SYSTÉM HODNOTENIA 1. stupeň

Veľkosť: px
Začať zobrazovať zo stránky:

Download "SYSTÉM HODNOTENIA 1. stupeň"

Prepis

1 SYSTÉM HODNOTENIA 1. stupeň Na hodnotenie vychádzame z Metodického pokynu č.22/2011 na hodnotenie žiakov základnej školy. Systém hodnotenia a overovania vedomostí v MATEMATIKE 1. Priebežné sledovanie a hodnotenie výkonu žiaka na vyučovacích hodinách 2. Priebežné hodnotenie osvojených poznatkov : ústne odpovede päťminútovky samostatné práce projekty / vrátane geografie/ 3. Hodnotenie osvojených poznatkov písomnými previerkami ktoré nazývame kontrolné práce. 4. Hodnotenie grafického prejavu prejavu žiakov (presnosť, úhľadnosť, správnosť) na geometrii. Ročník Kontrolné práce 1. 3x ročne 2. 4x ročne 3. 4x ročne 4. 4x ročne Kontrolné práce sa píšu v časovom limite max. 20 minút, termín podľa uváženia vyučujúceho. Klasifikačná stupnica pre hodnotenie kontrolných prác: 100% - 90% : výborný 89% - 75% : chválitebný 74% - 50% : dobrý 49% - 25% : dostatočný 24% - 0% : nedostatočný Systém hodnotenia a overovania vedomostí v SLOVENSKOM JAZYKU A LITERATÚRE Predmet slovenský jazyk a literatúra bude hodnotený ústnou aj písomnou formou. Pri ústnej forme kontroly úrovne osvojenia poznatkov bude uprednostňované prezentovanie poznatkov žiakmi na základe dobrovoľnej odpovede žiaka alebo určenia konkrétneho žiaka učiteľom. Bude sa zisťovať aj hodnotiť najmä osvojenie základných poznatkov stanovených výkonovou časťou vzdelávacieho štandardu. Písomnou formou bude kontrolované a hodnotené osvojenie si základných poznatkov prostredníctvom samostatnej práce, skupinovej práce, spracovaním listu alebo didaktickým testom na konci tematického celku. Samostatná práca žiakov a schopnosti práce s textom budú hodnotené priebežne verbálnou formou. Úroveň kombinovaných verbálnych, písomných, grafických prejavov a komunikatívnych zručností bude kontrolovaná a hodnotená prostredníctvom prezentácie projektov podľa kritéria na základe dohody učiteľa so žiakmi. Vyučujúci hodnotí domácu prípravu a aktivitu žiakov na hodinách ústne aj známkou podľa vlastného uváženia. Cieľom hodnotenia vzdelávacích výsledkov žiakov je poskytnúť žiakovi a jeho rodičom spätnú väzbu o tom, ako žiak zvládol danú problematiku, v čom má nedostatky, kde má rezervy, akú sú jeho pokroky, súčasťou hodnotenia je tiež povzbudenie do ďalšej práce, návod, ako postupovať pri odstraňovaní nedostatkov. Hodnotené je aj prepojenie vedomostí so zručnosťami a spôsobilosťami. Žiakov postupne vedieme, aby sa vedeli ohodnotiť sami, ale aj svojho spolužiaka.

2 Kritéria hodnotenia: 1. Hodnotenie pravopisných zručností žiakov kontrolnými diktátmi. 2. Priebežné hodnotenia osvojených jazykových vedomostí a zručností: ústna odpoveď pravopisné cvičenia päťminútovky didaktické testy prepis a odpis textu V slovenskom jazyku sa v ročníku môžu pravidelne písať pravopisné cvičenia zameraná na upevňovanie preberaného učiva. Pravopisné cvičenia sa neznámkujú. O správnosti sú žiaci informovaní počtom chýb alebo bodov. 3. Hodnotenie písomných prejavov (vlastná tvorba žiakov slohové útvary) neklásť dôraz na jazykové vedomosti a pravopisnú úroveň, ale ja vyjadrovacie schopnosti obsahovú správnosť, myšlienkovú nadväznosť 4. Hodnotenie čítania plynulosť čítania dodržiavanie interpunkčných znamienok tempo čítania porozumenie čítaného textu čítanie s porozumením 5. Hodnotenie písma písmo neklasifikujeme známkou, ale hodnotiť slovne individuálnu snahu žiaka o zlepšenie písomného prejavu hodnotenie prepisu a odpisu textu totožná stupnica a počet plnovýznamových slov s diktátom Prepis a odpis textu počet chýb a klasifikácia: 0 1 chyba: výborný 2 3 chyby: chválitebný 4 7 chyby: dobrý 8 10 chýb: dostatočný 11 a viac chýb: nedostatočný 6. Overenie vedomostí za štvrťročné obdobie písomnými previerkami ktoré nazývame kontrolnými prácami. Klasifikačná stupnica pre hodnotenie kontrolných prác: 100% - 90% : výborný 89% - 75% : chválitebný 74% - 50% : dobrý 49% - 25% : dostatočný 24% - 0% : nedostatočný Ročník Kontrolné diktáty Počet/počet slov Kontrolné práce I. 1/10-15 plnovýznamových 3x ročne slov/i ŠVP II. 6/20 4x ročne III. 8/30 4x ročne IV. 7/40 4x ročne Kontrolné práce sa píšu v časovom limite max. 20 minút, termín podľa uváženia vyučujúceho.

3 Kritéria kontroly a hodnotenia diktátov: / i ŠVP/ Počet a zameranie kontrolných diktátov v 1. ročníku ZŠ počet: 1 Zamerania : opakovanie učiva z 1. ročníka ZŠ Počet a zameranie kontrolných diktátov v 2. ročníku: Počet : 10 Zamerania: 1. Opakovanie učiva z 1. ročníka ZŠ 2. Hláska a písmeno (ch, dz, dž) 3. Samohláska ä 4. Dvojhlásky 5. Tvrdé spoluhlásky 6. Opakovanie učiva za 1. polrok 7. Mäkké spoluhlásky 8. Slabiky di, ti, ni, li, de, te, ne, le 9. Vety 10. Opakovanie učiva z 2. ročníka Počet a zameranie kontrolných diktátov v 3. ročníku ZŠ: Počet: 10 Zamerania: 1. Opakovanie učiva z 2. ročníka ZŠ 2. Slová s l, ĺ, r, ŕ 3. Vybrané slová po b 4. Vybrané slová po m 5. Vybrané slová po p 6. Opakovanie učiva za 1. polrok 7. Vybrané slová po r, s 8. Vybrané slová po v, z 9. Slovné druhy 10. Opakovanie učiva z 3. ročníka ZŠ Počet a zamerania kontrolných diktátov v 4. ročníku ZŠ: Počet: 10 Zameranie: 1. Opakovanie učiva z 3. ročníka ZŠ 2. Vybrané slová po b, m 3. Vybrané slová po p, r 4. Vybrané slová po s, v, z 5. Spodobovanie 6. Opakovanie učiva za 1. polrok 7. Vlastné podstatné mená 8. Ohybné slovné druhy 9. Neohybné slovné druhy 10. Opakovanie učiva zo 4. ročníka ZŠ Stupnica hodnotenia kontrolných diktátov: 0-1 chyba = chyby = chýb = chýb = 4 11 a viac chýb = 5

4 Rovnaké chyby v tom istom slove sa pokladajú za jednu chybu, napríklad ríchly chlapec mal ríchly krok (1 chyba). V diktáte sa opravia, ale do počtu chýb nezapočítajú javy, ktoré žiaci ešte nepreberali. Rozsah kontrolných diktátov v jednotlivých ročníkoch: 1. ročník plnovýznamových slov 2. ročník plnovýznamových slov 3. ročník plnovýznamových slov 4. ročník plnovýznamových slov Systém hodnotenia a overovania vedomostí v CUDZOM JAZYKU ANJ 1CJ Predmetom hodnotenia a klasifikácie v cudzom jazyku je cieľová komunikačná úroveň žiaka v jednotlivých ročníkoch, ktorá je v súlade s učebnými osnovami, vzdelávacími štandardmi. Pri hodnotení výkonu žiaka sledujeme najmä úroveň rečových zručností t. j. o počúvanie s porozumením o čítanie s porozumením o hovorenie o písanie V skorom vyučovaní anglického jazyka v 1. a 2. ročníku: Pri hodnotení tohto predmetu budeme brať do úvahy čiastkové hodnotenia či už samostatnej práce, práce vo dvojiciach, práce v skupinách, zapájanie sa do aktivít, dialógov, básní, piesní, jednoduchých konverzačných slovných spojení a fráz, ako aj záujem o predmet zo strany žiaka na vyučovacích hodinách. Hodnotiť budeme formou: - testov výborný (1) % chválitebný (2) % dobrý (3) % dostatočný (4) % nedostatočný (5) % Testy budeme realizovať po prebratí tematického okruhu v rámci lekcie. - preverovania slovnej zásoby - Stupnica hodnotenia slovnej zásoby: Stupeň 1 : 10-9 bodov Stupeň 2 : 8 bodov Stupeň 3 : 7-6 bodov Stupeň 4 : 5-4 bodov Stupeň 5 : 3-0 bodov Preverovanie slovnej zásoby budeme hodnotiť priebežne. - prezentáciu projektov klasifikácia tvorivého písania (dvomi známkami): Tu hodnotíme predovšetkým: formu tvorivosť, kreativitu, fantáziu obsah slovnú zásobu, schopnosť vyjadriť vlastné myšlienky prebratou slovnou zásobou a naučenými gramatickými štruktúrami, sebahodnotenie 1. a 2. ročník: Projekty budeme realizovať tieto témy: Zvieratká, Oslava, Móda, Doprava a cestovanie

5 3. ročník: Projekty budeme realizovať na tieto témy: Moje obľúbené hračky, Záhrada, Moja rodina, Počasie 4.ročník: Projekty budeme realizovať na tieto témy: Moje obľúbené kvety, Môj deň, Počasie, Čo som robil včera - klasifikácia ústnej odpovede: Pri ústnej odpovedi hodnotíme: o hranie úloh dialóg o opis obrázka o reprodukcie textu Pri hodnotení ústnej odpovede nám pomáhajú nasledovné kritériá: o plynulosť reči 20% o výslovnosť a intonácia 20 % o rozsah slovnej zásoby 20 % o komunikatívna schopnosť 20% o gramatická presnosť 20% Ústne odpovede sú hodnotené známkou: Stupeň výborný (1) o ovláda obsahový a výkonový štandard na 90% o primerane reaguje na podnet, nachádza súvislosti so zadanou témou o k splneniu úlohy pristupuje aktívne a tvorivo o používa správne jazykové prostriedky a téme primeranú slovnú zásobu o vyjadruje sa plynulo, súvislo, jeho prejav je zrozumiteľný, výslovnosť a intonácia sú jasné, prirodzené a zrozumiteľné o výpoveď je takmer gramaticky správna. Stupeň chválitebný(2) o ovláda obsahový a výkonový štandard na 75% o primerane reaguje na podnet a správne interpretuje zadanú úlohu o používa takmer vždy primeranú slovnú zásobu a správne jazykové prostriedky o prejav prerušuje len zriedkavo kratšími prestávkami, ktoré sú spôsobené menšími jazykovými nedostatkami o ojedinelé gramatické chyby žiaka neovplyvňujú zrozumiteľnosť prejavu Stupeň dobrý (3) o ovláda obsahový a výkonový štandard na 50% o žiak reaguje na podnet, jeho prejav je zväčša súvislý a jasný o používa zväčša téme primeranú slovnú zásobu, nedostatky v používaní jazykových prostriedkov o nebránia porozumeniu o plynulosť a zrozumiteľnosť prejavu sťažujú častejšie krátke prestávky, žiak je schopný reagovať o na otázky a impulzy učiteľa o slovná zásoba je primeraná, žiak používa aj nesprávne výrazy a chýbajúce výrazy dokáže len sporadicky opísať o gramatické chyby nesťažujú zrozumiteľnosť prejavu. Stupeň dostatočný (4) o ovláda obsahový a výkonový štandard na 30% o žiak interpretuje zadanú úlohu len s pomocou učiteľa, prejav je nesúvislý a výpovede nie

6 o o o o sú celkom jasné má obmedzenú slovnú zásobu, používa často nesprávne jazykové prostriedky reaguje len krátkymi odpoveďami na otázky učiteľa slovná zásoba je jednoduchá, ale stále primeraná zadanej téme časté gramatické chyby čiastočne ovplyvňujú zrozumiteľnosť prejavu. Stupeň nedostatočný (5) o ovláda obsahový a výkonový štandard na menej ako 30% o žiak nie je schopný reagovať na podnet, svoje myšlienky nedokáže vyjadriť ani pomocou učiteľa o používa nevhodnú slovnú zásobu, nie je schopný vyjadriť sa samostatne a súvislo o prejav je veľmi krátky, výpovede sú väčšinou nezrozumiteľné, žiak nevie odpovedať na otázky o neadekvátna a chýbajúca slovná zásoba bráni porozumeniu o množstvo gramatických chýb znemožňuje porozumenie. Diktáty - pokročilejšie štádium učenia sa CJ-3. a 4.ročník Výber tejto formy písomného preverovania je v kompetencii vyučujúceho. Ten má právo mierne (v rozsahu 1 chyba) upraviť stupnicu podľa vlastného uváženia. V diktáte sa opravia, ale do počtu chýb nezapočítajú javy, ktoré žiaci ešte nepreberali. výborný (1) chyba chválitebný (2) chyby dobrý (3) chýb dostatočný (4) chýb nedostatočný (5) a viac chýb Systém hodnotenia a overovania vedomostí v PRVOUKE, PRÍRODOVEDE A VLASTIVEDE 1. Priebežné hodnotenie záujmu žiaka o daný predmet a aktivitu na vyučovacích hodinách. 2. Hodnotenie osvojených poznatkov ústnou odpoveďou najmenej 2-krát za polročné obdobie 3. Hodnotenie osvojených poznatkov písomnou formou na konci tematického celku prostredníctvom testov, samostatnej práce, orientácie na mape /VLA/ zostavených z výkonového vzdelávacieho štandardu. 4. Hodnotenie projektových úloh a praktických činností. Klasifikačná stupnica pre hodnotenie testov a samostatných prác: 100% - 90% : výborný 89% - 75% : chválitebný 74% - 50% : dobrý 49% - 25% : dostatočný 24% - 0% : nedostatočný

7 Systém hodnotenia a overovania vedomostí v HUDOBNEJ VÝCHOVE, TELESNEJ VÝCHOVE, VÝTVATNEJ VÝCHOVE, INFORMATIKE A PRACOVNOM VYUČOVANÍ Hodnotenie výchov má špecifický charakter, preto u každého žiaka budeme uplatňovať pozitívnu motiváciu a prístup k práci. Budeme sa snažiť brať do úvahy jeho schopnosti, nadanie, zohľadňovať osobitnosť každého žiaka. Forma hodnotenia: - ťažiskovou formou hodnotenia je slovné hodnotenie výkonu, praktických činností a vedomostí, tvorivosti, spolupráce žiaka na základe pozorovania, - hodnotenie známkou. Nie je nutné známkovať každý výkon žiaka. Hodnotenie predmetov sa bude riadiť platnou legislatívou a vnútornými usmerneniami školy. Žiaci budú hodnotení priebežne a výsledné hodnotenie bude sumatívne a bude zohľadňovať individuálne napredovanie žiaka. INF- Povinná časť hodnotenia: 1. Preukázanie zručností v práci s textovým dokumentom 1-krát 2. Preukázanie zručností v práci s grafickým editorom 1-krát 3. Preukázanie zručností v práci s internetom 1-krát 4. Tvorba programu v detskom programovacom prostredí 1-krát 5. Preukázanie zručností v tvorbe jednoduchej prezentácie 1-krát 6. Preukázania zručností v interaktívnej a neinteraktívnej komunikácií 1-krát 7. Preukázanie vedomostí v oblasti informačnej bezpečnosti 1-krát 8. Preukázanie zručností s využitím viacerých nástrojov pri spracovaní záverečného projektu 1-krát 9. Preukázanie zručností samostatnej práce s počítačom a so súbormi Voliteľná časť: domáce úlohy samostatné skúmanie rôznych nástrojov pre spracovanie informácií

8 Záznam o oboznámení sa so Systémom hodnotenia primárne vzdelávanie v Základnej škole s materskou školou Nová Bošáca 76 DÁTUM MENO, PRIEZVISKO ZAMESTNANCA, TITUL FUNKCIA PODPIS