Súťaž sa uskutoční na území Slovenskej republiky (ďalej len SR ).

Veľkosť: px
Začať zobrazovať zo stránky:

Download "Súťaž sa uskutoční na území Slovenskej republiky (ďalej len SR )."

Prepis

1 Preambula Tent súťažný priadk predstavuje jediný záväzný dkument, ktrý pdrbne upravuje pravidlá sptrebiteľskej súťaže Šprintuj s Vlkm (ďalej len akcia aleb súťaž). Ďalšie infrmácie akcii sú k dispzícii aj na webvej stránke Súťaž sa uskutční na území Slvenskej republiky (ďalej len SR ). 1. Účel súťaže 1.1. Súťaž je rganizvaná s cieľm prpagácie rganizátra súťaže, jeh prduktv, vernstnéh prgramu Benzibd klubu Prpagácia rganizátra súťaže bude prebiehať v hrmadných infrmačných prstriedkch a prpagačných materiálch rganizátra súťaže, v súlade s všebecne záväznými predpismi, a t na internetvej stránke na sciálnych sieťach rganizátra a ram.cm/tankujembenzinl. Fyzické sby, ktré sa stanú výhercami hlavnej ceny budú prstredníctvm vyhtvenia a zverejnenia zvukvých záznamv, brazvzvukvých záznamv a ftgrafií zapjené d prpagácie rganizátra súťaže. 2. ORGANIZÁTOR SÚŤAŽE A PREVÁDZKOVATEĽ SÚVISIACEJ S AKCIOU (Šprintuj s Vlkm) 2.1. Splčnsť BENZINOL SLOVAKIA s.r. s sídlm, 3. Účasť v súťaži, IČO: , (ďalej len rganizátr aleb prevádzkvateľ ) Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická sba staršia ak 18 rkv s trvalým pbytm na území SR, ktrá splní pdmienky súťaže definvané týmt súťažným priadkm (ďalej aj ak zákazník, účastník aleb dtknutá sba ). Zapjením sa d súťaže vyjadruje účastník súhlas s týmt súťažným priadkm v celm rzsahu Súťaže sa nemôžu zúčastniť sby pdieľajúce sa na príprave súťaže, partneri čerpacích staníc rganizátra súťaže, ani zamestnanci partnerv čerpacích staníc rganizátra súťaže.

2 4. MIESTO A TRVANIE SÚŤAŽE Súťaž prebieha na čerpacích staniciach rganizátra súťaže na území SR (ďalej len ČS ) d 20. septembra 2021 d 31. któbra PODMIENKY ZAPOJENIA DO SÚŤAŽE: 5.1 Zákazník sa môže d sptrebiteľskej akcie zapjiť tak, že pčas dby knania sptrebiteľskej akcie si v rámci svjej návštevy vybranej čerpacej stanice Benzinl umiestnenej na území Slvenskej republiky za pdmienk zadefinvaných v týcht pravidlách :. Nakúpi phnné hmty aleb tvar z predajne (prílha č.1) v minimálnej hdnte 15,. Zaplatí v htvsti aleb bezhtvstne prstredníctvm bankvej platbnej karty,. P bdržaní pkladničnéh dkladu nákupe, zaregistruje dklad na web stránke splčnsti BENZINOL aleb hlasvací lístk, splu s riginálm pkladničnéh dkladu vhdí d urny na ČS Benzinl Slvakia.. D žrebvanie pstupujú iba pkladničné blky v minimálnej hdnte 15 (pätnásť) EUR.. Nákup tabakvých výrbkv je z akcie vylúčený, takže suma za ich nákup sa z hdnty blčku dpčítava,. Pkladničné blčky, ktré nespĺňajú pdmienku bd. 2, dsek 2.1, písmená e a f budú z žrebvania vylúčené,. Sptrebiteľskej akcie sa nemôžu zúčastniť zamestnanci splčnsti BENZINOL SLOVAKIA s.r.. a splupracujúcich agentúr Pdmienku zaradenia d súťaže je uskutčnenie nákupu minimálneh nákupu PHM aleb tvaru v súlade s týmt súťažným priadkm. Zákazník sa môže registrvať: cez web (všetci zákazníci ČS Benzinl Slvakia)

3 5.2. súťaženie cez web Ak zákazník uskutční nákup v hdnte 15EUR, slvm (pätnásť eur) na ČS siete Benzinl Slvakia, bdrží pkladničný dklad s unikátnym QR kódm, ktrý je ptrebné nasnímať prstredníctvm QR scannera a vygenervaný unikátny kód zadať d frmulára na web stránke splu s kntaktnými údajmi a dšle je autmaticky zaradený d súťaže. Pstup: vyplniť registračný frmulára na internetvej stránke a t: prstredníctvm aplikácie v mbilnm telefóne aleb pmcu skenera QR kódv naskenuje QR kód z pkladničnéh dkladu. vyplnením aleb skpírvaním unikátneh 33 miestneh čísla z pkladničnéh dkladu a vlžením d frmulára na stránke pvinné vyplniť všetky plia s sbnými údajmi. registráciu d súťaže udeľujete súhlas s pravidlami súťaže a spracvaním Vašich sbných údajv a na účely uvedené v tmt súťažnm priadku. ptvrdením registračnéh frmulára resp. jeh dslaním p kliknutí na tlačidl Odslať pd registračným frmulárm súťaženie prstredníctvm hlasvacieh lístka Ak zákazník uskutční nákup v hdnte 15EUR, slvm (pätnásť eur) na ČS siete Benzinl Slvakia, bdrží pkladničný dklad ktrý je ptrebné prilžiť k hlasvaciemu lístku, ktrý si vyžiada d bsluhy čerpacej stanice. Hlasvací lístk pripevní k riginálnemu pkladničnému dkladu a splu ich vhdí d urny, na ktrejkľvek čerpacej stanici siete BENZINOL SLOVAKIA. V prípade, že zákazník ptrebuje riginál pkladničný dklad môže prilžiť k hlasvaciemu lístku kópiu pkladničnéh dkladu. Jeh pvinnsťu ale zstáva uchvať riginál až d vyhlásenia víťaza a jeh verenia na webvej stránke

4 Pstup: vyplní sbné údaje na hlasvacm lístku značenm grafiku súťaže Šprintuj s Vlkm super ceny. Prilženie pkladničnéh dkladu s nákupm na ČS BENZINOL a prilženie k hlasvaciemu lístku aby tvrili neddeliteľnú súčasť. Vhdením bch dkladv d hlasvacej urny, na ktrejkľvek ČS Benzinl Slvakia. Vhdením hlasvacieh lístka a pkladničnéh dkladu d urny je súťažiaci zaregistrvaný d súťaže udeľujete tak súhlas s pravidlami súťaže a spracvaním jeh sbných údajv a na účely uvedené v tmt súťažnm priadku Nákupy zaradené d žrebvania D súťaže je zaradený každý nákup palív Natural 95, Natural Super, Diesel, Diesel Super, Natural 98+, AUTOPLYN LPG (ďalej len palivá ) aleb tvar v bchde ČS Benzinl Slvakia na ktrejkľvek ČS rganizátra súťaže uhrádzané v htvsti, akukľvek platbnu kartu. Nákupy uhrádzané iným spôsbm je vylúčený z súťaže Za jeden nákup sa pvažuje nákup, na ktrý bl vydaný jeden pkladničný dklad vyhtvený pkladnicu e-kasa klient (ďalej len nákup ). Ak účastník uskutční v jeden deň viac nákupv, bude d súťaže zaradený každý nákup zvlášť, tzn. účastník je zaradený d dennéh žrebvania tľkkrát, kľk nákupv uskutčnil D žrebvania hlavnú výhru budú zaradené všetky nákupy zaregistrvané d súťaže pčas dby trvania súťaže v súlade s pdmienkami uvedenými vyššie Originál pkladničnéh dkladu nákupe, ktrý účastník zaregistrval d súťaže, je ptrebné uschvať pre prípadnú kntrlu s výnimku súťažiacich, ktrí riginál pkladničnéh dkladu vlžili splu s hlasvacím lístkm d urny na ČS. (bd. 5.3) 5.8. D súťaže nie sú zaradení držitelia kariet EW, CCS a fakturační zákazníci. 6. ŽREBOVANIE

5 6.1. Žrebvanie bude prebiehať d 10 dní d uknčenia súťaže na centrále splčnsti BENZINOL SLOVAKIA. D žrebvania budú zaradené nákupy uskutčnené d d 23:59 ( napr. nákup uskutčnený :00 už d súťaže zaradený nebude). 7. VÝHRY 7.1. Hlavná výhra: 5x pánske a 5x dámske bežecké tpánky 10x Smart šprtvé hdinky GARMIN Kmpletná pánska šprtvá súprava VOLKO Editin (funkčné tričk, dlhé elastické nhavice unisex, kraťasy) v pčte 12ks Kmpletná dámska šprtvá súprava VOLKO Editin (funkčné tielk, dlhé elastické legíny s vyským pásm, elastická sukienka s krátkymi nhavicami) v pčte 12ks 7.2. Oznámenie výhercv bude prebiehať prstredníctvm zverejnenia na internetvej stránke d 20.nvebra 2021 a bude vyzvaný na predlženie riginálneh pkladničnéh dkladu ak nebl vlžený d hlasvacej urny s hlasvacím lístkm Zverejnená infrmácia výhercch bude bsahvať údaje zadané účastníkm pri registrácii krstné men, prvé písmen priezviska, hdntu výhry, miest bydliska a druh výhry. Výherca bude p vyžrebvaní kntaktvaný telefnicky a m. 8. OVERENIE VÝHERCOV 8.1. Výherca bude p vyžrebvaní kntaktvaný telefnicky a m na kntaktné údaje uvedené v registračnm frmulári d súťaže na internetvej stránke Kntaktvanie a vervanie výhercv bude zabezpečvať marketingvé ddelenie splčnsti BENZINOL SLOVAKIA, a t najneskôr d 10 kalendárnych dní d vyžrebvania výhercu. Pre vaše verenie budeme ptrebvať vaše men, priezvisk, dátum nardenia a adresu bydliska. Ak bude vyžrebvaný účastník, ktrý nespĺňa pdmienky súťaže, nevzniká mu nárk na výhru P verení, že vyžrebvaný účastník splnil všetky pdmienky súťaže, mu rganizátr súťaže zašle m známenie výhre. Zárveň pžiada výhercu pskytnutie kntaktných údajv.

6 8.3. Ak nebude mžné vyžrebvanéh účastníka kntaktvať pdľa bdu 8.1. tht súťaženéh priadku d 14 kalendárnych dní d dňa žrebvania, stráca nárk na výhru a rganizátr súťaže si vyhradzuje práv pskytnúť výhru náhradníkvi aleb rzhdnúť prepadnutí výhry v prspech rganizátra súťaže Ak vyžrebvanému účastníkvi nevznikl nárk na výhru, aleb stratí nárk na výhru, prípadne ak výherca výhru dmietne, výhercm sa stáva vyžrebvaný náhradník (nasledujúci v pradí). Týmt spôsbm sa bude pstupvať aj v prípade neverenia prvéh náhradníka s ďalšími náhradníkmi pdľa vyžrebvanéh pradia Výhry d súťaže pskytl rganizátr súťaže. 9. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV 9.1. Organizátr súťaže ak prevádzkvateľ spracúva sbné údaje v súlade s platnými právnymi predpismi v blasti chrany sbných údajv. Identifikačné údaje rganizátra súťaže sú uvedené v bde 2.1. tht súťažnéh priadku. Všetky infrmácie týkajúce sa chrany sbných údajv a práv dtknutej sby pri spracúvaní sbných údajv a pvinnstí rganizátra súťaže ak prevádzkvateľa, sú uvedené v Vyhlásení spracúvaní sbných údajv, ktré je prílhu tht súťažnéh priadku a tvrí jeh neddeliteľnú súčasť Fyzická sba pred zapjením sa d súťaže zbrala na vedmie, že pre účely súťaže je nevyhnutné spracúvanie jej sbných údajv zadaných v nline registračnm frmulári pri zapjení sa d súťaže 9.3. Zapjením sa d súťaže (registráciu) dáva účastník ak dtknutá sba rganizátrvi súťaže súhlas s spracúvaním sbných údajv, ktré sa h týkajú, v súlade s Nariadením [1] a Záknm chrane sbných údajv (Zákn č. 18/2018 Z. z.zákn chrane sbných údajv) na účel uvedený v tmt súťažnm priadku Účastník má práv kedykľvek súhlas s spracúvaním sbných údajv, ktré sa h týkajú dvlať. Účastník môže svj súhlas dvlať písmne na adrese rganizátra súťaže aleb na vej adrese: Odvlanie súhlasu nemá vplyv na záknnsť spracúvania sbných údajv vychádzajúceh z súhlasu pred jeh dvlaním Osbné údaje budú spracúvané za účelm rganizácie súťaže (č zahŕňa najmä, nie však výlučne identifikáciu účastníka, zaradenie d databázy účastníkv súťaže, vyhdntenie súťaže, kmunikáciu s účastníkm, dvzdanie výhier výhercm), ak aj za účelm uvedeným v článku 1. tht súťažnéh priadku.

7 9.6. Osbné údaje nevyhnutné na zapjenie sa d súťaže bude rganizátr súťaže spracúvať p dbu trvania súťaže a 3 mesiace p jej uknčení. Osbné údaje výhercv slúžiace na prpagáciu rganizátra súťaže bude rganizátr súťaže pužívať a zverejňvať p dbu 1 rka p jej uknčení. P uplynutí tejt dby môže rganizátr súťaže spracúvať sbné údaje len, ak bude ich dlhšie uchvávanie dôvdnené záknm aleb právneným záujmm rganizátra súťaže, napr. na účely právnej chrany rganizátra súťaže (napr. vymáhanie právnych nárkv, brana v prípade uplatňvania nárkv u rganizátra súťaže, a pd.). [1] Nariadenie Európskeh parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 chrane fyzických sôb pri spracúvaní sbných údajv a vľnm phybe takýcht údajv, ktrým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všebecné nariadenie chrane údajv). [2] Zákn č. 18/2018 Z. z. chrane sbných údajv a zmene a dplnení niektrých záknv v znení neskrších predpisv. 10. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA Právne vzťahy, ktré nie sú upravené týmt súťažným priadkm sa spravujú primerane príslušnými ustanveniami platných právnych predpisv Slvenskej republiky, najmä ustanveniami zákna č. 40/1964 Zb. Občiansky záknník v znení neskrších predpisv Organizátr súťaže si vyhradzuje práv kedykľvek zmeniť tent súťažný priadk pčas trvania súťaže, vrátane práva súťaž zrušiť, predĺžiť, skrátiť, zmeniť jej pravidlá, pdmienky, a t aj bez uvedenia dôvdu a pskytnutia náhrady, pričm takút prípadnú zmenu zverejní na stránke benzinl.sk Organizátr súťaže si tiež vyhradzuje práv nahradiť pôvdne určenú výhru inu výhru bdbnéh typu a zdpvedajúcej hdnty Organizátr súťaže si vyhradzuje práv vylúčiť z súťaže sby, ktré nespĺňajú pdmienky tejt súťaže a ktrých knanie a/aleb bsah je nedvlené/ý a/aleb je v rzpre s dbrými mravmi Účastníci nemajú nárk na akékľvek iné plnenia z strany rganizátra súťaže ak tie, ktré sú uvedené v tmt súťažnm priadku.

8 10.5. Na výhry v súťaži a účasť v súťaži nie je právny nárk. Výhru v súťaži nemžn vymáhať. Výhry v súťaži nie je mžné reklamvať. Organizátr súťaže nenesie žiadnu zdpvednsť za akékľvek riziká a záväzky súvisiace s výhru a jej užívaním Organizátr súťaže nehradí účastníkm žiadne náklady, ktré im vzniknú v súvislsti s ich účasťu v súťaži, resp. v súvislsti s výhru v súťaži Organizátr súťaže upzrňuje účastníkv súťaže, že výhry sú predmetm dane z príjmv v zmysle zákna č. 595/2003 Z. z. dani z príjmv v znení neskrších predpisv, ak aj predmetm dvdvej pvinnsti v zmysle zákna č. 580/2004 Z. z. zdravtnm pistení a zmene a dplnení zákna č. 95/2002 Z.z. pisťvníctve a zmene a dplnení niektrých záknv v znení neskrších predpisv v výške stanvenej týmit predpismi Organizátr súťaže nie je zdpvedný za technické prblémy pri prense dát elektrnickými prstriedkami Výsledky súťaže sú knečné, bez mžnsti dvlania. Organizátr súťaže si vyhradzuje práv s knečnu platnsťu rzhdnúť všetkých tázkach a záležitstiach týkajúcich sa tejt súťaže vrátane psúdenia súťažnéh priadku. Iba rganizátr súťaže je právnený rzhdnúť knečnm pradí výhercv, a teda aj výhrach v súťaži Tent súťažný priadk je k dispzícii na internetvej stránke benzinl.sk pčas celej dby trvania súťaže, ak aj ulžený k nahliadnutia v sídle rganizátra súťaže. VYHLÁSENIE O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV V súlade s Nariadením a Záknm chrane sbných údajv prevádzkvateľ splčnsť BENZINOL SLOVAKIA s.r., Mliekárenska 17, Bratislava, IČO: , spracúva vaše sbné údaje v rzsahu a za pdmienk ustanvených v sbitných predpisch. Tt vyhlásenie spracúvaní sbných údajv pskytuje základné infrmácie vašich právach, pri spracúvaní sbných údajv prevádzkvateľm a infrmácie prístupe k sbným údajm. Vaše sbné údaje spracúvame len na základe záknných pdmienk, ktré sú uvedené v Nariadení aleb Zákne chrane sbných údajv.

9 Prevádzkvateľ má záknnú pvinnsť pskytnúť vaše sbné údaje pri kntrle, dzrnej činnsti aleb na žiadsť právnených rgánv štátu aleb inštitúcií, ak t vyplýva z sbitných predpisv [3]. Prevádzkvateľ môže pskytnúť vaše sbné údaje aj príjemcm resp. tretím sbám ak sú napr., ntár, sprstredkvatelia, ak bli pverení spracúvaním sbných údajv v mene prevádzkvateľa a iné právnené subjekty v zmysle príslušných právnych predpisv. Splčnsť prehlasuje, že má riadne uzavreté zmluvy s svjimi sprstredkvateľmi, ktrí zabezpečujú primeranú úrveň chrany sbných údajv, v súlade s platnými právnymi predpismi vzťahujúcimi sa na chranu sbných údajv. Zmluvní sprstredkvatelia, ktrí spracúvajú sbné údaje v mene prevádzkvateľa sú uvedení v súťažnm priadku, ktréh prílhu je tt vyhlásenie. Vaše sbné údaje budú uchvávané bezpečne, v súlade s bezpečnstnu plitiku prevádzkvateľa a sprstredkvateľa a len p dbu nevyhnutnú na splnenie účelu spracúvania. Prístup k vašim sbným údajm budú mať výlučne sby pverené prevádzkvateľm na spracúvanie sbných údajv, ktré ich spracúvajú na základe pkynv prevádzkvateľa, v súlade s bezpečnstnu plitiku prevádzkvateľa. Vaše sbné údaje sú zálhvané v súlade s retenčnými pravidlami prevádzkvateľa. Z zálhvých úlžísk budú vaše sbné údaje úplne vymazané hneď, ak v súlade s pravidlami zálhvania uvedené bude mžné. Osbné údaje uchvávané na zálžných úlžiskách slúžia na predchádzanie bezpečnstným incidentm, najmä narušeniu dstupnsti údajv v dôsledku bezpečnstnéh incidentu. Prevádzkvateľ je pvinný zabezpečvať zálhvanie údajv v súlade s bezpečnstnými pžiadavkami Nariadenia a Zákna chrane sbných údajv. Pri spracúvaní sbných údajv prevádzkvateľm ste dtknutu sbu, t. j. sbu, ktrej sú spracúvané sbné údaje, ktré sa jej týkajú. ZODPOVEDNÁ OSOBA Na bezpečné spracúvanie sbných údajv a súlad spracúvania s Nariadením a Záknm chrane sbných údajv dhliada Zdpvedná sba, na ktrú sa v prípade uplatnenia svjich práv môžete brátiť.

10 [1] Napríklad Zákn č. 171/1993 Z. z. Plicajnm zbre v platnm znení; zákn č. 18/2018 Z. z. chrane sbných údajv a zmene a dplnení niektrých záknv v znení neskrších predpisv. ZODPOVEDNÁ OSOBA Na bezpečné spracúvanie sbných údajv a súlad spracúvania s Nariadením a Záknm chrane sbných údajv dhliada Zdpvedná sba, na ktrú sa v prípade uplatnenia svjich práv môžete brátiť. Marketingvé ddelenie Lúčny dvr , Pusté Úľany Slvenská republika Práv na prístup Máte práv na pskytnutie kópie sbných údajv, ktré vás máme k dispzícii, ak aj na infrmácie tm, ak vaše sbné údaje pužívame. V väčšine prípadv vám budú vaše sbné údaje pskytnuté v písmnej listinnej frme, pkiaľ nepžadujete iný spôsb ich pskytnutia. Ak ste pskytnutie týcht infrmácií pžiadali elektrnickými prstriedkami, budú vám pskytnuté elektrnicky, ak t bude technicky mžné. Práv na pravu Prijímame primerané patrenia, aby sme zabezpečili presnsť, úplnsť a aktuálnsť infrmácií, ktré vás máme k dispzícii. Ak si myslíte, že údaje, ktrými dispnujeme sú nepresné, neúplné aleb neaktuálne, prsím, neváhajte nás pžiadať, aby sme tiet infrmácie upravili, aktualizvali aleb dplnili. Práv na vymazanie Máte práv nás pžiadať vymazanie vašich sbných údajv, napríklad v prípade, ak sbné údaje, ktré sme vás získali, už viac nie sú ptrebné na naplnenie pôvdnéh účelu spracúvania. Vaše práv je však ptrebné psúdiť z

11 phľadu všetkých relevantných klnstí. Napríklad, môžeme mať určité právne a regulačné pvinnsti, č znamená, že nebudeme môcť vašej žiadsti vyhvieť. Práv na bmedzenie spracúvania Za určitých klnstí ste právnení nás pžiadať, aby sme prestali pužívať vaše sbné údaje. Ide napríklad prípady, keď si myslíte, že sbné údaje, ktré vás máme, môžu byť nepresné aleb keď si myslíte, že už vaše sbné údaje neptrebujeme využívať. Práv na prensnsť údajv Za určitých klnstí máte práv pžiadať nás prens sbných údajv, ktré ste nám pskytli, na inú tretiu stranu pdľa vášh výberu. Práv na prensnsť sa však týka len sbných údajv, ktré sme d vás získali na základe súhlasu aleb na základe zmluvy, ktrej ste jednu z zmluvných strán. Práv namietať Máte práv namietať vči spracúvaniu údajv, ktré je zalžené na našich legitímnych právnených záujmch. V prípade, ak nemáme presvedčivý legitímny právnený dôvd na spracúvanie a vy pdáte námietku, nebudeme vaše sbné údaje ďalej spracúvať. Práv kedykľvek dvlať súhlas Pkiaľ ste nám udelili súhlas s spracúvaním svjich sbných údajv na knkrétny účel, sme pvinní ddržať tent účel a nemôžeme h pčas spracúvania meniť. Svj súhlas môžete kedykľvek dvlať. Odvlanie súhlasu nemá vplyv na záknnsť spracúvania vychádzajúceh z súhlasu pred jeh dvlaním. Práv pdať sťažnsť Ak chcete pdať sťažnsť na spôsb, akým sú vaše sbné údaje spracúvané, vrátane uplatnenia vyššie uvedených práv, môžete sa brátiť na našu Zdpvednú sbu. Všetky vaše pdnety a sťažnsti riadne preveríme. Ak nie ste spkjný s našu dpveďu, aleb sa dmnievate, že vaše sbné údaje spracúvame nespravdliv aleb nezáknne, môžete pdať sťažnsť na dzrný rgán, ktrým je Úrad na chranu sbných údajv Slvenskej republiky, Hraničná 12, Bratislava 27; tel. čísl: +421 /2/ ;