SPRÁVA o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach základnej umeleckej školy za školský rok 2019/2020

Veľkosť: px
Začať zobrazovať zo stránky:

Download "SPRÁVA o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach základnej umeleckej školy za školský rok 2019/2020"

Prepis

1 Z Á K L A D N Á U M E L E C K Á Š K O L A J. Fabinih Spišská Nvá Ves SPRÁVA výchvn-vzdelávacej činnsti, jej výsledkch a pdmienkach základnej umeleckej škly za šklský rk 2019/2020 Pdľa vyhlášky Ministerstva Šklstva SR 9/2006 Z.z. 1. Prerkvané a schválené pedaggicku radu škly Mgr. Mariana Kacvinská, DiS.art. riaditeľka ZUŠ 2. Prerkvané a schválené radu škly Mgr. Andrej Cpin predseda Rady škly 3. Prerkvané zriaďvateľm Základnej umeleckej škly Mest Spišská Nvá Ves schvaľuje správu ZUŠ, J. Fabinih 1 v Spišskej Nvej Vsi výchvn-vzdelávacej činnsti, jej výsledkch a pdmienkach za šklský rk 2019/2020 za zriaďvateľa: Ing. Pavl Bečarik. primátr mesta

2 SPRÁVA výchvn-vzdelávacej činnsti, jej výsledkch a pdmienkach základnej umeleckej škly za šklský rk 2019/2020 Pdľa vyhlášky Ministerstva Šklstva SR 9/2006 Z.z. 2 ds. 1a Základné identifikačné údaje škle Základné identifikačné údaje Názv škly: Základná umelecká škla Adresa škly: J. Fabinih 1, Spišská Nvá Ves Kntakty: tel. kancelária: fax: riaditeľ: www: Zriaďvateľ: Mest Spišská Nvá Ves, Radničné námestie 7, Spišská Nvá Ves Vedúci zamestnanci škly riaditeľ: štatutárny zástupca: Mgr. Mariana Kacvinská, DiS.art. Bc. Zuzana Lukáčvá, DiS.art. Rada škly predseda : Mgr. Andrej Cpin (zástupca za zriaďvateľa) pedaggickí zamestnanci: Mgr. Michaela Frmelvá, Martin Knečný, DiS.art. nepedaggickí zamestnanci: Angela Rerkvá zástupcvia rdičv: Ing. Mária Hvizdšvá, Mgr. Mariana Livrvá, RNDr. Tatiana Tkáčvá, Mgr. Radvan Marcinčin zástupcvia zriaďvateľa: Mgr. Tmáš Cehlár, Ing. Igr Geletka, MUDr. Peter Zelený Rada škly pri ZUŠ sa schádzala a pracvala v zmysle schválenéh štatútu. Bla infrmvaná pčte prijatých žiakv, uplatňvaných učebných plánch, ŠKvP v ZUŠ, výchvnvzdelávacích výsledkch žiakv, plánu práce a čerpaní rzpčtu. Pradné rgány škly Predmetvé kmisie (PK) a ich vedúci: PK klavír: Ľubica Gábikvá, DiS.art. PK sláčikvé nástrje: PaedDr. Mgr.art. Peter Šterbák PK akrdeón a keybard: Martin Knečný, DiS.art. PK dychvé a bicie nástrje: Mgr. Denisa Ktradyvá, DiS.art. PK gitara a spev: Mgr. Michaela Frmelvá PK hudbná náuka: Mgr. Stanislav Dvrský PK výtvarná výchva: Mgr. Jana Cetervá PK tanec a LDO: Mgr. Gabriela Váradi, DiS.art. Vedúci ddelení: vedúca Hudbnéh dbru: Ľubica Gábikvá, DiS.art. vedúca Výtvarnéh dbru: Mgr. Jana Cetervá vedúca Tanečnéh dbru: Mgr. Gabriela Váradi, DiS.art. vedúca Literárn-dramatickéh dbru: Eva Kppervá, DiS.art. 2

3 Pedaggická rada: zlžená z všetkých členv pedaggickéh zbru. Zasadala pdľa plánu práce. 2 ds. 1 b) Údaje pčte žiakv škly údaje pčet žiakv sú uvedené z výkazu pdľa skutčnéh stavu k celkm: 1005 žiakv prípravné štúdium 51 žiakv základné štúdium 954 žiakv Individuálna frma vyučvania: Skupinvá frma vyučvania: Pčet žiakv pdľa dbrv: hudbný výtvarný tanečný literárn-dramatický 352 žiakv 575 žiakv 375 žiakv 369 žiakv 190 žiakv 71 žiakv 2 ds. 1 c) Údaje pčte zapísaných (prijatých) žiakv Pčet prijatých žiakv k splu: HO: 67 VO: 37 TO: 21 LDO: 12 Splu: 137 žiakv Údaje pčtch a úspešnsti žiakv na prijímacích skúškach a ich následnm prijatí na stredné a vyské škly s umeleckým zameraním Odbr pčet prijatých žiakv na umelecké škly Hudbný 5 Výtvarný 1 Literárn-dramatický 1 Tanečný 1 Splu 8 Prehľad prijatých žiakv na stredné a vyské škly Men žiaka Škla Pripravil Jlana Javrská Súkrmné knzervatórium Kšice Klaudia Čikkelvá DiS.Art Matej Mkriš Škla úžitkvéh výtvarníctva, Kšice Mgr. Eva Bavalvá, Kristína Mauervá knzervatórium PinkHarmny v Zvlene, Eva Kppervá, DiS.art. hudbn-dramatický dbr Júlia Kuchárvá Stredná pedaggická škla, Levča Mgr. Olena Ringšvá Estera Dunkvá Súkrmné hudbné a dramatické Mgr. Michaela Frmelvá knzervatórium, Pžiarnická 1, Kšice Natália Trnayvá Stredná pedaggická škla, Levča Mgr. Michaela Frmelvá Eva Kupčíkvá Stredná pedaggická škla, Levča Mgr. Martin Richnavský Mirslav Pecha Knzervatórium Kšice Rman Barabas, DiS. art. 3

4 2 ds. 1 f) Zznam študijných dbrv a učebných dbrv a ich zameraní, v ktrých škla zabezpečuje výchvu a vzdelávanie Frmy vyučvania individuálne skupinvé Klasifikácia vzdelávania: prípravné štúdium primárne umelecké vzdelávanie I. časť ISCED 1B sekundárne umelecké vzdelávanie II. časť ISCED 2B II. stupeň ZUŠ má štyri dbry: hudbný výtvarný tanečný literárn-dramatický Uplatňvané rámcvé učebné plány: schválené MŠVVaŠ SR dňa pd číslm /1575:1-10A0 s platnsťu d ds. 1 g) Údaje pčte zamestnancv a plnení kvalifikačnéh predpkladu pedaggických zamestnancv škly Zamestnanci Pčet všetkých zamestnancv ku : 51 z th pčet pedaggických zamestnancv celkm: 41 z th Hudbný dbr 30 učiteľv Výtvarný dbr 6 učiteľv Tanečný dbr 3 učitelia Liter.- dram. dbr 2 učitelia Pčet nepedaggických zamestnancv: 10 z th THP pracvníčky 3 Upratvačky 3 Šklník 1 Kuriči 2 Kstymérka 1 Kvalifikvansť pedaggických zamestnancv pčet pedagógv, ktrí nespĺňali kvalifikačné predpklady: 0 z th študujúcich za účelm splnenia kvalifikačných predpkladv: 0 plnenie kvalifikačnéh predpkladu v jedntlivých ddeleniach: hudbný dbr: 100% výtvarný dbr: 100% tanečný dbr: 100% literárn-dramatický dbr: 100% 4

5 2 ds. 1 h) Údaje ďalšm vzdelávaní pedaggických zamestnancv škly adaptačné vzdelávanie: 0 špecializačné vzdelávanie: 0 aktualizačné vzdelávanie: 0 invačné vzdelávanie: 0 funkčné invačné vzdelávanie: 0 funkčné vzdelávanie: 0 kvalifikačné vzdelávanie: 1 (rzširujúce Kpilec) zvyšvanie kvalifikácie: 6 (Lukáčvá, Čikkelvá, Rakyta, Zajac, Mušutvá, Kamenický) predatestačné 1.atestácia 0 predatestačné 2.atestácia 0 2 ds. 1 i ) Údaje aktivitách a prezentácia škly na verejnsti a) Verejné kncerty a predstavenia Každý dbr a ddelenie participuje na verejných kncertch, uspriadaných šklu. V tmt šklskm rku sa knali kncerty d mesiaca február, statné kncerty bli zrušené z dôvdu vyhlásenia mimriadneh stavu pre hrzenie byvateľstva krnavírusm COVID-19. Vyučvanie prebiehal d dištančnu frmu d Napriek tejt situácii sme zrganizvali 4. videkncerty na yutube spjené s prezentáciu prác žiakv výtvarnéh dbru. Jesenný kncert: , kncertná sála ZUŠ Viančný kncert: , Reduta 1. nvrčný kncert: , GUS 2. nvrčný kncert: , kncertná sála ZUŠ Kncerty najmenších: 11. a P vyhlásení karanténnych patrení sa kncerty knali na internetvej stránke yutube: 1. videkncert: (17 žiakv hudbnéh dbru, 10 žiakv tanečnéh dbru, 3 žiaci literárn-dramatickéh dbru) 2. videkncert: (20 žiakv hudbnéh dbru, 7 žiakv tanečnéh dbru, 3 žiaci literárn-dramatickéh dbru) Záverečný videkncert: (26 žiakv hudbnéh dbru, 12 žiakv tanečnéh dbru) Rzlúčkvý videkncert: (29 žiakv hudbnéh dbru, 15 žiakv tanečnéh dbru) V klavírnm ddelení prebehli aj klavírne kncerty, na ktrých sa mali mžnsť prezentvať žiaci, ktrí dsahujú výbrné výsledky, ale kvôli bmedzenému pčtu žiakv na iných kncertch nemali mžnsť prezentvať sa na verejnsti. Klavírne kncerty sa knali v dňch a a klavírny seminár dňa V triede Mgr. Zuzany Dudžákvej, DiS. art prebehl seminár pre žiakv jej triedy bez divákv. Bl t spôsb tvrenej hdiny zameranej na sebareflexiu a bjektívnu kritiku. 5

6 Abslventské pdujatia: Abslventské kncerty sa z vyššie uvedených dôvdv knali v frme videkncertv. 1. videkncert abslventv: (17 žiakv hudbnéh dbru, 1 žiak výtvarnéh dbru) 2. videkncert abslventv: (18 žiakv hudbnéh dbru, 12 žiakv tanečnéh dbru) Abslventská výstava žiakv VO bla p prvý krát dprezentvaná s úspešným hlasm na bannerch na šklskm plte ZUŠ inštalvali učitelia VO Mgr. Jana Cetervá, Mgr. Eva Bavalvá a Mgr. Dminika Vjtášvá. Abslventskú výstavu sme nazvali Na plte. Kncerty jedntlivých ddelení: kncert klavírneh ddelenia 2x Triedne kncerty: Každý vyučujúci v svjej triede uspriadal 1x triedny kncert v zimných mesiacch, kde sa predstavili všetci žiaci. Druhý triedny kncert, plánvaný na mesiac máj aleb jún bl zrušený. Niketrí vyučujúci uspriadali aj v druhm plrku vide triedny kncert. Šklské súťaže: Šklské súťaže jedntlivých ddelení plánvané na mesiace apríl, máj sa v tmt šklskm rku neknali. b) Výchvné predstavenia a tvrivé dielne 1. Tvrivé dielne pre ZŠ Levčská a ZUŠ Ing. Kžucha zapjili sa všetky dbry ZUŠ ( ) c) Mimšklské vystúpenia Naša škla prispela k spestreniu na viac ak 30-tich kultúrn-splčenských akcií v meste i mim neh. Žiaci a učitelia sa predstavili na vernisážach v Galérii umelcv Spiša, v Spišskm svetvm stredisku, Spišskm múzeu, OC Madaras, Multifunkčnm baníckm centre, či v kncertnej sieni Reduty. Kultúrnym prgramm sa pravidelne predstavvali aj na plesch a iných slávnstných pdujatiach rganizvaných mestm Spišská Nvá Ves. Viď prílha č. 1. d) prjekty, wrkshpy, návšteva kncertv a predstavení s žiakmi Výtvarný dbr Prjekt Pletujúca pšta - realizvaný v priestrch škly pčas pandémie Od d a d d návšteva Galérie umelcv Spiša 6

7 Hudbný dbr Wrkshp pre žiakv sláčikvéh a dychvéh ddelenia, lektri: Jakub Mitrík, Richard Závada a Adam Szendrei. Tanečný, Výtvarný a Literárn-dramatický dbr tvrivé dielne v priestrch ZUŠ Prezentácia dbrv tanec, herectv a muzikál, spev Súkrmnéh knzervatória Kšice, veľká kncertná sála ZUŠ, zúčastnili sa učitelia a žiaci tanečnéh a literárn-dramatickéh dbru a spevu Literárn-dramatický dbr Wrkshp pantmímy a phybvéh divadla PAN 2019 v Liptvskm Mikuláši Natáčanie prezentačnéh videa žiakv LDO Dabingvý wrkshp Bratislava f) Aktivity učiteľv Beh Nvvesku Hutu, prgram: Mgr. art. Michaela Regecvá Klavírny wrkshp, lektr Mgr. Mária Dravecká, zúčastnili sa: Ľubica Gábikvá, DiS. art., Mgr. Lucia Štapinská, DiS. art., Mgr. Ľudmila Milčákvá, DiS. art., Anna Hjnšvá, DiS. art., Bc. Alena Mušutvá, DiS. art., PhDr. Alexandra Schmidtvá, PhD., Mgr. Olena Ringšvá a Mgr. Eva Mišenčíkvá, DiS. art Dirigentský wrkshp, Smižany, Mestské svetvé stredisk, zúčastnila sa Mgr. Michaela Frmelvá semifinále Karake Shw, Smižany; Mgr. Michaela Frmelvá sa zúčastnila ak členka prty dbrný Flautvý seminár, Nitra, zúčastnili sa: Mgr. Denisa Ktradyvá, DiS. art. splu s žiaci z jej triedy. Mgr. Stanislav Dvrský zrganizval kresné kl súťaže Hnúšťanský akrd a krajské kl súťaže Hnúšťanský akrd Vyučujúca Mgr. Eva Mišenčíkvá, DiS. art. pracvala ak predsedníčka prty na kresnm aj krajskm kle súťaže Hnúšťanský akrd dňa ( a ) Viančná predajná výstava výrbkv VO v Redute Január február 2020 Základy práce na PC, Spišská knižnica, lektrka Alena Michalicvá, zúčastnili sa Anna Hjnšvá, DiS. art., Jzef Vyskai, DiS. art. a Marián Kamenický, DiS. art. 7

8 Vyučujúca Eva Kppervá, Dis.art. pracvala ak predsedníčka prty na Reginálnm kle súťaže Šaliansky Maťk v Matici slvenskej v Spišskej Nvej Vsi dňa Spevácka súťaž AKORD, Pedaggická škla Levča, zúčastnila sa Mgr. Michaela Frmelvá ak členka prty Február 2020 Mgr. Tmáš Cetera lektrval 3 ft-wrkshpy pre ftklub Celrčná výzdba šklských priestrv, schdiska, kncertných sál, tvrba dekrácií pri rôznych príležitstiach (kncerty, šklské akcie, zasadnutia, súťaže, sviatky, skúšky...), výstavy prác žiakv, výrba plagátv, pzvánk, prgramv, aktualizácia facebkvej stránky pdľa ptreby pedagógmi VO Odbrný wrkshp strih a editácia videa Kšice, zúčastnila sa Alžbeta Tekáčvá, DiS.art. g) Prehľad súťažiach Okresné Šarkaniáda, Kšiarny briežk - 3x 1. miest, 3x 2. miest, 2x 2. miest Oblastné kl recitačnej súťaže Piráti krásy v Spišskej Nvej - 1x 1. miest Karake Shw, Smižany 1x 3. miest, 1x čestné uznanie Okresné kl súťaže Hnúsťanský akrd, ZUŠ SNV pstup d krajskéh kla Reginálne kl Celslvenskej výtvarnej súťaž Vesmír čami detí x 1. miest, 1x 3. miest, 1x čestné uznanie Krajské Krajské kl vedmstnej súťaže v HN - Hnúšťanský akrd - ZUŠ Sp. Nvá 2x1. miest Celslvenské Celslvenská tanečná súťaž Tanec v srdci Kšice 1x2. miest Medzinárdné Medzinárdná keramická súťaž Neb nad hlavu - 1x1. miest 2 ds. 1 k ) Údaje výsledkch inšpekčnej činnsti vyknanej štátnu šklsku inšpekciu V šklskm rku 2019/2020 v našej ZUŠ nebla vyknaná Štátna šklská inšpekcia. 2 ds. 1 l)údaje priestrvých a materiáln-technických pdmienkach Priestry škly a učebne pčet využívaných učební: 49 pčet elkvaných tried: 1 trieda TO (3 skupiny)-zš Hutnícka, 1 trieda VO (2 skupiny)-zš Kmenskéh, 1 trieda VO (3 skupiny) a 1 trieda TO (2 skupiny)-zš Ing. O. Kžucha. 8

9 Miestnsti na realizáciu kncertv a predstavení: veľká kncertná sála, malá kncertná sála, divadelné štúdi. Zriadenie zbrvne, ktrá je vybavená kuchynsku linku s príslušenstvm, rýchlvarnu knvicu, chladničku, stlmi, stličkami, 3 pčítačmi, 3 tlačiarňami, skartvacím zariadením, pripjením na internet. Nvzriadená čakacia miestnsť pre rdičv vybavená knižnicu, sedačku, stličkami, stlm, nápjvými autmatmi, ktrú môžu v prípade ptreby využívať žiaci škly. Materiálne zabezpečenie výučby učebnými pmôckami Triedy sú zabezpečené základnými materiálnymi pmôckami nevyhnutnými na realizáciu vyučvacieh prcesu. Pri činnstiach priam súvisiacich s výchvu a vzdelávaním prihliadame na základné fyzilgické ptreby žiakv, zaisťujeme bezpečnsť a chranu zdravia detí, prevenciu pred úrazmi a pžiarmi. Každá individuálna hudbná trieda je vybavená ptrebnými hudbnými nástrjmi, CD prehrávačmi, stjanmi, metrnómami, hudbnu literatúru, ktrá sa nachádza v ntvých archívch každéh ddelenia a inými pvinnými pmôckami. Triedy hudbnej náuky sú vybavené lavicami, stličkami, stierateľnu tabuľu s ntvu snvu, zvnkhrami, rytmick a meldick ľahk vládateľnými nástrjmi aj šklským ntebkm. Okrem th máme zriadenú dbrnú učebňu hudbnej náuky, ktrá je vybavená pčítačmi, edukačným hudbným sftvérm, interaktívnu tabuľu a tiež prístupm na internet. Spevácke triedy sú naviac vybavené šklským ntebkm pre vyučujúcich, mikrfónm, cmbm a prístupm na internet, č umžňuje ľahší a efektívny prístup ku speváckym sprievdm. Bicia trieda je vybavená krem pvinných pmôck aj reprduktrmi, mix pultm a ptrebnu techniku na zapjenie zvukvej techniky, ktrú bicisti pužívajú pri hre ppulárnych a iných skladieb. V dbrnej učebni pre kmrnú, súbrvú a rchestrálnu hru sa nachádza materiálne vybavenie na pžadvanej úrvni. Náhradné struny a klfóniu má každý vyučujúci v vlastnej triede, pret nie sú ulžené v dbrnej učebni. Kncertné sály sú vybavené klavírnymi krídlami s stličku ku klavíru, stjanmi, pódim a stličkami pre divákv. Každý vyučujúci vlastní šklský flash disk, tablet/ntebk aleb PC a v každej triede je umžnený prístup na internet a wifi. Pedagógvia majú prístup aj k 3 šklským pčítačm, ktré sú umiestnené v zbrvni. Všetky pčítače majú pripjenie na internet a sú napjené na tlačiarne. Výtvarný dbr má v základných pžiadavkách uvedené tiet vyučvacie priestry: výtvarný ateliér, trieda vybavená pčítačmi, mdelvňa, dbrná knižnica a skladvý priestr. Každý vyučujúci má svj vlastný výtvarný ateliér = výtvarná trieda. Sú zabezpečené maliarskymi stjanmi/kzami, pracvnými lavicami, prensnými svietidlami, pdlžkami na kreslenie, regálmi, zásuvkami a skriňami na archiváciu práce žiakv. Namiest televízra je v triedach nainštalvaná interaktívna tabuľa a šklský pčítač. Všetky triedy, krem jednej mali zabezpečené umývadl. V 9

10 výtvarnm dbre máme zriadenú jednu triedu vybavenú pčítačmi, farebnu tlačiarňu, kmpaktným ftaparátm, premietacím plátnm, animačnými prgramami a tiež aj videkameru s kamervým statívm. D triedy majú prístup všetci vyučujúci VO. Od začiatku šklskéh rku 2019/2020 sa v rámci výtvarnéh dbru začal vyučvať dbr Multimediálna tvrba s zameraním na ftgrafiu, digitálnu kresbu, animáciu a elektrnické média. Ak hlavný dbr je začlenený d výtvarnéh dbru. Pd tent dbr sa začlenil aj nepvinne vliteľný predmet multimediálna tvrba-pc-grafika. Daný dbr vedie p. uč. Mgr.art. Tmáš Cetera. Vzhľadm na špecifické zameranie dbru, bl ptrebné zabezpečiť sftwarvé vybavenie pčítačvej triedy a technické vybavenie ftgrafickéh ateliéru. V úvde šklskéh rku sa pdaril sprevádzkvať ftateliér technickými úpravami a technickým vybavením. Ftateliér slúži nielen ptrebám dbru, ale celej škly (ftenie žiakv a učiteľv na tabl, ftenie žiakv za účelm výuky, ftenie žiackych prác...). Pedagóg Mgr.art. Tmáš Cetera zareagval na európsku grantvú výzvu, zameranú na mbilitu a vzdelávanie. Vypracval grantvý prjekt, na vzdelávanie primárne pre učiteľv výtvarnéh dbru, avšak s mžnsťu zapjiť aj učiteľv ďalších dbrv. Prjekt bl kmisiu schválený avšak bl zaradení d skupiny náhradných prjektv. Ďalej máme zriadenú jednu triedu mdelvňu, kde sú umiestnené pracvné stly, mdelvacie hmty a tiež aj keramická pec. V tejt triede sa vyučuje ďalší vliteľný predmet keramika. Práce si uskladňuje každý učiteľ v vlastnej triede. Odbrná knižnica vybavená mngrafiami, dejinami umenia, dbrnými časpismi, DVD filmy pre VO nie je zriadená. Každý vyučujúci má biblitéku výtvarnéh umenia v vlastnej triede. Tanečné triedy sú vybavené špeciálnu tanečnu pdlahu, zrkadlami, baletnými tyčami, cvičebnými pdlžkami, klavírm, videkameru, šklským ntebkm, ktrý je napjený na reprduktry. Kstýmvé vybavenie pre ptreby tanečných chregrafií je uskladnené v kstýmvej miestnsti. Bli zakúpené aj nvé skrine na kstýmy d šatní tanečných tried. LDO - dbrná učebňa s vyhradeným priestrm pre splčné činnsti LDO bla vybavená pžadvanými pmôckami ak je katedra, stličky, lavice, ntebk pre vyučujúcu a 3 pčítače žiakv s pripjením na internet. a základy dramatickej tvrby Odbrná učebňa pre vyučvanie dramatiky, prácu v súbre je vybavená na pžadvanej úrvni ak je pódium, zvučvacia technika, stličky, rekvizity, audiprehrávač a naviac je vybavená klimatizáciu, ktrá sa využíva pri realizácii predstavení v prípade ptreby. reknštrukcie, pravy a revízie v šklskm rku 2019/2020: nvá kabeláž na zavedenie internetu d všetkých tried a psilnenie wifi zavedenie elektrnickéh systému na vedenie pedaggickej dkumentácie inštalácia 3 parkvacích zábran na dstavnm parkvisku v areáli škly vytvrenie knižných stánkv na prízemí, pschdí, v čakacej miestnsti pre rdičv vymaľvanie chdby na prízemí 10

11 vdárenské práce. Budva si vyžaduje minimálne tiet pravy: prava strechy, ktrá preteká, prava pivničných priestrv zatekanie výmena kien ( pri výdatných dažďch sú zatečené chdby), narušená statika medzi pschdiami, vypracvanie statickéh psudku na celú budvu, výmena elektrickej siete, ktrá nevyhvuje súčasným nrmám, výmena dkvapvých rúr, škla ddnes nemá vydané platné klaudačné rzhdnutie napriek tmu, že v budve sídli už d rku 1995/ ds. 1 m)údaje finančnm a hmtnm zabezpečení výchvn-vzdelávacej činnsti Mestské zastupiteľstv v Spišskej Nvej Vsi v súlade s záknm NR SR č. 245/2008 Z.z. výchve a vzdelávaní (šklský zákn) a zmene a dplnení niektrých záknv a zákna č. 596/2003 Z. z. štátnej správe v šklstve a šklskej samspráve a zmene a dplnení niektrých záknv stanvuje všebecne záväzným nariadením č. 4 /2017 určenie výšky pplatku v základnej umeleckej škle: skupinvé vyučvanie 8 skupinvé štúdium - druhý dbr 15 individuálne vyučvanie 11 individuálne štúdium druhý hudbný nástrj 25 pre žiakv nad 25 rkv: hudbný dbr 80 VO, TO, LDO skupinvé dbry 50 žiak, ktrý chdí aj na inú ZUŠ a nedvzdal čestné prehlásenie: hudbný dbr 50 skupinvé dbry 35 ZUŠ je financvaná na základe pčtu žiakv z pdielvých daní mesta. Každý žiak je zapčítaný v individuálnej frme vzdelávania 1x a v skupinvej frme tiež najviac 1x Správa hspdárení s finančnými prstriedkami rzpčtu ZUŠ Pdielvé dane splu ,00 z th bežné výdavky mzdy, dvdy ,00 bežné výdavky, prevádzkvé prstriedky ,00 11

12 Kapitálvé výdavky 0 Vlastné príjmy - šklné ,00 Z th: Bežné výdavky ,00 Kapitálvé výdavky 3 500,00 Rzpčet splu ,00 Čerpanie rzpčtu : Mzdy ,00 Odvdy ,00 Tvary a služby: Cestvné výdavky 550,00 Energie ,00 /plyn, elektrická energia, vdné, stčné, telekmunikácie/ Materiálvé náklady ,00 /interiérvé vybavenie tried, výpčtvá technika, pedaggické a šklské tlačivá, kancelárske ptreby, čistiace prstriedky, dezinfekčné prstriedky, stavebný, vdinštalačný a elektrinštalačný materiál, učebné pmôcky, ntvý materiál, látky na kstýmy / Prepravné a nájm dpravných prstriedkv: 1 100,00 Údržba ,00 /údržba sftvérv a PC, prava kancelárskych strjv a hudbných nástrjv, maliarske práce, pravy stien, údržba signalizácie, prava elektrických rzvdv, maľvanie chdby, vdárenské práce prava WC / Výdavky za nájm 250 /prenájm kncertnej sály v Redute, GUS/ Služby ,00 /pplatky na šklenia, semináre, remeselné služby, revízie a kntrly plynvej ktlne, hasiacich prístrjv, kminárske služby, ladenie klavírv, pplatky banke, stravvanie zamestnancv, pistné budva, sciálny fnd/ Nemcenské dávky 1 055,00 Odchdné 1 800,00 Kapitálvý výdavk /hud. nástrj/ 3 500,00 Čerpanie splu: ,00 2 ds. 1 n)cieľ, ktrý si škla určila v kncepčnm zámere na príslušný šklský rk a vyhdntenie jeh plnenia ZUŠ J. Fabinih 1 v Spišskej Nvej Vsi má ambíciu byť šklu s pedagógmi spĺňajúcimi nielen kvalifikačné predpklady, pedagógvia, ktrí pdprujú aktivitu, samstatnsť, kreativitu, zdpvednsť u žiakv všetkých vekvých kategórií. Pedagógmi, pre ktrých je partnerstv a úcta 12

13 ku klegm a žiakm zásadným slvm. Našu snahu je, aby nás naďalej prezentvali a zviditeľňvali naše úspešné výsledky, ktré nás pedagógv psúvajú vpred, skvalitňujú našu prácu a snaženie pskytvať pužiteľné vedmsti, ktré sú schpné bstáť v knkurenčnm bji. Vyhdntenie plnenia cieľa na šk. rk 2019/2020 Plnenie stanvených cieľv v šklskm rku 2018/2019 bl pznačený epidemilgicku situáciu výskytu chrenia COVID-19 na Slvensku a uzavretím škôl a šklských zariadení d d knca šklskéh rka. Z týcht dôvdv nebl mžné niektré stanvené ciele splniť a ich plnenie sa presúva d budúceh šklskéh rku. Vyučvanie prebiehal dištančnu frmu v všetkých dbrch pdľa rzvrhu zhľadňujúc ptreby žiakv a ich záknných zástupcv. Niektré nepvinné predmety hudbnéh dbru skupinvéh charakteru nebl mžné vyučvať, z dôvdu nedstatčnej synchrnizácie zvuku. Pedagógvia využívali všetky dstupné aplikácie pužiteľné na výučbu, na udržanie percepcie a záujmu vybrané štúdium. Viď prílha č.3 Ciele za šk.rk 2019/2020: navštevvať kultúrne stánky ak je Štátne divadl a Štátna filharmónia v Kšiciach, výtvarné výstavy, predstavenia a iné kultúrne pdujatia čiastčne splnené Výsledk: filharmónia a divadl zrušené pre COVID-19, výtvarníci sa zúčastnili 1 ftwrkshpu a výstavy v Spišskm svetvm stredisku a navštívili GUS mtivvať žiakv prstredníctvm vyhlasvania šklských súťaží a účasťu na iných súťažiach a vystúpeniach Výsledk : nesplnené (žiadne ddelenie nezrganizval vlastné šklské klá, vzhľadm k bvyklému termínu knania máj jún ). Vybraní žiaci sa zúčastnili 1 krajskej, celslvenskej a medzinárdnej súťaže. Pdaril sa nám zrganizvať krajské kl vedmstnej súťaže Hnúšťanský akrd) zrganizvať kresné a krajské kl celslvenskej súťaže Hnúšťanský akrd, Výsledk: splnené (kresné kl sa neknal, nakľk sa neprihlásil žiadne družstv, krajské kl prebehl). pdprvať spluprácu medzi jedntlivými ddeleniami pri realizvaní splčných prjektv, Výsledk: splnené-jedntlivé ddelenia, dbry splu úzk splupracujú, výtvarný dbr výrbu animačných, prjekčných prgramv na kncerty, ftenie, natáčanie na kncertch, výrba pzvánk, plagátv, prgramv, výrba upútavk na videkncerty, tvrba rekvizít a divadelných pmôck a na vystúpenia, žiaci TO dplnili tancm spevácke vystúpenie pri príležitsti ceňvania Šprtvca rka mesta Spišská Nvá Ves, pedagógvia klavírneh, akrdeónvéh, 13

14 gitarvéh ddelenia hudbnéh dbru splupracvali ak krepetítri s dychvým a sláčikvým ddelením, LDO a TO pdprvať kreativitu v klektívnych zskupeniach Výsledk: stály cieľ, ktrý pdprujeme výjazdami klektívnych zskupení na súťaže, festivaly, vystúpenia, kultúrne pdujatia, kncerty a i pd realizvať tvrené hdiny pre rdičv a širkú verejnsť Výsledk: nesplnené (tvrené hdiny sa pre rdičv a širkú verejnsť v tmt šklskm rku neknali. Rdičia mali mžnsť vidieť prácu žiakv na kncertch uspriadaných triedu, šklu. splupracvať s základnými šklami v našm meste, s miestnymi kultúrnymi centrami ak je GUS, Múzeum Spiša, Spišské svetvé stredisk, MKC, Spišská knižnica, Multicentrum, Únia žien, Matica slvenská a pd. Výsledk: splnené (naši žiaci prispeli kultúrnym prgramm na viac ak 30-ich pdujatiach). zrganizvať tvrivé dielne pre ZŠ 1x nvember 1x apríl Výsledk: čiastčne splnené (tvrivé dielne bli realizvané pre žiakv I. stupňa ZŠ Levčská a ZŠ Ing. Kžucha, pdieľali sa všetky dbry škly, iba v mesiaci nvember) zrganizvať výchvný kncert pre MŠ máj, zrganizvať tanečný kncert Dm kultúry (kin Mier), Výsledk: nesplnené COVID-19 zverejňvať infrmácie dianí v škle cez web, miestny mesačník Infrmátr, TV Redutu a pd. Výsledk : splnené prezentvať VO aktualizáciu žiackych prác v priestrch ZUŠ pčas celéh šk. rka Výsledk: splnené ( pedagógvia VO pravidelne skrášľvali priestry škly prácami žiakv, pri rôznych príležitstiach a sviatkch aktualizvali výzdbu) pdprvať prfesinálny rast pedaggických zamestnancv Výsledk: splnené ( 6-ti pedagógvia ZUŠ mali mžnsť zvyšvať si kvalifikačné predpklady na VŠ a 1 kvalifikačné rzširujúce vzdelávanie na VŠ) 2 ds. 1 ) Oblasti, v ktrých škla dsahuje veľmi dbré výsledky Silné stránky SWOT analýza výsledkv škly mnplné pstavenie škly v meste Sp. Nvá Ves pdiel škly na kultúrnm rzvji mesta a regiónu výbrná splupráca s miestnymi kultúrnymi inštitúciami vyská úspešnsť pri prijatí žiakv na stredné a vyské škly s umeleckým zameraním 14

15 dlhdbé úspechy na súťažiach až p medzinárdnú úrveň dbrá medzidbrvá splupráca aktívna činnsť súbrv a kmrných zskupení udržiavanie ľudvých tradícií prfesinálny rast pedaggických zamestnancv záujem kntinuálne vzdelávania, rzširvanie kvalifikácie, zvyšvanie kvalifikačnéh stupňa na vyských šklách využívanie IKT technlógií v vyučvacm prcese zavedenie elektrnickéh systému na vedenie šklskej dkumentácie mžnsť pripjenia na internet, wifi v priestrch škly čakacia miestnsť pre rdičv zbrvňa pre učiteľv s funkčným vybavením vymedzené parkvisk pre rdičv na rýchle státie vlastné parkvisk pre pedagógv triedenie dpadu v priestrch škly Slabé stránky chátrajúca budva Príležitsti získavanie finančných prstriedkv z grantv a d spnzrv medializácia a zviditeľňvanie škly /Infrmátr, reginálna televízia, web stránka škly/ mdernizácia a pstupné dpĺňanie materiáln-technickéh zabezpečenia škly tvrené hdiny pre rdičv, tvrivé dielne pre žiakv a detí ZŠ a MŠ celživtné vzdelávanie pedagógv pdľa aktuálnej pnuky splupráca s miestnymi inštitúciami CVČ, MKC, GUS, Múzeum Spiša, Knižnica a pd. výchvné kncerty pre MŠ tvrivé dielne pre ZŠ verejné kncerty a predstavenia pre širkú verejnsť v kultúrnych stánkch ak je Reduta, Dm kultúry, GUS, lethrádk Dardanely využívanie mbilných aplikácií na pdpru vzdelávania Ohrzenia finančné a mrálne hdntenie zamestnancv v šklstve mnžstv pvinných predmetv v jedntlivých dbrch zaneprázdnensť žiakv pnuka iných výchvn-vzdelávacích inštitúcií zvýšenie pplatkv za štúdium 15

16 Vymedzenie vlastných cieľv na šk. rk 2020/2021 navštevvať kultúrne stánky ak je Štátne divadl a štátna filharmónia v Kšiciach, výtvarné výstavy, predstavenia a iné kultúrne pdujatia, zúčastňvať sa wrkshpv, seminárv, festivalv, majstrvských kurzv, rganizvať tematické kncerty pdľa rzhdnutia umeleckej rady pripraviť prgram na Jubilejný kncert pri príležitsti 80. výrčia škly zrganizvať Jubilejný kncert pri príležitsti 80. výrčia škly zrganizvať Kncert slvenskej hudby v GUS rganizvať a prezentvať žiakv na kncertch mim ZUŠ, napr. GUS, Lethrádk Dardanely, mtivvať žiakv prstredníctvm vyhlasvania šklských súťaží a účasťu na iných súťažiach a vystúpeniach, zrganizvať kresné a krajské kl celslvenskej súťaže Hnúšťanský akrd, pdprvať spluprácu prjektv, medzi jedntlivými ddeleniami pri realizvaní splčných realizvať tvrené hdiny v dbrch s skupinvu výučbu VO, TO, LDO pre rdičv a širkú verejnsť v všetkých skupinvých frmách vyučvania, ak t situácia dvlí, zrganizvať tvrivé dielne pre ZŠ v čase mnitru pre 9. a 5. rčník ZŠ, zrganizvať výchvný kncert pre MŠ máj, zrganizvať tanečný kncert Dm kultúry (kin Mier), pdprvať kreativitu v klektívnych zskupeniach, zrganizvať aktualizačné vzdelávanie využívať mbilné aplikácie na pdpru vzdelávania využívať elektrnický systém izuš na vedenie pedaggickej dkumentácie a kmunikáciu naďalej splupracvať s základnými šklami v našm meste, s miestnymi kultúrnymi centrami ak je GUS, Múzeum Spiša, Spišské svetvé stredisk, MKC, únia žien, Matica slvenská a pd., zverejňvať infrmácie dianí v škle cez web, miestny mesačník Infrmátr, TV Redutu a pd. prezentvať VO aktualizáciu žiackych prác v priestrch ZUŠ pčas celéh šklskéh rka pdprvať prfesinálny rast pedaggických zamestnancv. Vypracvali: Mgr. Zuzana Lukáčvá,,DiS.art. zást. Angela Rerkvá, eknómka ZUŠ 16 V Spišskej Nvej Vsi,

17 Vystúpenia Prílha č Nvveský beh Hutu, prgram: Mgr.art. Michaela Regecvá, Ľ H Spišanček z tr. Mgr. Martina Richnavskéh, Nela Nvákvá z tr. Mgr. Michaely Frmelvej a žiaci TO z tr. Mgr. Gabriely Váradi Od babičky na bľačky-múzeum Spiša, prgram: Estera Dunkvá a súrdenci Pechvci z tr. Mgr. Martina Richnavskéh Vystúpenie v OC Madaras, prgram: žiaci TO z tr. Mgr. Gabriely Váradi a Estera Dunkvá z tr. Mgr. Michaely Frmelvej Knferencia firmy Embrac, prgram: Estera Dunkvá z tr. Mgr. Michaely Frmelvej Vystúpenie v Redute, prgram: Sláčikvý kmrný rchester z tr. Mgr. Mariany Kacvinskej, DiS.art Husacie hdy - Preveza, prgram: du Pechvcv a Mgr. Martin Richnavský Mesiac úcty k starším - NsP, ddelenie ODCH, prgram: žiaci z tr. Mgr. Martina Richnavskéh Vernisáž výstavy - Múzeum Spiša, prgram: Judita Ktradyvá z tr. Mgr. Denisy Ktradyvej, DiS.art Wrkshp a kncert Lutna, nástrj, ktrý (ne)pznáme, prgram: Sláčikvý kmrný rchester z triedy Mgr. Mariany Kacvinskej, DiS. art Katarínska zábava jednty dôchdcv - Htelvá akadémia: prgram: Katarína Hvizdšvá z tr. Mgr. Mariany Kacvinskej, DiS.art. a súrdenci Vjtilvci z tr. Martina Knečnéh, DiS.art Jak t bul v Nvejši výstava pri príležitsti 30. výrčia Nežnej revlúcie, prgram: Charlta Sfia da Cruz z tr. Mgr.art. Michaely Regecvej Výrčie škly M. Klbeh - kncertná sála Reduty, prgram: Sfia Gánvská z tr. Mgr. Mariany Kacvinskej, DiS,.art. Stela Kleinvá z tr. Ľuby Gábikvej, DiS.art. a Viktória Jakubcvá z tr. Mgr. Denisy Ktradyvej, DiS.art. a klavírny sprievd Bc. Alena Mušutvá, DiS.art Prehliadka detských flklórnych súbrv - Krmpachy, účinkval: ĽH Spišanček z tr. Mgr. Martina Richnavskéh Srdce na dlani - cenenie dbrvľníkv za kraj- Reduta, prgram: súrdenci Pechvci z tr. Mariána Kamenickéh, DiS.art. 17

18 Spišská biblická jeseň - tvárací kncert - Gréckkatlický chrám, prgram: Sláčikvý kmrný rchester z tr. Mgr. Mariany Kacvinskej, DiS.art., gitarvý kvintet z tr. Bc. Zuzany Lukáčvej, DiS.art., sláčikvé zskupenie MOKAMA z tr. Mgr.art. PeadDr. Petra Šterbáka, Estera Dunkvá a spevácky zbr z tr. Mgr. Michaely Frmelvej, Viktória Jakubcvá a flautvý súbr SYRINX z tr. Mgr. Denisy Ktradyvej, DiS.art Vystúpenie pre ddelenie dialýzy NsP - Reštaurácia Venuša, prgram: súrdenci Pechvci, z tr. Mariána Kamenickéh, DiS.art Otvrenie výstavy v GUS, prgram: Jakub Šťastný z tr. Bc. Mareka Kacvinskéh, DiS.art., sól a krepetícia Bc. Alena Mušutvá, DiS.art Viančný večierk zamestnancv TriPlus - Metrpl, prgram: žiaci z tr. Štefana Vansača Čar Vianc Reduta, prgram: žiaci z tr. Mgr. Gabriely Váradi, Dis.art., Evy Kppervej, DiS.art., z tr. Mgr. Gabriela Kpilca a žiaci z tr. Štefana Vansača Viančné trhy - pred Radnicu, prgram: ĽH Spišanček, z tr. Mgr. Martina Richnavskéh a Štefana Vansača a žiaci z tr. Mgr. Michaely Frmelvej a Mgr. Gabriela Kpilca, DiS.art Viančné psedenie - NsP, ddelenie ODCH, prgram: žiaci z tr. Evy Kppervej, DiS.art Viančné psedenie - Brantner Nva, prgram: súrdenci Pechvci z tr. Mariana Kamenickéh, DiS.art Viančný večierk Mestskéh úradu - Reduta, prgram: súrdenci Pechvci z tr. Mariána Kamenickéh, DiS.art Stretnutie s péziu Jána Mtulku - Spišská knižnica, prgram: du Marek Krivda a Dminika Vjtkvská z tr. Bc. Aleny Mušutvej, DiS.art PlesLesy mesta - Reduta, prgram: súrdenci Pechvci, z tr. Mariána Kamenickéh, DiS.art. a Dance Sapiens z tr. Klaudie Čikkelvej, DiS.art Šprtvec rka - Šprtvá hala SNV, prgram: mdervanie Ažbeta Tekáčvá, DiS.art, žiaci TO z tr. Klaudie Čikkelvej, DiS.art. a Mgr. Gabriely Váradi, spev Estera Dunkvá z tr. Mgr. Michaely Frmelvej Teplákvý ples - Spišské Tmášvce, prgram: súrdenci Pechvci, z tr. Mariána Kamenickéh, DiS.art., žiaci TO z tr. Mgr. Gabriely Váradi, tri-sfia Gánvská, Katarína Hvizdšvá, z tr. Mgr. Mariany Kacvinskej, DiS.art. a Estera Dunkvá z tr. Mgr. Michaely Frmelvej Vansvej Lmnička - GUS, prgram: Estera Dunkvá z triedy Mgr. Michaely Frmelvej, krepetícia Mgr. Lucia Štapinská, DiS. art. 18

19 televízna relácia Kapura, prgram: Mirslav Pecha z triedy Rmana Barabasa, DiS. art Zasadenie lipy k 100. výrčiu zalženia Matice Slvenskej - GUS, prgram: flautvý súbr SYRINX a Viktória Jakubcvá z triedy Mgr. Denisy Ktradyvej, DiS. art. 19

20 Prílha č.2 Súťaže Šarkaniáda, Kšiarny briežk, 1. miest získali Maxima Krkšvá, Vernika Omastvá, Natália Miklajvá, 2. miest Emili Kťuhvá, Jakub Šebest, Elička Pacanvská. 3. miest získali Zuzana Muchvá a Júlia Legátv z triedy Mgr. Ondreja Kndela v blastnm a diecéznm kle recitačnej súťaže Piráti krásy v Spišskej Nvej Vsi v II. kat. získala Petra Olejníkvá 1. miest, z tr. Evy Kppervej, DiS.art Karake Shw Smižany - semifinále: Estera Dunkvá z triedy Mgr. Michaely Frmelvej 3. miest a Sarah Liškvá z triedy Mgr. Gabriela Kpilca získala čestné uznanie Celslvenská tanečná súťaž Tanec v srdci Kšice. TS Dance Sapiens - 2. miest z tr. Klaudie Čikkelvej, DiS.art kresné kl súťaže Hnúšťanský akrd: zúčastnili sa 2 družstvá v kat. A a B z tr. Mgr. Stanislava Dvrskéh, be družstvá pstupili d krajskéh kla 7. december 2019 Medzinárdná keramická súťaž Neb nad hlavu : 1. miest získali abslventky Lucia Mrcekvá a Natália Omastvá z tr. Mgr.art. Jany Cetervej 8. február 2020 Reginálne kl Celslvenskej výtvarnej súťaž Vesmír čami detí 2020 sa 3. miest Bris Dublan z tr. Mgr. Evy Bavalvej, ČU získala Ema Slebdníkvá z tr. Mgr.art. Jany Cetervej, 1. miest Lillia Kyshk z tr. Mgr. Dminiky Vjtášvej Krajské kl vedmstnej súťaže Hnúšťanský akrd - SNV: družstv A v zlžení Stela Kleinvá, Richard Geci a Ela Mlitrisvá a družstv B v zlžení Marek Malejčík, Patrícia Nvákvá a Alexandra Laukvá získali 1. miest z tr. Mgr. Stanislava Dvrskéh pstúpili d celslvenskéh kla d Hnúšte. 20

21 Správa vyučvaní v ZUŠ čase karantény d d Prerušené vyučvanie v ZUŠ 21 Prílha č.3 Od 13. marca 2020 d 30. júna 2020 prebiehal v škle vyučvanie mimriadnym spôsbm v súlade s nariadeniami hlavnéh hygienika a Ministerstva šklstva, vedy, výskumu a šprtu. V ZUŠ Spišská Nvá Ves bl vyučvanie prerušené d knca šklskéh rka 2019/ Dchádzka žiakv Dchádzka žiakv bla evidvaná ak dištančná a d uvedenéh dátumu sa nezapčítavala d vymeškaných hdín žiakv. Dchádzka sa pre účely vysvedčenia sa evidvala iba d , nakľk bl v ZUŠ vyhlásené riaditeľské vľn z dôvdu šírenia krnavírusu. 3. Zápis v triednych knihách V triednych knihách bla uvedená frmula: Vyučvanie prerušené d dvlania. Pd uvedeným zápism bla zapisvaná látka, ktrá bla s žiakm prebratá, ak prebehla nline hdina, prípadne hdntenie, ktré mal mtivačný charakter a tiež aj spôsb kntaktu a realizácia hdiny. V triednych knihách kmrná hra, štvr-šesťručná hra, hra v rchestri/súbre, ľudvá hudba, ľudvý spev, zbrvý spev bl uvedený zápis: Prerušenie vyučvania d dvlania s dchádzku dištančná frma. Dchádzka žiakv sa d nezarátavala d knečných vymeškaných hdín na vysvedčení. 4. Metódy, frmy a spôsb vyučvania Vyučvanie individuálnych hdín Vyučvanie individuálnych hdín spevu a hre na hudbnm nástrji prebiehal dištančnu frmu cez nline hdiny. Žiaci mali zabezpečený kntakt, minimálne jedenkrát d týždňa, ale zväčša mal každý žiak hdinu tak ak v bežný šklský rk, teda 2x d týždňa. Využívali sa rôzne spôsby na realizáciu hdín (aplikácie - Zm, Messenger, WhatsApp, Viber, Facebk, Skype,. Mailvá kmunikácia, zasielanie videnahrávk, audinahrávk, telefnický kntakt a pd.) Vyučvanie hudbnej náuky, krepetícií a statných predmetv HO Vyučujúci hudbnej náuky vytvrili pre ptreby dištančnéh vzdelávania web stránky cez prtál webnde. Učitelia pravidelne zasielali dmáce úlhy každej skupine. Kmunikácia prebiehala mailvu frmu. Žiaci psielali vypracvané dmáce úlhy mailm a učitelia ich následne hdntili, radili, pripmienkvali. Vyučvanie a preberaná látka zhľadňvali mimriadnu situáciu. Väčšina žiakv reagvala pravidelne, takže môžeme zhdntiť, že naplánvané tematické celky bli splnené. Krepetície nebli realizvané. Vyučvanie statných predmetv - kmrná hra, štvr-šesťručná hra, hra v rchestri/súbre, ľudvá hudba, ľudvý spev, zbrvý spev nebla realizvaná, nakľk nebl mžné naplniť ciele vyučvacích predmetv kvalitnu a plnhdntnu výučbu. Online hdiny cez aplikácie sa neuskutčnili, nakľk simultánna hra nie je mžná v reálnm čase pri hre viacerých nástrjv naraz. Vyučvanie v skupinvej frme Pedagógvia skupinvéh vyučvania kmunikvali s rdičmi a žiakmi pmcu špeciálne vytvrených triednych webvých stránk v výtvarnm dbre, prstredníctvm kmentárv,

22 zdieľania úlh, zdieľania prác žiakv natáčaním inštruktážnych videí s knkrétnymi zadaniami. Vyučvanie v VO prebiehal aj prstredníctvm prezentácií (v Wrde, PDF frmáte, či Pwerpinte) stránk, brázkv, či filmv a dkumentárnych filmv výtvarnm umení, štúdiu dbrnej literatúry, z ktrej pdávali infrmácie svjim žiakm pčas výučby a vzdelávali sa aj v rôznych činnstiach a zručnstiach, ktré môžu v budúcnsti využiť na hdinách VV (či už ide rôzne výtvarné techniky a zručnsti, aleb digitálne, či elektrnické znalsti). V tanečnm dbre vyučujúce aktívne nahrávali tanečné tréningy, ktré psielali žiakm aj s kmentárm na správne cvičenie. Pdaril sa im zstrihať aj niekľk tanečných chregrafií. V literárndramatickm dbre prebiehali vyučvacie hdiny pdľa naplánvaných splčných stretnutí cez aplikácie. Žiaci sa zapájali d vide kncertv nacvičenými prednesmi. Každý učiteľ si našiel a zvlil svj spôsb kmunikácie a zadávania dmácich úlh, ak aj svj spôsb kritérií k hdnteniu jedntlivých prác a skupín. V vyšších rčníkch bli praktizvané aj nline vide hdiny. 5. Spôsb hdntenia v čase prerušenia vyučvania individuálne vyučvanie Priebežné hdntenie mal charakter knštruktívnej spätnej väzby pskytvanej žiakm pčas prcesu učenia sa. Mal mtivačný charakter, pričm sa pmenvali žiakm chyby, ktré rbia a navrhl sa pstup pri ich dstraňvaní. Priebežné hdntenie mal značne individualizvaný charakter, zhľadňval sa scieknmické prstredie, v ktrm žiak vyrastá, jeh vekvé a individuálne sbitsti a prihliadal sa na mmentálnu psychickú a fyzickú dispnvansť žiaka. Žiaci sa hdntili priebežne aj známku a t s prihliadnutím predvšetkým na sbitsti, mžnsti a individuálne pdmienky na dmácu prípravu žiaka. 5.1 Spôsb hdntenia v čase prerušenia vyučvania kmrný spev Z predmetv skupinvéh vyučvania bla realizvaná výučba kmrnéh spevu pmcu nline hdín aplikáciu zm. Ak bla realizvaná nline hdina, tak sa využíval aj sa priebežné mtivačné hdntenie frmu známky. 5.2 Hdntenie na vysvedčení Známku bl hdntený hlavný predmet. Ostatné predmety všetkých dbrv bli hdntené slvne abslvval/a. Riaditeľku škly bl vydané usmernenie k hdnteniu žiakv, pdľa ktréh sa pstupval. Spôsb hdntenia bl prerkvaný pedaggicku radu nline. Pri uknčení stupňa vzdelania sa vyknávala záverečná skúška administratívne, ak aritmetický priemer známk z skupiny príbuzných vyučvacích predmetv. D aritmetickéh priemeru známk sa zapčítali kncrčné známky z všetkých rčníkv príslušnej časti a stupňa štúdia a plrčné známky z psledných dvch rčníkv príslušnej časti a stupňa štúdia. Praktické vyknanie záverečnej skúšky nebl realizvané. 6. Plnenie plánv Pdaril sa nám s žiakmi pstupne napĺňať nastavený cieľ. Žiaci všetkých dbrv sa prezentvali na 7- ich videkncertch, ktré bli v tmt mimriadnm čase realizvané na yu tube kanáli. Každý žiak mhl byť hdntený na vysvedčení známku z hlavných predmetv. 22

23 7. Materiálne pdmienky zabezpečenia vyučvania Vyučujúci využívali na realizáciu vyučvania dištančnu frmu šklské ntebky, šklské tablety a vlastné ntebky a pčítače. Internetvé pripjenie využíval každý učiteľ z vlastných zdrjv. 23