V ý p i s u z n e s e n í

Veľkosť: px
Začať zobrazovať zo stránky:

Download "V ý p i s u z n e s e n í"

Prepis

1 V ý p i s u z n e s e n í z 31. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Detve, zo dňa Otvorenie, kontrola účasti, schválenie pracovného predsedníctva, návrhovej komisie, overovateľov zápisnice, zapisovateľky U z n e s e n i e č. 639/17 pracovné predsedníctvo: Ing. Ján Šufliarský, Ing. Ladislav Bódi, Ing. Rastislav Gonda členov návrhovej komisie: Mgr. Slavomíra Ciglana, Mgr. Jozefa Pavlova, Imricha Sekereša overovateľov zápisnice: Ing. Dušana Tučeka, Jozefa Výbošťoka zapisovateľku: Annu Salvovú 15 Ing. Dušan Tuček 2. Schválenie programu 31. MsZ v Detve U z n e s e n i e č. 640/17 program 31. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Detve: 1. Otvorenie, kontrola účasti, schválenie pracovného predsedníctva, návrhovej komisie, overovateľov zápisnice, zapisovateľky 2. Schválenie programu 31. zasadnutia MsZ v Detve 3. Kontrola plnenia zročných uznesení 4. Interpelácie 5. Informácia o kontrolnej činnosti 6. Aktuálny stav v zabezpečovaní investičných akcií mesta v roku Plán investičných akcií na rok Aktualizácia rozpočtov rozpočtových organizácií mesta Detva a príspevkovej organizácie KC A. Sládkoviča na rok Aktualizácia rozpočtu mesta Detva na rok Návrh rozpočtov rozpočtových organizácií mesta Detva a príspevkovej organizácie KC A. Sládkoviča na rok a) Návrh rozpočtu mesta Detva na roky b) Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu mesta Detva na roky VZN mesta Detva č..../2017, ktorým ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Detva č. 1/2014 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku pre školy a školské zariadenia a o určení výšky dotácie na podporu práce s mládežou 13. Správa o výsledkoch výchovno-vzdelávacej činnosti a podmienkach v školách a v Školských zariadeniach v meste Detva a organizácia školského roka 2017/ Vyhodnotenie cieľov Komunitného plánu sociálnych služieb v roku Vyhodnotenie činnosti Kultúrneho centra Andreja Sládkoviča za rok VZN mesta Detva č..../2017 o zavedení a poskytovaní elektronických služieb

2 17. Informácia o výsledku kontroly egovernmentu a informačných systémov v meste Detva 18. Informácia o časovom a finančnom pláne prípravy a realizácie výstavby inžinierskych sietí pre potreby Priemyselného parku Trstená. 19. Súhlas Mestského zastupiteľstva v Detve s dobou trvania procesu zabezpečenia územnoplánovacej dokumentácie 20. Odpredaj a odkúpenie nehnuteľností 21. Prevod nehnuteľného majetku od NDS, a. s. 22. Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena v prospech mesta Detva 23. Schválenie nájmu letného štadióna 24. Prenájom nebytových priestorov pre Základnú umeleckú školu S. Stračinu v Detve 25. Schválenie ceny za dodávku pitnej vody z verejného vodovodu Detva Kostolná za regulačné obdobie pre roky Zverenie technického zhodnotenia stavby Rozšírenie kapacít MŠ Obrancov mieru 876/5, Detva nadstavba do správy rozpočtovej organizácii Materská škola, Obrancov mieru 876/5, Detva 27. Zverenie technického zhodnotenia stavby Dom kultúry A. Sládkoviča vzduchotechnika do správy príspevkovej organizácii Kultúrne centrum Andreja Sládkoviča v Detve, Obrancov mieru 871/1, Detva 28. a) Plán práce MsR a MsZ na I. polrok 2018 b) Plán práce hlavného kontrolóra na I. polrok Diskusia 30. Záver 15 Ing. Dušan Tuček 3. Kontrola plnenia zročných uznesení U z n e s e n i e č. 641/17 b e r i e n a v e d o m i e vyhodnotenie plnenia zročných uznesení MsZ v Detve, ku dňu Prítomní: 14 Imrich Murín Mgr. Jozef Pavlov Imrich Sekereš Ing. Dušan Tuček Ing. Stanislav Šichta 4. Interpelácie Bez uznesenia.

3 5. Informácia o kontrolnej činnosti U z n e s e n i e č. 642/17 A. b e r i e n a v e d o m i e informáciu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta B. v y j a d r u j e nespokojnosť s riešením obnovy vozového parku v Technických službách Detva, s. r. o. za posledných 10 rokov zo strany primátora mesta C. o d p o r ú č a primátorovi mesta: a) neklamať v masovokomunikačných prostriedkoch ohľadne situácie v TS Detva, s. r. o., b) zverejniť výsledky kontroly TS Detva, s. r. o. prezentované na MsZ dňa uvedené v bode č. 4 Informácia o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra v Detvianskych novinách 13 Proti: 1 Prítomní: 14 Proti: Milan Ďurica Jaroslav Kóňa Mgr. Jana Kuzárová Mgr. Jozef Pavlov Imrich Sekereš Ing. Stanislav Šichta Ing. Dušan Tuček Imrich Murín Mgr. Katarína Krekáňová 6. Aktuálny stav v zabezpečovaní investičných akcií mesta v roku 2017 U z n e s e n i e č. 643/17 A. b e r i e n a v e d o m i e informáciu o stave v zabezpečovaní investičných akcií mesta k B. v y j a d r u j e nespokojnosť s realizáciou investičných akcií mesta Detva za rok

4 Ing. Dušan Tuček 7. Plán investičných akcií na rok 2018 U z n e s e n i e č. 644/17 A. b e r i e n a v e d o m i e Plán investičných akcií na rok 2018 B. o d p o r ú č a prednostovi MsÚ zabezpečiť aktualizáciu stavu investičných akcií na základe schváleného rozpočtu mesta Detva na rok 2018 a predložiť na najbližšie MsZ T: v texte Z: v texte 13 2 Prítomní: 13 RNDr. Juraj Bódi Ing. Ladislav Bódi Mgr. Slavomír Ciglan Milan Ďurica Mgr. Katarína Krekáňová Mgr. Jana Kuzárová Imrich Murín Mgr. Jozef Pavlov Imrich Sekereš Ing. Stanislav Šichta Ing. Dušan Tuček Branislav Baran Jaroslav Kóňa 8. Aktualizácia rozpočtov rozpočtových organizácií mesta Detva a príspevkovej organizácie KC A. Sládkoviča na rok 2017 U z n e s e n i e č. 645/17 na rok 2017 aktualizácie rozpočtov rozpočtových organizácií mesta Detva Základná škola, Kukučínova 480/6, Detva Základná škola s materskou školou Alexandra Vagača, Štúrova 12, Detva Základná škola, Obrancov mieru 884, Detva Základná škola J. J. Thurzu, A. Bernoláka 20, Detva Domov dôchodcov, Štúrova 838/33, Detva a príspevkovej organizácie Kultúrneho centra A. Sládkoviča, Obrancov mieru 871/1, Detva 14

5 Prítomní: 14 Ing. Dušan Tuček 9. Aktualizácia rozpočtu mesta Detva na rok 2017 U z n e s e n i e č. 646/17 A. aktualizáciu rozpočtu mesta Detva na rok 2017 s pripomienkami: Rozpočtové výdavky Správa pol právne služby ,- B. o d p o r ú č a primátorovi mesta požiadať kanceláriu JUDr. Uháľa o právny výklad možnosti nepreplatenia dodatočne vystavených faktúr právnou kanceláriou Kubinec partners C. u k l a d á hlavnému kontrolórovi mesta pripraviť informáciu o: 1. Počte súdnych sporov, v ktorých mesto Detva zastupovali právne kancelárie od roku 2005 po jednotlivých rokoch. 2. Počte vyhratých súdnych sporoch mestom Detva. 3. Vyčíslenie sumy, ktorú mesto Detva v týchto sporoch uhradilo. T: najbližšie MsZ Z: v texte 15 Ing. Dušan Tuček 10. Návrh rozpočtov rozpočtových organizácií mesta Detva a príspevkovej organizácie KC A. Sládkoviča na rok 2018 U z n e s e n i e č. 647/17

6 na rok 2018 rozpočty rozpočtových organizácií mesta Detva Základná škola, Kukučínova 480/6, Detva Základná škola s materskou školou Alexandra Vagača, Štúrova 12, Detva Základná škola, Obrancov mieru 884, Detva Základná škola J. J. Thurzu, A. Bernoláka 20, Detva Materská škola, Námestie SNP 17, Detva Materská škola, M. R. Štefánika 908/40, Detva Materská škola, Obrancov mieru 876/5, Detva Materská škola, A. Bernoláka 19, Detva Základná umelecká škola S. Stračinu, Štúrova 12, Detva Centrum voľného času Trend, Obrancov mieru 7, Detva Domov dôchodcov, Štúrova 838/33, Detva a rozpočet príspevkovej organizácie Kultúrneho centra A. Sládkoviča, Obrancov mieru 871/1, Detva 15 Ing. Dušan Tuček 11.a) Návrh rozpočtu mesta Detva na roky b) Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu mesta Detva na roky U z n e s e n i e č. 648/17 A. b e r i e n a v e d o m i e odborné stanovisko Hlavného kontrolóra mesta Detva k návrhu rozpočtu mesta Detva na roky 2018, 2019 a 2020 B. a) rozpočet mesta Detva na roky s pripomienkami: 1. Chodník a cyklochodník ul. Kúpeľná okolo kúpaliska ,- 2. Vybudovanie spevnenej plochy pozdĺž komunikácie po cintorínom smer Ul. Kpt. Nálepku projekt 500,- realizácia ,- 3. Rozšírenie komunikácie Kukučínova pred 1. ZŠ projekt 500,- realizácia 5 000,- 4. Oprava asfaltového chodníka ul. Požiarnická projekt 500,- realizácia ,- 5. Príprava inžinierskych sietí ul. J. Kráľa ,- 6. Záhradná ulica chodník, MK medzi garážami Projekt 2 000,- realizácia chodník ,-

7 7. Vnútroblok M. R. Štefánika projekt 3 000,- realizácia ,- 8. Novosady parkovisko pred kotolňou a chodníky projekt 1 500,- 9. Prepoj 4. ZŠ a Vimperskej ul. projekt 3 500,- 10. Rozšírenie dvora, oprava oplotenia a spevnené plochy pri budove starého MsÚ-PD projekt 2 000,- 11. Detské ihriská ,- 12. Multifunkčné ihrisko Piesť ,- 13. IV. MŠ rekonštrukcia projekt 9 000,- realizácia ,- 14. Parkovisko VII. MŠ ,- 15. Budova Detvianske ľudové umenie (okná, dvere, fasáda) 7 500,- 16. Kapitálová dotácia TS Detva obnova vozového parku: 1. Traktor + príslušenstvo cena približne ,- 2. Montážna plošina ,- 3. Automobil na zvoz KO 4x ,- 4. Sypač vozoviek s príslušenstvom ,- 5. Mechanizmus na odhŕňanie a posyp chodníkov 4x ,- 6. Vozidlo na zvoz vrecového odpadu 4x ,- spolu : ,- 17. Rekonštrukcia strechy Štúrovo , finančné operácie úvery Multifunkčné ihrisko Piešť ,- Inžinierske siete J. Kráľa ,- PP Trstená ,- Rekonštrukcia MsÚ ,- Rekonštrukcia IV. MŠ ,- Garáže K1 komunikácia odvodnenie ,- Detské ihriská , Rekreačné a športové služby 640 bežné transfery 640 dotácia na činnosť , dotácia na činnosť RO , dotácia na činnosť OZ , dotácia na činnosť jednotlivci , dotácia na činnosť HC ,- Rezerva na rekreačné a športové služby ,- b) Kapitálovú dotáciu pre Technické služby Detva s. r. o., Bottova 1272, Detva, IČO: na obnovu vozového parku vo výške ,- v roku 2018 C. o d p o r ú č a primátorovi mesta predložiť návrh na odpredaj budovy rekreačného zariadenia v Štúrove a pripraviť návrh na využitie finančných prostriedkov získaných z odpredaja rekreačnej budovy 13 Zdržali sa: 2

8 Milan Ďurica Jaroslav Kóňa Mgr. Jana Kuzárová Mgr. Jozef Pavlov Imrich Sekereš Ing. Stanislav Šichta Ing. Dušan Tuček Zdržali sa: Imrich Murín Mgr. Katarína Krekáňová 12. VZN mesta Detva č. 2/2017, ktorým ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Detva č. 1/2014 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku pre školy a školské zariadenia a o určení výšky dotácie na podporu práce s mládežou U z n e s e n i e č. 649/17 s a u z n á š a na VZN mesta č. 2/2017, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Detva č. 1/2014 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku školy a školské zariadenia a o určení výšky dotácie na podporu práce s mládežou 15 Ing. Dušan Tuček 13. Správa o výsledkoch výchovno-vzdelávacej činnosti a podmienkach v školách a v školských zariadeniach v meste Detva a organizácii školského roka 2017/2018 U z n e s e n i e č. 650/17 p r e r o k o v a l o správu o výsledkoch výchovno-vzdelávacej činnosti a podmienkach v školách a v školských zariadeniach v meste Detva a organizácii školského roka 2017/

9 Ing. Dušan Tuček 14. Vyhodnotenie cieľov Komunitného plánu sociálnych služieb v roku 2017 U z n e s e n i e č. 651/17 p r e r o k o v a l o vyhodnotenie cieľov Komunitného plánu sociálnych služieb v roku Ing. Dušan Tuček 15. Vyhodnotenie činnosti Kultúrneho centra Andreja Sládkoviča za rok 2016 U z n e s e n i e č. 652/17 p r e r o k o v a l o vyhodnotenie činnosti Kultúrneho centra Andreja Sládkoviča za rok Prítomní: 14 Imrich Murín Imrich Sekereš Ing. Stanislav Šichta Ing. Dušan Tuček Mgr. Jozef Pavlov

10 16. VZN mesta Detva č. 3/2017 o zavedení a poskytovaní elektronických služieb U z n e s e n i e č. 653/17 s a u z n á š a na VZN mesta č. 3/2017 o zavedení a poskytovaní elektronických služieb 15 Ing. Dušan Tuček 17. Informácia o výsledku kontroly egovernmentu a informačných systémov v meste Detva U z n e s e n i e č. 654/17 b e r i e n a v e d o m i e 1. Protokol Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky o výsledku kontroly egovernmentu a informačných systémov obcí a miest v meste Detva 2. Prijaté opatrenia mesta Detva na odstránenie kontrolou zistených nedostatkov 15 Ing. Dušan Tuček 18. Informácia o časovom a finančnom pláne prípravy a realizácie výstavby inžinierskych sietí pre potreby Priemyselného parku Trstená. U z n e s e n i e č. 655/17 A. b e r i e n a v e d o m i e informáciu o časovom a finančnom pláne prípravy a realizácie výstavby inžinierskych

11 sietí pre potreby Priemyselného parku Detva - Trstená B. ž i a d a prednostu MsÚ zverejniť v Detvianskych novinách harmonogram prác na príprave priemyselného parku Trstená spolu so správou o investičných akciách s interpeláciami a ich odpoveďami z MsZ, zo dňa Prítomní: 14 Imrich Murín Mgr. Jozef Pavlov Ing. Stanislav Šichta Ing. Dušan Tuček Imrich Sekereš 19. Súhlas Mestského zastupiteľstva v Detve s dobou trvania procesu zabezpečenia územnoplánovacej dokumentácie U z n e s e n i e č. 656/17 s ú h l a s í, že proces obstarávania a schvaľovania územnoplánovacej dokumentácie potrvá najviac tri roky od uzatvorenia zmluvy o poskytnutí dotácie 14 Prítomní: 14 Branislav Baran Ing. Ladislav Bódi Mgr. Slavomír Ciglan Milan Ďurica Jaroslav Kóňa Mgr. Katarína Krekáňová Mgr. Jana Kuzárová Imrich Murín Mgr. Jozef Pavlov Imrich Sekereš Ing. Stanislav Šichta Ing. Dušan Tuček RNDr. Juraj Bódi 20. Odpredaj a odkúpenie nehnuteľností a) Odpredaj nehnuteľností - dielu 1 o výmere 2 m 2 odčleneného od KN-E parc. č. 1701/1 a dielu 4 o výmere 23 m 2 odčleneného od KN-E parc. č /23 pre Igora Slemenského s manželkou

12 U z n e s e n i e č. 657/17 na základe 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov odpredaj nehnuteľnosti z majetku mesta, a to dielu 1 o výmere 2 m 2 odčleneného od KN-E parc. č. 1701/1 o výmere 1329 m 2, druh pozemku: ostatná plocha, parcela registra E vedenej na LV č Okresným úradom Detva, katastrálnym odborom a dielu 4 o výmere 23 m 2 odčleneného od KN-E parc. č /23 o výmere 2751 m 2, druh pozemku: ostatná plocha, parcela registra E vedenej na LV č Okresným úradom Detva, katastrálnym odborom a ktorými bude vytvorený pozemok parc. č. 863/5 o celkovej výmere 25 m 2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, parcela registra C v zmysle Geometrického plánu č /2017 vyhotoveného Marian Ďurica - Geodet, Jilemnického 1284/66, Detva, IČO: dňa , úradne overeného Okresným úradom Detva, katastrálnym odborom dňa pod č. 451/2017 v cene 33,- Eur/m 2, v celkovej sume 825,-Eur pre Igora Slemenského s manželkou Danou Slemenskou, obidvaja bytom Detva. Prípadom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že sa jedná o pozemok, na ktorom je postavená garáž vo vlastníctve žiadateľov. 14 Prítomní: 14 Branislav Baran Ing. Ladislav Bódi Mgr. Slavomír Ciglan Milan Ďurica Jaroslav Kóňa Mgr. Katarína Krekáňová Mgr. Jana Kuzárová Imrich Murín Mgr. Jozef Pavlov Imrich Sekereš Ing. Stanislav Šichta Ing. Dušan Tuček RNDr. Juraj Bódi b) Odkúpenie novovytvoreného pozemku KN-C parc. č /2 od Jozefa Lalíka U z n e s e n i e č. 658/17 odkúpenie nehnuteľnosti, a to novovytvoreného pozemku nachádzajúceho sa v okrese Detva, obec Detva, k. ú. Detva, a to pozemku parc. č /2 o výmere: 25 m 2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, parcela registra C, ktorý vznikol odčlenením od pozemku parc. č o výmere: 774 m 2, druh pozemku: orná pôda, parcela registra E evidovaného na LV č vedenom Okresným úradom Detva, katastrálnym odborom v zmysle GP č /2017 zo dňa , úradne overeného dňa Okresným úradom Detva, katastrálnym odborom pod č. 230/2017 v podielovom spoluvlastníctve Jozefa Lalíka, bytom Bratislava, veľkosť spoluvlastníckeho podielu 1/8 v pomere k celku v cene 2,-Eurá/m 2, v celkovej sume 6,25,-Eur. 12

13 3 Prítomní: 12 Ing. Ladislav Bódi Mgr. Slavomír Ciglan Milan Ďurica Jaroslav Kóňa Mgr. Katarína Krekáňová Mgr. Jana Kuzárová Imrich Murín Mgr. Jozef Pavlov Imrich Sekereš Ing. Stanislav Šichta Ing. Dušan Tuček Branislav Baran RNDr. Juraj Bódi c) Odkúpenie novovytvorených pozemkov KN-C parc. č /3 a KN-C parc. č /49 od Jozefa Lalíka, od Imricha Ľalíka a od Margaréty Paukovicovej U z n e s e n i e č. 659/17 odkúpenie nehnuteľností, a to novovytvorených pozemkov nachádzajúcich sa v okrese Detva, obec Detva, k. ú. Detva, a to pozemku parc. č /3 o výmere: 169 m 2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, parcela registra C a pozemku parc. č /49 o výmere: 384 m 2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, parcela registra C, ktoré vznikli odčlenením od pozemku parc. č o výmere: 774 m 2, druh pozemku: orná pôda, parcela registra E evidovaného na LV č vedenom Okresným úradom Detva, katastrálnym odborom v zmysle GP č /2017 zo dňa , úradne overeného dňa Okresným úradom Detva, katastrálnym odborom pod č. 424/2017 v podielovom spoluvlastníctve Jozefa Lalíka, bytom Bratislava, veľkosť spoluvlastníckeho podielu 1/8 v pomere k celku, Imricha Ľalíka, bytom Lučenec, veľkosť spoluvlastníckeho podielu 1/8 v pomere k celku a Margaréty Paukovicovej, bytom Hontianske Tesáre, veľkosť spoluvlastníckeho podielu 1/8 v pomere k celku v cene 2,- Eur/m 2, v celkovej sume 414,75,-Eur Prítomní: 13 Branislav Baran Ing. Ladislav Bódi Mgr. Slavomír Ciglan Jaroslav Kóňa Mgr. Katarína Krekáňová Mgr. Jana Kuzárová Imrich Murín Mgr. Jozef Pavlov Imrich Sekereš Ing. Stanislav Šichta Ing. Dušan Tuček RNDr. Juraj Bódi Milan Ďurica d) Odkúpenie novovytvoreného pozemku KN-C parc. č /50 od Ing. Jozefa Lakotu U z n e s e n i e č. 660/17

14 odkúpenie nehnuteľnosti, a to novovytvoreného pozemku nachádzajúceho sa v okrese Detva, obec Detva, k. ú. Detva, a to pozemku parc. č /50 o výmere: 2 m 2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, parcela registra C, ktorý vznikol odčlenením od pozemku parc. č o výmere: 44 m 2, druh pozemku: trvalý trávnatý porast, parcela registra E evidovaného na LV č vedenom Okresným úradom Detva, katastrálnym odborom v zmysle GP č /2017 zo dňa úradne overeného dňa Okresným úradom Detva, katastrálnym odborom pod č. 424/2017 v celosti od Ing. Jozefa Lakotu, bytom Detva v cene 2,- Eur/m 2, v celkovej sume 4,-Eurá Prítomní: 13 Branislav Baran Mgr. Slavomír Ciglan Milan Ďurica Jaroslav Kóňa Mgr. Katarína Krekáňová Mgr. Jana Kuzárová Imrich Murín Mgr. Jozef Pavlov Imrich Sekereš Ing. Stanislav Šichta Ing. Dušan Tuček RNDr. Juraj Bódi Ing. Ladislav Bódi e) Odkúpenie pozemku KN-C parc. č /11 od Martina Križana U z n e s e n i e č. 661/17 odkúpenie nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v okrese Detva, obec Detva, k. ú. Detva, a to pozemku parc. č /11 o výmere 932 m 2, druh pozemku: orná pôda, parcela registra C evidovaného na LV č vedenom Okresným úradom Detva, katastrálnym odborom vo výlučnom vlastníctve Martina Križana, bytom Detva v cene 7,-Eur/m 2, v celkovej cene 6.524,-Eur. 13 Zdržali sa: 2 Milan Ďurica Jaroslav Kóňa Imrich Murín Mgr. Jozef Pavlov Imrich Sekereš Ing. Stanislav Šichta Ing. Dušan Tuček Zdržali sa: Mgr. Katarína Krekáňová Mgr. Jana Kuzárová

15 21. Prevod nehnuteľného majetku od NDS, a. s. U z n e s e n i e č. 662/17 bezodplatné nadobudnutie majetku vyvolaných investícií pri výstavbe R2 Pstruša Kriváň, a to: Skutočné náklady Označenie stavebného objektu realizovaného stavebného objektu bez DPH SO Úprava MK Krné ,78 SO Úprava nástupišťa SAD v Detve ,15 SO Odvodnenie nástupišťa SAD v Detve ,90 SO Preložka poľnej cesty pri SAD v Detve ,08 SO Úprava dažďovej kanalizácie v okružnej križovatke Detva ,70 SO Preložka VO na MK v km 5,250 R ,28 SO Preložka VO na ceste III/ ,89 SO Verejné osvetlenie okružnej križovatky v Detve ,62 SO Preložka miestneho rozhlasu Detva 853,46 SO Úprava krytu vozoviek na MK v Detve po výstavbe ,29 od investora Národnej diaľničnej spoločnosti, a. s., Dúbravská cesta 14, Bratislava, IČO: Prítomní: 12 Milan Ďurica Mgr. Katarína Krekáňová Mgr. Jana Kuzárová Imrich Murín Mgr. Jozef Pavlov Ing. Stanislav Šichta Ing. Dušan Tuček Imrich Sekereš 22. Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena v prospech mesta Detva U z n e s e n i e č. 663/17 uzavretie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena spočívajúcej v záväzku Rímskokatolíckej cirkvi farnosť Detva, Partizánska 64/69, Detva, IČO: ako budúceho povinného z vecného bremena uzavrieť s mestom Detva, J. G. Tajovského 1369/7, Detva, IČO: ako budúcim oprávneným z vecného bremena zmluvu o zriadení vecného bremena, ktorej predmetom bude zriadenie časovo neobmedzeného, odplatného vecného bremena in rem v prospech budúceho oprávneného z vecného bremena ako vecného práva uloženia

16 a opráv verejnej splaškovej kanalizácie na časti pozemku C-KN parcela č. 3739/3, druh pozemku: orná pôda o výmere: 1356 m 2, evidovaného na LV č a časti pozemku C-KN parcela č. 3739/2, druh pozemku: orná pôda o výmere: m 2, evidovaného na LV č. 5790, obidva v katastrálnom území Detva, obec Detva, okres Detva. Predpokladaná plocha zodpovedajúca vecnému bremenu je 540 m 2. Odplata za zriadenie vecného bremena bude určená v zmysle Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Detva, Druhá časť, článok VI Zriaďovanie vecných bremien. Pri predpokladanej ploche zodpovedajúcej vecnému bremenu 540 m 2 je odplata za zriadenie vecného bremena určená vo výške 1255, Prítomní: 12 Milan Ďurica Mgr. Katarína Krekáňová Mgr. Jana Kuzárová Imrich Murín Mgr. Jozef Pavlov Ing. Stanislav Šichta Ing. Dušan Tuček Imrich Sekereš 23. Schválenie nájmu letného štadióna U z n e s e n i e č. 664/17 A. n e nájom letného štadióna do správy spoločnosti TS Detva s. r. o. B. o d p o r ú č a primátorovi mesta pripraviť stratégiu správy športových zariadení vo vlastníctve mesta Detva a predložiť stratégiu na MsZ T: 4/ Zdržali sa: 1 Prítomní: 14 RNDr. Juraj Bódi Ing. Ladislav Bódi Mgr. Slavomír Ciglan Milan Ďurica Mgr. Katarína Krekáňová Mgr. Jana Kuzárová Imrich Murín Mgr. Jozef Pavlov Zdržali sa: Imrich Sekereš Ing. Stanislav Šichta Ing. Dušan Tuček Branislav Baran

17 24. Prenájom nebytových priestorov pre Základnú umeleckú školu S. Stračinu v Detve U z n e s e n i e č. 665/17 na základe 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov nájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v budove so súpisným č. 864 na ul. Záhradná č. 12, druh stavby: iná budova, popis stavby: budova, postavenej na pozemku parcela č. 5164, o výmere 282 m², druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, parcela registra C, evidovanej na LV č. 4137, ktorý je vedený Okresným úradom Detva, katastrálnym odborom, a to nebytový priestor nachádzajúci sa v uvedenej budove na 3. nadzemnom podlaží o výmere 82 m² na dobu neurčitú za odplatu 1,00 /rok bez energií pre Základnú umeleckú školu Svetozára Stračinu, Štúrova č. 12, Detva, IČO: Dôvodom osobitného zreteľa je zriadenie nového odboru audiovizuálnej a mediálnej tvorby a galérie pre výtvarný odbor ZUŠ Svetozára Stračinu v Detve. 13 Prítomní: 13 Milan Ďurica Mgr. Katarína Krekáňová Mgr. Jana Kuzárová Imrich Murín Mgr. Jozef Pavlov Ing. Stanislav Šichta Ing. Dušan Tuček Imrich Sekereš 25. Schválenie ceny za dodávku pitnej vody z verejného vodovodu Detva Kostolná za regulačné obdobie pre roky U z n e s e n i e č. 666/17 cenu za dodávku pitnej vody z verejného vodovodu Detva - Kostolná na rok 2018 za regulačné obdobie pre roky vo výške 0,3435 /m Zdržali sa: 1 Prítomní: 13 Milan Ďurica Mgr. Katarína Krekáňová Mgr. Jana Kuzárová Imrich Murín Mgr. Jozef Pavlov Imrich Sekereš Ing. Dušan Tuček Zdržali sa: Ing. Stanislav Šichta

18 26. Zverenie technického zhodnotenia stavby Rozšírenie kapacít MŠ Obrancov mieru 876/5, Detva nadstavba do správy rozpočtovej organizácii Materská škola, Obrancov mieru 876/5, Detva U z n e s e n i e č. 667/17 zverenie technického zhodnotenia stavby Rozšírenie kapacít MŠ Obrancov mieru 876/5, Detva nadstavba, SO 01 Rozšírenie kapacít MŠ Obrancov mieru nadstavba, v hodnote: ,79 do správy rozpočtovej organizácie Materská škola, so sídlom Obrancov mieru 876/5, Detva, IČO: zriadenej mestom Detva 13 Prítomní: 13 Milan Ďurica Mgr. Katarína Krekáňová Mgr. Jana Kuzárová Imrich Murín Mgr. Jozef Pavlov Imrich Sekereš Ing. Stanislav Šichta Ing. Dušan Tuček 27. Zverenie technického zhodnotenia stavby Dom kultúry A. Sládkoviča vzduchotechnika do správy príspevkovej organizácii Kultúrne centrum Andreja Sládkoviča v Detve, Obrancov mieru 871/1, Detva U z n e s e n i e č. 668/17 zverenie technického zhodnotenia stavby Dom kultúry A. Sládkoviča vzduchotechnika v hodnote: ,68 do správy príspevkovej organizácie Kultúrne centrum Andreja Sládkoviča v Detve, Obrancov mieru 871/1, Detva, IČO: zriadenej mestom Detva 13 Prítomní: 13

19 Milan Ďurica Mgr. Katarína Krekáňová Mgr. Jana Kuzárová Imrich Murín Mgr. Jozef Pavlov Imrich Sekereš Ing. Stanislav Šichta Ing. Dušan Tuček 28.a) Plán práce MsR a MsZ na I. polrok Proti: 7 Zdržali sa: 3 Prítomní: 14 Proti: Milan Ďurica Mgr. Katarína Krekáňová Mgr. Jana Kuzárová Imrich Murín Branislav Baran Mgr. Slavomír Ciglan Mgr. Jozef Pavlov Imrich Sekereš Ing. Stanislav Šichta Ing. Dušan Tuček Zdržali sa: RNDr. Juraj Bódi Ing. Ladislav Bódi U z n e s e n i e č. 669/17 n e Rámcový plán práce Mestskej rady a Mestského zastupiteľstva v Detve na I. polrok 2018 b) Plán práce hlavného kontrolóra na I. polrok 2018 U z n e s e n i e č. 670/17 Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta na I. polrok Prítomní: 13 Milan Ďurica Mgr. Katarína Krekáňová Mgr. Jana Kuzárová Imrich Murín Mgr. Jozef Pavlov Ing. Stanislav Šichta Ing. Dušan Tuček Imrich Sekereš

20 Zapísala: A. Salvová, OOR Ing. Ján Š u f l i a r s k ý primátor mesta Detva