Základná škola s materskou školou, Motešice 77. základného vzdelávania

Veľkosť: px
Začať zobrazovať zo stránky:

Download "Základná škola s materskou školou, Motešice 77. základného vzdelávania"

Prepis

1 Zákldná škol s mterskou školou, Motešice 77 DODATOK č.5: Školský vzdelávcí progrm pre 1.stupeň ZŠ ISCED 1 2.stupeň ZŠ ISCED 2 zákldného vzdelávni Motto: V ochrne prírody hľdjme skutočné hodnoty život, poznávjme prírodu, ľudí hlvne seb smého.. škr. : 2020/2021

2 Názov ŠVP: ISCED 1- Primárne vzdelávnie Názov ŠkVP: ŠkVP pre 1. stupeň zákldného vzdelávni Názov ŠVP : ISCED 2 Nižšie stredné vzdelávnie Názov ŠkVP : ŠkVP pre nižšie stredné vzdelnie Dĺžk štúdi : 4 roky/ 5 rokov Vyučovcí jzyk : slovenský Študijná form : denná Druh školy : štátn Predkldteľ Názov školy : Zákldná škol s mterskou školou, Motešice 77 Adres : Motešice 77 IČO : Riditeľ školy : Mgr. Ivet Jtzová Koordinátor pre tvorbu ŠkVP : Mgr. Ivet Jtzová Ďlšie kontkty : e- mil : č.t. 032/ Zriďovteľ : Názov: Obec Motešice Adres : Motešice Kontkty : č. t Dopĺň ŠkVP zo dň Prerokovné schválené pedgogickou rdou: Predložené rde školy : Pltnosť dodtku ŠkVP : Podpis riditeľ ZŠ s MŠ Mgr. Ivet Jtzová

3 1.3 Chrkteristik pedgogického zboru. Pedgogický zbor tvorí 17 pedgogických zmestnncov. V zákldnej škole vyučuje 12, v školskom klube detí 1 v mterskej škole 3 pedgógovi. N prvom stupni vyučujú štyri učiteľky s kvlifikáciou pre prvý stupeň. Náboženskú výchovu vyučuje ktechétk kňz. N druhom stupni vyučuje 8 učiteľov. N stupni pri vyučovní pomáhjú sistenti učiteľ. Predmety s vyučujú kvlifikovne. Nekvlifikovní učiteli sú v predmetoch Občinsk náuk Fyzik. Učiteli druhého stupň mjú v prevžnej miere kvlifikáciu pre prírodovedné predmety(biológi, Environmentáln výchov, Geogrfi, Chémi Mtemtik) preto j orientáci nšej školy je environmentáln. Environmentálnu problemtiku zčínme zrďovť už do predprimárneho vzdelávni, nkoľko pedgogickí zmestnnci v MŠ sú pro- environmentálni. V škole pôsobí výchovný krierový pordc, sistenti učiteľ, zástupkyň pre zákldnú školu, zástupkyň pre mterskú školu, vychovávteľk v Školskom klube detí riditeľ. 1.4 Projekty, medzinárodná spoluprác Projekty: Škol podporujúc zdrvie - Dnešný hit zdrvo žiť Čerstvé hlvičky Digitlizáci školstv Digipédi Modernizáci učebného obshu Plnét vedomostí Cezhrničná spoluprác Proškoly.cz Aktívn škol Zvyšovnie kvlity vzdelávni n ZŠ e- Testovnie Podpor multimediálnej výchovy Multimediáln učebň Podpor výučby jzykov Digiškol Nové metódy vo vzdelávní Aktivizujúce metódy vo vzdelávní Inovtívne prvky vo vyučovní ANJ Nové trendy vo vyučovní ANJ Moderné prvky vo vyučovní n ZŠ Modernizáci výchovno vzdelávcieho procesu Dlhodobé projekty : Projekt environmentálneho zmerni N ceste k zelenej škole Elektronické prtnerstvá cez internet e- Twinning 2.6 Zčlenenie prierezových tém Prierezové témy slúži n prehĺbenie zákldného učiv, so zmerním n plikáciu teoretických vedomosti v prxi. Prepojením rôznych oblstí s vytvárjú predpokldy pre komplexné vzdelávnie žikov n jednotlivých úrovnich vzdelávni. Chrkteristik prierezových tém ich zrdenie do výchovno-vzdelávcieho procesu Doprvná výchov (DOV) Prierezová tém bude v prvom ž štvrtom ročníku prvého stupň relizovná formou blokového vyučovni. Blokové vyučovnie je rozdelené n dve čsti : teoretickú prktickú. Relizáci Didktické hry, jeden blok teoretickej doprvnej výchovy. Doprvné ihrisko prktická čsť doprvnej výchovy.

4 N druhom stupni relizovná formou blokového vyučovni s dotáciou 1hodin mesčne t.j. 10 hodín v školskom roku. Blokové vyučovnie je rozdelené n dve čsti : teoretickú prktickú. Relizáci: Účelové cvičeni, jeden blok teoretickej doprvnej výchovy. Prktická čsť :Doprvné ihrisko(5.r.), ročník jrné účelové cvičenie. Environmentáln výchov ( ENV) Zčlenenie témy environmentáln výchov do vyučovni: prvom stupni do predmetov Prvouk, Prírodoved Vlstived ( 20 hodín). v pitom, v šiestom, v siedmom ročníku do predmetu Biológi v ôsmom ročníku: súčsť Biológie ( blok 4 krát v školskom roku) v devitom ročníku kurzovou formou OČAP : / teoretická čsť (10 hodín- t.j. 2 dni po 5 hodín ) b/ prktická čsť ( 10 hodín t.j. 2 dni po 5 hodín) Prktická čsť s relizuje formou exkurzií, pobytom v prírode ( medzipredmetové vzťhy - BIO, CHE, GEG- OBN) Osobnostný sociálny rozvoj (OSR) Prierezová tém s zčleňuje do predmetov výchovného chrkteru ( náboženská etická výchov, občinsk náuk) prostredníctvom vhodných modelových situácií, diskusií didktických hier. Ochrn život zdrvi (OŽZ) V rámci tejto témy s plikuje učivo ochrny človek prírody, ktoré integruje postoje, vedomosti schopnosti žikov so zmerním n ochrnu život v mimoridnych situáciách ( pobyt v prírode, pohyb v prírode). Orgnizčné zčlenenie prierezovej témy : / teoretická čsť b/ prktická čsť Obshová náplň: 1/ Civilná obrn 2/ 1 2/Zdrvotná príprv 2 / 1 3/Pohyb pobyt v prírode 1 / 2 Prierezová tém s relizuje formou didktických hier účelových cvičení v jesennom jrnom období v kždom školskom roku Relizáci didktických hier (DH) účelových cvičení (ÚC): Jesenné obdobie : DH : teoretická čsť ( 3 hodiny), prktická čsť (4 hodiny) ÚC : teoretická čsť ( 3 hodiny), prktická čsť( 5 hodín) Jrné obdobie : DH : teoretická čsť ( 3 hodiny), prktická čsť (4 hodiny) ÚC : teoretická čsť ( 3 hodiny), prktická čsť( 5 hodín) Tvorb projektu prezentčné zručnosti (TPZ) Tém s relizuje priebežne v jednotlivých predmetoch. Žici s nuči prezentovť svoju prácu písomnou, ústnou formou prostredníctvom IT.

5 Multimediáln výchov (MUV) Médi mjú vplyv n hodnoty, postoje správnie jedinc. Ciele: rozumieť prvidlám fungovni mediálneho svet, vedieť s v ňom orientovť, dokázť posudzovť mediálne šírené posolstvá, uvedomiť si negtívne mediálne vplyvy n svoju osobnosť snžiť s ich eliminovť, vedieť tvoriť mediálne produkty, nučiť s prcovť s médimi. Zčlenenie témy do vyučovcieho procesu s relizuje priebežne vo všetkých predmetoch. Multikultúrn výchov (MkV) Výchov je zrdená do obshu vzdelávni s ohľdom n slovenské kultúrne prostredie, kde po stároči spolunžívli príslušníci rôzneho etnického, národného, náboženského kultúrneho pôvodu. Ciele : rozvoj chápni iných kultúr, kceptovnie iných kultúr rozvíjnie medziľudskej tolerncie, skúm medziľudské vzťhy ( vzťhy v škole, rodine). Prierezová tém s zčleňuje do vyučovcieho procesu priebežne v predmete: Dejepis, Občinsk náuk, Náboženská Etická výchov, Hudobná výchov. Regionáln trdičná ľudová kultúr(rlk) Cieľom zrdeni prierezovej témy do vyučovni je vytvárť u žikov predpokldy n pestovnie rozvíjnie citu ku krásm svojho regiónu, prírody, stviteľstv, ľudového umeni spoznávnie kultúrneho dedičstv nšich predkov. Výchovno- vzdelávci činnosť je zmerná n to, by žici v rámci regionálnej výchovy poznli históriu, trdície kultúru vlstnej obce. Zčlenenie témy do vyučovni: ISCED 1: N prvom stupni priebežne v predmetoch : prírodoved(flór fun, význm ochrny prírody, les, vody, živočíchov objvovnie spoznávnie prírodných krás zujímvostí njbližšieho okoli), vlstived(krj, kde žijem; škol jej okolie; moj tried; obec, v ktorej žijem; čo s mi v nšom krji njvic páči; čím s pýši nš obec,príbehy o rodákoch), výtvrná výchov ( sochy, mľby, výtvrní hudobní umelci regiónu), hudobná výchov ( ľudové piesne, zvyky regiónu, vlstná tvorb spevník regiónu); poznávnie vyčítniek, hádniek, básní, ľudovej piesne, tnec, ľudové kroje,hudobný, pohybový, výtvrný prejv), príslovie, porekdiel, prnostík, bájok, rozprávok: ľudových, utorských, povestí ), slovenský jzyk litertúr ( básne, príslovie, porekdlá, prnostiky, bájky, rozprávky, ľudové povesti, básnici spisovteli rodného krj), etická výchov( moj rodin, regionálne zvyky trdície), náboženská výchov ( svitky trdície ), prcovné vyučovnie (trdičné remeslá).

6 ISCED 2: N druhom stupni s prierezová tém relizuje priebežne v povinných predmetoch v predmetoch školského vzdelávcieho progrmu: - Priebežne je prierezová tém zčlenená do predmetov: geogrfi( regionáln geogrfi, regionálne mpy, chodníky, znčky), dejepis ( národné regionálne dejiny, hrdy zámky regiónu), slovenský jzyk litertúr( básne povesti, básnici spisovteli rodného krj, ľudová slovesnosť náreči), výtvrná výchov výchov umením sochy, mľby, výtvrní hudobní umelci regiónu), hudobná výchov (ľudová hudb, ľudové piesne,ľudové tnce zvyky regiónu, vlstná tvorb spevník regiónu); poznávnie ľudovej piesne, tnec, ľudové kroje (hudobný, pohybový, výtvrný prejv), etická náboženská výchov( moj rodin, regionálne zvyky trdície), technik (trdičné remeslá). Finnčná grmotnosť(fig) je schopnosť využívť pozntky, zručnosti skúsenosti z neustáleho vývoj, ktorý umožňuje kždému jednotlivcovi efektívne regovť n nové osobné udlosti neustále s menice ekonomické prostredie. efektívne ridenie vlstných zdrojov s cieľom zistiť celoživotné finnčné zbezpečenie seb svojej domácnosti. Prierezová tém je zrdená do predmetov: Mtemtik, Informtická výchov Vlstived ISCED1 Mtemtik, Informtik, Občinsk náuk, Dejepis ISCED 2 Lyžirsky kurz: Zákldná škol s mterskou školou, Motešice 77 bude orgnizovť lyžirsky výchovno- vzdelávcí kurz prvidelne kždý štvrtý rok pre žikov ročník. V školskom roku 2020/2021 orgnizujeme lyžirsky výcvik. Škol v prírode: Zákldná škol s mterskou školou, Motešice 77 bude orgnizovť školu v prírode prvidelne kždý tretí rok pre žikov ročník. Z dôvodu Covid 19 presunutá kci z jún 2020 n september Plvecký kurz: Zákldná škol s mterskou školou, Motešice 77 bude orgnizovť plvecký kurz prvidelne kždý tretí rok pre žikov ročník 5. ročník Uvedené hromdné kcie nebudeme orgnizovť kždý školský rok z dôvodu nízkeho počtu žikov triedch

7 2.5. Školský učebný plán Stupeň vzdelávni ISCED I Vzdelávci oblsť Jzyk komunikáci Mtemtik prác informácimi Prírod spoločnosť hodnoty umenie s Predmety Počet hodín ŠVP Počet hodín Spolu hodín 1. ročník ŠkVP Slovenský jzyk litertúr Mtemtik Prvouk Etická/Náboženská výchov Výtvrná výchov Hudobná výchov Zdrvý pohyb Telesná športová výchov Spolu Poznámky k voľným hodinám, o ktoré sú posilnené povinné predmety zo ŠVP v 1.ročníku: Predmet Slovenský jzyk litertúr sme posilnili o jednu hodinu, by sme ju venovli práci s textom rozvíjli komunikčné schopnosti žikov. V predmete mtemtik bude jedn hodin dotácie zmerná n riešenie prktických úloh rozvoju logického mysleni žikov. Stupeň vzdelávni ISCED I Vzdelávci oblsť Jzyk komunikáci Mtemtik prác informácimi Prírod spoločnosť hodnoty s Predmety Počet hodín Počet hodín Spolu hodín ŠVP 2. ročník ŠkVP Slovenský jzyk litertúr Anglický jzyk Mtemtik Prvouk Etická/Náboženská výchov 1 0 1

8 umenie Výtvrná výchov Hudobná výchov Zdrvý pohyb Telesná výchov Spolu Poznámky k voľným predmetom, o ktoré sú posilnené povinné predmety ŠVP v druhom ročníku: Predmet Slovenský jzyk litertúr sme posilnili o jednu hodinu, by sme ju venovli práci s textom, rozvíjli písomné j komunikčné schopnosti žikov. V predmete mtemtik bude jedn hodin dotácie zmerná n riešenie prktických úloh, rozvoj finnčnej grmotnosti logického mysleni žikov. Nový predmet Anglický jzyk je v školskom roku dotovný jednou hodinou týždenne. Cieľom je osvojovnie slovnej zásoby jej prktické využitie v komunikácii. Stupeň vzdelávni ISCED I Vzdelávci oblsť Jzyk komunikáci Mtemtik prác informácimi Prírod spoločnosť hodnoty umenie s Predmety Počet hodín Počet hodín Spolu hodín ŠVP 3. ročník ŠkVP Slovenský jzyk litertúr Anglický jzyk Mtemtik Informtická výchov Prírodoved Vlstived Etická/Náboženská výchov Výtvrná výchov Hudobná výchov svet Prcovné práce vyučovnie Zdrvý pohyb Telesná výchov Spolu

9 Poznámky k voľným predmetom, o ktoré sú posilnené povinné predmety ŠVP v treťom ročníku: V ISCED 1 v treťom ročníku je nízk dotáci Slovenského jzyk litertúry, Mtemtiky le je zrdený nový predmet Prcovné vyučovnie. Predmet Slovenský jzyk litertúr je posilnený jednou hodinou. Zvýšenou dotáciou chceme vytvoriť dosttočný priestor n zvládnutie čítni s porozumením reprodukcie textu. Jednohodinová dotáci v mtemtike umožní venovť s pmäťovému počítniu, formovniu mtemtickej logiky, finnčnej grmotnosti tiež riešeniu úloh z prxe. Stupeň vzdelávni ISCED 1 Vzdelávci oblsť Jzyk komunikáci Mtemtik prác informácimi Prírod spoločnosť hodnoty umenie s Predmety Počet hodín Počet hodín Spolu hodín ŠVP 4.ročník ŠkVP Slovenský jzyk litertúr Anglický jzyk Mtemtik Informtická výchov Prírodoved Vlstived Etická/Náboženská výchov Výtvrná výchov Hudobná výchov svet Prcovné práce vyučovnie Zdrvý pohyb Telesná výchov Spolu Poznámky k voľným predmetom, o ktoré sú posilnené povinné predmety ŠVP vo štvrtom ročníku: Predmet Slovenský jzyk litertúr je dotovný jednou hodinou, by žici zvládli písomné ústne formy komunikčných zručností. Zvýšenou dotáciou chceme vytvoriť dosttočný priestor n zvládnutie čítni s porozumením reprodukcie textu, motivčné hry drmtizáciu čítného textu. Dotáci dvoch hodín v mtemtike umožní venovť s pmäťovému počítniu, získniu finnčnej grmotnosti formovniu mtemtickej logiky.

10 Povinné hodiny Rozširujúce hodiny(rh) Hodiny voliteľných predmetov(vh) 1.ročník ročník ročník ročník Spolu spolu Stupeň vzdelávni ISCED 2 Vzdelávci oblsť Jzyk komunikáci Mtemtik prác s informácimi spoločnosť Predmety Počet hodín Počet hodín Spolu hodín ŠVP 5.ročník ŠkVP Slovenský jzyk litertúr Anglický jzyk Mtemtik Informtik Dejepis Geogrfi Národné regionálne dejiny prírod hodnoty práce Umenie kultúr svet Biológi Etická/Náboženská výchov Technik Výtvrná výchov Hudobná výchov Zdrvý pohyb Telesná športová výchov Spolu

11 Orgnizáci zrdeni nových voliteľných predmetov posilňujúcich hodín do ŠkVP je nsledovná: Voliteľné predmety v 5. ročníku : /zrdené do ŠkVP ko nový predmet výchovy vzdelávni 1/ spoločnosť - Národné regionálne dejiny 1 hodin týždenne b/ zrdené do ŠkVP ko posilňujúc hodin pre utvrdenie učiv Jzyk komunikáci : Anglický jzyk - jedn hodin v týždni venovná rozšíreniu slovnej zásoby zdokonľovniu komunikčných zručností Mtemtik prác s informácimi Mtemtik jedn hodin v týždni venovná riešeniu prktických úloh, rozvoj logického mysleni pmäťového počítni Stupeň vzdelávni ISCED 2 Vzdelávci oblsť Jzyk komunikáci Mtemtik prác informácimi spoločnosť prírod s Predmety Počet hodín Počet hodín Spolu hodín ŠVP 6.ročník ŠkVP Slovenský jzyk litertúr Anglický jzyk Mtemtik Informtik Dejepis 1 0,5 1,5 Geogrfi 1 0,5 1,5 Občinsk náuk Biológi Chémi pre život Fyzik hodnoty Etická/Náboženská výchov 1 0 1

12 Umenie kultúr Výtvrná výchov Hudobná výchov svet práce Zdrvý pohyb Voliteľné predmety v 6. ročníku : Technik Telesná športová výchov Spolu /zrdené do ŠkVP ko nový predmet výchovy vzdelávni 2/ prírod - Chémi pre život - 1 hodinová dotáci s bude využívť n prktické cvičeni, poznávnie nlyzovnie chemických jvov v prírode b/ zrdené do ŠkVP ko posilňujúc hodin pre utvrdenie učiv Mtemtik prác s informácimi Mtemtik jedn hodin v týždni venovná riešeniu prktických úloh, rozvoj logického mysleni pmäťového počítni, úlohy n finnčnú grmotnosť spoločnosť- Geogrfi- 0,5 hodinová dotáci venovná orientácii v teréne, prác s buzolou Dejepis 0,5 hodinová dotáci venovná projektovému vyučovniu Regionálnym dejinám Predmet Dejepis s bude vyučovť v prvom polroku s dotáciou dvoch hodín predmet Geogrfi v druhom polroku dotáciou dvoch hodín v týždni. Stupeň vzdelávni ISCED 2 Vzdelávci oblsť Jzyk komunikáci Mtemtik prác informácimi s Predmety Počet hodín Počet hodín Spolu hodín ŠVP 7.ročník ŠkVP Slovenský jzyk litertúr Anglický jzyk Čitteľská grmotnosť Mtemtik Informtik 1 0 1

13 spoločnosť prírod Dejepis Geogrfi Občinsk náuk Biológi Chémi Fyzik hodnoty Etická/Náboženská výchov Umenie kultúr Výtvrná výchov Hudobná výchov svet práce Zdrvý pohyb Technik Telesná športová výchov Spolu Nový predmet :/ Jzyk komunikáci : Čitteľská grmotnosť 2 hodiny týždenne Zrdený do školského vzdelávcieho progrmu n záklde dobrovoľného výberu zákonných zástupcov žikov n obdobie: 2020/2021, 2021/2022,2022/2023. Zrdené do ŠkVP ko posilňujúc hodin pre utvrdenie učiv Jzyk komunikáci : Slovenský jzyk - 1 hodin týždenne( rozvoj čitteľskej grmotnosti) Mtemtik prác s informácimi: Mtemtik 1 hodin v týždni( rozvoj logického mysleni získnie finnčnej grmotnosti, pmäťové počítnie, príkldy z prktického život)

14 Vzdelávci oblsť Jzyk komunikáci Mtemtik prác informácimi spoločnosť prírod hodnoty Umenie kultúr s Stupeň vzdelávni ISCED 2 Predmety Počet hodín Počet hodín Spolu hodín ŠVP 8.ročník ŠkVP Slovenský jzyk litertúr Anglický jzyk Nemecký jzyk Mtemtik Informtik Dejepis Geogrfi Občinsk náuk Biológi Chémi Fyzik Etická/Náboženská výchov Výtvrná výchov Hudobná výchov svet práce Zdrvý pohyb Technik Telesná športová výchov Spolu Nový predmet zrdený do ŠkVP: Jzyk komunikáci: Nemecký jzyk -2 hodiny týždenne

15 Zrdený do školského vzdelávcieho progrmu n záklde dobrovoľného výberu zákonných zástupcov žikov n obdobie: 2019/2020, 2020/2021,2021/2022 Zrdené do ŠkVP ko posilňujúc hodin pre utvrdenie učiv Mtemtik prác s informácimi: Mtemtik 1 hodin v týždni(získnie finnčnej grmotnosti,pmäťové počítnie, príkldy z prktického život) Stupeň vzdelávni ISCED 2 Vzdelávci oblsť Jzyk komunikáci Mtemtik prác informácimi spoločnosť prírod s Predmety Počet hodín Počet hodín Spolu hodín ŠVP 9.ročník ŠkVP Slovenský jzyk litertúr Cvičeni zo SJL 0 0,5 0,5 Anglický jzyk Mtemtik Cvičeni mtemtiky z 0 0,5 0,5 Informtik Dejepis Geogrfi Biológi Chémi Fyzik hodnoty Environmentáln výchov Etická/Náboženská výchov Umenie kultúr práce svet Výtvrná výchov Technik 1 0 1

16 Zdrvý pohyb Telesná športová výchov Spolu /zrdené do ŠkVP ko nový predmet výchovy vzdelávni 1/Jzyk komunikáci: Cvičeni zo Slovenského jzyk litertúry hod týždenne Relizáci: 1 krát z dv týždne 1 hodin 2/ Mtemtik prác s informácimi: Cvičeni z mtemtiky 0,5 hod. týždenne Relizáci: 1 krát z dv týždne 1 hodin 3/ prírod: Environmentáln výchov -2 hodiny týždenne Zrdený do školského vzdelávcieho progrmu n záklde dobrovoľného výberu zákonných zástupcov žikov n obdobie: 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021. b/ zrdené do ŠkVP ko posilňujúc hodin pre utvrdenie učiv Dejepis 1 hodin týždenne ( exkurzie, projektové vyučovnie, kultúrne podujti- xenofóbi, rsizmus, holokust) prírod : Chémi - 1 hodinová dotáci ( prktické cvičeni, poznávnie nlyzovnie prírodných jvov) Povinné hodiny Rozširujúce hodiny (RH) Hodiny voliteľných predmetov (VH) spolu 5.ročník ročník ročník ročník ročník Spolu Spolu RH + VH (14 + 7) = 21hodín Učebné osnovy v súlde s inovovným ŠVP sú pre 1., 2., ročník ISCED 1, pre 5.,6., 7.,8. 9. ročník ISCED 2. Prerokovné pedgogickou rdou : Schválené s pripomienkmi : Schválené bez pripomienok... V Motešicich Mgr. Ivet Jtzová v.r riditeľk ZŠ s MŠ

17