VZN mesta o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Veľkosť: px
Začať zobrazovať zo stránky:

Download "VZN mesta o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady"

Prepis

1 VZN mesta o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Mesto Detva v súlade s ustanovením 4, 6, 11 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanoveniami zákona č.582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších zmien a doplnkov vydáva Všeobecne záväzné nariadenie mesta Detva o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady č. 6/2006 PRVÁ ČASŤ 1 Úvodné ustanovenie Mestské zastupiteľstvo v Detve podľa zák. č.369/90 Zb.o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov rozhodlo, že v nadväznosti na zákon č.582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších zmien a doplnkov zavádza s účinnosťou od 1.januára 2007 miestne dane uvedené v 2 tohto VZN a ukladá miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. 2 Druhy miestnych daní (1) M e s t o D e t v a vyberá tieto miestne dane: a, daň z nehnuteľností b, daň za psa c, daň za užívanie verejného priestranstva d, daň za ubytovanie e, daň za predajné automaty f, daň za nevýherné hracie prístroje (2) M e s t o D e t v a ukladá miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. DRUHÁ ČASŤ

2 DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTÍ 3 DAŇ Z POZEMKOV (1) Základom dane z pozemkov je hodnota pozemku určená vynásobením výmery pozemkov v m2 a hodnoty pôdy za 1 m2 uvedenej v 3 ods.2 tohto VZN. (2) Predmetom dane z pozemkov sú pozemky v tomto členení: a/ orná pôda, chmelnice, vinice, ovocné sady Správca dane ustanovuje, že hodnota pozemkov v tejto kategórii, ktorou sa násobí výmera pozemkov v m2 je 5,61 Sk ( 7 ods.1 zákona č.582/z.z. ). b/ trvalé trávne porasty /TTP/ Správca dane ustanovuje, že hodnota pozemkov v tejto kategórii, ktorou sa násobí výmera pozemkov v m2 je 1,19 Sk ( 7 ods.1 zákona č.582/z.z. ) - 2 d/ lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy e/ rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy Správca dane ustanovuje, že hodnota pozemkov v kategórii d) a e), je hodnota pozemku určená vynásobením výmery pozemku za 1m2 podľa platných predpisov o stanovení hodnoty majetku.( 7 ods.2 zákona č.582./z.z. ) c/ záhrady f/ zastavané plochy a nádvoria h/ ostatné plochy Správca dane ustanovuje, že hodnota pozemkov, ktorou sa násobí výmera pozemkov v m2 pre pozemky kategórie c), f) a h) je 140,-Sk ( 7 ods.3 zákona č.582/z.z. ). g/ stavebné pozemky Správca dane ustanovuje, že hodnota stavebných pozemkov, ktorou sa násobí výmera pozemkov v m2 je Sk. ( 7 ods.3 zákona

3 č.582/z.z. ). Ročná sadzba dane z pozemkov je pre všetky druhy pozemkov 0,28 % zo základu dane. Správca dane znižuje ročnú sadzbu dane z pozemkov pre druhy pozemkov c), f), g) a h) v prímestských častiach Krné, Piešť I., Piešť II., Kostolná, Skliarovo, Laštek, Bukovina, Chvostiná a Zapriechody na 0,20% zo základu dane. ( 8 ods. 2 zák. č. 582/2004). 4 DAŇ ZO STAVIEB (1) Základom dane zo stavieb je výmera zastavenej plochy v m2. Zastavanou plochou sa rozumie pôdorys stavby na úrovni najrozsiahlejšej nadzemnej časti stavby. (2) Ročná sadzba dane zo stavieb je 1.- Sk za každý aj začatý m2 zastavanej plochy. (3) Správca dane zvyšuje ( 12 ods.2 zák.582/04 Z.z.) ročnú sadzbu dane zo stavieb uvedenú v 4 ods.2 tohto VZN nasledovne: a) stavby na bývanie a ostatné stavby tvoriace príslušenstvo hlavnej stavby sadzba pre jednopodlažné stavby: 4,40 Sk/m2 b) stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu: -sadzba pre jednopodlažné stavby: 4,40 Sk/m2 c) stavby rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov na individuálnu rekreáciu: - sadzba pre jednopodlažné stavby: 10,00 Sk/m2 d/ samostatne stojace garáže, samostatné stavby hromadných garáží a stavby určené alebo používané na tieto účely postavené mimo obytných domov: - sadzba pre jednopodlažné stavby: 13,00 Sk/m2 e/ priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace

4 stavebníctvu stavby na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu: - sadzba pre jednopodlažné stavby: 44, - Sk/m2 f/ stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a zárobkovou činnosťou sadzba pre jednopodlažné stavby: 62,00 Sk/m2 g/ ostatné stavby neuvedené v písmenách a až f - sadzba pre jednopodlažné stavby: 27,- Sk/m2 (4) Správca dane zvyšuje ( 12 ods.2 zák.582/04 Z.z.) ročnú sadzbu dane zo stavieb uvedenú v 4 ods.2 tohto VZN v prímestských častiach Krné, Piešť I.,Piešť II., Skliarovo, Kostolná, Zapriechody, Laštek, Bukovina a Chvostiná nasledovne: a) stavby na bývanie a ostatné stavby tvoriace príslušenstvo hlavnej stavby b) stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu: - sadzba pre jednopodlažné stavby : 1,80 Sk/m2 d/ samostatne stojace garáže, samostatné stavby hromadných garáží a stavby určené alebo používané na tieto účely postavené mimo obytných domov: - sadzba pre jednopodlažné stavby: 7,20 Sk/m2 e/ priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu stavby na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu: - sadzba pre jednopodlažné stavby: 27, - Sk/m2 f/ stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu

5 súvisiacu s ostatným podnikaním a zárobkovou činnosťou - sadzba pre jednopodlažné stavby: 38,- Sk/m2 g/ ostatné stavby neuvedené v písmenách a až f - sadzba pre jednopodlažné stavby: 16,- Sk/m2 (5) Správca dane určuje príplatok za podlažie vo výške 2,90 Sk za každé ďalšie podlažie okrem prvého nadzemného podlažia. (6) V prímestských častiach Krné, Piešť I., Piešť II., Skliarovo, Kostolná, Zapriechody, Laštek, Bukovina a Chvostiná určuje správca dane príplatok za podlažie vo výške 1,15 Sk za každé ďalšie podlažie okrem prvého nadzemného podlažia. 5 DAŇ Z BYTOV (1) Ročná sadzba dane z bytov je 1,- Sk za každý aj začatý m2 podlahovej plochy bytu a nebytového priestoru. (2) Ročná sadzba dane z bytov uvedená v 5 ods.1 tohto VZN sa zvyšuje ( 16 ods.2 zákona č.582/2004 Z.z. ) takto : 4,50 Sk/m2 za byty 25,- Sk/m2 za nebytové priestory ZNÍŽENIE DANE (1) Správca dane ustanovuje, že poskytuje zníženie dane z pozemkov ( 17 ods.2 zákona č.582/2004 Z.z.) 100% z daňovej povinnosti za nasledovné: - močiare, plochy slatín a slancov, rašeliniská, remízky, háje, vetrolamy a pásma hygienickej ochrany vodných zdrojov I. stupňa a II.stupňa, pásma ochrany prírodných liečivých zdrojov I.stupňa a II.stupňa a zdrojov prírodných minerálnych vôd stolových

6 I.stupňa a II.stupňa, - časti pozemkov, na ktorých sú zriadené meračské značky, signály a iné zariadenia bodov, geodetických základov, stožiare rozvodu elektrickej energie, stĺpy telekomunikačného vedenia a televízne prevádzače, nadzemné časti zariadení na rozvod vykurovacích plynov a pásy pozemkov v lesoch vyčlenené na rozvod elektrickej energie a vykurovacích plynov. - pozemky verejne prístupných parkov, priestorov a športovísk, - pozemky funkčne spojené so stavbami slúžiacimi verejnej doprave, - pozemky, ktorých hospodárske využívanie je obmedzené vzhľadom na podkopanie, ich umiestnenie v oblasti dobývacích priestorov alebo pásiem hygienickej ochrany vody II. a III. stupňa, ochranu a tvorbu životného prostredia, ich postihnutie ekologickými katastrofami, nadmerným imisným zaťažením, na pozemky rekultivované investičným zúrodňovaním okrem rekultivácíí plne financovaných zo štátneho rozpočtu, na rokliny, výmole,vysoké medze s kroviskami alebo kamením, pásma ochrany prírodných liečivých zdrojov II.a III. stupňa a zdrojov prírodných minerálnych vôd stolových II. a III. stupňa, na genofondové plochy, brehové porasty a iné plochy stromovej a krovinatej vegetácie na nelesných pozemkoch s pôdoochranou, ekologickou alebo krajinotvornou funkciou. (2) Správca dane ustanovuje, že poskytuje zníženie dane zo stavieb a bytov ( 17 ods.3 zákona č.582/2004 Z.z.) 100% z daňovej povinnosti za nasledovné: - stavby alebo byty, ktorých využitie je obmedzené z dôvodu rozsiahlej rekonštrukcie (max. po dobu 2 rokov), - stavby alebo byty, ktorých využitie je obmedzené z dôvodu stavebnej uzávery alebo umiestnenia na podkopanom pozemku. (3) Doklady preukazujúce dôvody pre poskytnutie daňovej úľavy, predloží daňovník správcovi dane najneskôr do 31.januára bežného zdaňovacieho obdobia.

7 (4) Správca dane ustanovuje, že jednotlivou časťou mesta Detva sú prímestské časti: Piešť I, Piešť II, Krné, Skliarovo, Kostolná, Laštek, Bukovina, Chvostiná, Zapriechody 7 PLATENIE DANE (1) Vyrubená daň z nehnuteľností je splatná do 31. mája bežného zdaňovacieho obdobia. (2) Správca dane určuje platenie vyrubenej dane v štyroch rovnakých splátkach: 1. splátka do 31.mája 3. splátka do 30. septembra 2. splátka do 31. júla 4. splátka do 30. novembra TRETIA ČASŤ DAŇ ZA PSA 8 PREDMET DANE (1) Predmetom dane je: pes starší ako 6 mesiacov. (2) Predmetom dane nie je: a, pes chovaný na vedecké a výskumné účely b, pes umiestnený v útulku zvierat c, pes so špeciálnym výcvikom, ktorého vlastní alebo užíva občan s ťažkým zdravotným postihnutím za podmienky že, držiteľ alebo vlastník psa uvedeného v odst. 2, písm. a, až c, písomne preukáže túto skutočnosť nasledovne: a, potvrdením výskumného ústavu b, potvrdením o umiestnení psa v útulku zvierat c, potvrdením o špec. výcviku psa a preukazom ZŤP, ZŤP/S držiteľa /vlastníka/ psa 9 DAŇOVNÍK

8 Daňovníkom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá je: - vlastníkom psa - držiteľom psa, ak sa nedá preukázať, kto psa vlastní 10 SADZBY A ZÁKLAD DANE (1) Sadzby dane sú stanovené za jedného psa na kalendárny rok nasledovne: za psa chovaného: a, v rodinnom dome v meste ,- Sk b, v rodinnom dome v prímestských častiach ,- Sk /Piešť I.,II., Krné, Kostolná, Skliarovo, Zapriechody, Detva - okolie/ c, v bytových domoch ,- Sk /nájomné byty, aj byty v osobnom vlastníctve/ d, v rodinnom dome v meste, ak majiteľom psa je samostatne žijúci dôchodca vo veku nad 65 rokov, a jeho jediným príjmom je starobný, príp., vdovský dôchodok...100,- Sk e, v bytových domoch, ak majiteľom psa je samostatne žijúci dôchodca vo veku nad 65 rokov a jeho jediným príjmom je starobný, príp. vdovský dôchodok ,- (2) Sadzby uvedené v odst.1, písm. d, a e, sa vzťahujú len na jedného psa a daňovníci si ich musia uplatniť formou písomnej žiadosti a to do 31. januára príslušného roka. K žiadosti je potrebné priložiť doklad potvrdzujúci vek daňovníka a doklad o starobnom alebo vdovskom dôchodku. (3) Základom dane je počet psov POVINNOSTI DAŇOVNÍKA (1) Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca

9 nasledujúceho po mesiaci, v ktorom sa pes stal predmetom dane a zaniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom daňovník už nie je vlastníkom, alebo držiteľom psa. (2) Daňovník je povinný: a, V lehote do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti podať písomné hlásenie na MsÚ Detva- Odd. ekonomické, v ktorom uvedie: svoje meno, adresu, lokalitu, v ktorej sa pes nachádza a počet chovaných psov. b, Písomne nahlásiť každú zmenu ovplyvňujúcu výšku dane, ako aj zánik daňovej povinnosti /uhynutie psa, darovanie, odcudzenie a pod./ a skutočnosť uvedenú v 8, odst. 2, v lehote do 30 dní odkedy udalosť nastala. c, Vyzdvihnúť si registračnú známku pre každého psa a zabezpečiť, aby pes bol touto známkou označený. d, Zabezpečiť pravidelné očkovanie a veterinárnu prehliadku psa a plniť povinnosti vyplývajúce z VZN o podmienkach chovu a držania psov na území mesta Detva. 12 SPLATNOSŤ DANE (1) Daň za psa je splatná do 31. januára príslušného zdaňovacieho obdobia bez vyrubenia. Ak vznikne daňová povinnosť v priebehu roka, alikvotna časť dane je splatná do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti. (2) Daň je možné uhradiť poštovou poukážkou, bankovým prevodom na účet. č /0200 vo VÚB,a.s., alebo v hotovosti do pokladnice MsÚ. (3) Na písomné požiadanie je možné daň uhradiť v splátkach. Správca dane príslušným rozhodnutím určí výšku a termíny splátok. Táto forma úhrady je prípustná len pri dani vyššej ako 500,- Sk. ŠTVRTÁ ČASŤ DAŇ ZA UŽÍVANIE VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA 13 PREDMET DANE (1) Predmetom dane je:

10 Osobitné užívanie verejného priestranstva - umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb, umiestnenie stavebného zariadenia, predajného zariadenia, zariadenia cirkusu, lunaparku a iných atrakcií, umiestnenie skládky, trvalé parkovanie vozidla mimo stráženého parkoviska a pod. Trvalým parkovaním vozidla mimo stráženého parkoviska sa rozumie: - vyhradenie priestoru z verejného priestranstva na parkovisko pre určité vozidlo, alebo vozidlá pre fyzické alebo právnické osoby ako aj súvislé státie vozidla /vlečky, prívesy a pod./ na tom istom mieste po dobu dlhšiu ako 3 mesiace (2) Verejné priestranstvo podľa tohto nariadenia je: námestie, miestna komunikácia, chodník, trhovisko, mestské zelené plochy, nestrážené parkoviská a pod,. Tzn. všetky verejnosti prístupné pozemky, vo vlastníctve mesta, okrem tých, ku ktorým majú právo hospodárenia fyzické, alebo právnické osoby. V pochybnostiach je oprávnený rozhodnúť Mestský úrad. (3) Základom dane je výmera užívaného VP v m2. Daňovníkom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá VP užíva. 14 SADZBY DANE (1) ZA DLHODOBÉ UŽÍVANIE VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA: a, Na účely obchodu a služieb... 2,50 Sk za m2/deň /užívanie VP pred predajňou, pohostinstvom posedenia a pod./ b, Na účely trvalého parkovania vozidla, alebo za vyhradenie parkovacieho miesta na verejnom priestranstve: - prenosná garáž, osobné autá ,- Sk ročne - nákladné autá, traktory, vlečky, prívesy ,- Sk ročne - autobusy, kamióny......

11 2 700,- Sk ročne /Ak vznikne daňová povinnosť v priebehu roka, správca vypočíta alikvotnu časť dane/ (2) ZA PRECHODNÉ UŽÍVANIE VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA: a, Za umiestnenie predajného zariadenie /stánku/ -podľa predávaného sortimentu: - Počas tradičného jarmoku Folklórnych slávností : - predaj piva, vína, teplé jedlá ,- Sk za m/deň - teplé jedlá, ovocie, zelenina ,- Sk za m/deň - textil, obuv, elektronika, drogéria, hračky, nábytok, ostatné Sk za m/deň - drobný tovar /knihy, okuliare, kazety, CD, balóny, perníky, nanuky, cukrovinky, med, bylinky, pukaná kukurica ,- Sk za m/deň - umiestnenie auta v areáli jarmoku ,- Sk za kus/deň - Počas Detvianskeho jarmoku: - pivo, víno, burčiak ,- Sk za m/deň - teplé jedlá, ovocie, zelenina ,- Sk za m/deň - textil, obuv, elektronika, drogéria, priem. tovar, hračky, ost.. 170,- Sk za m/deň - knihy, perníky, nanuky, cukrovinky, bylinky, kazety, CD, balóny a pod ,- Sk za m/deň - ľudovo-umelecké a ručné práce... 60,- Sk za m/deň - Počas príležitostného nedeľného trhu: - predaj piva, vína, teplé jedlá ,- Sk za m/deň - ostatné ,- Sk za m/deň Sadzby uvedené odst.(2) písmeno a, sú stanovené za 1 meter čelnej plochy na 1 deň.

12 - 8 - Ambulantný predaj na tržniciach a vyhradených trhových miestach: - na trhovisku ,- Sk za jeden stôl/deň - predaj z pojazdnej predajne ,- Sk/deň b, Umiestnenie zariadenia cirkusu ,- Sk/deň c, Umiestnenie lunaparkov a iných atrakcií ,- Sk/deň /za jednu atrakciu/ d, Umiestnenie strelnice a maringotky... 60,- Sk/deň/kus e, Za skládku tuhé palivo, stavebný materiál a iné druhy - po 3. dni... 12,- Sk za m2/deň f, Za umiestnenie stavebných zariadení zabezpečovacie zariadenia pri padaní omietky, lešenia a pod ,- Sk za m2/deň 15 SPLATNOSŤ A PLATENIE DANE (1) Daň je splatná: a, pri užívaní ver. priestranstva podľa 14 odst. 1, písm. a, a b, do 30 dní od vydania povolenia na užívanie ver. priestranstva. b, pri užívaní ver. priestranstva podľa 14 odst. 2, písm. a, až f, najneskôr v deň začatia užívania verejného priestranstva. (2) Daň možno uhradiť: - v hotovosti do pokladne MsÚ - bankovým prevodom na účet správcu dane č / poštovým poukazom (3) Daň za užívanie ver. priestranstva pri ambulantnom predaji na tržniciach a vyhradených trhových miestach vyberajú členovia MsP na

13 mieste. 16 POVINNOSTI DAŇOVNÍKA Daňovník je povinný: a, Pri užívaní ver. priestranstva podľa 14 odst. 1, písm. a, a b, podať písomnú žiadosť o vydanie povolenia na užívanie VP najneskôr 15 dní pred vznikom daňovej povinnosti. Daňová povinnosť vzniká začatím užívania VP a zaniká ukončením užívania VP. b, Pri užívaní VP podľa 14 odst. 2, písmeno a, až f, sa za povolenie užívania VP pokladá uhradenie dane bezprostredne pred začatím skutočného užívania verejného priestranstva OSLOBODENIE Od dane je oslobodené: - užívanie VP určeného na trvalé parkovanie mot. vozidla, ktoré vlastní alebo používa na prepravu telesne postihnutá osoba s preukazom ZŤP. PIATA ČASŤ DAŇ ZA UBYTOVANIE 18 PREDMET DANE Predmetom dane je odplatné prechodné ubytovanie fyzickej osoby v ubytovacom zariadení. 19 DAŇOVNÍK A PLATITEĽ Daňovníkom je fyzická osoba, ktorá sa v zariadení odplatne ubytuje. Platiteľom je prevádzkovateľ zariadenia, ktorý odplatné prechodné ubytovanie poskytuje. 20

14 ZÁKLAD DANE Základom dane je počet prenocovaní. 21 SADZBA DANE Sadzba dane je: 10,- Sk za osobu a prenocovanie. 22 POVINNOSTI PLATITEĽA (1) Platiteľ dane je povinný: a, vyberať daň od ubytovaných osôb a vydať každému ubytovanému potvrdenie o zaplatení tejto dane b, viesť preukazateľnú evidenciu o ubytovaných osobách knihu ubytovaných hostí, ktorú na požiadanie správcu dane predloží na účely overenia správnosti odvodu dane. c, vždy do 15. dňa po uplynutí príslušného štvrťroka podať písomné hlásenie za predchádzajúci štvrťrok o počte a dobe ubytovaných osôb v zariadení a do toho istého dátumu daň bez vyrubenia uhradiť Termíny na podanie hlásenia a splatnosti dane: I. štvrťrok : do 15. apríla II. štvrťrok: do 15. júla III. štvrťrok: do 15. októbra IV. štvrťrok: do 15. januára 2) Daň možno uhradiť: - v hotovosti do pokladne MsÚ - bankovým prevodom na účet správcu dane č / poštovým poukazom ŠIESTA ČASŤ DAŇ ZA PREDAJNÉ AUTOMATY 23 PREDMET DANE (1) Predmetom dane sú prístroje a automaty, ktoré vydávajú tovar za

15 odplatu po vložení príslušného množstva mincí, alebo platobnej karty. 24 DAŇOVNÍK (1) Daňovníkom je fyzická, alebo právnická osoba, ktorá predajný automat prevádzkuje. (2) Základom dane je počet predajných automatov. 25 SADZBA DANE Sadzba dane za jeden predajný automat je 2 800,- Sk ročne. 26 POVINNOSTI DAŇOVNÍKA Daňovník je povinný: a, Písomne oznámiť vznik a zánik daňovej povinnosti najneskôr do 30 dní od vzniku, alebo zániku tejto povinnosti. Daňová povinnosť vzniká dňom začatia prevádzkovania predajného automatu a zaniká dňom ukončenia prevádzkovania predajného automatu. Taktiež nahlásiť akúkoľvek zmenu, ktorá nastane počas prevádzkovania pred. automatu /premiestnenie automatu do inej prevádzky a pod./ b, Zabezpečiť označenie všetkých predajných automatov štítkom, ktorý obdrží od správcu dane. Na štítku musí byť uvedené: - názov /meno/ prevádzkovateľa - prevádzka, resp. presné určenie adresy, kde je automat umiestnený - dátum začatia prevádzkovania 27 OSLOBODENIE Od dane sú oslobodené predajné automaty, ktoré prevádzkujú školské a zdravotnícke zariadenia a športové kluby Oslobodenie si daňovník uplatní pri ohlasovaní daňovej povinnosti. 28

16 SPLATNOSŤ A PLATENIE DANE (1) Daň je splatná prvý krát do 30 dní od podania hlásenia a v ostatných rokoch do 31. januára zdaňovacieho obdobia. (2) Daňovník môže daň uhradiť: - v hotovosti do pokladne MsÚ - bankovým prevodom na účet správcu č / poštovým poukazom SIEDMA ČASŤ DAŇ ZA NEVÝHERNÉ HRACIE AUTOMATY 29 PREDMET DANE Predmetom dane sú hracie prístroje, ktoré sa spúšťajú alebo prevádzkujú za odplatu po vložení mincí, prípadne žetónov, pričom tieto hracie prístroje nevydávajú peňažnú výhru a sú prevádzkované v priestoroch prístupných verejnosti. Nevýherné hracie prístroje sú: a, elektronické prístroje na počítačové hry b, mechanické prístroje / biliard, gulečník, kolky, šípky, minifutbal, minihokej, a podobne/, elektronické prístroje, automaty a iné zariadenia na zábavné hry 30 DAŇOVNÍK (1) Daňovníkom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá nevýherné hracie prístroje prevádzkuje. (2) Základom dane je počet nevýherných hracích prístrojov. 31 SADZBA DANE Sadzba dane za jeden nevýherný hrací prístroj je 3 200,- Sk ročne. 32 POVINNOSTI DAŇOVNÍKA Daňovník je povinný: a, Písomne oznámiť vznik a zánik daňovej povinnosti najneskôr do 30 dní od vzniku, alebo zániku tejto povinnosti. Daňová povinnosť vzniká dňom začatia prevádzkovania nevýherného hracieho prístroja a zaniká dňom ukončenia prevádzkovania

17 nevýherného hracieho prístroja. Taktiež nahlásiť akúkoľvek zmenu, ktorá nastane počas prevádzkovania prístroja /premiestnenie do inej prevádzky a pod./ b, Zabezpečiť označenie všetkých nevýherných hracích prístrojov štítkom, ktorý obdrží od správcu dane. Na štítku musí byť uvedené: názov /meno/ prevádzkovateľa - prevádzka, resp. presné určenie adresy, kde je prístroj umiestnený - dátum začatia prevádzkovania 33 SPLATNOSŤ A PLATENIE DANE (1) Daň je splatná prvý krát do 30 dní od podania hlásenia a v ostatných rokoch do 31. januára zdaňovacieho obdobia. (2) Daňovník môže daň uhradiť: - v hotovosti do pokladne MsÚ - bankovým prevodom na účet správcu č / poštovým poukazom OSMA ČASŤ MIESTNY POPLATOK ZA KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY 34 PREDMET POPLATKU (1) Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa platí za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území mesta Detva. (2) Poplatok platí poplatník, ktorým je: a) fyzická osoba, ktorá má v meste trvalý pobyt alebo prechodný pobyt b) fyzická osoba, ktorá nemá v meste Detva trvalý ani prechodný pobyt, ale je na území mesta oprávnená užívať alebo užíva byt, nebytový priestor, pozemnú stavbu alebo jej časť, alebo objekt, ktorý nie je stavbou, alebo záhradu, vinicu, ovocný sad, trvalý trávny porast na iný účel ako na podnikanie, pozemok v zastavanom území obce okrem

18 lesného pozemku a pozemku, ktorý je evidovaný v katastri nehnuteľností ako vodná plocha (ďalej len nehnuteľnosť ), c) právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území mesta na iný účel ako na podnikanie, d) podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území mesta na účel podnikania. (3) V prípade, že žije v spoločnej domácnosti viacero poplatníkov, môže plnenie povinností prevziať za ostatných jeden z nich. (4) V prípade, že nehnuteľnosť, ktorú sú oprávnené užívať viaceré osoby z dôvodu jej spoluvlastníctva a nemajú na území mesta trvalý ani prechodný pobyt, poplatok platí jeden z nich, na základe vzájomnej dohody. Ak sa spoluvlastníci nedohodnú, určí platiteľa mesto. Poplatková povinnosť vzniká dňom, ktorým nastane skutočnosť uvedená v odseku SADZBA POPLATKU (1) Pre poplatníkov uvedených v 34 odstavec 2, písmeno a,: 1,15 Sk za osobu a kalendárny deň /t.j. 420,- Sk za osobu a rok/ Poplatok sa určí ako: súčin sadzby poplatku a počtu dní v kalendárnom roku, počas ktorých má alebo bude mať poplatník v meste trvalý alebo prechodný pobyt. V prípade, že poplatník plní povinností aj za ostatných členov domácnosti, jeho celková výška poplatku sa vypočíta ako súčet poplatkov všetkých členov domácnosti určených tak, ako je uvedené v prvej veste. Pri určovaní počtu členov domácnosti sa vychádza z evidencie obyvateľstva k aktuálnemu dňu

19 vystavenia platobného výmeru. (2) Pre poplatníkov uvedených v 34 odstavec 2, písmeno b,: 0,55 Sk za osobu a kalendárny deň /t.j. 201,- Sk za osobu a rok/ Poplatok sa určí ako: súčin sadzby poplatku a počtu dní v kalendárnom roku, počas ktorých je poplatník oprávnený užívať nehnuteľnosť, nachádzajúcu sa na území mesta. (3) Pre poplatníkov uvedených v 34 odstavec 2, písmeno c, a d,: Sadzba poplatku je: 3,30 Sk za osobu a kalendárny deň Poplatok sa určí ako: súčin sadzby poplatku, počtu dní v kalendárnom roku, počas ktorých poplatníkovi vzniká poplatková povinnosť a ukazovateľa dennej produkcie. Ukazovateľ produkcie sa určí ako súčet priemerného počtu zamestnancov pripadajúcich na určené obdobie, neznížený o počet osôb, ktoré majú v meste trvalý alebo prechodný pobyt, vynásobený koeficientom stanoveným podľa toho, akú podnikateľskú činnosť poplatník v určenom období vykonáva. Ak ide o poplatníka, ktorý na území mesta poskytuje zdravotné alebo ubytovacie služby, do ukazovateľa produkcie sa započíta aj priemerný počet hospitalizovaných alebo ubytovaných osôb pripadajúci na určené obdobie, okrem osôb, ktoré majú v meste Detva trvalý alebo prechodný pobyt. Ak ide o poplatníka, ktorý na území mesta poskytuje reštauračné, kaviarenské alebo iné pohostinské služby, do ukazovateľa produkcie sa započíta aj priemerný počet miest určených na poskytovanie týchto služieb. Koeficienty sú stanovené nasledovne: Koeficient 1: - pohostinstvá, reštaurácie, stravovacie zariadenia, bufety - potravinárske predajne, ovocie, zelenina - kvetinárstva Koeficient 0,8: - autoservis, pneuservis

20 - 14 Koeficient 0,5: - administratívna činnosť, cestovné kancelárie, stávkové kancelárie, - kaderníctvo, holičstvo, - školy, školské zariadenia, škôlky - predajne textilu, hračiek, drogérie, rozličného tovaru, ostatná obch. činnosť - kozmetické salóny, nechtové štúdiá - fotoslužby - sklenárstva - lekárne, očná optika, predaj zdravotníckych potrieb - pekárenská a cukrárenská výroba - krajčírstva, šitie odevov, - novinové stánky Koeficient 0,3: - stolárske dielne, spracovanie dreva - kovovýroba, zámočníctvo, kováčske a zváračské práce, strojárska výroba, kamenárstvo, montážne práce, poľnohosp. a živočíšna výr., stavebná činnosť - zlatníctva, opravovne hodín - autobusová doprava, cestná nákladná automobilová doprava - softwarové služby Koeficient 0,2: - zdr. ambulancie, masérske služby - kartonáž (4) Pre poplatníkov, ktorí sa v stanovenom termíne /v zmysle VZN o nakladaní s KO a DSO/ prihlásia do množstvového zberu: Sadzba poplatku je: 0,60 Sk za 1 liter KO a DSO Poplatok sa určí ako: súčin frekvencie odvozov, sadzby poplatku a objemu zbernej nádoby. - zberná nádoba 110 l /KUKA/ : 66,- Sk /výsyp/ - zberná nádoba l : 660,- Sk /výsyp/ - PVC vrece : 60,- Sk /výsyp/ - veľkoobjemový kontajner : 4 200,- Sk /výsyp/

21 (5) Poplatky vypočítané podľa odsekov 1, 2, 3 a 4 sa vyrubujú na kalendárny rok a zaokrúhľujú na celé koruny nahor. 36 SPLATNOSŤ POPLATKU (1) Mesto vyrubí poplatok za KO a DSO platobným výmerom. Poplatok je splatný: - pri platení naraz : do 30. apríla príslušného roka - pri platení v splátkach: I. splátka : do 30. apríla II. splátka : do 30. júna III. splátka: do 30. septembra IV. splátka: do 30. novembra (2) Vyrubený poplatok uhradí poplatník na účet mesta Detva č /5200 v OTP Banke Slovensko,a.s. poštovým poukazom alebo v hotovosti do pokladne MsÚ v Detve (3) Pri množstvovom zbere je vypočítaný poplatok splatný do 15 dní od prihlásenia sa poplatníka do množstvového zberu naraz alebo v štvrťročných splátkach nasledovne: - za 1. štvrťrok do príslušného kal. roka - za 2. štvrťrok do príslušného kal. roka - za 3. štvrťrok do príslušného kal. roka - za 4. štvrťrok do príslušného kal. roka Spôsob platenia si poplatník určí pri ohlasovacej /prihlasovacej/ povinnosti. Ak poplatková povinnosť vznikne v priebehu roka a poplatník sa v stanovenom termíne prihlási do množstvového zberu, splatnosť vypočítanej alikvotnej časti poplatku je naraz, najneskôr do 15 dní od podania prihlášky do množstvového zberu. 37 ZNÍŽENIE A ODPUSTENIE POPLATKU (1)Mesto poplatok zníži: a, o 52,4 % za študenta denného štúdia SŠ, prípadne VŠ vo veku nad 18 rokov do 25 rokov, ak nemá stály príjem, na základe potvrdenia o návšteve školy, ktoré je

22 nutné dokladať každoročne počas celého štúdia, vždy do 31. januára príslušného kalendárneho roka. b, o 52,4 % za dieťa vo veku do 18 rokov toto zníženie správca prizná za každého člena domácnosti, ktorý spĺňa vekovú hranicu, bez podania žiadosti /podľa údajov z evidencie obyvateľstva/. c, o 50 % v lokalitách, kde nie je možné zabezpečiť pravidelný odvoz komunálneho odpadu, z dôvodu ťažko prístupného terénu. Táto sadzba je stanovená pre lokality v prímestských častiach s presne určenými súpisnými číslami: Zapriechody celá prímestská časť /všetky súp. čísla/ Detva Okolie /Chvostiná, Bukovina/ súp. čísla: 624, 627, 628, 629, 630, 633, 635, 638, 704, 762, 776 Skliarovo /Kupčová/ súp. čísla: 172, 173, 175, 176, 186 Kostolná súp. čísla: 52, 53, 54, 59, 65, 191 d, o 50 % v lokalitách, kde je zavedený vrecový systém zberu komunálneho odpadu - zoznam súpisných čísiel rodinných domov dotknutých lokalít tvorí prílohu tohto VZN /Zoznam súpisných čísiel dodajú a aktualizujú poslanci príslušných mestských častí/ (2) Mesto poplatok odpustí: - za obdobie, počas ktorého sa poplatník dlhodobo zdržiava mimo trvalého bydliska z pracovných alebo iných dôvodov /v zahraničí, výkon ZVS, a pod./ za podmienky, že zostávajúca čiastka poplatku nesmie klesnúť pod hranicu minimálnej ročnej sadzby stanovenej zákonom, t.j. pod 73,- Sk za osobu ročne. /Dlhodobo = viac, ako 60 po sebe nasledujúcich dní/. O odpustenie časti poplatku môže poplatník požiadať písomnou žiadosťou, ktorú je nutné doložiť príslušnými dokladmi potvrdzujúcimi skutočnosť, pre ktorú žiada zníženie poplatku: - platnú pracovnú zmluvu /nie však staršiu ako 1 rok/, potvrdenie od

23 zamestnávateľa o trvaní prac. pomeru, doklad potvrdzujúci pobyt v zahraničí, povolávací rozkaz, potvrdenie z vojenskej správy. Žiadosť je potrebné podať najneskôr do 60 dní odkedy udalosť, pre ktorú poplatník žiada -16 odpustenie poplatku nastala. V prípade, že dôvod na odpustenie poplatku ktorý si poplatník uplatnil v jednom kal. roku pretrváva aj v ďalšom kalendárnom roku, je nutné podať žiadosť za každé zdaňovacie obdobie zvlášť. Najneskôr však do 30 dní od začiatku ďalšieho zdaňovacieho obdobia. Ak poplatník nepredloží vecne príslušný doklad, správca na čestné prehlásenie pri znižovaní, prípadne odpúšťaní poplatku neprihliada. Správca odpustí poplatok v plnej výške len v prípade, ak poplatník predloží doklad o úhrade poplatku v inej obci /meste/, kde sa počas celého kalendárneho roka zdržiava. V prípade, že bolo poplatníkovi priznané zníženie podľa odstavca 1, písmeno a, a b, nie je možné zároveň odpustiť pomernú časť poplatku podľa odstavca 2, písmeno a,. 38 POVINNOSTI POPLATNÍKA (1) Poplatník podľa 34 odstavec 2, písmeno b, je povinný podať písomné hlásenie do jedného mesiaca odo dňa vzniku povinnosti platiť poplatok, odo dňa, keď nastala skutočnosť, ktorá má vplyv na zánik poplatkovej povinnosti, ako aj od skončenia príslušného kalendárneho roka, za ktorý platil poplatok, v prípade ak došlo k zmene už ohlásených údajov. V hlásení uvedie: a, svoje meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu, adresu prechodného pobytu (ďalej len identifikačné údaje ) b, nehnuteľnosť, ktorú je oprávnený užívať

24 c, dôvod, na základe ktorého došlo k zániku poplatkovej povinnosti /predaj nehnuteľnosti a podobne/, ak nahlasuje zánik tejto povinnosti. (2) Poplatník podľa 34 odstavec 2, písmeno c, a d, je povinný do jedného mesiaca odo dňa vzniku platiť poplatok, odo dňa, keď nastala skutočnosť, ktorá má vplyv na zánik poplatkovej povinnosti, ako aj od skončenia príslušného kalendárneho roka, za ktorý platil poplatok, v prípade, že došlo k zmene už ohlásených údajov podať písomné hlásenie, v ktorom uvedie: a, názov, alebo obchodné meno, identifikačné číslo, sídlo, miesto podnikania b, ukazovateľ dennej produkcie /priemerný počet zamestnancov/ c, dôvod, na základe ktorého došlo k zániku poplatkovej povinnosti /skončenie podnikateľskej činnosti a pod./ ak nahlasuje zánik tejto povinnosti. Spolu s ohlásením predloží poplatník aj doklady potvrdzujúce ním nahlásené údaje. (3) Ak nastanú okolnosti, ktoré majú za následok zmenu výšky poplatku, frekvencie vývozu KO a DSO, prípadne iných údajov uvedených v prihláške do množstvového zberu, sú poplatníci, ktorí sa prihlásili do množstvového zberu povinní podať písomné hlásenie o týchto skutočnostiach najneskôr do jedného mesiaca odo dňa, kedy skutočnosť nastala. Správca na základe tohto hlásenia upraví výšku poplatku podľa aktuálnych údajov v ďalšom štvrťroku DEVIATA ČASŤ

25 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA (1) Pri konaní vo veciach miestnych daní a miestneho poplatku sa postupuje podľa zákona č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v platnom znení. (2) Na tomto Všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo Mestské zastupiteľstvo v Detve, dňa (3) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 1. januára (4) Dňom nadobudnutia účinnosti tohoto VZN sa ruší VZN č. 9/2005 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Ing. Ján Šufliarský primátor mesta Detva

26