POZOR upozorňuje na udalosti a úkony, ktoré by mohli viesť k poškodeniu Vášho stroja.

Veľkosť: px
Začať zobrazovať zo stránky:

Download "POZOR upozorňuje na udalosti a úkony, ktoré by mohli viesť k poškodeniu Vášho stroja."

Prepis

1 Návod na obsluhu 1

2 Obsah Ovládace prvky... 4 Používane v zhode s určením... 6 Pre Vašu bezpečnosť... 6 Connector System... 7 Trojfarebný textový dsplej Príprava a uvedene do prevádzky... 8 Umestnene prístroja... 8 Naplnene nádržky na vodu... 9 Napĺňane zásobníka na zrnkovú kávu... 9 Prvé uvedene do prevádzky... 9 Nasadene a aktváca fltra Zstene a nastavene tvrdost vody Nastavene mlynčeka Zapnute prístroja Vypnute prístroja Príprava Mletá káva Jednorazové nastavena pred a počas prípravy Trvalé prspôsobene množstva vody veľkost šálky Cappuccno pomocou dýzy Prof Cappuccno Cappuccno pomocou dýzy Easy Cappuccno Cappuccno pomocou 2-stupňovej penacej dýzy Ohrevane mleka pomocou dýzy Prof Cappuccno Ohrevane mleka pomocou 2-stupňovej penacej dýzy Horúca voda Trvalé nastavena v programovacom režme Produkty Energetcky úsporný režm Automatcké vypínane Jednotky množstva vody Jazyk Údržba Tpy pre údržbu Preplachovane prístroja - ručne Výmena fltra na výzvu Výmena fltra ručne Čstene prístroja na výzvu

3 Čstene prístroja - ručne Odvápňovane prístroja na výzvu Odvápňovane prístroja - ručne Preplachovane dýzy Prof Cappuccno Čstene dýzy Prof Cappuccno Rozkladane a preplachovane dýzy Prof Cappuccno Preplachovane dýzy Easy Cappuccno Čstene dýzy Easy Cappuccno Rozkladane a preplachovane dýzy Easy Cappuccno Rozkladane a preplachovane 2-stupňovej penacej dýzy Čstene zásobníka na zrnkovú kávu Odvápňovane nádržky na vodu Hlásena na dsplej Odstraňovane porúch Preprava a ekologcká lkvdáca Preprava / Vyprázdnene systému Lkvdáca Techncké údaje Kontakty JURA Smernce Techncké zmeny Odozva Copyrght (Autorské právo) Záručný lst Ops symbolov Varovné upozornena POZOR POZOR Dodržavajte prosím vždy nformáce, ktoré sú označené pktogramom a slovom POZOR alebo VAROVANIE. Sgnálne slovo VAROVANIE upozorňuje na možnosť ťažkých poranení, sgnálne slovo POZOR na možnosť ľahkých poranení. POZOR upozorňuje na udalost a úkony, ktoré by mohl vesť k poškodenu Vášho stroja. Použté symboly > Výzva na úkon. Prístroj Vás vyzýva na vykonane nejakého úkonu. 3

4 @ Pokyny a tpy, ktoré Vám uľahča zaobchádzane s prístrojom ENA. Odkazy na onlne ponuku spoločnost JURA so zaujímavým nformácam: Ovládace prvky Obrázok: ENA 5 Blossom Whte 1 Nádržka na vodu 7 Otočný prepínač na prípravu horúcej vody 2 Násypka na mletú kávu a pary 3 Zásobník odpadu po káve 8 Connector System pre rôzne dýzy na 4 Odkvapkávač cappuccno 5 Plocha pre položene šálky 9 Dýza Easy Cappuccno 6 Kryt zásobníka na zrná kávy 10 Otočný výtok kávy 4

5 Obrázok: Otvorene krytu 1 Tlačdlo Zapnúť/Vypnúť 6 Dsplej 2 Otočný krúžok nastavena stupňa mleta 7 Dýza Prof Cappuccno 3 Kryt 8 Dýza Easy Cappuccno 4 Programovace tlačdlo P 9 2-stupňová penaca dýza 5 Rotary Swtch (otočný prepínač) 10 Dýza na horúcu vodu Connector System umožňuje používane rozlčných dýz na cappuccno. Teto dýzy dostanete u svojho predajcu kávovaru ENA. 5

6 ENA 5 Používane v zhode s určením Prístroj je koncpovaný a konštruovaný na používane pre súkromné účely v domácnost. Slúž výhradne na prípravu kávy a ohrevane mleka a vody. Akékoľvek né použte sa považuje za nezhodné s určením. Spoločnosť JURA Elektroapparate v nepreberá ručene za dôsledky plynúce z používana nezhodného s určením prístroja. Pred začatím používana prístroja s prečítajte nasledujúce bezpečnostné upozornena a starostlvo ch dodržavajte. Majte tento návod na obsluhu vždy poruke pr kávovare a v prípade potreby ho odovzdajte nasledujúcemu používateľov. Pre Vašu bezpečnosť Dôkladne s prečítajte a následne dodržavajte dôležté bezpečnostné upozornena. Takto zabránte nebezpečenstvu úmrta po údere elektrckým prúdom: Nkdy neprevádzkujte prístroj s poškodenam alebo poškodeným seťovým káblom. V prípade podozrena, že je prístroj poškodený, napr. zápachu spálenny, odpojte bezodkladne prístroj od elektrckej sete a obráťte sa na servs JURA. Ak dôjde k poškodenu seťového kábla tohto prístroja, musí ho opravť buď pramo spoločnosť JURA alebo spoločnosťou JURA autorzované servsné stredsko. Dbajte na to, aby sa ENA an seťový kábel nenachádzal v blízkost horúcch povrchov. Dbajte na to, aby kábel nebol zovretý a aby sa neoderal o ostré hrany. Nkdy sam prístroj neotvárajte an neopravujte. Na prístroj nevykonávajte žadne zmeny, ktoré ne sú opísané v tomto návode na obsluhu. Prístroj obsahuje súčast vedúce elektrcký prúd. Po otvorení prístroja Vám preto hrozí smrteľné nebezpečenstvo. Opravy smú vykonávať výhradne autorzované servsné stredská JURA pomocou orgnálnych náhradných delov. Exstuje nebezpečenstvo obarena a popálena horúcm tekutnam vytekajúcm z výtoku na kávu a dýz: Prístroj umestnte mmo dosahu detí. Nedotýkajte sa horúcch častí. Používajte na to určené držaky. Dbajte na to, aby bola každá dýza správne namontovaná a čstá. V prípade nesprávnej montáže alebo upchata hrozí, že sa dýza alebo jej čast uvoľna. Poškodený prístroj ne je bezpečný, môže zapríčnť vznk poranení č požaru. Ak chcete zabránť poškodenam a z nch vyplývajúceho možného ohrozena poranením č požarom: Seťový kábel nenechajte nkdy voľne vseť, pretože sa oň môže nekto potknúť alebo sa poškodí. Chráňte prístroj ENA pred poveternostným vplyvm, ako sú dážď, mráz a prame slnečné žarene. Prístroj ENA an káble č prípojky nkdy neponárajte do vody. Prístroj ENA an jednotlvé dely nkdy nečstte v umývačke radu. 6

7 Pred čstacm prácam vypnte seťový spínač prístroja ENA. Prístroj ENA uterajte vždy navlhko, nkdy však ne namokro. Chráňte ho tež pred dlhodobo strekajúcou vodou. Prístroj prpájajte len k set s napätím, aké je uvedené na typovom štítku. Typový štítok je umestnený na spodnej strane prístroja ENA. Ďalše techncké údaje nájdete v tomto návode na obsluhu (vď kaptolu 8 Techncké údaje ). Používajte ba orgnálne údržbové produkty spoločnost JURA. Produkty, ktoré nebol spoločnosťou JURA výslovne odporučené, môžu prístroj ENA poškodť. Nepoužívajte kávové zrná upravené pomocou prídavných látok a karamelu. Do nádržky na vodu napúšťajte výlučne čerstvú, chladnú vodu. V prípade dlhšej neprítomnost prístroj ENA odpojte od elektrckej sete. Osoby vrátane detí, ktoré na základe svojch telesných, zmyslových č duševných schopností alebo neskúsenost č nevedomost ne sú v stave obsluhovať bezpečne prístroj, nesmú kávovar používať bez dozoru alebo pokynov zodpovednej osoby. Bezpečnosť pr zaobchádzaní s fltrom CLARIS: Fltre uchovávajte mmo dosahu detí. Fltre uchovávajte v suchu v uzavretých obaloch. Fltre chráňte pred horúčavou a pramym slnečným žarením. Nepoužívajte poškodené fltre. Fltre Aplkácu Knowledge Bulder nájdete na webovej stránke Interaktívny pomocník LEO Vás bude podporovať a vysvetlí Vám prednost a možnost obsluhy Vášho kávovaru ENA 5. Connector System Prpájací systém Connector System umožňuje používane rozlčných dýz: Dýza Prof Cappuccno o cappuccno o teplé mleko Dýza Easy Cappuccno o Cappuccno 7

8 2-stupňová penaca dýza o cappuccno o teplé mleko Dýza na horúcu vodu Trojfarebný textový dsplej Vaša ENA dsponuje trojfarebným textovým dsplejom. Farby textu na dsplej majú nasledovný význam: zelená: Vaša ENA je prpravená na prevádzku. červená: Kávovar ENA vyžaduje od používateľa vykonane nejakého úkonu. žltá: Nachádzate sa v programovacom režme. 1 Príprava a uvedene do prevádzky Táto kaptola sprostredkúva potrebné nformáce pre bezproblémové zaobchádzane s Vaším kávovarom ENA. Prpravíte tak svoj kávovar ENA krok za krokom na prvý pôžtok z kávy. Umestnene prístroja Pr umestňovaní prístroja ENA dodržavajte teto pokyny: Prístroj postavte na vodorovnú plochu, ktorá ne ctlvá voč vode. Mesto pre kávovar ENA vyberte tak, aby bol chránený pred prehratím sa. 8

9 Naplnene nádržky na vodu Ak s chcete dožčť skvelý pôžtok z chutnej kávy, odporúčame Vám vymeňať vodu každý deň. POZOR Mleko, mnerálna voda alebo né tekutny môžu nádržku na vodu č prístroj poškodť. Do nádržky na vodu napĺňajte výhradne čerstvú chladnú vodu. Vyberte nádržku na vodu z kávovaru a vypláchnte ju studenou vodou. Do nádržky na vodu napustte čerstvú, chladnú vodu a následne ju opäť vložte do kávovaru. Napĺňane zásobníka na zrnkovú kávu POZOR Zrná kávy, ktoré bol upravené prídavným látkam (napr. cukrom), mletá káva alebo nstantná káva by poškodl mlynček. Do zásobníka na zrnkovú kávu preto sypte výhradne neupravované zrná kávy. Odoberte kryt zásobníka na zrnkovú kávu. Pokaľ sa v zásobníku na zrnkovú kávu nachádzajú znečstena č cudze telesá, odstráňte ch. Do zásobníka na zrnkovú kávu vsypte zrná kávy. Zásobník na zrnkovú kávu zatvorte. Prvé uvedene do prevádzky Tlačdlo Zapnúť/Vypnúť plní zároveň funkcu seťového spínača. Ak ním prístroj ENA vypnete, nespotrebováva sa žadna energa pohotovostného stavu Stand-By. VAROVANIE V prípade prevádzky s poškodeným seťovým káblom Vám hrozí smrteľné nebezpečenstvo úderu elektrckým prúdom. Prístroj s poškodenam alebo s poškodeným seťovým káblom preto nkdy neuvádzajte do prevádzky. Predpoklad: Nádržka na vodu je naplnená. Do elektrckej zásuvky zasuňte seťový kábel. Stlačte tlačdlo Zapnúť/Vypnúť, čím zapnete prístroj. JAZYK.SLOVENSKY Stlačte Rotary Swtch, potvrdíte tak nastavene jazyka. 9

10 OK, jazyk je nastavený. OTVORIT KOHUTIK (HAHN OFFNEN) Pod dýzu na cappuccno postavte nádobku. Otočné tlačdlo otvorte do polohy. SYSTEM PLNI (SYSTEM FULLT) ZAVRIET KOHUTIK (HAHN SCHLIESSEN) Otočné tlačdlo zavrte v polohe. SYSTEM PLNI (SYSTEM FULLT) NAHRIEVA (HEIZT AUF) STLACIT ROTARY (ROTARY DRUCKEN) Pod výtok na kávu postavte nádobku. Stlačte Rotary Swtch, spustíte tým preplachovane. PREPLACHUJE (SPULT) PRIPRAVENY (BEREIT) Po prvej príprave kávovej špecalty sa môže stať, že na dsplej stále svet náps DOPLNIT KAVU (BIHNEN FULLEN), pretože mlynček ešte ne je úplne zasypaný zrnkovou kávou. V takomto prípade prpravte nápoj ešte raz. Nasadene a aktváca fltra Pokaľ používate flter CLARIS, nemusíte prístroj ENA odvápňovať. Úkon Nasadene fltra vykonajte bez prerušena. Zastíte tým optmálne fungovane Vášho kávovaru ENA. Po dvoch mesacoch sa účnnosť fltra vyčerpá. Túto dobu s môžete nastavť na dátumovom dsku na držaku fltra. Predpoklad: Na dsplej svet PRIPRAVENY (BEREIT) Držte tlačdlo P tak dlho stlačené, až sa objaví náps UDRZBA (PFLEGE). Otáčajte Rotary Swtch, až sa objaví náps FILTER -. Stlačením Rotary Swtch vstúpte do programového bodu. NIE (NEIN -) Otáčajte Rotary Swtch, až sa zobrazí ANO (JA ). Stlačením Rotary Swtch potvrdíte toto nastavene. OK NASADIT FILTER (FILTER EINSETZEN) Odoberte a vyprázdnte nádržku na vodu. Otvorte držak fltra. Flter ľahkým tlakom nasaďte do nádržky na vodu. 10

11 Zavrte držak fltra. Budete počuť, ako klkne. Do nádržky na vodu nalejte chladnú čerstvú vodu a opäť ju vsaďte do prístroja. Pod dýzu na cappuccno postavte nádobku (mn. 500 ml). Stlačte Rotary Swtch. OTVORIT KOHUTIK (HAHN OFFNEN) Otočné tlačdlo otvorte v polohe. FILTER PREPLACHUJE (FILTER SPULT), z dýzy vyteká voda. Preplachovane fltra môžete kedykoľvek prerušť. Stačí uzavreť otočné tlačdlo. Voda môže vykazovať ľahké sfarbene, ktoré však ne je zdravotne nebezpečné an negatívne neovplyvňuje chuť. Preplachovane fltra sa zastaví automatcky. KOHUTIK UZAVRIET (HAHN SCHLIESSEN) Otočné tlačdlo zavrte v polohe NAHRIEVA (HEIZT AUF) PRIPRAVENY (BEREIT) Flter je aktvovaný. Zstene a nastavene tvrdost vody Čím tvrdša je voda, tým častejše treba kávovar ENA odvápňovať. Je preto dôležté nastavť tvrdosť vody. Nastavene tvrdost vody ne je možné, pokaľ používate flter CLARIS a aktvoval ste ho v programovacom režme. Tvrdosť vody možno nastavť plynulo v rozmedzí od 1 dh do 30 dh. Možno ju taktež deaktvovať, čo znamená, že ENA nebude hlásť, že ju treba odvápnť. Tvrdosť vody určíte pomocou testovacej palčky Aquadur, ktorá je súčasťou dodávky. Ponorte testovacu palčku nakrátko (na 1 sekundu) pod tečúcu vodu. Vodu otraste. Vyčkajte zhruba mnútu. Stupeň tvrdost vody zstíte na základe sfarbena testovacej palčky Aquadur a charakterstky sfarbení na obale. Teraz budete môcť nastavť tvrdosť vody. Nastavene tvrdost vody Príklad: Zmena tvrdost vody zo 16 dh na 25 dh. Predpoklad: Na dsplej svet PRIPRAVENY (BEREIT) Tlačdlo P stláčajte tak dlho, až sa na dsplej objaví UDRZBA (PFLEGE). Otáčajte Rotary Swtch, až kým sa nezobrazí náps TVRDOST (HARTE). Stlačte Rotary Swtch, vstúpte tak do programového bodu. 16 dh Otáčajte Rotary Swtch, kým sa nezobrazí hodnota 25 dh. Stlačením Rotary Swtch potvrdíte toto nastavene. 11

12 OK, tvrdosť vody je nastavená. TVRDOST (HARTE) Otáčajte Rotary Swtch, až kým sa nezobrazí náps KONIEC (EXIT). Stlačením Rotary Swtch opustíte programovací režm. PRIPRAVENY (BEREIT) Nastavene mlynčeka Mlynček môžete plynulo prspôsobť stupňu pražena Vašej kávy. POZOR Ak budete stupeň mleta nastavovať na mlynčeku ne počas mleta (tzn. na zastavenom mlynčeku), nemožno vylúčť poškodene otočného krúžku nastavena stupňa mleta. Stupeň mleta preto nastavujte len, ak mlynček práve mele. Správne nastavene stupňa mleta rozpoznáte na základe toho, že z výtoku na kávu vyteká káva rovnomerne. Okrem toho vznká jemná, hustá crema. Odporúčame: Pre svetlo praženú zmes je deálne jemné nastavene mlynčeka. o Ak je stupeň mleta nastavený prílš jemne, vyteká káva z výtoku na kávu ba po kvapkách. Pre tmavo praženú zmes je vhodné hrubše nastavene mlynčeka. o Ak však stupeň mleta nastavíte prílš nahrubo, bude káva z výtoku na kávu vytekať prílš rýchlo. Príklad: Zmena stupňa mleta počas prípravy kávy. Pod výtok na kávu postavte šálku. Stlačte tlačdlo Rotary Swtch, čím spustíte prípravu kávy. Otočný krúžok nastavena stupňa mleta pootočte do želanej polohy, zataľ čo mlynček mele. 1 SALKA (TASSE), vopred nastavené množstvo vody vteče do šálky. Príprava sa zastaví automatcky. PRIPRAVENY (BEREIT) 12

13 Zapnute prístroja Po zapnutí kávovar ENA vyžaduje vykonane prepláchnuta. Stlačte Zapínač/Vypínač, zapnete tým kávovar ENA. NAHRIEVA (HEIZT AUF) STLACTE ROTARY (ROTARY DRUCKEN) Pod výtok na kávu postavte nádobku. Stlačte Rotary Swtch, spustíte tým preplachovane. PREPLACHUJE (SPULT), systém sa preplachuje. Proces sa zastaví automatcky. PRIPRAVENY (BEREIT) Vypnute prístroja Po vypnutí kávovaru ENA sa systém začne automatcky preplachovať za predpokladu, že ste prpravl nejakú kávovú špecaltu. Pod výtok na kávu postavte nádobku. Výtok na kávu pootočte do polohy Čstene. Stlačte Zapínač/Vypínač. PREPLACHUJE (SPULT), systém sa preplachuje. Proces sa zastaví automatcky. Prístroj ENA sa vypne. Výtok na kávu pootočte do polohy 1 šálka alebo 2 šálky. Tlačdlo Zapínač/Vypínač má zároveň funkcu seťového vypínača. Ak ním prístroj ENA vypnete, oddelíte ho úplne od sete. 2 Príprava 1 šálka na stlačene tlačdla Predpoklad: Na dsplej svet náps PRIPRAVENY (BEREIT) Výtok na kávu pootočte do polohy 1 šálka. 13

14 Pod výtok na kávu postavte šálku. Stlačte tlačdlo Rotary Swtch, spustíte tým prípravu kávy. Počas mleta sa na dsplej zobrazí sla kávy. 1 SALKA (1 TASSE), vopred nastavené množstvo kávy vteče do šálky. Príprava sa zastaví automatcky. PRIPRAVENY (BEREIT) Príprava dvoch kávových špecalít stlačením jedného tlačdla Predpoklad: Na dsplej svet náps PRIPRAVENY (BEREIT) Výtok na kávu pootočte do polohy 2 šálky. Pod výtok na kávu postavte dve šálky. Otáčajte tlačdlo Rotary Swtch, až sa Vám zobrazí náps 2 SALKY (2 TASSEN). Stlačte Rotary Swtch. 2 SALKY (2 TASSEN), vopred nastavené množstvo vody vteče do šálok. Príprava sa zastaví automatcky. PRIPRAVENY (BEREIT) Mletá káva Vďaka násypke na mletú kávu máte možnosť používať zároveň nú sortu kávy. Nkdy do násypky nedávajte vac než dve zarovnané odmerky na mletú kávu. Nepoužívajte prílš najemno zomletú kávu, hrozí totž upchate systému. Káva potom vyteká len po kvapkách. Ak ste do násypky dal prílš málo mletej kávy, zobrazí sa na dsplej MALO MLETEJ KAVY (ZU WENIG PULVER) a kávovar ENA preruší prípravu. Želanú kávovú špecaltu musíte prpravť v prebehu zhruba 1 mnúty od naplnena násypky na mletú kávu. V opačnom prípade kávovar ENA proces prípravy preruší a dá sa opäť do polohy PRIPRAVENY (BEREIT). Príklad: Príprava jednej šálky kávy z mletej kávy Predpoklad: Na dsplej svet náps PRIPRAVENY (BEREIT), výtok na kávu sa nachádza v polohe 1 šálka. Pod výtok na kávu postavte šálku. Otvorte násypku na mletú kávu. NASYPAT MLETU KAVU (PULVER FULLEN) Na násypku na mletú kávu vložte levk na nasypávane mletej kávy. 14

15 Do levka vsypte zarovnanú dávkovacu odmerku mletej kávy. Levk odoberte. Násypku na mletú kávu zatvorte. 1 SALKA (1 TASSE) Stlačte tlačdlo Rotary Swtch, spustíte tým prípravu kávy. 1 SALKA (1 TASSE), vopred nastavené množstvo vody vteče do šálky. Príprava sa zastaví automatcky. PRIPRAVENY (BEREIT) Je tež možné prpravť naraz dve šálky mletej kávy. Za týmto účelom postavte pod výtok na kávu dve šálky a do levka násypky na mletú kávu vsypte dve zarovnané odmerky mletej kávy. Tlačdlo Rotary Swtch otáčajte až do polohy 2 SALKY (2 TASSEN), stlačením Rotary Swtch následnete spustte prípravu oboch káv. Jednorazové nastavena pred a počas prípravy Slu kávy možno menť pred počas procesu mleta. Pre 1 šálku s možno vybrať spomedz týchto síl kávy: Jemná (Mld) Normálna (Normal) Slná (Stark) 2 šálky budú prpravené vždy vo varante Jemná (Mld). Vopred nastavené množstvo vody možno menť otáčaním tlačdla Rotary Swtch v prebehu prípravy kávy. Jednorazové nastavena pred a počas prípravy sa rada vždy rovnakým postupom. Teto nastavena sa neukladajú. Príklad: Zmena sly kávy pre 1 šálku z NORMALNA (NORMAL) na SILNA (STARK). Predpoklad: Na dsplej svet náps PRIPRAVENY (BEREIT), výtok na kávu sa nachádza v polohe 1 šálka. Pod výtok na kávu postavte šálku. Otáčajte Rotary Swtch, až sa zobrazí SILNA (STARK). Pokým na dsplej svet náps SILNA (STARK), stlačte tlačdlo Rotary Swtch. V prebehu mleta zostáva na dsplej náps SILNA (STARK). 1 SALKA (1 TASSE), vopred nastavené množstvo vody vteče do šálky, príprava sa zastaví automatcky. PRIPRAVENY (BEREIT) 15

16 Trvalé prspôsobene množstva vody veľkost šálky Množstvo vody možno trvalo nastavť pre 1 šálku. Pr príprave 2 šálok vteče do oboch šálok rovnaké množstvo vody. Množstvo vody všetkých kávových a mlečnych špecalít horúcej vody môžete úplne jednoducho a trvalo prspôsobť veľkost šálky. Obdobne ako v nasledujúcom príklade nastavíte raz množstvo vody. Pr všetkých ostatných prípravách potom automatcky vyteče rovnaké množstvo vody. Predpoklad: Na dsplej svet náps PRIPRAVENY (BEREIT), výtok na kávu sa nachádza v polohe 1 šálka. Pod výtok na kávu postavte šálku. Stlačte a držte tlačdlo Rotary Swtch. Spustí sa proces mleta, na dsplej sa zobrazí sla kávy. Ďalej držte stlačené tlačdlo Rotary Swtch, až kým nezobrazí náps DOST KAVY? (GENUG KAFFEE?). Tlačdlo káva pustte. Káva vteče do šálky. Ako náhle sa v šálke nachádza dostatok kávy, stlačte tlačdlo Rotary Swtch. OK, nastavené množstvo vody pre jednu kávu sa natrvalo uloží. PRIPRAVENY (BEREIT) Toto nastavene môžete kedykoľvek zmenť, stačí zopakovať hore uvedený postup. Cappuccno pomocou dýzy Prof Cappuccno Predpoklad: Na dsplej svet náps PRIPRAVENY (BEREIT), výtok na kávu sa nachádza v polohe 1 šálka. Odstráňte z dýzy Prof Cappuccno ochrannú krytku. K dýze Prof Cappuccno prpojte hadčku na nasávane mleka. Opačný konec hadčky na nasávane mleka zasuňte do kartónu s mlekom alebo ho spojte s nádobkou na mleko. Pod dýzu postavte šálku. Výberovú páčku dýzy postavte do polohy Mlečna pena. Otáčajte Rotary Swtch, až sa zobrazí náps PARA (DAMPF). Stlačte Rotary Swtch. NAHRIEVA (HEIZT AUF) Keď je prístroj ENA nahraty, objaví sa na dsplej náps PRIPRAVENY (BEREIT). Otočné tlačdlo otvorte na polohu. 16

17 PARA (DAMPF), začne sa príprava mlečnej peny. Otočné tlačdlo zatvorte v polohe, a to vtedy, ak sa v šálke nachádza dostatok mlečnej peny. V prebehu cca. 40 sekúnd možno naďalej prpravovať paru bez toho, aby ste prístroj musel znovu nahrevať. Pod výtok na kávu postavte šálku. Stlačte tlačdlo Rotary Swtch, spustíte tým prípravu kávy. 1 SALKA (1 TASSE), vopred nastavené množstvo vody vteče do šálky. Príprava sa zastaví automatcky. Ak chcete, aby dýza Prof Cappuccno fungovala bezchybne, mal by ste ju pravdelne preplachovať a čstť (vď kaptolu 5 Údržba Dýza Prof Cappuccno ). Cappuccno pomocou dýzy Easy Cappuccno Predpoklad: Na dsplej svet náps PRIPRAVENY (BEREIT), výtok na kávu sa nachádza v polohe 1 šálka. Odstráňte z dýzy Easy Cappuccno ochrannú krytku. K dýze Easy Cappuccno prpojte hadčku na nasávane mleka. Opačný konec hadčky na nasávane mleka zasuňte do kartónu s mlekom alebo ho spojte s nádobkou na mleko. Pod dýzu postavte šálku. Otáčajte Rotary Swtch, až sa zobrazí náps PARA (DAMPF). Stlačte Rotary Swtch. NAHRIEVA (HEIZT AUF) Keď je prístroj ENA nahraty, objaví sa na dsplej náps PRIPRAVENY (BEREIT). Otočné tlačdlo otvorte na polohu. PARA (DAMPF), začne sa príprava mlečnej peny. Otočné tlačdlo zatvorte v polohe, a to vtedy, ak sa v šálke nachádza dostatok mlečnej peny. V prebehu cca. 40 sekúnd možno naďalej prpravovať paru bez toho, aby ste prístroj musel znovu nahrevať. Pod výtok na kávu postavte šálku. Stlačte tlačdlo Rotary Swtch, spustíte tým prípravu kávy. 1 SALKA (1 TASSE), vopred nastavené množstvo vody vteče do šálky. Príprava sa zastaví automatcky. 17

18 Ak chcete, aby dýza Easy Cappuccno fungovala bezchybne, mal by ste ju pravdelne preplachovať a čstť (vď kaptolu 5 Údržba Dýza Easy Cappuccno ). Cappuccno pomocou 2-stupňovej penacej dýzy Predpoklad: Na dsplej svet náps PRIPRAVENY (BEREIT), výtok na kávu sa nachádza v polohe 1 šálka. 2-stupňovú penacu dýzu posuňte do spodnej polohy. Pod 2-stupňovú penacu dýzu postavte šálku s mlekom a ponorte doň túto dýzu. Pokaľ dýza nesaha až do mleka, nadvhnte šálku. Otáčajte Rotary Swtch, až sa zobrazí náps PARA (DAMPF). Stlačte Rotary Swtch. NAHRIEVA (HEIZT AUF) Keď je prístroj ENA nahraty, objaví sa na dsplej náps PRIPRAVENY (BEREIT). Otočné tlačdlo otvorte na polohu. PARA (DAMPF), začne sa príprava mlečnej peny. Otočné tlačdlo zatvorte v polohe, keď mlečna pena v šálke dosahla želanú konzstencu. V prebehu cca. 40 sekúnd možno naďalej prpravovať paru. Pod výtok na kávu postavte šálku. Stlačte tlačdlo Rotary Swtch, spustíte tým prípravu kávy. 1 SALKA (1 TASSE), vopred nastavené množstvo vody vteče do šálky. Príprava sa zastaví automatcky. Ak chcete, aby 2-stupňová penaca dýza fungovala bezchybne, mal by ste ju pravdelne preplachovať a čstť (vď kaptolu 5 Údržba 2-stupňová penaca dýza ). Ohrevane mleka pomocou dýzy Prof Cappuccno Predpoklad: Na dsplej svet náps PRIPRAVENY (BEREIT). Z dýzy Prof Cappuccno stahnte ochrannú krytku. K dýze prpojte hasčku na nasávane mleka. Opačný konec hadčky na nasávane mleka zasuňte do kartónu s mlekom alebo spojte s nádobkou na mleko. 18

19 Pod dýzu postavte šálku. Výberovú páčku dýzy pootočte do polohy Mleko. Otáčajte tlačdlo Rotary Swtch, až sa zobrazí náps PARA (DAMPF). Stlačte Rotary Swtch. NAHRIEVA (HEIZT AUF) Ako náhle je prístroj nahraty, zobrazí sa náps PRIPRAVENY (BEREIT)- Otočné tlačdlo otvorte v polohe. PARA (DAMPF), začne sa príprava teplého mleka. Keď sa v šálke nachádza dostatok mleka, zatvorte otočné tlačdlo v polohe. V prebehu cca. 40 sekúnd môžete naďalej ohrevať mleko bez toho, aby ste musel znova nahrevať prístroj ENA. Ak chcete, aby dýza Prof Cappuccno fungovala bezchybne, mal by ste ju pravdelne preplachovať a čstť (vď kaptolu 5 Údržba Dýza Prof Cappuccno ). Ohrevane mleka pomocou 2-stupňovej penacej dýzy Predpoklad: Na dsplej svet náps PRIPRAVENY (BEREIT). 2-stupňovú penacu dýzu posuňte do hornej polohy. Pod 2-stupňovú penacu dýzu postavte šálku s mlekom a dýzu do nej ponorte. Pokaľ dýza nesaha až do šálky, potom treba šálku nadvhnúť. Otáčajte tlačdlo Rotary Swtch, až sa zobrazí náps PARA (DAMPF). Stlačte Rotary Swtch. NAHRIEVA (HEIZT AUF) Ako náhle sa prístroj ENA nahreje, objaví sa náps PRIPRAVENY (BEREIT). Otočné tlačdlo otvorte v polohe. PARA (DAMPF), horúca para začne prípravu teplého mleka. Po dosahnutí želanej teploty zatvorte otočné tlačdlo v polohe. V prebehu cca. 40 sekúnd môžete naďalej prpravovať paru bez toho, aby ste musel znova nahrevať prístroj ENA. Ak chcete, aby 2-stupňová penaca dýza fungovala bezchybne, mal by ste ju pravdelne 19

20 preplachovať a čstť (vď kaptolu 5 Údržba Rozložene a prepláchnute 2-stupňovej penacej dýzy ). Horúca voda Pre prípravu horúcej vody prpojte ku Connector System -u buď dýzu na horúcu vodu alebo 2-stupňovú penacu dýzu. POZOR Nebezpečenstvo obarena horúcm strekancam vody. Zamedzte pramemu kontaktu s pokožkou. Predpoklad: Na dsplej svet náps PRIPRAVENY (BEREIT). Pod dýzu postavte šálku. Otočné tlačdlo otvorte v polohe. VODA (WASSER), do šálky vteče horúca voda. Ako náhle sa v šálke bude nachádzať dostatok vody, zatvorte otočné tlačdlo. PRIPRAVENY (BEREIT) 3 Trvalé nastavena v programovacom režme Produkty Pre 1 šálku možno vykonať nasledujúce trvalé nastavena: Množstvo vody: 25 ML až 240 ML Sla kávy: JEMNA (MILD), NORMALNA (NORMAL), SILNA (STARK) Teplota: NORMALNA (NORMAL), VYSOKA (HOCH) Pre prípravu dvoch šálok plata teto pravdlá: Množstvo vody nastavené pre 1 šálku vteče pr príprave 2 šálok do každej z oboch šálok. Pr príprave 2 šálok naraz sa prpraví vždy káva so slou Jemná. 2 šálky budú prpravené vždy pr tej teplote, ktorú ste nastavl pre 1 šálku. Trvalé nastavena v programovacom režme prebehajú vždy podľa rovnakého vzoru: Príklad: Trvalá zmena nastavena sly kávy 1 šálky z NORMALNA (NORMAL) na SILNA (STARK). Predpoklad: Na dsplej svet náps PRIPRAVENY (BEREIT). Otvorte kryt za tlačdlom Rotary Swtch. Tlačdlo P držte stlačené tak dlho, až sa objaví náps UDRZBA (PFLEGE). Otáčajte Rotary Swtch, až sa na dsplej objaví PRODUKT. Stlačením Rotary Swtch vstúpte do programového bodu. VODA (WASSER) Otáčajte Rotary Swtch, až sa zobrazí náps SILA KAVY (AROMA). Stlačením Rotary Swtch vstúpte do programového bodu: 20

21 NORMALNA (NORMAL) Otáčajte teraz Rotary Swtch, až sa zobrazí náps SILNA (STARK). Stlačením Rotary Swtch potvrdíte nastavene. OK, sla kávy je nastavená. SILA KAVY (AROMA) Otáčajte Rotary Swtch, až sa zobrazí náps KONIEC (EXIT). Stlačením Rotary Swtch opustíte programový bod. PRODUKT Otáčajte Rotary Swtch, až sa zobrazí náps KONIEC (EXIT). Stlačením Rotary Swtch opustíte programovací režm. PRIPRAVENY (BEREIT) Energetcky úsporný režm Prístroj ENA možno natrvalo prestavť na energetcky úsporný režm (Energy Save Mode, E.S.M. : Programový bod ENERGIA ENERGIA (ENERGIE -) Prístroj ENA je stále v pohotovost. Bez čakacej doby možno prpravť všetky kávové špecalty horúcu vodu. ENERGIA (ENERGIE ) Prístroj ENA sa po prblžne 5 mnútach prepne na úspornú teplotu, ne je teda v pohotovost. Ak sa prístroj nachádza v režme úspornej teploty, zobrazí sa na dsplej hlásene USPORNY REZIM (SPARMODUS). Pred prípravou kávových špecalít a horúcej vody sa prístroj musí najprv nahrať. Príklad: Zmena energetcky úsporného režmu z ENERGIA (ENERGIE -) na ENERGIA (ENERGIE ) Predpoklad: Na dsplej svet náps PRIPRAVENY (BEREIT). Otvorte kryt za tlačdlom Rotary Swtch. Držte tlačdlo P stlačené tak dlho, až sa objaví náps UDRZBA (PFLEGE). Otáčajte Rotary Swtch, až sa zobrazí ENERGIA (ENERGIE -). Stlačením Rotary Swtch vstúpte do programového bodu. USPORA (SPAREN -) Otáčajte Rotary Swtch, až sa zobrazí USPORA (SPAREN ). Stlačením Rotary Swtch potvrdíte nastavene. OK, energetcky úsporný režm je nastavený. ENERGIA (ENERGIE ) Otáčajte Rotary Swtch, až sa zobrazí KONIEC (EXIT). Stlačením Rotary Swtch opustíte programový bod. PRIPRAVENY (BEREIT) 21

22 Automatcké vypínane Automatckým vypínaním svojho kávovaru ENA môžete usporť energu. Automatcké vypínane môžete nastavť v rozmedzí 0,5 až 9 hodín alebo túto funkcu deaktvovať (--- HOD) (--- STD). Príklad: Zmena času vypínana z 1 HOD (1 STD) na 2 HOD (2 STD) Predpoklad: Na dsplej svet náps PRIPRAVENY (BEREIT). Otvorte kryt za tlačdlom Rotary Swtch. Držte tlačdlo P stlačené tak dlho, až sa na dsplej objaví náps UDRZBA (PFLEGE). Otáčajte Rotary Swtch, až sa objaví VYP.PO (AUS NACH). Stlačením Rotary Swtch vstúpte do programového bodu. 1 HOD (1 STD) Otáčajte Rotary Swtch, až sa objaví 2 HOD (2 STD). Stlačením Rotary Swtch potvrdíte nastavene. OK, čas vypnuta je nastavený. VYP.PO (AUS NACH) Otáčajte Rotary Swtch, až sa objaví na dsplej KONIEC (EXIT). Stlačením Rotary Swtch opustíte programovací režm. PRIPRAVENY (BEREIT) Jednotky množstva vody Jednotku množstva vody možno zobrazť vo formáte ml alebo oz. Príklad: Zmena jednotky množstva vody z ML na OZ Predpoklad: Na dsplej svet náps PRIPRAVENY (BEREIT). Otvorte kryt za tlačdlom Rotary Swtch. Držte tlačdlo P stlačené tak dlho, až sa objaví náps UDRZBA (PFLEGE). Otáčajte Rotary Swtch, až sa objaví náps JEDNOTKA (EINHEIT). Stlačením Rotary Swtch vstúpte do programového bodu. ML Otáčajte Rotary Swtch, až sa objaví náps OZ. Stlačením Rotary Swtch potvrdíte nastavene. OK, jednotka množstva vody je nastavená. JEDNOTKA (EINHEIT) Otáčajte Rotary Swtch, až sa objaví náps KONIEC (EXIT). Stlačením Rotary Swtch opustíte programovací režm. PRIPRAVENY (BEREIT) Jazyk Jazyk bol nastavený pr prvom uvedení kávovaru ENA do prevádzky. 22

23 Príklad: Zmena jazyka z JAZYK SLOVENSKY na ENGLISH Predpoklad: Na dsplej svet náps PRIPRAVENY (BEREIT). Otvorte kryt za tlačdlom Rotary Swtch. Držte tlačdlo P stlačené tak dlho, až sa objaví náps UDRZBA (PFLEGE). Otáčajte Rotary Swtch, až sa objaví náps JAZYK (SPRACHE). Stlačením Rotary Swtch vstúpte do programového bodu. JAZYK SLOVENSKY Otáčajte Rotary Swtch, až sa objaví náps ENGLISH. Stlačením Rotary Swtch potvrdíte nastavene. OK, jazyk je nastavený. LANGUAGE (JAZYK) Otáčajte Rotary Swtch, až sa objaví náps KONIEC (EXIT). Stlačením Rotary Swtch opustíte programovací režm. READY 4 Údržba Váš kávovar ENA dsponuje nasledujúcm ntegrovaným údržbovým programam: Preplachovane prístroja Výmena fltra Čstene prístroja Odvápnene prístroja Čstene, odvápnene alebo výmenu fltra vykonajte vtedy, ak sa výzva k tomuto úkonu objaví na dsplej. Tpy pre údržbu Ak chcete, aby Vám Váš kávovar ENA dlho a dobre slúžl a zároveň máte chuť na vždy kvaltnú kávu, mal by ste ho každodenne udržavať podľa nasledovných pokynov: Vyprázdnte zásobník odpadu po káve a odkvapkávač a vymyte ch teplou vodou. Nádržku na vodu vymyte studenou vodou. Povrch kávovaru utrte navlhčenou handrčkou. Ak ste pomocou dýz ohreval alebo penl mleko, nezabudnte následne prepláchnuť dané dýzy. Preplachovane prístroja - ručne Po zapnutí a nahratí začne ENA vyžadovať prepláchnute. Pr vypnutí sa proces prepláchnuta spustí automatcky, ak ste predtým prpravoval kávovú špecaltu. Proces preplachovana prístroja možno tež kedykoľvek vyvolať ručne: Predpoklad: Na dsplej svet náps PRIPRAVENY (BEREIT). Pod výtok na kávu postavte šálku. Výtok na kávu pootočte do polohy Čstene. 23

24 Otvorte kryt za tlačdlom Rotary Swtch. Držte tlačdlo P stlačené tak dlho, až sa objaví náps UDRZBA (PFLEGE). Stlačením Rotary Swtch vstúpte do programového bodu. PREPLACH (SPULEN) Stlačením Rotary Swtch spustíte preplachovane PREPLACHUJE (SPULT), proces sa zastaví automatcky. PRIPRAVENY (BEREIT) Výtok na kávu opäť pootočte do polohy 1 šálka alebo 2 šálky. Výmena fltra na výzvu Po pretoku 50 ltrov vody sa účnnosť fltra vyčerpá. Váš kávovar ENA vyžaduje, aby ste flter vymenl. Po dvoch mesacoch sa účnnosť fltra vyčerpá, je potrebné ho vymenť. Dobu nasadena fltra môžete kontrolovať pomocou dátumového dsku na držaku fltra v nádržke na vodu. Ak ste flter CLARIS neaktvoval v programovacom režme, nezobrazí sa na dsplej žadna výzva na výmenu fltra. Predpoklad: Na dsplej svet PRIPRAVENY / FILTER (BEREIT / FILTER). Otvorte kryt za tlačdlom Rotary Swtch. Stlačte tlačdlo údržby. VLOZIT FILTER (FILTER EINSETZEN) Odoberte a vyprázdnte nádržku na vodu. Otvorte držak fltra a vyberte z neho starý flter. Ľahkým tlakom vložte do nádržky na vodu nový flter. Držak fltra zavrte. Budete počuť, ako klkne. Do nádržky na vodu vlejte čerstvú, chladnú vodu. Pod dýzu postavte nádobku (500 ml). Stlačte Rotary Swtch. OTVORIT KOHUTIK (HAHN OFFNEN) Otočné tlačdlo otvorte v polohe. FILTER PREPLACH (FILTER SPULT), z dýzy vyteká voda. 24

25 Preplachovane fltra môžete kedykoľvek prerušť. Za týmto účelom zatvorte otočné tlačdlo. Voda môže vykazovať ľahké sfarbene, ktoré však ne je zdravu škodlvé an nemá negatívny vplyv na chuť. Preplachovane fltra sa zastaví automatcky, ZAVRIET KOHUTIK (HAHN SCHLIESSEN). Otočné tlačdlo zatvorte v polohe. NAHRIEVA (HEIZT AUF) PRIPRAVENY (BEREIT) Výmena fltra ručne Proces Výmena fltra možno spustť bez výzvy na dsplej ručne. Predpoklad: Na dsplej svet náps PRIPRAVENY (BEREIT). Otvorte kryt za tlačdlom Rotary Swtch. Tlačdlo P držte stlačené tak dlho, kým sa neobjaví náps UDRZBA (PFLEGE). Stlačte Rotary Swtch, vstúpte tým do programového bodu PREPLACH (SPULEN) Otáčajte Rotary Swtch, až sa Vám zobrazí náps FILTER. Stlačte Rotary Swtch. VLOZIT FILTER (FILTER EINSETZEN) Ďalej pokračujte podľa predošlého návodu na výmenu fltra na výzvu od tretej výzvy k úkonu. Čstene prístroja na výzvu Po 180 prípravách kávových špecalít alebo 80 prepláchnutach po zapnutí vyžaduje kávovar ENA čstene. POZOR Pr použtí nesprávnych čstacch prostredkov nemožno vylúčť poškodene prístroja alebo výskyt ch zvyškov vo vode. Používajte preto výhradne orgnálne údržbové produkty spoločnost JURA. Čstac program trvá prblžne 15 mnút. Čstac program neprerušujte, negatívne by ste tým ovplyvnl kvaltu čstena. Čstace tablety JURA dostanete u svojho predajcu kávovaru ENA. Predpoklad: Na dsplej svet náps CISTENIE/PRIPRAVENY (REINIGEN/BEREIT). Otvorte kryt za tlačdlom Rotary Swtch. Stlačte tlačdlo údržby. VYPRAZDNIT VYLEVKU (SCHALE LEEREN) Vyprázdnte a znova vložte odkvapkávač zásobník kávového odpadu. STLACIT ROTARY (ROTARY DRUCKEN) 25

26 Výtok na kávu pootočte do polohy Čstene. Pod výtok na kávu postavte šálku. Stlačením Rotary Swtch spustíte proces čstena. CISTI (REINIGT), z výtoku na kávu vyteká voda. Proces sa preruší, VHODIT TABLETU (TABLETTE EINWERFEN). Otvorte násypku na mletú kávu a vhoďte do nej čstacu tabletu JURA. Zatvorte násypku na mletú kávu. STLACIT ROTARY (ROTARY DRUCKEN) Stlačte Rotary Swtch. CISTI (REINIGT), z výtoku na vodu opakovane vyteče voda. VYPRAZDNIT VYLEVKU (SCHALE LEEREN) Vyprázdnte a opäť nasaďte odkvapkávač a zásobník kávového odpadu. PRIPRAVENY (BEREIT) Výtok na kávu posuňte do polohy 1 šálka alebo 2 šálky. Čstene prístroja - ručne Proces Čstene prístroja možno vyvolať aj bez výzvy na dsplej - ručne. Predpoklad: Na dsplej svet náps PRIPRAVENY (BEREIT). Otvorte kryt za tlačdlom Rotary Swtch. Tlačdlo P držte stlačené tak dlho, až sa na dsplej objaví UDRZBA (PFLEGE) Stlacte Rotary Swtch, vojdete tak do programového bodu: PREPLACH (SPULEN) Otáčajte Rotary Swtch, až kým sa Vám nezobrazí hlásene CISTENIE (REINIGEN). Stlačte Rotary Swtch. VYPRAZDNIT VYLEVKU (SCHALE LEEREN) Pokračujte ďalej podľa predošlého návodu na čstene prístroja na výzvu od tretej výzvy k úkonu. 26

27 Odvápňovane prístroja na výzvu V dôsledku používana sa kávovar ENA zanáša vodným kameňom, automatcky preto vyžaduje odvápnene. Zanesene vodným kameňom závsí od stupňa tvrdost vody, ktorú používate. POZOR Pr kontakte očí č pokožky s odvápňujúcm tabletam nemožno vylúčť vznk podráždení. Zamedzte kontaktu s očam a pokožkou. Odvápňovací prostredok vypláchnte čerstvou, čstou vodou. Pr kontakte s očam vyhľadajte lekársku pomoc. POZOR Ak budete používať nesprávne odvápňovace prostredky, nemožno vylúčť poškodena prístroja a vznk zvyškov vo vode. Používajte výhradne orgnálne údržbové produkty JURA. POZOR Pr prerušení procesu odvápňovana nemožno vylúčť poškodene prístroja. Proces odvápňovana vykonajte vždy bez prerušena. POZOR V prípade kontaktu ctlvých plôch (napr. mramoru) s odvápňovacím prostredkom nemožno vylúčť ch poškodene. Prípadné strekance hneď odstráňte. Odvápňovací program trvá prblžne 40 mnút. Odvápňovace tablety JURA dostanete kúpť u svojho predajcu kávovaru ENA. Pokaľ používate aktvovaný flter CLARIS, nebude sa na dsplej objavovať žadna výzva na odvápnene. Predpoklad: Na dsplej svet ODVAPNIT/PRIPRAVENY (ENTKALKEN/BEREIT). Otvorte kryt za tlačdlom Rotary Swtch. Stlačte tlačdlo údržby. VYPRAZDNIT VYLEVKU (SCHALE LEEREN) Vyberte a vyprázdnte a znovu nasaďte odkvapkávač a zásobník kávového odpadu. ROZTOK DO NADRZE (MITTEL IN TANK) Vyberte a vyprázdnte nádržku na vodu. Obsah jedného balena (3 odvápňovace tablety JURA) kompletne rozpustte v nádobke s 500 ml vody. Môže to trvať nekoľko mnút. 27

28 Do prázdnej nádržky na vodu vlejte roztok a nádržku opäť nasaďte. OTVORIT KOHUTIK (HAHN OFFNEN) Opatrne stahnte dýzu z Connector System -u. Pod Connector System postavte nádobku s objemom mn. 500 ml. Otočné tlačdlo otvorte v polohe. ODVAPNUJE (ENTKALKT), z Connector System -u opakovane vyteká voda. ZATVORIT KOHUTIK (HAHN SCHLIESSEN) Otočné tlačdlo zavrte v polohe. ODVAPNUJE (ENTKALKT), proces odvápňovana pokračuje. VYPRAZDNIT VYLEVKU (SCHALE LEEREN) Vyprázdnte a potom opäť nasaďte odkvapkávač a zásobník na kávový odpad. Nádobku vyprázdnte a znovu ju postavte pod Connector System. NAPLNIT NADRZ (WASSERTANK FULLEN) Vyberte nádržku na vodu, dôkladne ju opláchnte čerstvou, chladnou vodou a znova nasaďte. OTVORIT KOHUTIK (HAHN OFFNEN) Otvorte otočné tlačdlo do polohy. ODVAPNUJE (ENTKALKT), z Connector System -u vyteká voda. Proces sa preruší, ZATVORIT KOHUTIK (HAHN SCHLIESSEN). Otočné tlačdlo zavrte v polohe. ODVAPNUJE (ENTKALKT), proces odvápňovana pokračuje. VYPRAZDNIT VYLEVKU (SCHALE LEEREN) Vyprázdnte a opäť nasaďte odkvapkávač a zásobník kávového odpadu. PRIPRAVENY (BEREIT) Dýzu opäť nasaďte na Connector System. Odvápňovane prístroja - ručne Proces Ovápňovane prístroja možno vyvolať aj bez výzvy na dsplej - ručne. Predpoklad: Na dsplej svet náps PRIPRAVENY (BEREIT). Otvorte kryt za tlačdlom Rotary Swtch. Tlačdlo P držte stlačené tak dlho, až sa na dsplej objaví UDRZBA (PFLEGE) Stlacte Rotary Swtch, vojdete tak do programového bodu: PREPLACH (SPULEN) Otáčajte Rotary Swtch, až kým sa Vám nezobrazí hlásene ODVAPNENIE (ENTKALKEN). Stlačte Rotary Swtch. VYPRAZDNIT VYLEVKU (SCHALE LEEREN) 28

29 Pokračujte ďalej podľa predošlého návodu na odvápnene prístroja na výzvu od tretej výzvy k úkonu. Preplachovane dýzy Prof Cappuccno Ak chcete, aby dýza Prof Cappuccno fungovala bezchybne, mal by ste ju po každej príprave mlečnej špecalty prepláchnuť vodou. Prístroj ENA vás nevyzve, aby ste dýzu Prof Cappuccno prepláchl. Hadčku na nasávane mleka vytahnte z kartónu s mlekom alebo z nádobky na mleko. Do nádobky nalejte čerstvú vodu a ponorte do nej hadčku na nasávane mleka. Pod dýzu postavte ďalšu nádobku. Výberovú páčku dýzy pootočte do polohy Mlečna pena alebo Mleko. Otáčajte Rotary Swtch, až sa Vám objaví hlásene PARA (DAMPF). Stlačte Rotary Swtch. NAHRIEVA (HEIZT AUF) Keď je kávovar ENA nahraty, zobrazí sa na dsplej náps PRIPRAVENY (BEREIT). Otočné tlačdlo otvorte v polohe. PARA (DAMPF), dýza hadčka sa preplachujú. Keď začne do nádobky tecť čstá voda, zatvorte otočné tlačdlo v polohe. Čstene dýzy Prof Cappuccno Ak chcete, aby dýza Prof Cappuccno fungovala bezchybne, mal by ste ju denne čstť, ak ste prpravoval mlečnu špecaltu. POZOR V prípade používana nesprávneho čstaceho prostredku nemožno vylúčť poškodene prístroja alebo vznk zvyškov vo vode. Používajte preto výhradne orgnálne údržbové produkty JURA. Čstac prostredok na cappuccno JURA dostanete kúpť u svojho predajcu kávovaru ENA. 29

30 Prístroj ENA Vás nevyzve, aby ste vyčstl dýzu Prof Cappuccno. Hadčku na nasávane mleka vyberte z kartónu s mlekom alebo nádržky na mleko. Do nádobky nalejte 250 ml čerstvej vody a za dávkovací vrchnák (max. 15 ml) čstaceho prostredku na cappuccno JURA. Hadčku na nasávane mleka ponorte do tejto nádobky. Pod dýzu postavte ďalšu nádobku. Pootočte výberovú páčku dýzy do polohy Mlečna pena alebo Mleko. Otáčajte tlačdlo Rotary Swtch, až sa objaví náps PARA (DAMPF). Stlačte Rotary Swtch. NAHRIEVA (HEIZT AUF) Keď je kávovar ENA nahraty, objaví sa na dsplej znova PRIPRAVENY (BEREIT). Otočné tlačdlo otvorte v polohe. PARA (DAMPF), dýza hadčka sa čsta. Keď je nádobka s čstacm prostredkom na cappuccno prázdna, zatvorte otočné tlačdlo v polohe. Nádobku dôkladne vypláchnte, nalejte do nej 250 ml čerstvej vody a ponorte do nej hadčku na nasávane mleka. Nádobku pod dýzou vyprázdnte a opäť postavte pod dýzu. Otáčajte Rotary Swtch, až sa zobrazí náps PARA (DAMPF). Stlačte Rotary Swtch. NAHRIEVA (HEIZT AUF) Keď je kávovar ENA nahraty, objaví sa na dsplej znova PRIPRAVENY (BEREIT). Otočné tlačdlo otvorte v polohe. PARA (DAMPF), dýza hadčka sa preplachujú čerstvou vodou. Keď je nádobka s vodou prázdna, zatvorte otočné tlačdlo v polohe. Rozkladane a preplachovane dýzy Prof Cappuccno Dýzu Prof Cappuccno ľahkým otáčavým pohybom opatrne stahnte z Connector System -u. Dýzu rozložte na jednotlvé dely. Všetky dely tejto dýzy dôkladne prepláchnte pod tečúcou vodou. 30

31 Dýzu Prof Cappuccno opäť poskladajte a pevne nasaďte na Connector System Preplachovane dýzy Easy Cappuccno Ak chcete, aby dýza Easy Cappuccno fungovala bezchybne, mal by ste ju po každej príprave mlečnej špecalty prepláchnuť vodou. Prístroj ENA vás nevyzve, aby ste dýzu Easy Cappuccno prepláchl. Hadčku na nasávane mleka vytahnte z kartónu s mlekom alebo z nádobky na mleko. Do nádobky nalejte čerstvú vodu a ponorte do nej hadčku na nasávane mleka. Pod dýzu postavte ďalšu nádobku. Otáčajte Rotary Swtch, až sa Vám objaví hlásene PARA (DAMPF). Stlačte Rotary Swtch. NAHRIEVA (HEIZT AUF) Keď je kávovar ENA nahraty, zobrazí sa na dsplej náps PRIPRAVENY (BEREIT). Otočné tlačdlo otvorte v polohe. PARA (DAMPF), dýza hadčka sa preplachujú. Keď začne do nádobky tecť čstá voda, zatvorte otočné tlačdlo v polohe. Čstene dýzy Easy Cappuccno Ak chcete, aby dýza Easy Cappuccno fungovala bezchybne, mal by ste ju denne čstť, ak ste prpravoval mlečnu špecaltu. POZOR V prípade používana nesprávneho čstaceho prostredku nemožno vylúčť poškodene prístroja alebo vznk zvyškov vo vode. Používajte preto výhradne orgnálne údržbové produkty JURA. Čstac prostredok na cappuccno JURA dostanete kúpť u svojho predajcu kávovaru ENA. Prístroj ENA Vás nevyzve, aby ste vyčstl dýzu Prof Cappuccno. Hadčku na nasávane mleka vyberte z kartónu s mlekom alebo nádržky na mleko. 31

32 Do nádobky nalejte 250 ml čerstvej vody a za dávkovací vrchnák (max. 15 ml) čstaceho prostredku na cappuccno JURA. Hadčku na nasávane mleka ponorte do tejto nádobky. Pod dýzu postavte ďalšu nádobku. Otáčajte tlačdlo Rotary Swtch, až sa objaví náps PARA (DAMPF). Stlačte Rotary Swtch. NAHRIEVA (HEIZT AUF) Keď je kávovar ENA nahraty, objaví sa na dsplej znova PRIPRAVENY (BEREIT). Otočné tlačdlo otvorte v polohe. PARA (DAMPF), dýza hadčka sa čsta. Keď je nádobka s čstacm prostredkom na cappuccno prázdna, zatvorte otočné tlačdlo v polohe. Nádobku dôkladne vypláchnte, nalejte do nej 250 ml čerstvej vody a ponorte do nej hadčku na nasávane mleka. Nádobku pod dýzou vyprázdnte a opäť postavte pod dýzu. Otáčajte Rotary Swtch, až sa zobrazí náps PARA (DAMPF). Stlačte Rotary Swtch. NAHRIEVA (HEIZT AUF) Keď je kávovar ENA nahraty, objaví sa na dsplej znova PRIPRAVENY (BEREIT). Otočné tlačdlo otvorte v polohe. PARA (DAMPF), dýza hadčka sa preplachujú čerstvou vodou. Keď je nádobka s vodou prázdna, zatvorte otočné tlačdlo v polohe. Rozkladane a preplachovane dýzy Easy Cappuccno Dýzu Easy Cappuccno ľahkým otáčavým pohybom opatrne stahnte z Connector System -u. Dýzu na cappuccno rozložte na jednotlvé dely. Všetky dely tejto dýzy dôkladne prepláchnte pod tečúcou vodou. Dýzu Easy Cappuccno opäť poskladajte a pevne nasaďte na Connector System 32

33 Rozkladane a preplachovane 2-stupňovej penacej dýzy Ak chcete, aby 2-stupňová penaca dýza fungovala bezchybne, mal by ste ju pravdelne čstť, keď ste pomocou nej penl alebo zohreval mleko. POZOR Nebezpečenstvo popálena na horúcej penacej dýze a Connector System -e. Pred čstením nechajte penacu dýzu vychladnúť. Dýzu obozretne stahnte z Connector System -u. Dýzu odskrutkujte pomocou otvoru na odmerke na mletú kávu. Všetky tr dely 2-stupňovej penacej dýzy dôkladne prepláchnte pod tečúcou vodou. Dýzu znova zmontujte a nasaďte na Connector System. Čstene zásobníka na zrnkovú kávu Zrnková káva môže obsahovať jemnú tukovú vrstvčku, ktorá zostáva na stenách zásobníka na zrnkovú kávu. Teto zvyšky môžu negatívne vplývať na výslednú chuť kávy. Preto z času na čas zásobník na zrnkovú kávu vyčstte. Stlačte tlačdlo Zapínač/Vypínač, čím kávovar vypnete. Vytahnte seťový kábel zo zásuvky. Odoberte kryt zásobníka na zrnkovú kávu. Vysávačom odstráňte zrná kávy. Zásobník na zrnkovú kávu vytrte suchou, jemnou handrčkou. Do zásobníka na zrnkovú kávu vsypte čerstvé zrná kávy a kryt zásobníka na zrnkovú kávu uzavrte. Odvápňovane nádržky na vodu Aj nádržka na vodu sa môže zanesť vodným kameňom. Ak chcete zabezpečť jej bezchybné fungovane, mal by ste ju z času na čas odvápnť. Nádržku na vodu vyberte. Ak používate flter CLARIS, tak ho najskôr odoberte. Nádržku odvápnte v predaj bežne dostupným odvápňovacím prostredkom podľa návodu výrobcu. Nádržku na vodu dôkladne vypláchnte. Ak používate flter CLARIS, tak ho znova do nádržky na vodu vložte. Do nádržky na vodu nalejte čerstvú, chladnú vodu a nasaďte ju na jej mesto. 33

34 ENA 5 5 Hlásena na dsplej Hlásene Príčna/Dôsledok Opatrene NAPLNIT NADRZ (WASSERTANK FULLEN) Nádržka na vodu je prázdna. Ne je možná žadna príprava. Naplňte nádržku na vodu (vď kaptolu 1 Príprava a uvedene do prevádzky Naplnene VYPRAZDNIT ODPAD (KAFFEESATZ LEEREN) CHYBA VYLEVKA (SCHALE FEHLT) DOPLNIT KAVU (BOHNEN FULLEN) Zásobník kávového odpadu je plný. Nemožno prpravovať kávové špecalty, len príprava horúcej vody a pary je možná. Odkvapkávač ne je správne alebo vôbec vsadený. Nemožno prpravovať kávové nápoje an horúcu vodu č paru. Zásobník na zrnkovú kávu je prázdny. Nemožno prpravovať kávové nápoje, príprava horúcej vody a pary je možná. nádržky na vodu ). Zásobník kávového odpadu odkvapkávač vyprázdnte. Vložte odkvapkávač. Naplňte zásobník na zrnkovú kávu (vď kaptolu 1 Príprava a uvedene do prevádzky Naplnene zásobníka na zrnkovú kávu ). CISTIT (REINIGEN) Kávovar ENA požaduje čstene. Vykonajte čstene (vď kaptolu 4 Údržba Čstene prístroja na výzvu ). ODVAPNIT (ENTKALKEN) FILTER (FILTER) MALO MLETEJ KAVY (ZU WENIG PULVER) PRI*HORUCI (ZU HEISS) Kávovar ENA požaduje odvápnene. Po pretoku 50 ltrov je flter CLARIS vyčerpaný. Nasypal ste prmálo mletej kávy, kávovar ENA prerušl prípravu. Systém je prílš horúc, nemožno spustť údržbový program. Vykonajte odvápnene (vď kaptolu 4 Údržba Odvápnene prístroja na výzvu ). Nahraďte flter CLARIS (vď kaptolu 4 Údržba Výmena fltra na výzvu ). Pr ďalšej príprave vsypte do násypky vac mletej kávy (vď kaptolu 2 Príprava Mletá káva ). Vyčkajte zopár mnút, až sa systém ochladí alebo prpravte kávu, resp. horúcu vodu. 34

35 ENA 5 6 Odstraňovane porúch Problém Príčna/Následok Opatrene Mlynček vydáva veľm hlasné V mlynčeku sa nachádza cudze Spojte sa so zvuky. teleso. zákazníckou službou vo Pr penení mleka vznká prmálo peny. Pr príprave kávy vyteká káva len po kvapkách. Dýza sa nachádza v nesprávnej polohe alebo je znečstená. Káva, resp. mletá káva je zomletá prílš najemno a upcháva sto. Vašej krajne. Nastavte správnu polohu dýzy (vď kaptolu 2 Príprava Cappuccno2). Prepláchnte dýzu (vď kaptolu 4 Údržba Prepláchnute dýzy ). Nastavte mlynček na hrubší stupeň alebo používajte vac nahrubo pomletú kávu (vď kaptolu 1 Príprava a uvedene do prevádzky Nastavene mlynčeka ). Nemožno nastavť tvrdosť vody. Aktvoval ste flter CLARIS. Deaktvujte flter CLARIS v programovacom režme. DOPLNIT KAVU (BOHNEN FULLEN) svet na dsplej, hoc je zásobník zrnkovej kávy plný. NAPLNIT NADRZ (WASSERTANK FULLEN) svet na dsplej, hoc je nádržka na vodu plná. Na dsplej svet ERROR 2. Na dsplej sa zobrazujú né hlásena ERROR. Mlynček sa ešte nesthol v úplnost naplnť zrnkovou kávou. Plaváčk v nádržke na vodu sa zasekol. Prístroj bol dlhšu dobu vystavený chladu, nahrevane je z bezpečnostných dôvodov zablokované. Prpravte kávovú špecaltu. Odvápnte nádržku na vodu (vď kaptolu 4 Údržba Odvápnene nádržky na vodu ). Nechajte prístroj zahrať sa pr zbovej teplote. - Prístroj ENA vypnte tlačdlom Zapínač/Vypínač. Spojte sa so zákazníckou službou vo Vašej krajne. Ak sa Vám poruchu nepodarí odstránť, spojte sa so zákazníckou službou vo Vašej krajne. 35

36 7 Preprava a ekologcká lkvdáca Preprava / Vyprázdnene systému Obal od kávovaru ENA s uschovajte. Poslúž Vám na ochranu prístroja pr jeho preprave. Aby ste pr preprave kávovar ENA ochránl pred vplyvom mrazu, musíte vyprázdnť systém. Predpoklad: Na dsplej svet náps PRIPRAVENY (BEREIT). Otáčajte Rotary Swtch, až kým sa nezobrazí náps PARA (DAMPF). Stlačte tlačdlo Rotary Swtch. NAHRIEVA (HEIZT AUF) Keď je kávovar ENA nahraty, rozsvet sa opäť náps PRIPRAVENY (BEREIT). Otočné tlačdlo otvorte v polohe. PARA (DAMPF), z dýzy vychádza horúca para. Vyberte a vyprázdnte nádržku na vodu. Para bude vychádzať dovtedy, kým nebude systém úplne prázdny. ZATVORIT KOHUTIK (HAHN SCHLIESSEN) Stlačte tlačdlo Zapínač/Vypínač, aby ste tak prístroj vypl. Otočné tlačdlo zatvorte v polohe. Pr následnom sprevádzkovaní treba systém najskôr naplnť (vď kaptolu 1 Príprava a uvedene do prevádzky Prvé uvedene do prevádzky ). Lkvdáca Staré kávovary lkvdujte v súlade s ochranou žvotného prostreda. Staré kávovary obsahujú cenné materály, ktoré možno recyklovať. Staré prístroje preto odstraňujte prostredníctvom vhodných zberných systémov. 8 Techncké údaje Napäte Výkon Bezpečnostná skúška Spotreba energe USPORA (SPAREN -) Spotreba energe USPORA (SPAREN ) Tlak čerpadla Objem nádržky na vodu Kapacta zásobníka na zrnkovú kávu Kapacta zásobníka kávového odpadu 230 V AC, 50 Hz 1450 W cca. 13,5 Wh cca. 8 Wh statcky max. 15 barov 1,1 l 125 g cca. 10 porcí 36

37 Dĺžka kábla Hmotnosť Rozmery (Š x V x H) cca. 1,1 m cca. 9,3 kg 23,8 x 36 x 44,5 cm 9 Kontakty JURA Dovozca: DECS Coffee, s.r.o. tel.: 02/ Merová 66 e-mal: Bratslava hotlne: v pracovných dňoch od 9,00 - do 17,00 hod. v cene mestneho hovoru Smernce Prístroj sa zhoduje s nasledujúcm smerncam: 2006/95/ES Smernca o nízkom napätí 2004/108/ES Smernca o elektromagnetckej kompatblte Techncké zmeny Techncké zmeny vyhradené. Ilustráce použté v tomto návode na obsluhu zobrazujú model ENA 5 bela. Vaša ENA sa môže v detaloch odlšovať. Odozva Váš názor nás zaujíma. Použte odkaz na stránke Copyrght (Autorské právo) Tento návod na obsluhu obsahuje nformáce chránené autorským právom. Kopírovane alebo prekladane do ného jazyka ne je bez predošlého písomného súhlasu spoločnost JURA Elektroapparate AG prípustné. 37