Zážitková pedagogika - rozvoj zručností a charakterových vlastností: cieľavedomosť, vytrvalosť, tímová spolupráca a vnútorná motivácia

Veľkosť: px
Začať zobrazovať zo stránky:

Download "Zážitková pedagogika - rozvoj zručností a charakterových vlastností: cieľavedomosť, vytrvalosť, tímová spolupráca a vnútorná motivácia"

Prepis

1 Zážitková pedagogika - rozvoj zručností a charakterových vlastností: cieľavedomosť, vytrvalosť, tímová spolupráca a vnútorná motivácia Miloš Ondrášik Monika Svetlíková

2 Obsah 1. Popis inovatívneho prístupu/ metódy... 3 Cieľ... 3 Zameranie inovácie... 3 Oblasť rozvoja... 5 Výsledok inovácie... 7 Výhody pre školu/ organizáciu:... 7 Výhody pre učiteľov/ pracovníkov s mládežou... 7 Výhody pre mladých ľudí Skúsenosť s inováciou Popis skúsenosti zo zahraničia Popis skúsenosti zo Slovenska Implementácia inovácie Spôsoby realizácie na úrovni ľudských zdrojov Realizácia inovácie Nástroje a pomôcky Zdroje Školenie Školiteľov a Hodnotiteľov Dobrodružných expedícií Školenie Vedúcich programu DofE Školenie koordinátorov programu DofE Predpokladané finančné náklady

3 1. Popis inovatívneho prístupu/ metódy Cieľ Prvotným cieľom programu DofE, z ktorého inovácia vychádza, je možnosť pracovať na sebe a venovať sa niečomu zmysluplnému, najmä v období štúdia na strednej škole, prípadne aj v období medzi dokončením školskej dochádzky a ukončením prípravy na povolanie, či v prvých rokoch nástupu do zamestnania. Cieľom inovácie je podporovať klientov v systéme výchovného poradenstva a prevencie v rozvoji klientom vybraných zručností a širšieho spektra jeho charakterových vlastností, najmä však: cieľavedomosti, vytrvalosti, vlastností napomáhajúcich schopnosti tímovej spolupráce, vo vnútornej motivácii prostredníctvom mentoringového sprevádzania vyškolenou dospelou osobou. Tento rozvoj prebieha v komplexnom, dlhodobom rozvojovom programe, s dôrazom na prevenciu v systéme VPaP. Súčasťou inovácie je okrem individuálnych výziev aj zážitková dobrodružná cesta, ktorú účastníci pripravujú a realizujú v skupine pod dohľadom dospelej vyškolenej osoby. Zameranie inovácie 1. Kto je objektom realizácie inovácie Inovácia je primárne zameraná na osobnostný rast, konkrétne na rozvoj širšieho spektra charakterových vlastností, predovšetkým cieľavedomosti, vytrvalosti a vnútornej motivácie. Inováciu odporúčame pre klientov v systéme VPaP od II. stupňa ZŠ do veku približne 25 rokov (prípadne pri individuálnej aplikácii inovácie odborným pracovníkom až do ukončenia prípravy na povolanie). Inovácia je dostupná pre všetkých mladých ľudí. Zapojenie sa do inovácie nie je limitované pôvodom, zdravotným stavom, jazykom, rasou, pohlavím alebo náboženskou príslušnosťou. Nie je určené výlučne pre mladých ľudí s najlepšími študijnými výsledkami, či len pre členov bežnej populácie. V rámci inovácie platí, že každý mladý človek si môže stanoviť pre neho adekvátne ciele, ktoré sa pravidelnou dlhodobou aktivitou snaží dosiahnuť. 3

4 Cieľom inovácie je predísť a napraviť 6 úpadkov mládeže, ktoré definoval jeden z priekopníkov zážitkovej pedagogiky, nemecký pedagóg Kurt Hahn: 1. Úpadok telesnej zdatnosti (kvôli moderným štýlom pohybu). 2. Úpadok iniciatívy a podnikavosti (kvôli pasivite a konzumácii). 3. Úpadok pamäte a predstavivosti (kvôli hektickosti a nestálosti moderného života). 4. Úpadok zručnosti a starostlivosti o talent (kvôli oslabeniu tradície remeselnej práce). 5. Úpadok sebadisciplíny (kvôli jednoduchej dostupnosti simulantov a upokojujúcich prostriedkov). 6. Úpadok súcitu (kvôli veľkému zhonu, ktorý ovláda moderný život). Nami navrhovaná inovácia nie je konkurenciou pre mládežnícke organizácie či mimoškolské aktivity. Javí sa ako výborná štruktúrovaná aktivita, ktorú vie využiť každá organizácia pracujúca s mládežou ako doplnenie vlastných aktivít. Navyše, pokiaľ sa inštitúcia rozhodne implementovať Inováciu komplexne ako celok, program DofE ponúka národné a medzinárodne uznávané ocenenie a v rámci podpory Národnej kancelárie aj kvalitný tréning a prípravu pracovníkov s mládežou, pomocných profesií v edukácii či pedagógov tak, aby program vedeli poskytovať. Cieľom tejto činnosti sa stáva prekonávanie samého seba a nie vzájomná súťaž, čím program pomáha budovať zdravé sebavedomie, vieru vo vlastné schopnosti a vôľu postupne rásť z pozície, na ktorej sa ako jedinečná individuálna bytosť nachádzam, na vyššie úrovne, v oblastiach, ktoré si sám alebo s pomocou mentora vyberiem. Na základe vlastného zážitku dostáva mladý človek príležitosť uvedomiť si, že vytrvalá a cieľavedomá práca na sebe vedie k úspechu. Inovácia stojí na princípoch zážitkovej pedagogiky. Tento prístup k vzdelávaniu si zakladá na vyššej schopnosti človeka (jeho schopnosti vybudovať návyk a pamätať si) vstrebávať informácie, ktorých vnímanie je sprevádzané vlastným (ideálne silným fyzickým či emočným) prežitkom. Ide o učenie z dôsledkov vlastného konania, hľadanie netradičných riešení a spoločné prekonávanie úloh a výziev. Prednosťou zážitkového vzdelávania je rozvíjanie tvorivých postupov, aktívne konanie, lepšie vytváranie neformálnych vzťahov a predovšetkým intenzívne učenie z prežitkov namiesto obyčajného zhromažďovania informácií. Zážitková pedagogika pracuje s prežívaním ako prostriedkom na ovplyvňovanie klienta. Smer tohto ovplyvňovania je určený pedagogickým cieľom. Práca zážitkového pedagóga spočíva v zámerne vytvorených situáciách, v ktorých predpokladá intenzívne prežívania klienta, a následnej pedagogickej práci s týmito zážitkami (spätná väzba, koučingové otázky, rozhovor a i.). Ďalšou cieľovou skupinou inovácie sú osoby zastávajúce v inovácii sprevádzajúce, mentorské role (učitelia, pracovníci s mládežou). Tieto si rozvíjajú svoje mentorské zručnosti prostredníctvom prípravných školení zameraných na princípy a prax zážitkovej pedagogiky, rovnako ako samotným sprevádzaním mladých ľudí. Nadobudnuté a rozšírené zručnosti sú prenositeľné do ich povolaní aj mimo štruktúry popisovanej inovácie. 4

5 2. Súčasťou ktorej fázy/ fáz systému VPaP je navrhovaná inovácia Navrhovaná inovácia, postavená na princípoch komplexného zážitkového vzdelávania (princíp komplexnosti inovácie je popísaný detailnejšie v kapitole Oblasť rozvoja), tak, ako je popísaná, poskytuje predovšetkým rámec pracovníkom s mládežou pre osobnostný rozvoj klientov. Ponúka metodiku pre celistvé formovanie osobnosti klienta v týchto aspektoch: zlepšovanie fyzickej zdatnosti zlepšovanie psychickej odolnosti rozvíjanie schopnosti empatie rozvíjanie spoluzodpovednosti za okolie, komunitu rozvíjanie schopnosti pomenovať svoje aktuálne zručnosti, identifikovať a dosahovať cieľ Inováciu je tak možné aplikovať v oblasti poradenstva v systéme VpaP, a to vo fáze: preventívnej, vytvárajúcej podmienky pre osobnostný rast klienta, nápravnej (reedukačnej), odstraňujúcej prekážky osobnostného rozvoja klienta, terapeutickej, kde môže byť využitý relevantný výber aktivít z rámca navrhovanej inovácie pre klienta s rozličnými patologickými javmi. V prípade, že mladého človeka v rámci inovácie vedie človek vzdelaný v rámci kariérového poradenstva, v mnohých prípadoch môže ísť o aktivitu, v ktorej účastník získa predstavu o svojom ďalšom kariérnom smerovaní. Oblasť rozvoja Práca s klientom: Klient spozná svoje talenty, pracuje na rozvoji vnútornej motivácie a cieľavedomosti a popri tom si buduje telesnú zdatnosť aj duševnú odolnosť. Rozvoj prebieha formou pravidelných stretnutí s dospelou osobou (vyškoleným mentorom). Klient je vedený, aby si stanovil ciele svojho snaženia (tieto ciele môžeme nazvať aj projektami), pri ktorých rozvíja dané oblasti. Vedenie účastníkov v rámci inovatívneho prístupu spočíva v pomoci, ktorú dospelá osoba - vedúci v inovatívnom prístupe - poskytuje mladému človeku - účastníkovi programu a to prostredníctvom pravidelných stretnutí, motivovania cez kladenie otázok a záujem o účastníkov progres, cieleného vedenia k dosahovaniu cieľov a dlhodobej podpory. Vedúci programu, ako staršia skúsenejšia osoba, pomáha mladšiemu mentorovanému pri dosahovaní cieľov a motivuje ho vo vykonávaní každodenných činností, ktoré si účastník s jeho pomocou stanovil. Vedúci je pre účastníka vzorovým modelom, ktorým sa vedený účastník programu inšpiruje, podľa ktorého sa správa a vďaka ktorému má priestor rozvíjať sa. Tento vzťah je skôr neformálneho charakteru, je založený na dôvere a partnerskom prístupe. 5

6 Navrhovaná inovácia smeruje prostredníctvom zážitkového učenia sa k rozvoju osobnosti v nasledovných oblastiach: zlepšenie fyzickej zdatnosti (prostredníctvom venovania sa fyzickej, športovej aktivite) kognitívna oblasť (prostredníctvom práce na rozvoji zručnosti) empatia (prostredníctvom pomáhania iným v rámci dobrovoľníckej aktivity) tímová práca (tímové úlohy vo forme skupinovej expedície či zvládnutia náročnejšej skupinovej výzvy) Komplexný prístup k formovaniu osobnosti klienta je jedinečným elementom opisovanej inovácie prostredníctvom kombinácie prvkov zážitkovej pedagogiky. V tejto časti tiež popíšeme ďalšie princípy navrhovanej inovácie a jej zásadné elementy, prostredníctvom ktorých vysvetlíme, akým spôsobom má inovácia ambíciu rozvíjať osobnosť klienta. Zásadné elementy inovácie: Holistický prístup v osobnostnom rozvoji (komplexnosť) V rámci individuálneho osobnostného rozvoja ide o dôležitý aspekt rozvoja v porovnaní s jednostranným zameraním mnohých iných rozvojových programov (kalokagatia vs. excelentnosť v jednom smere). Dlhodobosť a pravidelnosť Všetky štyri oblasti popísané vyššie (zlepšenie fyzickej zdatnosti, kognitívna oblasť, empatia, tímová práca) je nutné vykonávať dlhodobo a pravidelne. Systémy pravidelnosti a dlhodobosti môžu byť rôzne. Od 30 dňových výziev, v ktorých je potrebná aktivita na dennej báze, aby sa vytvoril návyk, až po aktivity, ktoré je potrebné vykonávať na týždennej báze, aspoň 1-2 hodiny po dobu niekoľkých mesiacov až rokov. Charakterové vlastnosti sa rozvíjajú dlhodobo (mesiace, roky). Pokiaľ nám ide o návyky, vieme ich budovať v horizonte pár týždňov. (Duhigg, Sila zvyku) Individuálny a partnerský prístup. Vo vzdelávaní stále prevláda využívanie prezentačných metód a diktovanie poznámok, pričom naša inovácia má za cieľ prinášať aktivizujúce prvky a metódy do vzdelávacieho prístupu, či už na úrovni individuálnej alebo v rámci práci so skupinou. V inovácii odporúčame využívať kombináciu koučingovo-mentoringového prístupu, v ktorom je ponechaný priestor pre klienta, aby sám hľadal a nachádzal vlastné riešenia na problémy, s ktorými sa v rámci plnenia aktivít stretáva. Pri takomto prístupe je potrebné udržiavanie hraníc a sústredenie sa naozaj len na aktivity vykonávané v rámci inovácie. Akúkoľvek patológiu je potrebné konzultovať s odborníkom, keďže pri partnerskom prístupe často vzniká priestor pre zdieľanie osobných tém. Dobrovoľnosť a zábavnosť Predpokladom pre to, aby mala inovácia zmysel, je dobrovoľné rozhodnutie klienta zapojiť sa do nej. Je to jeho slobodné rozhodnutie na úrovni stavu ega Dospelého, ktoré popisuje v 6

7 Transakčnej analýze Eric Berne. Prípadne je účasť klienta v inovácii založená na kontrakte s jasnými podmienkami medzi dospelým vedúcim a klientom. Okrem dobrovoľnosti je nutnou podmienkou účasti klienta v inovácii to, aby aktivity vykonávané v jej rámci boli zábavné a atraktívne pre samotného klienta. V systéme VPaP sa môže inovácia využiť vo fáze: Prevencia, Rehabilitácia, Kariérne poradenstvo, Terapia, veľmi preneseným spôsobom aj vo fáze Diagnostiky (na základe skúsenosti z realizácie projektu môže odborný pracovník diagnostikovať, kde má klient problém - 6 druhov úpadkov). Výsledok inovácie Výsledkom inovácie pre klienta je: Klient sa naučí identifikovať, pochopiť a formulovať svoje ciele Klient sa naučí prostredníctvom pravidelných a dlhodobých aktivít/projektov dosahovať osobné ciele (rehabilitačné, terapeutické, atď.) Klient rozvíja svoju nezávislosť a sebadôveru Klient rozvíja duševnú odolnosť a fyzickú zdatnosť Prínosy zapojenia sa inštitúcie/ zariadenia do inovatívneho prístupu vo forme programu DofE pre inštitúciu pracujúcu s mladými ľuďmi vo veku r. (škola, firma, nezisková organizácia, reedukačné centrum a i.) Výhody pre školu/ organizáciu: zapojenie sa do overeného celosvetovo rozšíreného programu na rozvoj mladých ľudí, pedagógov a pracovníkov s mládežou konkurenčná výhoda v regióne program DofE je zaradený v POP-kách, informáciu o realizácii DofE uvádza INEKO medzi informáciami o školách v rebríčku škôl zapojené školy a organizácie oceňujú známe osobnosti z prostredia športu, kultúry, biznisu či politického života Výhody pre učiteľov/ pracovníkov s mládežou rozvíjanie charakterových vlastností mladých ľudí prostredníctvom overeného medzinárodného programu podpora učiteľov/pracovníkov s mládežou v raste (rozvoj rôznych prístupov v rámci poradenstva a sprevádzania - najmä mentoringovo-koučingové prístupy) 7

8 vytváranie komunity aktívnych učiteľov, pracovníkov s mládežou a pomáhajúcich profesií, ktorí chcú pracovať s mladými ľuďmi na viac individuálnej a partnerskej úrovni Výhody pre mladých ľudí rozvoj vytrvalosti, cieľavedomosti a vnútornej motivácie inovatívny prístup pomáha naučiť sa/vyskúšať si nové vedomosti/zručnosti potrebné pre kariérny rast výhoda pri prihláške na zahraničné univerzity uznávanie programu vo firmách pri prijímaní do zamestnania Pre popísanie výsledkov inovácie v tejto kapitole nadviažeme na použitie konkrétneho príkladu realizácie navrhovanej inovácie v rámci programu Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu (skrátene aj DofE z The Duke of Edinburgh's International Award). Zdieľame tu výsledky prieskumov a meraní, uskutočnených pri realizácii programu na Slovensku, ale aj v zahraničí, keďže sa v tomto dokumente venujeme aj uvádzaniu príkladov skúseností s inováciou v iných krajinách. Zahraničné dáta o programe DofE a jeho výsledkoch sú cennými aj z toho dôvodu, že realizácia tohto programu vo svete prebieha už niekoľko desaťročí, objem zozbieraných dát je teda omnoho väčší, než bola zatiaľ šanca odmerať v slovenskom prostredí. Snažíme sa pracovať s meraniami ukazujúcimi vplyv inovácie z rôznych perspektív. Prirodzene, pozeráme sa na hlavnú cieľovú skupinu inovácie, mladých ľudí, stručnejšie sa venujeme aj vplyvu na mentorov. Uvádzame tiež výsledky komplexnejšieho výskumu, ktorý ilustruje vplyv realizácie programu a zapojenia mladých ľudí do jeho konkrétnych oblastí aktivít, na komunitu a širšiu spoločnosť, snaží sa definovať jeho spoločenskú hodnotu. Mladí ľudia (klienti zapojení v inovácii), v tomto prípade účastníci programu DofE V roku 2010 sa uskutočnil výskumný projekt v Kanade v spolupráci Národnej kancelárie DofE Kanada a McKinsey & Company s cieľom porozumieť vplyvu programu na mladých ľudí zapojených do programu DofE na vzorke 219 účastníkov. Venovali sa štyrom oblastiam vplyvu: zručnosti využiteľné pre život, leadership, zážitky, dosiahnuté ciele, výsledky. Samotní účastníci uviedli, že majú pocit, že získavajú rôzne životné zručnosti pre svoj dospelý život, napríklad si zlepšovali schopnosť tímovej práce, angažovanosť, organizačné schopnosti, motiváciu, časový manažment, interpersonálne zručnosti. Respondenti tiež pomenovali svoj rozvoj v oblastiach leadership zručností, napríklad sebareflexia, schopnosť rozhodovania sa a plánovania, prevzatie zodpovednosti či riešenie konfliktov. V oblasti získavania zážitkov identifikovali účastníci prínos programu v získavaní zážitkov a spomienok na celý život, dosiahnuté ciele im zas podľa ich vlastných slov priniesli motiváciu pre nastavovanie a dosahovanie ďalších cieľov v budúcnosti. V roku 2008 bola uskutočnená séria rozhovorov a absolventmi, účastníkmi a mentormi DofE v Izraeli z arabskej a židovskej komunity DofE. Zistenia naznačujú, že zapojenie sa do aktivít programu malo pozitívny vplyv na rozvoj účastníkov v oblastiach: individuálnej (rozvoj sebavedomia a rôznych kompetencií, spestrenie voľného času, atď.), sociálnej (tolerancia, hodnota priateľstva, komunikácia, leadership) a komunitnej 8

9 (zvýšenie záujmu zapájať sa do vecí verejných pre krajinu a komunitu). Rozvoj charakterových vlastností v priebehu zapojenia sa do programu (aktivity v oblasti športu, rozvoja zručnosti a dobrovoľníctva, účasť na tímovej aktivite - expedícii) - merania uskutočnené na Slovensku v rokoch pohľad absolventov programu, mentorov a rodičov absolventov: 9

10 Pohľad rodičov na rozvoj charakterových vlastností: vytrvalosti, cieľavedomosti a vnútornej motivácie u absolventov programu DofE: 2. Skúsenosť s inováciou Popis skúsenosti zo zahraničia Inovácia popisovaná v rámci Inštitútu inovácií v systéme VPaP je založená na skúsenostiach overených, získaných a realizovaných v Programe Medzinárodná cenu vojvodu z Edinburghu, vo svete známym aj ako The Duke of Edinburgh's International Award (skrátene DofE), ktorý vznikol vo Veľkej Británii v roku Vo svete je možné nájsť niekoľko alternatívnych názvov pre to isté ocenenie, ktoré vznikali postupne po tomto programe: the Award (všeobecne), National Youth Achievement Award (Singapur), The President's Award for Youth Empowerment (Juhoafrická republika), Gaisce The President's Award (Írsko) a i. Prístup : cieľavedomosť, vytrvalosť, tímová spolupráca a vnútorná motivácia - bol vo Veľkej Británii rozšírený najmä prostredníctvom mládežníckych hnutí, ako mladí kadeti (Military cadet organisations, Uniformed services cadet organisations,...), ktorých časť bola a stále je zameraná na organizáciu mládeže za účelom vojenskej prípravy, sponzorovanej priamo ministerstvom obrany Veľkej Británie. V uniformovaných zložkách ide najmä o dobrovoľné oddiely mladých požiarnikov, dobrovoľných policajtov či záchranárov. Významnou organizovanou skupinou mládeže, ktorá poskytuje program DofE, sú organizácie skautského typu. Vo Veľkej Británii ide najmä o 10

11 Asociáciu skautov Badena-Powella, British Boy Scouts and British Girl Scouts Association a množstvo ďalších menších odnoží organizácií skautského typu. Mládežnícke hnutia a organizácie oslovia iba časť populácie a nie sú jednoducho škálovateľné a replikovateľné na širšiu populáciu. Zároveň sú často spájané s určitou uniformitou a štruktúrou, ktorá nemusí byť atraktívna pre širšiu škálu populácie mladých ľudí. Jasne stanovené rámce často nedávajú priestor individuálnym potrebám jednotlivca. Naproti tomu príklad programu DofE, ktorý v rámci popisu inovácie popisujeme, priniesol do tohto stavu zaujímavý rozmer - každý účastník si môže vybrať aktivitu a zvoliť si v rámci nej cieľ, ktorý prispôsobí vlastnej úrovni vedomostí, fyzickej kondícii, zručnosti či osobnosti. Jediným zarámcovaním sú 4 oblasti, z ktorých si tieto aktivity musí vybrať - Šport, Zručnosť, Dobrovoľníctvo a Expedícia. Program DofE poskytujú v Británii v súčasnosti okrem spomínaných mládežníckych hnutí, ktoré zakomponovali program DofE do svojich štruktúr ako element, kde si sami účastníci stanovujú čo chcú dosiahnuť, aj rôzne cirkevné, športové, organizácie či organizácie venujúce sa iným mládežníckym voľnočasovým aktivitám (politika, ekológia,...). Program sa vo Veľkej Británii postupne vyvíjal a úlohu Národnej kancelárie postupne preberali regionálne kancelárie, ktorých chod však bolo náročné financovať zo zdrojov nadácie či účastníckych poplatkov. V niektorých častiach Británie prebrala zodpovednosť za program regionálna samospráva na úrovni County (obdoba Župy či Vyššieho územného celku). V rámci takéhoto nastavenie boli zaznamenané prípady klesajúcej kvality poskytovania programu. Samospráva zväčša nepridelila pre koordináciu programu dostatok ľudských a finančných zdrojov, čo spôsobovalo klesajúci záujem o program a často nízku kvalitu poskytovania. V súčasnosti program samosprávy nekoordinujú, ale len spolupracujú s regionálnymi kanceláriami na šírení programu a jeho ďalšom rozvoji. Členenie programu na národnej úrovni v Spojenom kráľovstve pozostáva z 8 regionálnych kancelárií (Škótsko, Severné Írsko, Wales, Central England, Londýn, Severné Anglicko, Juhovýchodné Anglicko, Juhozápadné Anglicko) a riadiacej kancelárie programu v UK vo Windsore. Každá regionálna kancelária licencuje a následne podporuje organizácie poskytujúce program DofE priamo mladým ľuďom. Najčastejším poskytovateľom DofE vo Veľkej Británii sú stredné školy (Secondary schools, Comprehensive schools, Grammar schools, Further education, Vocational schools, Technical schools ) Zaujímavým konceptom je inštitút Nezávislých centier (IAC). Ide o menšie organizácie, ktoré sú priamo oprávnené Medzinárodnou Nadáciou realizovať program a udeľovať ocenenie výlučne svojim študentom/členom na jednom mieste v prípade, ak v krajine neexistuje Národná kancelária. Nezávislé centrá udeľujú ocenenie a podávajú správy o ich udelení výlučne v angličtine. Nezávislé centrá dostávajú od nadácie osobitnú operačnú podporu a školenia. Rozšírenie programu od jeho založenia v roku 1956 sprevádzali rôzne zmeny. Každá škola či krajina, ktorá si rozvojovú schému osvojila, ju jemne prispôsobila svojim potrebám a výzvam. 11

12 Národnými kanceláriami sú najmä v Európe zväčša neziskové organizácie či občianske združenia, no môže ísť aj o kultúrne či vzdelávacie inštitúcie. Zaujímavým príkladom je Lotyšsko, v ktorom DofE realizuje priamo časť Ministerstva školstva - Štátne stredisko pre vzdelávanie. Lotyšsko a mnohé ďalšie krajiny vnímajú program DofE ako nástroj pre rozvoj neformálneho vzdelávania v danej krajine - napr. Česká republika, Austrália, Kanada. Vo svete sú známe príklady využitia inovácie v rámci rehabilitácie mladých väzňov (Juhoafrická republika, Veľká Británia). V Európe, okrem Veľkej Británie, zatiaľ nemáme informácie o využívaní inovácie takýmto spôsobom. Aspire (2010) Aspire Project Report, The Duke of Edinburgh s Award Umhlaba Development Services (2003). President s award: Evaluation Report Ready Initiative. Brammfontein, South Africa: Author. Bitel and Campbell (2005) Passport to possibilities: The evaluation of The Duke of Edinburgh s Award New Start Project, Partners in Evaluation Celosvetovo je garantom kvality programu DofE Medzinárodná nadácia programu. Tá sublicencuje Národné kancelárie a vyššie spomínané Nezávislé centrá. Nadácia spravuje aj Online účastnícku knižku, organizuje regionálne a celosvetové stretnutia celej organizácie, čím prispieva k výmene informácií a medzinárodnej spolupráci, prispievajúcej k rastu a ďalšiemu rozvíjaniu programu. Pre mnohých klientov je práve tento medzinárodný element lákavý a zaujímavý. Stávajú sa súčasťou programu, do ktorého sú zapojení mladí ľudia po celom svete. Sú súčasťou komunity ľudí, ktorí sa pravidelne a dlhodobo prekonávajú a pracujú na sebe. Popis skúsenosti zo Slovenska Inováciu v podobe programu Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu na Slovensku poskytuje 170 rôznych organizácií - tzv. Miestnych centier (rok 2019), ktorými sú rôzne typy stredných škôl, základné školy, mládežnícke neziskové organizácie, skautské a iné organizácie organizácie pracujúce s mladými ľuďmi do 25 rokov. Za socializmu mohol mladý človek získať v rámci fyzického súťaženia odznak zdatnosti. Rôzne športové kluby ponúkajú ocenenia na dosiahnutie určitej úrovne fyzického výkonu. Na Slovensku majú skautské organizácie systém tzv. odboriek, ktoré môže získať skaut či skautka za poznávanie vybraných oblastí a zdokonaľovanie sa v nich. SERVICE LEARNING - dobrovoľníctvo ako súčasť spoločnosti v UK vs. slovenská skúsenosť, kde sa účastníci aj organizácie učia, ako manažovať dobrovoľníkov. Popis skúsenosti so zavedením inovácie na Slovensku The British International school Bratislava zapojená od roku 2007, následne Cambridge International School v Následne vznik DofE NAO

13 Popis skúsenosti so zavedením inovácie na SZŠ Záhradníckej Po troch rokoch existencie a realizácie programu na Slovensku, predovšetkým v stredných školách, pripravila Národná kancelária DofE pre Miestne centrá tzv. Cyklus programu DofE, ktorý zarámcoval obdobie trvania plnenia DofE účastníkmi od registrácie do programu až po jeho ukončenie a ocenenie za absolvovanie danej úrovne programu. Cyklus teda slúži ako pomôcka pre dobrovoľníkov pracujúcich s mladými ľuďmi v programe pre lepšie nastavenie a naplánovanie poskytovania programu v danom prostredí. Takto sa do praxe dostala pomôcka pomáhajúca odstrániť organizačné bariéry, ktoré v minulosti často spôsobovali nedokončenie programu menšiemu či väčšiemu počtu účastníkov v danom Miestnom centre DofE. Zavedenie podobného cyklu nie je zatiaľ štandardom pri realizácii DofE medzinárodne, vo väčšine krajín program funguje na báze odporúčaných dátumov a činností. Na Slovensku sme zvolili v tomto ohľade pri organizácii programu striktnejší prístup pre zvýšenie efektivity jednotlivých organizačných jednotiek a pre vytvorenie priestoru pre zapojenie čo najviac mladých ľudí do programu v budúcnosti. Na lepšie popísanie vonkajšej a vnútornej motivácie si pomôžeme analýzou účastníkov zapojených v programe Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu (skrátene aj DofE z The Duke of Edinburgh's International Award), ktorý poslúži neskôr ako príklad konkrétnej inovácie. Do programu DofE sa zapojila približne tretina účastníkov v roku 2019 s motiváciou pracovať na svojom osobnostnom raste, motiváciou pre ¼ účastníkov bolo dokázať si, že som schopný/á naplniť sebou stanovený cieľ a niečo dosiahnuť. Približne 5% účastníkov sa chcelo zúčastniť dobrodružnej expedície, ktorá je jednou zo súčastí programu. Všetky tieto motivácie sú vnútorné. Čo sa týka externých motivácií, približne ⅕ účastníkov si chce vylepšiť pozíciu na prijímačkách na zahraničné vysoké školy, keďže v anglosaskom svete je program DofE pozitívne vnímaný vo výberovom procese práve na univerzitách. O niečo menej ako 1/20 účastníkov je motivovaná zlepšovaním svojej pozície na pracovnom trhu v budúcnosti a získaním ocenenia a certifikátu o získaní Medzinárodnej ceny vojvodu z Edinburghu. Malé percento účastníkov (do 2%) uvádza ako motiváciu zapojiť sa explicitne Motiváciu vzťahmi - zapojiť sa, aby som dokázal niečo rodine, kvôli učiteľovi či kvôli kamarátom. 13

14 3. Implementácia inovácie Spôsoby realizácie na úrovni ľudských zdrojov Slovník pojmov Národná kancelária (z anglického originálu National Award Authority NAA alebo National Office) má väčšie právomoci pri sub-licencovaní poskytovateľov programu, najčastejšie Miestnych centier. Národná kancelária sa stará o fungovanie a rozširovanie programu na Slovensku, ponúka metodickú podporu a školenia pre Miestne centrá, informuje o zaujímavých ponukách a možnostiach, organizuje slávnostné odovzdávanie ceny na striebornej a zlatej úrovni. (Slovník pojmov pre školiteľov, 2016). Miestne centrum a Otvorené miestne centrum (z anglického originálu Award Unit, alebo Open Award Unit) zvyčajne jedna organizácia sub-licencovaná Národnou kanceláriou, ktorá implementuje program a je vedená jedným koordinátorom. Miestne centrum ponúka program výlučne pre svojich študentov alebo členov, kým Otvorené miestne centrum môže program ponúkať aj nečlenom. Obe môžu poskytovať program pre viacero rôznych skupín účastníkov (Slovník pojmov pre školiteľov, 2016). Pre fungovanie programu na univerzitnej úrovni je potrebné, aby univerzita bola Otvoreným miestnym centrom, t.j. aby účastníkmi a účastníčkami programu mohli byť nielen študenti a študentky univerzity, ale aj mladí ľudia mimo nej. 14

15 Prínosy zapojenia sa do inovatívneho prístupu vo forme programu DofE pre inštitúciu pracujúcu s mladými ľuďmi vo veku r. (škola, firma, nezisková organizácia, reedukačné centrum a i.) Výhody pre školu/ organizáciu: zapojenie sa do overeného celosvetovo rozšíreného programu na rozvoj mladých ľudí, pedagógov a pracovníkov s mládežou konkurenčná výhoda v regióne program DofE je zaradený v POP-kách, informáciu o realizácii DofE uvádza INEKO medzi informáciami o školách v rebríčku škôl zapojené školy a organizácie oceňujú známe osobnosti z prostredia športu, kultúry, biznisu či politického života. Výhody pre učiteľov/ pracovníkov s mládežou: rozvíjanie charakterových vlastností mladých ľudí prostredníctvom overeného medzinárodného programu podpora učiteľov/pracovníkov s mládežou v raste (rozvoj rôznych prístupov v rámci poradenstva a sprevádzania - najmä mentoringovo-koučingové prístupy) vytváranie komunity aktívnych učiteľov, pracovníkov s mládežou a pomáhajúcich profesií, ktorí chcú pracovať s mladými ľuďmi na viac individuálnej a partnerskej úrovni Výhody pre mladých ľudí: rozvoj vytrvalosti, cieľavedomosti a vnútornej motivácie inovatívny prístup pomáha naučiť sa/vyskúšať si nové vedomosti/zručnosti potrebné pre kariérny rast výhoda pri prihláške na zahraničné univerzity uznávanie programu vo firmách pri prijímaní do zamestnania Aké sú roly v programe DofE? Poskytovanie programu na Miestnom centre vyžaduje zapojenie niekoľkých ľudí s rôznymi schopnosťami. Ide primárne o tých kolegov, ktorí majú záujem pracovať s mladými ľuďmi v neformálnom prostredí, pracovať na ich osobnostnom a profesionálnom rozvoji: Koordinátor Časová náročnosť: cca 2-3 hodiny týždenne (pri nábore účastníkov a ukončovaní programu cca 3-4hod.) 15

16 Dospelá osoba, ktorá je hlavnou kontaktnou osobou na Miestnom centre programu. Koordinátor je zodpovedný za fungovanie programu DofE v inštitúcii, podporu osôb pracujúcich s účastníkmi programu, vzdialený dohľad nad skupinami účastníkov, vedenie záznamov a nutnú dokumentáciu a za komunikáciu s Národnou kanceláriou DofE na Slovensku, či Nadáciou. Koordinátor môže v prípade potreby vykonávať aj úlohy Vedúceho programu / mentora / Hodnotiteľa aktivity alebo Školiteľa / Hodnotiteľa expedícií. Vedúci programu DofE Časová náročnosť: cca 1-2 hodiny týždenne (pri nábore účastníkov a pri ukončovaní programu v závislosti od počtu zapojených mladých cca 2 hod.) Vedúci sú zväčša zamestnancami, prípadne dobrovoľníkmi v Miestnom centre, ktorí vedú skupinu 1 20 účastníkov (v závislosti od skúseností a cieľovej skupiny). Vedúci programu je zodpovedný za zapojenie mladých ľudí do programu, inšpiruje, vedie a podporuje ich od začiatku do konca na ich ceste programom. Pokiaľ absolvoval aj expedičnú časť školení, môže pôsobiť na Miestnom centre ako Školiteľ či Hodnotiteľ expedícií. Môže byť zodpovedný aj za zapájanie ďalších dospelých do podpory fungovania programu v inštitúcii. Školiteľ Dobrodružnej expedície Časová náročnosť: cca 10 hodín tréningu a prípravy skupiny mladých na expedíciu počas celého roka + 2x víkend cvičná a kvalifikačná expedícia + cca 4-5 hodinová príprava logistiky expedície a stretnutie s Hodnotiteľom Vyškolená, kvalifikovaná a skúsená dospelá osoba, ktorá je zodpovedná za bezpečnosť účastníkov programu pri príprave a realizácii Dobrodružnej expedície. To zahŕňa zodpovednosť za adekvátny výcvik expedičných tímov, dohľad nad prípravou i priebehom cvičných a kvalifikačných expedícií, ale aj posudzovanie spôsobilosti každého účastníka aj expedičného tímu ako celku samostatne podniknúť kvalifikačnú expedíciu. Školiteľ expedície svojím podpisom v účastníckej knižke potvrdzuje, že jej držiteľ je dostatočne pripravený na absolvovanie Kvalifikačnej expedície. Hodnotiteľ Dobrodružnej expedície Časová náročnosť: 2 x víkend + cca 4-5 hodinová príprava logistiky expedície Zodpovedajúcim spôsobom kvalifikovaná a skúsená dospelá osoba, ktorá nestranne hodnotí činnosť účastníkov počas Dobrodružnej expedície. Hodnotiteľ expedície svojím podpisom v účastníckej knižke potvrdzuje, že jej držiteľ absolvoval Dobrodružnú expedíciu v súlade s medzinárodnými štandardmi. Mentor Vedie účastníka v dosahovaní cieľa v jednej z troch oblastí (Šport, Rozvoj talentu, Dobrovoľníctvo), v ktorej je odborníkom. Mentora si v každej oblasti identifikuje samotný účastník so schválením Vedúceho programu. V praxi to vyzerá tak, že Vedúci si s účastníkom identifikuje oblasť, v ktorej sa chce účastník zlepšiť a mentor pomáha s praktickým know how a so špecifickým nastavením cieľa. Ak má Vedúci expertízu v oblasti, v ktorej účastníka vedie, môže 16

17 byť zároveň aj jeho mentorom pre túto oblasť. Mentor nepotrebuje školenie. Mentorom by nemal byť rodič alebo blízka rodina. Mentor je skúsenejšia osoba a je zároveň Hodnotiteľom aktivity v Online účastníckej knižke, v ktorej po naplnení cieľa potvrdzuje jeho dosiahnutie. Iní dobrovoľníci a podporovatelia programu všetky časti programu môžu profitovať z pridanej pomoci a z dobrovoľníkov, či už pri administrovaní, alebo ľudí, ktorí sú ochotní asistovať pri výcviku dobrodružných expedícií. V organizáciách, ktoré majú veľa účastníkov, sa môže stať, že spomínané role bude zastupovať niekoľko rôznych ľudí, zatiaľ čo v malých organizáciách (do 14 účastníkov ročne) zvládnu väčšinu práce dvaja či traja ľudia. Program DofE naprieč rokmi ideálne rastie a každý rok odporúčame zamýšľať sa, koho ďalšieho do programu zapojiť a doplniť tak tím Vedúcich či Expedičných Školiteľov a Hodnotiteľov. Kolegom, ktorých by sme chceli zapojiť do DofE tímu v škole/organizácii, predstavme program postupne. Napríklad, najskôr ich vezmime na expedíciu alebo ich zapojme ako mentorov pre mladých ľudí v rôznych oblastiach. Ak ich program DofE a práca s mladými v takomto prostredí záujme, radi ich privítame na našich školeniach, ktoré im umožnia stať sa oficiálnymi Vedúcimi alebo Školiteľmi/Hodnotiteľmi Dobrodružnej expedície. SEBAVÝCHOVA A SEBAVZDELÁVANIE AKO FAKTOR ROZVOJA OSOBNOSTI Realizácia inovácie Motivovanie - Vzdelávanie - Ocenenie Inováciu možno rozdeliť do troch zásadných fáz, v ktorých prebiehajú na pozadí zásadné udalosti a v ktorých sa rozhoduje o vstupe klienta do programu, i o tom, aký bude mať navrhovaná inovácia na klienta dopad. Fázy pomenujme pre účely tejto inovácie: Motivovanie - Vzdelávanie - Ocenenie Motivovanie (úvodné a priebežné) O zapojení sa klienta do aktivít inovácie a jeho vôli dokončiť ich, zásadne rozhoduje forma jeho motivácie. V tomto prípade rozlišujeme medzi vonkajšou motiváciou (hnacím motorom ktorej je odmena alebo trest naviazaný na inú osobu alebo vonkajšie faktory) a vnútornou motiváciou (založenou na dobrovoľnosti a osobnom rozhodnutí). Motivácia sa v procese plnenia aktivít môže dynamicky meniť. Úvodné motivovanie Kľúčovým momentom, v ktorom sa klient sám rozhodne zapojiť sa do inovácie, je objavenie 17

18 a poukázanie na klientovu potrebu. Môže ísť o ambíciu niečo dosiahnuť, vytvoriť nejakú formu vzťahu, ambíciu zlepšiť sa, získať ocenenie či nejakú formu odmeny. Úvodná motivácia nemusí byť nevyhnutne vnútornou motiváciou, kľúčové je, ako vyškolený dospelý pracuje s klientovou motiváciou v procese programu popísaného v tejto inovácii. Môže ísť aj o kombináciu rôznych motivácií (v programe je zapojená osoba, ktorá mi je sympatická a zároveň sa chcem zúčastniť dobrodružnej cesty, na ktorú sa v rámci programu pôjde). Priebežné motivovanie Ideálny scenár dlhodobej účasti v programe popísanej inovácie je, aby účastník objavil v programe vnútorné uspokojenie, akýsi stav flow, ako ho popisuje vo svojich prácach Mihaly Csikszentmihalyi. Ide o stav, v ktorom je účastník natoľko schopný ponoriť do aktivity samotnej, že nevníma okolitý svet. Prípadne môže ísť o motiváciu, ktorá neprináša instantné uspokojenie a stav flow, ale účastník po určitom zážitku porozumie tomu, že ak ju bude pravidelne vykonávať, zlepší sa úroveň spokojnosti jeho prežívania - napr. trávim veľa času za počítačom a ak si pôjdem pravidelne zabehať, budem lepšie sústredený a spokojnejší. V rámci prevencie rôznych patológií motivujeme klienta, aby spoznal lepšie sám seba, pochopil, čo mu pomáha udržiavať rovnováhu, čo mu prináša radosť, čo robí len preto, že to chcú ostatní a čo vykonáva zo svojej vlastnej vôle. Je to postupná cesta, od prvotných nejasných motivácií založených prevažne na externých motiváciách, k porozumeniu vlastných vnútorných motivácií cez vlastné prežívanie a zážitky spojené s vykonávaním škály aktivít, v ktorých spoznáva seba a iných. Pri externej motivácii, v rámci popisovanej inovácie, je dôležitým faktorom, či ide o externú motiváciu, pre ktorú sa rozhodol sám klient. Inak pristupuje k učeniu sa na prijímačky na medicínu, pokiaľ je klientovou túžbou stať sa doktorom a inak, pokiaľ rodičia očakávajú, že sa musí stať doktorom, no klient s tým stotožnený nie je. Úlohou odborného pracovníka je v rámci inovácie Zážitková pedagogika - rozvoj zručností a charakterových vlastností: cieľavedomosť, vytrvalosť, tímová spolupráca a vnútorná motivácia identifikovať škálu možných interných a externých motivácií, ktorými motivuje klienta k zapojeniu sa do programu inovácie a následné vedenie účastníka od prvotných, prevažne externých motivácií k porozumeniu významu vnútornej motivácie. Toto porozumenie sa postupne buduje prostredníctvom analýzy zážitkov klienta v programe inovácie - formou priateľského mentoringovo-koučovacieho rozhovoru, vedeného na partnerskej úrovni. Vzdelávanie Časť vzdelávanie je srdcom programu, v ktorom prebieha samotné zážitkové učenie sa. Od dizajnu tejto časti závisí, aký dopad bude mať samotný program na klienta. Program vzdelávania je možné nadizajnovať podľa potrieb klienta či skupiny klientov. Dizajnovanie a akademické overenie dopadu podobných programov na rozvoj rôznych typov zručností a charakterových vlastností, môže trvať roky. Vo svete aj na Slovensku máme niekoľko vzdelávacích programov, ktoré sú na trhu dlhodobejšie a mnohé z nich sú akademicky alebo praxou overené. 18

19 Kľúčovú úlohu v dopade na klienta zohrávajú medzinárodné či národné rámce konkrétneho programu (pokiaľ ide medzinárodný či národný vzdelávací program). V neposlednom rade pri ovplyvnení výchovy, vzdelávania, prevencie či osobnostného rozvoja stojí samotný odborný pracovník, ktorý klienta programom sprevádza. Odborný pracovník v konečnom dôsledku rozhoduje, na čo klientovi upriami pozornosť a je kľúčovým elementom pri jeho osobnostnom raste (napr. či bude výzva realizovaných aktivít dostatočná, ale zároveň nebude odstrašujúca, či klient ostane pri nezdare v pozície obete, alebo si uvedomí, akú zmenu je potrebné spraviť na svojej strane, aby sa situácia v budúcnosti vyvinula v jeho prospech). Na pozadí programov venujúcich sa téme zážitkovej pedagogiky sa vo väčšej či menšej miere opakuje vzorec, ktorý popísal vo svojich prácach americký psychológ a pedagogický teoretik David Kolb. Ide o (Kolbov) Cyklus učenia sa. Kolb v ňom poukazuje na to, že učenie sa je efektívne vtedy, keď zahŕňa 4 fázy, ktoré nasledujú jedna za druhou. V prvom bode si klient niečo zažije na vlastnej koži. Následne si to uvedomí a pomenuje s pomocou odborného pracovníka, čo sa to vlastne udialo (zrekapituluje, ako to videl zo svojho pohľadu a pomenuje zásadné momenty). Následne klient formuluje, prečo si myslí, že to tak je, aký kontext či príčiny za tým vidí, pomenuje, ako to prípadne najbližšie spraví inak. Posledným bodom je aktívne experimentovanie a plánovanie ďalších zážitkov, pričom už existuje poučenie, vďaka ktorému má klient možnosť zažiť ďalšiu (lepšiu/inú) skúsenosť. Aj v prípade, že klientovi sa nepodarí program dokončiť podľa toho, ako bol naplánovaný, je prínosné realizovať výstupnú reflexiu a pomôcť mu formulovať závery zo skúsenosti. Účastníkovi sa neumožňuje pri predčasnom ukončení programu účasť na záverečnom ocenení, no napriek tomu môže byť zážitok a poučenie z absolvovanej časti programu pre jeho osobnostný rozvoj subjektívne prínosnejšie, ako pre tých, ktorí ocenenie za absolvovanie programu získajú. V rámci nami popisovanej inovácie sme k teórii Kolbovho cyklu pridali aj dôležité elementy, ako už popisovanú dlhodobosť, holistický prístup, dobrovoľnosť a i. Ambíciou nami popisovanej inovácie je vplývať okrem nadobúdania nových vedomostí a získavania nových zručností aj na zmenu charakterových vlastností, ktorá sa deje v dlhodobom horizonte. V ideálnom stave získava klient v rámci účasti na inovácii celú škálu kompetencií, pričom na obsah vedomostí a 19

20 zoznam zručností, ktoré nadobudne, má klient priamy vplyv. Charakterové vlastnosti sú produktom vyššie spomínaných elementov inovácie, ktorá je komplexná a rozvíja nielen napr. fyzickú výdrž a odolnosť, ale má tiež potenciál podieľať sa na rozvoji čo najväčšieho počtu oblastí osobnosti. Ocenenie Záverečnou fázou inovácie je určitá forma uznania a ocenenia za vynaloženú snahu pracovať na sebe a rásť. Tá môže mať formu ceremónie, uznania zo strany reprezentanta určitej autority, alebo iných foriem verejného či neverejného ocenenia. V prípade tejto inovácie nejde o stimul alebo ocenenie, ktorého cieľom by bolo sebecké zvýšenie produktivity klienta za účelom zvyšovania zisku, ako tomu často býva vo firmách. Množstvo komunít, spoločností či združení vytvára a rozdáva pravidelne ocenenia a ceny, ktorými chcú vyzdvihnúť dosiahnutie určitého výkonu, podporu určitého správania či hodnôt. Toto uznanie môže na začiatku kariéry u mladého človeka zvýšiť dôveru, rozšíriť kontakty, posilniť sebavedomie a naštartovať skryté ambície, ktoré by inak ostali možno neviditeľné a klient by nikdy nepochopil, aké úžasné veci dosiahol. Inovácia Zážitková pedagogika: rozvoj zručností a charakterových vlastností: cieľavedomosť, vytrvalosť, tímová spolupráca a vnútorná motivácia motivuje mladého človeka, aby začal na sebe pracovať, resp. aby si stanovil vyššie ciele. Následne mu vďaka vzdelávaciemu programu, založenému na zážitkovom učení, poskytne skúsenosť a rozvoj širšej škály kompetencií. Na záver klient získa verejné ocenenie, kde mu relevantné autority potvrdia významnosť a vážnosť dosiahnutej úrovne osobnostného rastu. Tímová úloha vo forme skupinovej expedície či zvládnutia náročnejšej skupinovej výzvy V rámci systému VPaP pracuje odborník s klientom individuálne. Klient je tak vytrhnutý zo sociálneho prostredia, pričom počas skupinovej expedície prebieha zážitkové učenie sa, mimo komfortnej zóny. Inovácia vo forme programu DofE nie je konkurenciou pre mládežnícke organizácie či mimoškolské aktivity. Pozicionuje sa ako výborná štruktúrovaná aktivita, ktorú vie využiť každá organizácia pracujúca s mládežou ako doplnenie vlastných aktivít. Program ponúka navyše národné a medzinárodne uznávané ocenenie a v rámci podpory regionálnych kancelárií aj kvalitný tréning a prípravu pracovníkov s mládežou tak, aby program vedeli poskytovať. Rozsah hodín pracovníka s mládežou je uvedený pri jednotlivých roliach v programe. Cyklus programu kopíruje štruktúru školského roka na Slovensku a v takejto základnej podobe je aplikovateľný predovšetkým na bronzovú a pokračujúcu striebornú úroveň programu. V oboch prípadoch je totiž minimálny čas plnenia aktivít v oblastiach 6 mesiacov (pre jednu alebo všetky tri oblasti, viď popis úrovní programu a časové dotácie pre jednotlivé oblasti). Každá z 5 fáz cyklu programu je časovo vymedzená a v každej z nich je potrebné myslieť na konkrétne kroky. 20

21 Cyklus programu je rozdelený do týchto fáz: Fáza 1: Príprava ročného cyklu (marec až jún) Fáza 2: Nábor a registrácia nových účastníkov (september) Fáza 3: Nastavovanie cieľov účastníkov (október a november) Fáza 4: Priebežné stretnutia a expedičná príprava (december až marec) Fáza 5: Realizácia expedícií a schvaľovanie absolventov (apríl až júl) o o forma realizácie tematické ukotvenie Kurt Hahn pomenoval šesť hlavných javov, ktoré podľa neho symbolizovali krízu vtedajšej spoločnosti. Veľký podiel na úpadku nemeckej spoločnosti mal podľa Hahna aj vtedajší vzdelávací systém. Medzi 6 úpadkov mládeže označil tieto: Úpadok telesnej zdatnosti (kvôli moderným štýlom pohybu). Úpadok iniciatívy a podnikavosti (kvôli pasivite a konzumácii). Úpadok pamäte a predstavivosti (kvôli hektickosti a nestálosti moderného života). Úpadok zručnosti a starostlivosti o talent (kvôli oslabeniu tradície remeselnej práce). Úpadok sebadisciplíny (kvôli jednoduchej dostupnosti simulantov a upokojujúcich prostriedkov). Úpadok súcitu (kvôli veľkému zhonu, ktorý ovláda moderný život). Mladí ľudia si ako účastníci a účastníčky programu v rámci kľúčových oblastí dobrovoľne stanovujú vlastné ciele, ku ktorým potom smerujú. Na ceste k splneniu vlastných cieľov systematicky zaznamenávajú svoje pokroky a na konci cesty sú vždy ocenení. Pri napĺňaní osobných cieľov ich v programe sprevádzajú osoby, ktoré majú vymedzené špecifické role. Program má štyri oblasti, ktoré tvoria vyvážený rámec pre osobnostný rozvoj mladých ľudí. Sú to: Dobrovoľníctvo - cieľom tejto oblasti je priviesť mladého človeka k zisteniu, akú hodnotu má pomoc ostatným a spoločnosti. Rozvoj talentu - táto oblasť podporuje rozvoj osobných záujmov, kreativity a/alebo praktických zručností. Športová aktivita - táto oblasť vedie mladého človeka k športovým a ďalším aktivitám, s cieľom 21

22 zlepšenia zdravia a fyzickej kondície. Dobrodružná expedícia - v tejto oblasti mladí ľudia rozvíjajú zmysel pre dobrodružstvo a objavovanie počas cesty v skupine. Nástroje a pomôcky Manažérske y: pravidelná ová komunikácia z Národnej kancelárie voči Koordinátorom Miestnych centie DofE, naviazaná na Cyklus programu. Cieľom tejto komunikácie je informovať a motivovať dobrovoľníkov Miestnych centier o jednotlivých aktivitách v daných fázach cyklu programu, o dôležitých dátumoch, prípadne iných aktuálnych informáciách. Regionálne stretnutia: tieto stretnutia sú podporným nástrojom Národnej kancelárie DofE voči Miestnym centrám. Cieľom týchto stretnutí je stretnúť sa trikrát do roka s dobrovoľníkmi MC: Koordinátormi, Vedúcimi a Školiteľmi a Hodnotiteľmi dobrodružnej expedície. Okrem posilnenia osobného kontaktu medzi programovým manažérom NK DofE a jednotlivými zástupcami MC, stretnutie umožňuje aj sieťovanie jednotlivých MC v regióne a sprostredkovanie kontaktu medzi zástupcami MC, čo vytvára užitočnú štruktúru programu v regiónoch. Zdroje Annual-Report-Digital-concise-spreads.pdf

23 Kurzy/Školenia: Školenie Školiteľov a Hodnotiteľov Dobrodružných expedícií Vzdelávacími cieľmi školení pre Školiteľov a Hodnotiteľov expedícií sú: nadobudnutie znalostí a schopností, ktoré umožnia účastníkom školenia stať sa Školiteľmi a Hodnotiteľmi Dobrodružných expedícií, jasné porozumenie rolám Školiteľa a Hodnotiteľa a povinnostiam, ktoré z nich vyplývajú, pochopenie oblasti Dobrodružná expedícia: porozumenie jej požiadavkám a štandardom. Absolvent školenia získa medzinárodne uznávaný certifikát a je schopný viesť skupinu mladých ľudí vo veku rokov zapojených do programu. V úlohe Školiteľa expedície je schopný pripraviť skupinu mladých ľudí na to, aby s pomocou a neskôr samostatne pripravili, realizovali a vyhodnotili Dobrodružnú expedíciu v rámci programu. Cieľová skupina: učitelia, pracovníci s mládežou, pedagógovia voľného času, dobrovoľníci, rodičia Školenie Vedúcich programu DofE Vzdelávacími cieľmi školení pre Vedúcich programu sú: zoznámenie sa so základnou štruktúrou programu, históriou, filozofiou, jeho cieľmi a princípmi či jednotlivými rolami na Miestnom centre, praktické vyskúšanie si vedenia a stanovovania si cieľov u mladých ľudí v DofE tak, aby sme v nich rozvíjali postoje a princípy programu (Mentoring, metóda SMART), získanie základných informácií o rozbehnutí DofE, jeho vedení na Miestnom centre a komunikácii s Národnou kanceláriou. Absolvent školenia získa medzinárodne uznávaný certifikát a je schopný viesť skupinu mladých ľudí vo veku rokov zapojených do programu. Zároveň je schopný (v úlohe koordinátora Miestneho centra DofE) zabezpečovať administráciu a koordináciu programu na miestnom centre DofE v spolupráci s Národnou kanceláriou DofE. Cieľová skupina: učitelia, pracovníci s mládežou, pedagógovia voľného času, dobrovoľníci, rodičia Školenie koordinátorov programu DofE Vzdelávacími cieľmi školení pre Koordinátorov programu sú: porozumieť súvislostiam v rámci Cyklu programu a zistiť, aké aktivity sú dôležité na to, aby bolo manažovanie miestneho centra jednoduchšie, vzájomne zdieľať skúsenosti s koordinovaním programu DofE na Miestnych centrách, vytvoriť si akčný plán s ohľadom na aktuálny Cyklus programu. 23

24 Absolvent školenia získa certifikát a je schopný zabezpečovať administráciu a koordináciu programu na miestnom centre DofE v spolupráci s Národnou kanceláriou DofE. Cieľová skupina: Koordinátori Miestnych centier DofE, ktoré je do programu zapojené aspoň 1 rok (t.j. prešlo si aspoň jedným ročným cyklom programu) Podmienky účasti na DofE školeniach: Na získanie certifikátu je nutné absolvovať celé školenie. Účastníci školenia si sami zabezpečia zdravotné poistenie na dobu trvania školenia. Certifikát Školiteľa a Hodnotiteľa expedície je viazaný na meno a ako taký je neprenosný v rámci školy/organizácie. Ak pracovník opustí organizáciu, je nutné preškoliť ďalších zamestnancov či dobrovoľníka. Certifikát je prenosný s preškolenou osobou na iné Miestne centrum DofE. Účasť na školení je podmienkou pre začatie poskytovania programu DofE, pokiaľ nebolo dohodnuté inak. 5 stupňov vývoja MC Vývoj centra v čase: Po viac ako troch rokoch fungovania sme zistili, že aj na Slovensku majú Miestne centrá určité vývojové etapy života, a skúsenosť všetkých centier nám pomohla odhaliť niekoľko skutočností: 1. Centrá sa vyvíjajú podobne ako živé organizmy. 2. Centrá sa prirodzene vyvíjajú dopredu, ale aj dozadu (napr. pri výmene Koordinátora). 3. Uvedomili sme si existenciu 5 etáp života centra a zatiaľ sa na Slovensku väčšina centier nachádza v prvej alebo druhej etape. 4. Aj na Slovensku existujú veľké centrá, ktorých skúsenosť nám ukazuje, že centrum môže mať aj sto účastníkov, ale bude trvať roky, kým sa do toho bodu dostane a potrebuje najmä veľmi dobré plánovanie a dodržiavanie buď Cyklu programu alebo vlastného adaptovaného Cyklu. Každopádne je možné, aby aj bežné Miestne centrum (napr. stredná škola) mohlo poskytovať program DofE pre veľkú časť svojich študentov alebo členov a umožnilo tak čo najväčšiemu počtu mladých uspieť v živote. Malá grafika na nasledujúcej strane Vám pomôže zamyslieť sa, v akej etape života Miestneho centra sa nachádza to Vaše, a čo môže približne urobiť na to, aby sa posunulo do ďalšej etapy. Zatiaľ rozumieme relatívne dobre prvým dvom etapám, takže pre ne nájdete najviac informácií. V poslednej etape nájdete príklad Miestneho centra, ktoré program DofE na Slovensku poskytuje od roku 2007 a ktoré slúži ako príklad toho, kam sa centrum môže po rokoch práce dostať. Po zvládnutí prvého ročníka DofE na svojom centre a pri prvom plánovaní akčného plánu Vám odporúčame zamerať sa najmä na zvládnutie druhej etapy centra - efektívny manažment. 24

25 Príklad: Ak bude chcieť Miestne centrum DofE poskytnúť program aspoň 24 mladým ľuďom, odporúčame mať aspoň 4 Vedúcich a 4 Expedičákov (nad 24 účastníkov používajte pomer 1 Vedúci a 1 Expedičák na 7 účastníkov). Od toho vie odvodiť, koľko nových Vedúcich a Expedičákov potrebuje koncom alebo začiatkom školského roka zapojiť a tiež aký veľký nábor potrebuje urobiť. Data.dofe.sk - dátový zdroj ORB a dátové zdroje Online Účastnícka knižka od The Duke of Edinburgh Award Foundation (Nadácia) je online systém na pomoc účastníkom, Vedúcim a Hodnotiteľom zúčastniť sa, ponúkať a hodnotiť Medzinárodnú cenu vojvodu z Edinburghu po celom svete. Medzinárodná Nadácia tento program vyvinula a od roku 2013 pilotne implementuje. Na Slovensku systém implementujeme od spustenia pilotného ročníka programu v októbri Výhody systému: Prístupné prostredníctvom internetu kedykoľvek a kdekoľvek Účastník môže sledovať svoj pokrok, takže môže cítiť pocit úspechu v celom procese Všetky záznamy sú uložené na bezpečnom a jednoducho prístupnom mieste Online spojenie s Vedúcim programu, ktorý môže jednoduchšie a aj na diaľku pomôcť počas plnenia 25

26 Znižuje papierovanie a nahrádza menej praktické papierové Účastnícke knižky Na to, aby ste mohli začať používať systém, musíte byť buď licencovaní ako organizácia, vyškolený Vedúci programu alebo Hodnotiteľ, alebo prihlásený do programu ako účastník. Na základe spätnej väzby Nadácia od leta 2016 vyvinula modernejšiu verziu aplikácie aj na mobilné telefóny, ktorá výrazne zjednodušila a zrýchlila fungovanie v DofE. Prechod na novú aplikáciu sa uskutočnil na Slovensku 11. mája Boli sme jednou z prvých krajín, ktoré nový systém implementovali. Online účastnícka knižka je dostupná na webovej stránke Predpokladané finančné náklady Vedenie škôl a organizácií musí byť pripravené na to, že zamestnanci a dobrovoľníci, ktorí budú program realizovať, môžu potrebovať podporu a pomoc. V niektorých fázach pre nich program môže byť viac časovo náročný. Existuje niekoľko overených možností, ako ich podporovať: V prípade škôl umožniť prácu na programe evidovať ako krúžkovú činnosť Ak je to možné, finančne ohodnotiť prácu, ktorú zamestnanci vykonávajú na programe Umožňovať zamestnancom zapojeným do DofE využívať rozvojové a vzdelávacie príležitosti, ktoré im Národná kancelária DofE (skrátene NK) ponúka. Vyzdvihovať, oceňovať a vysvetľovať činnosť týchto pracovníkov v rámci pracovného kolektívu Dni strávené zamestnancom na expedícii so študentmi uznávať za pracovné cesty V prípade škôl umožňovať konanie expedícií počas maturít, prijímacích skúšok, v plnom rozsahu alebo aspoň čiastočne počas vyučovania V prípade škôl ponechať Koordinátora programu bez triednickej povinnosti, aby mal priestor venovať sa rozvoju programu Príspevky v programe DofE sú nastavené na základe členstva Miestneho centra v Klube združenia The Duke of Edinburgh s International Award Slovensko, o.z. (skrátene DOFE SK) a členských príspevkov v danom Klube a podpora na základe Zmluvy o spolupráci a licencie. Členské príspevky sú jedným z pilierov financovania programu tak, aby bol na Slovensku dlhodobo udržateľný. Aktuálnu výšku príspevkov nájdete na tomto linku: 26

27 Ide o tri typy príspevkov: Ročný Základný členský príspevok : Licencia na prvé dva roky fungovania programu je bezplatná. Ide o obdobie, v ktorom sa program na centre rozbieha, vzniká prvá skúsenosť s programom, zapájajú sa prví študenti a učitelia/ pracovníci s mládežou. Po dvoch rokoch sa organizácia môže rozhodnúť, či program pre ňu dáva zmysel, či v ňom chce naďalej pokračovať a investovať do jeho ďalšieho rozširovania. Ročný Základný členský príspevok po dvojročnom fungovaní bol v roku Príspevok je zložený z troch častí. V prvej variabilnej časti je možné uplatniť zľavu 50, ak počet registrácií účastníkov v aktuálnom školskom roku je vyšší ako 5% študentov školy vo veku rokov (platí pre členov Klubu stredných resp. základných škôl) alebo ak je počet účastníkov aspoň 12 (platí pre členov Klubu okrem stredných škôl). V druhej variabilnej časti si môže centrum uplatniť zľavu 50, ak centrum má min. 5 aktívnych Vedúcich programu a min. 5 aktívnych Školiteľov a Hodnotiteľov programu. Posledných 50 je fixný príspevok. Dodatočný členský príspevok za školenie Vedúceho programu alebo Školiteľa a Hodnotiteľa Dobrodružných expedícií: V prípade, že počas školského roka vyškolí člen Klubu buď Vedúcich programu alebo Školiteľov a Hodnotiteľov Dobrodružných expedícií, dodatočný členský príspevok za vyškolenie bude 25 EUR za každé absolvované 2 dňové školenie. Dodatočný členský príspevok za účastníkov v programe DofE: Ten si účastník hradí zväčša sám. Uvedená výška dodatočného členského príspevku za účastníkov je uvádzacia. Ak by tieto príspevky odrážali všetky náklady programu na Slovensku, boli by na úrovni 8 až 11 EUR mesačne na všetkých úrovniach. Národná kancelária (skrátene NK) poskytuje priebežný servis, ďalšie vzdelávania Vedúcich, regionálne stretnutia, ceremónie či metodickú podporu. Pokiaľ sa centrum rozbehne, je v našom záujme, aby ďalej napredovalo a aby na ňom postupne mohli program ponúknuť všetkým mladým ľuďom. Odpustenie dodatočného členského príspevku za účastníkov v programe DofE Príspevok za účastníka odpúšťame na základe čestného prehlásenia o hmotnej núdzi alebo o príjme domácnosti. Čestným prehlásením sa dokladuje, že príjem domácnosti, v ktorej účastník žije, neprevyšuje stanovenú hranicu. Miestne centrum môže získať štipendium pre podporu aktivít znevýhodneného študenta, resp. na nákup expedičného vybavenia. 27

28 ých témach, napr, formou mailu 28