Z Á P I S N I C A. z plánovaného zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Staškov konaného dňa 26. Júna 2020

Veľkosť: px
Začať zobrazovať zo stránky:

Download "Z Á P I S N I C A. z plánovaného zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Staškov konaného dňa 26. Júna 2020"

Prepis

1 Z Á P I S N I C A z plánovaného zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Staškov konaného dňa 26. Júna 2020 Prítomní podľa prezenčnej listiny: Ing. Ladislav Šimčisko, starosta obce Peter Fuček, poslanec OZ, poslanec OZ Ján Janošec, poslanec OZ, poslanec OZ, poslanec OZ, poslanec OZ, poslanec OZ Ospravedlnený: Ján Belko, poslanec OZ Mgr. Iveta Bartusková, poslankyňa OZ Ďalej sa zasadnutia OZ zúčastnili: Bc. Mária Čečotková, účtovníčka obce Staškov Mgr. Jana Jakubčíková, pracovníčka obce Staškov Ing. Júlia Jurgová, pracovníčka obce Staškov Helena Machovčáková, kontrolór obce Staškov Program 1. Otvorenie zasadnutia 2. Schválenie programu rokovania, návrhovej komisie a overovateľov zápisnice 3. Kontrola uznesenia 4. Návrh na organizáciu ZŠ Staškov pre šk.rok 2020/ Hlásenie o prevádzke MŠ Staškov v čase hlavných školských prázdnin 6. Organizácia MŠ Staškov na šk. rok 2020/ Správa o hospodárení MŠ Staškov za II. polrok Plán dovoleniek pedagogických zamestnancov MŠ Staškov júl-august Informácia o zápise detí MŠ na šk. rok 2020/ Správa o hospodárení OTP Staškov k Rozpočtové opatrenie č. 2/2020 OTP Staškov 12. Návrh na vyradenie majetku OTP Staškov 13. Návrh dodatku č. 1 k VZN č. 5/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Staškov

2 14. Prevádzkový poriadok Malej kompostárne 15. Výročná správa a účtovná zavierka overená audítorom za rok 2019 Združenie TKO Semeteš n.o. 16. Schválenie zápisov do obecnej kroniky za rok Schválenie zámeru odpredaja pozemku Anna Cabuková 18. Schválenie zámeru odpredaja pozemku Ján Perďoch 19. Schválenie zámeru odpredaja pozemku Janka Badurová 20. Schválenie predaja prebytočného majetku obce Staškov Peter Sakson, Vladimír Sakson 21. Schválenie prenájmu prebytočného majetku obce Staškov Miroslav Pončka a manželka 22. Správa o výsledku kontroly hlavnej kontrolórky obce Staškov 23. Schválenie podmienok voľby kontrolóra obce Staškov 24. Záverečný účet obce Staškov za rok Stanovisko hlavnej kontrolórky obce Staškov k záverečnému účtu za rok Individuálna výročná správa za rok 2019 obec Staškov 27. Návrh na vyradenie majetku obce Staškov 28. Prevod do správy majetku OTP Staškov (snehová radlica) 29. Rozpočtové opatrenie obce Staškov č. 3/ Rôzne 31. Diskusia 32. Záver K bodu č. 1: Otvorenie zasadnutia Plánované zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Staškov sa začalo o hod. v priestoroch v priestoroch sobášnej miestnosti OÚ v Staškove. Zasadnutie otvoril a viedol starosta obce Ing. Ladislav Šimčisko. V úvode zasadnutia privítal všetkých prítomných. Konštatoval, že zasadnutie OZ Staškov bolo zvolané na základe 13, ods. 4 písm. a/ zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení. Na zasadnutí bolo prítomných 7 poslancov. OZ Staškov bolo schopné právoplatne sa uznášať. K bodu č. 2: Schválenie programu rokovania, návrhovej komisie a overovateľov Návrhová komisia: Predseda návrhovej komisie: Peter Fuček členovia:,

3 NEPRÍTOMNÝ: Ján Janošec Overovatelia:, Písaním zápisnice bola poverená Mgr. Jana Jakubčíková, pracovníčka obce Staškov. Prítomný poslanci : 7 Náhradník : 0 Ospravedlnený : 2 NEPRÍTOMNÝ: Ján Janošec, K bodu č. 3: Kontrola uznesenia : Ing. Ladislav Šimčisko, starosta obce: Predložil prítomným zoznam úloh, jednotlivo sa k nim vyjadroval. Ďalej sa vyjadrili poslanci k daným úlohám a za stavebnú komisiu sa vyjadril poslanec OZ, ktoré úlohy boli splnené a ktoré sú ešte v riešení. Uložené bolo a)obecné zastupiteľstvo ukladá obecnému úradu dať vypracovať znalecký posudok na priamy odpredaj parcely č. 105/3 o výmere 10 m2 a parcely č. 108/20 o výmere 25 m2 v katastrálnom územní obce Staškov pre žiadateľku Janku Badurovú. Úloha splnená. b)obecné zastupiteľstvo ukladá obecnému úradu dať vypracovať znalecký posudok na priamy odpredaj parcely č. 6522/20 o výmere 54 m2 a parcely č. 6522/21 o výmere 81 m2 a parcely č. 6522/22 o výmere 21 m2 v katastrálnom území obce Staškov, zapísané na LV 1179 pre žiadateľku Annu Cabukovú. Úloha splnená. c)obecné zastupiteľstvo ukladá Obecnému technickému podniku riešiť žiadosť o riešenie kanálu cez pozemok od pána Pavla Turiaka. Parcela rodinného domu CKN č. 2029/2. Úloha splnená.

4 d)obecné zastupiteľstvo ukladá obecnému úradu dať vypracovať znalecký posudok na celom pozemku, na všeobecnú hodnotu majetku. Parcela CKN. č. 759 trvalý trávnatý porast o výmere 173 m2 v katastrálnom území obce Staškov, zapísaný na LV č pre žiadateľa Jána Perďocha. Úloha splnená. e) Obecné zastupiteľstvo ukladá Obecnému technickému podniku namontovať svetlo v zmysle žiadosti od pána Zdeňka Záhradníka. Realizácia sa vykoná v roku Úloha trvá. f) Obecné zastupiteľstvo ukladá obecnému úradu dať vypracovať právnu analýzu právnika obce k exekúciám EX 638/2009, spisová značka súdu 8Er/451/2009 a upovedomenie o zastavení starej exekúcie stanovisko OZ k exekúcii spisová značka exekútora EX 553/2010, Spisová značka súdu 6Er/333/210 CA207/10 ST a túto analýzu predložiť k najbližšiemu rokovaniu OZ. Úloha trvá. g) Obecné zastupiteľstvo ukladá obecnému úradu po návrhu Finančnej komisie prekontrolovať návrh Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce Staškov predložené poslancom JUDr. Štefanom Pončkom kontrolórovi a právnikovi obce Staškov. Úloha trvá. h)obecné zastupiteľstvo ukladá Stavebnej komisii preriešiť žiadosť o zaasfaltovanie časti miestnej komunikácie k súpisnému číslu 557. Úloha trvá. i) Obecné zastupiteľstvo ukladá Stavebnej komisii vykonať kontrolu tvaru miesta s preverením výškových pomerov s možnosťou odvodnenia v zmysle žiadosti Pani Haluškovej. Úloha trvá. j) Obecné zastupiteľstvo ukladá Stavebnej komisii preriešiť žiadosť o doasfaltovanie priestoru pri ZŠ Staškov. Úloha trvá. NEPRÍTOMNÝ: Ján Janošec, K bodu č. 4: Návrh na organizáciu ZŠ Staškov pre školský rok 2020/2021 K návrhu na organizáciu ZŠ Staškov sa vyjadrila riaditeľka školy Mgr. Mária Perďochová, ktorá objasnila ako bude prebiehať budúci školský rok 2020/2021. Objasnila koľko žiakov sa prijalo do prvého ročníka, ako bude fungovať školská jedáleň a školský klub detí, koľko zamestnancov pedagogických a nepedagogických potrebuje na chod ZS Staškov. Následne prebiehala diskusia medzi riaditeľkov ZS Staškov a poslancami OZ.

5 Návrh na organizáciu ZŠ Staškov pre školský rok 2020/2021. Návrh na organizáciu ZŠ Staškov pre školský rok 2020/2021. NEPRÍTOMNÝ: Ján Janošec, K bodu č. 5: Hlásenie o prevádzke MŠ Staškov v čase hlavných prázdnin K hláseniu o prevádzke MŠ Staškov v čase prázdnin sa vyjadrila riaditeľka MŠ Staškov pani Helena Arendariková, ktorá objasnila prevádzku škôlky v čase prázdnin. Hlásenie o prevádzke MŠ Staškov v čase hlavných prázdnin. B/ B E R I E N A V E D O M I E Hlásenie o prevádzke MŠ Staškov v čase hlavných prázdnin.

6 NEPRÍTOMNÝ: Ján Janošec, K bodu č. 6: Organizácia MŠ Staškov na školský rok 2020/2021 K organizácií MŠ Staškov sa vyjadrila riaditeľka MŠ Staškov. Pani riaditeľka objasnila organizáciu a fungovanie škôlky na rok 2020/2021.Spomenula koľko detí sa prihlásilo na budúci rok a koľko tried sa naplnilo a koľko je potrebných zamestnancov na chod škôlky. Ďalej odpovedala na otázku poslanca OZ Petra Fučka ako bude fungovať elokovaná škôlka pri základnej škole. Organizácia MŠ Staškov na školský rok 2020/2021. Organizácia MŠ Staškov na školský rok 2020/2021. NEPRÍTOMNÝ: Ján Janošec, K bodu č. 7: Správa o hospodárení MŠ Staškov za II. Polrok 2019 K správe o hospodárení MŠ Staškov za druhý polrok 2019 sa vyjadrila účtovníčka Edita Bytčánková. Správa o hospodárení MŠ Staškov za II. Polrok B/ S CH V A Ľ U J E Správa o hospodárení MŠ Staškov za II. Polrok 2019.

7 NEPRÍTOMNÝ: Ján Janošec, K bodu č. 8: Plán dovoleniek pedagogických zamestnancov MŠ Staškov júl august 2020 Poslancom OZ boli predložené materiály vopred-bez pripomienok. Plán dovoleniek pedagogických zamestnancov MŠ Staškov júl- august B/ B E R I E N A V E D O M I E Plán dovoleniek pedagogických zamestnancov MŠ Staškov júl- august NEPRÍTOMNÝ: Ján Janošec, K bodu č. 9: Informácia o zápise detí MŠ Staškov na školský rok 2020/2021 Poslancom OZ boli predložené materiály vopred-bez pripomienok. Informácia o zápise detí MŠ Staškov na školský rok 2020/2021. B/ B E R I E N A V E D O M I E

8 Informácia o zápise detí MŠ Staškov na školský rok 2020/2021. NEPRÍTOMNÝ: Ján Janošec, K bodu č. 10: Správa o hospodárení OTP Staškov k K správe o hospodárení OTP Staškov sa vyjadrila účtovníčka Michaela Urbaníková. Správa o hospodárení OTP Staškov k B/ S CH V A Ľ U J E Správa o hospodárení OTP Staškov k NEPRÍTOMNÝ: Ján Janošec, K bodu č. 11: Rozpočtové opatrenie č. 2/2020 OTP Staškov K rozpočtovému opatreniu OTP Staškov č. 2/2020 sa vyjadrila Michaela Urbaníková, ktorá vysvetlila jednotlivé body rozpočtu, vysvetlila aké položky sa presunuli a upravili v rozpočte. Následne sa vyjadril vedúci OTP pán Peter Palica, na vynaloženú sumu na ošetrenie stromov arboristom a bezpečnému výrubu stromov v obci. K uvedenému sa vyjadril starosta obce Ing. Ladislav Šimčisko, ktorý presne uviedol, za akých podmienok je treba urobiť výrub takýchto stromov, nakoľko ohrozujú zdravie občanov a autá parkujúce pod takýmito stromami. Následne prebiehala diskusia medzi poslancami OZ a starostom obce.

9 Príchod poslanca OZ Jána Janošca o 10:00hod. Rozpočtové opatrenie č. 2/2020 OTP Staškov. Rozpočtové opatrenie č. 2/2020 OTP Staškov. Ján Janošec NEPRÍTOMNÝ: K bodu č. 12: Návrh na vyradenie majetku OTP Staškov Poslanci OZ sa zhodli na tom, že vyradenie majetku OTP Staškov uložia likvidačnej komisií. Poslanec OZ Ján Janošec opustil rokovaciu miestnosť o 10:15hod a prišiel o 10:17hod. Návrh na vyradenie majetku OTP Staškov. B/ U K L A D Á Likvidačnej komisii preriešiť návrh na vyradenie majetku OTP Staškov. Ján Janošec

10 NEPRÍTOMNÝ: 0 K bodu č. 13: Návrh dodatku č. 1 k VZN č. 5/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Staškov K návrhu dodatku o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Staškov sa vyjadril starosta obce, ktorý vysvetlil zmysel Malej kompostárne na biologicky rozložiteľný odpad a úrovne vytriedenie odpadov. Spomenul, že percento vytriedenia odpadov v našej obci by stúplo pri prevádzkovaní Malej kompostárne, čím by boli menšie poplatky za TKO. Ďalej uviedol aké zmeny nás čakajú na budúci rok v rámci odpadov. Príchod poslanca JUDr. Štefana Pončku o 10:24hod. Návrh dodatku č. 1 k VZN č. 5/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Staškov. Návrh dodatku č. 1 k VZN č. 5/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Staškov. NEPRÍTOMNÝ: Ján Janošec K bodu č. 14: Prevádzkový poriadok Malej kompostárne K prevádzkovému poriadku Malej kompostárne sa vyjadril pán Peter Palica, ktorý navrhol ako by mohli byť rozvrhnuté otváracie hodiny v Malej kompostárni a kto bude zodpovedným pracovníkom pri preberaní biologického rozložiteľného odpadu v kompostárni. Následne prebiehala diskusia poslancov

11 OZ- Petra Fučka, Terézie Šupčíkovej a Petra Palicu, ako najefektívnejšie prispôsobiť otváraciu dobu občanom. Prevádzkový poriadok Malej kompostárne. Prevádzkový poriadok Malej kompostárne: Pondelok Piatok od 7h 15h na zavolanie Streda od 7h 15h na zavolanie, od 15h 17h stála služba. Ján Janošec NEPRÍTOMNÝ: 0 K bodu č. 15: Výročná správa a účtovná závierka overená audítorom za rok 2019 Združenie TKO Semeteš, n.o. K výročnej správe Združenia TKO Semeteš, n.o. sa vyjadril starosta obce Ing. Ladislav Šimčisko, ktorý vysvetlil jednotlivé body a položky správy. Následne prebiehala diskusia poslancov OZ. Poslanec OZ Ján Janošec opustil rokovaciu miestnosť o 12:00hod. Výročná správa a účtovná závierka overená audítorom za rok 2019 Združenie TKO Semeteš, n.o. B/ B E R I E N A V E D O M I E

12 Výročná správa a účtovná závierka overená audítorom za rok 2019 Združenie TKO Semeteš, n.o. NEPRÍTOMNÝ: Ján Janošec K bodu č. 16: Schválenie zápisov do obecnej kroniky za rok 2019 Obecná kronika bola zaslaná poslancom OZ k nahliadnutiu. K schváleniu zápisov do obecnej kroniky sa vyjadrila poslankyňa, ktorá uviedla, že kronika je pekne a vecne spracovaná. Schválenie zápisov do obecnej kroniky za rok Schválenie zápisov do obecnej kroniky za rok Ján Janošec NEPRÍTOMNÝ: 0

13 K bodu č. 17: Prebytočnosť majetku obce Staškov K prebytočnosti pozemku sa vyjadril starosta obce, ktorý objasnil náklady na odpredaj pozemku. Prebiehala diskusia poslancov OZ o cene pozemku. Prebytočnosť majetku vo vlastníctve Obce Staškov parcela CKN 6522/20 o výmere 54 m 2 zastavaná plocha, CKN 6522/21 o výmere 81 m 2 zastavaná plocha, CKN 6522/22 o výmere 21 m 2 zastavaná plocha ktorá bola oddelená geometrickým plánom č. 178/2020 vypracoval Ing. Terézia Haladejová, Svrčinovec, Svrčinovec dňa , úradne overil Ing. Terézia Targošová dňa , z parcely CKN 6522/13 o výmere 1017 m 2 zastavaná plocha. Prebytočnosť majetku vo vlastníctve Obce Staškov parcela CKN 6522/20 o výmere 54 m 2 zastavaná plocha, CKN 6522/21 o výmere 81 m 2 zastavaná plocha, CKN 6522/22 o výmere 21 m 2 zastavaná plocha ktorá bola oddelená geometrickým plánom č. 178/2020 vypracoval Ing. Terézia Haladejová, Svrčinovec, Svrčinovec dňa , úradne overil Ing. Terézia Targošová dňa , z parcely CKN 6522/13 o výmere 1017 m 2 zastavaná plocha. NEPRÍTOMNÝ: Ján Janošec K bodu č. 17: Zámer predaja majetku obce Staškov

14 Zámer predaja prebytočného majetku vo vlastníctve Obce Staškov parcela CKN 6522/20 o výmere 54 m 2 zastavaná plocha, CKN 6522/21 o výmere 81 m 2 zastavaná plocha, CKN 6522/22 o výmere 21 m 2 zastavaná plocha ktorá bola oddelená geometrickým plánom č. 178/2020 vypracoval Ing. Terézia Haladejová, Svrčinovec, Svrčinovec dňa , úradne overil Ing. Terézia Targošová dňa , z parcely CKN 6522/13 o výmere 1017 m 2 zastavaná plocha, pre pani Annu Cabukovú. Osobitný zreteľ spočíva v tom, že žiadateľka a jej rodina dlhodobo užívajú predmetné parcely. Cena 13 za m 2 s tým, že žiadatelia uhradia všetky poplatky spojené s prevodom predmetnej nehnuteľnosti. Zámer predaja prebytočného majetku vo vlastníctve Obce Staškov parcela CKN 6522/20 o výmere 54 m 2 zastavaná plocha, CKN 6522/21 o výmere 81 m 2 zastavaná plocha, CKN 6522/22 o výmere 21 m 2 zastavaná plocha ktorá bola oddelená geometrickým plánom č. 178/2020 vypracoval Ing. Terézia Haladejová, Svrčinovec, Svrčinovec dňa , úradne overil Ing. Terézia Targošová dňa , z parcely CKN 6522/13 o výmere 1017 m 2 zastavaná plocha, pre pani Annu Cabukovú. Osobitný zreteľ spočíva v tom, že pozemky sú v susedstve pozemkov vo vlastníctve žiadateľa. Cena 13 za m 2 s tým, že žiadatelia uhradia všetky poplatky spojené s prevodom predmetnej nehnuteľnosti. NEPRÍTOMNÝ: Ján Janošec K bodu č. 18: Prebytočnosť majetku obce Staškov K prebytočnosti uvedenej parcely sa vyjadril poslanec, ktorý bol na obhliadke za stavebnú komisiu priamo na mieste, ktorý zhodnotil stav a umiestnenie pozemku. Prebiehala diskusia poslancov OZ ohľadne prebytočnosti a následne odpredaja pozemku. Poslanci OZ sa zhodli, že suma 20 /1m2 odpredaja uvedeného pozemku je adekvátna.

15 Prebytočnosť majetku vo vlastníctve Obce Staškov v podiele 1/2 parcela CKN 759 o výmere 173 m 2 trvalý trávny porast, ktorá je evidovaná na liste vlastníctva č. 1662, katastrálne územie Staškov. Prebytočnosť majetku vo vlastníctve Obce Staškov v podiele 1/2 parcela CKN 759 o výmere 173 m 2 trvalý trávny porast, ktorá je evidovaná na liste vlastníctva č. 1662, katastrálne územie Staškov. NEPRÍTOMNÝ: Ján Janošec K bodu č. 18: Zámer predaja majetku obce Staškov Poslanci OZ po diskusii a preštudovaní materiálov schválilo predaj majetku. Zámer predaja prebytočného majetku vo vlastníctve Obce Staškov v podiele 1/2 parcela CKN 759 o výmere 173 m 2 trvalý trávny porast, ktorá je evidovaná na liste vlastníctva č. 1662, pre pána Jána Perďocha. Osobitný zreteľ spočíva v tom, že žiadateľ vlastní 1/2 z predmetnej parcely CKN 759. Cena 20 za m 2 s tým, že žiadatelia uhradia všetky poplatky spojené s prevodom predmetnej nehnuteľnosti. Zámer predaja prebytočného majetku vo vlastníctve Obce Staškov v podiele 1/2 parcela CKN 759 o výmere 173 m 2 trvalý trávny porast, ktorá je evidovaná na liste vlastníctva č. 1662, pre pána Jána Perďocha. Osobitný zreteľ spočíva v tom, že žiadateľ vlastní 1/2 z predmetnej parcely CKN 759. Cena 20 za m 2 s tým, že žiadatelia uhradia všetky poplatky spojené s prevodom predmetnej nehnuteľnosti.

16 ZDRŽAL SA:, NEPRÍTOMNÝ: Ján Janošec K bodu č. 19: Prebytočnosť majetku obce Staškov Prebiehala diskusia poslancov OZ ohľadne odpredaja a prebytočnosti. Poslanci sa zhodli na sume 10 za 1m2. Prebytočnosť majetku vo vlastníctve Obce Staškov parcela CKN 105/3 o výmere 10 m 2 trvalý trávny porast, CKN 108/20 o výmere 25 m 2 ostatná plocha, ktorá bola oddelená geometrickým plánom č. 231/2018 vypracoval Radoslav Sucháň, Geodetické práce, Nesluša 882, Nesluša , úradne overil Ing. Terézia Targošová dňa , z parcely EKN 10830/1 o výmere 104 m 2 vodná plocha. Prebytočnosť majetku vo vlastníctve Obce Staškov parcela CKN 105/3 o výmere 10 m 2 trvalý trávny porast, CKN 108/20 o výmere 25 m 2 ostatná plocha, ktorá bola oddelená geometrickým plánom č. 231/2018 vypracoval Radoslav Sucháň, Geodetické práce, Nesluša 882, Nesluša , úradne overil Ing. Terézia Targošová dňa , z parcely EKN 10830/1 o výmere 104 m 2 vodná plocha. NEPRÍTOMNÝ: Ján Janošec

17 K bodu č. 19: Zámer predaja majetku obce Staškov OZ po diskusii a preštudovaní materiálov schválilo predaj majetku. Zámer predaja prebytočného majetku vo vlastníctve Obce Staškov CKN 105/3 o výmere 10 m 2 trvalý trávny porast a CKN 108/20 o výmere 25 m 2 ostatná plocha, ktorá bola oddelená geometrickým plánom č. 231/2018 vypracoval Radoslav Sucháň, Geodetické práce, Nesluša 882, Nesluša , úradne overil Ing. Terézia Targošová dňa , z parcely EKN 10830/1 o výmere 104 m 2 vodná plocha, pre pani Janku Badurovú. Osobitný zreteľ spočíva v tom, že predmetné parcely sa nachádzajú v záhrade pri rodinnom dome žiadateľky. Cena 13 za m 2 s tým, že žiadatelia uhradia všetky poplatky spojené s prevodom predmetnej nehnuteľnosti. Zámer predaja prebytočného majetku vo vlastníctve Obce Staškov CKN 105/3 o výmere 10 m 2 trvalý trávny porast a CKN 108/20 o výmere 25 m 2 ostatná plocha, ktorá bola oddelená geometrickým plánom č. 231/2018 vypracoval Radoslav Sucháň, Geodetické práce, Nesluša 882, Nesluša , úradne overil Ing. Terézia Targošová dňa , z parcely EKN 10830/1 o výmere 104 m 2 vodná plocha, pre pani Janku Badurovú. Osobitný zreteľ spočíva v tom, že predmetné parcely sa nachádzajú v záhrade pri rodinnom dome žiadateľky. Cena 13 za m 2 s tým, že žiadatelia uhradia všetky poplatky spojené s prevodom predmetnej nehnuteľnosti. NEPRÍTOMNÝ: Ján Janošec K bodu č. 20: Predaja majetku obce Staškov z dôvodu osobitného zreteľa Prebiehala diskusia poslancov OZ o umiestnení pozemku, cene a následne poplatkoch spojenými s prevodom predmetnej nehnuteľnosti.

18 Predaj prebytočného majetku vo vlastníctve Obce Staškov parcela CKN 1256/20 o výmere 13 m 2 zastavaná plocha, ktorá bola oddelená geometrickým plánom č. 119/2019 vypracoval Ing. Matúš Smatana, Gefos Slovakia, Bojnická 3, Bratislava dňa , úradne overil Ing. Jozef Polka dňa , z parcely CKN 1256/16 o výmere 223m 2 ostatná plocha, pre pána Petra Saksona a Vladimíra Saksona. Osobitný zreteľ spočíva v tom, že Obec Staškov chce umožniť vlastníkom parcely CKN č. 1267/3 prístup k predmetnej parcele. Cena 20 za m 2 s tým, že žiadatelia uhradia všetky poplatky spojené s prevodom predmetnej nehnuteľnosti. Predaj prebytočného majetku vo vlastníctve Obce Staškov parcela CKN 1256/20 o výmere 13 m 2 zastavaná plocha, ktorá bola oddelená geometrickým plánom č. 119/2019 vypracoval Ing. Matúš Smatana, Gefos Slovakia, Bojnická 3, Bratislava dňa , úradne overil Ing. Jozef Polka dňa , z parcely CKN 1256/16 o výmere 223m 2 ostatná plocha, pre pána Petra Saksona a Vladimíra Saksona. Osobitný zreteľ spočíva v tom, že Obec Staškov chce umožniť vlastníkom parcely CKN č. 1267/3 prístup k predmetnej parcele. Cena 20 za m 2 s tým, že žiadatelia uhradia všetky poplatky spojené s prevodom predmetnej nehnuteľnosti. NEPRÍTOMNÝ: Ján Janošec K bodu č. 21: Prenájom majetku obce Staškov z dôvodu osobitného zreteľa OZ po diskusii a preštudovaní materiálov schválilo prenájom majetku.

19 Prenájom prebytočného majetku obce Staškov CKN 1290/6 o výmere 332 m2 pánovi Miroslavovi Pončkovi a jeho manželke Janke Pončkovej z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorý spočíva v tom, že žiadatelia chcú pozemok naďalej užívať ako záhradu, cena nájmu sa stanovuje na 25 ročne za celý predmet nájmu s dobou neurčitou, s výpovednou lehotou 12 mesiacov. Prenájom prebytočného majetku obce Staškov CKN 1290/6 o výmere 332 m2 pánovi Miroslavovi Pončkovi a jeho manželke Janke Pončkovej z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorý spočíva v tom, že žiadatelia chcú pozemok naďalej užívať ako záhradu, cena nájmu sa stanovuje na 25 ročne za celý predmet nájmu s dobou neurčitou, s výpovednou lehotou 12 mesiacov. NEPRÍTOMNÝ: Ján Janošec K bodu č. 22: Správa o výsledku kontroly hlavnej kontrolórky obce Staškov K správe o výsledku kontroly obce Staškov sa vyjadrila hlavná kontrolórka obce Staškov pani Helena Machovčáková, ktorá vysvetlila jednotlivé položky a položky ohľadom pohľadávok, ďalej sa zapojila do diskusie účtovníčka obce Staškov p. Mária Čečotková. Správu o výsledku kontroly hlavnej kontrolórky obce Staškov. B/ B E R I E N A V E D O M I E Správu o výsledku kontroly hlavnej kontrolórky obce Staškov.

20 NEPRÍTOMNÝ: Ján Janošec K bodu č. 23: Schválenie podmienok voľby kontrolóra obce Staškov K schváleniu podmienok prebiehala diskusia poslancov OZ a starostu obce. Zhodli sa na podmienkach a kvalifikačných predpokladoch, aké by mal uchádzač o miesto hlavného kontrolóra obce Staškov spĺňať- úväzok: 0,25%, vzdelanie- minimálne stredoškolské, prax, ktorá musí byť minimálne 5 rokov v danej oblasti. Ďalej sa diskutovalo za akých podmienok bude voľba hlavného kontrolóra prebiehať a to už na najbližšom zasadnutí obecného zastupiteľstva obce Staškov, ktoré sa uskutoční Poslanci OZ sa zhodli na tom, že otváranie obálok a voľba kontrolóra obce Staškov bude za osobnej prítomnosti uchádzačov. Schválenie podmienok voľby kontrolóra obce Staškov. Podmienky voľby kontrolóra: Uväzok 0,25 Minimálne ukončené stredoškolské vzdelanie s maturitou Min. 5 rokov praxe v štátnej správe alebo samospráve NEPRÍTOMNÝ: Ján Janošec K bodu č. 24: Záverečný účet obce Staškov za rok 2019 K záverečnému účtu obce Staškov za rok 2019 sa vyjadrila účtovníčka Mária Čečotková. Rokovaciu miestnosť opustil poslanec OZ o 13:15hod

21 Záverečný účet obce Staškov za rok B E Z V Ý H R A D Záverečný účet obce Staškov za rok NEPRÍTOMNÝ: Ján Janošec, K bodu č. 25: Stanovisko hlavnej kontrolórky obce Staškov k záverečnému účtu za rok 2019 Kontrolórka obce Staškov Helena Machovčáková sa vyjadrila k záverečnému účtu za rok 2019 a k jednotlivým položkám. Následne prebiehala diskusia poslanca Petra Fučka a kontrolórky obce k jednotlivým porovnaniam a tabuľkám. Uvedené stanovisko k záverečnému účtu za rok 2019 bolo vrátené na prepracovanie kontrolórke obce. Stanovisko hlavnej kontrolórky obce Staškov k záverečnému účtu za rok 2019 B/ N E S C H V A Ľ U J E Stanovisko hlavnej kontrolórky obce Staškov k záverečnému účtu za rok 2019 Návrh bol vrátený na prepracovanie kontrolórke obce

22 NEPRÍTOMNÝ: Ján Janošec, K bodu č. 26: Individuálna výročná správa za rok 2019 obec Staškov Zaslané poslancom OZ k nahliadnutiu, bez pripomienok. Individuálna výročná správa za rok 2019 obec Staškov. Individuálna výročná správa za rok 2019 obec Staškov. NEPRÍTOMNÝ: Ján Janošec, K bodu č. 27: Návrh na vyradenie majetku obce Staškov Zaslané poslancom OZ k nahliadnutiu, bez pripomienok. Návrh na vyradenie majetku obce Staškov. B/ U K L A D Á

23 Likvidačnej komisii preriešiť návrh na vyradenie majetku obce Staškov. NEPRÍTOMNÝ: Ján Janošec K bodu č. 28: Prevod do správy majetku OTP Staškov snehová radlica Zaslané poslancom OZ k nahliadnutiu, bez pripomienok. Prevod do správy majetku OTP Staškov snehová radlica v obstarávacej cene 5802, oprávky 0, zostatková cena Prevod do správy majetku OTP Staškov snehová radlica v obstarávacej cene 5802, oprávky 0, zostatková cena NEPRÍTOMNÝ: Ján Janošec, K bodu č. 29: Rozpočtové opatrenie obce Staškov č.3/2020

24 K rozpočtovému opatreniu obce Staškov sa vyjadrila Mária Čečotková- účtovníčka obce Staškov, vysvetlila aké položky sa presunuli a upravili v rozpočte. Starosta Obce Staškov sa vyjadril k dotáciám. Prebiehala diskusia poslancov ohľadne podielových daní a opatrení. Rozpočtové opatrenie obce Staškov č.3/2020 Rozpočtové opatrenie obce Staškov č. 3/2020 Ján Janošec PROTI: ZDRŽAL SA: NEPRÍTOMNÝ: 0 K bodu č. 30: Rôzne Žiadosť o namontovanie spomaľovacieho retardéra prečítal starosta obce, následne sa OZ zhodlo na tom, že namontovanie retardéra bude účelové, aby sa predišlo prípadným nehodám v danej lokalite. Žiadosť o namontovanie spomaľovacieho retardéra na miestnu komunikáciu a znovu umiestnenie značky na zníženie rýchlosti od pani Mgr. Júlie Jurgovej a občanov podpísaných pod žiadosť. Žiadosť o namontovanie spomaľovacieho retardéra na miestnu komunikáciu a znovu umiestnenie značky na zníženie rýchlosti od pani Mgr. Júlie Jurgovej občanov podpísaných pod žiadosť.

25 NEPRÍTOMNÝ: Ján Janošec, K bodu č. 30: Rôzne Starosta prečítal žiadosť o vrátenie pouličného svetla k uvedeným súpisným číslam, OZ sa zhodlo na zamietnutí žiadosti. Žiadosť o vrátenie pouličného svetla k súpisným číslam 253, 315, 341 lokalita Staškov Jelitov. B/ Z A M I E T A Žiadosť o vrátenie pouličného svetla k súpisným číslam 253, 315, 341 lokalita Staškov Jelitov. NEPRÍTOMNÝ: Ján Janošec, K bodu č. 30: Rôzne Žiadosť o opravu príjazdovej cesty k rodinnému domu žiadateľky prečítal starosta obce, kde navrhol, aby stavebná komisia prešetrila situáciu a zhodnotila stav príjazdovej cesty.

26 Žiadosť o opravu príjazdovej cesty k rodinnému domu s.č.541, žiadateľka pani Mgr. Beáta Kotuľová. B/ U K L A D Á Stavebnej komisii vykonať obhliadku príjazdovej cesty k rodinnému domu s.č.541, žiadateľka pani Mgr. Beáta Kotuľová a navrhnúť riešenie predmetnej žiadosti žiadateľky pani Mgr. Beáty Kotuľovej. NEPRÍTOMNÝ: Ján Janošec, K bodu č. 30: Rôzne Poslanci OZ sa jednohlasne zhodli, aby sa dal vypracovať znalecký posudok za účelom odkúpenia pozemku pre vybudovanie rozhľadne. Ponuka od Slovenského pozemkového fondu na odkúpenie parcely CKN 4418/8 o výmere 217 m 2 trvalý trávny porast, LV č. 5007, účel prevodu vybudovanie Turisticko-náučného chodníka Jozefa Kronera. B/ UK L A D Á Obecnému úradu dať vypracovať znalecký posudok CKN 4418/8 o výmere 217 m 2 trvalý trávny porast, LV č Účelom odkúpenia predmetného pozemku od Slovenského pozemkového fondu bude vybudovanie rozhľadne.

27 NEPRÍTOMNÝ: Ján Janošec, K bodu č. 30: Rôzne OZ rozhodlo o uložení úlohy stavebnej komisií na základe žiadosti na prenájom obecného pozemku, ktorú prečítal starosta obce. Žiadosť o prenájom obecného pozemku CKN 111/23 pre skladový kontajner o rozmere 18 m 2 pre žiadateľa EKONOMSERVIS, s.r.o.. B/ U K L A D Á Stavebnej komisii vykonať obhliadku obecného pozemku CKN 111/23 pre umiestnenie skladového kontajneru o rozmere 18 m 2 pre žiadateľa EKONOMSERVIS, s.r.o.. NEPRÍTOMNÝ: Ján Janošec, K bodu č. 30: Rôzne Starosta prečítal žiadosť o p. Hejčíkovej, ktorá žiada o odpustenie poplatku za omeškané platby za rok 2019, následne poslankyňa OZ odporučila, aby danú žiadosť smerovala na Sociálnu komisiu.

28 Žiadosť pani Ivony Hejčíkovej, Staškov č. o odpustenie poplatku za omeškané platby za rok B/ Z A M I E T A Žiadosť pani Ivony Hejčíkovej, Staškov č. o odpustenie poplatku za omeškané platby za rok Odporúčame, aby sa žiadateľka obrátila na Sociálnu komisiu, ktorá má v kompetencii riešenie takýchto žiadostí. NEPRÍTOMNÝ: Ján Janošec, K bodu č. 30: Rôzne Riaditeľka ZŠ Staškov upovedomila poslancov OZ a starostu obce o aktuálnej epidemiologickej situácií šírenia choroby COVID-19 v škole. Nakoľko okolnosti boli natoľko vážne obecné zastupiteľstvo pristúpilo k zatvoreniu základnej školy od a následne aj školskej jedálne. Informáciu riaditeľky ZŠ Staškov o aktuálnej epidemiologickej situácii v súvislosti šírením choroby s COVID 19. Uzatvorenie ZŠ Staškov a Školskej jedálne od

29 NEPRÍTOMNÝ: Ján Janošec K bodu č. 30: K žiadostiam od podnikateľských subjektom prebiehala diskusia poslancov OZ. Starosta obce vysvetlil podmienky, ktoré žiadatelia musia spĺňať pri poskytnutí dotácie. Príchod poslanca OZ Jána Janošca na rokovanie o 14:07hod. Pre podnikateľské subjekty zľavu z nájmu vo výške 50% za obdobie, počas ktorého bola prerušená ich činnosť z dôvodu pandémie COVID 19 za podmienok, že nájomcovia splnia požiadavky poskytovateľa dotácie. Pre podnikateľské subjekty zľavu z nájmu vo výške 50% za obdobie, počas ktorého bola prerušená ich činnosť z dôvodu pandémie COVID 19 za podmienok, že nájomcovia splnia požiadavky poskytovateľa dotácie. Ján Janošec NEPRÍTOMNÝ: K bodu č. 30: Prebiehala diskusia poslancov OZ a starostu obce o cene výkupu pozemkov, kde sa zhodli na cene 1 za 1m2.

30 Cenu na výkup pozemkov pod miestnu komunikáciu po ľavom a pravom brehu rieky Kysuca od mosta k OÚ po hranicu s obcou Raková. Geometrické plány: č.10/2016 vypracovaný firmou Ján Jančík Geodet, Drahošanka 1991, Čadca, IČO: , úradne overený Ing. Jozefom Polkom dňa pod č. 103/2016, č.11/2016 vypracovaný firmou Ján Jančík Geodet, Drahošanka 1991, Čadca, IČO: ,úradne overený Ing. Jozefom Polkom dňa pod č. 151/2016, č.12/2016 vypracovaný firmou Ján Jančík Geodet, Drahošanka 1991, Čadca, IČO: ,úradne overený Ing. Teréziou Targošovou dňa pod č. 168/2016, č.13/2016 vypracovaný firmou Ján Jančík Geodet, Drahošanka 1991, Čadca, IČO: ,úradne overený Ing. Teréziou Targošovou dňa pod č. 218/2016, č.14/2016 vypracovaný firmou Ján Jančík Geodet, Drahošanka 1991, Čadca, IČO: ,úradne overený Ing. Teréziou Targošovou dňa pod č. 219/2016, Cenu na výkup pozemkov pod miestnu komunikáciu po ľavom a pravom brehu rieky Kysuca od mosta k OÚ po hranicu s obcou Raková za 1 / m 2. Geometrické plány: č.10/2016 vypracovaný firmou Ján Jančík Geodet, Drahošanka 1991, Čadca, IČO: , úradne overený Ing. Jozefom Polkom dňa pod č. 103/2016, č.11/2016 vypracovaný firmou Ján Jančík Geodet, Drahošanka 1991, Čadca, IČO: ,úradne overený Ing. Jozefom Polkom dňa pod č. 151/2016, č.12/2016 vypracovaný firmou Ján Jančík Geodet, Drahošanka 1991, Čadca, IČO: ,úradne overený Ing. Teréziou Targošovou dňa pod č. 168/2016, č.13/2016 vypracovaný firmou Ján Jančík Geodet, Drahošanka 1991, Čadca, IČO: ,úradne overený Ing. Teréziou Targošovou dňa pod č. 218/2016, č.14/2016 vypracovaný firmou Ján Jančík Geodet, Drahošanka 1991, Čadca, IČO: ,úradne overený Ing. Teréziou Targošovou dňa pod č. 219/2016, Ján Janošec NEPRÍTOMNÝ:

31 Nakoľko bol program rokovania vyčerpaný, starosta vyhlásil rokovanie OZ za ukončené. V Staškove dňa Ing. Ladislav Šimčisko starosta obce Overovateľ I. Overovateľ II.