Bardejovská televízna spoločnosť, s. r. o. Správa o plnení rozpočtu Bardejovskej televíznej spoločnosti, s. r. o. k

Veľkosť: px
Začať zobrazovať zo stránky:

Download "Bardejovská televízna spoločnosť, s. r. o. Správa o plnení rozpočtu Bardejovskej televíznej spoločnosti, s. r. o. k"

Prepis

1 Bardejovská televízna spoločnosť, s. r. o. Radničné námestie 16, 85 1 Bardejov Na rokovanie: Materiál č.: 5c Mestskej rady, dňa Správa o plnení rozpočtu Bardejovskej televíznej spoločnosti, s. r. o. k Na základe plánu práce Návrh na uznesenie: Mestská rada v Bardejove po prerokovaní odporúča Mestskému zastupiteľstvu: - zobrať na vedomie Správu o plnení rozpočtu Bardejovskej televíznej spoločnosti, s. r. o. k Predkladá: PaedDr. Ľubomír Baláž konateľ spoločnosti Spracoval: Katarína Danková Romanová ekonómka Spravodajca: PaedDr. Ľubomír Baláž konateľ spoločnosti Prerokované: - na porade primátora dňa v Dozornej rade dňa

2 Bardejov, Plnenie rozpočtu k môžeme považovať za vyrovnané, celkové náklady sú vo výške , čo je v percentuálnom vyjadrení 53,15 %. 515 Ostatná réžia ,43 - nákup materiálu potrebného na drobné rekonštrukčné práce v priestoroch BTV 511 Spotreba materiálu ,5 - Zakúpenie ventilátorov, vysávača 5486 Poistné ,31 - uhradené poistné už za III. kvartal Výnosy Bardejovskej televíznej spoločnosti, s. r. o. k sú vo výške ,- čo je 53,72 %. Vlastné príjmy vo výške 728,- boli ovplyvnené vzniknutou situáciou v súvislosti s celosvetovou pandémiou. 3 5 Prehľad príjmov za obdobie 1. polrok Január Február Marec Apríl Máj Jún REKAPITULÁCIA: Náklady: Výnosy: Výsledok hospodárenia: 116

3 Účtovná trieda 5 Náklady Návrh rozpočtu plnenie číslo účtu názov účtu k Spotrebované nákupy 512 Kancelárske potreby , Hygienické a čistiace potreby , Náhradné diely 34, 515 Ostatná réžia , Odborná literatúra, 517 Pohonné hmoty , Drobný materiál , Spotreba materiálu , Elektrická energia , Voda 12, ,43 51 Služby 5111 Opravy a udržiavanie budov, 5112 Opravy a udržiavanie strojov 2, 5113 Opravy a udržiavanie auta , Cestovné 2, 5131 Náklady na reprezentáciu 2, 5181 Telekomunikačné služby , Poštovné , 5183 Nájomné , Školenie, 5186 Služby (internet, web) , Služby (obsluha) , Produkčné služby , 5189 Zhotovovanie záznamov, príspevkov 355, 5181 Meteorologický servis , Ostatné služby , Programy , Nájomné L. Novomeského , Účtovné služby 75, Služby PCO 152, ,94 52 Osobné náklady 521 Mzdové náklady , Odmena členom org. Spoločnosti 17, 524 Zákonné sociálne poistenie , Ostatné sociálne poistenie , Tvorba sociálneho fondu , Stravné , Náhrada príjmu - nemoc 1, ,35

4 číslo účtu názov účtu 53 Dane a poplatky 5311 Daň z motorových vozidiel 5383 Ostatné poplatky 5384 Správny poplatok Návrh plnenie rozpočtu k ,,,, ,25 7,31 5,25 52,23 55 Odpisy a opravné položky k dlhodobému majetku 5511 Odpisy Finančné náklady 5681 Bankové poplatky 5681 Ostatné finančné náklady , 59 - Dane z príjmov a prevodové účty 5911 Splatná daň z príjmov z BČ ,15 54 Iné náklady na hospodársku činnosť 5431 Dary 5483 Členské príspevky SOZA 5485 Ostatné náklady 5486 Poistné 5489 Členské príspevky - OZIS 5481 Členské príspevky - LOToS Spolu za účtovnú triedu Účtovná trieda 6 Výnosy 6 Tržby za vlastné výkony a tovar 6212 Tržby za služby - reklama, ostatné Úhrada za verejnú službu (mesto 623 Bardejov) 621 Tržby z predaja služieb , ,93, 48, Refundácia mzdy 6488 Refundácia mzdy , ,72 Spolu za účtovnú triedu

5 O činnosti BTV K oživeniu vysielania Bardejovskej televízie bezpochyby patrí aj zaradenie dovážaných programov od externých zhotoviteľov. Do vysielania sme zaradili turistickú reláciu Poď von, ktorá diváka zavedie do zaujímavých turistických miest Slovenska. V relácií Som doma radíme našim divákom ako správne kupovať, či predávať nehnuteľnosť. Séria relácií s Dr. Igorom Bukovským prináša divákovi prehľad nielen o správnej životospráve, ale aj o rôznych odvetviach z lekárskeho prostredia. Kinotip je úplne nový vysielací formát v ktorom sa divák dozvie o novinkách svetovej kinematografie. Pre milovníkov rybolovu, sme zaradili sériu náučných relácií pod názvom Rybárska TV. Rovnako sme mysleli aj na automobilových nadšencov, ktorým prinášame úplne nové časti z dielne Garáž TV. V neposlednom rade sme nezabudli ani na našich najmenších divákov, ktorým sme počas neľahkej epidemiologickej situácie vysielali v pravidelných večerných a víkendových cykloch sériu detských hudobno-divadelných predstavení Tárajko a Popletajka a čítané bájky a povesti na dobrú noc od známych slovenských hercov. Neodmysliteľnou súčasťou televízneho vysielania je dostatočná dostupnosť. Aj preto postupne rozširujeme dosah televízie. Bardejovská televízia svoj signál šíry prostredníctvom multiplexu a digitálne vysiela z vlastného vysielača, ktorý je umiestnený na sídlisku Vinbarg. Okrem šírenia signálu vzduchom mala Bardejovská televízia retransmisiou spoluprácu so spoločnosťou Antik telekom (pokrytie celá SR), UPC (pokrytie Bardejov) a Kabelko (pokrytie Bardejov). V tendencii rozšírenia dostupnosti televízie sme v roku 22 intenzívne pracovali. Naše pokrytie sme rozšírili do celého Bardejovského okresu retransmisiou s televíznymi a internetovými providermi GHP, MCOM-NET, WI-Net. Spoločnosť GeCom nás odoberá v Michalovciach a jeho okrese. Spoločnosť KOREX v Žiline a jeho okolí. V Nitre a okolí nás odoberá internetový provider Obecné siete a Nitranet.sk. Internetová televízna spoločnosť SledovanieTV.sk nás zaradila do svojho vysielacieho programu, táto spoločnosť má celoslovenský dosah. Azda najväčší televízny provideri ktorí zaradili Bardejovskú televíziu do svojej vysielacej ponuky sú Magio od Telekomu a OrangeTV s dosahom v celej SR. Novodobé technické vylepšenia, nám otvárajú ďalšie možnosti, ako sa bližšie priblížiť k naším sledovateľnom. Aj to bolo dôvodom vyhotovenie aplikácie pre všetky typy mobilných zariadení a pre ich operačné systémy Android a ios. Túto aplikáciu si môže každý užívateľ stiahnuť bezplatne v Google Play a v App Store. Týmto jednoduchým spôsobom už môže mať každý Bardejovskú televíziu vo svojom mobilnom zariadení a tak sledovať priamy prenos a archív televízie kdekoľvek na svete.

6 Vízia technických inovácií Bardejovskej televízie sa postupne naplnila aj uvedením do reality vysielaním priamych prenosov z našej cirkevnej dominanty Baziliky minor svätého Egídia v Bardejove. Dôvodom na zrealizovanie projektu bolo priblíženie slávenia svätých omší aj tím divákom, ktorí z osobných alebo zdravotných dôvodov nemôžu byť osobne v chráme a tak sme im to umožnili v pohodlí svojho domova, pred televíznou obrazovkou vidieť svoj chrám z Bardejova vo vysielacom čase každú sobotu, nedeľu a počas cirkevných sviatkov. Toto rozhodnutie veľmi ocenili naši diváci hlavne počas epidémie, ale aj mimo nej.

7 STANOVISKO k Správe o plnení rozpočtu Bardejovskej televíznej spoločnosti, s.r.o. k , prejednávané a schválené na zasadnutí Dozornej rady Bardejovskej televíznej spoločnosti, s.r.o. konanom v dňa Dozorná rada Bardejovskej televíznej spoločnosti, s.r.o. prerokovala Správu o plnení rozpočtu Bardejovskej televíznej spoločnosti, s.r.o. k ZÁKLADNÉ ÚDAJE: Obchodné meno a sídlo spoločnosti: Bardejovská televízna spoločnosť, s.r.o. Radničné námestie 16, Bardejov 85 1 IČO: Hlavná činnosť spoločnosti: Lokálne vysielanie a teletext, reklamná činnosť, výroba audiovizuálnych záznamov. Spoločníci: Mesto Bardejov, IČO: Dozorná rada: PhDr. Anton Duchnovský (predseda DR) Ľudovít Billý, Dis. art (podpredseda DR) Mgr. art. Juraj Bochňa, Art.D Mgr. Slavomír Krok Ján Nagajda, dp.r.a. Výška základného imania: Základné imanie: 8 67eur, výška vkladu: 8 67eur, rozsah splatenia: 8 67eur

8 Dozorná rada Bardejovskej televíznej spoločnosti, s.r.o. konštatuje, že Bardejovská televízna spoločnosť, s.r.o. v priebehu roka 22 pracovala v zmysle Štatútu Bardejovského televízneho vysielania, riadila sa všeobecnými záväznými predpismi vzťahujúcimi sa na jej činnosť, uzneseniami zriaďovateľa Bardejovskej televíznej spoločnosti, s.r.o. a uzneseniami Dozornej rady Bardejovskej televíznej spoločnosti. Bardejovská televízna spoločnosť, s.r.o. je držiteľom licencie na lokálne digitálne vysielanie televíznej programovej služby. Bardejovská televízia na základe rozhodnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu SR č. TD/1/2123 zo dňa vysiela prostredníctvom multiplexu (MUX-u). Držiteľom povolenia na prevádzkovanie je BARDBYT, s.r.o. Povolenie vydal Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky rozhodnutím č , č. správneho konania 8662/OSFS/212 zo dňa Na základe zmluvy medzi Bardejovskou televíznou spoločnosťou, s.r.o. a spoločnosťou BARDBYT, s.r.o. je digitálne vysielanie zabezpečené z kóty Bardejov Vinbarg. Bardejovská televízia je vo vysielaní povinná a) vyváženou skladbou programu dodržiavať princípy, zásady a charakter nezávislej inštitúcie b) zákonným, etickým spôsobom získavať a poskytovať objektívne, pravdivé, overené, všestranné a vyvážené informácie, vyjadrovať názory kultúrnou formou tak, aby si diváci mohli slobodne vytvárať orientácie a postoje c) sprostredkúvať duchovné, vedecké, umelecké a kultúrne hodnoty a tým sa podieľať na všestrannom rozvoji jednotlivca, rodiny, spoločenstva a ľudských vzťahov.

9 Komentár k činnosti Bardejovskej televízie Plnenie rozpočtu k môžeme považovať za vyrovnané, celkové náklady sú vo výške , čo je v percentuálnom vyjadrení 53,15 %. 515 Ostatná réžia ,43 nákup materiálu potrebného na drobné rekonštrukčné práce v priestoroch BTV, zakúpenie nových ohrievačov na jednotlivé pracoviská 511 Spotreba materiálu ,5 Zakúpenie ventilátorov, vysávača 5486 Poistné ,31 uhradené poistné už za III. kvartal Výnosy Bardejovskej televíznej spoločnosti, s. r. o. k sú vo výške čo je 53,72 %. Vlastné príjmy vo výške 7 28, boli ovplyvnené vzniknutou situáciou v súvislosti s celosvetovou pandémiou. 3 5 Prehľad príjmov za obdobie 1. polrok Január Február Marec Apríl Máj Jún

10 Hospodárenie Bardejovskej televíznej spoločnosti, s.r.o. za I. polrok 221: Náklady: V I. polroku 221 dosiahli náklady Bardejovskej televíznej spoločnosti, s.r.o. výšku eur. Výnosy: V I. polroku 221 boli výnosy Bardejovskej televíznej spoločnosti, s.r.o. vo výške eur. Výsledok hospodárenia: Výsledkom hospodárenia Bardejovskej televíznej spoločnosti, s.r.o. za I. polrok 221 bol zisk 1 16 eur. Náklady spolu: eur Výnosy spolu: eur Výsledok hospodárenia: eur Dozorná rada Bardejovskej televíznej spoločnosti, s.r.o. odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Bardejove Správu o plnení rozpočtu Bardejovskej televíznej spoločnosti, s.r.o. k zobrať na vedomie. PhDr. Anton Duchnovský predseda dozornej rady Bardejovskej televíznej spoločnosti, s. r. o.

11

12