VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

Veľkosť: px
Začať zobrazovať zo stránky:

Download "VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY"

Prepis

1 VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING ÚSTAV ŽELEZNIČNÍCH KONSTRUKCÍ A STAVEB INSTITUTE OF RAILWAY STRUCTURES AND CONSTRUCTIONS REKONSTRUKCE ŽELEZNIČNÍ STANICE DLUHONICE UPGRADING OF THE DLUHONICE RAILWAY STATION DIPLOMOVÁ PRÁCE MASTER S THESIS AUTOR PRÁCE AUTHOR Bc. Michal Dulák VEDOUCÍ PRÁCE SUPERVISOR BRNO 2018 Ing. Richard Svoboda, Ph.D.

2

3

4 ABSTRAKT Diplomová práca sa zaoberá rekonštrukciou železniční stanice Dluhonice. Jej cieľom je návrh stanice tak, aby vyhovovala provozu a požiadavkom správce. Súčasťou práce sú úpravy železničného svršku, spodku a systému odvodnenia stanice. KLÍČOVÁ SLOVA Železniční stanice, výhybna, rekonstrukce, odvodnění. ABSTRACT The master s thesis deals with upgrading of the Dluhonice railway station. The aim is design the station to suit the operation and the requirements of the manager. The integral parts of the thesis are adjustments to the railway superstructure, substructure and drainage system of the station. KEYWORDS Railway station, overtaking station, reconstruction, drainage

5 Bibliografická citace VŠKP Bc. Michal Dulák Rekonstrukce železniční stanice Dluhonice. Brno, s., 12 s. příl. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav železničních konstrukcí a staveb. Vedoucí práce Ing. Richard Svoboda, Ph.D.

6 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem diplomovou práci zpracoval samostatně a že jsem uvedl všechny použité informační zdroje. V Brně dne Bc. Michal Dulák Autor práce

7 POĎAKOVANIE Najväčšie ďakujem patrí vedúcemu diplomovej práce Ing. Richardovi Svobodovi, Ph.D. za odborné vedenie, čas strávený konzultáciami a snahou zodpovedať moje otázky. Ďalej by som poďakoval doc. Ing. Vladislavovi Horákovi CSc. za konzultáciu pri spracovaní geologického profilu. Takisto by som chcel poďakovať aj mojej rodine, ktorá ma podporovala počas celého štúdia na VUT FAST. Michal Dulák

8 VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Fakulta stavební Ústav železničních konstrukcí a staveb TECHNICKÁ A PRŮVODNÍ ZPRÁVA Rekonstrukce žst. Dluhonice Michal Dulák Brno 2018

9 OBSAH 1 ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE ZÁSADY PRE VYPRACOVANIE PODKLADY PREDPÍSANÉ PRÍLOHY JESTVUJÚCI STAV ZÁKLADNÉ ÚDAJE SMEROVÉ POMERY SKLONOVÉ POMERY Koľaj č Koľaj č ŽELEZNIČNÝ ZVRŠOK GEOTECHNICKÉ POMERY Použité prílohy Inžiniersko-geologický profil Inženiersko-geologické zhodnotenie ŽELEZNIČNÝ SPODOK Teleso trate Odvodnenie Stavby železničného spodku Úrovňové kríženia Mimoúrovňové kríženia NÁSTUPISKA RIEŠENIE STANICE Z DOPRAVNÉHO HĽADISKA JESTVUJÚCI STAV NAVRHOVANÝ STAV Požiadavky na rekonštrukciu Návrh NOVÝ STAV SMEROVÉ POMERY Koľaj č Koľaj č Koľaj č. 1S Koľaj č. 2S Koľaj č. 3a Koľaj č Koľaj č Koľaj č. 4a Koľaj č Koľaj č. 8a... 29

10 Koľaj č Koľaj č. 10a Koľaj č Koľaj č. 10b Koľajová spojka č Koľajová spojka č Koľajová spojka č Koľajová spojka č Koľajová spojka č Koľajová spojka č Koľajová spojka č Koľajová spojka č Koľajová spojka č Koľajová spojka č Koľajová spojka č Koľajová spojka č SKLONOVÉ POMERY Kolej č ŽELEZNIČNÝ ZVRŠOK Zostava železničného zvršku Koľajové lôžko Drážne stezky Prechodové koľajnice Rozšírenie rozchodu Zarážadlá Tabuľka výhybek Námezníky ŽELEZNIČNÝ SPODOK Pláň tělesa železničního spodku Konštrukcia železničného spodku Zemná pláň Odvodnenie POUŽITÉ ZDROJE...49 ZOZNAM POUŽITÝCH SKRATIEK A SYMBOLOV...50 PRÍLOHY...53

11 Jestvujúci stav 1 ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE 1.1 Identifikačné údaje Názov stavby: Rekonstrukce žst. Dluhonice Druh stavby: Dopravní, rekonštrukcia Zadavateľ: Ústav železničních konstrukcí a staveb Vysoké učení technické v Brně Fakulta stavební, Veveří 331/95, Brno Miesto stavby: Trať č. 309A; Přerov Česká Třebová; km 186, ,817 Obec: Přerov Katastrálne územie: Dluhonice Rokytnice u Přerova Kraj: Olomoucký Projektant: Bc. Michal Dulák Vedúci projektu: Ing. Richard Svoboda, Ph.D. 1.2 Zásady pre vypracovanie Cieľom diplomovej práce je navrhnúť rekonštrukciu železničnej stanice Dluhonice a s tým súvisiace úpravy koľajiska. V rámci rekonštrukcie je nutné vyriešiť úpravu železničného spodku s ohľadom na riadne odvodnenie stanice. 1.3 Podklady Staniční řád výhybny Dluhonice Osobná prehliadka výhybny Geodetické zaměření Nákresný přehled ČSN a ČSN Předpisy SŽDC S3 Železniční svršek Vzorové listy železničního spodku 11

12 Jestvujúci stav 1.4 Predpísané prílohy 1. Dopravní schéma železniční stanice 2. Situace 1: Vytyčovací výkresy 1: Podélný řez hlavní kolejí 1:2000/ Charakteristické příčné řezy M 1:50 6. Výkazy výměr 12

13 Jestvujúci stav 2 JESTVUJÚCI STAV 2.1 Základné údaje Výhybna Dluhonice leží na dvojkoľajnej celoštátnej elektrizovanej dráhe s pravostranným provozem, trati č. 309A Přerov Česká Třebová v km 186,775. Výhybna Dluhonice umožňuje na koridorovej trati prechod vlakov od Olomouce odbočným smerom na Ostravu alebo pokračovanie jazdy vlakov smerom na Přerov. Výhybna má traťové usporiadanie. Vo výhybni odbočuje v km 0,000=186,775 dvojkoľajná elektrizovaná trať s obojstranným provozem Prosenice Dluhonice. Vo výhybni Dluhonice dochádza k vzájomnému rušeniu jázd vlakov medzi priamym a odbočným smerom, ale aj medzi vlakmi odbočného smeru navzájom. Výhybnou prechádza trakčná sústava 3 kv DC, so zábrzdnou vzdialenosťou 1000 m, najväčšou traťovou rýchlosťou 160 km/hod s miestnym obmedzením rychlosti na trati Přerov Česká Třebová a trakčná sústava 3 kv DC, so zábrzdnou vzdialenosťou 1000 m, najväčšou traťovou rýchlosťou 100 km/hod s miestnym obmedzením pre koľaj č. 1S a 100 km/h pre koľaj č. 2S na trati Dluhonice Prosenice. Prehľadná tabuľka koľají vo výhybne [1] : Číslo koľaje Užitná dĺžka [m] Rychlost [km/h] Popis Dopravné koľaje hlavná koľaj pre trať Přerov Česká Třebová hlavná koľaj pre trať Přerov Česká Třebová predjazdná koľaj hlavná koľaj pre trať Dluhonice Prosenice hlavná koľaj pre trať Dluhonice Prosenice predjazdná koľaj Manipulačné koľaje 8a kusá, manipulačná bez TV 8b kusá, manipulačná s TV o dĺžke 70 m Spojovacie koľaje 6a prejazdná z/do Prosenic 6b prejazdná z/do Brodku u Přerova 10a prejazdná z/do Prosenic 13

14 Jestvujúci stav 10b prejazdná z/do Brodku u Přerova Odvratné koľaje 10c kusá, bez TV 2.2 Smerové pomery Riešený úsek stanice začína v koleji č. 1 v km 186,021 a v koleji č. 2S v km 185,750 (zo smeru Prosenice) a končí v koleji č. 1 v km 187,817 (smer Brodek u Přerova). V stanici je celkom 8 koľají, z toho 6 je dopravných a 2 koľaje sú manipulačné. Železničná stanica sa nachádza v oblúku, přerovské zhlaví a brodecké zhlaví sú v priamej. Osové vzdialenosti koľají sa pohybujú od 4,90 do 5,30 m a 9,90 m medzi koľajami 6 a 10. Rýchlosť v hlavných koľajách je 100 km.h -1, ostatných koľajách 60 km.h -1 a 40 km.h -1 a koľajových spojkách je rychlost 80 a 40 km.h -1. V stanici je 32 výhybiek a 3 výkolejky. Výhybky sú pomerovej sústavy. 2.3 Sklonové pomery Priebeh existujúcej nivelety hlavných koľají je vo forme geodetického zamerania. Použitý výškový systém je Balt po vyrovnaní (Bpv). Výšky sú vztiahnuté k nivelete TK Koľaj č. 1 Popis Sklon [ ] Dĺžka [m] ZÚ 185,300 LN 185,636 LN 186,125 LN 186,330 LN 186,401 LN 186,794 LN 187,029 LN 187,225 LN 187,319 LN 187,927 KÚ 188,269-0, , , , , , , , , ,50-2,30 0,342-2,30 14

15 Jestvujúci stav Koľaj č. 2 Popis Sklon [ ] Dĺžka [m] ZÚ 185,300 LN 185,640 LN 186,008 LN 186,150 LN 186,430 LN 186,705 LN 186,979 LN 187,381 LN 187,531 LN 187,664 LN 187,869 KÚ 2.4 Železničný zvršok -0, , , , , , , , , , ,22-2,30 Vo výhybni je použitých niekoľko druhov podvalov a upevnenia koľají. Sústava železničného zvršku vo výhybni je R 65 a S 49. Najčastějším typom upevnenia je upevnenie typu K s tuhou svorkou ŽS 4 na betonových podvaloch SB 8P s rebrovou podkladnicou S4 pl, upevnenie typu K s tuhou svorkou ŽS 4 na drevených podvaloch, v odvratnej koľaji upevnenie s rozponovou podkladnicou na podvaloch SB 3 a upevnenie W14 na podvaloch B 91S/1 s pružnými svorkami Skl 14. Vo výhybni prevažuje rozdelenie podvalov d. Kusé koľaje č. 8a 10c sú ukončené zarážadlom s dreveným podvalom a 8b koľajnicovým zarážadlom. 2.5 Geotechnické pomery Použité prílohy Geologická mapa ČR (GeoČR 50), M 1:50 000, list Přerov Archiv GČS Geofond Praha 15

16 Jestvujúci stav Inžiniersko-geologický profil Kvartérny podklad v záujmovom území tvoria horniny Geotechnické vlastnosti hornin Geotechnické vlastnosti hornin boli stanovené s prihliadnutím k dnes už neplatnej norme ČSN Kvartérne sedimenty Fluviálne jíly F6 CL íl s nízkou plasticitou Poissonovo číslo ν = 0,40 Prevodný součinitel β = 0,47 Objemová tiaž γ = 18,0 knm -3 Deformačný modul Edef = 15 MPa Oedometrický modul deformácie Eoed = Edef / β = 27,40 MPa Totálná súdržnosť (koheze) cu = 200 kpa Totálny uhol vnútorného trenia φu = 0 Efektívna súdržnosť cef = 24 kpa Efektivný uhol vnútorného trenia φef = 23 Tabuľková výpočtová únosnosť Rdt = 150 kpa Piesky so štrkom až piesky stredne uľahlé S4 SM Poissonovo číslo ν = 0,30 Prevodný součinitel β = 0,74 Objemová tiaž γ = 18,0 knm -3 Deformačný modul Edef = 5 MPa Oedometrický modul deformácie Eoed = Edef / β = 6,76 MPa Totálná súdržnosť (koheze) cu = 30 kpa Totálny uhol vnútorného trenia φu = 0 Efektívna súdržnosť cef = 8 kpa Efektivný uhol vnútorného trenia φef = 28 Tabuľková výpočtová únosnosť Rdt = 175 kpa Piesčité štrky s jílem stredne uľahlé G3 GF Poissonovo číslo ν = 0,25 Prevodný součinitel β = 0,83 16

17 Jestvujúci stav Objemová tiaž γ = 19 knm -3 Efektívna objemová tiaž γ = 8 knm -3 Deformačný modul Edef = 15 MPa Oedometrický modul deformácie Eoed = Edef / β = 20,27 MPa Efektívna súdržnosť cef = 0 kpa Efektivný uhol vnútorného trenia φef = 30 Tabuľková výpočtová únosnosť Rdt = 300 kpa Neogenné jíly tuhé až pevné F7 MH Poissonovo číslo ν = 0,40 Prevodný součinitel β = 0,47 Objemová tiaž γ = 21 knm -3 Efektivní objemová tíha γ = 9 knm -3 Deformační modul Edef = 3 až 5 MPa Oedometrický modul deformace Eoed = Edef / β = 10,64 MPa Efektivní soudržnost cef = 4 kpa Efektivní úhel vnitřního tření φef = 0 17

18 Jestvujúci stav Inženiersko-geologické zhodnotenie Najvyššia hladina podzemnej vody sa nachádza 2,77 m pod terénom (zistené z inžiniersko geologických vrtov. Deformácia (pokles) koľají pravdepodobne súvisí s málo únosnou a dlhodobo stlačiteľnou základovou podou, tvorenou ílovitými zeminami. V súčasnej dobe možno predpokladať vzhľadom k veku objektu, že väčšina sadania násypu a jeho podloží už prebehla. Jedná sa o nepriepustné podložie. Zatriedenie zeminy podľa normy ČSN F6 CL íl s nízkou plasticitou. 2.6 Železničný spodok Teleso trate Stanice i priľahlé úseky trate sú buď priamo na teréne alebo v miernom násype. Terén se priečne svahuje na juh smerom k rieke Bečva a pozdĺžne klesá na trati smerom od Přerova Odvodnenie Vo výhybne sa nachádza nedostatočné odvodňovacie zariadenie. Nie je tu žiadna sústava trativodov a šachiet. U koľaje č. 1 je nespevnený ľavý príkop od km 185, do km 186, U koľaje č. 10a je nespevnený príkop od km186, do 186, a u koľaje č.10 od km 186, do km 187, U koľaje č. 10 sa pozdĺž mostnej opery nachádza trubný propustek od km 186, do km 186, Stavby železničného spodku Propustky Druh konštrukcie Profil 185,438 propustek 185,608 propustek 185,742 propustek 18

19 Jestvujúci stav 186,231 propustek 600 x 1000 mm 186,445 propustek 187,411 propustek 188,246 rámový propustek Úrovňové kríženia V km 185,610 je železničný prejazd P 6525 krížený s cestou III. triedy. Prejazd prechádza 4 staničnými koľajami. Šírka prejazdu je 9,5 m a je zabezpečený svetelným zabezpečovacím zariadením. Konštrukciu prejazdu tvoria pryžové panely STRAIL. V km 186,124 je železničný prejazd P 6526 krížený s obslužnou komunikáciou. Prejazd prechádza 4 staničnými koľajami. Šírka prejazdu je asi 5 m a je zabezpečený svetelným zabezpečovacím zariadením. Konštrukciu prejazdu tvoria pryžové panely STRAIL. Prejazdy budú v ďalších prácach zrušené, čo umožní vloženie výhybiek do tohto priestoru Mimoúrovňové kríženia V km 186,692 je u VB silniční nadjazd. Nadjazd prechádza ponad 6 staničných koľají. Šírka nadjazdu je 7,0 m, dĺžka premostenia je 38 m. U nadjazdu sa bude rušiť pilier, vďaka čomu sa vybududuje nová dopravná koľaj č Nástupiska V staničnom ráde je uvedené, že v stanici sa nachádzajú 2 sypané nástupiska s prístupom v úrovni, ktoré sa však vo výhybni v súčasnej dobe nenechádzajú. Tabuľka jestvujúcich nástupisk [1] : Číslo nástupiska U koľaje Dĺžka [m] Typ úrovňové, jednostranné, sypané úrovňové, jednostranné, sypané 19

20 Jestvujúci stav 3 RIEŠENIE STANICE Z DOPRAVNÉHO HĽADISKA 3.1 Jestvujúci stav Osobné a nákladné vlaky vo výhybni využívajú koľaje č. 1, 2, 4, 6. Vlaky osobnej prepravy z odbočnej trate Dluhonice Prosenice dnes používajú predovšetkým koľaje č. 4 a 6. Vlaky osobnej dopravy využívajúce túto trať v stanici nezastavujú. Predjazdné koľaje č. 3 a 10 nie sú využívané často (3 denne). Kusé koľaje 8a a 8b sú v stanici využívané. Kusé koľaje slúžia pre občasné odstavenie vozov alebo lokomotiv. 3.2 Navrhovaný stav Požiadavky na rekonštrukciu Rýchlosť v hlavných koľajách: 130 km/h 120 km/h Rýchlosť v predjazdných koľajách: 60 km/h Počet nástupních hran: Min. dĺžka užitočnej dĺžky pre Os / R: 800 m V rámci studie rekonštrukcie výhybny bolo navrhnuté riešenie Návrh Myšlienkou návrhu je prepojenie jestvujúcich koľají č. 8a a č. 8b do dopravnej koľaje č. 8 pri zrušení podpery na nadjazde v km 186,692, ktorý bude v ďalších prácach zrekonštruovaný na lávku pre peších. Hlavné koľaje od/do Přerova sú koľaje č. 1,2 a smer Prosenice to sú koľaje č. 6, 8. Ako predjazdné koľaje boli vo výhybni navrhnuté koľaje č. 3 a to pre smer Olomouc Přerov a koľaj č. 4 pre smer opačný, ktorá bude spoločná predjazdná aj pre smer Prosenice Dluhonice kvôli zachovaniu ľavostranného provozu na dluhonickej spojke. Vlaky v smere Dluhonice Prosenice musia ísť vo výhybni po koľaji č. 8, vlaky opačného smeru vstúpia do výhybny po traťovej koľaji č.1s na dopravnú koľaj č. 6. Pre smer jazdy Dluhonice Prosenice bude funkciu dopravnej koľaje preberať dopravná koľaj č

21 Jestvujúci stav Na koľaj č. 8 a 10 sa vlaky od Olomouce dostanú novo navrhnutými spojkami. Vo návrhu sa počíta s kompletnou rekonštrukciou železničného zvršku a spodku v stanici. Hlavnou výhodou tejto varianty je vytvorenie novej dopravnej koľaje č. 8, vďaka čomu sa získa sedem dopravných koľají, z toho štyri hlavné. 21

22 Nový stav 4 NOVÝ STAV 4.1 Smerové pomery Prehľadná tabuľka koľají v stanici: Číslo koľaje Užitná dĺžka [m] Rychlost [km/h] Popis Dopravné koľaje hlavná koľaj pre trať Přerov Česká Třebová hlavná koľaj pre trať Přerov Česká Třebová predjazdná koľaj predjazdná koľaj hlavní koľaj pre trať Dluhonice Prosenice hlavní koľaj pre trať Dluhonice Prosenice predjazdná koľaj Manipulačné koľaje 3a odvratná koľaj 4c odvratná koľaj 10a odvratná koľaj; odstavenie, údržba lokomotiv 10b odvratná koľaj Začiatok úseku je na hlavnej koľaji č. 1 v smere Přerov v priamej v staničení 185, km. Koniec úseku je na hlavnej koľaji č. 1 ve smere na Brodek u Přerova v priamej v km 188, V novom stave je rýchlosť v hlavných koľajách 130 km.h -1 a 120 km.h -1, v dopravných koľajách a koľajových spojkách 50 km.h -1 a v manipulačných koľajách 40 km.h -1. Jestvujúce osové vzdialenosti koľají vo výhybne sa pohybujú od 4,90 do 5,30 m. Novo je navrhnutá osová vzdialenosť koľají 5,00 m. Na přerovskom záhlaví je osová vzdialenosť medzi koľajami č. 1 a 2 4,100m; 4,100m medzi koľajami 2 a 1S a 5,000m medzi koľajami 1S a 2S. Na brodeckom záhlaví je os. vzdialenosť medzi k.č. 1 a 2 4,810 m. Z dôvodu rozšírenia osovej vzdialenosti sú na všetkých štyroch hlavných koľajách navrhnuté koľajové S. Napojenie na jestvujúce koľaje 1, 2, 1S a 2S na přerovskom a brodeckom záhlaví bude prevedené pomocou výbehu SÚK v 50 metrovej dĺžke, ktorá bude realizována na mieste podľa potreby. 22

23 Nový stav Koľaj č. 1 Rýchlosť v koľaji 130 km.h -1 Funkcia Užitná dĺžka hlavná koľaj 892 m Popis ZÚ1 185, ZO1 185, Priama dĺžky 4,003 m ZO4 185, KO4/ZO7 185, (ľavostranný) R= m; V=130 km/h; D=0 mm; I=8 mm; α s=0,1679 g ; d o=65,951 m; T=32,976 m KO4/ZO7 185, KO7 185, (pravostranný) R= m; V=130 km/h; D=0 mm; I=8 mm; α s=0,1679 g ; d o=65,951 m; T=32,976 m KO7 185, ZV4 185, Priama dĺžky 220,902 m ZV4 185, KV4 185, (prejazd hlavnou vetvou) J60-1: I,P,l,b KV4 185, KV11 186, Priama dĺžky 426,024 m KV11 186, ZV11 186, c ZV11 186, ZV12 186, Priama dĺžky 12,000 m ZV12 186, KV12 186, (prejazd hlavnou vetvou) J60-1: I,L,l,b KV12 186, ZP14 186, Priama 130,065 m ZP14 186, ZO14 186, n=9,12v; L k=131,630 m; A=362; m=0,723 m; klotoida ZO14 186, KO14 187, (pravostranný) R=998 m; V=130 km/h; D=111 mm; I=89 mm; α s=42,9848 g ; d o=542,223 m; T=416,398 m KO14 187, KP14 187, n=9,12v; L k=131,630 m; A=362; m=0,723 m; klotoida KP14 187, KV20 187, Priama dĺžky 4,828 m KV20 187, ZV20 187, (prejazd hlavnou vetvou) J60-1: I,P,p,b ZV20 187, ZV21 187, Priama dĺžky 12,000 m ZV21 187, KV21 187, (prejazd hlavnou vetvou) J60-1: I,P,l,b KV21 187, ZO29 187, Priama dĺžky 417,279 m ZO29 187, KO29 187, (pravostranný) R=6000 m; V=130 km/h; D=0 mm; I=34 mm; α s=0,7160 g ; d o=67,482 m; T=33,741m KO29 187, KV30 188, Priama dĺžky 138,479 m KV30 188, ZV30 188, (prejazd hlavnou vetvou) 23

24 Nový stav J60-1:26, L,p,b ZV30 188, KÚ1 188, Priama dĺžky 126,513 m Koľaj č. 2 Rýchlosť v koľaji 130 km.h -1 Funkcia Užitočná dĺžka hlavná koľaj 1033 m Popis ZÚ1 185, ZO3 185, Priama dĺžky 14,616 m ZO3 185, KO3/ZO8 185, (pravostranný) R=8 000 m; V=130 km/h; D=0 mm; I=25 mm; α s=0,5511 g ; d o=69,250 m; T=34,625 m KO3/ZO8 185, KO8 185, (ľavostranný) R=8 000 m; V=130 km/h; D=0 mm; I=25 mm; α s=0,5511 g ; d o=69,250 m; T=34,625 m KO8 185, KV5 185, Priama dĺžky 279,702 m KV5 185, ZV5 185, (prejazd hlavnou vetvou) J60-1: I,P,l,b ZV5 185, KV6 185, Priama dĺžky 13,000 m KV6 185, ZV6 185, (prejazd hlavnou vetvou) J60-1:26, L,p,b ZV6 185, ZV7 185, Priama dĺžky 6,000 m ZV7 185, KV7 186, (prejazd hlavnou vetvou) J60-1: I,P,l,b KV7 186, ZV9 186, Priama dĺžky 78,626 m ZV9 186, KV9 186, (prejazd hlavnou vetvou) J60-1:26, L,l,b KV9 186, ZV10 186, Priama dĺžky 117,036 m ZV10 186, KV10 186, (prejazd hlavnou vetvou) J60-1: I,P,l,b KV10 186, ZP16 186, Priama dĺžky 157,692 m ZP16 186, ZO16 186, n=9,10v; Lk=131,300 m; A=361; m=0,723 m; klotoida ZO16 186, KO16 187, (pravostranný) R=993 m; V=130 km/h; D=111 mm; I=90 mm; α s=42,9848 g ; d o=539,177 m; T=414,478 m KO16 187, KP16 187, n=9,10v; Lk=131,300 m; A=361; m=0,723 m; klotoida KP16 187, KV23 187, Priama dĺžky 70,635 m KV23 187, ZV23 187, (prejazd hlavnou vetvou) J60-1: I,L,l,b ZV23 187, KV25 187, Priama dĺžky 5,157 m 24

25 Nový stav KV25 187, ZV25 187, (prejazd hlavnou vetvou) J60-1: I,P,p,b ZV25 187, ZO25 187, Priama dĺžky 54,749 m ZO25 187, KO25 187, (pravostranný) R= m; V=130 km/h; D=0 mm; I=15 mm; α s=0,3013 g ; d o=65,313 m; T=32,656 m KO25 187, KV27 187, Priama dĺžky 70,675 m KV27 187, ZV27 187, (prejazd hlavnou vetvou) J60-1:26, L,l,b ZV27 187, KV28 187, Priama dĺžky 13,000 m KV28 187, ZV28 187, (prejazd hlavnou vetvou) J60-1:26, L,l,b ZV28 187, ZV29 187, Priama dĺžky 30,000 m ZV29 187, KV29 187, (prejazd hlavnou vetvou) J60-1:26, L,p,b KV29 187, ZO31 188, Priama dĺžky 202,667 m ZO31 188, KO31/KÚ2 188, (pravostranný) R= m; V=130 km/h; D=0 mm; I=20 mm; α s=0,4195 g ; d o=65,891 m; T=32,946 m Koľaj č. 1S Rýchlosť v koľaji 120 km.h -1 Funkcia Užitočná dĺžka - hlavná koľaj Popis ZÚ1S/ZO1 185, KO1/ZO5 185, (pravostranný) R=4 100 m; V=120 km/h; D=0 mm; I=42 mm; α s=0,8412 g ; d o=52,438 m; T=26,219 m KO1/ZO5 185, KO5 185, (ľavostranný) R=4 100 m; V=120 km/h; D=0 mm; I=42 mm; α s=0,8396 g ; d o=54,070 m; T=27,035 m KO5 185, KV2 185, Priama dĺžky 132,471 m Koľaj č. 2S Rýchlosť v koľaji 120 km.h -1 Funkcia Užitočná dĺžka hlavná koľaj 25

26 Nový stav Popis ZÚ2S 185, ZO2 185, Priama dĺžky 6,626 m ZO2 185, KO2/ZO6 185, (pravostranný) R=4 100 m; V=120 km/h; D=0 mm; I=42 mm; α s=0,7627 g ; d o=49,117 m; T=24,559 m KO2/ZO6 185, KO6/ZV1 185, (ľavostranný) R=4 100 m; V=120 km/h; D=0 mm; I=42 mm; α s=0,7879 g ; d o=50,746 m; T=25,373 m Koľaj č. 3a Rýchlosť v koľaji 40 km.h -1 Funkcia Užitočná dĺžka odvratná koľaj 50 m Popis KK3a 186, KV15 186, Priama dĺžky 73,044 m KV15 186, ZV15 186, (prejazd hlavnou vetvou) J49-1: I,L,p,b Koľaj č. 3 Rýchlosť v koľaji 60 km.h -1 Funkcia Užitočná dĺžka predjazdná koľaj 892 m Popis ZV15 186, ZO15 186, Priama dĺžky 137,323 m ZO15 186, KO15 187, (pravostranný) R=1 003 m; V=60 km/h; D=0 mm; I=43 mm; α s=42,9846 g ; d o=677,226 m; T=352,092 m KO15 187, ZO21 187, Priama dĺžky 12,100 m ZO21 187, KO21 187, (pravostranný) R=500 m; V=60 km/h; D=0 mm; I=85 mm; α s=5,2931 g ; d o=41,572 m; T=20,798 m KO21 187, KV20 187, Priama dĺžky 17,411 m KV20 187, ZV20 187, (prejazd odbočnou vetvou) J60-1: I,P,p,b 26

27 Nový stav Koľaj č. 4 Rýchlosť v koľaji 60 km.h -1 Funkcia Užitočná dĺžka predjazdná koľaj 990 m Popis ZV10 186, KV10 186, (prejazd odbočnou vetvou) J60-1: I,P,l,b KV10 186, ZO13 186, Priama dĺžky 17,763 m ZO13 186, KO13 186, (ľavostranný) R=500 m; V=60 km/h; D=0 mm; I=85 mm; α s=5,2929 g ; d o=41,571 m; T=20,797 m KO13 186, KV16 186, Priama dĺžky 12,000 m KV16 186, ZV16 186, (prejazd hlavnou vetvou) J49-1: I,L,p,b ZV16 186, ZP17 186, Priama dĺžky 43,913 m ZP17 186, ZO17 186, n=9,97v; Lk=130,969 m; A=360; m=0,723 m; klotoida ZO17 186, KO17 187, (pravostranný) R=988 m; V=60 km/h; D=0 mm; I=43 mm; α s=42,9848 g ; d o=536,132 m; T=412,557 m KO17 187, KP17 187, n=9,97v; Lk=130,969 m; A=360; m=0,723 m; klotoida KP17 187, ZV18 187, Priama dĺžky 12,000 m ZV18 187, KV18 187, (prejazd hlavnou vetvou) J49-1: I,L,l,b KV18 187, KV22 187, Priama dĺžky 21,519 m KV22 187, ZV22 187, (prejazd hlavnou vetvou) J49-1:9-190-L,l,b Koľaj č. 4a Rýchlosť v koľaji 40 km.h -1 Funkcia Užitočná dĺžka odvratná koľaj 50 m Popis ZV22 187, KK4a 187, Priama dĺžky 50,000 m 27

28 Nový stav Koľaj č. 6 Rýchlosť v koľaji 120 km.h -1 Funkcia Užitočná dĺžka hlavná koľaj 933 m Popis KV2 185, ZV2 185, (prejazd hlavnou vetvou) J60-1:26, L,l,b ZV2 185, ZV3 185, Priama dĺžky 30,000 m ZV3 185, KV3 185, (prejazd hlavnou vetvou) J60-1:26, L,p,b KV3 185, KV8 186, Priama dĺžky 197,237 m KV8 186, ZV8/ZO9 186, (prejazd hlavnou vetvou) ZV8/ZO9 186, KO9/ZO11 186, J60-1: I,P,p,b (pravostranný) R=4 100 m; V=120 km/h; D=0 mm; I=42 mm; α s=2,2233 g ; d o=143,185 m; T=71,600 m KO9/ZO11 186, KO11/ZV13 186, (ľavostranný) R=4 100 m; V=120 km/h; D=0 mm; I=42 mm; α s=2,2233 g ; d o=143,184 m; T=71,599 m KO11/ZV13 186, KV13 186, (prejazd hlavnou vetvou) J60-1: I,L,l,b KV13 186, ZP18 186, Priama dĺžky 102,880 m ZP18 186, ZO18 186, n=10,37v; Lk=130,637 m; A=358; m=0,723 m; klotoida ZO18 186, KO18 187, (pravostranný) R=983 m; V=120 km/h; D=105 mm; I=68 mm; α s=42,9848 g ; d o=533,087 m; T=410,636 m KO18 187, KP18 187, n=10,37v; Lk=130,637 m; A=358; m=0,723 m; klotoida KP18 187, ZV19 187, Priama dĺžky 37,648 m ZV19 187, KV19 187, (prejazd hlavnou vetvou) J60-1:9-190-L,l,b KV19 187, ZO24 187, Priama dĺžky 67,238 m ZO24 187, KO24 187, (ľavostranný) R=2 500 m; V=120 km/h; D=0 mm; I=68 mm; α s=3,4769 g ; d o=136,536 m; T=68,285 m KO24 187, ZO26 187, Priama dĺžky 30,000 m ZO26 187, KO26/KV27 187, (pravostranný) 28

29 Nový stav R=2 500 m; V=120 km/h; D=0 mm; I=68 mm; α s=1,3770 g ; d o=54,073 m; T=27,038 m KO26/KV27 187, ZV27 187, (prejazd odbočnou vetvou) J60-1:26, L,l,b Koľaj č. 8a Rýchlosť v koľaji 120 km.h -1 Funkcia Užitočná dĺžka hlavná koľaj 730 m Popis ZV1 185, KV1 185, (prejazd hlavnou vetvou) J60-1:26, L,p,b KV1 185, ZO10 186, Priama dĺžky 486,806 m ZO10 186, KO10/ZO12 186, (pravostranný) R=4 100 m; V=120 km/h; D=0 mm; I=42 mm; α s=2,2233 g ; d o=143,185 m; T=71,600 m KO10/ZO12 186, KO12/ZV14 186, (ľavostranný) R=4 100 m; V=120 km/h; D=0 mm; I=42 mm; α s=2,2233 g ; d o=143,185m; T=71,600 m Koľaj č. 8 Rýchlosť v koľaji 120 km.h -1 Funkcia Užitočná dĺžka hlavná koľaj 921 m Popis ZV14 186, KV14 186, (prejazd hlavnou vetvou) J60-1: I,P,p,b KV14 186, ZP19 186, Priama dĺžky 103,045 m ZP19 186, ZO19 186, n=10,34v; Lk=130,305 m; A=357; m=0,723 m; klotoida ZO19 186, KO19 187, (pravostranný) R=978 m; V=120 km/h; D=105 mm; I=69 mm; α s=42,9848 g ; d o=530,044 m; T=408,714 m KO19 187, KP19 187, n=10,34v; Lk=130,305 m; A=357; m=0,723 m; klotoida KP19 187, KV24 187, Priama dĺžky 70,628 m KV24 187, ZV24 187, (prejazd hlavnou vetvou) J60-1: I,L,l,b 29

30 Nový stav ZV24 187, ZO23 187, Priama dĺžky 14,705 m ZO23 187, KO23 187, (ľavostranný) R=2 500 m; V=120 km/h; D=0 mm; I=68 mm; α s=2,8636 g ; d o=112,454 m; T=56,237 m KO23 187, ZV26 187, Priama dĺžky 103,627 m ZV26 187, KV26 187, (prejazd hlavnou vetvou) J60-1:9-190-P,p,b KV26 187, ZO28 187, Priama dĺžky 58,846 m ZO28 187, KO28/KV28 187, (pravostranný) R=2 500 m; V=120 km/h; D=0 mm; I=68 mm; α s=0,7639 g ; d o=30,000 m; T=15,000 m KO28/KV28 187, ZV28 187, (prejazd odbočnou vetvou) J60-1:26, L,l,b Koľaj č. 10a Rýchlosť v koľaji 40 km.h -1 Funkcia Užitočná dĺžka odvratná koľaj 50 m Popis KK10a 186, KV17 186, Priama dĺžky 73,081 m KV17 186, ZV17 186, (prejazd hlavnou vetvou) J49-1: I,P,l,b Koľaj č. 10 Rýchlosť v koľaji 60 km.h -1 Funkcia Užitočná dĺžka predjazdná koľaj 917 m Popis ZV17 186, ZP20 186, Priama dĺžky 44,411 m ZP20 186, ZO20 186, n=9,90v; Lk=129,971 m; A=356; m=0,723 m; klotoida ZO20 186, KO20 187, (pravostranný) R=973 m; V=60 km/h; D=0 mm; I=44 mm; α s=42,9848 g ; d o=527,001 m; T=406,792 m KO20 187, KP20 187, n=9,90v; Lk=129,971 m; A=356; m=0,723 m; klotoida KP20 187, ZO22 187, Priama dĺžky 12,000 m 30

31 Nový stav ZO22 187, KO22 187, (ľavostranný) R=500 m; V=60 km/h; D=0 mm; I=85 mm; α s=5,2932 g ; d o=41,572 m; T=20,798 m KO22 187, KV24 187, Priama dĺžky 17,411 m KV24 187, ZV24 187, (prejazd odbočnou vetvou) J49-1: I,L,l,b Koľaj č. 10b Rýchlosť v koľaji 40 km.h -1 Funkcia Užitočná dĺžka odvratná koľaj 50 m Popis ZV26 187, KV26 187, (prejazd odbočnou vetvou) J60-1:9-190-P,p,b KV26 187, ZO27 187, Priama dĺžky 18,138 m ZO27 187, KO27 187, (ľavostranný) R=190 m; V=40 km/h; D=0 mm; I=100 mm; α s=7,0477 g ; d o=21,025 m; T=10,523 m KO27 187, KK10b 187, Priama dĺžky 40,251 m Koľajová spojka č. 1 2 Rýchlosť v koľaji 120 km.h -1 Funkcia spojka medzi dopravnými koľajami Popis ZV1 185, KV1 185, (prejazd odbočnou vetvou) J60-1:26, L,p,b KV1 185, KV2 185, Priama dĺžky 38,260 m KV2 185, ZV2 185, (prejazd odbočnou vetvou) J60-1:26, L,l,b Koľajová spojka č. 3 6 Rýchlosť v koľaji 120 km.h -1 Funkcia spojka medzi dopravnými koľajami ZV3 185, KV3 185, Popis (prejazd odbočnou vetvou) J60-1:26, L,p,b 31

32 Nový stav KV3 185, KV6 185, Priama dĺžky 38,260m (prejazd odbočnou vetvou) ZV6 185, KV6 185, J60-1:26, L,p,b Koľajová spojka č. 4 5 Rýchlosť v koľaji 60 km.h -1 Funkcia spojka medzi dopravnými koľajami Popis ZV4 185, KV4 185, (prejazd odbočnou vetvou) J60-1: I,P,l,b KV4 185, KV5 185, Priama dĺžky 16,214 m KV5 185, ZV5 185, (prejazd odbočnou vetvou) J60-1: I,P,p,b Koľajová spojka č. 7 8 Rýchlosť v koľaji 60 km.h -1 Funkcia spojka medzi dopravnými koľajami Popis ZV7 185, KV7 186, (prejazd odbočnou vetvou) J60-1: I,P,l,b KV7 186, KV8 186, Priama dĺžky 16,214 m KV8 186, ZV8 186, (prejazd odbočnou vetvou) J60-1: I,P,p,b Koľajová spojka č Rýchlosť v koľaji 120 km.h -1 Funkcia spojka medzi dopravnými koľajami Popis ZV9 186, KV9 186, (prejazd odbočnou vetvou) J60-1:26, L,l,b KV9 186, KV11 186, Priama dĺžky 38,260 m KV11 186, ZV11 186, (prejazd odbočnou vetvou) J60-1:26, L,p,b 32

33 Nový stav Koľajová spojka č Rýchlosť v koľaji 60 km.h -1 Funkcia spojka medzi dopravnými koľajami Popis ZV12 186, KV12 186, (prejazd odbočnou vetvou) J60-1: I,L,l,b KV12 186, KV15 186, Priama dĺžky 16,184 m (prejazd odbočnou vetvou) ZV15 186, KV15 186, J49-1: I,L,p,b Koľajová spojka č Rýchlosť v koľaji 60 km.h -1 Funkcia spojka medzi dopravnými koľajami Popis ZV13 186, KV13 186, (prejazd odbočnou vetvou) J60-1: I,L,l,b KV13 186, KV16 186, Priama dĺžky 16,214 m KV16 186, ZV16 186, (prejazd odbočnou vetvou) J49-1: I,L,p,b Koľajová spojka č Rýchlosť v koľaji 60 km.h -1 Funkcia spojka medzi dopravnými koľajami Popis ZV14 186, KV14 186, (prejazd odbočnou vetvou) J60-1: I,P,l,b KV14 186, KV17 186, Priama dĺžky 16,214 m KV17 186, ZV17 186, (prejazd odbočnou vetvou) J49-1: I,P,l,b Koľajová spojka č Rýchlosť v koľaji 60 km.h -1 Funkcia spojka medzi dopravnými koľajami Popis ZV18 187, KV18 187, (prejazd odbočnou vetvou) J49-1: I,L,l,b KV18 187, KV23 187, Priama dĺžky 16,214 m 33

34 Nový stav KV23 187, ZV23 187, (prejazd odbočnou vetvou) J60-1: I,L,l,b Koľajová spojka č Rýchlosť v koľaji 40 km.h -1 Funkcia spojka medzi hlavnou a odvratnou koľajou Popis ZV19 187, KV19 187, (prejazd odbočnou vetvou) J60-1:9-190-L,l,b KV19 187, KV22 187, Priama dĺžky 12,046 m KV22 187, ZV22 187, (prejazd odbočnou vetvou) J49-1:9-190-L,l,b Koľajová spojka č Rýchlosť v koľaji 60 km.h -1 Funkcia spojka medzi dopravnými koľajami Popis ZV21 187, KV21 187, (prejazd odbočnou vetvou) J60-1: I,P,l,b KV21 187, KV25 187, Priama dĺžky 16,210 m KV25 187, ZV25 187, (prejazd odbočnou vetvou) J60-1: I,P,p,b Koľajová spojka č Rýchlosť v koľaji 120 km.h -1 Funkcia spojka medzi dopravnými koľajami Popis ZV29 187, KV29 187, (prejazd odbočnou vetvou) J60-1:26, L,p,b KV29 187, ZO30 188, Priama dĺžky 30,000 m ZO30 188, KO30/KV30 188, (pravostranný) R=2 500 m; V=120 km/h; D=0 mm; I=68 mm; α s=0,4355 g ; d o=17,104 m; T=8,552 m KO30/KV30 188, ZV30 188, (prejazd odbočnou vetvou) J60-1:26, L,p,b 34

35 Nový stav 4.2 Sklonové pomery Výškový systém je Balt po vyrovnání. Všetky výšky sú vztiahnuté k nivelete TK. Navrhované parametre výškových prvkov sú v súlade s ČSN Kolej č. 1 Popis Výška [m] sklon [ ] dĺžka [m] R v [m] t z [m] y v [m] ZÚ 185, ,166-0,78 232,198 LN ,474 0, , ,985-1,20 600,156 LN ,505 0, , ,264-0,48 557,782 LN 186, , ,393 0,001-1,46 723,103 LN 187, , ,631 0,000-0,70 740,759 LN 188, , ,571 0,000-0,54 26,936 KÚ 188, ,406 Rovnaké výšky nivelety TK ako koľaj č. 1 majú v priečnych rezoch tiež koľaje č. 1, 2, 3a, 3, 4, 6, 8 a 10 a, 10 a všetky koľajové spojky a to včetne odbočné trate, ktorá vedie v súbehu s hlavnou traťou. 4.3 Železničný zvršok Zostava železničného zvršku V hlavných staničných koľajách č. 1, 2, 6 a 8 je navrhnuté pružné bezpodkladnicové upevnenie koľajnic tvarov 60 E2 na betonových pražcoch B91 S/1 s upevnením W14 (pružná svorka Skl 14 a uhlová vodiaca podložka Wfp 14K) s rozdelením pražcov u. V predjazdných koľajách je pružné bezpodkladnicové upevnenie koľajnic tvaru 49 E1 na betonových podvaloch B03 s rozdelením podvalov d. V manipulačných koľajách je tuhé podkladnicové upevnenie typu K (rebrová podkladnica a tuhá svorka ŽS4), koľajnice tvaru 49 E1 na betonových podvaloch s rozdelením pražcov d. Všetky nové výhybky sú pomerovej sústavy s pružným podkladnicovým upevnením koľajníc tvarov 49 E1 a 60 E2 na predpätých betonových podvaloch VPS. 35

36 Nový stav V celom úseku je navrhnutá bezstyková koľaj podľa predpisu SŽDC S3/ Koľajové lôžko Pre koľajové lože bude použitý štrk frakcie 31,5/63 mm v tl. 350 mm pod ložnú plochu pražce u dopravných koľají a 300 mm u manipulačných koľají. Sklon svahov koľajového lože bude 1:1,25. Koľajové lože je od začiatku rekonštrukcie v km 185, do km 185, (staničenie koľaje č. 1) navrhnuté ako otvorené. Prechod koľajového lôžka zo otvoreného na zapustené v koľaji č. 1 bude prevedené lineárne na dĺžke 6 m, a to 5 m za ZV výhybky č. 4. Koľajové lože je od začiatku rekonštrukcie v km 185, do km 185, bude takisto navrhnuté ako otvorené a prechod zo zapusteného na otvorené v koľaji č. 8a bude prevedené lineárne na dĺžke 6 m, a to 5 m za ZV výhybky č. 1. Koľajové lože je od km 185, do km 188, navrhnuté ako zapustené a na vonkajších okrajoch sa rozšíri do vzdialenosti 3,00 m od osy koľaje. Prechod zo zapusteného na otvorené koľajové lože bude prevedené u koľaje č.1 v km 188, takisto lineárne v dĺžke 6 m Drážne stezky Medzi koľajami č. 1 3a, 1 3, 2 4, 2 4a, 4 6, 4a 6, 8 10a, 8 10, 8 10b a zvonka koľají č. 1, 2, 3a, 3, 10a, 10b a 10 sú navrhnuté drážné stezky. Medzi koľajami začína stezka vo vzdialenosti 1,700 m od osy koľaje, zvonka koľají začína stezka ve vzdialenosti 1,700 m od osy koľaje a končí hornou hranou drážneho telesa vo vzdialenosti 3,000 m od osy koľaje. Drážna stezka je tvorená vrchnou vrstvou štrku frakcie 4/16 hrúbky 50 mm. Zbylý priestor medzi vrchnou vrstvou a pláňou telesa železničného spodku bude zasypaný štrkem frakcie 8/16. Stezky medzi koľajami budú začínať a končiť v mieste námezníkov Prechodové koľajnice Ako prechodové koľajnice budou použity dielensky prevedené kusy, ktoré budú vovarené do koľaje. Umiestnenie Dĺžka [m] Parametre Za výhybkou č. 10 pred oblúkom č.13 km 186, , E2-49 E1 Za výhybkou č. 12 v koľajovej spojke č km 186, , E2-49 E1 36

37 Nový stav Za výhybkou č. 13 v koľajovej spojke č km 186, , E2-49 E1 Za výhybkou č. 14 v koľajovej spojke č km 186, , E2-49 E1 Pred výhybkou č. 20 v koľaji č.3 km 187, , E1-60 E2 Za oblúkom č.22 pred výhybkou č.24 km 187, , E1-60 E2 Za výhybkou č. 18 v koľajovej spojke č km 187, , E1-60 E2 Za výhybkou č. 19 v koľajovej spojke č km 187, , E1-60 E Rozšírenie rozchodu V odvratnej koľaji 10 b sa nachádza smerový oblúk s polomerom R=190 m. Pre tento polomer sa urobí rozšírenie rozchodu koľaje podľa ČSN ,6 mm. Dĺžka výbehu bude 6m Zarážadlá V stanici sú navrhnuté 4 nové zarážadlá na konci kusých koľají. Číslo koľaje Druh zarážadla 3a km 186, koľajnicové 4a km 187, koľajnicové 10a km 186, koľajnicové 10b km 187, koľajnicové Tabuľka výhybek Číslo Druh Zvršok Uhol Polomer [m] Transf. Typ Žlab Smer Př. Pr. ZV 1 J 60 1:26, L p b 185, J 60 1:26, L l b 185, J 60 1:26, L p b 185, J 60 1: I P l b 185, J 60 1: I P p b 185, J 60 1:26, L p b 185, J 60 1: I P l b 185, J 60 1: I P p b 186, J 60 1:26, L l b 186, J 60 1: I P l b 186, J 60 1:26, L p b 186, J 60 1: I L l b 186, J 60 1: I L l b 186, J 60 1: I P p b 186, J 49 1: L p b 186,

38 Nový stav 16 J 49 1: L p b 186, J 60 1: I P l b 186, J 60 1: I L l b 187, J 60 1:9 190 L l b 187, J 60 1: I P p b 187, J 60 1: I P l b 187, J 49 1:9 190 L l b 187, J 60 1: I L l b 187, J 60 1: I L l b 187, J 60 1: I P p b 187, J 60 1:9 190 P l b 187, J 60 1:26, L l b 187, J 60 1:26, L l b 187, J 60 1:26, L p b 187, J 60 1:26, L p b 188, Námezníky náterom. Budú použité železobetónové prefabrikované námezníky opatrené bieločiernym Výhybka Osová vzdialenosť koľají v mieste námezníku [m] Vzdialenosť od ZV príslušnej výhybky [m] 1 185, , , , , , , , , , ,750 65, , ,750 65, , , , , ,750 65, , ,750 65, , , , , ,750 66, , , , , ,750 65, , ,750 65, , ,750 65, , ,750 65, , ,750 64, , ,750 65, , ,750 44, , ,750 44, , ,750 65, , ,750 65, , ,750 44,0 38

39 Nový stav , ,750 65, , ,750 66, , ,750 65, , ,750 44, , , , , , , , , , , , ,5 4.4 Železničný spodok Rozsah prevedenia rekoštrukcie železničného spodku vo výhybne - v celej dĺžke Pláň tělesa železničního spodku Pláň telesa železničného spodku (PTŽS) je v celom úseku navrhnutá s priečnym sklonom 0. V koľaji č.1 od km 185, do km 185, , kde je navrhnuté otvorené koľajové lôžko končí PTŽS vo vzdialenosti 3,000 m od osy krajnej koľaje. Od km185, do km 185, je u koľaje 1S je hrana PTŽS vo vzdialenosti 3,000 m od osy koľaje. Od km 185, do km 188, , kde je zapustené koľajové lôžko je PTŽS v ostatných koľajách daná šírkou zemnej pláne Konštrukcia železničného spodku Vo výhybne bola v dopravných koľajách navhnutá konštrukčná vrstva zo štrkodrvi fr. 0/32 min. hrúbky 250 mm so zlepšením zeminy o hrúbke 300 mm. V manipulačných koľajách je navhnutá konštrukčná vrstva zo štrkodrvi fr. 0/32 min. hrúbky 250 mm s výstužnou geomrežou s pevnosťou v ťahu 30 kn.m -1. Návrh podvalového podložia je popísaný v prílohe B Zemná pláň Zemná pláň je prevedená podľa hrúbky navrhnutej konštrukčnej vrstvy. Jej priečny sklon je 5 %. Zmeny zmyslu sklonu zemnej pláne sú uvedené v nasledujúcej tabuľke. Číslo koľaje Zmysel sklonu Od Do 1 185, , ľavostranný 185, , pravostranný 185, , ľavostranný 186, , pravostranný 39

40 Nový stav 186, , ľavostranný 2 185, , pravostranný 185, , ľavostranný 185, , pravostranný 185, , ľavostranný 186, , pravostranný 186, , ľavostranný 186, , pravostranný 187, , ľavostranný 187, , pravostranný 187, , ľavostranný 187, , pravostranný 1S 185, , ľavostranný 2S 185, , pravostranný 3a 186, , ľavostranný 3 186, , ľavostranný 186, , pravostranný 186, , ľavostranný 4 186, , pravostranný 186, , ľavostranný 187, , oboustranný 187, , ľavostranný 4a 187, , ľavostranný 6 185, , ľavostranný 185, , pravostranný 185, , ľavostranný 185, , pravostranný 186, , ľavostranný 186, , pravostranný 187, , ľavostranný 8 186, , ľavostranný 8a 185, , pravostranný 186, , ľavostranný , , pravostranný 10a 186, , pravostranný 10b 187, , pravostranný Odvodnenie Odvodnenie traťového úseku je řešeno plošným povrchovým odvodněním, soustavou podélných trativodů a příčných svodných potrubí, drážnymi príkopami a príkopovou zídkou. Plošné odvodnenie Plošné odvodnenie je zaistené priečnym sklonom zemnej pláne. 40

41 Nový stav Drážne príkopy Od km 186, do km 186, je navrhnutý spevnený ľavý príkop koľaje č. 1 s pozdĺžnym sklonom 2,50. Od km 186, do km 186, je navrhnutý spevnený ľavý príkop koľaje č. 1 s pozdĺžnym sklonom 2,55. Tieto príkopy sú zaústené do jestvujúceho propustku v km 1865, Od km 186, do km 186, je navrhnutý spevnený pravý príkop koľaje č. 8 a koľaje číslo 10a s pozdĺžnym sklonom 2,50, ktorý je zaústený do jestvujúceho príkopu. Spevnené príkopy sú tvorené príkopovou tvárnicou TZZ 4b, uloženou do podkladného betónu triedy C 12/15 hrúbky 100 mm. Sklony svahov príkopov sú navrhnuté v sklone 1:1,5. Spevnený príkop má minimálnu hĺbku dna 0,150 m pod hranou zemnej pláne. Príkopová zídka Od km 186, do km 187, je po ľavej strane koľaje č. 3 navrhnutá prefabrikovaná príkopová zídka s pozdĺžnym sklonom dna 2,55. Od km 186, do km 187, je po pravej strane koľaje č. 10 navrhnutá prefabrikovaná príkopová zídka s pozdĺžnym sklonom dna 2,55. Konštrukciu príkopovej zídky tvorí prefabrikát typu UCH 1 s horným povrchom ako drážna stezka a vnútornou hranou vo vzdialenosti 3,30 m od osy koľaje č.3 a 4,20 m od osy koľaje č. 10. Príkopová zídka bude v celej dĺžke opatrená poklopom UC, ktorý je súčasťou drážnej stezky, pre zaistenie manipulačného priestoru. Prefabrikát se uloží na podkladný beton triedy C 12/15, hrúbky 150 mm a z oboch stran sa do úrovne odvodňovacích otvorov obsype nepropustnou štrkodrvou fr. 0/4, ktorej horný povrch bude v sklone 5 % smerom k odvodňovacím otvorom ve stene zídky. Propustný zásyp ryhy bude tvoriť štrk fr. 16/32. Odvodňovací otvory a okraje štěrkového zásypu se opatria filtračnou geotextíliou, aby se zabránilo zanesení jemnými časticami. Príkopová zídka u koleje č. 3 je v km 187, zaústena do jestvujúceho príkopu a u koľaje č.10 v km 187, zaústena do jestvujúceho nespevneného príkopu. K tomuto účelu sa 4,00 ma za ukončením zídky prevedie vyloženie obložným kameňom do betónu C12/15. Zmena smeru na naviazanie do príkopu sa urobí zalomením v dĺžke 8,00 m. Vmieste zalomení sa prevedie dobetonovanie zídky betónom triedy C 30/37. 41

42 Nový stav Pozdĺžne trativody K odvedeniu zrážkovej a podpovrchovej vody zo zemného telesa je navrhnutý pozdĺžny trativod. Navrhnutá šírka trativodnej ryhy je 500 mm. Skladba trativodu: Výplň zo štrku fr. 16/32 Trativodná trubka PE-HD, DN 150 mm Vyrovnávacia vrstva zo štrkodrti frakcie 0/16 tloušťky 50 mm Separačná geotextília Dno a steny trativodnej ryhy budú vyložené separačnou geotextíliou, ktorá přesáhne do vzdálenosti 200 mm od hrany rýhy na zemní pláň. Šachtové poklopy se osadia tak, aby umožnili prechod mechanizácii pri udržovacích a obnovovacích prácach, tj. nie sú vyššie než 50 mm nad úroveň drážnej stezky. Po dĺžke trativodu sú navrhnuté šachty vrcholové, kontrolné a prípojné, a to vo vzdialenostiach min. 30 m a max. 50 m. Kontrolné a vrcholové šachty sú tvorené plastovou konštrukciou a sú umiestnené vždy vo vzdálenosti min. 2,175 m medzi osou koľaje a okrajom šachty. Konštrukcia plastovej šachty: Šachtový poklop Nasadzovacia trubka PE-HD, DN 400 Obsyp šachty zo zhutnenej zeminy Základný prvok šachty spodný diel Vyrovnávacia vrstva ze štrkodrvi fr. 0/16 hrúbky 200 mm Prípojné šachty sú tvorené betónovou prefabrikovanou konštrukciou s vnútornýym priemerom DN 800. Dno šachty je min. 0,25 m pod dnom najnižšie zaústeného potrubia. Konštrukcia betónovej šachty: Šachtový poklop Revizný nastavec AZX 1 80 Šachtová skruž, DN 800 Obsyp šachty zo zhutnenej zeminy 42

43 Nový stav Podkladná vrstva z betónu triedy C 12/15 tl. 150 mm Tabuľka trativodov a šachet - Trativod č. 1 Medzi koľajami 2 1S(8a) Číslo šachty Druh šachty Sklon trativodu [ ] Vzdialenosť k ďalšej šachtě [m] 1 vrcholová 185, ,00 30,00 2 kontrolná 185, ,00 48,48 3 prípojná 185, ,00 50,00 4 kontrolná 185, ,00 50,00 5 kontrolná 185, ,00 50,00 6 vrcholová 185, ,00 50,00 7 kontrolná 185, ,00 50,00 8 kontrolná 185, ,00 50,00 9 prípojná 185, ,00 50,00 10 kontrolná 185, ,00 30,00 12 vrcholová 185, Tabuľka trativodov a šachet - Trativod č. 2 Medzi koľajami Číslo šachty Druh šachty Sklon trativodu [ ] Vzdialenosť k ďalšej šachtě [m] vrcholová 185, ,00 39,31 14 prípojná 185, Tabuľka trativodov a šachet - Trativod č. 3 Medzi koľajami Číslo šachty Druh šachty Sklon trativodu [ ] Vzdialenosť k ďalšej šachtě [m] 6 8a 13 vrcholová 185, ,00 39,31 16 prípojná 185, Tabuľka trativodov a šachet - Trativod č. 4 Medzi koľajami 2 6 Číslo šachty Druh šachty Sklon trativodu [ ] Vzdialenosť k ďalšej šachtě [m] 15 vrcholová 185, ,00 50,00 17 kontrolná 185, ,00 45,00 18 prípojná 185, ,00 30,00 19 vrcholová 185,

44 Nový stav Tabuľka trativodov a šachet - Trativod č. 5 Medzi koľajami Číslo šachty Druh šachty Sklon trativodu [ ] Vzdialenosť k ďalšej šachtě [m] 6 8a 20 vrcholová 185, ,00 50,00 21 prípojná 186, Tabuľka trativodov a šachet - Trativod č. 6 Medzi koľajami Číslo šachty Druh šachty Sklon trativodu [ ] Vzdialenosť k ďalšej šachtě [m] a vrcholová 185, ,00 50,00 21a prípojná 186, Tabuľka trativodov a šachet - Trativod č. 7 Medzi koľajami 2 6 Číslo šachty Druh šachty Sklon trativodu [ ] Vzdialenosť k ďalšej šachtě [m] 22 prípojná 186, ,00 30,00 23 kontrolná 186, ,00 50,00 24 vrcholová 186, ,00 50,00 25 kontrolná 186, ,00 50,00 26 prípojná 186, ,00 50,00 27 kontrolná 186, ,00 50,00 29 kontrolná 186, ,00 50,00 31 vrcholová 186, Tabuľka trativodov a šachet - Trativod č. 8 Medzi koľajami 1 2 Číslo šachty Druh šachty Sklon trativodu [ ] Vzdialenosť k ďalšej šachtě [m] 28 prípojná 186, ,00 38,00 30 kontrolná 186, ,00 50,00 34 vrcholová 186, Tabuľka trativodov a šachet - Trativod č. 9 Medzi koľajami Číslo šachty Druh šachty Sklon trativodu [ ] Vzdialenosť k ďalšej šachtě [m] 32 vrcholová 186, ,00 50,00 36 kontrolná 186, ,00 50,00 39 kontrolná 186, ,00 50,00 42 kontrolná 186, ,00 50,00 45 kontrolná 186, ,00 49,54 48 prípojná 186, ,00 43,23 51 kontrolná 186, ,00 50,00 44

45 Nový stav kontrolná 186, ,00 50,00 57 vrcholová 186, ,00 50,00 60 kontrolná 186, ,00 50,00 63 kontrolná 186, ,00 50,00 66 prípojná 186, ,00 50,00 69 kontrolná 186, ,00 50,00 72 vrcholová 187, ,00 50,00 75 kontrolná 187, ,00 50,00 78 kontrolná 187, ,00 45,33 81 prípojná 187, ,00 50,00 84 kontrolná 187, ,00 50,00 87 vrcholová 187, ,00 50,00 92 prípojná 187, ,00 50,00 98 kontrolná 187, ,00 30, kontrolná 187, ,00 30, prípojná 187, ,00 40, kontrolná 187, ,00 50, kontrolná 187, ,00 50, prípojná 187, ,00 50, kontrolná 187, ,00 50, kontrolná 187, ,00 50, vrcholová 187, Tabuľka trativodov a šachet - Trativod č. 10 Medzi koľajami 2 4 Číslo šachty Druh šachty Sklon trativodu [ ] Vzdialenosť k ďalšej šachtě [m] 33 vrcholová 186, ,00 38,00 35 kontrolná 186, ,00 50,00 38 kontrolná 186, ,00 50,00 41 kontrolná 186, ,00 50,00 44 kontrolná 186, ,00 49,70 47 prípojná 186, ,00 46,30 50 kontrolná 186, ,00 50,00 53 kontrolná 186, ,00 50,00 56 vrcholová 186, ,00 50,00 59 kontrolná 186, ,00 50,00 62 kontrolná 186, ,00 50,00 65 prípojná 186, ,00 50,00 68 kontrolná 186, ,00 50,00 71 vrcholová 187, ,00 50,00 74 kontrolná 187, ,00 50,00 77 kontrolná 187, ,00 47,90 80 prípojná 187, ,00 48,19 83 vrcholová 187, ,00 48,90 86 kontrolná 187, ,00 30,00 45

46 Nový stav 88 kontrolná 187, ,00 30,00 91 prípojná 187, ,00 30,00 95 vrcholová 187, Tabuľka trativodov a šachet - Trativod č. 11 Medzi koľajami 1 3 Číslo šachty Druh šachty Sklon trativodu [ ] Vzdialenosť k ďalšej šachtě [m] 33 vrcholová 186, ,00 50,00 37 kontrolná 186, ,00 50,00 40 kontrolná 186, ,00 50,00 43 kontrolná 186, ,00 50,00 46 prípojná 186, ,00 50,00 49 kontrolná 186, ,00 50,00 52 kontrolná 186, ,00 50,00 55 vrcholová 186, ,00 50,00 58 kontrolná 186, ,00 50,00 61 kontrolná 186, ,00 50,00 64 prípojná 186, ,00 50,00 67 kontrolná 186, ,00 50,00 70 vrcholová 187, ,00 50,00 73 kontrolná 187, ,00 50,00 76 kontrolná 187, ,00 50,00 79 prípojná 187, ,00 50,00 82 vrcholová 187, ,00 50,00 85 kontrolná 187, ,00 36,00 89 prípojná 187, Tabuľka trativodov a šachet - Trativod č. 12 Zvonka koľaje Číslo šachty Druh šachty 1 (3) 90 prípojná 187, kontrolná 187, prípojná 187, vrcholová 187, Tabuľka trativodov a šachet - Trativod č. 13 Sklon trativodu [ ] Vzdialenosť k ďalšej šachtě [m] Medzi koľajami 1 2 Číslo šachty Druh šachty Sklon trativodu [ ] Vzdialenosť k ďalšej šachtě [m] 94 kontrolná 187, ,00 12,00 97 prípojná 187, ,00 48, vrcholová 187,

47 Nový stav Tabuľka trativodov a šachet - Trativod č. 14 Medzi koľajami Číslo šachty Druh šachty Sklon trativodu [ ] Vzdialenosť k ďalšej šachtě [m] vrcholová 187, ,00 50, prípojná 187, Svodné potrubie Priečne vyústenie pozdĺžnych trativodov a priečny prechod trativodov pod koľajami riešený pomocou svodného potrubia. Svodné potrubie je navrhnuté ako kanalizačné potrubie s utesnenými spárami. Minimálny sklon potrubí v stanici je 10,00. Konštrukcia svodného potrubia: Zásyp ryhy zeminou hutnenou po vrstvách hrúbky 200 mm Betónová trouba TBH Q 300/2500/Z, DN 200 Sedlo z betónu triedy C 16/20 a podkladná doska z betónu triedy 16/20 hrúbky 100 mm Pri prechode pod koľajou sa svodné potrubie naviac obetónuje betónom triedy C 16/20 do výšky 0,550 m. Tabuľka priečneho prepojenia a vyústenia trativodov: Číslo šachty Sklon [ ] Dĺžka [m] Vyústenie trativodu Pripojenie do šachty číslo 185, ,00 12,750 vyvedenie do ľavého príkopu - 185, ,00 15,106 ľavý svah - 185, ,00 7,924 ľavý svah - 185, ,00 15,709 ľavý svah - 186, ,00 5, , ,00 9,050 pravý svah - 186, ,00 13,220 ľavý svah - 186, ,00 9,918 ľavý svah - 186, ,00 10, , ,00 10, , ,00 12,950 pravý svah - 186, ,00 7,700 ľavá príkopová zídka - 186, ,00 10, , ,00 8,467 vyvedenie do ľavého príkopu - 187, ,00 10, , ,00 10, , ,00 10, , ,00 9,151 vyvedenie do ľavého príkopu - 47

48 Nový stav 187, ,00 10, , ,00 11,140 vyvedeni do pravého príkopu - 187, ,00 6, , ,00 14,745 ľavý svah - V Brně dňa Bc. Michal Dulák 48

49 Použité zdroje POUŽITÉ ZDROJE Literatúra a skripta [1] Staniční řád výhybny Dluhonice. Vyd.č.1. opr. Praha: SŽDC, s.o., 2016, 25 s. [2] PLÁŠEK, O., ZVĚŘINA, P., SVOBODA, R., MOCKOVČIAK, M. Železniční stavby. Železniční Svršek a spodek, spec. publikace. Vyd. 1. Brno: CERM, 2004, 291 s. ISBN [3] ŽPSV a.s. Uherský Ostroh: Katalog betonových výrobků. [online]. [cit ]. Dostupné z: Normy a predpisy [4] ČSN Konstrukční a geometrické uspořádání koleje železniční drah a její prostorová poloha: Část 1: Projektování. Český normalizační institut, [5] ČSN Navrhování železničních stanic. Český normalizační institut, [6] Předpis SŽDC S3. Železniční svršek. Správa železniční dopravní cesty, s. o., 2012 [7] Předpis SŽDC S4. Železniční spodek. Správa železniční dopravní cesty, s. o., 2008 [8] Předpis SŽDC S3/2. Bezstyková kolej. Správa železniční dopravní cesty, s. o., 2012 [9] Vzorové listy železničního spodku. Správa železniční dopravní cesty, s. o., 2002

50 ZOZNAM POUŽITÝCH SKRATIEK A SYMBOLOV ZOZNAM POUŽITÝCH SKRATIEK A SYMBOLOV Skratky BO geometrický bod odbočení výhybky Bpv Balt po vyrovnání ČGS Česká geologická služba ČSN Česká norma ČSSR Československá socialistická republika DKS dvojitá kolejová spojka DKV depo kolejových vozidel fr. frakce KO konec oblouku KP konec přechodnice KÚ konec úseku KV konec výhybky KZO konec zaoblení lomu sklonu LN lom skonu koleje M měřítko NAM námezník nást. nástupiště Os osobní vlak PTŽS pláň tělesa železničního spodku R rychlíkový vlak SVÚ Směrová a výšková úprava (koleje) SŽDC Správa železniční dopravní cesty, s. o. Šk šachta kontrolní Šp šachta přípojná Šv šachta vrcholová TK Temeno kolejnice VB průsečík tečen směrového oblouku Vk výkolejka ZO začátek kružnicového oblouku

51 ZOZNAM POUŽITÝCH SKRATIEK A SYMBOLOV ZÚ začátek úseku ZZO začátek zaoblení lomu sklonu Písmena a veličiny A parametr klotoidy [-] αs úhel kružnicového oblouku [ g ] β převodní součinitel [-] cef efektivní soudržnost [kpa] cu totální soudržnost [kpa] D převýšení koleje [mm] DN vnitřní průměr [mm] do délka kružnicového oblouku [n] γ objemová tíha [-] E přebytek převýšení [mm] E0 statický modul přetvárnosti na zemní pláni [MPa] Edef modul přetvárnosti (vzhledem ke geotechnice) [MPa] Eoed oedometrický modul přetvárnosti [MPa] Epl modul přetvárnosti na pláni tělesa železničního spodku [MPa] hkl vrstva kolejového lože [m] hpr hloubka promrzání [m] hšd tloušťka vrstvy ze štěrkodrti [m] hšp tloušťka vrstvy ze štěrkopísku [m] hz,dov dovolená tloušťka promrznutí zeminy zemní pláně [m] I nedostatek převýšení [mm] ID index relativní ulehlosti [-] Imn index mrazu [ C.den] Lk délka krajní přechodnice tvaru klotoidy měřená v ose koleje [m] m odsazení kružnicového oblouku od tečny přechodnice [m] n součinitel sklonu vzestupnice [-] R poloměr kružnicového oblouku [m] Rdt tabulková výpočtová únostnost [kpa] Rv poloměr zaoblení lomu sklonu [m]

52 ZOZNAM POUŽITÝCH SKRATIEK A SYMBOLOV σc pevnost v prostém tlaku [MPa] T délka tečny směrového oblouku [m] tz délka tečny zaoblení lomu sklonu [m] V rychlost [km.h 1 ] ν Poissonovo číslo [-] φu totální úhel vnitřního tření [ ] φef efektivní úhel vnitřního tření [ ] Indexy 130 parametry směrového oblouku pro rychlost 130 nákl parametry směrového oblouku pro rychlost nákladních vlaků r redukovaná hodnota (modulu přetvárnosti)

53 PRÍLOHY PRÍLOHY A) GEOTECHNICKÉ PODKLADY B) NÁVRH PRAŽCOVÉHO PODLOŽÍ C) TABUĽKA VYTYČOVACÍCH BODOV D) TABUĽKA ŠACHIET

54 Geotechnické podklady A. GEOTECHNICKÉ PODKLADY A.1 Geologická mapa ČR (GeoČR), M 1:50 000, list Dluhonice

55 Návrh PODVALOvého PODLOŽIA B. NÁVRH PODVALOVÉHO PODLOŽIA B.1 Posúdenie modulu pretvárnosti a) Minimálne hodnoty modulu pretvárnosti [7] Koľaj Minimální požadované hodnoty modulu pretvárnosti na zemní pláni E 0 [MPa] na pláni telesa železničního spodku E pl [MPa] Hlavní traťová a hlavní staniční Předjízdné koleje Ostatní koleje Zemná pláň i PTŽS bude vo vrstve tvorené F6 CL Íl s nízkou plasticitou. Modul pretvárnosti tejto vrstvy je Edef = 27,40 MPa (viď podkap. 2.5). b) Posúdenie podvalového podložia Bol použitý redukovaný modul pretvárnosti zeminy vypočítaný podľa vztahu: E 0r = E def z Kde z je opravný súčinitel závisiaci na stupni konzistencie zeminy. Pro Íl s nízkou plasticitou má súčinitel hodnotu 0,93. [7] E 0r = 27,4 0,93 = 16,44 MPa Posúdenie s minimálnymi hodnotami modulu pretvárnosti na úrovni zemnej pláne: hlavné koľaje predjazdné koľaje E 0r,1 =16,44MPa E 0,min,1 =30 MPa => nevyhovuje E 0r,2 =16,44 MPa E 0,min,2 =20 MPa => nevyhovuje Posúdenie s minimálnymi hodnotami na úrovni pláne telesa železničného spodku: Hlavní a predjazdné koľaje E plr,1 =16,44 MPa E pl,min,1 =50 MPa => nevyhovuje Ostatní koleje E plr,2 =16,44 MPa E pl,min,2 =40 MPa => nevyhovuje

56 Návrh PODVALOvého PODLOŽIA Modul pretvárnosti ZP aj PTŽS nesplňuje bez úprav konštruckie podvalového podložia podmienky predpisu SŽDC S4. Bude nutné navrhnúť konštrukčnú vrstvu nebo nejaký další druh úpravy pre zlepšenie vlastností podvalového podložia. c) Návrh a posúdenie podvalového podložia Navrhuji konštrukčnú vrstvu ze štrkodrvi fr. 0/32 zhutnenú na hodnotu modulu pretvárnosti Edef = 70,00 MPa. Z návrhových grafov v Příloze 6 k SŽDC S4 bola stanovená hrúbka 250 mm. Výpočet únosnosti zemnej pláne (hlavná koľaj) Návrh pražcového podložia (TYP PP3): výstužná geotextília Modul pretvárnosti (E 0,g): 20,00 MPa E 0,g z E 0,pož 0, NEVYHOVUJE Návrh pražcového podložia (TYP PP6): Hrúbka vrstvy zlepšenia(h ZZV): Modul pretvárnosti (E 0,ZZV): zemina zlepšená vápnom (ZZV) 0,30 m 45,00 MPa E 0,r Súčiniteľ (k 1): = E 0,ZZV 0,37 k 3= 0,72 Súčiniteľ (k 2): = 1,00 D Ekvivalentný modul pretvárnosti (E e,0): k 3 E 0,ZZV = 32,40 MPa > 30 MPa OK h ZZV Výpočet únosnosti PTŽS (hlavná koľaj) Návrh konstrukční vrstvy: Hrúbka konštrukčnej vrstvy (h KV): Modul pretvárnosti (E 1,KV): ŠD 0/32kv 0,25 m 70,00 MPa E e,0 Súčiniteľ (k 1): = E 1,KV 0,46 k 3= 0,74 Súčiniteľ (k 2): = 0,83 D Ekvivalentný modul pretvárnosti (E e,1): k 3 E 1,KV = 51,80 MPa > 50 MPa OK h KV Výpočet únosnosti zemnej pláne (predjazdná koľaj) Návrh pražcového podloží (TYP PP3): geomreža

57 Návrh PODVALOvého PODLOŽIA Modul přetvárnosti (E 0,g): 20,00 MPa E 0,g z E 0,pož 0, VYHOVUJE výpočet únosnosti PTŽS (predjazdná koľaj) Návrh konstrukční vrstvy: ŠD 0/32kv Tloušťka konstrukční vrstvy (h KV): Modul přetvárnosti (E 1,KV): 0,25 m 70,00 MPa E 0,g Součinitel (k 1): = E 1,KV 0,29 k 3= 0,58 h KV Součinitel (k 2): = 0,83 D Ekvivalentní modul přetvárnosti (E e,1): k 3 E 1,KV = 40,60 MPa > 40 MPa VYHOVUJE B.2 Posúdenie na účinky mrazu [7] Posúdenie na nepriaznivé účinky mrazu sa robia porovnáním skutočnej hodnoty promrzání so súčtom dovolenej hloubky promrzání zeminy zemnej pláne a tloušťkou konštrukcie železničního spodku a svršku. Posúdenie bude prevedebé podľa vzorce: h pr h z,dov + h kl + h šp Pred posúdením navrhnutej konšrtukcie je treba najprv určiť následujúce hodnoty: Hĺbka premŕzania sa vypočítá z Indexu mrazu Imn, který se pro posuzovanou lokalitu určí podle obr. 1 v Příloze 7 předpisu SŽDC S4. Pre Dluhonice bola tato hodnota orientačne stanovena na I mn = 400 C den. h pr = 0,045 I mn = 0, = 0,9 m Hloubka dovoleného premŕzania zeminy je závislá na namrzavost zeminy zemnej pláne a vodnom režime podložia a určí se z tab. 2 v Příloze 6 předpisu SŽDC S4 podľa druhu trate a traťové rychlosti. Íl s nízkou plasticitou bol vyhodnotený ako namrzavý a vodný režim ako priaznivý, výhybna leží na celostátní trati.

58 Návrh PODVALOvého PODLOŽIA hz,dov = 0,15 m Tloušťka kolejového lože se liší pro dopravní a manipulační koleje. hkl,1 = 0,35 m hkl,2 = 0,30 m Tloušťka konstrukční vrstvy odpovídá tloušťce vrstvy ze štěrkopísku, proto je ji nutné pro účely posouzení přepočítat s pomocí součinitele tepelné vodivosti λ [7]. h šp = h šd λ šp λ šd = 0,25 2,3 2,0 = 0,28 m Posouzení na účinky mrazu pre hlavné koľaje: h pr h z,dov + h kl,1 + h šp 0,933 0,15 + 0,35 + 0,28 0,90 m 0,93 m => vyhovuje Posouzení na účinky mrazu pro predjízdné koleje a ostatní koľaje: h pr h z,dov + h kl,2 + h šp 0,9 0,4+0,30+0,28 0,90 m 0,98 m => vyhovuje Navrhujem nasledujúce zloženie podvalového podloží ve stanici: Hlavné koľaje Štrkodrva fr. 0/32, tl. 0,25 m + ZZV Predjazdné a ostatné koľaještrkodrva fr. 0/32, tl. 0,25 m+geomreža s pevnosťou v ťahu kn.m -1.,

59 TabuĽka vytyčovacích BODOV C. TABUĽKA VYTYČOVACÍCH BODOV Súradný systém bol zvolený ako lokálný s počiatkom súradnej sústavy ús. koľaje č. 1. Číslo x y Pozn Číslo x y Pozn ZÚ , ,689 KV4 2 1,181-3,927 ZÚ , ,46 KV4 3 2,624-8,737 ZÚ , ,113 BO4 4 4,09-13,604 ZÚ , ,113 ZV4 5 3,91 1,174 ZO , ,64 ZV5 6 47,095 14,142 VB , ,64 BO5 7 90,233 27,265 KO , ,293 KV5 8 15,178 0,281 ZO , ,064 KV5 9 48,34 10,242 VB , ,6 ZV ,586 19,915 KO , ,995 BO6 11 2,624-8,737 ZO , ,391 KV ,731-1,183 VB ,57 136,698 KV ,933 6,05 KO , ,331 ZV ,435-11,694 ZO , ,331 BO ,952-4,618 VB ,04 179,678 KV ,553 2,176 KO , ,907 KV ,233 27,265 ZO , ,855 ZV ,782 36,863 VB , ,855 BO ,355 46,377 KO , ,509 KV ,796 41,595 ZO , ,28 KV ,243 30,58 VB , ,363 ZV ,586 19,915 KO , ,968 BO ,805 21,309 ZO , ,572 KV ,919 13,508 VB , ,265 KV ,933 6,05 KO , ,713 KV ,23 16,516 ZO , ,942 KV ,936 9,196 VB , ,367 BO ,553 2,176 KO , ,367 ZV ,939 86,738 ZV , ,685 KV ,791 73,133 BO , ,378 KV ,643 59,529 KV , ,983 BO ,188 57,836 KV , ,587 ZV ,663 95,393 ZV , ,123 KV , ,998 BO , ,396 KV , ,602 KV , ,05 BO , ,295 KV , ,049 ZV12

60 Číslo x y Pozn Číslo x y Pozn , ,075 KV , ,765 KO , ,802 KV , ,886 ZO , ,148 BO , ,228 VB , ,149 ZV , ,977 KO , ,498 KV , ,637 ZO , ,831 KV , ,963 VB , ,621 BO , ,964 KO , ,858 ZV , ,769 ZO , ,462 KV , ,353 VB , ,721 KV , ,931 KO , ,923 BO , ,922 ZP , ,851 ZV , ,113 ZO , ,739 KV , ,06 VB , ,405 KV , ,062 KO , ,616 BO , ,634 KP , ,379 ZV , ,182 ZP , ,969 KV , ,278 ZO , ,692 KV , ,766 VB , ,481 BO , ,362 KO ,24 243,718 ZV , ,057 KP , ,227 KV , ,442 ZP , ,967 KV , ,443 ZO , ,765 BO , ,473 VB , ,837 ZV , ,661 KO ,927 16,297 KV , ,48 KP ,578 17,952 KV , ,703 ZP ,123-0,14 BO , ,608 ZO ,667-18,231 ZV , ,179 VB , ,855 ZO , ,961 KO , ,513 VB , ,904 KP , ,765 KO ,44 306,963 ZP , ,067 ZO , ,772 ZO , ,725 VB , ,885 VB , ,977 KO , ,26 KO ,36 269,674 ZO , ,327 KP , ,016 VB , ,224 ZP Číslo x y , , ,32 4 Poznámk a Číslo x y Poznámk a 336,937 ZO , ,418 NAM 419,591 VB , ,537 NAM 313,559 KO ,51 127,334 NAM

61 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,751 KP , ,457 NAM 263,272 ZO , ,645 NAM 255,509 VB , ,542 NAM 249,375 KO ,24 228,503 NAM 227,624 ZO , ,444 NAM 202,136 VB , ,347 NAM 180,144 KO , ,781 NAM 224,501 ZO , ,2 NAM 203,51 VB , ,404 NAM 184,886 KO , ,851 NAM 205,385 ZO ,195 VB ,863 KO ,483 ZO ,776 VB ,516 KO ,024 ZO ,464 VB ,979 KO ,094 ZO ,126 VB ,989 KO ,642 ZO ,49 84,048 VB , ,102 KO , , , , , , , , , , , , , , , ,097 NAM 290,475 NAM 266,568 NAM 257,662 NAM 254,152 NAM 248,026 NAM 252,148 NAM 242,051 NAM 168,534 NAM 134,104 NAM 128,251 NAM 33,695 NAM 12,229 NAM 315,417 ZO 307,654 VB

62 , ,70 16,297 ZO ,316 KO , ,278 VB , ,727 KK , ,204 KO , ,979 KK , ,42-45,472 ZO ,174 KK , ,47-57,913 VB ,649 KK , ,556 KO ,94 253,008 NAM ,171 42,663 NAM , ,748 KV ,015 60,596 NAM , ,02 KV13 Číslo x y Poznámka , ,674 BO ,36 269,674 ZV , ,462 KV , ,233 KV , ,887 BO , ,886 KV14/ZO , ,699 KV , ,426 KV , ,772 BO , ,773 ZV ,09 278,835 KV , ,064 KV , ,41 BO , ,411 ZV ,06 299,021 NAM

63 TabuĽka šachiet D. TABUĽKA ŠACHIET Č.š. Druh šachty Č.š. Druh šachty 1 vrcholová 185, kontrolná 186, kontrolná 185, kontrolná 186, prípojná 185, kontrolná 186, kontrolná 185, kontrolná 186, kontrolná 185, kontrolná 186, vrcholová 185, prípojná 186, kontrolná 185, prípojná 186, kontrolná 185, prípojná 186, prípojná 185, kontrolná 186, kontrolná 185, kontrolná 186, vrcholová 185, kontrolná 186, vrcholová 185, kontrolná 186, vrcholová 185, kontrolná 186, prípojná 185, kontrolná 186, vrcholová 185, vrcholová 186, prípojná 185, vrcholová 186, kontrolná 185, vrcholová 186, prípojná 185, kontrolná 186, vrcholová 185, kontrolná 186, vrcholová 185, kontrolná 186, prípojná 186, kontrolná 186, prípojná 186, kontrolná 186, kontrolná 186, kontrolná 186, vrcholová 186, prípojná 186, kontrolná 186, prípojná 186, prípojná 186, prípojná 186, kontrolná 186, kontrolná 186, prípojná 186, kontrolná 186, kontrolná 186, kontrolná 186, kontrolná 186, vrcholová 187, vrcholová 186, vrcholová 187, vrcholová 186, vrcholová 187, vrcholová 186, kontrolná 187, vrcholová 186, kontrolná 187, kontrolná 186, kontrolná 187, kontrolná 186, kontrolná 187, kontrolná 186, kontrolná 187, kontrolná 186, kontrolná 187, kontrolná 186, prípojná 187, kontrolná 186, prípojná 187,

64 TabuĽka šachiet Č.š. Druh šachty 81 prípojná 187, vrcholová 187, vrcholová 187, kontrolná 187, kontrolná 187, kontrolná 187, vrcholová 187, kontrolná 187, prípojná 187, prípojná 187, prípojná 187, prípojná 187, kontrolná 187, kontrolná 187, vrcholová 187, prípojná 187, prípojná 187, kontrolná 187, vrcholová 187, vrcholová 187,

65 PROHLÁŠENÍ O SHODĚ LISTINNÉ A ELEKTRONICKÉ FORMY VŠKP PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že elektronická forma odevzdané diplomové práce je shodná s odevzdanou listinnou formou. V Brně dne Bc. Michal Dulák Autor práce

66 POPISNÝ SOUBOR ZÁVĚREČNÉ PRÁCE Vedoucí práce Autor práce Ing. Richard Svoboda, Ph.D. Bc. Michal Dulák Škola Fakulta Ústav Studijní obor Vysoké učení technické v Brně Stavební Ústav železničních konstrukcí a staveb 3607T009 Konstrukce a dopravní stavby Studijní program N3607 Stavební inženýrství Název práce Název práce v anglickém jazyce Typ práce Přidělovaný titul Ing. Jazyk práce Datový formát elektronické verze Rekonstrukce železniční stanice Dluhonice Upgrading of Dluhonice Railway Station Diplomová práce Čeština PDF Abstrakt práce Abstrakt práce v anglickém jazyce Klíčová slova Klíčová slova v anglickém jazyce Diplomová práca sa zaoberá rekonštrukciou železniční stanice Dluhonice. Jej cieľom je návrh stanice tak, aby vyhovovala provozu a požiadavkom správce. Súčasťou práce sú úpravy železničného svršku, spodku a systému odvodnenia stanice. The master s thesis deals with upgrading of the Dluhonice railway station. The aim is design the station to suit the operation and the requirements of the manager. The integral parts of the thesis are adjustments to the railway superstructure, substructure and drainage system of the station. Železniční stanice, výhybna, rekonstrukce, odvodnění Railway station, overtaking station, reconstruction, drainage