KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV OZNÁMENIE KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU, RADE, EURÓPSKEMU HOSPODÁRSKEMU A SOCIÁLNEMU VÝBORU A VÝBORU REGIÓNOV

Veľkosť: px
Začať zobrazovať zo stránky:

Download "KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV OZNÁMENIE KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU, RADE, EURÓPSKEMU HOSPODÁRSKEMU A SOCIÁLNEMU VÝBORU A VÝBORU REGIÓNOV"

Prepis

1 KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV Brusel, KOM(2006) 723 v konečnom znení OZNÁMENIE KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU, RADE, EURÓPSKEMU HOSPODÁRSKEMU A SOCIÁLNEMU VÝBORU A VÝBORU REGIÓNOV Vrátenie systému ecall do správnych koľají akčný plán (Tretie oznámenie o elektronickej bezpečnosti) SK SK

2 OZNÁMENIE KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU, RADE, EURÓPSKEMU HOSPODÁRSKEMU A SOCIÁLNEMU VÝBORU A VÝBORU REGIÓNOV Vrátenie systému ecall do správnych koľají akčný plán (Tretie oznámenie o elektronickej bezpečnosti) 1. ÚVOD Počet smrteľných dopravných nehôd v EÚ-25 sa od roku 2001, keď Komisia uverejnila bielu knihu o európskej dopravnej politike 1, znížil o viac ako 17 %. Tento pozitívny vývoj významne ovplyvnili akčný program pre európsku cestnú bezpečnosť 2 a iniciatíva Elektronická bezpečnosť (esafety) 3, o ktorých sa predpokladá, že v strednodobom horizonte budú naďalej prispievať k cieľu znížiť do roku 2010 počet smrteľných zranení na polovicu. V dôsledku približne úmrtí a viac ako 1,7 milióna zranení v roku 2005 však cestná doprava zostáva najmenej bezpečným spôsobom dopravy a je potrebné vyvíjať ďalšie úsilie. Odhaduje sa, že celoeurópske palubné tiesňové volanie, ecall, môže po úplnom zavedení ročne zachrániť až 2500 ľudských životov a navyše môže znížiť závažnosť zranení, pomôcť spoločnosti dosiahnuť významné úspory v oblasti zdravotnej starostlivosti aj iných nákladov, ako aj zmierniť ľudské utrpenie 4. V rámci iniciatívy Inteligentné vozidlo 5 priemyselný a verejný sektor spolupracovali na pláne zavedenia, ktorý má za cieľ plnú prevádzku systému ecall od roku Príprava tohto plánu však stagnuje. 2. VRÁTENIE SYSTÉMU ECALL DO SPRÁVNYCH KOĽAJÍ Prínos technológie ecall je všeobecne uznávaný: občania považujú ecall za jeden z najžiadanejších systémov elektronickej bezpečnosti vo vozidlách a podľa nedávnej štúdie Eurobarometra 6 vyše 70 % respondentov uvádza, že by ho mali radi vo svojom ďalšom aute. Zavedenie systému ecall podporuje priemysel, Európsky parlament, Európska komisia, organizácie užívateľov i niektoré členské štáty. V dôsledku dlhých zavádzacích časov v príprave výroby a súvisiacich nákladov automobilový priemysel potrebuje istotu, že v členských štátoch sa vytvorí potrebná infraštruktúra, kým prejde k výrobnej fáze zariadení ecall pre vozidlá 7. Podobne očakávajú zaangažovanie KOM(2001) 370 z : Európska dopravná politika do roku 2010: Čas rozhodnutia. KOM(2003) 311 z : Akčný program pre európsku cestnú bezpečnosť: Znížiť počet smrteľných zranení v Európskej únii do roku 2010 na polovicu: spoločná zodpovednosť. KOM(2003) 542 z : Informačné a komunikačné technológie pre bezpečné a inteligentné vozidlá. KOM(2005) 431 z : Poskytnúť ecall občanom. KOM(2006) 59 z : O iniciatíve Inteligentné vozidlo: Zvyšovanie povedomia o informačných a komunikačných technológiách (IKT) pre modernejšie, bezpečnejšie a čistejšie vozidlá. Štúdia Eurobarometra o vnímaní cestnej bezpečnosti a inteligentných automobilových systémov bezpečnosti. Združenie ACEA sa v liste Komisii vyjadrilo, že nepodnikne nijaké ďalšie kroky, kým sa členské štáty jasne nezaviažu k podpore. SK 2 SK

3 členských štátov aj iné zainteresované strany, najmä telekomunikačný sektor (operátori mobilných sietí). Pomalý postup niektorých členských štátov najmä tých veľkých, ktoré zohrávajú rozhodujúcu úlohu pri zaangažovaní priemyslu však ohrozil realizáciu už dohodnutého plánu zavedenia. Účelom tohto oznámenia je predstaviť na základe dosiahnutého u opatrenia, ktoré sú potrebné na prekonanie súčasného mŕtveho bodu a vrátenie systému ecall do správnych koľají. Navrhujú sa dve paralelné línie činnosti: Zaangažovanie členských štátov do polovice roku 2007 a dosiahnutie dohody s priemyselnými odvetviami do konca roku Komisia navyše vykoná rad akcií, ktoré uľahčia zavedenie systému ecall. 3. POKROK V IMPLEMENTÁCII SYSTÉMU ECALL V EURÓPE 3.1 Pokrok na európskej úrovni Od roku 2005 dosiahla riadiaca skupina ecall významný pri príprave špecifikácií, predvádzaní technológie a plánovaní fázy zavedenia. Táto skupina, ktorá pozostáva zo 138 členov reprezentujúcich všetky zainteresované strany, pripravila a v apríli roku 2006 zverejnila svoje záverečné odporúčania 8. Tieto odporúčania sa týkajú architektúry systému ecall, požiadaviek na výkonnosť a definície minimálneho súboru údajov 9 a zaoberajú sa aj otázkami certifikácie a súkromia. Odporúčania prijalo plénum fóra elektronickej bezpečnosti na svojom stretnutí 3. mája V dôsledku oneskoreného dosiahnutia záväzku všetkých členských štátov sa plán zavedenia posúva na neskôr o jeden rok a má teraz túto podobu: Všetky kľúčové zainteresované strany by mali do konca roku 2006 podpísať memorandum o porozumení s cieľom zabezpečiť. Úplná špecifikácia palubného systému ecall a začiatok vývoja do polovice roka Od začiatku roku 2008 by mali prebiehať prevádzkové skúšky v plnom rozsahu. Členské štáty by mali byť hotové s modernizáciou stredísk tiesňového volania do septembra Zavedenie služby ecall ako štandardnej možnosti vo všetkých vozidlách s typovým schválením po 1. septembri Podpis MoU s cieľom zabezpečiť (vrátane ČŠ) Návrh/Stručná špecifikácia systému Technická špecifikácia ETSI Podrobná špecifikácia systému Vyjasnenie možností stimulácie na podporu obchodnej perspektívy 12/ / / / / / / / / Vývoj systému Prevádzkové skúšky vrátane zhodnotenia výkonnosti Opatrenia členských štátov pre rozbehnutie príprav systému ecall v strediskách tiesňového volania ecall ako štandardná možnosť vo všetkých vozidlách s novým typovým schválením Obrázok 1: Plán zavedenia systému ecall aktualizovaný fórom elektronickej bezpečnosti Údaje o nehode odosielané zariadením umiestneným vo vozidle do stredísk tiesňového volania (PSAP) obsahujú aj informáciu o presnej polohe. SK 3 SK

4 Ďalším medzníkom bolo prijatie rezolúcie Európskeho parlamentu o systéme ecall 10, schválenej veľkou väčšinou hlasov 17. apríla 2006 ako reakcia na oznámenie Komisie Poskytnúť ecall občanom. V rezolúcii sa podporuje implementácia celoeurópskeho systému ecall, vyslovuje sa plná podpora akciám Komisie a všetky zainteresované strany, najmä členské štáty, sa vyzývajú, aby podnikli opatrenia potrebné pre okamžité začatie príprav systému ecall. Navyše na žiadosť Európskej komisie ETSI s podporou telekomunikačného a automobilového priemyslu pokročil v príprave definície štandardného prenosového protokolu minimálneho súboru údajov pre ecall, ktorej dokončenie sa očakáva v apríli Komisia realizovala niekoľko akcií podporujúcich prácu zainteresovaných strán a podporujúcich ecall, keď predtým vydala dve oznámenia o systéme ecall a o inteligentnom vozidle: Akcie Komisie na podporu akčného plánu pre ecall Príprava dvoch stretnutí na vysokej úrovni s členskými štátmi na podporu čísla 112 a systému ecall v októbri 2005 plus niekoľko stretnutí skupín expertov a dvojstranných stretnutí Skupina expertov na tiesňové volania 11 založená vo februári 2006; začatie zisťovania organizácie záchranných služieb v členských štátoch (vrátane 112, E112) Proti členským štátom sa pre obavy z nedostupnosti informácií o polohe volajúceho začali postupy uplatňované pri porušovaní právnych noriem (v 12 prípadoch proti Belgicku, Grécku, Írsku, Taliansku, Cypru, Lotyšsku, Litve, Luxembursku, Maďarsku, Holandsku, Portugalsku a Slovensku) Neformálna skupina expertov pre strediská tiesňového volania 12 ustanovená v júli 2006 sa zaoberala otázkami špecifickými pre vznikajúce záchranné služby (112, E112 a ecall) a rozširovaním najlepších postupov eimpact, hĺbková štúdia sociálneho a hospodárskeho prínosu bezpečnostných systémov inteligentného vozidla (vrátane systému ecall), odštartovaná v januári Toolbox obsahujúci všetky relevantné informácie týkajúce sa iniciatívy ecall odštartovanej v novembri 2005 a spravovaný podpornou akciou esafetysupport 14 Štúdia Eurobarometra o vnímaní cestnej bezpečnosti a inteligentných automobilových systémov bezpečnosti občanmi spustená v januári Správa z vlastnej iniciatívy Európskeho parlamentu, ref. č. A6-0072/2006, spravodajca Gary Titley, Skupina expertov (zložená z odborníkov na ochranu telekomunikácií a ochranu osôb) vytvorená pri komunikačnom výbore s úlohou zaoberať sa číslom 112 a súvisiacimi výhľadovými otázkami. Neformálna skupina expertov (zložená z expertov na strediská tiesňového volania), ktorá mala diskutovať a vymieňať si najlepšie postupy v otázkach súvisiacich s jednotným číslom 112 so špecifickým zameraním na ecall. Štúdia financovaná v rámci RP6 počas obdobia 24 mesiacov: Špecifická podporná akcia zameraná na prácu fóra elektronickej bezpečnosti financovaná v rámci RP6: SK 4 SK

5 Ustanovenie normalizačného pracovného programu IKT 2006 a žiadosť o prioritné vypracovanie potrebných noriem pre ecall adresovaná ETSI (ETSI MSG, skupine mobilných služieb) Spolupráca s členskými štátmi smerujúca k vyriešeniu ochrany údajov a súkromia (pracovná skupina zriadená článkom 29 smernice 95/46/ES) 15 Úspešné predvedenie úplného reťazca tiesňovej služby ecall zo strany GST Rescue Pokrok v členských štátoch V oznámení Poskytnúť ecall občanom Komisia vyzýva členské štáty, aby podporili číslo 112 a spracúvanie informácií o polohe pri volaniach z mobilných sietí, E112, ako nevyhnutný predpoklad pre ecall. Následne sa začiatkom roka 2006 rozoslal členským štátom dotazník. Jeho výsledky ukázali, že technické a organizačné zabezpečenie tiesňových záchranných služieb sa v jednotlivých členských štátoch výrazne líši a že v mnohých krajinách pretrvávajú problémy so správnym operačným postupom pri volaniach na číslo 112, pričom postup spracovania informácií o polohe volajúceho pri volaniach z mobilných sietí je vyhovujúci len v 7 členských štátoch (pozri Tabuľku 1). To jasne naznačuje, že sú potrebné ďalšie akcie, a preto sa začali postupy uplatňované pri porušovaní právnych noriem proti niektorým členským štátom. Pokiaľ ide o ecall, sedem členských štátov a dva pridružené štáty podpísali memorandum o porozumení (MoU) týkajúce sa systému ecall, zatiaľ čo v dvanástich ďalších sa začal postup vedúci k jeho podpisu (pozri Tabuľku 1), pričom sa dosiahli rozličné stupne u. V niektorých členských štátoch, ako je Holandsko, Portugalsko a Spojené kráľovstvo, tento postup dosiahol pokročilé štádium; navyše Nemecko potvrdilo, že sa v najbližšom čase chystá podpísať memorandum o porozumení. Vo Francúzsku vytvorili medzirezortnú skupinu poverenú skúmaním zavedenia systému ecall v spolupráci s priemyslom, ale existujúca infraštruktúra tiesňových služieb je nedostatočná. Ďalšie členské štáty zdôvodňujú nedostatok u inštitucionálnymi, kompetenčnými a organizačnými problémami. Šesť členských štátov (Belgicko, Estónsko, Lotyšsko, Luxembursko, Poľsko a Slovensko) ešte neposkytlo správu o u v tejto oblasti. Tri členské štáty plánujú štúdie. Desať členských štátov buď začalo skúšobnú prevádzku, alebo ju plánuje začať, vrátane rozsiahlych pilotných projektov. Prvými krajinami s funkčným systémom ecall budú Holandsko, Fínsko a Švédsko Pracovná skupina pre ochranu jednotlivcov vzhľadom na spracovávanie osobných údajov vytvorená podľa smernice 95/46/ES. Podprojekt integrovaného projektu Globálny systém pre telematiku financovaného v rámci RP6. SK 5 SK

6 Členský štát Stav implementácie Podpis memoranda o porozumení E ecall Belgicko neoznámilo nie je k dispozícii nenastal Česká republika začal sa postup funkčný (posunutie) 18 plánované skúšky Dánsko začal sa postup funkčný (posunutie) plánované skúšky Nemecko postup pokročil zavedený plánované skúšky Estónsko neoznámilo zavedený nenastal Grécko podpísané plánované v r nenastal Španielsko začal sa postup funkčný 19 (posunutie) rozdielne v regiónoch Francúzsko začal sa postup zavedený (posunutie) začína sa štúdia Írsko začal sa postup zavedený začína sa štúdia Taliansko podpísané nie je k dispozícii plánované skúšky Cyprus podpísané funkčný (posunutie) nenastal Lotyšsko neoznámilo plánované v r nenastal Litva podpísané nie je k dispozícii nenastal Luxembursko neoznámilo zavedený nenastal Maďarsko začal sa postup plánované v r plánované skúšky Malta začal sa postup zavedený začína sa štúdia Holandsko postup pokročil plánované v r plánované skúšky plánovaná implementácia Rakúsko začal sa postup zavedený plánované skúšky Poľsko neoznámilo nie je k dispozícii nenastal Pre mobilné volania. Existujú dva mechanizmy prenosu pozície volajúceho do strediska tiesňového volania: Posunutie (push): Polohu volajúceho oznámi stredisku tiesňového volania operátor mobilnej siete bez hlasového volania. Vyžiadanie (pull): Stredisko tiesňového volania si musí od operátora mobilnej siete vyžiadať údaje o polohe volajúceho. Mechanizmus posunutie, odporúčaný v odporúčaní Komisie K(2003) 2657 z o spracúvaní informácií o polohe volajúceho v elektronických komunikačných sieťach na účely služieb tiesňového volania rozšíreného o určenie polohy, je potrebný pre zavedenie systému ecall. Mechanizmus posunutie funkčný len v niektorých regiónoch. SK 6 SK

7 Portugalsko postup pokročil nie je k dispozícii nenastal Slovinsko podpísané zavedený nenastal Slovensko neoznámilo plánované v r nenastal Fínsko podpísané funkčný (posunutie) skúšobná prevádzka funkčná, plánované skúšky plánovaná implementácia Švédsko podpísané funkčný (posunutie) plánované skúšky plánovaná implementácia Spojené postup pokročil funkčný (posunutie) plánované skúšky kráľovstvo Nórsko podpísané Švajčiarsko podpísané Island postup pokročil Tabuľka 1: E112 a ecall stav v členských štátoch a pridružených štátoch, október CIELE A AKČNÝ PLÁN 4.1 Čo je potrebné na vrátenie systému ecall do správnych koľají? Na výhody systému ecall jasne poukázalo niekoľko nedávnych štúdií 20, je to jeden z najúčinnejších bezpečnostných systémov, ktoré možno realizovať v krátkom čase, a teší sa podpore účastníkov cestnej premávky. Systém ecall zlepší celú reťaz tiesňových záchranných opatrení: umožní presné určenie miesta nehody, skráti čas strácaný pri komunikácii, pretože okamžite pošle potrebné informácie (tzv. minimálny súbor údajov) najbližšiemu stredisku tiesňového volania a umožní operátorovi tiesňového volania okamžite vyslať záchranné služby na správne miesto. Pre požadovanú presnosť informácie o polohe a potrebné pokrytie je potrebné využiť globálny navigačný satelitný systém (GNSS), použiť GPS a v blízkej budúcnosti Európsky satelitný navigačný systém Galileo 21, ktorý ponúkne ešte väčšiu presnosť a dostupnosť. Očakáva sa tiež, že zariadenie ecall svojimi lokačnými a komunikačnými schopnosťami poslúži ako platforma pre ďalší verejný sektor a komerčné služby, keď tieto dosiahnu potrebnú úroveň zrelosti alebo komerčnej využiteľnosti. Avšak pre nedostatok u sa jeho plán zavedenia už oneskoril o jeden rok. Niektoré členské štáty zaostávajú s implementovaním potrebnej infraštruktúry pre svoje tiesňové záchranné služby na spracúvanie informácií o polohe pri volaniach E112 alebo palubnom tiesňovom volaní ecall. Priemysel by mal pokračovať v aktivitách smerujúcich k zavedeniu tohto volania a Európske organizácie pre normalizáciu (ESO) by mali dokončiť prípravu potrebných noriem Napr. pozri fínsku štúdiu AINO, SK 7 SK

8 Je obzvlášť dôležité, aby členské štáty a priemysel s podporou Komisie prikročili k ďalším potrebným akciám v záujme vrátenia systému ecall do správnych koľají a jeho zavedenia v roku Komisia navrhuje tieto dve línie činnosti: (1) Akcie na zaangažovanie členských štátov. (2) Akcie na zaangažovanie priemyslu. Komisia podporí tieto dve línie činnosti radom ďalších opatrení uľahčujúcich zavedenie celoeurópskej harmonizovanej služby ecall; niektoré z nich sa už pripravujú. 4.2 Zaangažovanie členských štátov (3) Členské štáty by sa mali zaviazať k implementácii celoeurópskeho systému ecall, ako sa uvádza v záverečnej správe riadiacej skupiny ecall a najmä k prijatiu plánu jeho zavedenia, ktorý okrem iného počíta s okamžitým podpísaním memoranda o porozumení o systéme ecall, s dobudovaním potrebnej infraštruktúry stredísk tiesňového volania do polovice roka 2009 a s prevádzkovými skúškami vrátane zhodnotenia výkonnosti v období rokov (4) Členské štáty by mali okamžite podniknúť akcie potrebné na to, aby spoločne s Komisiou vyriešili zostávajúce právne, technické a spoločensko-hospodárske problémy brániace podpisu memoranda o porozumení o systéme ecall, a mali by sa zaviazať k prijatiu tohto časového plánu: Memorandum o porozumení o systéme ecall podpísané 15 členskými štátmi vrátane Nemecka, Francúzska a Spojeného kráľovstva do polovice roka Memorandum o porozumení o systéme ecall podpísané viac ako dvadsiatimi členskými štátmi do konca roka (5) Členské štáty by mali pokračovať v úsilí o implementovanie plne operabilných služieb 112 a E112 v svojich krajinách tým, že zabezpečia, aby strediská tiesňového volania automaticky získavali prístup k informácii o polohe volajúceho, ktorú majú operátori mobilných služieb (MNO), aby volania na číslo 112 boli správne nasmerované a vybavené a aby strediská tiesňového volania prešli modernizáciou umožňujúcou spracovanie informácií o polohe pri službách E112 a ecall. (a) (b) Preto by členské štáty mali podporiť prácu skupiny expertov na tiesňové volania vymedzením spoločných európskych požiadaviek na smerovanie a vybavovanie núdzových volaní, vybavovanie núdzových volaní z mobilných koncových zariadení bez SIM karty, zabezpečenie dostatočnej jazykovej podpory a z dlhodobejšieho hľadiska vybavovanie núdzových volaní prostredníctvom VoIP a vybavovanie núdzových volaní postihnutých ľudí. Členské štáty by mali pripraviť pre operátorov mobilných sietí podrobné pravidlá implementovania uvedených riešení týkajúcich sa smerovania volaní, poskytovania informácií o polohe volajúceho a vybavovania volaní z mobilných koncových zariadení bez SIM karty. SK 8 SK

9 (c) (d) Členské štáty by mali v rámci skupiny expertov na tiesňové volania spolupracovať s Európskymi organizáciami pre normalizáciu na vytvorení sady noriem umožňujúcej jednotné riešenie núdzovej komunikácie vrátane polohy. Členské štáty by mali podporiť návrh Komisie vytvoriť neformálnu skupinu expertov pre strediská tiesňového volania, poskytnúť expertov a prispievať k práci skupiny identifikovaním vhodných postupov získavania potrebných informácií súvisiacich s nehodou (t. j. definovaním spoločného prístupového mechanizmu k databázam identifikačných čísel vozidiel 22 ), riešením problému nepatričných volaní, optimalizáciou pracovného vyťaženia stredísk tiesňového volania a výmenou osvedčených postupov. (6) Členské štáty by mali podporovať prácu pracovnej skupiny podľa článku 29 v jej úsilí nájsť riešenie spracúvania údajov systému ecall, ktoré by zároveň zaručovalo bezpečnosť a ochranu jednotlivca a ochranu jeho (jej) súkromia a osobných údajov. 4.3 Zaangažovanie priemyslu (1) Priemysel by sa mal zaviazať k implementácii celoeurópskeho systému ecall, ako sa uvádza v záverečnej správe riadiacej skupiny ecall, a najmä k prijatiu plánu jeho zavedenia, ktorý okrem iného počíta so začatím vývoja do polovice roka 2007, s prevádzkovými skúškami vrátane zhodnotenia výkonnosti v období rokov a so zavedením služby ecall ako štandardnej možnosti vo všetkých vozidlách od roku (2) Komisia začne začiatkom roka 2007 rokovania s ACEA, JAMA a KAMA o dobrovoľnej dohode o zavedení palubného zariadenia ecall 23 vo všetkých vozidlách s typovým schválením po 1. septembri (a) (b) Automobilový priemysel by mal spolupracovať s Komisiou pri vymedzení pojmov dobrovoľnej dohody s ohľadom na ukončenie rokovaní do konca roka Komisia oznámi Rade a Európskemu parlamentu koncom roka 2007 výsledok rokovaní a na základe tohto výsledku buď uzavrie dobrovoľnú dohodu doplnenú monitorovacím mechanizmom, alebo navrhne ďalšie opatrenia. (3) Priemysel by sa mal zaviazať, že prijme odporúčania navrhované pracovnou skupinou podľa článku a zabezpečí adekvátnu ochranu súkromia občanov a osobných údajov. (4) Automobilový a telekomunikačný priemysel by mali ďalej podporovať prácu vykonanú Európskymi organizáciami pre normalizáciu pri dokončovaní noriem potrebných pre celoeurópsku službu ecall Identifikačné číslo vozidla (VIN). Požaduje sa prístup k informáciám o type, ktoré sú potrebné pre záchranné operácie. Zariadenie schopné manuálne alebo automaticky vyvolať ecall, pri ktorom sa určí presná poloha a odošle minimálny súbor údajov s dohodnutým protokolom spolu s umožnením hlasovej komunikácie so strediskom tiesňového volania. Pracovný dokument o ochrane údajov a o dôsledkoch iniciatívy ecall na ochranu súkromia: SK 9 SK

10 4.4 Uľahčenie zavedenia (1) Komisia podporí prácu skupiny expertov pre strediská tiesňového volania a pracovnej skupiny podľa článku 29 pri ich úsilí nájsť potrebné riešenia umožňujúce zavedenie systému ecall. (2) Komisia zváži ako súčasť prebiehajúceho prieskumu regulačného rámca elektronických komunikácií 25 úpravu ustanovení smernice o univerzálnej službe zabezpečujúcu, aby poloha volajúceho bola sprístupnená záchranným službám s ustanovením o poplatkoch za informáciu o polohe volajúceho. (3) Komisia podporí, ak to bude potrebné, povereniami, európske organizácie pre normalizáciu (ETSI, CEN) v príprave noriem pre prenos minimálneho súboru údajov (MSD) v telekomunikačných sieťach, protokol a obsah MSD, postupy certifikácie a telekomunikačné siete rozhranie strediska tiesňového volania. (4) V rámci iniciatívy Inteligentné vozidlo Komisia bude pokračovať v podpore plánu zavedenia systému ecall: (a) (b) Komisia podporí akcie na zvýšenie povedomia verejnosti, mediálne kampane a vzdelávanie užívateľov o prínose systému ecall. Komisia podporí najmä kampane platformy na zvýšenie povedomia o elektronickej bezpečnosti (esafety) 26 Komisia podporí prostredníctvom výskumu a financovania technologického rozvoja priority IKT v Siedmom rámcovom programe a v programe pre konkurencieschopnosť a inovácie (Competitiveness and Innovation Programme - CIP) prevádzkové skúšky služby ecall zamerané na testovanie rozsiahleho nasadenia s hodnotením vplyvu prínosu a prijímania zo strany užívateľov. (5) Komisia bude podporovať automobilový priemysel a sektory telekomunikácií a poisťovníctva, členské štáty aj iné zúčastnené strany pri hľadaní pozitívnej obchodnej perspektívy pre ecall vrátane zváženia použitia stimulov. 5. ZÁVERY Kým počet tragických nehôd na cestách zostáva vysoký, všetky strany zainteresované na bezpečnosti cestnej premávky musia byť pripravené na spoluprácu pri čo najskoršom nasadení bezpečnostných systémov schopných zmierniť následky zranení spôsobených týmito nehodami. Zo štúdií vyplýva, že ecall je jeden z najúčinnejších systémov dostupných v krátkom čase, ktoré máme k dispozícii. Veľká väčšina užívateľov chápe jeho hodnotu a chce mať v svojom ďalšom vozidle ecall. Priemysel spolupracoval s ostatnými zainteresovanými stranami v riadiacej skupine ecall na vývoji potrebných špecifikácií. Európsky parlament vyslovil plnú podporu. Nadišiel čas, aby členské štáty prijali záväzok a implementovali potrebnú infraštruktúru vo svojich záchranných službách. To umožní systému ecall vrátiť sa do správnych koľají a priemyslu zaviesť ho vo všetkých vozidlách od roku Nemôžeme čakať so záchranou 2500 životov ročne KOM(2006) 334 z : O preskúmaní regulačného rámca EÚ pre elektronické komunikačné siete a služby. Platforma, ktorej cieľom je zvyšovať povedomie užívateľov o bezpečnostných systémoch inteligentných vozidiel, vychádzajúca z práce fóra elektronickej bezpečnosti. SK 10 SK

11 PRÍLOHA 1: SLOVNÍK POJMOV 112 jednotné európskeho číslo tiesňového volania, zavedené rozhodnutím Rady 91/396/EHS ACEA Association des Constructeurs Européens d'automobiles (Združenie európskych výrobcov automobilov) CEN Comité Européen de Standardisation (Európsky výbor pre normalizáciu) E112 tiesňové volanie rozšírené o určenie polohy Smernica o univerzálnej službe vyžaduje od všetkých prevádzkovateľov mobilných i pevných telefónnych sietí, aby pri každom núdzovom volaní sprístupnili informáciu o polohe volajúceho. Pre ecall je obzvlášť dôležité E112 pre mobilné hovory. ecall Celoeurópske palubné tiesňové volanie. Tiesňové volanie uskutočnia buď manuálne cestujúci vo vozidle, alebo sa po nehode spustí automaticky aktivovaním senzorov vo vozidle. Po aktivovaní palubné zariadenie ecall uskutoční volanie na číslo 112 s prenosom hlasu i údajov o nehode priamo do najbližšieho strediska tiesňového volania. EGEA skupina expertov na tiesňové volania (Expert Group on Emergency Access) ETSI Európsky inštitút pre telekomunikačné normy (European Telecommunication Standard Institute) EÚ Európska únia Eurobarometer Prieskumy vykonávané Európskou komisiou v rámci analýz verejnej mienky európskych občanov. Prieskum týkajúci sa systému ecall vychádzal z odpovedí zo všetkých členských štátov RP6 Šiesty rámcový program Európskej únie pre výskum a technický rozvoj IKT Informačné a komunikačné technológie JAMA Združenie japonských výrobcov automobilov (Japan Automobile Manufacturers Association) KAMA Združenie kórejských výrobcov automobilov (Korea Automobile Manufacturers Association) MNO operátor mobilnej siete MoU memorandum o porozumení MSD minimálny súbor údajov PSAP Stredisko tiesňového volania, ktoré má na starosti prijímanie tiesňových volaní. Stredisko tiesňového volania môže byť verejný orgán alebo súkromný poskytovateľ služby, ktorého prevádzku kontroluje verejný orgán. SIM identifikačný modul účastníka (Subscriber Identification Module) VoIP hlas cez internetový protokol SK 11 SK