Ž I L I N S K Ý S A M O S P R Á V N Y K R A J

Veľkosť: px
Začať zobrazovať zo stránky:

Download "Ž I L I N S K Ý S A M O S P R Á V N Y K R A J"

Prepis

1 Ž I L I N S K Ý S A M O S P R Á V N Y K R A J Číslo materiálu: 18-16/287/2012 Dátum predloženia: 23. apríl 2012 Materiál na rokovanie zastupiteľstva Návrh Memorandum o spolupráci s Mediačno-konzultačným centrom SOVA Navrhovateľ: Ing. Juraj Blanár predseda ŽSK Materiál vypracoval: odbor školstva a športu Úradu ŽSK Materiál predkladá: Ing. Dana Mažgútová, PhD. riaditeľka odboru školstva a športu Úradu ŽSK Materiál obsahuje: 1. Návrh uznesenia 2. Uznesenia komisií 3. Dôvodovú správu 4. Memorandum - návrh 5. Peer mediácia - ŽSK

2 Návrh uznesenia k bodu 18: Memorandum o spolupráci s Mediačno-konzultačným centrom SOVA Zastupiteľstvo Žilinského samosprávneho kraja s c h v a ľ u j e 2

3 VÝPIS Z UZNESENIA finančnej komisie Zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja, prijatého na rokovaní 13. apríla 2012 Uznesenie 16 Finančná komisia Zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja o d p o r ú č a Zastupiteľstvu Žilinského samosprávneho kraja schváliť Za správnosť Ing. Katarína Kuricová Žilina 16. apríla 2012 Ing. Milan Litva v. r. predseda komisie 3

4 VÝPIS Z UZNESENIA komisie kultúry Zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja, prijatého na rokovaní 11. apríla 2012 Uznesenie 12 Komisia kultúry Zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja o d p o r ú č a Zastupiteľstvu Žilinského samosprávneho kraja schváliť Za správnosť Mgr. Katarína Klučková Žilina 16. apríla 2012 Ing. Milan Gura v. r. predseda komisie 4

5 VÝPIS Z UZNESENIA komisie školstva a športu Zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja, prijatého na rokovaní 12. apríla 2012 Uznesenie 12 Komisia školstva a športu Zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja o d p o r ú č a Zastupiteľstvu Žilinského samosprávneho kraja schváliť Za správnosť Ing. Mária Hanuliaková Žilina 16. apríla 2012 Mgr. Branislav Tréger, PhD. v. r. predseda komisie 5

6 Dôvodová správa Mediačno-konzultačné centrum SOVA (ďalej len MKC SOVA ) oslovilo ŽSK s návrhom na spoluprácu v oblasti šírenia povedomia o možnosti riešenia problémových situácií formou mediácie a predložilo projekt Peer mediácie - program pre stredné školy. Mediáciu definuje zákon č. 420/2004 Z. z. o mediácii ako: Mediácia je mimosúdna činnosť, pri ktorej osoby zúčastnené na mediácii pomocou mediátora riešia spor, ktorý vznikol z ich zmluvného vzťahu alebo iného právneho vzťahu. MKC SOVA je subjektom zriadeným v zmysle zákona o mediácii. Zriaďovateľom je Mgr. Martin Dubníček. MKC SOVA je registrované v zozname mediačných centier, ktorý vedie Ministerstvo spravodlivosti SR. MKC SOVA spolupracuje s Banskobystrickým samosprávnym krajom, Trnavským samosprávnym krajom, Notárskou komorou SR, ako aj z vybranými školami v okrese Hlohovec a v Bratislave. Program mediácie pre stredné školy zahŕňa: a) teoretickú časť, kedy v rámci NOS-ky resp. iného predmetu budú do výučby zaradené lekcie - päť modulov z oblasti základov práva, fungovania právneho (súdneho, exekučného systému), základy hospodárenia s financiami, efektívna komunikácia, ktoré budú mať za cieľ to, aby žiaci získali vedomosti a obozretnosť pri uzatváraní zmlúv a obchodov, s ktorými môžu v budúcnosti prísť do kontaktu a aby vedeli o tom, že je možnosť riešiť spory formou mediácie. b) tzv. druhú časť, ktorú je možné realizovať s využitím kultúrnych poukazov cez MKC SOVA, v rámci ktorej budú založené na školách mediačné kluby, v rámci ktorých by sa konflikty medzi učiteľmi-žiakmi, žiakmi navzájom, alebo učiteľmi-rodičmi riešili prostredníctvom mediácie. Súčasťou navrhovanej spolupráce s MKC SOVA je aj vzájomná publicita o tom, že Žilinský samosprávny kraj spolupracuje s týmto centrom pri šírení povedomia o mediácii v podmienkach stredoškolského vzdelávania (použitie loga ŽSK na web stránke MKC SOVA a naopak použitie loga MKC SOVA na web stránke ŽSK, novinové články a pod.). O spoluprácu s MKC SOVA prejavili záujem niektoré stredné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK (napr. Dopravná akadémia v Žiline, Združená škola v Bytčici, Gymnázium v Bytči, ďalšie stredné školy z Liptovského Mikuláša a Námestova). Spolupráca jednotlivých škôl s MKC SOVA bude realizovaná v zmysle memoranda o spolupráci, na základe ktorého bude medzi jednotlivou strednou školou a MKC SOVA uzavretá osobitná dohoda, ktorá bude obsahovať bližšie podmienky spolupráce. Na základe prejaveného záujmu stredných škôl, odbor školstva a športu Úradu ŽSK odporúča uzavretie memoranda o spolupráci s MKC SOVA. 6