Z Á P I S N I C A. z plánovaného zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Staškov konaného dňa 23. októbra 2020

Veľkosť: px
Začať zobrazovať zo stránky:

Download "Z Á P I S N I C A. z plánovaného zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Staškov konaného dňa 23. októbra 2020"

Prepis

1 Z Á P I S N I C A z plánovaného zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Staškov konaného dňa 23. októbra 2020 Prítomní podľa prezenčnej listiny: Ing. Ladislav Šimčisko, starosta obce Ján Belko Ospravedlnení: Mgr. Iveta Bartusková Peter Fuček Mgr. Ján Kubošek JUDr. Štefan Pončka Ďalej sa zasadnutia OZ zúčastnili: Mgr. Jana Jakubčíková, pracovníčka obce Staškov Ing. Júlia Jurgová, pracovníčka obce Staškov Program 1. Otvorenie zasadnutia 2. Schválenie programu rokovania, návrhovej komisie a overovateľov zápisnice 3. Kontrola uznesenia 4. Rozpočtové opatrenie č. 3/2020 ZŠ Staškov 5. Rozpočtové opatrenie č. 2/2020 Školská jedáleň ZŠ Staškov 6. Rozpočtové opatrenie č. 2/2020 Školský klub ZŠ Staškov 7. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach šk.rok 2019/ Schválenie zámeru prenájmu nebytových priestorov obce Staškov - telocvičňa v správe ZŠ Staškov z dôvodu hodného osobitného zreteľa /Ján Šperka/ 9. Schválenie zámeru prenájmu nebytových priestorov obce Staškov - telocvičňa v správe ZŠ Staškov z dôvodu hodného osobitného zreteľa /Peter Čmelík/

2 10. Rozpočtové opatrenie č. 3/2020 MŠ Staškov 11. Správa o hospodárení MŠ Staškov k Rozpočtové opatrenie OTP Staškov č. 3/ Konsolidovaná účtovná závierka 2019 za Obec Staškov 14. Prevod majetku do správy majetku ZŠ Staškov 15. Rozpočtové opatrenie Obce Staškov č. 5/ Schválenie návratnej finančnej výpomoci od MF SR 17. Zmena a doplnok č. 1 Územného plánu Obce Staškov návrh riešenia 18. Kompostéry na kuchynský odpad pre novostavby a občanov, ktorí nedostali kompostér 19. Zmluva o poskytovaní služieb pri zbere kuchynského odpadu Trafin Oil SK,s.r.o. 20. Rôzne 21. Diskusia 22. Záver K bodu č. 1: Otvorenie zasadnutia Plánované zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Staškov sa začalo o hod. v priestoroch vestibulu OÚ v Staškove. Zasadnutie otvoril a viedol starosta obce Ing. Ladislav Šimčisko. V úvode zasadnutia privítal všetkých prítomných. Konštatoval, že zasadnutie OZ Staškov bolo zvolané na základe 13, ods. 4 písm. a/ zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení. Na zasadnutí bolo prítomných 5 poslancov. OZ Staškov bolo schopné právoplatne sa uznášať. K bodu č. 2: Schválenie programu rokovania, návrhovej komisie a overovateľov Návrhová komisia: Predseda návrhovej komisie: Ján Belkov členovia:, Overovatelia:,

3 Písaním zápisnice bola poverená Mgr. Jana Jakubčíková, pracovníčka obce Staškov. Prítomný poslanci : 5 Náhradník : 0 Ospravedlnení : 4 K bodu č. 3: Kontrola uznesenia : Ing. Ladislav Šimčisko, starosta obce: Predložil prítomným zoznam úloh, jednotlivo sa k nim vyjadroval. Ďalej sa vyjadrili poslanci k daným úlohám. Uložené bolo a)obecné zastupiteľstvo ukladá Obecnému úradu riešiť žiadosť o namontovanie spomaľovacieho retardéra na miestnu komunikáciu a znovu umiestnenie značky na zníženie rýchlosti od pani Mgr. Júlie Jurgovej a občanov podpísaných pod žiadosť. Úloha splnená. b)obecné zastupiteľstvo ukladá Obecnému technickému podniku namontovať svetlo v zmysle žiadosti od pána Zdeňka Záhradníka. Realizácia sa vykoná v roku Úloha splnená. c) Obecné zastupiteľstvo ukladá obecnému úradu dať vypracovať právnu analýzu právnika obce k exekúciám EX 638/2009, spisová značka súdu 8Er/451/2009 a upovedomenie o zastavení starej exekúcie stanovisko OZ k exekúcii spisová značka exekútora EX 553/2010, Spisová značka súdu 6Er/333/210 CA207/10 ST a túto analýzu predložiť k najbližšiemu rokovaniu OZ. Úloha splnená. d)obecné zastupiteľstvo ukladá Stavebnej komisii preriešiť žiadosť o zaasfaltovanie časti miestnej komunikácie k súpisnému číslu 557. Úloha trvá. e) Obecné zastupiteľstvo ukladá Stavebnej komisii riešiť žiadosť Antona Delinčáka o odkúpenie parcely CKN 2101/2. Úloha trvá. f)obecné zastupiteľstvo ukladá Stavebnej komisii riešiť žiadosť Ing. Ivany Badurovej o odkúpenie alebo zriadenie vecného bremena na časť parcely EKN /6. Úloha trvá.

4 K bodu č. 4: Rozpočtové opatrenie č. 3/2020 ZŠ Staškov Materiály na prerokovanie boli vopred predložené k nahliadnutiu. Rozpočtové opatrenie č. 2/2020 Školská jedáleň ZŠ Staškov. Rozpočtové opatrenie č. 2/2020 Školská jedáleň ZŠ Staškov.

5 K bodu č. 5: Rozpočtové opatrenie č. 2/2020 Školská jedáleň ZŠ Staškov Materiály na prerokovanie boli vopred predložené k nahliadnutiu. O b e c n é z a s t u p i t e ľ s t v o o b c e S t a š k o v Rozpočtové opatrenie č. 2/2020 Školská jedáleň ZŠ Staškov. Rozpočtové opatrenie č. 2/2020 Školská jedáleň ZŠ Staškov. K bodu č. 6: Rozpočtové opatrenie č. 2/2020 Školský klub detí ZŠ Staškov Poslancom OZ boli predložené materiály vopred- bez pripomienok. Rozpočtové opatrenie č. 2/2020 Školský klub detí ZŠ Staškov. Rozpočtové opatrenie č. 2/2020 Školský klub detí ZŠ Staškov.

6 K bodu č. 7: Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy za školský rok 2019/2020 Poslancom OZ boli predložené materiály vopred- bez pripomienok. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy za školský rok 2019/2020. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy za školský rok 2019/2020.

7 K bodu č. 8: Schválenie zámeru prenájmu nebytových priestorov obce Staškov telocvičňa v správe ZŠ Staškov z dôvodu hodného osobitného zreteľa ( Ján Šperka) Poslancom OZ boli predložené materiály vopred- bez pripomienok. Schválenie zámeru prenájmu nebytových priestorov obce Staškov telocvičňa v správe ZŠ Staškov z dôvodu hodného osobitného zreteľa ( Ján Šperka). Odročenie bodu č. 8 programu na schválenie na najbližšie rokovanie Obecného zastupiteľstva. K bodu č. 9: Schválenie zámeru prenájmu nebytových priestorov obce Staškov telocvičňa v správe ZŠ Staškov z dôvodu hodného osobitného zreteľa ( Peter Čmelík) Poslancom OZ boli predložené materiály vopred- bez pripomienok. Schválenie zámeru prenájmu nebytových priestorov obce Staškov telocvičňa v správe ZŠ Staškov z dôvodu hodného osobitného zreteľa ( Peter Čmelík). Odročenie bodu č. 9 programu na schválenie na najbližšie rokovanie Obecného zastupiteľstva.

8 K bodu č. 10: Rozpočtové opatrenie č. 2/2020 MŠ Staškov Poslancom OZ boli predložené materiály vopred - bez pripomienok. Rozpočtové opatrenie č. 2/2020 MŠ Staškov. Rozpočtové opatrenie č. 2/2020 MŠ Staškov. K bodu č. 11: Správa o hospodárení MŠ Staškov k Poslancom OZ boli predložené materiály vopred - bez pripomienok. Správu o hospodárení MŠ Staškov k

9 Správu o hospodárení MŠ Staškov k K bodu č. 12: Rozpočtové opatrenie OTP Staškov č. 3/2020 Poslancom OZ boli predložené materiály vopred- bez pripomienok. K samotným rozpočtovým opatreniam sa vyjadrila účtovníčka obce Staškov Bc. Mária Čečotková. Poslanci diskutovali a pýtali sa na jednotlivé položky z rozpočtu. Rozpočtové opatrenie OTP Staškov č. 3/2020. Rozpočtové opatrenie OTP Staškov č. 3/2020.

10 K bodu č. 13: Konsolidovaná účtovná závierka Obec Staškov za rok 2019 Poslancom OZ boli predložené materiály vopred - bez pripomienok. K obsahu konsolidovanej účtovnej závierke za rok 2019 sa vyjadrila Bc. Mária Čečotková. Konsolidovanú účtovnú závierku Obce Staškov za rok Konsolidovanú účtovnú závierku Obce Staškov za rok K bodu č. 14: Prevod majetku do správy majetku ZŠ Staškov Poslancom OZ boli predložené materiály vopred - bez pripomienok. Prevod majetku do správy majetku ZŠ Staškov: OC IKT pomôcky spolu 34775,40 OC didaktické pomôcky spolu 42473,34 OC nábytok spolu OC Stavebné práce 13740,13. Prevod majetku do správy majetku ZŠ Staškov: OC IKT pomôcky spolu 34775,40

11 OC didaktické pomôcky spolu 42473,34 OC nábytok spolu OC Stavebné práce 13740,13. K bodu č. 15: Rozpočtové opatrenie Obce Staškov č. 5/2020 Poslancom OZ boli predložené materiály vopred- bez pripomienok. Starosta obce sa vyjadril k dotácii od štátu, následne sa vyjadril k podmienkam samotnej dotácii od štátu aj kontrolór obce Ing. Marcel Nekoranec. Ďalej sa vyjadrila účtovníčka Bc. Mária Čečotková k príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu. Poslanci diskutovali o nutnom asfaltovaní v areáli ZŠ Staškov. Starosta obce sa vyjadril k výdavkovej časti rozpočtu prípravné práce na rozšírenie obecného cintorína. Do rozpočtu boli tiež zahrnuté výdavky na nákup posypávača na zimnú údržbu chodníkov. Rozpočtové opatrenie č. 2/2020 CVČ Staškov. Rozpočtové opatrenie č. 2/2020 CVČ Staškov. Hlasovanie: ZA: Mgr. Iveta Bartusková Peter Fuček JUDr. Štefan Pončka

12 K bodu č. 16: Stanovisko hlavného kontrolóra obce Staškov k prijatiu návratných zdrojov financovania ako návratnej bezúročnej finančnej výpomoci obciam a vyšším územným celkom na kompenzáciu výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020 Poslancom OZ boli predložené materiály vopred- bez pripomienok. Stanovisko hlavného kontrolóra obce Staškov k prijatiu návratných zdrojov financovania ako návratnej bezúročnej finančnej výpomoci obciam a vyšším územným celkom na kompenzáciu výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku B/ B E R I E N A V E D O M I E Stanovisko hlavného kontrolóra obce Staškov k prijatiu návratných zdrojov financovania ako návratnej bezúročnej finančnej výpomoci obciam a vyšším územným celkom na kompenzáciu výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku K bodu č. 16: Schválenie návratnej finančnej výpomoci od MF SR Poslancom OZ boli predložené materiály vopred- bez pripomienok. Prebiehala diskusia medzi poslancami a kontrolórom obce. Správa o hospodárení CVČ Staškov k

13 Schválenie prijatia návratných zdrojov financovania ako návratnej bezúročnej finančnej výpomoci obciam a vyšším územným celkom na kompenzáciu výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020 od MF SR vo výške Prijatie návratných zdrojov financovania ako návratnej bezúročnej finančnej výpomoci obciam a vyšším územným celkom na kompenzáciu výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020 od MF SR vo výške K bodu č. 17: Zmena a doplnok č. 1 Územného plánu Obce Staškov Poslancom OZ boli predložené materiály vopred- bez pripomienok. Prebiehala diskusia kedy bolo zdôraznená potreba regulácie výstavby rodinných domov v obci Staškov, kedy je nevyhnutné pozerať sa na celkový ráz dediny Staškov. Starosta obce navrhol, aby bolo v územnom pláne stanovené, že v obci sa môžu stavať samostatne stojace domy, nie radové výstavby. Tiež by mal nový územný plán zohľadňovať výšku stavaných budov najmä u podnikateľských subjektov. zdôraznil potrebu prešetrenia stavebnou komisiou. Zmena a doplnok č. 1 Územného plánu Obce Staškov. Návrh riešenia trasovania prístupovej komunikácie v lokalite výstavby rodinných domov IBV pod Kykuľou a regulatívy pri výstavbe rodinných domov a stavieb pre výrobu a služby.

14 K bodu č. 19: Zmluva o poskytovaní služieb pri zbere kuchynského odpadu (jedlé oleje a tuky ) so spoločnosťou Trafin Oil, s.r.o. Poslancom OZ boli predložené materiály vopred- bez pripomienok. Mgr. Jana Jakubčíková sa vyjadrila k výberu podmienok zmluvy s Trafin Oil, s.r.o., ktorá by bola najvýhodnejšia pre obec Staškov. Uzavretie zmluvy o poskytovaní služieb pri zbere kuchynského odpadu Trafin Oil, s.r.o., pričom za výmenu každých 50 litrov prepáleného oleja Obec Staškov obdrží od spoločnosti Trafin Oil, s.r.o. 10 litrov čistiacich prostriedkov. Uzavretie zmluvy o poskytovaní služieb pri zbere kuchynského odpadu Trafin Oil, s.r.o., pričom za výmenu každých 50 litrov prepáleného oleja Obec Staškov obdrží od spoločnosti Trafin Oil, s.r.o. 10 litrov čistiacich prostriedkov.

15 Poslancom OZ boli predložené materiály vopred- bez pripomienok. Starosta obce vysvetlil význam výberu poplatku za rozvoj a jeho prínos pre dedinu. Z tohto poplatku sa môže obec Staškov rozvíjať ( opravy a vybudovanie ciest, poulične osvetlenie do nových lokalít pri novostavbách, vybudovanie sietí a pod.). Možnosť zavedenia miestneho Poplatku za rozvoj v obci Staškov. B/ B E R I E N A V E D O M I E Možnosť zavedenia miestneho Poplatku za rozvoj v obci Staškov. Poslancom OZ boli predložené materiály vopred- bez pripomienok. Urgencia žiadosti o vybudovanie kanalizačných priepustov pri rodinnom dome s.č.. B/ ZAMIETA Urgenciu žiadosti o vybudovanie kanalizačných priepustov pri rodinnom dome s.č.. z dôvodu, že dažďová voda dostatočným spôsobom odteká do už vybudovaných kanalizačných priepustov.

16 Poslancom OZ boli predložené materiály vopred- bez pripomienok. Prebytočnosť majetku obce Staškov parcely CKN 740/6 o výmere 37 m2 druh pozemku trvalý trávny porast ( parcela oddelená z parcely CKN 740/2 o výmere 2551 m2 druh pozemku trvalý trávny porast, vytvorená GP číslo 185/2020 vytvorený Ing. Annou Tomašcovou, Komenského 135, Čadca dňa , úradne overil Ing. Terézia Targošová dňa pod číslom 1402/2020 ) a parcely CKN 234 o výmere 20 m2 druh pozemku trvalý trávny porast. Prebytočnosť majetku obce Staškov parcely CKN 740/6 o výmere 37 m2 druh pozemku trvalý trávny porast ( parcela oddelená z parcely CKN 740/2 o výmere 2551 m2 druh pozemku trvalý trávny porast, vytvorená GP číslo 185/2020 vytvorený Ing. Annou Tomašcovou, Komenského 135, Čadca dňa , úradne overil Ing. Terézia Targošová dňa pod číslom 1402/2020 ) a parcely CKN 234 o výmere 20 m2 druh pozemku trvalý trávny porast.

17 Poslancom OZ boli predložené materiály vopred- bez pripomienok. Zverejnenie zámeru odpredaja parciel CKN 740/6 o výmere 37 m2 druh pozemku trvalý trávny porast ( parcela oddelená z parcely CKN 740/2 o výmere 2551 m2 druh pozemku trvalý trávny porast, vytvorená GP číslo 185/2020 vytvorený Ing. Annou Tomašcovou, Komenského 135, Čadca dňa ,, úradne overil Ing. Terézia Targošová dňa pod číslom 1402/2020) a parcely CKN 234 o výmere 20 m2 druh pozemku trvalý trávny porast, žiadateľ Ján Jurga a manželka Oľga Jurgová,Staškov s.č. z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Osobitný zreteľ spočíva v tom, že predmetné parcely bezprostredne susedia s pozemkom žiadateľov a Obec Staškov predmetné parcely nevyužíva. Zverejnenie zámeru odpredaja prebytočného majetku obce v súlade s ustanovením 9a ods. (8) písmena e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí a to parcely CKN 740/6 o výmere 37 m2 druh pozemku trvalý trávny porast ( parcela oddelená z parcely CKN 740/2 o výmere 2551 m2 druh pozemku trvalý trávny porast, vytvorená GP číslo 185/2020 vytvorený Ing. Annou Tomašcovou, Komenského 135, Čadca dňa ,, úradne overil Ing. Terézia Targošová dňa pod číslom 1402/2020) a parcely CKN 234 o výmere 20 m2 druh pozemku trvalý trávny porast, žiadateľ Ján Jurga a manželka Oľga Jurgová,Staškov s.č. z dôvodu hodného osobitného zreteľa za cenu stanovenú podľa znaleckého posudku č. 2/2020 ( vypracoval znalec Ing. Vladimír Badura) 20 za m2. Dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva v tom, že predmetné parcely bezprostredne susedia s pozemkom žiadateľov a Obec Staškov predmetné parcely nevyužíva. Žiadatelia uhradia všetky poplatky spojené s prevodom predmetných nehnuteľností.

18 Poslancom OZ boli predložené materiály vopred- bez pripomienok. Žiadosť o opravu cestnej komunikácie na parcele CKN 4505/2 v kat. území Staškov. B/ BERI E NA V EDO MIE Žiadosť o opravu cestnej komunikácie na parcele CKN 4505/2 v kat. území Staškov a odporúča riešiť žiadosť v súčinnosti s obcou Raková. Poslancom OZ boli predložené materiály vopred- bez pripomienok. Sťažnosť na konanie firmy Madam, s.r.o. od Pani Ľudmily Kováčikovej, s.č. vo veci zatápania záhrady pri rodinnom dome.

19 B/ U K LA D Á Stavebnej komisii vykonať obhliadku vo veci sťažnosti na konanie firmy Madam, s.r.o. od Pani Ľudmily Kováčikovej, s.č. vo veci zatápania záhrady pri rodinnom dome. Poslancom OZ boli predložené materiály vopred- bez pripomienok. Žiadosť o predaj parciel CKN 1568/1 o výmere 27 m2 druh pozemku záhrada a CKN 1568/2 o výmere 40 m2 druh pozemku záhrada, žiadateľ Anna Határová, Staškov s.č.. B/ U K LA D Á Obecnému úradu dať vypracovať znalecký posudok na parcely CKN 1568/1 o výmere 27 m2 druh pozemku záhrada a CKN 1568/2 o výmere 40 m2 druh pozemku záhrada.

20 Poslancom OZ boli predložené materiály vopred- bez pripomienok. Prebytočnosť majetku obce Staškov parcela CKN 6522/23 o výmere 124 m2 druh pozemku zastavaná plocha ( parcela oddelená z parcely CKN 6522/13 o výmere 893 m2 druh pozemku zastavaná plocha, vytvorená GP číslo 22/2020 vytvorený Ing. Lukáš Marťák GEODET, Janka Kráľa /D dňa , úradne overil Ing. Terézia Targošová dňa pod číslom 1331/2020). Prebytočnosť majetku obce Staškov parcela CKN 6522/23 o výmere 124 m2 druh pozemku zastavaná plocha ( parcela oddelená z parcely CKN 6522/13 o výmere 893 m2 druh pozemku zastavaná plocha, vytvorená GP číslo 22/2020 vytvorený Ing. Lukáš Marťák GEODET, Janka Kráľa /D dňa , úradne overil Ing. Terézia Targošová dňa pod číslom 1331/2020). Poslancom OZ boli predložené materiály vopred- bez pripomienok. Zverejnenie zámeru odpredaja prebytočného majetku obce Staškov a to parcely CKN 6522/23 o výmere 124 m2 druh pozemku zastavaná plocha ( parcela oddelená z parcely CKN 6522/13 o výmere 893 m2 druh pozemku zastavaná plocha, vytvorená GP číslo 22/2020 vytvorený Ing. Lukáš Marťák GEODET, Janka Kráľa /D dňa , úradne overil Ing.

21 Terézia Targošová dňa pod číslom 1331/2020), žiadateľ Ivan Mojtek, Zákopčie s.č. z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Osobitý zreteľ spočíva v tom, že pozemok je priľahlý pozemku žiadateľa a Obec Staškov predmetnú parcelu nevyužíva. Zverejnenie zámeru odpredaja prebytočného majetku obce v súlade s ustanovením 9a ods.(8) písmena e) zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí a to parcely CKN 6522/23 o výmere 124 m2 druh pozemku zastavaná plocha ( parcela oddelená z parcely CKN 6522/13 o výmere 893 m2 druh pozemku zastavaná plocha, vytvorená GP číslo 22/2020 vytvorený Ing. Lukáš Marťák GEODET, Janka Kráľa /D dňa , úradne overil Ing. Terézia Targošová dňa pod číslom 1331/2020), žiadateľ Ivan Mojtek, Zákopčie s.č. z dôvodu hodného osobitného zreteľa za cenu stanovenú podľa znaleckého posudku č. 80/2020 ( vypracoval znalec Ing. Vladimír Kubinec) 13 za m2. Dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva v tom, že predmetná parcela bezprostredne susedí s pozemkom žiadateľa a Obec Staškov predmetnú parcelu nevyužíva. Žiadateľ uhradí všetky poplatky spojené s prevodom predmetnej nehnuteľnosti. Poslancom OZ boli predložené materiály vopred- bez pripomienok. A Žiadosť o potvrdenie súčinnosti s Obcou Staškov, žiadatelia Peter Tomek, Čadca, Jozef Belko, Staškov, Štefan Badura, Staškov a Ján Jurga, Staškov.

22 B/ Z A MI ETA Žiadosť o potvrdenie súčinnosti s Obcou Staškov, z odôvodnením, že Obec Staškov má záujem o vybudovanie inžinierských sietí, ale nebude finančne participovať na realizácii predmetného podnikateľského zámeru. Poslancom OZ boli predložené materiály vopred- bez pripomienok. Kontrolór obce sa vyjadril k právnej stránke prejednávanej žiadosti. Prebiehala diskusia poslancov OZ o prejednávanej žiadosti. Žiadosť o opätovné prejednanie odkúpenia parciel EKN 10770, EKN 10771, EKN kúpnou zmluvou zo dňa , žiadateľ Justín Kožák v zastúpení Irena Kožáková, Staškov s.č., z dôvodu nezaevidovania kúpnej zmluvy na katastrálnom úrade. B/ B E R I E N A V E D O M I E Žiadosť o opätovné prejednanie odkúpenia parciel EKN 10770, EKN 10771, EKN kúpnou zmluvou zo dňa , žiadateľ Justín Kožák v zastúpení Irena Kožáková, Staškov s.č., z dôvodu nezaevidovania kúpnej zmluvy na katastrálnom úrade.

23 Poslancom OZ boli predložené materiály vopred- bez pripomienok. Žiadosť o odstránenie miestneho rozhlasu pri rodinnom dome Staškov s.č., žiadateľ Jozef Veničák, Staškov s.č.. B/ Z A M IE T A Žiadosť o odstránenie miestneho rozhlasu pri rodinnom dome Staškov s.č., žiadateľ Jozef Veničák, Staškov s.č.. Zaslané poslancom OZ k nahliadnutiu - bez pripomienok. Predmetná žiadosť sa riešila spoločne s retardérom na Vyšnom konci obce Staškov. Bola zdôraznená nutnosť opatrení v predmetnej lokalite obce z dôvodu neprimeraným rýchlostiam. Dopravné prostriedky ako štvorkolky, autá, motorky ničia pozemky súkromných vlastníkov. Žiadosti boli smerované na Obecný úrad Staškov už aj v minulosti, problém sa neustále zväčšoval a preto starosta obce pristúpil k riešeniu.

24 Petíciu za umiestnenie zákazu vjazdu neoprávneným osobám lokalita Staškov Lazy, u Prachniarov, u Mravcov. B/ B E R I E N A V E D O M I E Petíciu za umiestnenie zákazu vjazdu neoprávneným osobám lokalita Staškov Lazy, u Prachniarov, u Mravcov. Zaslané poslancom OZ k nahliadnutiu - bez pripomienok. Žiadosť o zmenu Územného plánu obce Staškov na pozemky CKN 2002/1 a 2002/2, katastrálne územie Staškov, žiadateľ spoločnosť NANOKON, s.r.o. so sídlom Staškov s.č., z obytnej plochy na plochu pre Dom seniorov. B/ B E R I E N A V E D O M I E Žiadosť o zmenu Územného plánu obce Staškov na pozemky CKN 2002/1 a 2002/2, katastrálne územie Staškov, žiadateľ spoločnosť NANOKON, s.r.o. so sídlom Staškov s.č., z obytnej plochy na plochu pre Dom seniorov.

25 Zaslané poslancom OZ k nahliadnutiu - bez pripomienok. Žiadosť o zmenu Územného plánu obce Staškov v lokalite Staškov Lyngy a rozšírenie územia v danej lokalite za účelom začatia konania jednoduchých pozemkových úprav doplnenie klasifikácie bytovej výstavby spoločne s IBV, žiadateľ spoločnosť NANOKON, s.r.o. so sídlom Staškov s.č. a vlastníci predmetných pozemkov. B/ B E R I E NA V EDO MIE Žiadosť o zmenu Územného plánu obce Staškov v lokalite Staškov Lyngy a rozšírenie územia v danej lokalite za účelom začatia konania jednoduchých pozemkových úprav doplnenie klasifikácie bytovej výstavby spoločne s IBV, žiadateľ spoločnosť NANOKON, s.r.o. so sídlom Staškov s.č. a vlastníci predmetných pozemkov..

26 Zaslané poslancom OZ k nahliadnutiu - bez pripomienok. Žiadosť o odpredaj budovy s.č. 623 v katastrálnom území Staškov a zmenu územného plánu na parcele CKN 2101/1 na bytové a nebytové priestory, žiadateľ Peter Haluščák, Staškov s.č.. Žiadosť o odpredaj budovy s.č. 623 v katastrálnom území Staškov za účelom jej rekonštrukcie a ďalšieho využívania ako výrobno-skladovej a administratívnej kapacity pre potreby výroby nanotechnologických impregnácií Isokor s potenciálom vzniku nových pracovných miest v horizonte mesiacov, žiadateľ Ing. Marek Straňavský konateľ spoločnosti Rodinná firma, s.r.o. so sídlom Okružná, Čadca. Žiadosť o odpredaj budovy s.č. 623 v katastrálnom území Staškov za účelom využitia na kancelárske priestory administratívy a vybudovania obchodného centra s ponukou stavebného náradia, elektrického náradia, náhradných dielov, kotviacej techniky, drobného stavebného materiálu a záhradného náradia, žiadateľ EKONOMSERVIS,s.r.o. so sídlom Staškov, Staškov. B/ B E R I E N A V E D O M I E Žiadosť o odpredaj budovy s.č. 623 v katastrálnom území Staškov a zmenu územného plánu na parcele CKN 2101/1 na bytové a nebytové priestory, žiadateľ Peter Haluščák, Staškov s.č.. Žiadosť o odpredaj budovy s.č. 623 v katastrálnom území Staškov za účelom jej rekonštrukcie a ďalšieho využívania ako výrobno-skladovej a administratívnej kapacity pre potreby výroby nanotechnologických impregnácií Isokor s potenciálom vzniku nových pracovných miest v horizonte mesiacov, žiadateľ Ing. Marek Straňavský konateľ spoločnosti Rodinná firma, s.r.o. so sídlom Okružná, Čadca. Žiadosť o odpredaj budovy s.č. 623 v katastrálnom území Staškov za účelom využitia na kancelárske priestory administratívy a vybudovania obchodného centra s ponukou stavebného náradia, elektrického náradia, náhradných dielov, kotviacej techniky, drobného stavebného materiálu a záhradného náradia, žiadateľ EKONOMSERVIS,s.r.o. so sídlom Staškov, Staškov.

27 Zaslané poslancom OZ k nahliadnutiu - bez pripomienok. Prebiehala diskusia poslancov, ktorí sa zhodli na tom, že budova s.č. 623 je vhodná na predaj a to z ekonomického hľadiska, ktoré by bolo pre obec Staškov najvýhodnejšie. Kontrolór navrhol postup predaja a to formou dražby, ktorá by prichádzala do úvahy na základe zákonom stanovených podmienok. Žiadosť o odpredaj budovy s.č. 623 v katastrálnom území Staškov a zmenu územného plánu na parcele CKN 2101/1 na bytové a nebytové priestory, žiadateľ Peter Haluščák, Staškov s.č.. Žiadosť o odpredaj budovy s.č. 623 v katastrálnom území Staškov za účelom jej rekonštrukcie a ďalšieho využívania ako výrobno-skladovej a administratívnej kapacity pre potreby výroby nanotechnologických impregnácií Isokor s potenciálom vzniku nových pracovných miest v horizonte mesiacov, žiadateľ Ing. Marek Straňavský konateľ spoločnosti Rodinná firma, s.r.o. so sídlom Okružná, Čadca. Žiadosť o odpredaj budovy s.č. 623 v katastrálnom území Staškov za účelom využitia na kancelárske priestory administratívy a vybudovania obchodného centra s ponukou stavebného náradia, elektrického náradia, náhradných dielov, kotviacej techniky, drobného stavebného materiálu a záhradného náradia, žiadateľ EKONOMSERVIS,s.r.o. so sídlom Staškov, Staškov. B/ U K L A D Á Obecnému úradu dať vypracovať znalecký posudok na všeobecnú hodnotu budovy s.č. 623 vrátane príslušenstva a pozemku.

28 Zaslané poslancom OZ k nahliadnutiu - bez pripomienok. Žiadosť o prenájom kinosály pre účely nácviku hudobnej kapely, žiadatelia Dávid Gulčík, Staškov s.č. a Peter Čisecký, Staškov s.č.. B/ Z A M I E T A Žiadosť o prenájom kinosály pre účely nácviku hudobnej kapely, žiadatelia Dávid Gulčík, Staškov s.č. a Peter Čisecký, Staškov s.č.. Zaslané poslancom OZ k nahliadnutiu - bez pripomienok. Žiadosť o zmenu nájomcu nebytových priestorov budovy Staškov s.č. 25. V súčasnosti nájomca FO Dávid Babulják Sops, Svrčinovec, nový nájomca Pitbike parts, s.r.o., so sídlom Žilina Veľká Okružná s.č..

29 Zverejnenie zámeru prenájmu nebytových priestorov obce Staškov budova s.č. 25 v súlade s ustanovením 9a ods. (9) písmena c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí pre nájomcu Pitbike parts, s.r.o., so sídlom Žilina Veľká Okružná s.č. z dôvodu hodného osobitného zreteľa so začiatkom prenájmu od za nasledovných podmienok: - ročné nájomné 1309, 43, výmera cca 85,00m2, odber elektrickej energie a plynu si nájomca zabezpečí sám /prihlási si odberné miesto/, preddavok na vodné a stočné bude 5,75 mesačne, doba nájmu neurčitá s 3 mesačnou výpovednou dobou. Dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva v tom, že obec Staškov v súčasnej dobe priestory nevyužíva a dochádza k zmene právnej formy nájomcu. Zaslané poslancom OZ k nahliadnutiu - bez pripomienok. Poslanci diskutovali o oprave strechy na Zdravotnom stredisku. Žiadosť o rekonštrukciu strechy nad podkrovím byt č. v budove Staškov s.č. 589, z dôvodu zatekania pri silných dažďoch. B/ B E R I E N A V E D O M I E Žiadosť o rekonštrukciu strechy nad podkrovím byt č. v budove Staškov s.č. 589, z dôvodu zatekania pri silných dažďoch.

30 Zaslané poslancom OZ k nahliadnutiu - bez pripomienok. Žiadosť o poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi vo výške 100 podľa podmienok VZN Obce Staškov č. 2/2012 a odpustenie poplatku za omeškané platby za rok 2019 vo výške 38,22, žiadateľ Ivona Hejčíková, Staškov s.č.. Žiadosť o poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi vo výške 100 podľa podmienok VZN Obce Staškov č. 2/2012 a odpustenie poplatku za omeškané platby za rok 2019 vo výške 38,22, žiadateľ Ivona Hejčíková, Staškov s.č.. Zaslané poslancom OZ k nahliadnutiu - bez pripomienok. Žiadosť o zníženie nájmu nebytových priestorov na ihrisku FK Slavia Staškov, žiadateľ Peter Svrček PP music, so sídlom Ochodnica, Ochodnica.

31 Žiadosť o zníženie nájmu nebytových priestorov na ihrisku FK Slavia Staškov, žiadateľ Peter Svrček PP music, so sídlom Ochodnica, Ochodnica od až do , nové nájomné 100 eur/mesačne, preddavky na energie 50 eur/mesačne. Zaslané poslancom OZ k nahliadnutiu - bez pripomienok. Súhlas OZ s výkonom zárobkovej činnosti hlavného kontrolóra obce Staškov. Súhlas s výkonom činnosti hlavného kontrolóra obce Staškov podľa 18 ods. (1) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení. K bodu č. 18 Kompostéry na kuchynský odpad pre novostavby a občanov, ktorí nedostali kompostér prebiehala diskusia. Mgr. Jana Jakubčíková sa vyjadrila k jednotlivým možnostiam rozdávania kompostérov, ku podmienkam, kedy môžu kompostér občania dostať. Prebieha

32 zmena zákona, ktorá bude účinná od a z toho dôvodu sa musí riešiť v obci Staškov zabezpečenie spracovania kuchynských odpadov. Nakoľko bol program rokovania vyčerpaný, starosta vyhlásil rokovanie OZ za ukončené. V Staškove dňa Ing. Ladislav Šimčisko starosta obce Overovateľ I. Overovateľ II.