Odporúčaniena STANOVISKORADY. kaktualizovanémuprogramustabilitygréckanaroky {KOM(2010)26vkonečnomznení} {SEK(2010)95vkonečnomznení}

Veľkosť: px
Začať zobrazovať zo stránky:

Download "Odporúčaniena STANOVISKORADY. kaktualizovanémuprogramustabilitygréckanaroky {KOM(2010)26vkonečnomznení} {SEK(2010)95vkonečnomznení}"

Prepis

1 ConseilUE PUBLIC

2 Brusel, SEK(2010)94vkonečnomznení Odporúčaniena STANOVISKORADY kaktualizovanémuprogramustabilitygréckanaroky {KOM(2010)26vkonečnomznení} {SEK(2010)93vkonečnomznení} {SEK(2010)95vkonečnomznení}

3 DÔVODOVÁSPRÁVA 1. ÚVOD Grécko vposledných desiatich rokoch zaznamenalo silný hospodársky rast na úrovni 4% ročne, ktorý sa pripisuje aj expanzívnym fiškálnym politikám. Zároveň sa značne prehĺbila vnútorná a vonkajšia makroekonomická nerovnováha, ktorá viedla krýchlej akumulácii zahraničného dlhu, pričom verejný dlh zostal veľmi vysoký. Vzhľadom na vplyv globálnej hospodárskejafinančnejkrízynagréckehospodárstvosapredpokladanýmprehodnocovaním rizíkďalejzvyšujetlaknatútozadlženosť. PodľapredpovedeútvarovKomisiezjesene2009sarastreálnehoHDPspomalilvroku2009 na úroveň tesne nad 1% aočakáva sa, že vroku 2010 zostane záporný. Pokles rastu ťažko poznamenal verejné financie afinančné podmienky. Vzhľadom na deficit verejných financií vposledných desiatich rokoch vpriemere vysoko nad úrovňou 3% HDP aopakujúce sa veľké finančné operácie zvyšujúce dlh presahuje pomer verejného dlhu khdp hodnotu 100%. Grécko stojí pred úlohou dosiahnuť významnú fiškálnu konsolidáciu pri súčasnom zlepšení kvality verejných financií aodstránení faktorov, ktoré sa podpísali pod veľkú vnútornú avonkajšiu nerovnováhu hospodárstva vnepriaznivom makroekonomickom kontexte. Situácia gréckeho hospodárstva predstavuje spojenie fiškálnej krízy so širšími makroekonomickýminerovnováhami,ktorévyplývajúzhlbokýchštrukturálnychproblémov. Vzhľadom na to je primerané spoločné zavedenie nástroja hospodárskeho arozpočtového dohľadu stanoveného vzmluve. Súbežné zavedenie dostupných nástrojov dohľadu podľa zmluvy by okrem reakcie na objektívnu závažnosť situácie vgrécku ajej možné vedľajšie účinkynakrajinyeurozónyzvýšiloúčinnosťdohľadu. VtejtodôvodovejsprávesastručneskúmamakroekonomickáarozpočtovásituáciavGrécku, podrobnesauvádzajúspôsobyuplatňovanianástrojovaichvzájomnépôsobenie,auvádzasa rozsah pôsobnosti odporúčaní adresovaných Grécku podľa článku121 ods.4 Zmluvy ofungovaníeurópskejúnie(zfeú),naprijatieopatrenípodľačlánku126ods.9zfeúana predloženie stanoviska kaktualizácii programu stability zjanuára 2010 podľa nariadenia Rady (ES) č.1466/97 1. Týmto sa prvýkrát spoločne uplatňuje rozhodnutie, ktorým sa upozorňuje,abysaprijaliopatreniapodľačlánku126ods.9,aodporúčaniepodľačlánku121 ods MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ, KONKURENCIESCHOPNOSŤ AFIŠKÁLNA NEROVNOVÁHA 2.1. Aktuálnymakroekonomickývývoj Od apríla 2009, keď Rada prijala rozhodnutie oexistencii nadmerného deficitu vgrécku avydala odporúčania podľa článku104 ods.7 Zmluvy ozaložení Európskeho spoločenstva (Zmluvy o ES) sa podstatne zhoršila makroekonomická arozpočtová situácia a výhľad vgrécku. Spotrebiteľskú ipodnikateľskú dôveru zasiahla kríza, oslabujúc hospodársku 1 Ú.v.ESL209, ,s.1. 2

4 činnosť od konca roku 2008 azaťažujúc strednodobé prognózy hospodárstva. Vporovnaní spriebežnoupredpoveďouútvarovkomisiezjanuára2009,zktorejvychádzaliodporúčania Radyzapríla2009vsúladesčlánkom104ods.7ZmluvyoES,saprognózyrasturevidovali smerom nadol. Namiesto takmer plochého rastu reálneho HDP vroku 2009, za ktorým nasledovalovroku2010mierneoživenie,sareálnyhdpznížilvroku2009približneo1% apodľapredpovedeútvarovkomisiezjesene sapredpokladá,ževroku2010sapri nezmenenompolitickomscenáriznížioďalších0,25%(tabuľka1).vzhľadomnanajnovší vývoj sa okrem toho nedá vylúčiť, že zníženie hospodárskej činnosti vroku 2010 bude prudšie, ako sa plánuje vpredpovedi zjesene Zníženie hospodárskej činnosti výrazne zaťažuje aj zamestnanosť, ktorá vroku 2009 klesla viac ako o1%, zvyšujúc mieru nezamestnanostipribližnena9%,avroku2010,podľapredpovedekomisie,nahodnotuviac ako10%. Makroekonomický vývoj viedol krozsiahlej korekcii vonkajšieho deficitu (čisté prijaté úvery/čistéposkytnutéúveryoprotizvyškusveta)zviacako12%hdpvroku2008na7,5% HDP vroku Podľa predpovede útvarov Komisie však očakávané ďalšie zlepšenie vonkajších účtov a konkurencieschopnosti vstrednodobom horizonte bude vzhľadom na štrukturálne nedostatky hospodárstva pravdepodobne oveľa miernejšie. Najmä vonkajšia nerovnováha,hocisazlepšuje,môžedoroku2011stáletvoriťtakmer8%hdp.vprostredí slabého rastu vreálnom aj nominálnom vyjadrení sa vonkajšie obmedzenia stávajú závažnejšímiavyžadujúvýraznúúpravu. 2 HospodárskapredpoveďEurópskejkomisie,jeseň2009,European Economyč.10. 3

5 Tabuľka1:Makroekonomickývývojapredpovede KO KO KO KO M M SP M SP M SP SP SP ReálnyHDP(zmenav%) 2,0 U1,1 U1,2 U0,3 U0,3 0,7 1,5 1,9 2,5 Súkromnáspotreba(zmenav%) 2,3 U2,5 U1,5 U1,3 U1,0 0,8 0,3 0,8 1,0 Verejnáspotreba(zmenav%) 0,6 2,0 11,0 U0,1 U4,4 0,7 U5,9 U5,9 0,7 Tvorbahrubéhofixnéhokapitálu (zmenav%) U7,4 U16,2 U18,8 U3,9 U1,6 1,3 4,5 5,5 8,4 Vývoztovaruaslužieb(zmenav%) 4,0 U11,8 U16,0 2,7 2,5 3,1 4,0 6,5 7,2 Dovoztovaruaslužieb(zmenav%) 0,2 U20,3 U24,7 U3,1 U3,0 1,9 2,0 2,8 3,4 HND(deflátorHDP)(zmenav%) neuv neu neu neuv neuv 1,6 U1,6. U0,7 v. 0,7 v... Príspevky k rastu reálneho HDP: Konečný domáci dopyt 0,1 "4,9 "3,3 "1,6 "1,8 0,9 0,0 0,6 2,3 Zmena stavu zásob 1,0 "0,6 "2,9 "0,1 0,2 "0,4 1,2 0,7 "0,5 Čistý vývoz 0,8 4,4 5,0 1,5 1,3 0,1 0,3 0,7 0,7 Zamestnanosť(zmenav%) 0,1 U0,9 U1,1 U0,8 U0,5 U0,2 U0,2 0,4 0,6 Mieranezamestnanosti(definícia Eurostatu) 7,7 9,0 9,0 10,2 9,9 11,0 10,5 10,5 10,3 Odmenynazamestnanca 5,9 2,3 5,7 1,4 1,6 1,8 2,4 2,2 2,7 Jednotkovénákladypráce(celé hospodárstvo) neuv. 0.9 neu v. 0.9 neu v. neuv. neuv. Skutočnéjednotkovénákladypráce neuv neu neu neuv neuv 0,3 0,8. U0,5 v. U1,3 v... DeflátorHDP(zmenav%) 3,5 1,7 1,6 1,4 2,0 2,3 2,0 1,9 1,9 Harmonizovanýindex spotrebiteľskýchcien 4,2 1,2 1,2 1,4 1,4 2,1 1,9 1,8 1,8 Čistéprijatéúvery/čistéposkytnuté úveryoprotizvyškusveta U12,4 U7,5 U8,8 U6,8 U6,6 U6,7 U5,9 U4,9 U4,0 Zdroj: AMECO, útvary Komisie, program stability (január 2010) Rastúca strata konkurencieschopnosti vposlednom desaťročí sa odzrkadľuje vrelatívnom vývoji jednotkových nákladov práce oproti obchodným partnerom. Rýchly rast mzdových nákladov azvýšenie cien nad úroveň rastu produktivity prispeli kpretrvávaniu kladného inflačného diferenciálu voči eurozóne. Kým nominálne odmeny na zamestnanca sa vroku 2009zvýšilio2,25%,infláciaHISCzostalavroku2009blízko1%,čoviedlokvysokému rastu reálnych miezd, vysoko nad úrovňou rastu produktivity. Prerušením prepojenia medzi vývojom miezd apodmienkami na trhu práce a vývojom produktivity vrátane nedostatočnej reakcie rastu miezd na súčasný hospodársky pokles by sa pri strednodobom rozšírení ďalej narušilo konkurencieschopné postavenie hospodárstva. Zlepšenie produktivity spolu sprimeraným rastom miezd by pomohlo obnoviť stratenú konkurencieschopnosť. Hoci sú súčasné miery inflácie nízke, odhaduje sa, že vstrednodobom horizonte sa rýchlo vrátia krastovémutrendu.predpokladása,žeajzákladnáinfláciabuderásťrýchlejšieakopriemer eurozóny. Neuspokojivé fungovanie domácich trhov, najmä trhu služieb, sa premieta do vysokýchzvýšenícienvchránenýchsektoroch Konkurencieschopnosťarastovýpotenciál HDPnaobyvateľavštandardekúpnejsilypredstavovalpodľaEurostatuvroku2008hodnotu 94,25% priemeru EÚU27, čo vyplývalo zrelatívne nízkej úrovne produktivity práce za hodinu. Na rozdiel od toho je využitie pracovných rezerv vyššie ako priemer EÚU27 vdôsledku vysokého priemerného počtu odpracovaných hodín za rok. Grécko vsúčasnosti stojí pred náročnými výzvami, aby prekonalo rozdiel vpríjmoch na obyvateľa oproti 4

6 eurozóne. Predovšetkým sa kríza môže nepriaznivo dotknúť výrobnej kapacity gréckeho hospodárstva.vovýpočtochkomisiesaodhaduje,žedoroku2020môžekumulovanástrata potenciálneho HDP predstavovať približne 16,25% vporovnaní strendom vobdobí rokov Tento pokles patrí medzi najväčšie vskupine krajín eurozóny, hoci sčasti vyplýva zvysokej miery potenciálneho rastu vgrécku vobdobí pred krízou. Okrem toho Grécko začne vroku 2020 pociťovať nepriaznivý vplyv starnutia obyvateľstva, čím sa od roku2020takistoznížiapotenciálnemieryrastu. Návrat gréckeho hospodárstva späť na cestu udržateľnej konvergencie preto vyžaduje odstránenie nerovnováh prostredníctvom výraznej fiškálnej úpravy avykonávania komplexného súboru reforiem. Komisia opakovane zdôrazňovala nedostatky gréckeho hospodárstva. Vpredpovediach Komisie sa napríklad už dávno poukazovalo na problémy cenovejkonkurencieschopnostigrécka,najmänatrendzhodnocovaniareálnehoefektívneho výmennéhokurzu.navyšeajvodporúčaniachlisabonskejstratégie 3 saurčiliosobitnéoblasti na zlepšenie necenovej konkurencieschopnosti Grécka, napríklad investície do výskumu a vývoja, reforma verejnej správy, ako aj kvalita vzdelávania. Okrem toho zvýpočtov pracovnej skupiny pre starnutie obyvateľstva Výboru pre hospodársku politiku vyplýva, že prioritoujedôchodkováreforma 4.VprieskumeKomisiezameranomnatrhpráce 5 boliďalej zaznamenané aj problémy gréckeho trhu práce, najmä zhľadiska jeho segmentácie apredpisovovyjednávaníomzdách.napokonzviacerýchukazovateľovvyplýva,žeexistuje priestornazlepšeniefungovaniatrhuvýrobkov,atoodsieťovýchodvetvípoodbornéslužby. TietoprvkycelkovonarúšajúštrukturálnukonkurencieschopnosťGréckaapredstavujúdôvod domnievať sa, že jeho veľká vonkajšia nerovnováha nie je spôsobená len silným domácim dopytom.vnasledujúcichodsekochsauvádzapodrobnejšievysvetlenieproblémovvkaždej oblastipolitiky. Pokiaľ ide ocenovú konkurencieschopnosť, dominujú dva ukazovatele. Po prvé, počas posledných desiatich rokov Grécko naakumulovalo inflačné diferenciály vo výške približne 1percentuálnehoboduročneoprotieurozóne.Podruhé,rastmiezdbolvyššíakoveurozóne avyšší ako rast produktivity, čo viedlo kzvýšeniu reálnych jednotkových nákladov práce. Predpokladása,žeinflačnédiferenciálymajúpôvodvovysokomdomácomdopyte(vrokoch pred krízou), ale aj vnedostatkoch trhu práce atrhu výrobkov, ktoré viedli knadmernému rastumiezd,prípadnecien.rastmiezd,ktorýpresahujeproduktivitu,jestimulovanýpovahou mechanizmuvyjednávaniaomzdáchvgrécku,akoajsprávanímverejnéhosektora.mzdyvo verejnom sektore vskutočnosti tvoria značný podiel celkových miezd, majú silný vplyv na určovanie miezd vsúkromnom sektore aza posledných niekoľko rokov predbehli mzdy vsúkromnomsektore 6. Zlepšenie kvality verejnej správe vo všeobecnosti zohráva hlavnú úlohu pri zvyšovaní celkovej efektívnosti hospodárstva. Počet verejných inštitúcií, organizácií, obcí a miestnych zastupiteľstiev vpriebehu času vzrástol. Vodporúčaniach lisabonskej stratégie sa zdôraznila 3 Ú.v.EÚ183, ,s.1. 4 European Economyč.2/2009.Správaostarnutíobyvateľstvazarok2009:hospodárskearozpočtové prognózyzačlenskéštátyeúu27( ). 5 European Economyč.8/2009.Vývojtrhupráceamiezdvroku Pritomtoporovnanísavyužívajúúdajenárodnýchúčtovporovnávajúceodmeňovanievoverejnom sektorenazamestnancavoverejnejsprávesodmenounazamestnancazaceléodvetviepočasobdobia rokov Nárast miezd vo verejnom sektore voči mzdám vsúkromnom sektore je takisto vyššíakovinýchčlenskýchštátocheurozóny,zaktorésúkdispozíciiúdaje napr.španielskoalebo Taliansko. 5

7 potrebavybudovaťúčinnéregulačné,kontrolné adonucovaciekapacity, atovšeobecne, ako aj vo vzťahu k využívaniu štrukturálnych fondov. Grécke orgány prijali záväzok zlepšiť fungovanie verejnej správy auplatňuje sa operačný program Administratívna reforma. Vsúčasnosti je naďalej potrebné posilniť úlohu posudzovania vplyvu a transparentnosti konzultácií sverejnosťou, urýchliť kodifikačnú prácu, zriadiť na každom ministerstve špecializované útvary pre lepšiu reguláciu, ako aj zvýšiť čerpanie štrukturálnych fondov. Tentoposlednýprvoksapreberáďalejvtexte. Dôchodky sú ďalšou dôležitou oblasťou reformy. Očakáva sa, že dôchodkové výdavky vynaložené systémom sociálneho zabezpečenia ako percento HDP počas nasledujúcich desaťročí výrazne vzrastú, a to z11,75% HDP vroku 2007 na takmer 24% HDP vroku 2060.VnajnovšejspráveKomisieoudržateľnosti 7 sapretouvádza,žegréckojevystavené vysokémuriziku,pokiaľideoudržateľnosťverejnýchfinancií.demografickývývojstakmer zdvojnásobenímpodieluobyvateľovvdôchodkovomvekupočasobdobiapredpovededoroku 2060máveľkývplyvnarastdôchodkovýchvýdavkovpočasobdobiapredpovede 8.Okrem tohopomerdôchodku 9 vgréckupatrímedzinajvyššieveú,ajkeďľudiavoveku65rokova viacsúvystavenívyššejmiererizikachudoby,akojepriemereú.vposlednýchreformách, napríkladvzákoneč.3655/ ,sariešiliniektorénedostatkydôchodkovéhosystému,ako napríklad nadmerná fragmentácia. Aktualizácia programu stability zroku 2010 takisto obsahuje niektoré záväzky týkajúce sa dôchodkovej reformy areformy zdravotnej starostlivosti. Dôchodkový systém celkovo zostáva neudržateľný anespravodlivý. Systémy predčasnéhoodchodudodôchodkupredstavujúalternatívny,alenákladnýspôsobodchodudo dôchodkusnežiaducimvplyvomnamotiváciupracovať.reformymajúpretobrzdiťvýrazný nárast výdavkov súvisiacich so starnutím obyvateľstva scieľom posilniť dlhodobú udržateľnosť verejných financií. Systém zdravotnej starostlivosti takisto potrebuje reformu, predovšetkýmscieľomzlepšiťkvalituaefektívnosťslužieb,najmävprimárnejstarostlivosti, akoajrozpočtovériadenie,keďžebolipríčinouprekročeniarozpočtu 11. Vaktualizovanom programe stability sa uvádzajú aj reformy trhu výrobkov. Pozornosť si zaslúžia viaceré oblasti. Po prvé, mala by sa posilniť konkurencia vodborných službách, v sektore,ktorýtvorí2,5%hdpa7%zamestnanosti 12.Vukazovatelitrhuvýrobkovaslužieb OECDpreodbornéslužbysapostavenieGréckahodnotíakoslabé,najmäpokiaľideoprávne 7 European Economyč.9/ Prognózy skutočne neustále poukazovali na skutočnosť, že demografický problém vgrécku je závažnejší ako priemer EÚ azpredpovedí Eurostatu na rok 2008 vyplýva rast podielu obyvateľov vdôchodkovom veku z27,8% vroku 2008 na 57,1% vroku Pomer medzi poistencami a dôchodcami dosiahol 1,75: 1 namiesto pomeru 4: 1, ktorý sa požaduje na životaschopné priebežné financovaniedôchodkovéhosystému. 9 Pomerdôchodkupredstavujepriemernúdávkuverejnýchdôchodkovakopodielpriemernejmzdyza celéhospodárstvo. 10 Vzákoneč.3655/2008sariešianiektoréadministratívnenedostatkygréckehodôchodkovéhosystému azavádzajúsa mnohéparametrickéúpravy.poprvé,zákonom saznižujepočetfondovzo113na13, čím sa znižujú správne náklady a zlepšuje sa monitorovanie. Po druhé, zákonom sa zavádza individuálne číslo sociálneho zabezpečenia scieľom zlepšiť kontrolu výdavkov aznížiť úniky pri plateníodvodov.potretie,zriaďujesafondpoisteniapremedzigeneračnúsolidaritu,ktoréhocieľomje chrániť budúce dôchodkové platby. Vzákone sa ďalej stanovujú finančné stimuly na predĺženie aktívneho pracovného života do troch rokov po dovŕšení zákonnej vekovej hranice na odchod do dôchodkuaposilňujúsaustanoveniaomaterskejdovolenkescieľomzvýšiťmieruúčastižiennatrhu práce. 11 OECD(2009),Ekonomický prieskum Gréckazroku2009,kapitola3:Kapitola3Zlepšeniefungovania systémuzdravotnejstarostlivosti. 12 Zdroj:EUKLEMS,

8 služby. Po druhé, podľa indexu OECD týkajúcehosa prekážok hospodárskej súťaže patria prekážky hospodárskej súťaže vgrécku medzi najväčšie vrámci európskej skupiny krajín OECD. Po tretie, za priemerom EÚ zaostáva liberalizácia sieťových odvetví (napríklad energetiky) 13, ako aj otváranie trhov vsektore dopravy, najmä vželezničnej doprave 14. Vplynárenskom sektore sa napríklad prvý súkromný dovoz LNG(skvapalneného zemného plynu)zrušil(december2009),atopreto,žeštátomkontrolovanýprevádzkovateľrozvodnej sietedesfanepodpísalzmluvyoposkytnutíprístupuksieti.tentonedostatokliberalizácie má konkrétny vplyv na grécke podniky. Pre názornosť, pokiaľ ide otrh selektrickou energiou,svetovábanka 15 informuje,žepripojiťnovýpodnikkelektrickejsietitrvádlhšie avyžadujesivyššienáklady,akojepriemeroecd. Na záver, pokiaľ ide opodnikateľské prostredie, podniky sú pri styku sverejnou správou vystavenézložitým,ťaživýmazdĺhavýmpostupomaprávnejneistote.napriekdosiahnutému pokroku je Grécko podľa ukazovateľov Svetovej banky za rok 2009, týkajúcich sa podnikania, krajinou EÚ aoecd snajhoršími výsledkami. Dôvodom sú čas anáklady potrebné na začatie podnikania, celková nepružnosť voblasti zamestnanosti, malá ochrana poskytnutáinvestorom,akoajťažkostipriprístupekfinančnýmzdrojom.gréckoprijalocieľ znížiťdoroku2013administratívnuzáťažo25%,prijehorealizáciijevšakpotrebnédostať sa za hranicu prvotného štádia. Vkrátkosti, reformami vtýchto oblastiach by sa vsúlade so zákonom EÚ omalých podnikoch mohli zvýšiť súkromné investície azamestnanosť pri malých nákladoch pre verejné financie. Mohli by takisto pomôcť realizovať reformy trhu prácezníženímtlakovnanáklady. Navyše okrem pokusov oreformu zamestnanosti vo verejnom sektore aj trh práce Grécka potrebuje reformu vsúlade so spoločnými zásadami flexiistoty. Grécky trh práce je vysoko segmentovaný podľa pohlavia(viac ako vktorejkoľvek inej krajine EÚ), veku(mladí ľudia majú ťažkosti pri vstupe na trh práce), typu zmluvy (srelatívne prísnejšími právnymi predpismi oochrane zamestnancov pri zmluvách na dobu určitú ako pri zmluvách na dobu neurčitú)akvalifikácie(sprísnejšímipredpisminaochranuadministratívnychzamestnancov než na robotníkov). Veľký priestor súčasne existuje na zlepšovanie kvalifikácie pracovnej sily, ako aj na zabezpečovanie rovnováhy ponuky adopytu na trhu práce prostredníctvom zlepšovania kvality stredoškolského avysokoškolského vzdelávania, efektívnosti verejných služieb sprostredkovania práce aaktívnych politík trhu práce(aptp). Niektorým ztýchto problémovsavenovala pozornosťvnajnovšejaktualizáciiprogramustability.akoposledný bod treba uviesť, že vymedzenie hromadného prepúšťania je mimoriadne široké, keďže sa vzťahuje na podniky od 20 do 200 zamestnancov pri prepustení 4pracovníkov. Hromadné prepúšťanie je zaťažujúce, preto súčasná právna úprava vgrécku bráni vytváraniu pracovnýchmiest.predstavujeajprekážkurastupodnikov. Na záver, rýchlejšie aúčinnejšie čerpanie fondov EÚ by mohla hrať rozhodujúcu úlohu pri úspechuúsilianaobnovukonkurencieschopnostiaudržateľnostiverejnýchfinancií.odroku 2007 Grécko predkladalo Komisii relatívne málo žiadostí oúhradu. To dokumentuje nízku úroveňčerpanianazačiatkuštvrtéhorokaprogramovaciehoobdobia vporovnaní sväčšinou členských štátov. Grécko by zosúladením vnútroštátnych investičných priorít 13 Todokazujú ukazovatele OECDzarok2007,týkajúcesaregulácie voblastienergetiky,dopravy akomunikácií. Vprípade Grécka sa ukazovateľ regulácie voblasti elektrickej energie rovná 2,1 avoblastiplynu3,5,vporovnanís1,5a2,5vkrajinácheú,ktorésúčlenmioecd. 14 IndexOECDzarok2007naúrovni5,3vporovnanís3,4vkrajináchEÚ,ktorésúčlenmiOECD. 15 Získanieelektrickejenergie.PredbežnýsúborukazovateľovzprojektuDoingBusiness.Svetovábanka

9 scieľmi štrukturálnej akohéznej politiky aspoluprácou skomisiou vsnahe zlepšiť vykonávanie operačných programov mohlo financovať základné verejné investície, ktoré podporujú dlhodobý potenciál rastu pri súčasnom umožnení pokračovania rozpočtovej konsolidácie. Osobitná pozornosť by sa mala venovať operačným programom Administratívna reforma a Digitálna konvergencia, ktoré podporujú zásadné reformy verejnejsprávy,akoajrozvojuľudskýchzdrojov,vzdelávaniuaceloživotnémuvzdelávaniu, ktoré podporujú reformy trhu práce a vzdelávania, keďže všetky sú podstatné pre stratégiu reforiem arastu uvedenú vaktualizácii programu stability zjanuára Fondy EÚ by sa mohli využívať na zvýšenie efektívnosti verejnej správy ana podporu reforiem systému zdravotnej starostlivosti, verejných služieb zamestnanosti, reforiem celoživotného vzdelávaniaanabudovaniekapacítúčinnejregulačnejkontrolyapresadzovaniapráva Bankovýsektor Grécke banky zostávajú relatívne zdravé zpohľadu platobnej schopnosti pri priemernej kapitálovej primeranosti vo výške 11,7% apokračujúcej ziskovosti. Banky dostali štátnu podporuvoformezárukakapitálovýchdotácií,alenižšiuakovoväčšineostatnýchčlenských štátov EÚ. Ich ďalšie výsledky však budú podmienené štrukturálnymi nedostatkami vhospodárstve, ako to vyplýva zo súčasného hospodárskeho poklesu, ktorého dôsledkomje tlmenýrastobjemuúverov. Napriek tomu, že grécky bankový sektor má relatívne nízky pomer úverov ku vkladom, zaznamenal ťažkosti pri prístupe klikvidite na medzibankových peňažných trhoch, pričom zostalvpodstatnejmierezávislýodúveroveurosystému 16.Gréckebankydržiavsúčasnosti približne 8% svojich aktív vštátnych cenných papieroch, najmä zgrécka. Ak by nastalo ďalšiezníženieratinguštátnychcennýchpapierov,pokračujúcaochotagréckychbánkainých investorovdržaťgréckeštátnecennépapierebymohlabyťneistá.tobypotenciálnevytvorilo prevláduďalšiuprekážkuvjejschopnostifinancovaťsa. Pokiaľ ide o širší finančný sektor a konkrétnejšie sektor poistenia, grécke dozorné orgány práveriešiazložitúsituáciujednéhoveľkejaštyrochmalýchspoločností Prístup kúverom Eurosystému bol umožnený na základe zmien pravidiel ECB pre kolaterál. Eurosystémvšakočakáva,ženakonciroku2010obnovísvojekritériáoprávnenostiprekolaterálspred krízy. 17 LicenciaspoločnostiAspisPronoiaS.A.bolastiahnutá21.septembra2009spolusďalšímištyrmi malýmipoisťovacímispoločnosťamivrámciaspisgrouppôsobiacichvgrécku.dôvodombolhlavne veľmi krehký stav súvah v týchto spoločnostiach. Suma, ktorú by Grécko mohlo požiadať s cieľom zachovaťstabilituvtomtosektore,jevšakveľmimalá. 8

10 2.4. Nerovnováhaverejnýchfinancií Vroku 2009 sa grécke verejné financie zhoršili oveľa viac, ako by sa dalo očakávať vdôsledku hospodárskeho poklesu aopatrení na podporu finančného sektora. Podľa oficiálnehoodhaduzahrnutéhovrozpočtenarok2010deficitverejnýchfinanciívroku2009 dosiahol 12,75% HDP(tento odhad zahŕňa čistý dočasný vplyv zvyšujúci deficit vo výške 1,25% HDP 18 ). To je vsúlade spredpoveďou útvarov Komisie zjesene 2009 aje to porovnateľné srozpočtovým cieľom 3,7% HDP vroku 2009, stanoveným vaktualizácii programustabilityarastuzjanuára2009(tabuľkač.2) 19.Súčasnýodhadovanývýsledný deficitzarok2009jepodstatnevyšší,akosaočakávalo,keďradaprijalaodporúčaniepodľa článku104ods.7zmluvyoesvapríli2009. Tabuľka2:Revidovanéodhadyhospodárskehorastuavýsledkovrozpočtu RastreálnehoHDP (zmenav%) Čistéprijatéúvery/čisté poskytnutéúveryverejná správa(%hdp) Rozpočetnarok2009 2,7 neuv. neuv. neuv. neuv. U2 neuv. neuv. neuv. neuv. PredpoveďKOMzjanuára neuv neuv neuv ,2 0,7 neuv. neuv. neuv. U3,7 U4,2... PSzjanuára2009 1,1 1,6 2,3 neuv. neuv. U3,7 U3,2 U2,6 neuv. neuv. Oznámenieopostupepri nadmernomdeficite(apríl 2009) neuv. neuv. neuv. neuv. neuv. U3,7 neuv. neuv. neuv. neuv. neuv neuv neuv JarnápredpoveďKOM2009 U0,9 0,1 neuv. neuv. neuv. U5,1 U5,7... Oznámenieopostupepri nadmernomdeficite(október 2009) neuv. neuv. neuv. neuv. neuv. U12,5 neuv. neuv. neuv. neuv. KOM2009,prognóza neuv neuv zjesene U1,1 U0,3 0,7 neuv. neuv. U12,7 U12,2 U12,8.. neuv neuv neuv Rozpočetnarok2010 U1,2 U0,3 neuv. neuv. neuv. U12,7 U9,1... PSzjanuára2010 U1,2 U0,3 1,5 1,9 2,5 U12,7 U8,7 U5,6 U2,8 U2 Zdroj: Útvary Komisie, aktualizácie programu stability Oveľavyššídeficitzarok2009,akobolnavrhnutývrozpočte,jelenčiastočnezdôvodnený nepriaznivými makroekonomickými podmienkami (tabuľka č. 3). Podľa najnovších oficiálnych odhadov gréckych orgánov sa rast reálneho HDP odhaduje vo výške 1,25% vroku2009,vzásadevsúladespredpoveďouútvarovkomisiezjesene2009.lenmalúčasť fiškálneho sklzu vroku 2009 (približne 1,5% HDP) je však možné pripísať fungovaniu automatickýchstabilizátorov,keďžehospodárstvovstúpilodofázyrecesie.ďalšiačasťsklzu deficitu súvisí sbázickým efektom vdôsledku veľkej úpravy deficitu verejných financií za 18 Ztohomožnoďalejoddeliťvplyvjednorazovéhovýdavkuzvyšujúcehodeficitvovýške1,25%HDP ajednorazovéhopríjmupribližnevovýške0,25%hdp.tentojednorazovýpríjemzahŕňajednorazový príjem zmimoriadneho príjmu domácností svysokými príjmami az opatrení daňovej amnestie realizovanýchvroku

11 rok 2008 smerom nahor(voktóbri 2009 bol pomer deficitu za rok 2008 revidovaný nahor o2,75%hdpvporovnanísúdajmioznámenýminajar) 20. Zhoršeniedeficituverejnýchfinanciíodzrkadľujeokremtýchtofaktorovajzníženiapríjmov približne vo výške 2,5% HDP a prekročenia výdavkov takmer o2,5% HDP vporovnaní srozpočtovýmcieľomstanovenýmvaktualizáciiprogramustabilityzjanuára2009.zníženie príjmov je zväčša výsledkom nedostatkov v mechanizme vyberania daní. Konkrétnejšie, nepriamedanesaznížilio1,25%hdp,kýmsociálnepríspevkykleslitakmero0,5%hdp vnadväznosti na rast nezamestnanosti, čo tiež potvrdzuje, že pôvodné rozpočtové výhľady príjmov, zktorých vychádza rozpočtový cieľ, boli výrazne optimistické (vo vzťahu kpriamym daniam, ako aj nepriamym daniam). Na strane výdavkov, ako sa uvádza vpredchádzajúcomtexte,kprekročeniuvýdavkovprispelimnohéjednorazovévýdavky 21 vo výškepribližne1,25%hdp.mzdyvoverejnomsektoresanavyšezvýšilipribližneo0,7% HDP, prevažne vdôsledku nárastu krátkodobých pracovných zmlúv vo verejnom sektore anárastumiezdvoverejnomsektore.okremtohonákladynadlhovúslužbuvzrástlio0,5% HDPvzhľadomnaveľkézvýšeniepomerudlhukDPH.Tietovýdavkyapríjmovésklzyviac ako neutralizujú fiškálne konsolidačné opatrenia oznámené vládou vjúni , tiež vdôsledkutoho,žetietobolipočasrokarealizovanélenčiastočne Eurostatvyjadrilpodľačlánku15ods.1nariadeniaRady(ES)č.479/2009výhradykukvaliteúdajov oznámených Gréckom vdôsledku závažných neistôt týkajúcich sa číselných údajov oznámených gréckymi štatistickými orgánmi(tlačová správa Eurostatu č.149/2009 z21.októbra 2009). Výhrady Eurostatu k štatistike verejných financií Grécka ešte neboli stiahnuté. Pozri aj správu Komisie oštatistikedeficituverejnýchfinanciíadlhugrécka,kom(2010)1, Osobitnápodporavyplatenádomácnostiamsnízkympríjmom(203miliónovEUR),administratívne náklady súvisiace spredčasnými voľbami zoktóbra 2009(244miliónov EUR) aúhrada nedoplatkov vsúvislostisnemocnicami(975miliónoveur),dotácieagrantyostatnýmverejnoprávnymsubjektom (394miliónovEUR),platbasankcievnadväznostinarozhodnutiesúduonárodnejleteckejspoločnosti ainé(541miliónoveur).celkovásumapredstavuje3228miliónoveur,respektíve1,25%hdp. 22 Väčšinaplánovanýchopatreníjezameranánajmänazvýšeniepríjmovnadočasnomzáklade(úhrada daní,dodatočnýdaňovýodvodpreosobysvysokýmpríjmom,poplatokzabudovy,pri ktorýchdošlo kporušeniupredpisovovyužívanípozemkuatď.)alebonatrvalomzáklade(zvýšeniespotrebnýchdaní ztabakuaalkoholu,vyššiadaňovásadzbazadividendyaakciovéopcieatď.).počasrokabolinastrane výdavkov oznámené niektoré opatrenia (napríklad zníženie bežných výdavkov, zmrazenie miezd adôchodkovvoverejnomsektore,zníženiezahraničnejrozvojovejpomociatď.). 23 Uloženie poplatku za budovy, pri ktorých došlo kporušeniu predpisov ovyužití pozemku (sodhadovaným vplyvom na rozpočet vo výške približne 0,5% HDP), oznámené vjúni 2009, sa napríklad nerealizovalo, keďže ho grécke súdy vyhlásili za protiústavné. Medzi ďalšie príklady opatrení,ktoréprinieslinižšieakopôvodneplánovanésumy,patrilozmrazeniemiezdadôchodkovvo verejnom sektore, predĺženie termínu na úhradu daní, poplatky za používanie mobilných telefónov, poplatkyúčtovanévlastníkomjáchtatď. 10

12 Tabuľka3:Hlavnéfaktory,ktorévplývajúnavýslednýdeficitverejnýchfinancií vroku2009(*) Vplyvna deficit( ) Deficitvroku2009 Pôvodnýcieľvzákoneorozpočtenarok2009 2,0 Aktualizáciaprogramustabilityzjanuára2009 3,7 Vplyvzákladnéhoroku 1,4 Automatickéstabilizátory 1,5 Jednorazovévýdavky 1,5 Vplyvopatrenízvyšujúcichpríjmy U1,0 Vplyvopatreníznižujúcichvýdavky U0,3 Poklespríjmov 3,5 Prekročenievýdavkov 2,2 Rozdielvswapoch 0,2 Aktualizáciaprogramustabilityzjanuára ,7 Vtabuľke sú zhrnuté, v% HDP, hlavné revízie, korekcie anezrovnalosti vrozpočte na rok 2009 od jeho prijatia (bývalou)gréckouvládounakonciroku2008anovýprogramstability. ( ) + označujenárastdeficitu,zatiaľčo znamenápoklesdeficitu. Záverom možno konštatovať, že hoci sa makroekonomické podmienky zhoršili nad rámec toho,čosaočakávalo,rýchlezhoršovaniefiškálnychnerovnováhmožnoibaokrajovopripísať horšímnežočakávanýmmakroekonomickýmpodmienkam Fiškálnaštatistika Pokiaľ ide ogrécky štatistický systém, nedostatky štatistiky verejných financií zostávajú opakujúcim sa azávažným problémom. Eurostat 22.októbra 2009 vyslovil všeobecnú výhradukčíselnýmúdajom,ktoréoznámiligréckeorgány,ato pre značné neistoty, pokiaľ ide o oznámené číselné údaje,apretotietoúdajenepotvrdil.konkrétnejšie,podstatnérevízie údajovtýkajúcichsadeficituverejnýchfinanciíadlhuzapredchádzajúcerokyboliuvedené voznámenízoktóbra2009. Deficit verejných financií za rok 2008 bol revidovaný nahor na takmer 7,75% HDP, o4 percentuálne body vporovnaní saktualizáciou programu stability zjanuára 2009 ao2,75 percentuálneho bodu vporovnaní soznámením zapríla Vposlednej správe Komisie ogréckej štatistike deficitu verejných financií adlhu 24 sa uvádzajú dôkazy o vážnych nezrovnalostiach v oznámeniach v rámci postupu pri nadmernom deficite z apríla a októbra 2009, vrátane predloženia nesprávnych údajov a nedodržania účtovných pravidiel a načasovania oznámenia, zlej spolupráci medzi vnútroštátnymi útvarmi zapojenými v zostavovaní číselných údajov v rámci postupu pri nadmernom deficite, ako aj nedostatočnej nezávislosti Národného štatistického úradu Grécka a hlavného účtovného úradu od ministerstva financií, inštitucionálnom prostredí a účtovnom systéme pre verejné financie, ktoré sú nevhodné pre správne vykazovanie štatistiky v rámci postupu pri nadmernom deficite, najmä o netransparentnom alebo nesprávne dokumentovanom účtovníctve, ktoré viedlo k viacerým, a v niektorých prípadoch závažným revíziám údajov vykonaným gréckymi orgánmi počas dlhšieho časového obdobia, nedostatočnej zodpovednosti pri individuálnom 24 code=com_2010_report_greek 11

13 poskytovaní číselných údajov používaných v oznámeniach v rámci postupu pri nadmernom deficite, (napr. v niektorých prípadoch absencia písomnej dokumentácie alebo potvrdenia, výmena údajov telefonicky), nejasnej zodpovednosti a/alebo nedostatočnej zodpovednosti vnútroštátnych útvarov poskytujúcich zdrojové údaje alebo zostavujúcich štatistické údaje, spolu s nejednoznačným oprávnením úradníkov zodpovedných za údaje. Preto je potrebné ďalšie úsilie na zlepšenie zhromažďovania aspracovávania všeobecných vládnych údajov. Vzhľadomnapretrvávajúceneposkytovanieprimeranejštatistikyodeficiteverejnýchfinancií na vykonávanie PSR zo strany Grécka sa úsilie ofiškálnu konsolidáciu musí vbudúcich rokoch monitorovať nielen na základe číselných údajov odeficite verejných financií, ale aj prostredníctvomposudzovaniavývojaúrovníverejnéhodlhu. Štrukturálne aendemické problémy týkajúce sa vedenia záznamov oúčtoch verejných financií Grécka zhoršovali včasnú aúčinnú kontrolu príjmov avýdavkov. Okrem toho, vsúvislosti sveľmi potrebnou celkovou reorganizáciou gréckeho štatistického systému (vrátane hlavného účtovného úradu) aprofesionálnou nezávislosťou národných štatistických orgánov je rozhodujúci aj veľký počet intervencií zameraných na zlepšenie rozpočtového procesuaplneniarozpočtu,akoajkvalityfiškálnychúdajov. KomisiainiciujekonanieoporušenívsúvislostisnedodržiavanímsúboruprávnychaktovEÚ týkajúcichsazostavovaniaavykazovaniafiškálnejštatistikyvgrécku. 3. AKTUALIZÁCIAPROGRAMUSTABILITYGRÉCKAZJANUÁRA2010 VnariadeníRady(ES)č.1466/97oposilnenídohľadunadstavmirozpočtovaodohľadenad hospodárskymi politikami a ich koordinácii sa ustanovuje, že krajiny prijímajúce jednotnú menu raz za rok predkladajú aktualizované programy stability. Vsúlade sčlánkom5 ods.3 tohto nariadenia môže Rada skúmať aktualizované programy stability na základe posúdení vypracovanýchkomisiouahospodárskymafinančnýmvýborom.radadosvojhoposúdenia zahrnie aj preskúmanie, či sú hospodárske politiky vsúlade so všeobecnými usmerneniami prehospodárskepolitiky. Parlament prijal 23.decembra 2009 rozpočet na rok 2010, vktorom stanovil cieľový deficit verejných financií vroku 2010 vo výške 9,1%HDP. Grécke orgány medzitým oznámili potrebuzrýchliťfiškálneúpravyužvroku2010astanovilinarok2010náročnejšírozpočtový cieľ vo výške 8,7% HDP. Vaktualizácii programu stability zjanuára 2010, ktorá bola predložená 15.januára 2010 avzťahuje sa na obdobie rokov , sa potvrdil revidovaný rozpočtový cieľ na rok 2010 vo výške 8,7% HDP. V snahe splniť revidované cielesavaktualizovanomprogramestabilityustanovujemnohoopatrení,ktorýmisadopĺňajú opatreniaoznámenévzákoneorozpočtenarok2010.vprogramesauvádzapodrobnýsúbor opatrení na fiškálnu konsolidáciu na rok 2010, zameraných na zlepšenie zberu údajov odaňovýchpríjmoch,avmenšejmierenaobmedzeniearacionalizáciuprimárnychverejných výdavkov. Uvádza sa aj odhadovaná kvantifikácia každého jedného zhlavných fiškálnych opatrenínarok2010,akoajčasovýrámecichprijatiaarealizácie.niektoréztýchtoopatrení užbolipredloženéparlamentuabudúsavykonávaťvprvýchmesiacochroku2010.plányna roky2011,2012a2013zahŕňajúširokýokruhštrukturálnychreforiem,alesúmenejpodrobné aneobsahujúpresnýkalendárnaichvykonávanie. Pri nedostupnosti rozpočtu na rok 2010, ktorý bol sprístupnený až po dátume uzávierky predpovedezjesene2009,útvarykomisiepredpokladali,žedeficitverejnýchfinanciízostane nadúrovňou12%hdpvroku2010,akoajvroku2011.podľamakroekonomickéhoscenára, 12

14 zktorého vychádza zákon orozpočte na rok 2010 aktorý bol potvrdený aj vaktualizácii programu stability zjanuára 2010, sa rast reálneho HDP plánuje vroku 2010 vo výške 0,3%, vzásade vsúlade spredpoveďou útvarov Komisie zjesene Predpoveď útvarov Komisie zjesene 2009 sa však tvorila za predpokladu neexistujúceho politického scenára aprednedávnymireakciamifinančnéhotrhu,apretojezákladnýmakroekonomickýscenárna rok2010zahrnutývaktualizovanomprogrameoptimistický. Rozpočtový cieľ verejných financií na rok 2010 znamená podľa aktualizácie programu stability zjanuára 2010 fiškálnu úpravu, vyjadrenú zmenou pomeru celkového deficitu, na úrovni 4percentuálnych bodov HDP, do ktorej sa premieta zvýšenie pomeru celkových príjmov khdp o2,6 percentuálneho bodu HDP azníženie pomeru celkových výdavkov khdp o1,4 percentuálneho bodu HDP. Plánuje sa teda, že hlavná časť úpravy sa vroku 2010dosiahnezpríjmovejstranyrozpočtu,nazákladerealizáciedočasných(jednorazových) opatrenízvyšujúcichpríjmypribližnevovýškepribližne0,25%hdp 25 asúborutrvalých opatrení zvyšujúcich daňové príjmy, ktorý by mal parlament prijať vmarci Na strane výdavkov sa v plánovanom obmedzení odzrkadľuje ukončenie jednorazových výdavkov vo výškeviacako1%vroku2009,kýmvplyvmnohýchoznámenýchtrvalýchzníženívýdavkov je vskutočnosti zrušený zvýšením výdavkov na vzdelávanie, zvýšením služieb zdravotnej starostlivostiaverejnýchinvestícií. Konkrétnejšie, vprograme sa uvádza mnoho trvalých konsolidačných opatrení na strane príjmov,ktorésamajúrealizovaťvroku2010,vovýškepribližne2,5%hdp.uvádzasaopis opatrenínazlepšeniedaňovýchpríjmovvrátanezavedeniasystémuprogresívnehozdaňovania všetkýchpríjmovdomácnostíaodstráneniaoslobodeníoddane(sodhadovanýmvplyvomna rozpočet vo výške 0,4% HDP), reformy režimu zdaňovania nehnuteľností(sodhadovaným vplyvom na rozpočet vo výške 0,2% HDP), zvýšenia spotrebných daní ztabakových výrobkov aalkoholu(už predloženého parlamentu, sodhadovaným vplyvom na rozpočet vo výške 0,4% HDP) azvýšenia poplatkov za používanie mobilných telefónov aspotrebných danízpalív 26 (sodhadovanýmvplyvomnarozpočetvovýške0,4%hdp).značnáčasť (približne1%hdp)celkovéhoplánovanéhotrvaléhozvýšeniapríjmovvroku2010savšak zakladá na intenzifikácii boja proti daňovým únikom. Vprograme sa uvádza mnoho intervenciípolitikyvsúvislostisozlepšenímmechanizmuvýberudaní,rozšírenímdaňového základuazvýšenímdaňovejdisciplíny 27.Dôležitéje,abysalegislatívnezmenyadoplnenia 25 Tobybolčistýrozpočtovývplyvjednorazovýchpríjmovvovýške0,5%HDP(poplatkyzískané vsúvislosti so systémom finančného sektora pre likviditu aosobitnou daňou pre vysoko ziskové podniky aza veľké nehnuteľnosti) ajednorazového výdavku vo výške 0,25% HDP(týkajúceho sa druhejsplátkydávkysociálnejsolidarityvyplatenejvprospechchudobnýchdomácností). 26 Zvýšenie poplatkov za používanie mobilných telefónov aspotrebných daní z palív už ustanovil predchádzajúciparlamentpredoktóbrovýmivšeobecnýmivoľbami. 27 Zjednotenie systémov výberu daní avýberu odvodov sociálneho zabezpečenia, prijatie prístupu vprocese auditu, ktorý je založený na rizikovo orientovanej báze, uloženie zákonnej povinnosti pre podniky viesť služobné účty vkomerčných bankách auhrádzať platby prostredníctvom bankového systému, preverovanie existujúcich krížových kontrol, presun zamerania zformálnych kontrol vúčtovnej evidencii adokumentoch na hĺbkové audity, zhromažďovanie údajov od podnikov verejnoprospešných služieb (elektrická energia, telefón, voda) aich využívanie na výkon krížovej kontroly, zhromažďovanie údajov ovšetkých vydaných príjmových dokladoch, odstránenie vyjednávania vprocese určovania sankcie aprechod na bodový systém založený na objektívnych kritériách,zavedenieapoužívaniesystémuriadeniaprípadovnabázeitpriaudite,amnestieprefyzické aleboprávnickéosoby,ktorépomáhajúpripostavenískorumpovanýchúradníkovpredsúd,odstránenie riaditeľov regionálnych daňových úradov zprocesu riešenia sporov vybavovaním týchto sporov vcentralizovanommieste,zníženiepočturegionálnychdaňovýchúradovprijatíminýchprostriedkovna 13

15 potrebné na realizáciu väčšiny opísaných daňových opatrení, ktoré sa podľa plánu majú predložiť parlamentu v marci, bez zdržania prijali v prípade opatrení, ktorých vplyv sa očakáva ešte v roku Okrem toho vzhľadom na minulé skúsenosti sa plánované opatrenia na boj proti daňovým únikom musia energicky vykonávať, aby sa dosiahli očakávanézisky. Na strane výdavkov zníženie plánované vroku 2010 vyplýva najmä zukončenia jednorazových výdavkov vroku Hoci sa vynaložilo úsilie na zníženie miezd vo verejnomsektore,prevádzkovýchnákladovavýdavkovnaobranu(približneo0,75%hdp), zvýšenévýdavkynavzdelávanieaverejnéinvestície(približneo0,75%hdp)vskutočnosti neutralizujúakýkoľvekvplyvnarozpočetznižujúcideficit,apretobyčistývplyvnarozpočet mal byť zanedbateľný. Konkrétnejšie, vaktualizovanom programe sa ustanovujú opatrenia zamerané na zlepšenie efektívnosti vposkytovaní nemocničných služieb (sodhadovaným trvalým vplyvom na rozpočet vo výške 0,3% HDP), záväzok vlády obmedziť prevádzkové náklady o0,1% HDP, znížiť vojenské obstarávanie o0,2% HDP, znížiť prídavky štátnych zamestnancov 28 o0,3%hdp,vroku2010zmraziťprijímaniezamestnancovdoverejného sektoru, apotom zaviesť pravidlo prijatia1 zamestnanca za každých 5pracovníkov, ktorí odišlidodôchodku.odhadujesavšak,ženominálnemzdyzostanúpribližnenaúrovniroku 2009zdôvodukolísaniamiezd. Nadrámectýchtoopatreníabezzahrnutiaakéhokoľvekvplyvunarozpočetdorozpočtového cieľaministerstvofinanciízriadilozvláštnurezervuazmrazilovšetkyrozpočtovéprostriedky pre každé ministerstvo o10%(iné ako mzdy, dôchodky aúrokové splátky).vzávislosti od výsledkov výdavkov počas prvých šiestich mesiacov roka 2010 takto blokované rozpočtové prostriedky nemusia byť úplne prerozdelené medzi výdavkové ministerstvá, čo zabezpečí ďalšiezníženiesúvisiacichvýdavkovdokoncaroka. Na základe podrobných informácií zahrnutých vaktualizácii anapriek viacerým rizikám sa rozpočtový cieľ na rok 2010 celkovo zdá na dosah za predpokladu, že sa včas aúspešne vykonajúvšetkyoznámenéopatrenia.doveľkejčastikorekciecelkovéhodeficituplánovanej vaktualizovanom programe stability sa na jednej strane premieta ukončenie jednorazových opatrenízvyšujúcichdeficitvroku2009,anastranedruhejrealizáciajednorazovýchopatrení znižujúcich deficit vroku Ukončenie jednorazových výdavkov, ako je uvedené vaktualizácii, bude mať automatický vplyv na rozpočet znižujúci deficit vroku 2010 vo výške trocha viac ako 1% HDP, pričom jednorazové opatrenia zvyšujúce príjmy budú mať celkový čistý vplyv na rozpočet vo výške približne 0,25% HDP. Celkový vplyv dočasných faktorov znižujúcich deficit na rozpočet je preto vroku 2010 tesne pod 1,5%HDP(takmer tretinu zcelkových 4percentuálnych bodov konsolidácie HDP plánovaných na rok 2010). Očakávasa,žezníženiecelkovéhodeficitubezvyužitiajednorazovýchopatreníbudevroku 2010rádovonaúrovni2,5%HDP. Vtejto etape neistota súvisiaca srozpočtovým cieľom 8,7% HDP na rok 2010 zostáva vysoká avysoké je aj riziko fiškálnych sklzov, vyplývajúce najmä zoptimistických získanietlačív,získaniepomociavyplneniedaňovéhopriznania(nazákladeinternetu,poštovéhostyku acallcentier)atď. 28 Mesačnéprídavkyvyplácanéštátnymzamestnancomnavyšeknominálnejmzdeniesúzosúladené medzi viacerými rezortmi. Prídavky na niektorých ministerstvách presahujú 100% nominálnej zákonnej mzdy, čím sa vskutočnosti zdvojnásobuje mesačný zárobok zamestnancov ministerstva, pričom sú iné ministerstvá a verejnoprávne subjekty, vktorých mesačný prídavok nepresahuje 30% nominálnejzákonnejmzdy. 14

16 makroekonomických predpokladov, zktorých vychádza program, azoptimistického oficiálneho odhadu výsledkov boja proti daňovým únikom. Hoci existujú podrobné informácie oopatreniach (a ich odhadovanom vplyve na rozpočet), zktorých vychádza rozpočtový cieľ, rozhodujúce je včasné adôsledné vykonanie oznámených politík. Okrem neistôttýkajúcichsavplyvupredpokladanýchkonsolidačnýchopatrenísúrizikuvystavenéaj výhľady príjmov avýdavkov, zktorých vychádza rozpočtový cieľ na rok Predovšetkým, vzhľadom na plánované zvýšenie pomeru dlhu khdp o7 percentuálnych bodov HDP vroku 2010 azvýšenie úrokových sadzieb znových dlhov (alebo dlhov spohyblivou úrokovou sadzbou) sa zdá, že prognóza úrokových výdavkov vaktualizácii na rok2010jeoptimistická.okremtoho,eurostatnepotvrdilvýsledokplneniarozpočtuzarok Akákoľvek revízia údajov za minulé roky môže mať účinok prenosu na rok Podobne,akýkoľvekdeficitverejnýchfinanciízarok2009presahujúciodhad12,75%HDP byznamenalmenejpriaznivévýchodiskoprerok Pretomákľúčovývýznam,abysa opatrenia predložené v programe stability(vrátane ich odhadovaného vplyvu na rozpočet), zktorých vychádza rozpočtový cieľ, vykonali rýchlo a nekompromisne aaby Grécko bolo pripravenéoznámiťavykonaťďalšieopatrenia,aksatietorizikákonkretizujú. Vstrednodobom horizonte sa vprograme stanovuje ďalšie zníženie deficitu verejných financií na 5,6% HDP vroku 2011, 2,8% HDP vroku 2012 a2% HDP vroku Podobne, primárne saldo dosiahne do roku 2013 deficit vo výške 3,2% HDP vporovnaní sprimárnymdeficitom7,7%vroku2009.cieľomrozpočtovejstratégieuvedenejvprograme je zníženie štrukturálneho deficitu (prepočítaného útvarmi Komisie na základe spoločne dohodnutejmetodiky)z11,5%hdpvroku2009na7,75%vroku2010ana1,5%doroku 2013, pričom sa neočakáva, že strednodobý cieľ, teda vyrovnaný rozpočet vštrukturálnom vyjadrení(t.j.cyklickyupravenýbezjednorazovýchainýchdočasnýchopatrení),sadosiahne vhorizonte programu. Konsolidácia rozpočtu vrokoch 2011 až 2013 vychádza najmä zambiciózneho zlepšenia príjmov aobmedzenia výdavkov, oktorých však ešte neboli zverejnené podrobné údaje. Rozpočtové výsledky vroku 2011 anasledujúcich rokoch sú preto vystavené rizikám. Okrem toho použitý základný makroekonomický scenár vychádza zoptimistických predpokladov rastu, ktoré znamenajú, že rast reálneho HDP sa vráti do kladných čísiel vroku 2011 na úrovni 1,5%, vroku 2012 na úrovni 1,9% avroku 2013 dosiahne 2,5%. Celkovo sú riziká spojené sprocesom strednodobého prispôsobovania vysoké. Vprograme stability sa predpokladá, že hrubý verejný dlh, ktorý sa odhaduje na 113,4% HDPvroku2009,prekročívroku2010hodnotu120%HDPanáslednesavroku2012vráti ktrendu znižovania. Okrem nárastu deficitu apoklesu rastu HDP knárastu pomeru dlhu kdphvroku2009prispelavýraznáúpravazosúladeniadlhuadeficituzdôvodufinančných transakcií týkajúcich sa systému finančného sektora pre likviditu aúhrady nedoplatkov. Zároveň sa zdá, že riziká spojené spredpokladaným vývojom pomeru dlhu khdp sa zväčšujú,čopramenízrizíkviazanýchnaprognózydeficituahdp.tietorizikásamôžuešte zvýšiť neistotou týkajúcou sa zosúladenia dlhu adeficitu, oktorého zložkách program neposkytuje informácie, hoci sa vporovnaní sminulosťou výrazne znížilo(o0,2% HDP za každýzrokov,naktorýsavzťahujeprogram). 29 Dostupnéneúplnéukazovatelezatiaľnaznačujú,žesklzvýsledkuplneniarozpočtuvroku2009nad úroveň12,7%hdpbymalbyťmalý,prípadnežiadny.vsúladespožiadavkounariadeniarady(es) č. 479/2009 prvé fiškálne výsledky za rok 2009 oznámi Národný štatistický úrad Grécka vsúlade snariadenímradyč.479/2009do1.apríla

17 Vaktualizácii programu stability zjanuára 2010 sa uvádzajú aj informácie oširokej škále štrukturálnych reforiem, ktoré majú byť odštartované alebo realizované počas roku Podľaaktualizáciebudemaťvčasnáaúspešnárealizáciatýchtoreforiempriaznivývplyvna kvalitu verejných financií abude riešiť štrukturálne domáce nedostatky gréckeho hospodárstva. Konkrétnejšie, vláda už predložila parlamentu návrh zákona onezávislosti štatistickejslužbyaplánujezriadiťúradpremonitorovanieplneniarozpočtupodpatronátom parlamentu aprijať záväzné fiškálne pravidlá pre účinnú strednodobú prípravu aplnenie rozpočtu. Vstrednodobom horizonte anajneskôr do roku 2011 sa grécke orgány zaväzujú spustiť rozpočtovanie podľa činností, ktoré do roku 2012 úplne nahradí súčasnýsystém. To budetakistozasadenédozáväznéhoviacročnéhorozpočtovéhorámcaazaloženénasystéme podvojného účtovníctva. Vprograme sa ďalej stanovuje široký súbor reforiem, ktorými sa podporujúpolitikyvoblastiachpodporyenvironmentálneprijateľnýchinvestičnýchprojektov arevidujesasúčasnýinvestičnýzákon,podporujúsaverejnousúkromnépartnerstvá,zriaďuje sa Fond rozvoja Grécka, obmedzujú sa inflačné tlaky prostredníctvom lepšej trhovej regulácie,realizujúsaaktívnepolitikytrhupráce(aptp),zlepšujesaverejnáspráva,zvyšuje satransparentnosťazodpovednosť,znižujesapočetmagistrátovamiestnychzastupiteľstieva podporujúsainvestíciedovýskumu,technológiíainovácií. 4. DOHĽADEÚVSÚČASNEJSITUÁCII 4.1. Kombinácianástrojovdohľadu Mnohé krajiny EÚ vsúčasnosti čelia deficitom verejných financií, ktoré sú vyššie ako referenčnáhodnota3%hdpstanovenávzmluve.totočastovýraznézhoršeniedeficitu,ako aj stav zadlženosti je potrebné vidieť vkontexte bezprecedentnej globálnej finančnej krízy ahospodárskehopoklesu.pôsobítuniekoľkofaktorov.poprvé,hospodárskypoklesprináša so sebou klesajúce príjmy zdaní arastúce výdavky na sociálne dávky(napríklad na dávky vnezamestnanosti). Po druhé, keďže Komisia uznala, že rozpočtové politiky zohrávajú vsúčasnejmimoriadnejhospodárskejsituáciidôležitúúlohu,vosvojomeurópskomplánena oživeniehospodárstva 30 znovembra2008,ktorýeurópskaradaschválilavdecembri , vyzvalanaprijatiefiškálnehostimulu.podľaplánubysatentostimulmalprijaťvčas,malby byťcielenýadočasný,malbybyťdiferencovanýpodľajednotlivýchčlenskýchštátovpodľa ichpostaveniazhľadiskaudržateľnostiverejnýchfinancií akonkurencieschopnostiamalby sa zrušiť, keď sa oživenie stane sebestačným. Napokon, niekoľko krajín prijalo opatrenia zameranénastabilizáciufinančnéhosektora,zktorýchniektorémajúvplyvnastavverejného dlhu alebo predstavujú riziko vyššieho deficitu a zadlženosti vbudúcnosti 32, hoci časť nákladovvynaloženýchnapodporuzverejnýchzdrojovbysamohlavbudúcnostivrátiť. Hoci sa súčasné zhoršenie verejných financií vgrécku musí vnímať aj vtomto kontexte, fiškálne nerovnováhy boli vysoké apretrvávali počas mnohých rokov napriek živej hospodárskej činnosti do roku 2008, čo naznačuje štrukturálny pôvod. V deficite verejných 30 Európsky plán na oživenie hospodárstva, oznámenie Komisie Európskej rade, KOM(2008) 800 vkonečnomznení, PozrizáverypredsedníctvazozasadnutiaEurópskejradyvBruselivdňoch11.a12.decembra2008, č.17271/1/08rev1. 32 PozrirozhodnutieEurostatuoštatistickomvykazovaníverejnýchintervenciínapodporufinančných inštitúcií afinančných trhov počas finančnej krízy, tlačová správa Eurostatu č.103/2009 z15.júla 2009, a Účtovanie pri záchrane banky in Verejné financie vemú 2009, European Economy č.5, s

18 financií sa predovšetkým odzrkadľuje nedostatočná kontrola verejných výdavkov, pričom prognózy príjmov arastu HDP sa ukázali byť pravidelne príliš optimistické. Okrem toho štrukturálne aendemické nedostatky vnedávnej minulosti, týkajúce sa vedenia záznamov oúčtoch verejných financií Grécka, takisto zhoršujú včasnú aúčinnú kontrolu príjmov avýdavkov amakroekonomický dohľad. Vysoké deficity viedli kjednému znajvyšších pomerovverejnéhodlhuveú,ktorýniejelenznačnenadreferenčnouhodnotou60%hdp, aleneustáleneudržateľnerastie. Situácia Grécka, vktorej sa spája finančná kríza so širokou makroekonomickou nerovnováhou, ktorá má pôvod vhlbokých štrukturálnych problémoch, vyžaduje spoločné uplatnenie nástroja hospodárskeho arozpočtového dohľadu plánovaného vzmluve avpríslušných sekundárnych právnych predpisoch. Na tento účel je prvoradé súčasné uplatňovanie nástrojov na dosiahnutie dlhodobej fiškálnej konsolidácie apristúpenie knevyhnutným štrukturálnym reformám vširšej oblasti hospodárskej činnosti. Rozsah pôsobnostidohľadueúbymaloposilniťodporúčaniepodľačlánku121ods.4,upozornenie, abysaprijaliopatreniapodľačlánku126ods.9astanoviskokaktualizáciiprogramustability zjanuára2010podľanariadeniač.1466/97(takzvanápreventívnačasťpaktustabilityarastu) aichspoločnéuplatňovanie Uplatňovaniečlánku121ZmluvyofungovaníEurópskejúnie Včlánku121 ods.2 ZFEÚ sa vyžaduje, aby Rada prijala odporúčanie na všeobecné usmerneniaprehospodárskepolitikyprečlenskéštátyaspoločenstvonazákladeodporúčania Komisie azáverov Európskej rady. Včlánku 121 ods. 3 zmluvy sa vyžaduje, aby Rada monitorovala hospodársky vývoj vkaždom členskom štáte avúnii, ako aj súlad hospodárskych politík so všeobecnými usmerneniami pre hospodárske politiky na základe správkomisie.vprípade,žesazistí,žehospodárskepolitikyniesúvsúladesovšeobecnými usmerneniami pre hospodárske politiky, alebo že môžu ohroziť riadne fungovanie hospodárskej a menovej únie, včlánku121 ods.4 sa ustanovuje, že Komisia môže zaslať dotknutému členskému štátu upozornenie amôže odporučiť, aby Rada prijala pre dotknutý členský štát potrebné odporúčania. Vzhľadom na závažnosť situácie vgrécku ascieľom zabezpečiťsúladsrozhodnutímpodľačlánku126ods.9jevhodné,abyradaprijalapotrebné odporúčanie. Okrem toho na návrh Komisie môže Rada rozhodnúť, že svoje odporúčania uverejní. Rada prijala 14.mája 2008 svoje najnovšie všeobecné usmernenia pre hospodárske politiky pre členské štáty aspoločenstvo 33. Všeobecné usmernenia pre hospodárske politiky na obdobie rokov zahŕňajú politické usmernenia, že členské štáty by mali udržiavať strednodobé rozpočtové ciele amaliby podnikať účinné kroky na odstránenie nadmerného deficitu. Okrem toho by ho členské štáty svonkajšou nerovnováhou mali odstrániť štrukturálnymi reformami na podporu vonkajšej konkurencieschopnosti a mali by prispievať k jeho zlepšeniu ( ) prostredníctvom fiškálnej politiky. Na tomto základe Rada 25.júna vo svojich štrukturálnych odporúčaniach uviedla, že pre Grécko je nevyhnutné zintenzívniť úsilie pri riešení makroekonomickej nerovnováhy a štrukturálnych slabín gréckeho hospodárstva, aadresovala Grécku špecifické odporúčanie pre krajinu vrátaneupozornenia,žebymalopokračovaťvofiškálnejkonsolidácii,posilniťhospodársku súťaž vodborných službách, vykonať reformy na zvýšenie investícií do výskumu avývoja, 33 OdporúčanieRady2008/390/ES(Ú.v.EÚL137, ,s.13). 34 Ú.v.EÚL183, ,s.1. 17