MOBILNÝ TELEFÓN MOBILNÍ TELEFON. realme 6S - RMX2002

Veľkosť: px
Začať zobrazovať zo stránky:

Download "MOBILNÝ TELEFÓN MOBILNÍ TELEFON. realme 6S - RMX2002"

Prepis

1 MOBILNÝ TELEFÓN MOBILNÍ TELEFON realme 6S - RMX2002 Návod na obsluhu Návod k obsluze Autorizovaný distribútor Autorizovaný distributor WESTech, spol. s r.o. Stará Vajnorská 17, Bratislava, Slovakia Autorizované servisné stredisko Autorizované servisní středisko Service Commerce s.r.o U trati 3134/36a, , Praha 10 Hotline: mail: 1

2 Základné informácie V tomto návode na obsluhu je popísané, ako používať telefón a jeho dôležité funkcie. Pre ďalšie informácie môžete navštíviť aj oficiálnu webovú stránku realme, kde získate viac informácií o telefóne. Predná kamera Tlačidlá hlasitosti Tlačidlo zapnutia / vypnutia Skener odtlačkov prstov 2

3 Varovania - Neumiestňujte telefón alebo batériu do vnútra vykurovacieho zariadenia alebo do jeho blízkosti. Neumiestňujte ich ani do kuchynského vybavenia, vysokotlakových nádob, mikrovlnných rúr, indukčných sporákov, elektrickej rúry, ohrievačov, tlakových hrncov, ohrievačov vody, plynových sporákov, atď., pretože by mohlo dôjsť k prehriatiu batérie a následnej explózii. - Vždy používajte originálnu nabíjačku, dátový kábel a batériu. Neschválené nabíjačky, dátové káble alebo batérie, ktoré nie sú certifikované výrobcom, môžu spôsobiť úraz elektrickým prúdom, požiar, výbuch alebo iné riziká. - Zadný kryt nie je možné odstrániť. - Počas nabíjania umiestnite telefón do prostredia s bežnou izbovou teplotou a dobrým vetraním. Odporúčame nabíjať telefón v prostredí s teplotou v rozmedzí od 5 C do 35 C. Ako reštartovať telefón Ak chcete telefón reštartovať, stlačte a podržte súčasne tlačidlo zapnutia / vypnutia a tlačidlo zvýšenia hlasitosti, pokým sa nezobrazí animácia spustenia. 3

4 Ako presunúť obsah zo starého telefónu do nového telefónu Na jednoduchý prenos fotografií, videí, hudby, kontaktov, správ, aplikácií atď. zo starého telefónu do nového telefónu môžete použiť aplikáciu Realme Clone Phone. 1. Ak starý telefón používa operačný systém Android, najskôr naskenujte QR kód uvedený nižšie. Potom stiahnite a nainštalujte aplikáciu Clone Phone, otvorte aplikáciu Clone Phone na starom aj novom telefóne a postup dokončite podľa pokynov na displeji Ak je starý telefón iphone, otvorte Clone Phone priamo na novom telefóne, podľa pokynov na displeji sa prihláste do účtu icloud a synchronizujte súbory. Štandardné príslušenstvo 1 telefón, 1 nabíjačka, 1 dátový kábel USB, 1 bezpečnostný sprievodca, 1 návod na obsluhu, 1 nástroj na vysunutie SIM karty, 1 ochranné puzdro. 4

5 Technické údaje Model výrobku realme 6S - RMX2002 Uhlopriečka displeja 16,5 cm Rozmery 162,1 x 74,8 x 9,6 mm Batéria 4210 mah/16,29 Wh (Min) 4300 mah/16,64 Wh (Typ) 48 Megapixelov + 8 Megapixelov + Fotoaparát 2 Megapixely + 2 Megapixely zadná 16 Megapixelov predná Prevádzková teplota 0 C - 35 C Hodnoty SAR CE SAR 0,709 W / kg (Hlava) 0,571 W / kg (Telo) Špecifikácie rádiových vĺn Signál Frekvencia Maximálny výstupný výkon GSM 850 MHz / 900 MHz 32,5 ± 0,8 dbm 1800 MHz / 1900 MHz 29,5 ± 0,8 dbm WCDMA Pásmo 1 23,2 ± 0,8 dbm Pásmo 5/8 23,5 ± 0,8 dbm Pásmo 1/3 23,0 ± 0,8 dbm LIE FDD Pásmo 5/8/20/28 23,3 ± 0,8 dbm Pásmo 7 22,8 ± 0,8 dbm LIE TDD Pásmo 38/40 23,0 ± 0,8 dbm Pásmo 41 22,8 ± 0,8 dbm Bluetooth 2,4-2,4835 GHz 8 ± 2 dbm(eirp) 2,4 G Wi-Fi 2,4-2,4835 GHz 15 ± 2 dbm(eirp) 5 G Wi-Fi 5,15-5,35 GHz, 5,47-5,725 GHz 14 ± 2 dbm(eirp) 5,725-5,85 GHz 12 ± 2 dbm(eirp) NFC 13,56 MHz 42 10m 5

6 Informácie o likvidácii opotrebovaného elektrického zariadenia (súkromné domácnosti) Tento symbol na produktoch a/alebo na priložených dokumentoch znamená, že sa pri likvidácii nesmú elektrické a elektronické zariadenia miešať so všeobecným domácim odpadom. V záujme správneho obhospodarovania, obnovy a recyklácie odvezte, prosím, tieto produkty na určené zberné miesta, kde budú prijaté bez poplatku. V niektorých krajinách je možné tieto produkty vrátiť priamo miestnemu maloobchodu v prípade, ak si objednáte podobný nový výrobok. Správna likvidácia týchto produktov pomôže ušetriť hodnotné zdroje a zabrániť možným negatívnym vplyvom na ľudské zdravie a prostredie, ktoré môžu inak vzniknúť v dôsledku nesprávneho zaobchádzania s odpadom. Bližšie informácie o najbližšom zbernom mieste získate na miestnom úrade. V prípade nesprávnej likvidácie odpadu môžu byť uplatnené pokuty v súlade s platnou legislatívou. Pre právnické osoby v Európskej únii Ak potrebujete zlikvidovať opotrebované elektrické a elektronické zariadenia, bližšie informácie získate od svojho miestneho predajcu alebo dodávateľa. Informácie o likvidácii v krajinách mimo Európskej únie Tento symbol je platný len v Európskej únii. Ak si želáte zlikvidovať toto zariadenie, obráťte sa na miestny úrad alebo predajcu a poinformujte sa o správnom spôsobe likvidácie tohto typu odpadu. 6

7

8 Základní informace V tomto návodu k obsluze je popsáno, jak používat telefon a jeho důležité funkce. Pro další informace můžete navštívit i oficiální webovou stránku realme, kde získáte více informací o telefonu. Přední kamera Tlačítka hlasitosti Tlačítko zapnutí / vypnutí Skener otisků prstů 2

9 Varování - Neumísťujte telefon nebo baterii dovnitř topného zařízení nebo do jeho blízkosti. Neumísťujte je ani do kuchyňského vybavení, vysokotlakých nádob, mikrovlnných trub, indukčních sporáků elektrické trouby, ohřívačů, tlakových hrnců, ohřívačů vody, plynových sporáků atd., protože by mohlo dojít k přehřátí baterie a následné explozi. - Vždy používejte originální nabíječku, datový kabel a baterii. Neschválené nabíječky, datové kabely nebo baterie, které nejsou certifikovány výrobcem, mohou způsobit úraz elektrickým proudem, požár, výbuch nebo jiná rizika. - Zadní kryt nelze odstranit. - Během nabíjení umístěte telefon do prostředí s běžnou pokojovou teplotou a dobrým větráním. Doporučujeme nabíjet telefon v prostředí s teplotou v rozmezí od 5 C do 35 C. Jak restartovat telefon Chcete-li telefon restartovat, stiskněte a podržte současně tlačítko zapnutí / vypnutí a tlačítko zvýšení hlasitosti, dokud se nezobrazí animace spuštění. 3

10 Jak přesunout obsah ze starého telefonu do nového telefonu Na jednoduchý přenos fotografií, videí, hudby, kontaktů, zpráv, aplikací atd. ze starého telefonu do nového telefonu můžete použít aplikaci Realme Clone Phone. 1. Pokud starý telefon používá operační systém Android, nejdříve naskenujte QR kód uvedený níže. Potom stáhněte a nainstalujte aplikaci Clone Phone, otevřete aplikaci Clone Phone na starém i novém telefonu a postup dokončete podle pokynů na displeji Pokud je starý telefon iphone, otevřete Clone Phone přímo na novém telefonu, podle pokynů na displeji se přihlaste do účtu icloud a synchronizujte soubory. Standardní příslušenství 1 telefon, 1 nabíječka, 1 datový kabel USB, 1 bezpečnostní průvodce, 1 návod k obsluze, 1 nástroj na vysunutí SIM karty, 1 ochranné pouzdro. 4

11 Technické údaje Model výrobku realme 6S - RMX2002 Uhlopříčka displeje 16,5 cm Rozměry 162,1 x 74,8 x 9,6 mm Baterie 4210 mah/16,29 Wh (Min) 4300 mah/16,64 Wh (Typ) 48 Megapixelů + 8 Megapixelů + Fotoaparát 2 Megapixely + 2 Megapixely zadní 16 Megapixelů přední Provozní teplota 0 C - 35 C Hodnoty SAR CE SAR 0,709 W / kg (Hlava) 0,571 W / kg (Tělo) Specifikace rádiových vln Signál Frekvence Maximální výstupní výkon GSM 850 MHz / 900 MHz 32,5 ± 0,8 dbm 1800 MHz / 1900 MHz 29,5 ± 0,8 dbm WCDMA Pásmo 1 23,2 ± 0,8 dbm Pásmo 5/8 23,5 ± 0,8 dbm Pásmo 1/3 23,0 ± 0,8 dbm LIE FDD Pásmo 5/8/20/28 23,3 ± 0,8 dbm Pásmo 7 22,8 ± 0,8 dbm LIE TDD Pásmo 38/40 23,0 ± 0,8 dbm Pásmo 41 22,8 ± 0,8 dbm Bluetooth 2,4-2,4835 GHz 8 ± 2 dbm(eirp) 2,4 G Wi-Fi 2,4-2,4835 GHz 15 ± 2 dbm(eirp) 5 G Wi-Fi 5,15-5,35 GHz, 5,47-5,725 GHz 14 ± 2 dbm(eirp) 5,725-5,85 GHz 12 ± 2 dbm(eirp) NFC 13,56 MHz 42 10m 5

12 Informace o likvidaci opotřebovaného elektrického zařízení (soukromé domácnosti) Tento symbol na produktech a/nebo na přiložených dokumentech znamená, že se při likvidaci nesmí elektrická a elektronická zařízení míchat s obecným domácím odpadem. V zájmu správného hospodaření, obnovy a recyklace odvezte prosím tyto produkty na určená sběrná místa, kde budou přijaty bez poplatku. V některých zemích je možné tyto produkty vrátit přímo místnímu maloobchodu v případě, pokud si objednáte podobný nový výrobek. Správná likvidace těchto produktů pomůže ušetřit hodnotné zdroje a zabránit možným negativním dopadům na lidské zdraví a prostředí, které mohou jinak vzniknout v důsledku nesprávného zacházení s odpadem. Bližší informace o nejbližším sběrném místě získáte na místním úřadě. Při nesprávné likvidaci odpadu mohou být uplatněny pokuty v souladu s platnou legislativou. Pro právnické osoby v Evropské unii Pokud potřebujete likvidovat elektrická a elektronická zařízení, bližší informace získáte od svého místního prodejce nebo dodavatele. Informace o likvidaci v zemích mimo Evropskou unii Tento symbol je platný jen v Evropské unii. Pokud si přejete zlikvidovat toto zařízení, obraťte se na místní úřad nebo prodejce a informujte se o správném způsobu likvidace tohoto typu odpadu. 6