Smernica k odpredaju nehnutel'ností v majetku mesta Ilava

Veľkosť: px
Začať zobrazovať zo stránky:

Download "Smernica k odpredaju nehnutel'ností v majetku mesta Ilava"

Prepis

1 Smernica 2 ~~A~~ ');_"7 --- Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňa ff f : N'J,i} MESTSKY IJRAD IAVA. 1 ~ ~ {</"/'7 ~~~,...!.... _,_.. "... -.,-... ","". Smernica k odpredaju nehnute'ností v majetku mesta Iava Dodatok č. schváený , účinný dňom podpisu. Dodatok č. 2 schváený , účinný dňom podpisu. Dodatok č. 3 schváený , účinný dňom podpisu.

2

3 Smernica k odpredaju nehnuteľností v majetku mesta Iava Na zákade skúseností z predchádzajúceho voebného obdobia (r ), kedy došo k odpredaju pozemkov v majetku mesta Iava, na ktorých neboa reaizovaná výstavba v zmyse predkadaných zámerov kupujúcich, vydávam v zmyse 4 ods_ 3 písm d) zák č. 369/90 Zb. v znení neskorších predpisov nasedovnú Smernicu na posudzovanie investičných zámerov a vyhotovovanie návrhov kúpnopredajných zmúv k odpredaju nehnuteľností.. Súčasťou žiadosti o kúpu pozemkov musí byť zo strany záujemcu architektonická štúdia budúceho objektu. Architektonická štúdia súži na posúdenie súadu s patným územným pánom Sídeného útvaru Iava, ÚPN centránej mestskej zóny ako aj ďašímj mestom schváenýmj kategóriami územno - pánovacej dokumentácie a územnými podkadmi - urbanistická štúdia, územný genere, územno - technické podkady, ostatné podkady podľa 3 a 8 zák. č_ 50/1976 Zb. stavebný zákon v patnom znení. Predoženie architektonickej štúdie sa nepožaduje v pripade, že má mesto už vypracovanú vastnú architektonickú štúdiu na daný pozemok, aebo na územie ktorých podmienky umiestnenia podrobne rieši územný pán zóny spracovaný ako reguačný pán aebo územný projekt zóny a záujemca sa zaviaže ju akceptovať. 2. V prípade uzavretia kúpnej zmuvy so záujemcom návrh zmuvy musí obsahovať a) záväzok kupujúceho začať s výstavbou v ehote do 18 mesiacov od odkúpenia b) dokončenie stavby podľa projektovej dokumentácie do 5 rokov od odkúpenia pozemku c) povinnosť kupujúceho v prípade predaja pozemku ponúknuť predmetný pozemok najskôr mestu za rovnakú cenu, ako aj dohodnutá v zmuve. 3. Spatnosť kúpnej ceny za odpredávané pozemky je pred odpisom kúpnej zmuvy. Táto smernica nadobúda účinnosť dňom podpisu. V Iave, dňa Ing. Pavo Čiemik primátor mesta Iava

4 J J J Vieóbetne z~vázné Dodatok č. k smernici k odpredaju nehnuteľností v majetku mesta Iava nariadenie n.1doboda účinnost ~ie ;!f- G.: ('/~! {;. - M1.STSI\Y IJRAD ILAVA dň.,_... Z~. (; ~?~/( Smernica k odpredaju nehnuteľností v majetku mesta Iava zo dňa sa mení v bode 2 písm. a) nasedovne: 2. V prípade uzavretia kúpnej zmuvy so záujemcom návrh zmuvy musí obsahovať a) záväzok kupujúceho začať s výstavbou v ehote do 12 mesiacov od odkúpenia. Ostatné body smernice zostávajú nezmenené. Tento dodatok nadobúda účinnosť dňom podpisu. V Iave, dňa Ing. Pavo Čiernik primátor mesta

5 , j 1 ] ] ] 1 1 Dodatok č. 2 k smernici k odpredaju nehnute'ností v majetku mesta Iava Smernica k odpredaju nehnuteľností v majetku mesta Iava zo dňa sa dopíňa v bode 2 o písm. d) nasedovne: 2. V prípade uzavretia kúpnej zmuvy so záujemcom návrh zmuvy musí obsahovať d) V prípade odstúpenia predávajúceho od zmuvy so záujemcom návrh zmuvy, vzniká predávajúcemu povinnosť vrátiť kupujúcemu kúpnu cenu zníženú o daň z prevodu nehnuteľností Ostatné body smernice ostávajú nezmenené 1 Tento dodatok nadobúda účinnosť dňom podpisu. V Iave, dňa Ing. Pavo Čiemik primátor mesta

6

7 ' Dodatok č. 3 k smernici k odpredaju nehnuteľností v majetku mesta Iava Smernica k odpredaju nehnuteľností v majetku mesta Iava zo dňa sa dopíňa v bode 2 o písm. e) nasedovne: 2. V prípade uzavretia kúpnej zmuvy so záujemcom návrh zmuvy musí obsahovať e) v prípade odstúpenia od kúpnej zmuvy resp. vrátenia pozemku kupujúcim je stanovená 0% sankcia z kúpnej ceny pre kupujúceho. Ostatné body smernice zostávajú nezmenené Tento dodatok nadobúda účinnosť dňom podpisu. V Iave, dňa Ing. Pavo Čiernik primátor mesta

8