). Najväčšiu váhu majú dôležité písomnosti a ústne odpovede (stĺpec A), ale do úvahy berie aj ďalšie známky podľa ich náročnosti (stĺpec B). celkový obraz žiaka a vzťah k predmetu a povinnostiam dotvára aj doplnkové hodnotenie (stĺpec C), ktorý sa tiež berie do úvahy pri polročnej a koncoročnej klasifikácii. Hodnotenie v predmete NEMECKÝ JAZYK Predmetom hodnotenia a klasifikácie v nemeckom jazyku je cieľová komunikačná úroveň žiaka v jednotlivých ročníkoch, ktorá je v súlade s učebnými osnovami a vzdelávacími štandardmi. Pri hodnotení výkonu žiaka sledujeme najmä úroveň jeho rečových zručností t.j. počúvanie s porozumením čítanie s porozumením hovorenie písanie Formy skúšania a hodnotenia žiakov ústna a písomná Ich podiel na celkovom hodnotení je v kompetencii vyučujúceho, ktorý konzultuje tieto kritéria v predmetovej komisii. Povinné sú kontrolné písomné práce/testy, projekty a komplexná ústna odpoveď. Tieto i ďalšie druhy skúšok rozvrhne učiteľ rovnomerne na celý školský rok tak, aby sa nadmerne nehromadili v určitých obdobiach. Pri hodnotení postupujeme podľa Metodického pokynu č. 22/2011 na hodnotenie žiakov základnej školy. Žiakov s poruchami učenia hodnotíme podľa Metodického pokynu č. 22/2011 Príloha č. 2: Zásady hodnotenia žiaka so zdravotným znevýhodnením začleneného v základnej škole a tiež na základe odporúčaní výsledkov špeciálnopedagogického vyšetrenia. Prospech žiaka sa klasifikujú týmito stupňami: 1 výborný 2 chválitebný 3 dobrý 4 dostatočný 5 nedostatočný Klasifikačná stupnica pri písomnom hodnotení predmetu NEMECKÝ JAZYK chválitebný (2) % dobrý (3) % dostatočný (4) % nedostatočný (5) % Vyučujúci má právo mierne (v rozsahu 1 chyba) upraviť stupnicu podľa vlastného uváženia. Ústne skúšanie (minimálne 1x z každého tematického celku) Bude sa zisťovať a hodnotiť najmä úroveň osvojenia slovnej zásoby, otázky a odpovede k danej téme, presnosť, plynulosť a istota vo vyjadrovaní. V odôvodnených prípadoch u žiakov s poruchami učenia bude nahradená verbálna forma skúšania písomnou. Pri hodnotení ústnej odpovede nám pomáhajú nasledovné kritériá: plynulosť reči 20% výslovnosť a intonácia 20%

10 rozsah slovnej zásoby 20% komunikatívna schopnosť 20% gramatická presnosť 20% Písomné skúšanie (priebežne) Previerky na konci tematického celku (termíny budú vopred ohlásené). Bude sa kontrolovať a hodnotiť známkou osvojenie základných poznatkov z daného tematického celku. Počet previerok závisí od počtu tematických celkov v danom klasifikačnom období. Bleskovky Krátka písomná práca (nemusí byť ohlásená) slúži na priebežnú kontrolu a hodnotenie známkou, zisťujeme úroveň osvojených vedomostí z aktuálneho tematického celku. Ak žiak z dôvodu absencie nepísal previerku z tematického celku, bude ju písať v náhradnom termíne. Projekty (priebežne) Pri hodnotení projektovej práce hodnotíme: splnenie cieľa, odbornú úroveň, estetický vzhľad, zaujímavosť práce, využitie dostupných zdrojov, prezentáciu a úroveň vyjadrovania. Hodnota (váha) známok: Ústne odpovede (50%) Previerky po tematickom celku (100%) Bleskovky (20%) Projekty (20%) Doplnkové hodnotenie Aktivita pri príprave na vyučovanie Aktivita a pozornosť na hodinách Tvorivosť a iniciatívnosť na hodinách Samostatnosť v práci Spolupráca so spolužiakmi, pomoc spolužiakom Rešpektovanie pokynov na prácu Pravidelnosť prípravy na vyučovanie Celkové správanie žiaka na hodinách Kultivovanosť vyjadrenia Aritmetický priemer známok nie je určujúci pri polročnej a koncoročnej klasifikácii. Pri klasifikovaní žiaka na vysvedčení pedagóg hodnotí prácu žiaka za celé klasifikované obdobie komplexne (z hľadiska učebných štandardov) a individuálne ( z hľadiska osobnostných charakteristík žiaka). Najväčšiu váhu majú dôležité písomnosti a ústne odpovede (stĺpec A), ale do úvahy berie aj ďalšie známky podľa ich náročnosti (Stĺpec B). celkový obraz žiaka a vzťah k predmetu a povinnostiam dotvára aj doplnkové hodnotenie (stĺpec C), ktorý sa tiež berie do úvahy pri polročnej a koncoročnej klasifikácií. K žiakom so ŠVVP a k integrovaným žiakom má učiteľ individuálny prístup. Žiaci so ŠVVP sú hodnotení s ohľadom na svoje možnosti a v súlade s platnými metodickými pokynmi. Hodnotenie predmetu CHÉMIA Predmet bude hodnotený ústnou aj písomnou formou. Bude sa zisťovať a hodnotiť najmä osvojenie základných poznatkov stanovených výkonovou časťou vzdelávacieho štandardu. Zručnosti pri praktických aktivitách budú hodnotené i slovne so stručným komentárom k výkonu žiaka. Pri hodnotení žiakov (formou ústneho i písomného skúšania) postupujeme podľa Metodického pokynu č. 22/2011-R na hodnotenie a klasifikáciu žiakov základnej školy.

11 Prospech žiaka sa klasifikuje týmito stupňami: 1 výborný 2 chválitebný 3 dobrý 4 dostatočný 5 nedostatočný Klasifikácia stupnica pri písomnom hodnotení predmetu CHÉMIA chválitebný (2) % dobrý (3) % dostatočný (4) % nedostatočný (5) % Vyučujúci má právo mierne (v rozsahu do 5%) upraviť stupnicu podľa vlastného uváženia. Ústne skúšanie (minimálne 1x za klasifikované obdobie) Pri verbálnej forme kontroly sa bude zisťovať a hodnotiť najmä úroveň osvojenia základných poznatkov stanovených výkonovou časťou vzdelávacieho štandardu, presnosť, plynulosť a istotu vo vyjadrovaní. V odôvodnených prípadoch u žiakov s poruchami učenia bude nahradená verbálna forma skúšania písomnou. Písomné skúšanie (priebežne) Previerky na konci tematického celku (termíny budú vopred ohlásené). Bude sa kontrolovať a hodnotiť známkou osvojenie základných poznatkov z daného tematického celku. Počet previerok závisí od počtu tematických celkov v danom klasifikačnom období. Bleskovky Krátka písomná práca (nemusí byť vopred ohlásená) slúži na priebežnú kontrolu a hodnotenie známkou, zisťujeme úroveň osvojených vedomostí z aktuálnych učív. Ak žiak z dôvodu absencie nepísal previerku z tematického celku, bude ju písať v náhradnom termíne. Laboratórne práce (minimálne 2x ročne) Pri laboratórnych prácach sa bude sledovať príprava žiaka, správnosť nákresov a postupov, správnosť tvorby záverov z riešenia úloh, praktické zručnosti pri práci, samostatnosť, prípadne skupinová práca, úprava písomného prejavu. Laboratórne práce sú hodnotené známkou. Projekty (priebežne) Pri hodnotení projektovej práce hodnotíme: splnenie cieľa, odbornú úroveň, estetický vzhľad, zaujímavosť práce, využitie dostupných zdrojov, prezentáciu a úroveň vyjadrovania. Špecifikácia hodnotenia v rámci predmetu Aktívna/pasívna práca žiaka na hodinách, zapájanie/nezapájanie do celoškolských aktivít a triednych projektov, súťaží a olympiád, systematickosť/nesystematickosť prípravy na vyučovanie, úroveň písomných prejavov (úprava zošita, vypracované poznámky a domáce úlohy). Hodnota (váha) známok: Ústne odpovede (50%) Previerky po tematickom celku (100%) Bleskovky (20%) Názvoslovie/značky (20%) Laboratórne práce (20%) Iné projekty, referáty, aktivita, samostatná a skupinová práce (20%)

12 Doplnkové hodnotenie Aktivita pri príprave na vyučovanie Aktivita a pozornosť na hodinách Tvorivosť a iniciatívnosť na hodinách Samostatnosť v práci Spolupráca so spolužiakmi, pomoc spolužiakom Rešpektovanie pokynov na prácu Pravidelnosť prípravy na vyučovanie Celkové správanie žiaka na hodinách Kultivovanosť vyjadrenia Aritmetický priemer známok nie je určujúci pri polročnej a koncoročnej klasifikácii. Pri klasifikovaní žiaka na vysvedčení pedagóg hodnotí prácu žiaka za celé klasifikované obdobie komplexne (z hľadiska učebných štandardov) a individuálne ( z hľadiska osobnostných charakteristík žiaka). Najväčšiu váhu majú dôležité písomnosti a ústne odpovede (stĺpec A), ale do úvahy berie aj ďalšie známky podľa ich náročnosti (Stĺpec B). celkový obraz žiaka a vzťah k predmetu a povinnostiam dotvára aj doplnkové hodnotenie (stĺpec C), ktorý sa tiež berie do úvahy pri polročnej a koncoročnej klasifikácií. K žiakom so ŠVVP a k integrovaným žiakom má učiteľ individuálny prístup. Žiaci so ŠVVP sú hodnotení s ohľadom na svoje možnosti a v súlade s platnými metodickými pokynmi. Hodnotenie v predmete FYZIKA Predmet bude hodnotený ústnou aj písomnou formou. Bude sa zisťovať a hodnotiť najmä osvojenie základných poznatkov stanovených výkonovou časťou vzdelávacieho štandardu. Zručnosti pri praktických aktivitách budú hodnotené i slovne so stručným komentárom k výkonu žiaka. Pri hodnotení žiakov postupujeme podľa Metodického pokynu č.22/2011-r na hodnotenie a klasifikáciu žiakov základnej školy. Prospech žiaka sa klasifikuje týmito stupňami: 1 výborný 2 chválitebný 3 dobrý 4 dostatočný 5 nedostatočný Klasifikačná stupnica pri písomnom hodnotení: chválitebný (2) % dobrý (3) % dostatočný (4) % nedostatočný (5) % Vyučujúci má právo mierne (v rozsahu do 5%) upraviť stupnicu podľa vlastného uváženia. Ústne skúšanie: priebežne, minimálne jedenkrát za klasifikačné obdobie Písomné skúšanie: previerky na konci tematického celku, krátke písomky slúžiace na priebežnú kontrolu vedomostí Projekty: priebežne Hodnotenie v predmete OBČIANSKA NÁUKA Predmety budú hodnotené ústnou aj písomnou formou. Bude sa zisťovať a hodnotiť najmä osvojenie základných poznatkov stanovených výkonovou časťou vzdelávacieho štandardu. Zručnosti pri praktických aktivitách budú hodnotené i slovne so stručným komentárom k výkonu žiaka.

13 Pri hodnotení žiakov (jednotlivcov i skupín, formou ústneho i písomného skúšania) postupujeme podľa Metodického pokynu č.22/2011-r na hodnotenie a klasifikáciu žiakov základnej školy. Klasifikačná stupnica pri písomnom hodnotení: Previerky po tematickom celku: chválitebný (2) % dobrý (3) % dostatočný (4) % nedostatočný (5) % Previerky z menej obsažného učiva, päťminútovky: chválitebný (2) % dobrý (3) % dostatočný (4) % nedostatočný (5) % Vyučujúci má právo mierne (v rozsahu do 5%) upraviť stupnicu podľa vlastného uváženia. Počet, rozsah, zameranie podľa ŠkVP pre jednotlivé predmety Ústne skúšanie - minimálne 1x za klasifikované obdobie - pri verbálnej forme kontroly budeme zisťovať a hodnotiť najmä úroveň osvojenia základných poznatkov stanovených výkonovou časťou vzdelávacieho štandardu, presnosť, plynulosť a istotu vo vyjadrovaní. V odôvodnených prípadoch u žiakov s poruchami učenia nahradíme verbálnu formu skúšania písomnou. Písomné skúšanie - priebežne - previerky na konci tematického celku (termíny budú vopred ohlásené) budeme kontrolovať a hodnotiť známkou osvojenie základných poznatkov z daného tematického celku, počet závisí od počtu tematických celkov v danom klasifikačnom období, - bleskovky = krátka písomná práca (nemusia byť vopred ohlásené) slúži na priebežnú kontrolu a hodnotenie známkou, zisťujeme úroveň osvojených vedomostí z aktuálnych učív, Ak žiak z dôvodu absencie nemá dostatočný počet písomných previerok, učiteľ mu môže dať náhradný termín na písanie chýbajúcej previerky. Projekty - priebežne - pri hodnotení projektovej hodnotíme: splnenie cieľa, odbornú úroveň, estetický vzhľad, zaujímavosť práce, využitie dostupných zdrojov, skupinovú prácu, prezentáciu a úroveň vyjadrovania Špecifikácia hodnotenia v rámci predmetu Aktívna/pasívna práca žiaka na hodinách, zapájanie/nezapájanie do celoškolských aktivít a triednych projektov, súťaží a olympiád, systematickosť/nesystematickosť prípravy na vyučovanie, úroveň písomných prejavov (úprava zošita, vypracované poznámky a domáce úlohy).

14 Hodnota (váha) známok Hodnotenie známkou 100% (dôležité známky pri klasifikácií) Kontrolné práce po tematickom celku Hodnotenie známkou 50% (menej dôležité známky pri klasifikácií) Ústne skúšanie Krátke písomné práce Projekty Doplnkové hodnotenie Aktivita pri príprave na vyučovanie Aktivita a pozornosť na hodinách Tvorivosť a iniciatívnosť na hodinách Samostatnosť v práci Spolupráca so spolužiakmi, pomoc spolužiakom Rešpektovanie pokynov na prácu Pravidelnosť prípravy na vyučovanie Celkové správanie žiaka na hodinách Kultivovanosť vyjadrenia Aritmetický priemer známok nie je určujúci pri polročnej a koncoročnej klasifikácii. Pri klasifikovaní žiaka na vysvedčení pedagóg hodnotí prácu žiaka za celé klasifikované obdobie komplexne (z hľadiska učebných štandardov) a individuálne ( z hľadiska osobnostných charakteristík žiaka). Najväčšiu váhu majú dôležité písomnosti a ústne odpovede (stĺpec A), ale do úvahy berie aj ďalšie známky podľa ich náročnosti (Stĺpec B). celkový obraz žiaka a vzťah k predmetu a povinnostiam dotvára aj doplnkové hodnotenie (stĺpec C), ktorý sa tiež berie do úvahy pri polročnej a koncoročnej klasifikácií. K žiakom so ŠVVP a k integrovaným žiakom má učiteľ individuálny prístup. Žiaci so ŠVVP sú hodnotení s ohľadom na svoje možnosti a v súlade s platnými metodickými pokynmi. Hodnotenie v predmetoch HUDOBNÁ VÝCHOVA, VÝTVARNÁ VÝCHOVA, INFORMATIKA, ETICKÁ VÝCHOVA, TECHNIKA Výchovné predmety budú hodnotené ústnou aj písomnou formou. Bude sa zisťovať a hodnotiť najmä osvojenie základných poznatkov stanovených výkonovou časťou vzdelávacieho štandardu. Zručnosti pri praktických aktivitách budú hodnotené slovne so stručným komentárom k výkonu žiaka. Pri hodnotení žiakov (jednotlivcov i skupín, formou ústneho i písomného skúšania) postupujeme podľa Metodického pokynu č.22/2011-r na hodnotenie a klasifikáciu žiakov základnej školy. Prospech žiaka sa klasifikuje týmito stupňami: 1 výborný 2 chválitebný 3 dobrý 4 dostatočný 5 nedostatočný Hodnotenie a klasifikácia výchovných predmetov Hudobná výchova Vokálne činnosti Spev, znalosť textov učených piesní Percepčné činnosti Aktívne počúvanie hudby, určovanie hudobných nástrojov, hudobných diel

15 Hudobno-pohybové činnosti Tvorenie hudobného sprievodu, dramatizácia hudobného diela, používanie hudobných výrazových prostriedkov, zvládnutie tanečných krokov, jednoduchých tanečných motívov a tancov Teoretické vedomosti Určovanie dĺžky a výšky tónu, prejavovanie vedomostí z teórie hudby a dejín hudby Aktivita Účasť na speváckych súťažiach, kultúrno-spoločenských aktivitách školy: napr. vianočný koncert, Deň matiek a pod. Projekt Vytvorenie projektu a rozvoj prezentačných schopností. Výchova umením Aktivita a pripravenosť na vyučovanie Prístup žiaka k aplikácii techník Záujem o realizáciu jednotlivých aktivít Iniciatívny a tvorivý prístup Spolupráca so spolužiakmi a vyučujúcimi Individuálna práca Spracovanie danej témy Informatika Aktivita a pripravenosť na vyučovanie Tvorba a prezentácia projektov, referátov Ovládanie pojmov Riešenie konkrétnych situácií Spolupráca so spolužiakmi a vyučujúcimi Individuálna práca Osobný prínos v skupinovej práci Záujem o realizáciu jednotlivých aktivít Hodnotenie priebežne zadaných úloh, aktivity, schopnosti spolupracovať a vytvárať dobré vzťahy Krátke písomné práce Etická výchova Aktivita a pripravenosť na vyučovanie Prezentácia projektov Ovládanie pojmov Riešenie konkrétnych situácií Spolupráca so spolužiakmi a vyučujúcimi Individuálna práca Zapájanie sa do diskusie Záujem o realizáciu jednotlivých aktivít Práca s IKT Technika Pripravenosť na vyučovanie, aktivita, pracovný odev Vedomosti primerané edukačným úlohám, o materiáloch, nástrojoch, základných technikách Ovládanie zručnosti technických, materiálových, nástrojových podľa ročníkových kompetencií Zrealizovanie výrobku primeraného svojmu veku a schopnostiam Aritmetický priemer známok nie je určujúci pri polročnej a koncoročnej klasifikácii. Pri klasifikovaní žiaka na vysvedčení pedagóg hodnotí prácu žiaka za celé klasifikované obdobie komplexne (z hľadiska učebných štandardov) a individuálne ( z hľadiska osobnostných charakteristík žiaka).

16 Záznam o oboznámení sa so Systémom hodnotenia nižšie stredné vzdelávanie v Základnej škole s materskou školou Nová Bošáca 76 DÁTUM MENO, PRIEZVISKO ZAMESTNANCA, TITUL FUNKCIA PODPIS