K menu Separ sa Michael dostal cez graffiti, spočiatku

Veľkosť: px
Začať zobrazovať zo stránky:

Download "K menu Separ sa Michael dostal cez graffiti, spočiatku"

Prepis

1 Michael Kmeť, známy pod umeleckým menom Separ alebo Monsignor Separ, je slovenský raper a člen bratislavskej hip-hopovej skupiny DMS, a tiež bývalý člen nezávislého "labelu" Gramo Rokkaz. Približne do roku 2011 sa viac-menej aktívne venoval maľovaniu graffiti. So skupinou DMS vydal niekoľko albumov a ako sólový interpret vydal v októbri roku 2012 debutový album Buldozér. Jeho manželkou je speváčka Tina, rod. Csillaghová. K menu Separ sa Michael dostal cez graffiti, spočiatku sa podpisoval ako Sort, avšak v blízkosti Žiliny existovala skupina Sorta, tak si za pomoci priateľov začal meniť meno. Táto prezývka mu svedčala, pretože sa často separoval od ostatných alebo vytŕčal z davu. ZDROJ: WIKIPÉDIA Číslo: Školský rok: Ročník: 4 Cena: 0,50 7/2018

2 Školský rok sa už začal. Ná však ič e rá i popriať vá veľa šťastia. Všet i ste úžas í a dokážete oho zaují avý h ve í. Máte z ovu veľa príležitostí a verí e, že i h apl o v užijete a zažiarite. M vás po elý rok ude e sprevádzať a pri ášať tú ajlepšiu zá avu. Toto číslo ie je vý i kou, stačí otočiť stra u a presvedčíte sa o tom sami. Vaše Zlatíčko OBSAH Editoriál...2 Školský klu...3 Ak ie školy Rozhovor Zo školský h laví...8 Kreatív e haraše ie Staré rozprávky... Párty re epty... Hlasuj!...12 Ko dička... Súťaže Peňaže ka... 6 Ftipy...17 Challenge accepted...18 Vyskúšaj sa... Vie, čí h e yť... TVV - Vaša telka... Separ...22 Dočkali s e sa! Naša škola už via ie je o čaj á. Má e totiž vlast ú televíziu. A ie ho ijakú! INTERNETOVÚ! Žia i, ktorí sa prihlásili do krúžku audiovizuál ej tvor, sa rozhodli, že sa o svoje kreatív e ápad podelia spolu s va i. Všetk ich videá, šot, klip a haraše ia sa tak udú pravidel e o javovať v to to virtuál o ihrisku. A v ôžete ť pri to! Preto eváhajte a podporte ás! Radi Vás uvidí e iele a aši h ka álo h, ale aj v aši h pu li isti ký h príspevko h. kreatív i adše i z TVV BONUS: ANTISTRESOVÉ MAĽOVÁNKY REDAKČNÁ RADA Šéfredaktorka: Ni a Ma halová Čle ovia redakč ej rady: Katarí a Žiaková, Katarí a Kaja ová, TU NÁS NÁJDETE:. TVV YOUTUBE KANÁL ( STRÁNKA ŠKOLY ( Učitelia/Mi hal Di deš/krúžk /Audiovizuál a tvor a) Kristí a Ku í iová, Ale a dra Harva ová, Lu ia Žiaková Jazyková korektúra: Mgr. Mi hal Di deš Grafi ký dizaj : čle ovia redakč ej rad Vydáva: Základ á škola Já a Drdoša vo Vígľaši 2 21

3 Keď so ola alá, dlho so sa evedela rozhod úť, čí ude. Každé druhé povola ie sa i zdalo zaují avé a zá av é. Vždy so ilovala zvieratá, a tak sa i postupo času veľ i zapáčila prá a veteri árky. Rodičia i ale tvrdili, že veteri árov je vraj veľa, a že y so sa euživila. Tak so sa rozhodla, že si ájde eo vyklé povola ie, také, ktoré y a avilo, a ktoré y a aj uživilo. Bola so zruč á aj a uál e, aj i telektuál e, o evedela so si ájsť ideál e povola ie. Až raz i svitla ádej. Pozerala so doku e t o veľkej igrá ii pakoňov, ktorá sa každoroč e odohráva v afri kej sava e. Túto igrá iu pozorovali iol govia z elého sveta a ajúžas ejšie a to olo to, že sa ohokrát dostali do stredu dia ia. Bolo eskutoč é dívať sa, ako levy lovia gazely, či ako sa ze ry každý deň hodia apiť k vode, hoci vedia, že i pri apájadlá h hrozí ezprostred é e ezpeče stvo od vyhladova ý h krokodílov. Ešte v te večer so si dala záväzok, že jed ého dňa p jde do Serengeti a a vlast é oči uvidí afri kú sava u. Vtedy mi apadlo, že yť iol go y olo elko faj. Je to zaují avé, ale aj ároč é povola ie, pri ktorom usí ať človek veľa i for á ií o zvieratá h, ľuďo h, prírode, ale aj o ostat ý h ikroorga iz o h. Táto prá a v se e zahŕňa aj ádateľskú a výsku ú či osť, vypra úva ie vede ký h prá, pu liká ií. A aj to a a to aví, že to ie je ud é, o ot e a e ude zatvore á iekde v ka elárii ose hodí de e a e ude ro iť stále to isté dookola. Mohla y so spoz ávať ové kraji y a miesta, a tak sa i zdá toto povola ie pre ňa ideál e. Rozhodla so sa, že p jde a gy áziu, poto a vysokú školu a ude študovať dovtedy, ký ude usieť, a y so sa pri lížila k j u vys íva é u povola iu. Má ešte aj šťastie, že v oji h plá o h a s o h a podporujú aj oji rodičia. Prajú i, aby sa mi to splnilo. Viem, že ak to budem aozaj veľ i h ieť, bude to le a e, ikto sa za ňa ič e aučí, a a i za ňa ep jde a skúšku. Bude to eh a dlhé trate, ale ja dúfa, že a oje odhodla ie eopustí a ja to zvlád e. Ako s e sa už via krát presvedčili, deti z druži y sú veľ i šikov é. Raz s e sa s ojou ka arátkou Sisou rozhodli, že si to overí e, a že i h zapojí e do skrášľova ia okolia školy. Verte-neverte, deti sa ochotne zapojili. Samozrejme, nepracovali s e stále, esk r s e sa aj za ávali. Deti oli hravé, ale hr uli sa aj do prá e. Najprv s e lístie ahra ali pod strom, poto s e však po hopili, že keď ho rozhádže e, ude to väčšia zá ava. Hra tak ohla začať. Nako ie sa však všetko do re zavŕšilo a lístie sko čila ta, kde alo. Katastrofa A ička Bellová (IX. A) 20 3

4 DEŇ SRDCA Dňa sa v ašej škole po druhej vyučova ej hodi e uskutoč il Deň srd a. Na školsko dvore s e spolu ro ili veľké zväčša červe é srd e. Pá učiteľ Di deš ás všetký h odfotil z dol ého stupňa veľká vďaka za fotografi ké s hop osti. Neskôr s e si za ehali okolo školy. Deti z dol ého stupňa dostávali pečiatky srdiečok a lí e. Čo je ieľo Dňa srd a? Cieľo Svetového dňa srd a je i for ovať ľudí, a y vedeli, že z íže í rizikový h faktorov, ako je fajče ie, ezdravé stravova ie a ízka teles á aktivita, ožno z 0 % pred hádzať predčas é u ú rtiu spôso e é u srd ový o hore í a iev ou ozgovou príhodou. Ka paň je v SR realizova á aj Slove skou adá iou srd a, ktorá je zriade á Slove skou kardiologi kou spoloč osťou v SR, regio ál y i úrad i verej ého zdravot í tva v SR a i ý i part er i. Otázka: Viete, čo z a e á z ačka MOST? Odpovede vhadzujte do čiernej skrinky. Katastrofa Vlk, koza a kapusta Dedi ča sa vra ia do ov z trhu. Má so se ou kozu, vlka a kapustu. Zrazu príde k rieke. Na rehu á priviaza ú alú loďku. Už h e asad úť, keď vto ho do rá álada opustí. Dôvodo zhorše ia álady je to, že sa do tej loďky ez estia všet i araz. Keď ta však e há vlka sa ého, tak zožerie kozu. Keď ta e há kozu samu, tak zožerie kapustu. Ako dosta e dedi ča a druhú stra u vlka, kozu aj kapustu, keď ôže so se ou zo rať le jed ého? Správ e odpovede vhadzujte do čier ej skri ky. Víťazov od e í e. 4 19

5 Milý čitateľ, á e tu pre te a ďalšiu tohtoroč ú o i ku. Ak sa eha íš a h eš yť od e e ý, e áhaj a zapoj sa! Cieľo ašej ýz y je pod ietiť tvoju kreativitu, zmysel pre humor a ezprostred osť. Stačí, ak prij eš ýz u, ktorú s e ti sta o ili:. odfoť sa svojí o ilo ;. apodo i výraz vydese ej veveričky;. fotku pošli a adresu tvv ovi ail. o ;. čakaj a vyhláse ie výsledkov v ďalšo čísle. A y si sa toľko eha il, aj čle o ia redakč ej rady ýz u prijali. A takto to dopadlo: LAMPIÓNOVÝ SPRIEVOD Čaro s etielok tme k á te to rok už za ítalo. Náš školský la pi o ý sprie od sa uskutoč il o št rtok o 18:00. Deti s rodič i aj učiteľ i sa spolu y rali apí a ou cestou s la pi i. Celý sprie od sa začal a sko čil v školsko areáli a pokračo al ez dedi u. Pár žiako sa už tradič e poskrý alo a tajupl ej trase, ktorú si žia i eľ i užili. Na ko i sa ypúšťali la pi y šťastia, ktoré sa šetký eľ i páčili. Celý sprie od zaz a e á al áš učiteľ Mi hal Di deš spolu s čle i krúžku audio izuál ej t or y. Video si žete pozrieť a školsko YOUTUBE ka áli, ktorý ájdete a strá ke školy edzi o i ka i. Ďakuje e šetký, ktorí prišli a teší e sa a ás aj a udú i rok. Zlatíčko CYKLISTI Dňa. 11. sa žia i druhého stupňa zúčast ili fil o ého predstavenia v KD A. Sládko iča Detve s áz o,,bajkeri. Zrážka so ži oto sí e esie isté úskalia, ale s hu oro sa dá z lád uť iele ýšľap do str ého kop a, sta a sta u, hý ajú a elektri ká zásu ka, ale tiež sok láske... Fil o é predsta e ie sa šetký páčilo. O z lášť chlapcom. zdroj: e školy NA CESTE K DOSPIEVANIU V rá i ý ho y k a želst u a rodičo st u sa na ašej škole dňa uskutoč il zdelá a í program o dospie a í. Pred ášku iedla pa i lektorka Mgr. Viera Hole o á v alý h žia ky h skupi á h, ktorý h žia i dostali odpo eď a šetky s oje z eda é otázky. Pani lektorka vo s ojej preze tá ii odkryla proces dospievania cez zmeny fyzi ké, psy hi ké a citovo-spoloče ské, ktoré sa dejú tele dospie ajú eho hlap a a die čaťa. Za e é rady eľ i pek e ďakuje e pani lektorke Mgr. Holecovej. O z lášť hlap i. zdroj: e školy 18 5

6 V ovo školsko roku s e sa začali stretávať aj s ový i v učujú i i. Všet i si usí e zv k úť a ové povah, et d, ale aj učivá a pred et. Veľa ve í sa z e ilo, ale ajväčšia z e a prišla s ový o sade í škol. Na ašej škole tak á e ového pá a učiteľa Ing. To áša Pajdu, ktorý ás učí ate atiku, ale aj te h iku. Ďalšia ová pa i učiteľka Mgr. A drea Orságová ás učí e e ký jaz k a nakoniec pribudol aj pá učiteľ Mgr. Marti Baláž, s ktorý s e sa trošku porozprávali o jeho dojmoch a žela ia h. Čo Vás priviedlo k tomu, aby ste sa stali učiteľo a odovzdávali vedo osti do aši h dutý h hlavičiek? Keď so ol zhru a vo vašo veku, ad iečí taký, ako stať sa učiteľo, so v e euvažoval. Pohrával so sa s r z i šlie ka i, h el so ť hasičo ale o správ o Zvole ského zá ku, z ktorého so sa vo voľ o čase ohol pozerať a elé esto. Tá druhá predstava ma ásled e dostala a pedagogi kú školu, kde so sa za eral a štúdiu kultúr a voľ ého času. Čí via času so trávil a stred ej škole, tý via so si uvedo oval, že ak si h e svoj se spl iť, potre uje ešte v ššie vzdela ie. Mojou jas ou voľ ou olo preto prihlásiť sa a štúdiu hist rie, respektíve hist rie a iečoho, čo by ma bavilo. Nakoniec sa i podarilo dostať a učiteľský od or hist ria a geografia, kde som si počas štúdia uvedo il, že a vlast e geografia aví oveľa via. Boli ste presvedče ý o to, že ste si svoje povola ie vy rali správ e? Presvedče ý ie so, a asi ešte a i dlho e ude. V posled ý h roko h sa oje hod ot eustále e ili a stále via so si uvedo oval, že ak h e z e iť svet k lepšie u a uro iť iečo prospeš é pre spoloč osť, usí sa za erať a ovpl vňova ie a v hováva ie ašej udú osti. Nič a ze i a pla éte totiž e ude fu govať, pokiaľ ľudia e udú rozu e uvažovať nad svojí ko a í a epokúsia sa ko ple e v í ať dopad svojho p so e ia a okolie. A to ol asi hlav ý d vod, prečo so sa rozhodol pre povola ie učiteľa. 6 Páči sa Vá pra ovať a ašej škole? Á o veľ i. Ako sa ozrej e, o áša to zatiaľ hroz e veľa prá e, príprav do eskorý h oč ý h hodí, ale prá a s ladý i ľuď i a vžd avila a apĺňala. Na škole je skvelý učiteľský kolektív úžas é deti, ktoré so si už stihol o ľú iť. Nehovoria o V este spadol úr, ktorý stál veľa peňazí. A oli d klad e prešetre é d vod, kv li ktorý mohol spadnúť, zišla sa od or á rada, ktorá v počúvala všetký h zúčast e ý h. Ako prvá ola predvola á tehla. Ko isia jej hovorí: Počúvaj, tehla, t tvoríš základ každého úra, určite si to t, kto že za to, že te to drahý úr spadol. Tehla odpovedá: Ja to isto ie so, ja so poriad e v pále á, kvalit á, ja teda za to e že! Ďalší predvola ý ol piesok. Aj proti e u olo vz ese é o vi e ie: Piesok, tehla to e ola, určite si t te vi ík, kv li ktoré u spadol elý úr! Piesok sa h eď začal o hajovať: Ja to ť e že, so iekoľkokrát preosiat a veľ i kvalit ý! Vo e h a ie je! Posled ý ož ý vi íko bol cement. Ce e t, ikto okre te a eostáva, t si te vi ík, kv li ktoré u spadol elý úr. Cement na to: Na ňa eukazujte, ja to ť e že, však ja so ta a i e ol! A solút e s hop ý zdravot í k pra ov ík prehovorí upíra, a do rovoľ ý dar o krvi. Chod ík sú orie tač é estu ez tráv ik. od, ktoré po áhajú hod o sa stal skra ovať si Na Katarí u schovaj sa k nej pod perinu. SMS-ka od a žela: SMS-ka od a želk : Drahá, a prie hode pre hod ov a zrazilo auto. Pavla ma odviezla do nemocnice. Doktori ma prezreli, urobili testy a rö tge. Krvi sa pod le eč ou kle ou ahro adilo veľa, ale s áď to e ude ať za ásledok poškode ie ozgu. K to u á ešte dolá a é tri re rá, ko plikova ú zlo e i u ľavej oh a roztriešte ý pravý lakeť. Doktori dúfajú, že i ruku e udú usieť a putovať. AKÁ PAVLA?!?!! 17

7 V tejto ru rike vás ude e o oz a ovať s obsahom zaují avý h peňaže iek a ašej škole. Odhalí e peňaže k patria e žiako aj učiteľo. Prvá odhale á peňaže ka patrí pá ovi učiteľovi Di dešovi. Aj ás prekvapilo, čo s e sa dozvedeli. NAŠLI SME: a 36 centov kultúr e poukaz loček z kúpaliska loček z VÚB banky e- ail pa i učitelk Orságovej karta z BENU (lekáreň) karta COOP Jednota karty CLUBCARD TESCO tabletky NO-SPA (6 ks) vizitky (Air Taxi Slovakia, PP TAXI ZV, P&P Muši ský, Pavel Korduliak, Grafika na mieru, Farby Laky ZV, MiniMax.sk, Idea kvety, Pavel Kudivá i, Dimi Home Studio (8 ks) preukaz poistenca o čia sk preukaz vodičský preukaz VÚB karta Páči sa Vá a ašej škole? Á o, veľ i. Samozrejme, je za tý skr té veľké ožstvo prá e, papierovania a príprav do eskorý h oč ý h hodí, ale prá a s ladý i ľuď i a vžd avila a apĺňala. Na škole je skvelý učiteľský kolektív a úžas é deti, ktoré so si už stihol o ľú iť. Nehovoriac o tom, ako sa ieked aví, keď si číta vaše odpovede v testoch. :D Aké sú vaše záľu y? Priz á sa, á po er e dosť záľu. Ak v lúči športové aktivit, ktorý h je skutoč e eúreko, tak rád hrá spoloče ské hr s priateľ i, číta fa tas literatúru, píše rôz e fa tas prí eh ale o pozerá fil a seriál od vý slu sveta. Máte radi deti ale o y ste radšej učili gorily? Deti z ožňuje, ho i á o čas doje, že tie goril sa iektoré poj aučili rý hlejšie, a aj ä by pra ovali oveľa zodpoved ejšie. Mali ste ejaké vzory ale o i špirá ie? V ladosti so sa vzor i ikd výraz e ezao eral. Teda, i o času stráve ého a slove či e. Sá so sa hľadal a nevedel som, čo h e. Na to, aby bol niekto vaším vzorom, usíte s í súhlasiť vo via erý h o lastia h života. Musíte sa vedieť stotož iť s jeho ázor i, s jeho správa í a s tým, čo ro í a čo dokázal. Nestačí to, že pek e spieva ale o je do rý v ejako športe. D es považuje za svoj vzor jed ého ladého učiteľa z v sokej škol, kde so študoval. Veľa so sa od eho aučil, ale čo je oveľa dôležitejšie, do útil a za slieť sa ad tý, aký vlast e svet je a čo s í h e ja, ako osoba, uro iť. Ak h e, a s e sa ali všet i lepšie, usí preto začať ro iť iečo sá. A čo lepšie ôže uro iť, ako rav e pôso iť v dôležitý h spoloče ský h otázka h a ašu udú osť, ktorú predstavujete práve V? Ďakuje e za rozhovor. Lu ka Žiaková 7

8 Každý z ás o čas e á svoj deň. Prejavuje sa to r z e. Všetko á padá z rúk, každé druhé slovo sko olí e alebo v píso ká h vytvára e tie ajčudes ejšie odpovede. Vy rali s e preto pre vás iekoľko ajvtip ejší h žia ky h hlodov posled ý h týždňov. Postup e sa e ilo u tieva ie ve uše od or e: že y Ho o ere tus = človek údrejší a zruč ejší. V Gá ov ia h sa ašla lepka popi e. Praveké zviera podo é slo ovi = iz. Kto le ivo žije, pali u si ájde. Kto je zlý, a stenu sa dostane. Prá a hvat á ako holu a ste e. Kto do ja y padá, rov ý rov ého si hľadá. Ľudia h eli, a y Veľká Morava ala všetko, le o h eli, a y ola ako esto, a y ala všetko. Slova ia oli vlasatí. Bola tam aj Pribina. Podporuje ťa tvoje okolie v presádza í tohto športu? By, aby, bylina, to ie je žiad a ko i a. Byť ystrý, o yčaj, a toto si už zvykaj. Vlk, ten vyl na hory, či vraj ešte ehorí. Dievky ve e vijú, a ky hr e yjú. Ni ka Pirošová H ýrila sa ystrá ko yla, kopla pritom spiaceho byvola. Byvol začal skuvíňať, ez pole ylí uháňať. Ko yla si yslí, že dostal š yk, ale yvol je veľký ojov ík. Ne e há ko ylu do a vysedávať, ude ju po elej Bytči aháňať. Lu ka Krave ová 8 a uža od or e: hlavu rodi y. By, aby, bylina, to je veľká ovi a. Že sa ydlo e ude š ýkať u ás po do e. A tak mi kobyla pomohla, ydlo rý hlo prehltla. Mydlo sa jej však vyš yklo, ryšavého suseda trafilo. Dod es s a i ydlo ýva, každý sa s í rád u ýva. De iska Far iaková Na vy hádzku vyšla vychudnutá vyžla. Vydra z rieky vyplávala a vyžly sa vyľakala. Výr vysoko vyletel, aby vydru uvidel. Uvidel ta vlka vyť, h el si vydru uloviť. Vyplaše ý výr sa ojí... Kto zvíťazí v to to oji? Jarko Ľupták Vyriešte SUDOKU a OSEMSMEROVKU. Správ e z e ia taj ičiek vhadzujte do čier ej skri ky a staňte sa aší víťazo! Víťazi udú vyhláse í v ďalšo čísle. pripravil Dindi SLOVÁ: eď, sako, pale, pes, vlas, sukňa, lato, hra h Zlatíčko 15

9 Overte si svoje znalosti v oblasti hudby. Poďme na to!!! SPRÁVNE PRIRAĎ NÁZOV PIESNE K INTERPRETOVI! Look What You Made Me Do New Rule Mad Hatter Swish Swish BckTS Katastrofa 14 9

10 V d eš ej do e poz á e veľ i veľa a i ova ý h rozprávok, ktoré ajú takmer doko alý o raz a zvuk. Ka sa však podelo čaro rozprávok, ktoré také doko alé e oli. Poz áte ich? Keď sme mali ten Deň srdca, tak si zacvičme pre naše zdravie. Veď zdravie je to najdôležitejšie, čo v živote máme (ale až po Wi-Fi, mobiloch a sociálnych sieťach :-P). Skús po e ovať tieto staré,, a i áky a uveď, z ktorej krajiny po hádzajú. a) b) c) d) A KTORÁ JE TÁ VAŠA NAJ? e) Zlatíčko 10 13

11 V d eš ej do e hodia asi všetky deti na YouTu e. Nájdete ta r z e zá av é aj pouč é videá od r z y h autorov. A y vá teraz po úka e priestor, v ktorom sa žete podeliť o svoje o ľú e é YT ka ály. Stačí, keď budete hlasovať za vášho o ľú e ého youtubera. Vpravo ájdete zoz a tý h aj avštevova ejší h (najviac pozera ý h). Váš hlas vhoďte do čier ej skri ky ale o ho odovzdajte pá ovi učiteľovi Di dešovi. Výsledky udú uverej e é v ďalšo čísle. Postup e udú nominanti z ášho zoz a u u údať podľa aj e šieho počtu hlasov, až ký ezosta ú víťazi. Kto to bude? Je to le a vás! Oslavy vždy patria k ajlepším udalostiam. Vďaka tý to skvelý pochúťka a svojej oslave zažiariš! Moma Expl0ited Lucy pug GoGoManTV Sellassie Moni em Patra Bene Kovy A Cup of Style Zlatíčko Zlatíčko Ba á y v čokoláde Potrebujeme: 5 g varovej čokolády 4-5 a á ov alíček pišk t Čokoládu dá e rozpustiť a zatiaľ akrája e a á y a kolieska. Každé koliesko vloží e edzi pišk ty a a očí e do čokolády. Napi h e e a špáradlo a dá e stuh úť do hlad ičky. Pizza sli áčiky Potrebujeme : lístkové esto alíček syra alíček šu ky kečup Lístkové esto si valčeko roztlačí e do tvaru o dĺž ika. Položí e aň syr, šu ku a rozotrie e kečup. Opatr e zroluje e a akrája e a kolieska. Rúru si predhreje e a 8 stupňov. Kolieska poukladá e a ple h s papiero a peče ie. A pečie e 5 i út. Zlatíčko Zlatíčko 12 11

12