Šťastní učitelia, šťastná škola

Veľkosť: px
Začať zobrazovať zo stránky:

Download "Šťastní učitelia, šťastná škola"

Prepis

1 SOŠ gastronómie a cestovného ruchu Levická Nitra Projekt v rámci programu Erasmus+ Šťastní učitelia, šťastná škola Nitra 2020

2 Príjemca: SOŠ gastronómie a cestovného ruchu Levická Nitra Slovensko www. Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou prostredníctvom programu Erasmus+. Predmet grantu: Vzdelávacia mobilita jednotlivcov Výška grantu: Číslo zmluvy: ,- eur SK-KA Za obsah zodpovedá autor a Európska komisia ani národná agentúra nenesú zodpovednosť za použitie týchto informácií

3 Partnerské organizácie: Prijímajúca organizácia: EUROPASS SRL, Firenze, Taliansko Je škola jazykov a kultúry a organizácia odborného vzdelávania akreditovaná Regionálnou radou Toskánska. Inštitút sa zapája do niekoľkých medzinárodných projektov a v roku 2011 získal Európsku jazykovú značku pre inovatívny projekt výučby talianskych jazykových filmov v taliančine so zahraničnými študentmi. Účastníci navštevujú kurzy na zlepšenie svojich pedagogických zručností vo vzťahu k: vyučovaniu s využitím IKT, kompetencie manažmentu, výtvarná výchova; jazykové vzdelávanie a vzdelávanie CLIL; špeciálne potreby vzdelávania. Škola má veľkú sieť partnerov v každej európskej krajine. Vyvinula väčšinu kurzov v úzkej spolupráci so školami a univerzitami z celého sveta. Škola sa za posledných 10 rokov zapojila do niekoľkých projektov financovaných EÚ. Prijímajúca organizácia: Istituto per la Formazione, l'occupazione e la Mobilità, Bologna, Taliansko Je vzdelávacie centrum, ktoré má rozsiahle skúsenosti s navrhovaním a realizáciou projektov vzdelávacej mobility pre učiteľov, vzdelávací personál a študentov s podporou európskych programov, najmä programu Erasmus+. IFOM ponúka celý rad inovačných a tréningových kurzov, ktoré sú prispôsobené učiteľom. Zameriava sa na učenie mimo triedy v medzinárodnom prostredí. Pedagogické metódy, ktoré používa, sú založené na zážitkovom výcviku, výmene skúseností a osvedčených postupoch. IFOM navrhuje a organizuje školenia a štruktúrované vzdelávacie podujatia s cieľom podporiť ich pri zlepšovaní ich kompetencií a kvality vzdelávania získaného získavaním priečnych zručností a špecifických znalosti o inovatívnych vyučovacích metódach a postupoch. IFOM využíva etwinning aj na spoluprácu s kolegami učiteľmi a školami na talianskej aj európskej úrovni a nájsť zaujímavé podujatia, projekty a partnerov. IFOM má dlhoročné a úspešné skúsenosti s poskytovaním kurzov učiteľov v rámci programov LLP a Erasmus +. Prijímajúca organizácia: dialoge sprachinstitut GmbH, Bahnhofplatz 1b, Lindau, Nemecko Medzinárodná vzdelávacia spoločnosť so sídlom v Lindau am Bodensee (Bavorsko, Nemecko) bola založená v roku 1991 a predstavuje inovatívnu jazykovú prípravu, vzrušujúce vzdelávacie projekty a harmonickú spoluprácu. Od roku 1991 má skúsenosť s vyučovaním nemčiny ako cudzieho jazyka. Zahŕňa súčasné štúdie a výsledky výskumu do strategickej orientácie a koná s perspektívou. Je medzinárodná, viacjazyčná firma, otvorená novým veciam, blízkym potrebám študentov, motivujúcim, autentickým spôsobom komunikuje. Vzdelávacie aktivity zameriava na vyučovanie nemeckého jazyka zameraného na metodiku výučby pre učiteľov, realizuje kurzy pre mládež.

4 CIELE PROJEKTU Hlavné ciele projektu: 1. Zlepšiť riadenie školy v oblasti komunikácie s rodičmi, žiakmi, učiteľmi a vytváranie pozitívnej klímy na pracovisku, naučiť vedenie školy využívať pozitívnu motiváciu ako nástroj riadenia v súlade s modernými trendami. 2. Spoznať a vedieť aplikovať metódy vyučovania jazykov prostredníctvom moderných technológií a prepojenia vyučovania s praxou, integráciou neformálnych metód do formálneho vzdelávania. 3. Zvýšiť kvalitu vzdelávania všeobecných a odborných predmetov prostredníctvom zvyšovania odbornosti učiteľov, využívanie efektívnych metód ich prenosu na žiakov (zamerané na NEJ, ANJ, dejepis, geografiu, predmety cestovného ruchu). 4. Zlepšenie jazykových kompetencií vedenia školy a pedagogických zamestnancov. Sekundárne ciele projektu sú: 1. Viesť pedagógov k úzkej spolupráci nielen v rámci svojich predmetových komisií a nebáť sa zavádzať inovatívne metódy. 2. Inovovať pedagogické dokumenty, mimoškolské a voľnočasové aktivity na základe nadobudnutých poznatkov z pobytov v zahraničí, najmä poznania vzdelávacích systémov a vyučovacích podmienok v zahraničí, prostredníctvom zdieľania najlepšej praxe. 3. Posilniť internacionalizáciu školy, cez nadobudnuté osobné kontakty. 4. Rozšíriť horizonty pedagógov otvorením možností vycestovať do zahraničia, zvýšiť multikultúrne povedomie učiteľov a následne žiakov, motivovať celý pedagogický zbor na celoživotné vzdelávanie. Naplnenie cieľov Všetky ciele stanovené v projekte boli dosiahnuté: - účastníčky projektu si jednoznačne zlepšili jazykové kompetencie - zvýšila sa kvalita vzdelávania na základe zvýšenia odbornosti účastníkov mobility, používaním efektívnych metód na vyučovaní jazykov a odborných predmetov - na hodinách začali účastníci používať nové metódy, rozšírili využívanie nových moderných technológií na hodinách - v triedach 3. a 4. ročníkov a v nadstavbovom štúdiu začali používať aj metódy vyučovania pre dospelých - vo vyučovacom procese začali realizovať spôsoby vyučovania v teréne v oblastiach zamerané na cestovný ruch - vedenie školy vypracovalo dokumentáciu ku krízovému riadeniu, metodické dokumenty zamerané na personálne riadenie školy, dokumenty na tímovú prácu a motivačný systém - nadviazali kontakty s účastníkmi kurzu

5 ÚČASTNÍCI PROJEKTU Kurz Soft skills for strong teachers Účastník kurzu: Mgr. Alena Panisová, riaditeľka školy Kurz Can We Talk? Discussion Tools for Teaching and Learning Účastníci kurzu: PaedDr. Irena Šuchterová, zástupkyňa, PhDr. Jana Vernarcová, PhD, školská psychologička Kurz Acting Techniques for Teachers: Performing on the Classroom Stage Účastník kurzu: Mgr. Veronika Hufková, učiteľka ANJ a RUJ Kurz Tablets and Smartphones: using mobile devices as educational tools Účastník kurzu: Mgr. Petra Poláková, učiteľka ANJ a TAJ Kurz METHODOLOGY for Teachers of German as a Foreign Language Účastník kurzu: Mgr. Adrianna Tkáčová, učiteľka NEJ a RUJ Kurz APPLYING NON-FORMAL EDUCATION IN SCHOOLS AND ADULT EDUCATION ORGANIZATIONS Účastník kurzu: Mgr. Dana Fábiková, učiteľka ANJ VÝBER ÚČASTNÍKOV V projekte bolo plánované 7 kurzov pre 8 učiteľov. Učitelia zúčastňujúci sa projektu boli vyberaní počas prípravy projektu. 1) Učitelia cudzích jazykov (4) a učitelia odborných predmetov (1) Kritériá výberu - kvalifikovaný učiteľ jazykov a odborných predmetov - zdôvodnenie prečo chce kurz absolvovať - využitie získaných vedomostí, zručností a skúseností vo vyučovacom procese v ktorých predmetoch, akým spôsobom implementuje vedomosti a skúsenosti z kurzu - odovzdávanie skúseností - konkrétne ktorým učiteľom a akým spôsobom Záujemcovia sa zúčastnili pohovoru pred komisiou v zložení riaditeľka školy a 2 zástupkyne. Všetci záujemcovia dostali okruhy tém vopred. Komisia po vypočutí určila poradie. Kurz na zlepšenie metód v predmete dejepis a geografia sa neuskutočnil z dôvodu pandémie COVID Ostatní účastníci (3) Na kurzy z oblasti riadenia školy, rozvoja sociálnych kompetencií a komunikácie boli vybraní: Mgr. Alena Panisová Riaditeľka školy bola navrhnutá Radou školy na základe definovaných potrieb školy, Rada školy očakáva zmenu v atmosfére školy. PaedDr.Irena Šuchterová, zástupkyňa a PhDr. Jana Vernarcová, psychologička Obe účastníčky boli vybrané rozhodnutím riaditeľky školy na základe úloh, ktoré si škola stanovila.

6 PRÍPRAVA ÚČASTNÍKOV PROJEKTU Príprava účastníkov bola realizovaná podľa projektu. Príprava na plnenie úloh sa uskutočnila pre všetkých účastníkov dňa Stretnutie organizačne zabezpečovala koordinátorka projektu PaedDr. Irena Šuchterová, lektorsky Mgr. J. Malecová, zahŕňala: informácia o EÚ, cieľoch projektu, programu Erasmus+ oboznámenie s projektom, cieľmi a organizáciou aktivít oboznámenie o výstupoch projektu a úlohách, ktoré budú plniť informácie o spôsobe realizácie kurzu, ubytovaní, osobitých aktivitách počas osobného voľna spôsob financovania kurzu, cesty, pobytu a poistenia doklady ku absolvovaniu mobility Okrem tohto informačného stretnutia boli individuálne stretnutia s každým účastníkom, ktoré sa týkali dokumentácie a inštrukcií k finančnému riadeniu projektu. Seminár interaktívne metódy pre stredné školy bol realizovaný pre všetkých účastníkov mobility dňa , lektorom bola Mgr. J Malecová. Bol v rozsahu 3 hodín a týkal sa metodiky výučby. Realizoval sa v škole. Obsah bol prispôsobený potrebám účastníkov: typy učiacich sa inteligenčné typy procesy na vyučovaní metódy pozitívneho riadenia triedy metódy vhodné na posudzovanie a meranie sociálnej klímy v triede skupinové a kooperatívne vyučovanie (spolupráca) aktivizujúce vyučovacie metódy techniky a aktivity Domino, Veľvyslanci, Zväčšenie, Konverzia, Výroky, Find someone who (nájdi niekoho kto), Picture story (obrázkový príbeh), Leaflets (letáky), Find the missing information (nájdi chýbajúcu informáciu) Dňa bola realizovaná beseda (rozsah 2 hodiny) Interkultúrna príprava v priestoroch školy na náklady školy a viedli ju riaditeľka školy Mgr. Panisová spolu s Mgr. Malecovou. Bola spoločná pre všetkých účastníkov mobilít. Obsah: zvláštnosti a osobitosti v krajinách Taliansko, Grécko, Nemecko návšteva sakrálnych pamiatok v zahraničí, obliekanie a správanie administrácia kurzov osobitosti prístupu v Taliansku, Grécku a v Nemecku stolovanie, obchody zvyky a spôsoby komunikácie pri stolovaní a v obchodných aktivitách na trhoch Pre účastníčky mobility, ktoré sa zúčastnili vzdelávania zameraného aj na riadenie školy, zmeny klímy v škole apod. bol realizovaný dňa Seminár systém riadenia v rozsahu 2 hodiny. Zúčastnili sa ho Mgr. Alena Panisová, PaedDr. Irena Šuchterová, PhDr. Jana Vernarcová. Cieľom bolo získať vedomosti a skúsenosti z riadenia školy, z nových foriem riadenia so zámerom internacionalizácie školy, efektívneho prepojenia školy s praxou a vytvorenia pozitívnej atmosféry. Lektorom bola Mgr. J. Malecová.

7 MOBIITA Kurz Soft skills for strong teachers Účastník kurzu: Mgr. Alena Panisová, riaditeľka školy Termín: , Firenze, Taliansko Získané kompetencie: - zlepšenie vodcovských schopností, riadenia, spoznanie iných metód riadenia - uvedomenie si vlastných schopností, osobnostných spôsobilostí a možnosti zlepšenia riadiacej práce - zlepšenie informovanosti o metódach riadenia školy, hodnotení zamestnancov, motivovaní učiteľov k lepšiemu výkonu - zlepšenie praktických zručností ako plánovanie a organizovanie práce, personálna práca, vytváranie tímov a podpora tímovej práce - spoznanie metód ako vytvárať lepšiu atmosféru na škole a podporovať súdržnosť medzi učiteľmi navzájom a učiteľmi a žiakmi - zlepšenie komunikačných zručností k externému prostrediu, ktoré je možné využívať predovšetkým vo vzťahu k rodičom žiakov - schopnosť vytvárať pozitívnu atmosféru v škole - prenesenie skúseností z medzinárodného systému riadenia do riadiaceho systému školy

8 Kurz Can We Talk? Discussion Tools for Teaching and Learning Účastníci kurzu: PaedDr. Irena Šuchterová, zástupkyňa, PhDr. Jana Vernarcová, PhD, školská psychologička Termín: , Firenze, Taliansko Získané kompetencie: - vedomosti a zručnosti ako viesť diskusiu, ako zvládnuť ťažkosti v triede - praktické zručnosti v rozprávaní rôznymi štýlmi, rôznymi spôsobmi podľa typu študentov - diskusné nástroje pre výučbu a učenie - praktické zručnosti pozitívnej komunikácie medzi pedagógmi navzájom, žiakmi a pedagógmi - vytváranie pozitívnej atmosféry v škole

9 Kurz Acting Techniques for Teachers: Performing on the Classroom Stage Účastník kurzu: Mgr. Veronika Hufková, učiteľka ANJ a RUJ Termín: , Firenze, Taliansko Získané kompetencie: - vedomosti a zručnosti používania metód a hier, ktoré robia zábavnejšie a efektívnejšie prinútiť študentov hovoriť a znížiť ich strach z rozprávania - vedomosti základných druhov dramatických štýlov, ako používať drámu na hodinách - vedomosti a zručnosti o aktivitách na zefektívnenie výučby, ktoré môžu slúžiť ako rozcvičky aj ako hlavné metódy učenia - zefektívňovanie vyučovacieho procesu, realizovanie vyučovania zábavnejšou formou - spôsobilosť ako vyriešiť problémy osvojovania vyučovacej látky

10 Kurz Tablets and Smartphones: using mobile devices as educational tools Účastník kurzu: Mgr. Petra Poláková, učiteľka ANJ a TAJ Termín: , Firenze, Taliansko Získané kompetencie: - schopnosť používania technológií v triede: riadenie skupín, interakcia, komunikácia, zdieľanie materiálov - schopnosť navrhovať úloh a cvičení prostredníctvom vzdelávacích webových platforiem, zdieľanie obrázkov - ovládanie platforiem pre audiovizuálne materiály: ako uľahčiť vyhľadávanie, vytváranie zoznamov skladieb na rôzne témy, zdieľanie a vkladanie videí a zoznamov videí - vedieť štruktúrovať informácie, lepšie analyzovať, chápať, syntetizovať, vybavovať si a generovať nové nápady pomocou technologické nástroje - vedomosti ako interaktívne učiť pomocou kvízov, hier a kartičiek - vedomosti a zručnosti ako motivovať študentov k serióznym digitálnym hrám a kvízom - zlepšenie v talianskom a anglickom jazyku

11 Kurz APPLYING NON-FORMAL EDUCATION IN SCHOOLS AND ADULT EDUCATION ORGANIZATIONS Účastník kurzu: Mgr. Dana Fábiková, učiteľka ANJ Termín: , Bologna, Taliansko Získané kompetencie: - digitálne kompetencie - motiváciu pracovať na rozvoji svojich odborných vedomostiach z ANJ - schopnosť zdieľať vedomosti a skúseností s ostatnými učiteľmi - schopnosť vytvárať v triede tímy a pracovať tímovou prácou, používať teambuildingové aktivity - spoznanie a používanie nových metód výučby, používanie stratégie pre motiváciu a upútanie svojich žiakov - vedomosti o aktivitách realizovaných v teréne, ako plánovať outdoorové aktivity so svojimi študentmi - zručnosti ako environmentálnu výchovu implantovať do vyučovania ANJ - vedomosti o využívaní hier ako motivačných metód na precvičovanie učiva - spoznanie metód, ktoré sú vhodnejšie pre dospelých žiakov v 4. ročníku a v nadstavbovom štúdiu

12 Kurz METHODOLOGY for Teachers of German as a Foreign Language Účastník kurzu: Mgr. Adrianna Tkáčová, učiteľka NEJ a RUJ Termín: , Lindau, Nemecko Získané kompetencie: - získané odborné vedomosti z nemeckého jazyka, zlepšenie fonetiky, lexikológie z konverzačných tém zameraných na cestovný ruch, reštauračné služby špecificky konverzácia s hosťom - vedomosti o inovatívnych metódach na vyučovanie cudzieho jazyka - zručnosti v používaní inovatívnych metód, vo fonetike, v syntaxi - schopnosti používať metódy, ktoré odstraňujú komunikačnú bariéru žiakov v rozprávaní v cudzom jazyku - schopnosti ako vyučovať NEJ s ohľadom na turizmus v teréne a schopnosť prepojiť vyučovanie z kníh s praktickým životom

13 AKTIVITY PO SKONČENÍ MOBILITY Po skončení mobility boli realizované aktivity: 1. Otvorené hodiny účastníčky projektu zrealizovali otvorené hodiny pre pedagógov školy s využitím skúseností z mobility. Na hodinách vykonalo vedenie školy aj hospitáciu Otvorená hodina učiteľ Petra Poláková, , ANJ Hospitácie riaditeľky a zástupkyne školy na hodinách u účastníčok štruktúrovaných kurzov priebežne počas roka vedenie školy vykonalo hospitácie u jednotlivých účastníčok mobilít. Zameralo sa na sledovanie aplikovaných metód vyučovania. Zástupkyňa školy PaedDr. Irena Šuchterová absolvovala aj besedy so žiakmi o zmenách vo vyučovaní, zaujímala sa o ich názor či sa im vzdelávanie novými metódami zdá lepšie, efektívnejšie.

14 2. Vydanie bulletinu sme vydali bulletin, v ktorom je zahrnutý celý proces realizácie projektu. Bulletin bol vydaný v printovej aj elektronickej podobe a je k dispozícii všetkým zamestnancom školy a žiakom školy. Riaditeľka školy ho prezentovala na porade riaditeľov stredných škôl Nitrianskeho samosprávneho kraja. 3. Spracovanie web stránok školy na stránke školy boli od začiatku projektu uverejňované informácie o projekte od jeho schválenia, informovanie o realizácii mobilít. Touto formou sme chceli informovať širšiu verejnosť v rámci Slovenskej republiky. 4. Prezentácia mobility, zasadanie PK, MZ, vzhľadom k tomu, že škola má záujem o implementáciu skúseností z projektu do systému školy, realizovalo sa zasadanie predmetovej komisie cudzích jazykov a ostatných predmetov s cieľom informovať o projekte a výstupoch projektu. Na základe uvedeného prebehla diskusia a na návrh PK sa uznieslo, že dopadom tohto projektu bude korekcia ŠkKP v oblasti metód výučby jazykov. 5. Publikovanie v regionálnych médiách škola vypracovala článok pre regionálnu tlač o projekte a uverejnila ho v regionálnych novinách Nitrianske noviny. Čiastkové články o projekte vypracovali účastníci. Tie sú zverejnené na webovej stránke školy Článok je publikovaný aj na stránke NSK: 6. Komunikácia s príjmajúcou organizáciou účastníčky spracovali mobilitu do prezentácie v anglickom jazyku a poslali ju om prijímajúcej organizácii.

15 VÝSTUPY A VÝSLEDKY Hmatateľné výsledky projektu: - bulletin z projektu s popisom aktivít a správ účastníkov - hodnotiaca správa projektu - Europassy - mobility - certifikát o účasti na kurze pre účastníkov od partnerskej organizácie - hodnotenie stáže v predmetovej komisii, návrh prevzatia skúseností a ich implementácia do ŠkVP - správa - využívanie etwinningu ako nástroja na šírenie informácií - prezentácie v PowerPointe - články na web stránke školy a v regionálnych novinách Nitrianske noviny Vypracované materiály s kurzov: Kurzy zamerané na aktiváciu manažmentu školy Zisťovanie atmosféry v skole Dotazník na meranie spokojnosti pedagogických zamestnancov, vyhodnotenie Personálna analýza situácie na skole Motivačné systémy a motivačné faktory Program pre tímovú spoluprácu Plán práce koordinátora prevencie drogových závislosti Plán prezentácie školy, mimovyučovacích akt. a exkurzií Plán aktivít jednotlivých tried Inovácie v riadiacich procesoch Krízový plán SOS gastronómie a cestovného ruchu Smernica IUP Plán prace školského psychológa Kurzy zamerané na modernizáciu vyučovacích metód Vzorová hodina SAMPLE LESSON Výstup z hodiny, QR CODE Article Mobile applications in language learning Príklady aktivít použitých počas vyučovania A - Anglicky jazyk Príklady aktivít použitých počas vyučovania B - Anglicky jazyk Príklady aktivít do ŠkVP- Anglicky jazyk Internetové zdroje - Anglicky jazyk Zmeny v ŠkVP Nemecky jazyk Motivácia na vyučovacej hodine Nemecky jazyk Metódy Nemecky jazyk Aktivity na hodinách ANJ Vyučovacia hodina ANJ - príklad Analýza situácie v triede Dotazník spokojnosti - pred zavedením aktivít Dotazník spokojnosti - po aktivitách Lesson plans