Chceš byť IN, a to hneď? Do knižnice preto bež!

Veľkosť: px
Začať zobrazovať zo stránky:

Download "Chceš byť IN, a to hneď? Do knižnice preto bež!"

Prepis

1 Elektronizácia a revitalizácia školských knižníc 2011 Finančné prostriedky na realizáciu rozvojového projektu boli poskytnuté MŠVVaŠ SR Názov projektu: Chceš byť IN, a to hneď? Do knižnice preto bež! V rámci rozvojového projektu Elektronizácia a revitalizácia školských knižníc 2011 bolo na Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky predložených 439 žiadostí o poskytnutie účelových finančných prostriedkov na realizáciu rozvojového projektu. Z uvedeného počtu prijatých žiadostí o dotáciu bolo 105 žiadostí vyradených z dôvodu nedodržania formálnych náležitostí v súlade s výzvou. Z 32 úspešných žiadostí sa náš projekt umiestnil na desiatom mieste. Na realizáciu rozvojového projektu bola zo štátneho rozpočtu vyčlenená suma eur. Účelové finančné prostriedky z MŠVVaŠ SR sme získali v maximálnej možnej výške eur, spoluúčasť zriaďovateľa je 100 eur a vlastné zdroje školy 100 eur. Projekt je zameraný na podporu a rozvoj čitateľskej gramotnosti žiakov aplikáciou informačných a komunikačných technológií a následné skvalitnenie úrovne služieb poskytovaných školskou knižnicou všetkým používateľom prostredníctvom elektronizácie vnútorných knižničných procesov. Obnovenie knižničného fondu o nové knihy a výukové programy, oživenie akvizičnej činnosti a zvýšenie záujmu o knihy a čítanie.

2 Záverečná správa z realizácie projektu 1. Identifikačné údaje: Realizátor projektu: Názov školy: Základná škola Presná adresa: ul. Obrancov mieru 884, Detva Štatutárny zástupca: riaditeľ školy Mgr. Ján Gabľas Telefón: 045/ , E- mail: Zodpovedná osoba: školský knihovník Emília Hroncová Telefón: Zriaďovateľ: Názov zriaďovateľa: Mesto Detva Mesto/obec: Detva Okres: Detva Presná adresa: J.G. Tajovského 7, Detva Telefón: 045/ Názov projektu: Rozvojový projekt ELEKTONIZÁCIA A REVITALIZÁCIA ŠKOLSKÝCH KNIŽNÍC 2011 Chceš byť IN, a to hneď? Do knižnice preto bež! 3. Termín realizácie projektu: Zhodnotenie splnenia cieľov projektu: Dosiahnuté výsledky v rámci elektronizácie školskej knižnice: o Pripojenie školskej knižnice na internet školy. o Možnosť využívania učebne IKT pre potreby školskej knižnice. o Zabezpečenie slobodného prístupu k informáciám šírených z externých informačných zdrojov. o Na webovej stránke školy bola zriadená sekcia Školská knižnica, kde zverejňujeme informácie o škále poskytovaných služieb, výpožičné hodiny a prezentácie akcií školskej knižnice. o Zakúpenie osobného PC pre školského knihovníka, tlačiarne, čítačky kódov.

3 o Zakúpenie knižničného systému Clavius, pre následnú elektronizáciu knižnice, zjednodušenie administrácie výpožičiek a evidencie dokumentácie, vytvorenie on-line katalógu a sprístupnenie elektronických služieb používateľom knižnice. o Jednodňové školenie pre prácu s knižničným systémom Clavius. Dosiahnuté výsledky rámci revitalizácie školskej knižnice: o Oživenie akvizičnej činnosti. o Zakúpenie dvoch výukových titulov v digitálnej forme ( CD ROM ) neobmedzené školské sieťové multilicencie. o Doplnenie knižničného fondu o nové tituly odbornej literatúry 34 kusov. o Doplnenie mimočítankovej literatúry o nové sady titulov (4 sady po 25) 100 kusov o Doplnenie knižničného fondu o nové tituly krásnej literatúry pre deti a mládež 15 kusov. o Rozšírenie poskytovania služieb školskej knižnice na osem hodín týždenne. o Zvýšenie záujmu o knihy a čítanie. o Podpora a rozvoj čitateľskej gramotnosti, tvorivosti a fantázie žiakov. o Nárast počtu registrovaných používateľov z 212 na 331. o Rozšírenie počtu neregistrovaných návštevníkov knižnice v rámci aktivít. o Realizácia hodín informačnej výchovy v spolupráci s učiteľmi - vo vyučovaní jednotlivých predmetov v triedach, v rámci vyučovacej hodiny v priestoroch školskej knižnice - formou exkurzie žiakov do priestorov školskej knižnice, v rámci pobytu detí v ŠKD. o Realizácia voľno-časových aktivít. o Nadviazanie spolupráce s V. MŠ, I. ZŠ, II.ZŠ v Detve. o Účasť v projektoch vyhlásených Metodickým centrom Slovenskej pedagogickej knižnice v Bratislave: Súťaž o najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice k Medzinárodnému dňu školských knižníc - 7. ročník (23. miesto v súťaži), Záložka do knihy spojuje školy - 3.ročník (nadviazanie spolupráce s pridelenou partnerskou ZŠ v Sečovciach). o Spolupráca s neziskovou organizáciou Osmijanko, zapojením žiakov mladšieho školského veku do celoslovenského programu: Čítame s Osmijankom - pridaj sa aj ty!

4 o Doplnenie interiéru školskej knižnice o nový kancelársky nábytok, čím sa sprehľadnil spôsob uloženia agendy. Realizáciu rozvojového projektu a využitie účelových finančných prostriedkov hodnotíme pozitívne. Dlhodobým prínosom projektu je rozšírenie a skvalitnenie knižnično-informačných služieb, zlepšenie prístupu ku knižničným fondom prostredníctvom on-line katalógu, poskytnutie možnosti využívať plné texty a audiovizuálne zdroje prostredníctvom školskej počítačovej siete, zredukovanie rutinnej práce v knižnici a získanie väčšieho časového priestoru na interakciu s používateľmi, na aktivity rozvíjajúce čitateľskú gramotnosť a realizovanie informačnej výchovy. Nové knihy, kvalitnejšie knižničnoinformačné služby, lepšie materiálno-technické zabezpečenie, rozšírená výpožičná doba nám udržali stálych používateľov knižnice a pritiahli nových. Školská knižnica, ako informačné a kultúrne centrum našej školy, je veľkým prínosom pre podporu a rozvoj čitateľskej gramotnosti žiakov a skvalitnenie práce pedagógov. 5. Harmonogram realizácie čiastkových aktivít projektu P.č. Dátum Miesto Aktivita Poznámka Účasť: deti/dospelí SEPTEMBER šk. knižnica Knižnica Vás víta 25/1 Informačná výchova V. odd. ŠKD šk. knižnica Chceš byť IN, a to hneď? Do knižnice preto bež! 19/1 Informačná výchova I. C šk. knižnica Chceš byť IN, a to hneď? Do knižnice preto bež! 14/1 Informačná výchova I. B šk. knižnica Chceš byť IN, a to hneď? Do knižnice preto bež! 24/2 učebňa IKT šk. knižnica učebňa IKT Informačná výchova v rámci hodiny literatúry V. A Chceš byť IN, a to hneď? Do knižnice preto bež! Informačná výchova v rámci hodiny literatúry V. B OKTÓBER 2011 P.č. Dátum Miesto Aktivita Poznámka Účasť: deti/dospelí 6. priebež ne 10/201 1 triedy Liečime knihám somárske uši Záložka do knihy spojuje školy Česko- slovenský projekt šk. knižnica Malá veľká čitateľka Informačná výchova v rámci hodiny čítania III.A šk. knižnica Chceš byť IN, a to hneď? Do knižnice preto bež! Informačná výchova I.A 22/2 282/12 partnerská škola ZŠ Sečovce 21/1 18/1

5 šk. knižnica Bambuľkine dobrodružstvá Čítanie s porozumením Október- mesiac úcty k starším škola Školské knižnice pripravujú žiakov na život Súťaž o najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice miesto v súťaži k Medzinárodnému dňu školských knižníc - 7. ročník škola Výstava kníh spojená s predajom 96 predaných kníh šk. knižnica trieda III.A šk. knižnica trieda III.B 14. priebež ne 11 / / 2012 šk. knižnica trieda II.A trieda II.B Toto sme čítali my! Stretnutie starých rodičov a detí z III. A v školskej knižnici Toto sme čítali my! Stretnutie starých rodičov a detí z III.B v školskej knižnici NOVEMBER 2011 Čítame s Osmijankom pridáš sa aj ty? Celoslovenská literárno spoločenská súťaž pre deti ml. školského veku 8.ročník II.A, II.B šk. knižnica Toto čítam ja! moja najobľúbenejšia kniha III. odd. ŠKD - I. a II. roč šk. knižnica Toto čítam ja! moja najobľúbenejšia kniha V. odd. ŠKD III. a IV. roč šk. knižnica O veselom mačiatku - moja najmilšia rozprávka II. odd. ŠKD I. a II. roč šk. knižnica Rozprávky o zvieratkách Jabĺčko V. odd. ŠKD 22/36 23/ šk. knižnica Rozprávky o zvieratkách 25/1 O nepodarených kozliatkach, Ako sa zajko Bojko zachránil III. odd. ŠKD trieda III.B Rozprávky o zvieratkách 24/1 Tvorivá dramatika, tvorba scenára, nácvik divadielka pre deti z MŠ - V. odd. ŠKD trieda I.C Rozprávky o zvieratkách 26/1 Tvorivá dramatika, tvorba scenárov, nácvik divadielok pre deti z MŠ - III. odd. ŠKD šk. knižnica Detva moje mesto 22/2 trieda III.A Informačná výchova v rámci vyuč. hodiny slohu III.A P.č. Dátum Miesto Aktivita Poznámka Účasť: deti/dospelí šk. knižnica Detva moje mesto 22/2 trieda III.B Informačná výchova v rámci vyuč. hodiny slohu III.B šk. knižnica Školenie v knižničnom systéme Clavius. 4 33/2 24/1 24/1 25/1 DECEMBER herňa ŠKD Divadelné vystúpenia detí z III. a V. odd. ŠKD pre deti z V. MŠ Detva šk. knižnica Zvončeky zvonia Zážitkové čítanie na tému Vianoce III. odd. ŠKD 98 28/1

6 šk. knižnica Poznáš ma? Informačná výchova v rámci hodiny čítania III.B šk. knižnica Môj anjel sa vie biť Beseda o prečítanej knihe IV. A šk. knižnica Triednická hodina spojená s návštevou školskej knižnice Téma - šikanovanie šk. knižnica Nezblázni sa mamička učebňa IKT Beseda o prečítanej knihe III.A (II.ZŠ ) + III.B (III.ZŠ) trieda II.B Pipi Dlhá Pančucha Beseda o prečítanej knihe II.B šk. knižnica Vianočný zvonček Zážitkové čítanie na tému Vianoce II. odd. ŠKD šk. knižnica Naša Zem učebňa IKT Informačná výchova v rámci hodiny zemepisu VII. roč šk. knižnica Vianočný zvonček šk. knižnica učebňa IKT Zážitkové čítanie s témou Vianoce I. odd. ŠKD Detvianske vianočné zvyky a tradície Práca s regionálnou literatúrou, tvorba prezentácie Spoločná aktivita III.ZŠ + I.ZŠ šk. knižnica Nezblázni sa mamička Beseda o prečítanej knihe IV.A trieda IX.A Malý princ Beseda o prečítanej knihe VIII.B, IX.A, IX.B šk. knižnica ZLATÁ RYBKA 2011 Detská kniha roka 5.ročník ankety III.B, IV.B, III.A (II.ZŠ ) 22/1 19/2 19/2 38/2 19/ /2 64/1 75/3 6. Výstupy aktivít (dosiahnuté výsledky) a uplatnenie získaných výsledkov: Okrem kvalitných knižnično-informačných služieb školská knižnica poskytuje aj organizáciu vzdelávacích a kultúrno-spoločenských podujatí. Prostredníctvom informačnej výchovy, exkurziami do školskej knižnice, tvorbou žiackych projektov, prípravou besied, prezentácií, zážitkového čítania, zábavnými formami práce s knihou, organizáciou výstav kníh spojených s predajom, tvorivou dramatikou, organizáciou vlastných a zapájaním sa do celoslovenských súťaží podporujeme rozvoj čitateľskej kultúry a gramotnosti, tvorivosti a fantázie žiakov našej školy.

7 Aktivity v rámci projektu boli zamerané na viac cieľových skupín: Ako súčasť prezenčnej činnosti knižnice, akciou Rozprávky o zvieratkách, sme nadviazali spoluprácu s V. MŠ Detva. V rámci informačnej výchovy zameranej na región Detva sme nadviazali spoluprácu s I. ZŠ Detva, spoločnou aktivitou Detvianske vianočné zvyky a tradície. Z dôvodu efektívneho využitia doplneného mimočítankového fondu sme poskytli sady mimočítankovej literatúry žiakom II. ZŠ, v ktorej sa školská knižnica nenachádza. Na návštevu do školskej knižnice sme pozvali starých rodičov našich žiakov na akciu Toto sme čítali my. Zapojením žiakov mladšieho školského veku do celoslovenského programu Čítame s Osmijankom - pridaj sa aj ty! spolupracujeme s neziskovou organizáciu Osmijanko. Zapojili sme sa do projektov vyhlásených Metodickým centrom Slovenskej pedagogickej knižnice: Súťaž o najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice k Medzinárodnému dňu školských knižníc - 7. ročník, Záložka do knihy spojuje školy - 3.ročník. Realizáciou rozvojového projektu sa zvýšila aj úroveň školy tým, že sme doplnili fond o školské sieťové multilicencie a odbornú literatúru, z ktorej pedagógovia čerpajú pri príprave vyučovacieho procesu. Zaujímavými podujatiami, aktivitami, akciami informačnej výchovy vo forme vyučovacích hodín a besedami o prečítaných knihách mimočítankovej literatúry si žiaci a pedagogickí zamestnanci vybudovali kladný vzťah k školskej knižnici. Svedčí o tom aj nárast počtu registrovaných používateľov knižnice z 212 na 331. Návštevnosť školskej knižnice sa zvýšila o 37 %.

8 7. Náklady na projekt: Výdavky ( použitie finančných prostriedkov ) Zdroj Príjmy Spolu Kapitálové výdavky Bežné výdavky z toho Mzdy z toho Poistné Tovary a služby dotácia MŠ SR X X X zriaďovateľ X 100 X X 100 vlastné zdroje realizátora X 100 X X 100 projektu iné zdroje ( napr. dary ) X X X X X X X Spolu X X X v Detve 11. januára 2012 Emília Hroncová školský knihovník