SPRÁVA o činnosti a hospodárení Kysuckého kultúrneho strediska v Čadci za rok 2015

Veľkosť: px
Začať zobrazovať zo stránky:

Download "SPRÁVA o činnosti a hospodárení Kysuckého kultúrneho strediska v Čadci za rok 2015"

Prepis

1 SPRÁVA o činnosti a hospodárení Kysuckého kultúrneho strediska v Čadci za rok 2015 Február 2016

2 Správa o činnosti a hospodárení kultúrnej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja za rok 2015 Kysucké kultúrne stredisko v Čadci Úlohy a miesto kultúrnej organizácie v národnom systéme kultúrnych organizácií Kysucké kultúrne stredisko v Čadci (KKS v Čadci), ktoré od roku 2002 realizuje svoju činnosť v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, vychádza zo svojho poslania a svojou prácou a aktivitami sa podieľa na vytváraní podmienok pre rozvoj miestnej kultúry, záujmovej umeleckej činnosti, zachovávaním ľudových tradícií a remesiel, zabezpečuje kultúrne, spoločenské a vzdelávacie podujatia pre všetky vekové a sociálne skupiny obyvateľov, organizuje významné regionálne, krajské, národné i medzinárodné prehliadky a festivaly s dlhoročnou tradíciou, sprostredkováva umelecké a kultúrne hodnoty iných regiónov Slovenska, realizuje spoločné podujatia so zahraničnými partnermi, poskytuje odbornú a metodickú pomoc, zbiera a poskytuje informácie z oblasti kultúrneho života. KKS v Čadci pôsobí v dvoch okresoch- Čadca a Kysucké Nové Mesto. Na území celého regiónu sa nachádzajú 4 mestá a 33 obcí. Celkový počet obyvateľov regiónu Kysúc je podľa štatistických údajov : ( okres Čadca: , okres KNM: ). KKS v Čadci plnilo svoje úlohy v zmysle Osvetového zákona, svojej zriaďovacej listiny a organizačného poriadku, uznesení a rozhodnutí nadriadeného orgánu. Plnilo aj ďalšie úlohy a potreby vyplývajúce z jeho postavenia v rámci regiónu Kysúc a Slovenska. KKS v Čadci je hlavným organizátorom a spoluorganizátorom významných celonárodných a medzinárodných festivalov. Organizuje a koordinuje činnosť Štúdia neprofesionálnych výtvarníkov Kysúc a Štúdia fotoamatérov Kysúc, ktoré pracujú pri KKS v Čadci. KKS má k dispozícii len pracovné priestory, ktoré nie sú vhodné na organizovanie podujatí. Nevlastní žiadnu pobočku, či stálu expozíciu. Všetky aktivity realizuje v priestoroch svojich partnerov, resp. exteriéri. Na prevažnú väčšinu podujatí je vstup bezplatný. Vstupné sa vyberá len na niektoré významnejšie podujatia, festivaly a prehliadky a tiež vo forme školného či účastníckych poplatkov za vzdelávacie semináre, kurzy a tvorivé dielne. Osvedčila sa forma vyberania vstupného kultúrnymi poukazmi. V rámci svojej pôsobnosti a pri realizácii podujatí KKS v Čadci úzko spolupracuje s miestnymi a mestskými kultúrnymi zariadeniami príslušných samospráv, ktoré zvyčajne poskytujú na jednotlivé aktivity svoje priestory, techniku, prípadne pracovníkov a pri niektorých podujatiach väčšieho rozsahu participujú materiálne, či finančne.

3 V obciach i mestách pretrváva situácia nedostatku finančných prostriedkov a odborných kultúrnych pracovníkov. Pracovné miesta kultúrnych pracovníkov sa v niektorých obciach zrušili, niekde pracujú na polovičný alebo ešte nižší úväzok a v niektorých obciach pôsobia tzv. koordinátori kultúry (zväčša ide o poslancov OZ, učiteľov a pod., ktorí na túto prácu nemajú dostatok času, pretože ju vykonávajú popri zamestnaní). Technická vybavenosť kultúrnych zariadení (najmä v obciach) je nedostatočná, resp. celkom chýba. Činnosť mnohých z nich sa vzhľadom k daným skutočnostiam značne zameriava na komerčné aktivity, čím sa čiastočne, resp. úplne stráca ich pôvodné poslanie. Niektoré samosprávy, naopak, rozvíjajú a znásobujú svoje kultúrne a spoločenské aktivity. V tomto zmysle zaznamenávame pozitívny posun. KKS v Čadci sa v rámci kooperácie snaží svojich partnerov inšpirovať, motivovať a takto dochádza k mnohým zlepšeniam, napredovaniu a inovatívnym krokom. Majetok vo vlastníctve ŽSK v správe kultúrnej organizácie KKS v Čadci sídli vo vypožičaných priestoroch budovy Kysuckého múzea v Čadci, ktorá je majetkom Žilinského samosprávneho kraja. Adresa je Moyzesova 50, Čadca KKS v Čadci je správcom jednej nehnuteľnosti- garáže pre osobné motorové vozidlo. Garáž sa nachádza v Čadci, jej súpisné číslo je 5792, číslo parcely 462/2, číslo LV KKS v Čadci vlastní osobné motorové vozidlo typu Peugeot- combi (zakúpené v decembri 2004). Vozidlo má zákonné i havarijné poistenie. KKS v Čadci v roku 2015 plnilo úlohy týkajúce sa činnosti na úseku BOZP a PO v zmysle platných zákonov a nariadení ŽSK. Úlohy zabezpečujeme dodávateľsky, bezpečnostným a požiarnym technikom. Elektronizácia, automatizácia, technické vybavenie, výpočtová technika, elektronické médiá Technické vybavenie organizácie v roku 2015 bolo nasledovné: vo vlastníctve KKS v Čadci bolo funkčných: 9 počítačov, 6 tlačiarní, 2 kopírovacie stroje, projektor, ozvučovacia aparatúra, multifunkčné zariadenie, skener, digitálny fotoaparát, záznamové zariadenie, kamera, skartátor. Projektová činnosť kultúrnej organizácie, granty, nadácie, sponzorské príspevky, získavanie finančných prostriedkov z iných ako rozpočtových zdrojov. KKS v Čadci podalo v roku celkom 10 projektov, z toho bolo 8 úspešných. Organizácia tým získala finančné prostriedky v celkovej výške ,- eur. Ďalej sme získali finančné prostriedky prostredníctvom benefičných podujatí, príspevky od miest a obcí (účelovo viazané na konkrétne podujatia a aktivity), finančné dary nadácií, sponzorov a individuálnych darcov.

4 Personálna oblasť: Štruktúra pracovníkov a pohyb pracovníkov KKS v Čadci v roku 2015 boli nasledovné: -riaditeľka -oddelenie záujmovo-umeleckej činnosti, občianskeho vzdelávania a voľnočasových aktivít - 5 pracovníci -ekonóm/účtovník. Public relations, publicistická, propagačná a edičná činnosť V oblasti edičnej a propagačnej činnosti sa zameriavame na vlastné aktivity (publikácie, katalógy, pozvánky, plagáty, tematické a programové bulletiny, propagačné letáky, diplomy, informačné, metodické materiály a pod.) a aj na podujatia organizované v spolupráci s inými organizáciami. Podklady vydávame a graficky upravujeme vo vlastnej réžii alebo dodávateľsky. Všetky podujatia, ktoré organizujeme alebo spoluorganizujeme, propagujeme formou článkov, pozvánok, letákov v regionálnej i nadregionálnej periodickej tlači a v médiách. Priamy kontakt s médiami zabezpečovala riaditeľka organizácie, publikačnej činnosti sa venujú všetci zamestnanci strediska. Informácie pravidelne zverejňujeme aj na našej webovej stránke. Prevádzkujeme ju v rámci regionálneho servera e-kysuce: Nachádza sa tu kompletný prehľad informácií a kontaktov o našej inštitúcii, o jej činnosti, vrátane tlačových správ, informácií a propagácii kultúrnych podujatí, fotogalérie a videosekcie. Podujatia dokumentujeme a archivujeme vo forme DVD a fotografií. Ku všetkým verejným podujatiam vydávame plagáty a pozvánky. Plagáty sú pravidelne zverejňované na informačných tabuliach a plagátových plochách v mestách a obciach regiónu Kysúc, v regionálnych a kultúrnych inštitúciách a v rôznych ďalších dostupných informačných priestoroch. V roku 2015 sme zrealizovali spolu 134 mediálnych výstupov. V printových médiách a na webových stránkach našich a našich partnerov pravidelne zverejňujeme tlačové správy z jednotlivých podujatí - obohatené o fotografický materiál. Prezentácia umelcov, vzdelávanie a voľnočasové aktivity tvoria hlavnú náplň činnosti Kysuckého kultúrneho strediska v Čadci, a preto je jeho úloha v regióne nezastupiteľná. Počas kalendárneho roka 2015 stredisko pripravilo a zrealizovalo 117 aktivít v rámci programového rozpočtu.

5 UMELECKÝ PREDNES 61. HVIEZDOSLAVOV KUBÍN - KRÁSA SLOVA - Kysucké kultúrne stredisko v Čadci v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja na úseku umeleckého prednesu poézie a prózy ako jediný usporiadateľ zabezpečuje všetky postupové súťaže okresu Čadca - obvodné a okresné kolá, ktorých sa zúčastňujú recitátori všetkých vekových kategórií /ZŠ,SŠ, OU, vysokoškolská mládež a dospelí/. Okresnú súťaž pre IV. kategóriu /stredoškolskú mládež/ v Kysuckom Novom Meste zabezpečuje taktiež Kysucké kultúrne stredisko v Čadci. Obvodnú súťaž pre I. III. kategóriu /ZŠ/ v KNM zabezpečuje organizačne aj finančne CVČ Kysucké Nové Mesto. Vyvrcholením všetkých súťaži na úseku umeleckého prednesu je celonárodný festival Hviezdoslavov Kubín, najstaršia a najprestížnejšia súťaž v oblasti umeleckého prednesu na Slovensku. KRÁSA SLOVA - obvodné kolá v umeleckom prednese poézie a prózy, I.-III. kategória, 12. február 2015, KIC Dom kultúry Čadca, Kultúrne a spoločenské stredisko Turzovka, Mestský úrad Krásno nad Kysucou. Do obvodných kôl postupujú recitátori zo školských kôl /žiaci I. III. kategórie ZŠ okresu Čadca/. Vo všetkých troch obvodoch spolu recitovalo 110 recitátorov z 20 škôl okresu Čadca. Jednotlivé ukážky vo všetkých troch obvodoch pozorne sledovali a nakoniec vyhodnotili trojčlenné odborné poroty, v ktorých pracovali pedagógovia zo základných škôl okresu Čadca. Recitátori, ktorí sa umiestnili na prvých dvoch miestach, postupujú do okresnej súťaže. Z obvodného kola z Čadce do okresnej súťaže postúpili za všetky 3 kategórie v prednese poézie a prózy: Peter Mišún, ZŠ Svrčinovec, Daniel Kajánek, ZŠ M. R. Štefánika Čadca, Eliška Pytliaková, ZŠ Rázusova Čadca, Gréta Oravcová, ZŠ M.R.Štefánika Čadca, Veronika Pišteková, ZŠ M.R.Štefánika Čadca, Zuzana Chadimová, ZŠ Čierne Vyšný koniec, Aneta Kopásková, ZŠ s MŠ Čierne Vyšný koniec, Ema Kubašková, ZŠ Milošová, Eliška Moskáľová, ZŠ M.R.Štefánika Čadca, Martina Jurgová, ZŠ Rázusova Čadca, Katarína Cerchlanová, ZŠ sv.a.svorada a Benedikta Skalité a Liliana Murčová, ZŠ s MŠ Podzávoz. Z obvodného kola z Krásna nad Kysucou do okresnej súťaže postúpili: Sofia Cabadajová, ZŠ s MŠ Nová Bystrica, Matúš Scaiff, ZŠ Oščadnica-Ústredie. Sabína Kretíková, ZŠ s MŠ Oščadnica-Ústredie, Barbora Kubicová, ZŠ s MŠ Stará Bystrica, Soňa Gáborová, ZŠ s MŠ Krásno nad Kysucou, Nikola Mravcová, ZŠ s MŠ Stará Bystrica, Natália Priščová, ZŠ s MŠ Stará Bystrica, Vanesa Mešeková, ZŠ Oščadnica Ústredie, Tamara Murčová, ZŠ Krásno nad Kysucou, Karolína Svitková, ZŠ s MŠ Nová Bystrica, Sára Brehovská, ZŠ s MŠ Stará Bystrica a Lenka Neveďalová, ZŠ Krásno nad Kysucou. Z obvodného kola z Turzovky do okresnej súťaže postúpili: Elisabeth Materánková, ZŠ Turzovka, Natália Škorvánková, ZŠ J.Palárika Raková, Štefánia Kubincová, ZŠ Makov, Kristína Hlušková, ZŠ J.Palárika Raková, Tamara Dodeková, ZŠ Turzovka, Marianna Čurajová, ZŠ Turzovka, Nikola Kicošová, ZŠ Staškov, Nikolas Hejčík, ZŠ Staškov, Denisa Mlkviková, ZŠ Vysoká nad Kysucou Horný Kelčov, Martin Melicher, ZŠ Makov, David Šulava, ZŠ Podvysoká, Viktória Šperková, ZŠ Staškov a Lenka Kyjanicová, ZŠ Turzovka.

6 KRÁSA SLOVA okresná súťaž v umeleckom prednese poézie a prózy, I. V. kategória a regionálna súťažná prehliadka detských recitačných kolektívov SLOVÁ, HRA A MY, marec 2015, KIC-Dom kultúry Čadca. Prvý deň patrilo dopoludnie recitátorom I. III. kategórie /žiakom základných škôl z okresu Čadca/, druhý deň prišli súťažiť recitátori IV. kategórie /študenti stredných škôl/ a V. kategórie /vysokoškolská mládež a ostatní občania nad 20 rokov/. Do okresnej súťaže postúpili prví dvaja recitátori z obvodných kôl z Krásna nad Kysucou, Turzovky a Čadce. Spolu sa predstavilo 70 recitátorov jednotlivcov. Súčasťou 61. Hviezdoslavovho Kubína je aj súťaž detských recitačných kolektívov a divadiel poézie, ktorá nesie názov SLOVÁ, HRA A MY. Predstavili sa nám: Detský recitačný kolektív pri ZŠ E. A. Cernana Vysoká nad Kysucou, ktorý pracuje pod vedením Jany Jurčovej, Detský recitačný kolektív Priatelia múz pri ZŠ Turzovka pod vedením Evy Dodekovej a Divadlo poézie DDS EVA pri ZUŠ J.Potočára a KIC mesta Čadca pod vedením Evy Matysovej. V I. kategórii v prednese poézie získal 1. miesto Peter Mišún zo ZŠ Svrčinovec a za prózu si odniesla víťazstvo Aneta Kopásková zo ZŠ Čierne-Vyšný koniec. V II. kategórii za poéziu zvíťazila Štefánia Kubincová zo ZŠ Makov a za prózu Soňa Ryboňová zo ZŠ Oščadnica-Ústredie. V III. kategórii v poézii získala prvenstvo Soňa Gáborová zo ZŠ s MŠ Krásno nad Kysucou a v próze zvíťazila Valéria Janešíková zo ZŠ Turzovka. V IV. kategórii získali l. miesto v prednese poézie Miriam Slezáková a v prednese prózy Matúš Nagy, obaja z Gymnázia J. M. Hurbana v Čadci. V V. kategórii v poézii 1. miesto obsadila Dana Sobolová, učiteľka ZŠ v Ochodnici a v próze zvíťazil Michal Pavlík z Čadce. Víťazi z každej kategórie za okres Čadca a Kysucké Nové Mesto, detský recitačný kolektív Priatelia múz z Turzovky a divadlo poézie pri DDS EVA z Čadce postúpili na krajskú súťaž VAJANSKÉHO MARTIN do Martina, ktorá sa uskutočnila v dňoch apríla KRÁSA SLOVA okresná súťaž v umeleckom prednese poézie a prózy, IV. kategória za okres Kysucké Nové Mesto, 13. apríl 2015, Mestská knižnica Kysucké Nové Mesto KKS v Čadci organizuje spomínanú súťaž aj pre IV. kategóriu študentov stredných škôl v okrese KNM. Víťazkou v kategórii poézie sa stala Júlia Krupová z Gymnázia KNM a v kategórii prózy zvíťazila Maja Mikitiuková zo Spojenej školy KNM. VAJANSKÉHO MARTIN - krajská súťaž v umeleckom prednese poézie a prózy, divadiel poézie a detských recitačných kolektívov, apríl 2015, Slovenské národné literárne múzeum Martin, Národný dom SKD Martin. Región Kysúc na tejto prehliadke zastupovali víťazi okresných kôl za okres Čadca a Kysucké Nové Mesto vo všetkých kategóriách I. až III. kategória žiaci základných škôl, IV. kategória študenti stredných škôl a V. kategória dospelí nad 20 rokov v prednese poézie i prózy. V oboch kategóriách recitačných kolektívov a divadiel poézie /s priemerným vekom do 15 a nad 15 rokov/ reprezentovali kysucký región detský recitačný kolektív PRIATELIA MÚZ zo ZŠ Turzovka a divadlo poézie pri Detskom a mládežníckom divadelnom súbore EVA Čadca. 1.miesto a nomináciu na Hviezdoslavov Kubín v III. kategórii prednesu poézie získala Marianna PLOŠTICOVÁ zo ZŠ Dolinský potok, Kysucké Nové Mesto.

7 3. miesto si vyrecitovala Miriam SLEZÁKOVÁ z Gymnázia J. M. Hurbana v Čadci v IV. kategórii v prednese poézie. 2. miesto v IV. kategórii v prednese prózy si odniesol Matúš NAGY, taktiež z Gymnázia J. M. Hurbana v Čadci. 1. miesto s nomináciou na Hviezdoslavov Kubín získala Dana SOBOLOVÁ z Kysuckého Nového Mesta v V. kategórii v prednese poézie. Detský recitačný kolektív PRIATELIA MÚZ pri ZŠ Turzovka získal v kategórii detských recitačných kolektívov 2. miesto. 61. HVIEZDOSLAVOV KUBÍN celoštátna súťažná prehliadka v umeleckom prednese poézie a prózy, jún 2015, Mestské kultúrne stredisko Dolný Kubín Na celoštátnej súťažnej prehliadke reprezentovali kysucký región recitátorky Marianna PLOŠTICOVÁ zo ZŠ Dolinský potok Kysucké Nové Mesto a Dana SOBOLOVÁ z Kysuckého Nového Mesta. KYSUCKÝ MIKROFÓN 2015 regionálna súťažná prehliadka mladých moderátorov amatérov, 27. október 2015, Dom kultúry v Čadci Svoj moderátorský kumšt v oblasti rozhlasového a televízneho moderovania prišlo prezentovať spolu 18 moderátorov amatérov, rozdelených do dvoch kategórií. V prvej kategórii súťažili moderátori od 15 do 18 rokov a v II. kategórii od 19 do 25 rokov. Jednotlivé disciplíny majú stanovenú presnú minutáž, pričom každý súťažiaci absolvuje všetky 4 disciplíny /interpretácia spravodajského textu, interpretácia reklamného textu, vedenie rozhovoru so zaujímavým človekom a moderovanie vlastnej relácie/. Súťažiacich prišli podporiť aj pedagógovia a študenti Obchodnej akadémie D. M. Janotu, Gymnázia J. M. Hurbana, Pedagogickej a sociálnej akadémie sv. Márie Goretti a Strednej odbornej školy obchodu a služieb v Čadci. Okrem súťažiacich z vymenovaných čadčianskych stredných škôl sa do súťaže zapojili aj študenti zo Strednej odbornej školy drevárskej a stavebnej v Krásne nad Kysucou, z Gymnázia a Základnej umeleckej školy v Kysuckom Novom Meste a študentka Žilinskej univerzity v Žiline. Výkony súťažiacich hodnotila odborná porota, ktorej predsedal Milan Matušinský, novinár, režisér a scenárista a vysokoškolský pedagóg v oblasti rétoriky, členovia Gabriela Tomajková, redaktorka a moderátorka Rádia a televízie Slovenska Banská Bystrica rádio Regina a Egon Tomajko, redaktor Rozhlasu a televízie Slovenska Banská Bystrica. Okrem stanovených kritérií porota hodnotila aj celkový dojem, výslovnosť, prirodzenosť, presvedčivosť a kultúrnosť prejavu, schopnosť zaujať poslucháča, neverbálny a hlasový prejav. Po skončení súťažnej časti sa konal rozborový seminár. Hodnotiaca porota upozornila na konkrétne chyby, ktorých sa mladí ľudia vo svojom prejave často dopúšťajú. Ide hlavne o nesprávne používanie spisovného jazyka, mäkčenie slabík, používanie nespisovných slov, očný kontakt a využívanie páuz. Porota udelila nasledovné ocenenia: V I. kategórii prvenstvo získala Nikola Capeková zo ZUŠ Kysucké Nové Mesto. Na druhom mieste sa umiestnil Jakub Kubala z Gymnázia Kysucké Nové Mesto a tretie miesto obsadila Valéria Mičová z Obchodnej akadémie D.M.Janotu Čadca. Všetci traja ocenení postupujú na krajskú súťaž Sárova Bystrica do Žiliny. Za II. kategóriu postupuje na krajskú súťaž Martina Vitkovská zo Žilinskej univerzity. Okrem uvedených ocenení odborná porota udelila čestné uznanie Lukášovi Švaňovi z Gymnázia Kysucké Nové Mesto.

8 SÁROVA BYSTRICA krajská súťaž moderátorov, 4. november 2015, Radnica mesta Žilina Na krajskej súťaži Sárova Bystrica sa stretlo 18 súťažiacich z piatich regiónov Žilinského samosprávneho kraja. Mladí kysuckí moderátori sa krajskej súťaže zhostili na vysokej úrovni, o čom svedčia aj ich dosiahnuté ocenenia. V I. kategórii odborná porota udelila 1. miesto a postup do celoslovenského kola Sárova Bystrica Nikole Capekovej zo Základnej umeleckej školy v Kysuckom Novom Meste. V tejto kategórii získal čestné uznanie Jakub Kubala z Gymnázia Kysucké Nové Mesto. V II. kategórii získala víťazstvo s postupom na celoslovenskú súťaž Sárova Bystrica Martina Vitkovská zo Žilinskej univerzity. SÁROVA BYSTRICA celoslovenská súťažná prehliadka mladých moderátorov Slovenska, november 2015, Komorná sála SOS Banská Bystrica. Na celoslovenskej Sárovej Bystrici región Kysuce reprezentovali: Nikola Capeková zo ZUŠ Kysucké Nové Mesto a Martina Vitkovská zo Žilinskej univerzity. Nikola Capeková obsadila na celoslovenskej súťaži 1. miesto v I. kategórii. KOYŠOVE LADCE celoslovenská súťažná prehliadka v prednese ľúbostnej poézie, 23. október 2015, Kultúrny dom Ladce. Kysucké kultúrne stredisko v Čadci sa aj v tomto roku zapojilo do spomínanej celoslovenskej súťaže, ktorej organizátorom je Považské osvetové stredisko Považská Bystrica, Obecný úrad Ladce a Klub priateľov poézie Pavla Koyša v Bratislave. Na uvedenej prehliadke reprezentovala región Kysuce recitátorka Dana Sobolová, učiteľka ZŠ v Ochodnici, ktorá sa medzi silnou konkurenciou súťažiacich V. kategórie umiestnila na 2. mieste. DETSKÉ DIVADLO KKS v Čadci evidovalo v roku 2015 na úseku detského divadla 6 detských a 2 mládežnícke kolektívy. K najaktívnejším patrí Detský a mládežnícky divadelný súbor EVA z Čadce /réžia Eva Matysová/. Súbor oslávil v tomto roku svoje 34. narodeniny, DDS DIDERO z Kysuckého Nového Mesta /réžia Pavol Zátek/ - súbor pracuje od r Mládežnícky div. súbor BABYLON z Kys. Nového Mesta pod réžijným vedením Pavla Záteka pracuje od r K mladším súborom patria DDS KOLOVRÁTOK pri CVČ v Skalitom /réžia Jana Kubánková/, DDS MONZUN pri ZŠ Raková-Trstená /réžia Zuzana Polláková, Monika Kyzeková/, DDS SIMSALABIM pri ZŠ Clementisova Kys.Nové Mesto a Detský divadelný súbor LUMOS pri ZŠ Oščadnica-Ústredie. DETI DEŤOM regionálna súťažná prehliadka detskej dramatickej tvorivosti, 26. marec 2015, Kultúrny dom Oščadnica Ako každoročne, i tento rok sa uskutočnila regionálna súťažná prehliadka detskej dramatickej tvorivosti DETI DEŤOM V sále Kultúrneho domu v Oščadnici sa stretli detské divadelné súbory z regiónu Kysúc, aby predstavili svoj umelecký potenciál a zabojovali o účasť na krajskej prehliadke Detský divadelný medveď. Odbornej porote v zložení p. Janka Eliášová, umelecká vedúca a herečka, Bábkové divadlo Žilina, p. Eva Matysová, pedagogička Literárno-dramatického odboru ZUŠ Jozefa Potočára

9 v Čadci, Ján Ďurica, odborný pracovník KKS v Čadci, a publiku sa predstavilo spolu 5 detských divadelných súborov. Odborná porota po vzhliadnutí jednotlivých titulov udelila 1. miesto, postup na krajské kolo Detský divadelný medveď 2015, diplom a finančnú odmenu divadelnému súboru KOLOVRÁTOK, ktorý pôsobí pri CVČ Skalité, a predstavil sa s hrou DRUHÁ ŠANCA. Režisérka súboru Mgr. Janka Kubánková spolu s deťmi spracovala vážnu tému, akou sú problémy a pocity dospievajúceho dievčaťa končiace tragédiou. Postup na krajské kolo na odporučenie poroty, diplom a finančnú odmenu získal detský divadelný súbor SIMSALABIM pri ZŠ Clementisova, Kysucké Nové Mesto, ktorý pracuje pod vedením Mgr. Moniky Kubalíkovej. Na tohoročnú prehliadku naštudoval hru DOBRODRUŽNÁ CESTA na motívy diel Astrid Lingrenovej Pippi Dlhá pančucha a Lewisa Carola Alica v krajine zázrakov. Diplomy si z prehliadky odniesli aj ďalšie zúčastnené súbory, a to: DDS MONZUN, ktorý pôsobí pri CVČ Raková pod vedením Mgr. Zuzany Polákovej a Mgr. Moniky Kyzekovej, s hrou MESIAČIKOVIA za tvorivé využitie literárnej predlohy. Divadelný krúžok pri ZŠ Oščadnica Ústredie s vedúcou Mgr. Veronikou Šmatlavovou získal diplom za humorné spracovanie témy v hre STRATENÁ. Diplom za spracovanie žiackych vtipov v texte bol odovzdaný DDS VRABEC s umeleckou vedúcou Mgr. Zuzanou Gacíkovou, ktorý sa prezentoval komédiou SPRED KATEDRY. Individuálna cena v podobe samostatného diplomu bola udelená Evke Kovalíčkovej z DDS MONZUN, Raková za stvárnenie postavy Evky v hre Mesiačikovia a Melise Poláčkovej z Divadelného krúžku pri ZŠ Oščadnica Ústredie za stvárnenie postavy babky v hre Stratená. Dôležitou súčasťou prehliadky bol aj rozborový a hodnotiaci seminár, ktorý viedla odborná porota s režisérkami jednotlivých súborov a ktorý je veľkým prínosom pre ich ďalšiu prácu. DETSKÝ DIVADELNÝ MEDVEĎ krajská prehliadka detskej dramatickej tvorivosti, apríl 2015, Bábkové divadlo Žilina Na krajskej prehliadke sa zúčastnili 2 súbory: DDS Kolovrátok pri CVČ Skalité, ktorému odborná porota udelila individuálnu cenu za spracovanie aktuálnej témy a DDS Simsalabim pri ZŠ Clementisova. DIVADLO DOSPELÝCH Na úseku divadla dospelých evidujeme 5 ochotníckych divadelných súborov: DS J. Palárika pri KIC-Dome kultúry v Čadci, DS DRIAK Zborov nad Bystricou, DS Staškovan zo Staškova, Divadelný súbor pri Mestskom kultúrno-športovom stredisku v Kysuckom Novom Meste a Farské divadlo GALIBA Kysucké Nové Mesto Regionálnu súťažnú prehliadku divadla dospelých KKS v Čadci realizuje každoročne formou osobných návštev odbornej poroty na divadelných predstaveniach resp. premiérach súborov alebo prihlásené súbory vyhodnotí a doporučí z DVD záznamu na krajskú prehliadku odborná porota v rámci výberu na Palárikovu Rakovú. BELOPOTOCKÉHO MIKULÁŠ 41. ročník krajskej súťažnej prehliadky amatérskeho divadla dospelých a amatérskeho divadla mladých, Dom kultúry Liptovský Mikuláš, apríla 2015.

10 Za región Kysuce Kysucké kultúrne stredisko v Čadci organizačne pripravilo a delegovalo na krajskú súťažnú prehliadku súbor DRIAK zo Zborova nad Bystricou. 48. PALÁRIKOVA RAKOVÁ - národná súťažná prehliadka ochotníckych divadelných súborov s inscenáciami pôvodnej slovenskej dramatickej tvorby, apríl 2015, Dom kultúry Čadca, KD Raková Poslaním festivalu je nielen prezentácia ochotníckych divadelných súborov na kysuckej pôde, ale aj motivácia naštudovať a inscenovať diela pôvodnej slovenskej tvorby, hľadať nové divadelné talenty, rozvíjať a posúvať umelecké kvality talentov už objavených, zachovávať tradície amatérskeho divadla a vytvárať nevšednú a výnimočnú umeleckú atmosféru. 48. ročník Palárikovej Rakovej bol usporiadaný s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky a Žilinského samosprávneho kraja. Hlavnými organizátormi a garantmi divadelného festivalu boli Kysucké kultúrne stredisko v Čadci, Žilinský samosprávny kraj, mesto Čadca a obec Raková. Do 48. ročníka Palárikovej Rakovej sa prihlásilo spolu 13 slovenských divadelných súborov, do súťažnej časti výberová porota vybrala 5 ochotníckych divadiel, a to Divadelný súbor Daxner Tisovec, Divadelný súbor LEMNISKÁTA Žilina, Divadelný súbor Ivana Pišku Stupné, Divadelný súbor Hviezdoslav pri MKC Spišská Nová Ves a Detský a mládežnícky divadelný súbor EVA pri ZUŠ J. Potočára a KIC mesta Čadca. Panorámu 48. Palárikovej Rakovej tvorilo 15 divadelných súborov, z toho 5 súťažných /DS Hviezdoslav pri MKC Spišská Nová Ves, DS Daxner Tisovec, DS Lemniskáta Žilina, Detský a mládežnícky divadelný súbor EVA pri ZUŠ J. Potočára a KIC mesta Čadca a DS Ivana Pišku Stupné/ a 10 pohostinných /Divadlo JAJA Bratislava, Spišské divadlo Spišská Nová Ves, Bábkové divadlo Žilina, DDS Kolovrátok pri CVČ Skalité, DDS Vrabec pri ZUŠ Krásno n/kysucou, Divadlo bez opony Banská Bystrica, Divadlo spod Spišského hradu Spišská Nová Ves, Ochotnícky divadelný súbor Driak Zborov nad Bystricou, DS KIS Kysáč Srbsko a Divadlo Jána Palárika v Trnave/, 21 divadelných predstavení (v rámci pohostinných predstavení ochotníkov tiež privítali Dom kultúry Kysucké Nové Mesto, ZŠ s MŠ Čierne Vyšný koniec, Kultúrny dom Čierne a Dom kultúry Turzovka),viac ako 200 účinkujúcich, spolu vyše 6000 divákov, výstavy, semináre, herci, režiséri, dramaturgovia, scénografi, divadelní historici a kritici, predstavitelia médií, vzácni hostia z Kysúc, Slovenska i zahraničia. Súťažná časť 48. Palárikovej Rakovej prebiehala v dňoch apríla 2015 v Dome kultúry v Čadci a v Kultúrnom dome Jána Palárika v Rakovej. Súťažné predstavenia pozorne sledovala a hodnotila odborná porota v zložení: predseda- Peter Kováč, dramaturg, Činohra SND Bratislava, členovia- Ľubomíra Krkošková, herečka, pedagogička, SKD Martin, Jaroslav Valek, scénograf, Štátna opera Banská Bystrica, Róbert Mankovecký, dramaturg, SKD Martin, Anton Šulík, divadelný režisér, Žilina a Ladislav Kočan, režisér, Divadlo Jána Palárika v Trnave. Okrem odbornej poroty súťažné divadelné predstavenia sledovala a hodnotila aj porota mladého diváka, ktorú tvorili študenti Gymnázia J. M. Hurbana v Čadci pod vedením lektorky Evy Kubalovej. Účastníci prehliadky navštívili i sprievodné podujatia 3D výstava výtvarných prác detí zo ZUŠ J. Potočára v Čadci DIVADELNÉ MASKY v Dome kultúry v Čadci, tematická výstava JÁN PALÁRIK V KONTEXTE PALÁRIKOVEJ RAKOVEJ v Kysuckej knižnici v Čadci, výstava výtvarných prác detí MŠ a ZŠ pri CVČ Raková JA A DIVADLO v Kultúrnom dome Jána Palárika v Rakovej, besedy pre študentov stredných škôl JÁN PALÁRIK V NAŠEJ PAMÄTI v Strednej odbornej škole drevárskej a stavebnej v Krásne nad Kysucou

11 a Gymnáziu v Turzovke, KONFERENCIA ZDRUŽENIA ŽIVOTNÝMI CESTAMI JÁNA PALÁRIKA v Rakovej Korcháň, tematická výstava členov Štúdia neprofesionálnych výtvarníkov pri KKS v Čadci ŽENA A DIEŤA v Kysuckej knižnici v Čadci, výstava regionálnej súťažnej prehliadky amatérskej fotografie AMFO 2015 KKS v Čadci v Dome kultúry v Čadci, beseda o umeleckej dive s kysuckými koreňmi s autorkou knihy Veronikou Paukovou Pola Negri ZNÁMA I NEZNÁMA v Kysuckej knižnici v Čadci, tematická výstava KYSUCE V PÍSOMNÝCH PAMIATKACH, PÍSOMNÉ PAMIATKY NA KYSUCIACH v priestoroch Obecného úradu Raková, výstava obrazov slovenských výtvarníkov GALANDOVCI /zo súkromnej zbierky/ v Galérii Čadca Mestský dom a rozborové semináre a diskusie o súťažných divadelných predstaveniach s odbornou porotou a porotou mladého diváka DIVADELNÉ FÓRUM. Na Palárikovu Rakovú každoročne prichádzajú aj krajanské divadelné súbory spoza hraníc. Tento ročník obohatili členovia DS KIS KYSÁČ zo Srbska so zaujímavým divadelným predstavením KLIETKA, ktorého autorom sú Branislav Čeman a Svetlana Gašková. Divákom 48. Palárikovej Rakovej sa súbor predstavil ako víťaz jubilejného 20. ročníka festivalu DIDA Pivnica 2014 v rámci recipročnej výmeny laureátov oboch festivalov. V rámci slávnostného otvorenia 48. Palárikovej Rakovej v Kultúrnom dome v Rakovej udelilo Kysucké kultúrne stredisko v Čadci Ďakovný list a Zlatú medailu Jána Palárika IN MEMORIAM pánovi Olegovi Dlouhému - za dlhoročný profesionálny a tvorivý prínos Palárikovej Rakovej. Oleg Dlouhý bol neodmysliteľnou osobnosťou, predsedom odbornej hodnotiacej poroty počas niekoľkých ročníkov. Ocenenie prevzala jeho manželka, Viera Dlouhá. Organizátori a ostatní účastníci Palárikovej Rakovej si pripomenuli ďalšieho významného človeka, navždy spätého s Palárikovou Rakovou- fotografa Filipa Lašuta, ktorý by sa v tomto roku dožil 70-tych narodenín. Kysucké kultúrne stredisko v Čadci už niekoľko rokov počas slávnostného večera oceňuje výnimočného ochotníka/ ochotníčku. Pre rok 2015 bola ocenená pani Jozefína Poláčiková zo Staškova, režisérka Ochotníckeho divadelného súboru Staškovan, ktorej Kysucké kultúrne stredisko v Čadci a Žilinský samosprávny kraj udelili diplom, cenu a Zlatú medailu Jána Palárika za tvorivý prínos slovenskému ochotníckemu divadlu a dlhoročnú spoluprácu v oblasti kultúry. Pomyselnou bodkou za týmto divadelným sviatkom bolo divadelné predstavenie KAMENNÝ CHODNÍČEK v podaní profesionálneho Divadla Jána Palárika v Trnave. Odborná porota udelila nasledovné ocenenia: KOLEKTÍVNE CENY: 1. miesto - diplom, zlatú medailu Jána Palárika a finančnú cenu Obce Raková získava DETSKÝ A MLÁDEŽNÍCKY DIVADELNÝ SÚBOR EVA PRI ZUŠ J. POTOČÁRA ČADCA A KIC MESTA ČADCA za inscenáciu hry Pavla Hrtusa Jurinu DIERA DO SVETA 2. miesto - diplom, striebornú medailu Jána Palárika a finančnú cenu Mesta Čadca získava DIVADELNÝ SÚBOR LEMNISKÁTA ŽILINA za inscenáciu hry Ľubomíra Feldeka SMRŤ V RUŽOVOM 3. miesto - diplom, bronzovú medailu Jána Palárika a finančnú cenu Kysuckého kultúrneho strediska v Čadci získava DIVADELNÝ SÚBOR HVIEZDOSLAV PRI MKC SPIŠSKÁ NOVÁ VES za inscenáciu hry Ivana Stodolu NÁŠ PÁN MINISTER

12 INDIVIDUÁLNE CENY: Diplom, striebornú medailu Jána Palárika a finančnú cenu Obce Raková za autorský prínos a inovatívne javiskové stvárnenie inscenácie Pavla Hrtusa Jurinu DIERA DO SVETA získava EVA MATYSOVÁ Diplom, striebornú medailu Jána Palárika a finančnú cenu Kysuckého kultúrneho strediska v Čadci za mužský herecký výkon získava PAVOL OLEŠŇAN za stvárnenie postavy Pavla Hrtusa Jurinu v inscenácii Pavla Hrtusa Jurinu DIERA DO SVETA Diplom, striebornú medailu Jána Palárika a finančnú cenu Mesta Čadca za ženský herecký výkon získava JELENA HORVÁTHOVÁ-TICHAVSKÁ za stvárnenie postavy Edith Piaf v inscenácii Ľubomíra Feldeka SMRŤ V RUŽOVOM Cenu Kysuckej kultúrnej nadácie Bratislava na návrh poroty mladého diváka získava DIVADELNÝ SÚBOR HVIEZDOSLAV PRI MKC SPIŠSKÁ NOVÁ VES za inscenáciu hry Ivana Stodolu NÁŠ PÁN MINISTER Diplom a striebornú medailu Jána Palárika udelilo Kysucké kultúrne stredisko v Čadci Ochotníckemu divadlu KIS Kysáč Srbsko za pohostinné predstavenie Branislava Čemana a Svetlany Gaškovej KLIETKA Diplomy za účasť: Divadelný súbor Ivana Pišku Stupné za inscenáciu hry Milady Ostroluckej REBRINIAK- KOČÍK Divadelný súbor DAXNER TISOVEC za inscenáciu hry Ivana Bukovčana SLUČKA PRE DVOCH Vecnú cenu, diplom a zlatú medailu Jána Palárika za tvorivý prínos slovenskému ochotníckemu divadlu udeľuje Kysucké kultúrne stredisko v Čadci Jozefíne Poláčikovej zo Staškova. ROZPRÁVAČSKÉ LODNO celoslovenská súťažná prehliadka rozprávačov, jún 2015, Kultúrny dom Lodno. V uvedených dňoch pripravilo Kysucké kultúrne stredisko v Čadci v spolupráci s obcou Lodno už 18. ročník tejto celoštátnej súťažnej prehliadky. Tohto ročníka sa zúčastnilo 30 talentov pôvodného rozprávačského umenia, ktorí sa stretli v Kultúrnom dome v kysuckom Lodne. Súťažiaci, ktorí sa zišli zo všetkých regiónov Slovenska ( z Liptovského Mikuláša, Poltára, Prešova, Ružomberka, Spišskej Novej Vsi, Šurian, Liptovskej Kokavy, Mojmíroviec, Čane, Pezinka, Záhorskej Vsi, Harichoviec, Markušoviec, Belej-Dulíc, Gajár, Košíc, Bernátoviec, Martina, Vinosad, Žiliny, Kysúc...), prezentovali svoje pútavé príbehy v spisovnom jazyku, ale najmä v miestnom nárečí, čo prispelo k rôznorodosti a tiež žánrovej pestrosti tohto podujatia. Už tradične mali najvýraznejšie zastúpenie humorne ladené príbehy funkčne dopĺňané ľudovými piesňami, ktoré pri interpretácii rozospievali celé publikum. Dvojdňový rozprávačský cyklus začal v sobotu v popoludňajších hodinách, kde sa do neskorých večerných hodín odprezentovali všetci súťažiaci. Odborné hodnotenie rozprávačských prejavov zabezpečila porota v zložení: predseda - Mgr. Dušan Mikolaj, spisovateľ, novinár, rodák z Lodna a zakladateľ RL, členovia- PhDr. Ľubica Moncmanová, Slovenská národná knižnica Martin a Mgr. Zuzana Gacíková, doktorandka Žilinskej univerzity- Katedra mediamatiky a kultúrneho dedičstva. Po skončení súťažnej prehliadky nasledoval odborný a hodnotiaci seminár, ktorý bol zavŕšením snáh a prezentácie všetkých súťažiacich a zároveň ich spätnou väzbou pre ďalšiu tvorbu. Porota na základe hodnotenia udelila ocenenia, vybrala účinkujúcich do nedeľňajšieho galaprogramu a vyslovila spokojnosť

13 s vysokou úrovňou súťažiacich z hľadiska výberu tém aj scénického rozprávačského spracovania. Pestrý a mnohotvárny priebeh slávnostného galaprogramu odštartovala v nedeľu ráno svätá omša, v popoludňajších hodinách sa zišli vybraní súťažiaci, hostia a početné publikum na hlavnom programe, ktorý tento rok niesol názov ROZPOVIEM VÁM... Svojimi vystúpeniami zavŕšenie celoslovenskej súťažnej prehliadky rozprávačov obohatili milým spevom dievčatá zo ZŠ v Lodne pod vedením Eriky Šutej, pedagogičky zo ZUŠ Kysucké Nové Mesto a hudobná skupina TYRKYS BAND z Čadce. Slávnostnou bodkou za týmto podujatím bolo udeľovanie ocenení. V rámci slávnostného vyhodnocovania podujatia bola udelená Cena Kysuckej kultúrnej nadácie Bratislava - POCTA MARTINA KOLEMBUSA, a to dlhoročnej vynikajúcej rozprávačke Márii Germuškovej zo Župčian. Pocta Martina Kolembusa je vyjadrením osobitého uznania za dlhodobý aktívny prínos rozprávačskému podujatiu, za podporu a rozvíjanie spoluzakladateľov Rozprávačského Lodna, poďakovanie za jeho neúnavnú a nezištnú podporu rozprávačstva ako tradičnej tvorivosti a za reflektovanie jeho podnetných odkazov v prítomnosti. OCENENIA 18. celoštátnej súťažnej prehliadky rozprávačov: Hlavná cena obce Lodno: - Anna Sládkovičová (Šurany) za aktívnu účasť na Rozprávačskom Lodne od jeho vzniku Finančné ceny Kysuckého kultúrneho strediska v Čadci: - Ivan Sadovský (Gajary)- za majstrovské komponovanie príbehu - Agnesa Šutyová (Spišský Hrušov)- za majstrovské rozprávanie Pocta Martina Kolembusa - Cena Kysuckej kultúrnej nadácie: - Mária Germušková (Župčany) za dlhodobé skvalitňovanie úrovne Rozprávačského Lodna Ocenenia detským účastníkom udeľované Úniou žien Slovenska: - Paulína Veselovská (Liptovský Mikuláš)- za vtipné komentovanie školských trápení - Marek Fehérpataky (Poltár)- za rozprávačskú interpretáciu literárnych predlôh - Soňa Fehérpatakyová (Poltár)- za charakterové vykreslenie postáv príbehu Ostatné finančné ceny obce Lodno: - Anna Vojtková (Belá-Dulice)- za poetické stvárnenie nevšedných udalostí - Agnesa Priehodová (Oščadnica)- za optimistické náhľady na ľudskú starobu - Viera Gašincová (Ochodnica) - za dobre vypointovaný príbeh - Antonín Jedlička (Pezinok)- za vtipné a nápadité rozprávanie - Kristína Dobranská (Spišská Nová Ves)- za etnograficky dôveryhodné rozprávanie - Marta Ivanovová (Spišská Nová Ves)- za citlivé prepojenie nárečia a spisovnej slovenčiny - Helena Slamková (Pezinok)- za výbornú gradáciu príbehu - Jozef Pták (Pezinok)- za výrazný rečnícky prejav - Ľudmila Hrušovská (Harichovce)- za vyvážený rozprávačský prejav - Mária Caunerová (Kostolište)- za dynamický rozprávačský prejav PREDNÁŠKY A KONFERENCIE ŽIVÉ CYRILOMETODSKÉ DEDIČSTVO a osobnosť Ľudovíta Štúra, máj 2015 Pedagogická a sociálna akadémia a Obchodná akadémia D. M. Janotu Čadca KKS v Čadci zorganizovalo v spomínaných dňoch prednášky s historikom Dr. Jozefom Gálom a filatelistom Jozefom Kútnym pre študentov uvedených stredných škôl v Čadci. Prednášky boli zaujímavou prezentáciou histórie a hodnôt slovenského národa a pre študentov boli obohacujúce v súvislosti s cyrilometodskou tematikou a 200. výročím významnej

14 slovenskej osobnosti Ľudovíta Štúra. Súčasťou prednášok boli aj ilustračné a informačné panely súvisiace s uvedenou tematikou. ĽUDOVÍT ŠTÚR V OBRAZE DOBY vzdelávacia konferencia, 11. november 2015 Dom kultúry v Čadci Kysucké kultúrne stredisko v Čadci v spolupráci s partnermi pripravilo vzdelávaciu konferenciu pod názvom ĽUDOVÍT ŠTÚR V OBRAZE DOBY pri príležitosti dvojstého výročia narodenia slovenského politika, filozofa, historika, jazykovedca, spisovateľa, básnika, publicistu, redaktora, pedagóga, no najmä kodifikátora slovenského spisovného jazyka, Ľudovíta Štúra, rodáka z obce Uhrovec. Návštevníci si zároveň mohli pozrieť výstavu MÍĽNIKY ĽUDOVÍTA ŠTÚRA z jeho rodnej obce z Uhrovca. Divákom život a dielo tejto významnej osobnosti slovenských dejín Ľudovíta Štúra - priblížili odborní lektori: predseda Matice slovenskej Ing. Marián Tkáč, PhD., historik, spisovateľ, ktorý pôsobil na Univerzite Mateja Bela Banská Bystrica, PhDr. Pavel Mičianik, PhD., M.A. a tajomník Matice slovenskej a docent Katedry mediamatiky a kultúrneho dedičstva Fakulty humanitných vied Žilinskej univerzity v Žiline doc. PaedDr. Pavol Parenička, CSc. Celá konferencia bola obohatená aj o výnimočné dialógy divadelníkov, ktorí stvárnili Ľudovíta Štúra (Patrik Honíšek) a Adelu Ostrolúcku (Mgr. art. Miroslava Čanecká). Svojimi vstupmi popretkávali jednotlivé prednášky lektorov a v dobových kostýmoch umocnili atmosféru konferencie. Lektori sa nevenovali len historickému obrazu Ľudovíta Štúra, ale upriamili pozornosť aj na jeho odkaz pre budúcnosť a dôležitosť uvedomovať si všetko to, čo nám jeho posolstvo zanechalo aj v dnešnej dobe. Po skončení poslednej prednášky sa diváci mohli zapojiť do diskusie, ktorá sa rovnako niesla vo veľmi aktívnom duchu a aj lektori ocenili záujem študentov o danú tému. FOLKLÓR, ĽUDOVÉ REMESLO: RAJD CHŁOPSKI V OBCI RAJCZA Posledné januárové dni patrili 23. ročníku medzinárodného kultúrno-športového podujatia Rajd Chłopski v obci Rajcza. Záštitu nad podujatím prevzal predseda Žilinského samosprávneho kraja Ing. Juraj Blanár. V sobotu 31. januára 2015, v rámci oficiálneho otvorenia programu, hostí pozdravila riaditeľka Kysuckého kultúrneho strediska v Čadci, Mgr. Silvia Petreková. Slovensko zastupovali aj delegácie z obcí Skalité a Oščadnica. V popoludňajších hodinách sa začal kultúrny program, kde sa medzi domácimi i zahraničnými účinkujúcimi predstavila Ľudová hudba Brisudovci zo Starej Bystrice, ktorá reprezentovala kysucký región. VEĽKONOČNÉ INŠPIRÁCIE Už druhýkrát pripravilo Kysucké kultúrne stredisko v Čadci, organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, v spolupráci s Turistickým centrom POD ORLOJOM tematickú výstavu VEĽKONOČNÉ INŠPIRÁCIE kysuckých remeselníkov, ktorá bola otvorená slávnostnou vernisážou v piatok 6. marca. V rámci výstavy bolo tento rok prezentovaných viac ako 540 výrobkov od 33 remeselníkov z 11 obcí a miest regiónu Kysúc. Každý výrobok na výstave bol jedinečný.

15 OBECNÁ KNIŽNICA SKALITÉ VEĽKONOČNÁ VÝSTAVA V spolupráci s Obecnou knižnicou v Skalitom a obcou Skalité sme v tomto roku pripravili tematickú výstavu aj v miestnej knižnici. Okrem svojich domácich remeselníkov z obce si mohli návštevníci pozrieť a zakúpiť aj výrobky majstrov z iných kútov Kysúc. O NAJKRAJŠIU KRASLICU Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne bolo už po štrnásty krát organizátorom celoštátnej výtvarnej súťaže O najkrajšiu kraslicu. Do súťaže sa zapojilo aj 13 remeselníkov z Kysúc prostredníctvom Kysuckého kultúrneho strediska v Čadci, organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, pričom každý mohol podľa propozícií súťaže poslať maximálne 10 kraslíc. V piatok 13. marca 2015 sa vo výstavných priestoroch organizátora konalo otvorenie predajnej výstavy spojené s odovzdávaním cien víťazom. Cenu za kolekciu drôtovaných kraslíc porota v zložení Mgr. Janka Kevešová, Mgr. Jana Bertáková a Mgr. Lenka Fukasová udelila pani Agnese Kullovej zo Svrčinovca. Tá sa do súťaže prihlásila so šiestimi drôtovanými kraslicami, ktoré tvorili krásnu kolekciu. V RYTME ĽUDOVÉHO TANCA Regionálna súťažná prehliadka sa konala v priestoroch ZŠ s MŠ Stará Bystrica, budova 1. stupňa. Odbornej porote, ktorej predsedal Mgr. Pavol Kužma, sa predstavil detský folklórny súbor Slniečko zo Starej Bystrice. Ten pracuje od roku 2013 pod vedením pani Mirky Králikovej, ktorá detičkám od 4 do 8 rokov venuje v rámci nácviku a vymýšľania nových choreografií všetok svoj voľný čas. Svojou láskou k folklóru a ľudovým tradíciám motivuje deti prezentovať zvyky a obyčaje slovenských folklórnych oblastí, a to vo forme blízkej detskému srdiečku. V pásme Húsky" viac ako 20 detských spevákov a tanečníkov prezentovalo okrem dobrej nálady a atmosféry predovšetkým ľudové tradície, piesne a hry, spolu s hudobným doprovodom na heligónku v podaní Slávky Poništovej, Miloša Poništa a Sofie Králikovej, žiakov ZŠ v Starej Bystrici. Odborná porota si vystúpenie malých ľudových umelcov pozorne prezrela a poskytla účastníkom priamu spätnú väzbu - cenné rady a odporúčania pre ich ďalšiu tvorbu a prezentáciu. Pani Mgr. Amália Kužmová vyzdvihla úsilie a odhodlanie vedúcej DFS Mirky Králikovej a povzbudila Slniečko do ďalších zaujímavých vystúpení. ETNOFILM TOUR POFESTIVALOVÉ PROJEKCIE 18. ROČNÍKA Ocenené filmové dokumenty z 18. ročníka MFF Etnofilm Čadca 2014 boli premietané v priestoroch Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Premietanie zabezpečila Katedra etnológie a folkloristiky UKF v Nitre v spolupráci s našim strediskom. Prehliadka najúspešnejších filmov MFF ETNOFILM Čadca 2014 sa konala v Kine Centrál Smrdáky. Túto prehliadku pripravilo naše stredisko v spolupráci s Prírodnými liečenými kúpeľmi Smrdáky pre ubytovaných hostí a návštevníkov. Ďalšia prezentácia úspešných filmov ETNOFILM-u Čadca 2014 bola realizovaná v spolupráci s Ústavom európskej etnológie FF MU v Brne. Prehliadka najúspešnejších filmov MFF ETNOFILM Čadca 2014 sa konala v Kine Centrál Smrdáky pre veľký úspech aj po druhýkrát. Túto prehliadku pripravilo naše stredisko v spolupráci s Prírodnými liečenými kúpeľmi Smrdáky pre ubytovaných hostí a návštevníkov.

16 SVÄTOJÁNSKY JARMOK V KRÁSNE NAD KYSUCOU Dňa 21. júna 2015 otvoril pre všetkých návštevníkov svoje brány - už piaty ročník tradičného Svätojánskeho jarmoku v Krásne nad Kysucou, na ktorom sa opäť stretli remeselníci a folkloristi nielen z Kysúc, ale aj z iných regiónov a vytvorili tak pestrú zmes a prezentáciu ľudového umenia a tradícií. Podujatie zorganizovali Kysucké kultúrne stredisko v Čadci, organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja a Mesto Krásno nad Kysucou. Nové námestie pred Kultúrnym domom v Krásne nad Kysucou už v doobedňajších hodinách ožilo remeselníckymi tradíciami. Svoje ručne vyrobené diela ponúkalo na predaj viacero šikovných ľudových umelcov tvoriacich vo svojom voľnom čase jedinečné výrobky. DFF KUJEM, KUJEM PODKOVIČKU Dom kultúry v Kysuckom Novom Meste 24. júna 2015 rozveselili svojou prítomnosťou deti na javisku i detskí diváci v hľadisku. Konal sa VIII. ročník detského folklórneho festivalu KUJEM, KUJEM PODKOVIČKU..., ktorého organizátorom je Kysucké kultúrne stredisko v Čadci, organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, v spolupráci s Mestom Kysucké Nové Mesto a Mestským kultúrno-športovým strediskom Kysucké Nové Mesto. Podujatie bolo realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky a Žilinského samosprávneho kraja. Vynovené pódium Domu kultúry v Kysuckom Novom Meste od rána postupne privítalo na pódiu všetkých účinkujúcich. Podmanivými tónmi koncovej píšťaly sa na úvod predstavil Maroš Bugáň z Dolného Vadičova, detské ušká následne potešila Polhorská muzika z Oravskej Polhory. Ďalšími účinkujúcimi boli deti z DFS Nábrežníček z Kysuckého Nového Mesta, Vajčovská muzička z Horného Vadičova, po nich publikum fandilo miestnym deťom z DSS Vajčovky. Zahraničným účastníkom festivalu bola Goralská muzička Rozmarynek z Jablunkova, ČR. Z Radôstky prišli divákov spevom a hrou na harmoniku potešiť súrodenci Slávka a Miloš Poništovci. Záver podujatia patril všetkým účinkujúcim a deťom v hľadisku, ktorí si spoločne zaspievali pieseň Tancuj, tancuj, vykrúcaj. Súčasťou podujatia boli tvorivé dielne kysuckých remeselníkov, ktorí sa prezentovali vlastnými výrobkami a zároveň deti zapojili do svojich remeselných zručností. Júlia Masnicová zdobila voňavé medovníčky, Milan Palčisko a Anna Vrančíková z Kysuckého Nového Mesta predstavili drôtikársky kumšt, košíky plietla Emília Valčuhová, voňavé a chrumkavé oblátky piekol Alojz Šesták a horúce kováčske remeslo predstavili študenti odboru umeleckoremeselného spracovania kovov zo Strednej odbornej školy strojníckej v Kysuckom Novom Meste. KOPANIČIARSKE HODY V ZÁKOPČÍ Dňa 28. júna 2015 sa v obci Zákopčie konali miestnymi obyvateľmi každoročne očakávané Kopaničiarske hody, tentoraz už ich VIII. ročník. Areál Pod hríbom aj tento rok ožil originálnym programom, ktorý pre obyvateľov obce i návštevníkov pripravila obec Zákopčie spolu s našou organizáciou. Podujatie sa uskutočnilo aj s podporou Žilinského samosprávneho kraja. V úvode programu sa predstavil detský folklórny súbor Studnička, deti potešilo aj vystúpenie mažoretiek Astier. Divákom sa ďalej predstavili bratia Tischlerovci, hudobná skupina Eminent, heligónkar Janko Holeščák a skupina David Dave. V rockovom rytme pokračovali skupiny Sklené oči a Jet Stream. Ako sa na správne hody patrí, nechýbal ani stánkový predaj občerstvenia a hodového sortimentu či kolotoče a zábavné atrakcie.

17 GORALSKÉ SLÁVNOSTI V SKALITOM Goralské slávnosti sú pojmom nielen v obci Skalité a na Kysuciach, ale už aj na celom Slovensku či v poľskom a českom pohraničí. Ich 24. ročník sa v nedeľu 28. júna 2015 opäť niesol v duchu ľudových tradícií. Hlavným organizátorom tohto výnimočného podujatia bola obec Skalité v spolupráci s Kysuckým kultúrnym strediskom v Čadci, organizáciou v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja. Podujatie finančne podporilo Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky a Žilinský samosprávny kraj. Už od rána lákal domácich i návštevníkov tradičný jarmok remesiel NA SKALICKYM RYNECKU, popoludní na hlavnom pódiu vystúpili ľudová hudba Capkovci zo Skalitého, spevácka skupina Seniorky zo Skalitého, folklórny súbor Drevár z Krásna nad Kysucou, ľudová hudba Kamenčan zo Zákamenného, zo zahraničia ku skalitským Goralom zavítali folklórny súbor Mionši z Jablunkova, ČR a Goralská kapela ZWRTNI z Istebnej, PL. V hlavnom programe sa na záver predstavil folklórny súbor EKONÓM z Bratislavy, ktorého história siaha do roku 1969 a svojou prezentáciou sa snaží skĺbiť rozmanitý pôvodný folklórny materiál s autentickou, ale aj experimentálnou formou stvárnenia. FF OCHODNICA 2015 Ľudové tradície, spev, tanec a dobrá nálada sa šírili Ochodnicou počas slnečného víkendu júla Amfiteáter v obci už po 43-krát privítal folklórne skupiny a sólistov z celého kysuckého regiónu. Festival organizačne pripravila obec Ochodnica spolu s Kysuckým kultúrnym strediskom v Čadci, organizáciou v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja. Podujatie bolo realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky a Žilinského samosprávneho kraja. Sobotňajšie popoludnie odštartovala tradičná súťaž vo varení halušiek, ktorú v dobrej nálade svojimi vystúpeniami podporili mažoretky ELLIS, do rytmu varenia hrala a spievala spevácka skupina Seniorka a dychová hudba Ochodničanka, program spestrili vystúpenia detí z CVČ Ochodnica. Nedeľa začala hlavným programom nazvaným NA TEJ LÚČKE ZELENEJ". Na úvod sa návštevníkom festivalu predstavili šikovní heligónkari Matúško Hodás z Kysuckého Lieskovca, víťaz celoslovenského kola Čičmianska heligónka v kategórii do 15 rokov a Danko Vlček z Ochodnice. S pásmom ZMETANIE LÍSTIA" sa následne predstavila domáca Folklórna skupina KÝČERA, ktorá svojím vystúpením navodila atmosféru jesene v hore, na bačoviskách a lúkach. S jesennou tematikou s pásmom DLÁVENIE KAPUSTY" sa predstavila aj Folklórna skupina Vrabčiar z Krásna nad Kysucou, ktorá priamo na pódiu priblížila spôsob spracovania a nakladania kapusty do suda v duchu hesla Kapusta - surová či kvasená - pre zdravie je stvorená. Mužský element medzi čisto ženskými folklórnymi zoskupeniami zastúpila v programe Ľudová hudba Bystrická kasňa zo Starej a Novej Bystrice. Pravé letné teploty panovali počas celého dňa a na pódium letnú tematiku priniesla Folklórna skupina SVRČINKA zo Svrčinovca s pásmom TRÁVNICE - HRABANIE SENA", folklórne zvykoslovné pásmo s názvom LÚČKA ZELENÁ, NEPOKOSENÁ" prezentovala Folklórna skupina DEDOVANKA z Oščadnice. Záver hlavného programu 43. ročníka Folklórneho festivalu Ochodnica patril spoločne zaspievanej piesni Kysuca, Kysuca... V takejto slávnostnej a výnimočnej atmosfére vystúpil na pódium starosta obce Ochodnica Radoslav Ďuroška, ktorý odovzdal nominovaným ceny starostu obce. Tie putovali do rúk občanom, ktorí sa zaslúžili o rozvoj obce. Následne program pokračoval vystúpením heligónkarov z obce Krásňany pod vedením Martina Čerňanského a mužskej speváckej

18 skupiny LIDOVEC. Vyvrcholením bohatého kultúrneho programu bola, samozrejme, očakávaná ľudová veselica so skupinou TORNÁDO. OSLAVY ZVRCHOVANOSTI STARÁ BYSTRICA HLAVNÝ PROGRAM OSPIEVANÁ VRCHOVINA Kysucké kultúrne stredisko v Čadci, organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, sa v roku 2015 podieľalo i na príprave Osláv zvrchovanosti v obci Stará Bystrica. Tie sa pravidelne konajú pri príležitosti výročia schválenia Deklarácie o zvrchovanosti slovenského národa v Slovenskej národnej rade v júli Trinásty ročník týchto osláv bol výnimočný viacerými vystúpeniami. Pre našu organizáciu však bola dôležitá príprava galaprogramu kysuckých folklórnych zoskupení pod režisérskou taktovkou manželov Pavla a Amálie Kužmovcov. Takmer pol roka sa stretávalo 21 folklórnych zoskupení z celých Kysúc, aby spoločne vytvorili monumentálny folklórny program. V deň podujatia sa na Rínku svätého Michala Archanjela predstavilo v programe OSPIEVANÁ VRCHOVINA viac ako 270 účinkujúcich, ktorí prezentovali hudbu, piesne, tance a spevy svojich obcí. Folklórne súbory zastupovali Kysučan z Čadce, Drevár z Krásna nad Kysucou, Bystrica z Novej Bystrice, Radôšťan z Radôstky, Vajčovci z Horného Vadičova, detské folklórne súbory Kelčovan z Čadce a Slniečko zo Starej Bystrice. Nechýbali ani kvalitné ľudové hudby z celého regiónu Stará muzika a Kováčovci z Novej Bystrice, Brisudovci zo Starej Bystrice, Remišovci a Kubovci z Lutíš, Kubalovci z Radôstky, Viktora Zichu z Dolnej Tížiny (ako hudba FS Radôsťan) a Muzička spod Grúňa z Vysokej nad Kysucou. Aj folklórne skupiny mali bohaté zastúpenie predstavili sa Polianka zo Starej Bystrice, Dolinka z Novej Bystrice, Ozvena z Čierneho, Svrčinka zo Svrčinovca, Vrabčiar z Krásna nad Kysucou a Dedovanka z Oščadnice. Výnimočnými vstupmi umocnili atmosféru sólisti Bartolomej a Andrej Gernátovci a režisér programu pán Pavol Kužma. BESKYDSKÉ SLÁVNOSTI V TURZOVKE Prelom augusta už každoročne patrí Beskydským slávnostiam, ktorými sa pýši mesto Turzovka a sú akýmsi vyvrcholením Turzovského leta. Tentoraz bohatý program prebiehal v dňoch augusta 2015, pešia zóna, Námestie Juraja Thurza či Šarkpark opäť hostili množstvo zaujímavých vystúpení. Hlavným organizátorom podujatia je každoročne mesto Turzovka, spoluorganizátorom okrem iných Kysucké kultúrne stredisko v Čadci, organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja. Hlavný, nedeľný, program sa tradične začal svätou omšou v Kostole Nanebovzatia Panny Márie v Turzovke. Zábavu a dobrú náladu následne odštartovala TURZOVSKÁ CIFROVAČKA medzinárodné stretnutie heligónkarov. O druhej popoludní sa začal slávnostný sprievod a hneď po ňom všetkých návštevníkov 44. ročníka Beskydských slávností pozdravil primátor mesta Turzovka JUDr. Ľubomír Golis. Hlavný folklórny program SVEC, SLUNEČKO, JASNO NA BESKYDSKÚ HORU privítal na pódiu domácu ŽFS TURZOVANKA, návštevníkom sa predstavili aj Ľudová hudba GERNÁTOVCI, FS RAČAN, v rámci medzinárodnej spolupráce vystúpili folklórne skupiny GÓROLE a VSACAN z Českej republiky a Ľudová hudba POPENKANE KIERPCE z Poľska. ZBOROVO, ZBOROVO... V obci Zborov nad Bystricou sa v polovici septembra konali tradičné dedinské folklórne slávnosti Zborovo, zborovo... Počas trojdňového kultúrneho programu sa na novom pódiu