Verejné osvetlenie mesta Stupava

Veľkosť: px
Začať zobrazovať zo stránky:

Download "Verejné osvetlenie mesta Stupava"

Prepis

1 Koncepcia využitia GES Verejné osvetlenie mesta Stupava Finálna správa JÚN 2021 Energy Centre Bratislava, s.r.o. Ambrova 35, Bratislava, Slovenská republika tel: 02 / IČO: DIČ: web: IČ DPH: SK Zapísané: Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, Oddiel: Sro, Vložka č.: 44340/B

2

3

4 Názov publikácie: Koncepcia využitia GES Verejné osvetlenie mesta Stupava Referenčné číslo: ecbges_stupava_vo Číslo výtlačku: Výtlačok 1 z 1 Verzia: v011-final-8 Dátum: 17/06/2021 Rozsah správy : 18 Počet príloh : 0 Počet vyhotovení : 1 ks Spracovatelia: Ing. Marcel LAUKO, PhD. 2

5 OBSAH 1 ÚVOD 4 2 MOŽNOSTI ZABEZPEČENIA REKONŠTRUKCIE VEREJNÉHO OSVETLENIA 5 3 ČO JE GARANTOVANÁ ENERGETICKÁ SLUŽBA Výhody GES Riziká GES 7 4 ZHRNUTIE PROJEKTU MODERNIZÁCIE SÚSTAVY VEREJNÉHO OSVETLENIA MESTA STUPAVA 8 5 MOŽNOSTI VYUŽITIA GES PRI REALIZÁCII PROJEKTU MODERNIZÁCIE SÚSTAVY VEREJNÉHO OSVETLENIA MESTA STUPAVA Zmluvné nastavenie projektu časť GES Ekonomické parametre projektu GES 9 6 NÁVRH REALIZÁCIE OPATRENÍ MIMO GES Východiská Zmluvné nastavenie projektu časť mimo GES Ekonomické parametre projektu časť mimo GES 12 7 EKONOMICKÉ PARAMETRE CELÉHO PROJEKTU 14 8 ODPORÚČANÝ POSTUP 16 3

6 1 ÚVOD Tento dokument bol vypracovaný na základe objednávky Mesta Stupava na spracovanie Koncepcie využitia garantovanej energetickej služby pri rekonštrukcii verejného osvetlenia Mesta Stupava. Podkladom pre spracovanie koncepcie boli výsledky Auditu verejného osvetlenia mesta Stupava spracovaného spoločnosťou CEVO, s.r.o. Cieľom dokumentu je navrhnúť spôsob a rozsah využitia garantovanej energetickej služby pri realizácii projektu rekonštrukcie sústavy verejného osvetlenia Mesta Stupava vrátane návrhu ekonomických parametrov projektu a návrhu koncepcie zmluvného zabezpečenia projektu. 4

7 2 MOŽNOSTI ZABEZPEČENIA REKONŠTRUKCIE VEREJNÉHO OSVETLENIA Pred samotným hodnotením možností využitia garantovanej energetickej služby považujeme za vhodné uviesť prehľad možností organizačného a finančného zabezpečenia modernizácie a prevádzky sústav verejného osvetlenia v samosprávach. ZoD ZoD s financovaním GES Nájom Svetlo ako služba Popis Zmluva o dielo Zmluva o dielo Zmluva o energetickej Nájomná zmluva Zmluva o poskytovaní Štandardný spôsob s poskytnutím efektívnosti pre verejný Alternatívny spôsob. služieb zabezpečenia financovania. sektor Dodávateľ Alternatívny spôsob. rekonštrukcie aktív. Ako ZoD plus dodávateľ Poskytovateľ GES zrekonštruuje sústavu Poskytovateľ služby Dodávateľ spravidla zároveň poskytuje navrhuje, realizuje VO na vlastné náklady zrekonštruuje sústavu realizuje práce klientovi financovanie, a financuje opatrenia a následne novoinštalované VO na vlastné náklady a dodávky v súlade ktoré umožňuje v zmysle požiadaviek zariadenia a následne zabezpečuje s projektovou rozloženie úhrady za definovaných klientom. prenajíma samospráve jej kompletnú dokumentáciou. dielo na dlhšie časové Splácanie investície sa za dohodnuté nájomné. prevádzku. Samospráva obdobie. realizuje z úspor platí za poskytnuté energie, garantovaných osvetlenie. poskytovateľom GES. Vlastníctvo aktív Sústava VO je vo vlastníctve samosprávy. Novo-inštalované zariadenia prechádzajú do vlastníctva samosprávy hneď po dodaní diela Zabezpečuje samospráva z vlastných alebo úverových zdrojov Sústava VO je vo Sústava VO je vo Pôvodné časti sústavy vlastníctve samosprávy. vlastníctve samosprávy. sú vo vlastníctve Novo-inštalované Novo-inštalované samosprávy. Novoinštalované zariadenia prechádzajú zariadenia prechádzajú do vlastníctva do vlastníctva (prenajímané) samosprávy hneď po samosprávy hneď zariadenia sú vo dodaní diela ukončení rekonštrukcie vlastníctve dodávateľa. Financovanie investície Zabezpečuje dodávateľ. Zabezpečuje Zabezpečuje dodávateľ. Samospráva spláca poskytovateľ GES. Samospráva platí v dohodnutých Samospráva platí splátkach. splátky investície nájomné. a odmenu za služby v závislosti na dosiahnutí garantovaných úspor. Prevádzka sústavy verejného osvetlenia Zodpovedá samospráva Zodpovedá samospráva Zodpovedá samospráva. Poskytovateľ GES zodpovedá za údržbu zariadení inštalovaných v rámci projektu Výhody - Jednoduchý overený model, - Úplná kontrola samosprávy - Potreba zabezpečiť financovanie - Úverové financovanie zvyšuje zadĺženosť - Jednoduchý overený model, - Úplná kontrola samosprávy - Financuje dodávateľ - Môže mať negatívny dopad na zadĺženosť - Garantované úspory energie - Financuje poskytovateľ - Nezvyšuje zadĺženosť Nevýhody - Chýbajúce skúsenosti na strane samospráv - Často Potreba kombinovať s inou zmluvou Závisí na podmienkach zmluvy. Môžu zabezpečovať obe strany. - Financovanie z bežného rozpočtu - Nezvyšuje zadĺženosť - Samospráva nevlastní sústavu VO - Problematická organizácia prevádzky celú Pôvodné časti sústavy sú vo vlastníctve samosprávy. Novoinštalované zariadenia sú vo vlastníctve poskytovateľa služby. Zabezpečuje dodávateľ. Samospráva platí odmenu za poskytnutú službu. Zvyčajne zabezpečuje poskytovateľ služby. Za pôvodné časti sústavy môže zodpovedať samospráva. - Financovanie z bežného rozpočtu - Nezvyšuje zadĺženosť - Samospráva nevlastní sústavu VO - Problematická organizácia prevádzky celú 5

8 3 ČO JE GARANTOVANÁ ENERGETICKÁ SLUŽBA Garantovaná energetická služba GES (medzinárodne známejšia pod označením Energy Performance Contracting EPC) je celosvetovo osvedčenou a používanou metódou pre zvyšovanie energetickej efektívnosti budov a zariadení s garanciou dosiahnutia plánovaných výsledkov predovšetkým v podobe úspor energie a súvisiacich prevádzkových nákladov. Poskytovanie garantovanej energetickej služby v podmienkach Slovenska upravuje Zákon č. 321/2014 Z.z. o energetickej efektívnosti (konkrétne 17, 18 a 19) v znení Zákona č. 4/2019 Z.z ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 321/2014 Z. z. o energetickej efektívnosti. Na základe legislatívneho rámca, ako aj zaužívanej praxe možno za základný princíp GES považovať garanciu poskytovateľa služby za dosiahnutie zmluvne dohodnutých úspor. Toto v praxi zjednodušene znamená, že ak klient nič neušetrí, nemusí ani nič poskytovateľovi služby zaplatiť. Pre klientov z verejného sektora, ku ktorým patria aj samosprávy, platí tento princíp na základe legislatívnej úpravy zavedenej zákonom č. 4/2019 Z.z. v plnom rozsahu. Okrem garancie úspor je ďalšou významnou charakteristikou GES odbremenenie klienta od technickej prípravy projektu, nakoľko za túto nesie zodpovednosť poskytovateľ služby, ktorý konkrétne riešenie navrhuje. Nezanedbateľným prínosom GES je tiež možnosť financovania potrebných investícií zo strany poskytovateľa služby. Túto investíciu potom klient spláca z dosiahnutých úspor. Od februára 2019 je významnou črtou GES, že projekty realizované týmto spôsobom v súlade s legislatívnou úpravou zavedenou zákonom č. 4/2019 Z.z. neovplyvňujú zadĺženosť klientov vo verejnom sektore. Z uvedenej legislatívnej úpravy vyplýva povinnosť verejných subjektov, v prípade realizácie projektov GES, realizovať tieto projekty prostredníctvom vzorovej zmluvy o energetickej efektívnosti pre verejný sektor, ktorá jednoznačne definuje hlavné princípy a podmienky projektov. Povinnosť realizovať projekty GES prostredníctvom vzorovej zmluvy o energetickej efektívnosti pre verejný sektor zabezpečuje súlad realizovaných projektov s usmernením Európskeho štatistického úradu (Eurostat Guidance Note: The Recording of Energy Performance Contracts in Government Accounts) a nadväzujúcou používateľskou príručkou (A Guide to the Statistical Treatment of Energy Performance Contracts). Uvedené dokumenty okrem možnosti vykazovať projekty GES mimo verejného dlhu, definujú tiež podmienky za ktorých je takýto postup možný. Za základné podmienky ovplyvňujúce obsah a spôsob implementácie projektov možno považovať: Trvanie minimálne 8 rokov. Oprávnená iba inštalácia aktív prinášajúcich úspory energie (investície do dodatočnej miestnej výroby energie mimo KVET maximálne do 50% investičných nákladov). Na pokrytie prevádzkových platieb (splátka investície vrátane nákladov financovania a úhrady za služby) je možné využiť iba úspory energie. Prevádzkové platby (navýšené o prípadné vládne financovanie) nesmú prevyšovať úspory celkovo aj po jednotlivých rokoch. Poskytovateľ GES zodpovedá za zabezpečenie prevádzkyschopnosti aktív počas celého trvania zmluvy. Musí byť možnosť upraviť (znížiť) platby klienta v prípade nedosahovania úspor. Pridelení nadúspor musia ísť minimálne 2/3 poskytovateľovi GES. Poskytovateľ GES musí byť zodpovedný za návrh technického riešenia. Projekt musí byť financovaný poskytovateľom GES a následne splácaný z dosiahnutých úspor nákladov na energie. 3.1 Výhody GES Na základe doterajších praktických skúseností je možné konštatovať, že výhody realizácie projektov zvyšovania energetickej efektívnosti prostredníctvom GES výrazne prevažujú nad možnými rizikami. Za najvýznamnejšie výhody pritom možno uvažovať: 6

9 Orientácia na výsledok, nie na realizované opatrenia. T.j. cieľom tak prijímateľa, ako aj poskytovateľa GES je dosiahnutie úspor energie a súvisiacich prevádzkových nákladov, pričom zodpovednosť za návrh vhodných opatrení nesie poskytovateľ GES. Tento princíp sa prejavuje tiež vo fáze verejného obstarávania, kde prijímateľ služby neobstaráva konkrétne technické riešenie, ale obstaráva zmluvne garantované dosiahnutie úspor pri spotrebe energie pri dosiahnutí požadovaných prevádzkových parametrov budov a zariadení. Garancia úspor. Už z definície uvedenej v zákone vyplýva závislosť odmeny poskytovateľa od skutočného dosiahnutia dohodnutého výsledku (úspor). V praxi to znamená, že prijímateľ služby platí poskytovateľovi služby len takú časť zmluvnej odmeny, ktorá je priamo úmerná skutočne dosiahnutým úsporám (v pomere ku garantovaným úsporám). Súčasťou zmluvy o energetickej efektívnosti je štandarde detailná metodika upravujúca výpočet úspor vo vzťahu k reálnym klimatickým a prevádzkovým podmienkam a k plneniu dohodnutých prevádzkových parametrov. Prenos technických rizík na poskytovateľa služby. Na rozdiel od bežne používaného postupu, keď obstarávateľ zvlášť obstaráva projekt a zvlášť dodávateľa naprojektovaného riešenia, pričom zodpovednosť za dosiahnutie očakávaných úspor nenesie ani jeden z nich, pri GES znáša všetky riziká súvisiace s návrhom, projektovaním, realizáciou a následnou výkonnosťou opatrení (a v prípade dohody tiež s ich prevádzkovaním) poskytovateľ GES. Financovanie investície poskytovateľom GES (bez zvyšovania zadĺženosti klientov vo verejnom sektore). Zabezpečenie financovania investičných nákladov zo strany poskytovateľa GES je často využívanou súčasťou projektov najmä vo verejnom sektore. Vzhľadom k tomu, že tieto investičné náklady sú následne splácané z reálne dosiahnutých úspor energie (bežné výdavky) je tento postup rozpočtovo neutrálny, t.j. nezvyšuje nároky na zvyšovanie objemu kapitálového ani bežného rozpočtu. Dodatočným benefitom zavedeným zákonom č. 4/2019 Z.z. je vykazovanie takéhoto financovania mimo verejného dlhu. 3.2 Riziká GES Vzhľadom k tomu, že garantované energetické služby predstavujú komplexný prístup k riešeniu problematiky energetickej efektívnosti budov a zariadení, sú s realizáciou projektov tohto typu spojené tiež (tak ako pri iných spôsoboch realizácie) určité riziká. Na základe praktických skúseností zo slovenského trhu je ale možné skonštatovať, že značnú časť rizík je možné eliminovať. Napriek tomu možno za najpodstatnejšie riziká najčastejšie ovplyvňujúce výsledky projektov považovať: Podcenenie prípravy projektu. Príprava úspešného projektu GES vyžaduje zodpovednú prípravu tak po stránke technickej (podrobné znalosti o aktuálnom stave budov a reálnych možnostiach jeho zlepšenia) ako aj po stránke právnej (príprava zmluvy postihujúcej všetky detaily dlhodobého zmluvného vzťahu). Toto riziko je možné eliminovať angažovaním skúseného poradcu s praktickými skúsenosťami s prípravou a obstarávaním projektov GES vo verejnom sektore. Riziko nedosiahnutia úspor. Napriek zodpovednej príprave projektu sa v ojedinelých prípadoch môže stať, že dohodnutý objem úspor energie a prevádzkových nákladov nebude dosiahnutý. Pri projektoch GES je toto riziko zmluvne ošetrené a úplne prenesené na poskytovateľa GES, ktorý je v takomto prípade povinný uhradiť zmluvne definovanú pokutu. V slovenských podmienkach sa počas celej histórie využívania projektov GES/EPC (t.j. od konca 90. rokov 20. storočia) nestalo, že by poskytovateľ GES túto pokutu neuhradil. Vo viacerých prípadoch tiež poskytovatelia GES implementovali na vlastné náklady dodatočné opatrenia vedúce k dosiahnutiu garantovaných úspor. 7

10 4 ZHRNUTIE PROJEKTU MODERNIZÁCIE SÚSTAVY VEREJNÉHO OSVETLENIA MESTA STUPAVA Na základe auditu sústavy verejného osvetlenia mesta Stupava a v ňom prezentovaných návrhov riešení je možné parametre uvažovaného projektu zhrnúť nasledovne: Projekt modernizácie je postavený na nasledovných bodoch: O Unifikácia a modernizácia svetelných miest O Zníženie energetickej náročnosti sústavy O Zvýšenie spoľahlivosti verejného osvetlenia O Zvýšenie estetického vzhľadu verejného osvetlenia Rozsah projektu je navrhovaný nasledovne: O Výmena svietidiel O Doplnenie svietidiel O Výmena a doplnenie stožiarov a výložníkov O Úprava, výmena a doplnenie rozvádzačov verejného osvetlenia O Doplnenie a rekonštrukcia vedení Navrhovaný rozsah projektu umožňuje tiež prípravu na neskoršiu inštaláciu SMART technológií podľa požiadaviek mesta. Celkové investičné náklady projektu sú odhadované v sume ,06 EUR bez DPH ( ,87 EUR s DPH), z toho O Investičné náklady opatrení prinášajúcich úspory energie (výmena svietidiel) sú odhadované v sume ,12 EUR bez DPH ( ,14 EUR s DPH) O Investičné náklady opatrení neprinášajúcich úspory energie (rekonštrukcia + výstavba nových častí) sú odhadované v sume ,94 EUR bez DPH ( ,73 EUR s DPH) Úspory nákladov na energiu (v cenách roku 2019) sú odhadované v sume ,98 EUR bez DPH (62 625,57 EUR s DPH) Predpokladané náklady na prevádzku a údržbu modernizovanej sústavy verejného osvetlenia sú v sume ,00 EUR bez DPH (31 446,00 EUR s DPH) 8

11 5 MOŽNOSTI VYUŽITIA GES PRI REALIZÁCII PROJEKTU MODERNIZÁCIE SÚSTAVY VEREJNÉHO OSVETLENIA MESTA STUPAVA Na základe rozsahu uvažovaného projektu modernizácie sústavy verejného osvetlenia mesta Stupava je zrejmé, že projekt ako celok nie je možné pri aktuálnych legislatívnych požiadavkách realizovať prostredníctvom garantovanej energetickej služby (GES). Dôvodom sú predovšetkým opatrenia neprinášajúce úsporu energie (výmena vedení, výložníkov, stožiarov a rozvádzačov verejného osvetlenia a nová výstavba) zahrnuté do projektu. V zmysle usmernenia Európskeho štatistického úradu (Eurostat Guidance Note: The Recording of Energy Performance Contracts in Government Accounts) a súvisiacej používateľskej príručky (A Guide to the Statistical Treatment of Energy Performance Contracts), ktorých podmienky musia projekty GES realizované verejnými subjektami na Slovensku spĺňať, môžu byť do projektov GES zahrnuté iba opatrenia prinášajúce úspory energie. Napriek vyššie uvedenému konštatovaniu existuje priestor aspoň pre čiastočné využitie GES. Tento spočíva v rozdelení realizácie projektu na dve samostatné, ale spoločne realizované zmluvy. Opatrenia prinášajúce úsporu energie (t.j. výmena svietidiel) budú realizované ako GES prostredníctvom vzorovej zmluvy o energetickej efektívnosti pre verejný sektor. Ostatné opatrenia (neprinášajúce úspory energie) budú realizované prostredníctvom iného typu zmluvy. V prípade realizácie projektu modernizácie verejného osvetlenia vyššie uvedeným spôsobom (kombináciou GES s iným typom zmluvy) je potrebné okrem celkového hodnotenia projektu posúdiť tiež jednotlivé časti projektu samostatne tak z hľadiska zmluvného ako aj z hľadiska ekonomického. Hodnotenie časti projektu realizovaného mimo GES bude popísané samostatne v nasledujúcej kapitole, nakoľko v tejto oblasti existuje viacero možností nastavenia. 5.1 Zmluvné nastavenie projektu časť GES Opatrenia prinášajúce úspory energie realizované prostredníctvom GES musia byť povinne realizované na základe vzorovej zmluvy o energetickej efektívnosti pre verejný sektor, ktorá je zverejnená na webstránke Ministerstva hospodárstva SR Rozsah Obnovy, ktorej realizácia bude súčasťou predmetu tejto zmluvy by mal v zmysle odporúčaní auditu sústavy verejného osvetlenia mesta Stupava pozostávať z: - Demontáž, odvoz a likvidácia 1402 ks pôvodných svietidiel - Dodávka a montáž 1507 ks nových LED svietidiel (vrátane doplnenia pre splnenie normatívnych požiadaviek) Služby, ktorých poskytovanie počas celého zmluvného obdobia bude tiež súčasťou predmetu tejto zmluvy by mali zahŕňať minimálne: - Všetky činnosti potrebné k zabezpečeniu prevádzkyschopnosti aktív (svietidiel) inštalovaných v rámci plnenia zmluvy 5.2 Ekonomické parametre projektu GES Pri hodnotení ekonomiky časti energeticky efektívnej časti projektu realizovanej prostredníctvom GES je potrebné zohľadniť vyplývajúce z aktuálne platných požiadaviek na GES projekty. Ide predovšetkým o nasledovné: 1. Poskytovateľ GES zodpovedá za návrh konečného technického riešenia a teda aj za súvisiacu projektovú prípravu. 2. Poskytovateľ GES musí zabezpečiť financovanie projektu. 9

12 3. Poskytovateľ GES zodpovedá za zabezpečenie prevádzkyschopnosti inštalovaných aktív počas celej doby trvania zmluvného vzťahu t.j. musí zabezpečiť údržbu a prípadné revízie aktív inštalovaných v rámci projektu GES. 4. Celková cena projektu skladajúca sa z ceny investície (vrátane projektovej prípravy a nákladov financovania) a ceny súvisiacich služieb počas trvania projektu musí byť plne pokrytá z úspor nákladov na energie. Na základe uvedeného je zrejmé, že prostredníctvo GES môžu byť z úspor nákladov na energie prefinancované investičné náklady a údržba aktív inštalovaných v rámci realizácie energeticky efektívnych opatrení výmeny svietidiel. V zmysle odhadov auditu sústavy verejného osvetlenia mesta Stupava môže byť celková hodnota projektu GES časti projektu stanovená nasledovne: Hodnota 01 Čistá investícia GES (materiál + montáž) ,12 EUR bez DPH 02 Náklady financovania (20% z 01) ,02 EUR bez DPH 03 Celková investícia GES (01+02) ,14 EUR bez DPH 04 Ročné náklady na údržbu 7 000,00 EUR bez DPH 05 Ročné náklady na manažment projektu 2 000,00 EUR bez DPH 06 Ročné úspory nákladov na energie ,98 EUR bez DPH 07 Čisté ročné úspory nákladov ( ) ,98 EUR bez DPH 08 Návratnosť celkovej investície (03/07) 11 rokov 09 Celková hodnota projektu (03+08*(04+05)) ,14 EUR bez DPH 10

13 6 NÁVRH REALIZÁCIE OPATRENÍ MIMO GES 6.1 Východiská Pre opatrenia a investície, ktoré neprinášajú úspory energie a musia byť realizované mimo GES boli možnosti nastavenia zmluvného rámca a spôsobu financovania navrhnuté s ohľadom na nasledovné východiská: 1/ Navrhovaný súbor opatrení Mimo projektu GES budú v rámci realizácie modernizácie sústavy verejného osvetlenia mesta Stupava realizované všetky opatrenia špecifikované v návrhu auditu sústavy verejného osvetlenia mesta Stupava s výnimkou výmeny a doplnenia svietidiel v zmysle časti 3.1 tohto dokumentu. Investičné náklady týchto opatrení sú odhadované v sume ,94 EUR bez DPH a pokrývajú náklady na materiál a prácu potrebné k realizácii opatrení. Nezahŕňajú však náklady na projektovú prípravu a náklady financovania. 2/ Projektová príprava Zodpovednosť za projektovú prípravu projektu môže byť vo všeobecnosti buď na samospráve, alebo na vybranom dodávateľovi. V druhom prípade ide o využitie tzv. Design&Build postupu, pri ktorom je tak za návrh ako aj za realizáciu opatrení zodpovedný dodávateľ, čím je väčšina technických rizík prenesená z obce na vybraného dodávateľa. V prípade využitia GES pre realizáciu energeticky efektívnych opatrení, musí riešenie (t.j. parametre a vlastnosti svietidiel) navrhovať poskytovateľ GES. 3/ Súvisiace služby Okrem projektovej prípravy a realizácie opatrení, ovplyvňuje celkovú cenu projektu tiež rozsah služieb súvisiacich s realizáciou a tiež následnou prevádzkou opatrení. Tieto služby sa môžu pohybovať v nasledovnom rozsahu (možná je tiež kombinácia jednotlivých služieb): - štandardná (zákonná) záruka súčasť základnej realizačnej ceny, - rozšírená (z časového hľadiska) záruka za funkčnosť cena závisí od dĺžky požadovanej záruky. V prípade časti projektu GES je záruka za prevádzkyschopnosť zariadení počas celého trvania zmluvy povinná. - dlhodobá záruka za dosahovanie požadovaných prevádzkových parametrov (spojená s prevádzkou inštalovaných zariadení), V prípade časti projektu realizovanej mimo GES uvažujeme iba so základným rozsahom záruky bez dopadu na odhadované investičné náklady. Z hľadiska prevádzky inštalovaných zariadení, táto môže byť zabezpečená samotným dodávateľom rekonštrukcie alebo ďalším tretím subjektom (okrem údržby zariadení inštalovaných v rámci GES časti projektu). Obe alternatívy sú zohľadnené pri návrhu zmluvného rámca. 4/ Financovanie Bežnou súčasťou implementácie obdobných projektov zvyšovania energetickej efektívnosti je zo strany dodávateľa len prefinancovanie realizačnej fázy projektu. V niektorých prípadoch môže byť pre samosprávy výhodné požadovať tiež dlhodobé financovanie realizovaných opatrení, pri ktorom obec spláca investíciu (vrátane nákladov financovania) pravidelnými splátkami počas dohodnutého obdobia. Špecifickým prípadom 11

14 je požiadavka na zabezpečenie dlhodobého financovania, ktoré neovplyvní zadĺženosť obce. Toto je možné dosiahnuť prostredníctvom garantovanej energetickej služby (v tomto prípade vyčlenené do samostatnej časti projektu), alebo prostredníctvom dodávateľského financovania, pri ktorom nedochádza k odpredaju pohľadávky finančnej inštitúcii. Celková výška nákladov financovania závisí od bonity samosprávy a od požadovanej dĺžky financovania. Pre hodnotený projekt uvažujeme s možným financovaním na 11, resp. 15 rokov. Finančné náklady 11 ročného financovania je možné na základe aktuálnej trhovej situácie odhadovať na približne 20% z hodnoty investície. Pri 15 ročnom financovaní dosiahnu tieto náklady až 38% z hodnoty investície. Okrem dodávateľského financovania bola vyhodnotená tiež alternatíva financovania tejto časti projektu modernizácie z vlastných zdrojov mesta. 6.2 Zmluvné nastavenie projektu časť mimo GES Voľba optimálneho nastavenia zmluvného rámca projektu v kombinácii so vzorovou zmluvou o energetickej efektívnosti pre verejný sektor závisí od rozhodnutia samosprávy, či požaduje do projektu zahrnúť tiež budúcu prevádzku a údržbu sústavy verejného osvetlenia, alebo či túto činnosť obstará samostatne. V oboch prípadoch je možné za vhodný zmluvný model pre realizáciu opatrení použiť zmluvu o dielo, kde predmetom plnenia bude: - Príprava realizačnej projektovej dokumentácie v rozsahu definovanom v audite sústavy verejného osvetlenia. - Realizácia opatrení v zmysle pripravenej projektovej dokumentácie. - Poskytnutie záruky na dodávky a práce v požadovanom rozsahu. - Voliteľne: Poskytnutie dodávateľského financovania (s alebo bez možnosti odpredaja pohľadávky finančnej inštitúcii) na požadovanú dobu. Zmluva o dielo musí obsahovať ustanovenia, ktoré zabezpečia súlad a nadväznosť jej ustanovení na zmluvu o energetickej efektívnosti pre verejný sektor, prostredníctvom ktorej budú realizované opatrenia na dosiahnutie úspor energie. Pre zabezpečenie budúcej prevádzky a údržby sústavy verejného osvetlenia je potrebné doplniť samostatnú časť do zmluvy o dielo (v prípade zahrnutia do projektu) alebo uzatvoriť samostatnú zmluvu o poskytovaní služieb prevádzky sústavy verejného osvetlenia. Predmet plnenia musí byť v oboch prípadoch minimálne v rozsahu podľa kapitoly 3.3 Technickej správy k modernizácii verejného osvetlenia, ktorá tvorí súčasť Auditu verejného osvetlenia mesta Stupava. V oboch prípadoch je potrebné jednoznačne vymedziť rozsah činností súvisiacich so zabezpečením prevádzkyschopnosti aktív inštalovaných v rámci GES časti projektu, ktoré sú zabezpečované v rámci plnenia zmluvy o energetickej efektívnosti. 6.3 Ekonomické parametre projektu časť mimo GES Na základe vyhodnotenia požiadaviek, východísk a parametrov uvedených vyššie boli z pohľadu financovania hodnotené nasledovné varianty zabezpečenia časti projektu realizovanej mimo GES: A Zmluva o dielo bez dodávateľského financovania B Zmluva o dielo s dodávateľským financovaním na 11 rokov 12

15 C Zmluva o dielo s dodávateľským financovaním na 15 rokov Finančné parametre časti projektu mimo GES pre jednotlivé alternatívy financovania sú zhrnuté v nasledovnej tabuľke: Variant A Variant B Variant C EUR bez DPH EUR bez DPH EUR bez DPH Čistá investícia mimo GES (materiál + montáž) , , ,94 Náklady financovania (B: 20% z 01; C: 38% z 01) , ,70 Celková investícia mimo GES (01+02) , , ,64 Ročná splátka (B: 03/12; C: 03/15) N/A , ,04 Náklady na prevádzku a údržbu časti projektu mimo GES sú pre všetky alternatívy odhadované v sume ,00 EUR bez DPH. 13

16 7 EKONOMICKÉ PARAMETRE CELÉHO PROJEKTU V nadväznosti na definovanie parametrov financovania pre časť mimo GES sú v tejto kapitole prezentované celkové parametre projektu ako celku. V prípade finančného variantu C bola na dobu 15 rokov upravená tiež dĺžka trvania zmluvného vzťahu pre časť projektu realizovanú prostredníctvom GES. Výsledné hodnoty parametrov sú zhrnuté v nasledovných tabuľkách tak bez DPH ako aj s DPH (Variant A-1 popisuje využitie bankového úveru mestom na financovanie časti mimo GES): Variant A Variant A-1 Variant B Variant C EUR bez DPH EUR bez DPH EUR bez DPH EUR bez DPH 01 Trvanie projektu 11rokov 11rokov 11rokov 15rokov 02 Čistá investícia GES (materiál + montáž) , , , ,12 03 Náklady financovania (A+B: 20% z 02; C: 38% z 02) , , , ,45 04 Celková investícia GES (02+03) , , , ,57 05 Čistá investícia mimo GES (materiál + montáž) , , , ,94 06 Náklady financovania (B: 20% z 09; C: 38% z 09) 7 793, , ,70 07 Celková investícia mimo GES (05+06) , , , ,64 08 Celková investícia PROJEKT (04+07) , , , ,21 09 Ročné náklady na údržbu a manažment GES 9 000, , , ,00 10 Celkové náklady na údržbu a manažment GES (01*09) , , , ,00 11 Ročné náklady na údržbu mimo GES , , , ,00 12 Celkové náklady na údržbu mimo GES (01*11) , , , ,00 13 Ročné úspory energie , , , ,98 14 Celkové úspory energie (01*13) , , , ,67 15 Celková hodnota PROJEKT ( ) , , , ,21 16 Čistá celková hodnota PROJEKT (15-14) , , , ,54 17 Jednorázová platba za dielo mimo GES po odovzdaní , ,94 0,00 0,00 18 Ročná splátka GES vrátane údržby a manažmentu (04/ ) , , , ,37 19 Ročná splátka investície mimo GES (07/01) ,68 (**) , ,04 20 Ročná platba za údržbu mimo GES (11) , , , ,00 21 Ročná platba za elektrinu , , , ,36 22 Celková ročná platba ( ) ,19 (*) , , ,77 23 Aktuálne náklady na údržbu (podľa auditu) , , , ,23 24 Ročné navýšenie rozpočtu ( ) ,378 (*) , , ,21 (*) Hodnoty nezohľadňujú jednorazovú úhradu ceny diela mimo GES po odovzdaní (financovanú z rozpočtu samosprávy) (**) Priemerná ročná hodnota počas celého trvania projektu 14

17 Variant A Variant A-1 Variant B Variant C EUR bez DPH EUR bez DPH EUR bez DPH EUR bez DPH 01 Trvanie projektu 11rokov 11rokov 11rokov 15rokov 02 Čistá investícia GES (materiál + montáž) , , , ,14 03 Náklady financovania (A+B: 20% z 02; C: 38% z 02) , , , ,53 04 Celková investícia GES (02+03) , , , ,67 05 Čistá investícia mimo GES (materiál + montáž) , , , ,73 06 Náklady financovania (B: 20% z 09; C: 38% z 09) 9 352, , ,04 07 Celková investícia mimo GES (05+06) , , , ,77 08 Celková investícia PROJEKT (04+07) , , , ,44 09 Ročné náklady na údržbu a manažment GES , , , ,00 10 Celkové náklady na údržbu a manažment GES (01*09) , , , ,00 11 Ročné náklady na údržbu mimo GES , , , ,00 12 Celkové náklady na údržbu mimo GES (01*11) , , , ,00 13 Ročné úspory energie , , , ,57 14 Celkové úspory energie (01*13) , , , ,55 15 Celková hodnota PROJEKT ( ) , , , ,44 16 Čistá celková hodnota PROJEKT (15-14) , , , ,89 17 Jednorázová platba za dielo mimo GES po odovzdaní , ,73 0,00 0,00 18 Ročná splátka GES vrátane údržby a manažmentu (04/ ) , , , ,44 19 Ročná splátka investície mimo GES (07/01) ,82 (**) , ,85 20 Ročná platba za údržbu mimo GES (11) , , , ,00 21 Ročná platba za elektrinu , , , ,36 22 Celková ročná platba ( ) ,75 (*) , , ,65 23 Aktuálne náklady na údržbu (podľa auditu) , , , ,28 24 Ročné navýšenie rozpočtu ( ) ,45 (*) , , ,45 (*) Hodnoty nezohľadňujú jednorazovú úhradu ceny diela mimo GES po odovzdaní (financovanú z rozpočtu samosprávy) (**) Priemerná ročná hodnota počas celého trvania projektu Na základe uvedeného prehľadu (a predovšetkým čistej hodnoty projektu) je možné odporučiť realizáciu projektu buď prostredníctvom Variantu A (financovanie časti mimo GES zo zdrojov mesta) alebo prostredníctvom Variantu B (financovanie časti mimo GES prostredníctvom dodávateľského financovania na 11 rokov) v závislosti od možností rozpočtu mesta. 15

18 8 ODPORÚČANÝ POSTUP Na základe zistených parametrov projektu rekonštrukcie sústavy verejného osvetlenia Mesta Stupava prezentovaných v tomto dokumente odporúčame využitie garantovanej energetickej služby ako nástroja, ktorý umožní dosiahnuť predpokladané úspory s garanciou výsledku a zároveň využiť aspoň čiastočne externé financovanie bez zvýšenia zadĺženosti. V prípade rozhodnutia o tejto forme realizácie projektu odporúčame využiť podporu poradcu, ktorý má skúsenosti s prípravou a realizáciou verejných obstarávaní komplexných projektov garantovaných energetických služieb (t.j. v kombinácii s ďalšími zmluvami) vrátane prípravy potrebných zmlúv. Náklady na takéto poradenstvo je možné odhadovať v objeme 5 10 tis. EUR bez DPH (vrátane zabezpečenia procesu verejného obstarávania) v závislosti od skúseností a kvalifikácie poradcu. 16