Clanokl Predmet zmluvy

Veľkosť: px
Začať zobrazovať zo stránky:

Download "Clanokl Predmet zmluvy"

Prepis

1 Zmluva o dielo uzatvorena podl'a 536 a nasi, zakona c. 513/1991 Zb. Obchodneho zakonnika v zneni neskorsfch predpisov ana z^ade vysledku verejneho obstaravania postupom podl'a 101 ods. 1 pism. c) zakona c. 25/2006 Z.z. o verejnom obstaravani a o zmene a dopineni niektorych zakonov v zneni neskor ich predpisov a v sulade s pravnym poriadkom Slovenskej republiky (d'alej len zmluva") medzi zmluvnymi stranami; Objednavater: Sidlo: Zastupeny: Osoby opravnene zastupovaf a rokovaf vo veciach technickych: vo veciach zmluvnych: Bankove spojenie: Cislo ucstu: IB AN: ico: DIG: HlavD^ mesto Slovenskej republiky Bratislava Primacialne nam. 1, Bratislava JUDr. Ivo Nesrovnal, primator ING. Vladimir Kadrliak- technik oddelenia SNM JUDr. Margareta Popova- pravnicka OLP Ceskoslovenska obchodna banka, a.s (d'alej len objednavater") Zhotovitel': Sidlo: Zastupeny: Osoby opravnene zastupovaf a rokovat' vo veciach technickych; vo veciach zmluvnych: Zapisany: Bankove spojenie: Cislo uctu: IBAN: ico: DiC: IC DPH: (d'alej len ^zhotovitel'") (d'alej spolodne aj ako zmluvne strany") Thermis spol s-r.o- Furmanska c. 7, Bratislava Holubek Jozef- konatel' spoio6nosti Holubek Matej- veduci realizacie Holubek Jozef - konatel' spolocnosti Obchodny register Obvodneho sudu Bratislava I Oddiel Sro. VIozka d. 682/B Tatra banka a.s Clanokl Predmet zmluvy 1. ZhotoviteF sa zavazuje, ze pre objednavatel'a zhotovi vo vlastnom mene, na vlastnii zodpovednosf, v rozsahu a za podmienok dohodnutych v tejto zmluve, dielo; Komplexna rekonstrukcia odovzdavacej stanice tepla (d'alej len OST") na Budysinskej ulici c. 1 v Bratislave" (d'alej len dielo").

2 2. SiiCast'ou diela, ktore je predmetom tejto zmluvy, je: demontaz existujuceho technologickeho zariadenia OST, vratane odvozu a likvidacie odpadu, - dodavka a montaz noveho technologickeho zariadenia OST s minimalnym vykonom 420 kw UK kw TV, vratane projeklovej dokumentacie, inzinierskej Cinnosti a stavebnej pripravy pre osadenie technologickeho zariadenia, - uvedenie noveho technologickeho zariadenia do prevadzky a predlozenie reviznej spravy opravfiujucej na prevadzku zariadenie OST a dodavku tepla a teplej vody 3. Objednavater sa zavazuje riadne av6as zhotovene dielo prevziaf a zhotoviterovi zaplatif cenu vo vyske a sposobom tak, ako to urcuje d'alej zmluva a k poskytovaniu spoluprace nevyhnutnej pre plnenie zmluvnych povinnosti zo strany zhotovitel'a. Clanokll Povinnosti zmluvnych stran 1. Zhotovitel' sa zavazuje uskutocnif dielo v rozsahu, kvalite a termine podl'a podmienok dohodnutych v tejto zmluve a riadne a vcas zhotovene dielo odovzdaf objednavatefovi. 2. Objedndvatef sa zavazuje, ^e v rozsahu nevyhnutne potrebnom poskytne zhotovitefovi primeranii sucinnosf pri realizacii diela podl'a tejto zmluvy a prevezme riadne dokoncene dielo. 3. Zhotovitel' potvrdzuje, ze sa vplnom rozsahu zoznamil s rozsahom apovahou diela, ze su mu zname technicke a kvalitativne podmienky k realizacii diela a ze disponuje dostato nymi technickymi, technologickymi a personalnymi kapacitami a potrebnymi odbomymi znalosf ami, ktore su k zhotoveniu diela potrebne. 4. Zhotovitel' vyhlasuje, ze ma opravnenie vykonaf prace v rozsahu clanku I tejto zmluvy a bude pri plnem' predmetu postupovaf s odbomou starostlivosf ou. 5. ZhotoviteF pri realizacii predmetu tejto zmluvy je povinny dodr^iavaf predpisy aopatrenia na zabezpecenie bezpecnosti aochrany zdravia pri praci. na ochranu zivotneho prostredia, prislusnych STN noriem, ako aj protipoziame opatrenia a hygienicke opatrenia v zmysle platnych pravnych predpisov, vyplyvajiice z povahy vykonavanej prace. Za ich pripadne porusenie a vzniknutu skodu zodpoveda v plnom rozsahu. 6. ZhotoviteF je povinny pri plnem' svojho zavazku zo zmluvy udrzovaf vseobecny poriadok na stavenisku a v jeho okoli. Je povinny na svoje naklady odstraiiovaf v etky odpady, obaly, necistoty vzniknute pri jeho praci. ZhotoviteF bude vzniknuty odpad likvidovaf podl'a druhu v zmysle zakona c. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnem' niektorych zakonov v zneni neskor ich predpisov 7. ZhotoviteF sa zavazuje vykonavaf prace tak, aby nedosio k poskodeniu spolocnvch casti azariadeni objektu, vktorom sa prace vykonavaiii. Za vzniknutu skodu zodpoveda v plnom rozsahu. 8. ZhotoviteF Je povinny pocas realizacie diela viesf pracovny vykaz. Do pracovneho vykazu sa budu zapisovaf vsetky skutocnosti dolezite pre priebeh realizacie diela. udaje o casovom postupe realizacie diela, ich kvalite. zdovodnenia zmien vykonavanych prac apod. 9. ZhotoviteF prehlasuje, ze ma uzavretu poistnij zmluvu, ktorou poisti svoju zodpovednosf za skody, vzniknute v suvislosti s jeho podnikatefskou a prevadzkovou cinnosfou pocas celej doby trvania zmluvneho vzf ahu. Uvedenii skutocinosf preukaze objednavatefovi pri podpise tejto zmluvy.

3 10. Objednavater ur6i zhotovitel'ovi ku dnu odovzdania staveniska odbeme miesto vody aelektrickej energie, uvedene naklady znasa zhotovitel'. Objednavatel' vyfakturuje zhotovitel'ovi cenu za odber elektrickej energie a vody na zaklade odcitania stavu podruznych meradov do 30 dm' od protokolameho odovzdania diela. V pripade, ze objednavatel' nema moznosf osadif podruzne merace, zhotovitel' sa zavazuje osadif ich na vlastne naklady. Clanokm Cas a miesto pinenia 1. Objednavatel' a zhotovitel' sa dohodii, ^e zhotovitel' protokolame prevezme stavenisko najneskor do 3 dni od nadobudnutia u5innosti tejto zmluvy. 2. Zhotovitel' sa zavszuje zacat's vykonavanim prac na diele najneskor do 2 dni od protokolameho prevzatia staveniska. 3. Zhotovitel' sa zavazuje, ze realizaciu diela ukon5i v termine: do 7 tyzdnov od nadobudnutia ufiinnosti tejto zmluvy. 4. Miestom realizacie diela je Budysinska ulica c. 1, Bratislava - suterenne priestory bytoveho domu. 5. Zhotovitel' je povinny bez meskania pisomne informovaf objednavatel'a o vzniku akejkofvek udalosti, ktora brani alebo sfazuje realizaciu predmetu diela, dosledkom coho je predlzenie asu pinenia podfa bodu 3 tohto clanku zmluvy. 6. Zmluvne strany sa dohodii, ze dielo podl'a tejto zmluvy sa povazuje za splnene, ak je riadne ukoncene v celom rozsahu podfa tejto zmluvy. Prace musia byt' vykonane V sulade s technickymi normami a odovzdane objednavatefovi zapisom o odovzdani a prevzati diela podl'a siipisu vykonanych prac. 7. Objednavater sa zavszuje, ze dielo, ktore bolo zhotovitel'om riadne vykonane, prevezme v dohodnutom termine a po odstraneni vad a nedorobkov zistenych v priebehu preberacieho konania. 8. Objednavater prevezme len dielo v celosti a na zaklade protokolu o odovzdani a prevzati diela, ktore bude zhotovene v sulade s vysledkami priameho rokovacieho konania a projektovou dokumentaciou. ClanoklV Cena dieta 1. Cena za dielo je stanovena na z^lade vypracovanej cenovej ponuky, ktora bola vybrana objednavatefom ako najvyhodnejsia a ktora tvori neoddelitel'nu siicasf tejto zmluvy. 2. Cena za dielo je stanovena dohodou zmluvnych stran v zmysle zakona c. 18/1996 Z.z. o cenach v znem' neskorsich predpisov a vyhlasky MF SR c. 87/1996 Z.z. ktorou sa vykonava zakon o cenach v zneni neskorsich predpisov takto: cena bez DPH DPH 20% 5.286,80.- cenasdph ,80 slovom tridsaf jeden tisic sedemstodvadsaf euro a 80 centov

4 3. Takto stanovena cena je stanovena ako konecna cena, ktora obsahuje ceny pre vsetky tovary, material a prace potrebne pre riadne a vcasne zhotovenie diela, osobne naklady a prevadzkove naklady a ktora je nemenna podas trvania zmluvneho vzf ahu. 4. Zmluvne strany sa dohodii, ^e zhotoviter nebude narokovaf pripadne naviac prace, nakoltco zmluvna cena obsahuje vsetky naklady na vybudovanie predmetu zmluvy. ClanokV Platobne podmienky a fakturacia 1. Zalohove platby ani platba vopred sa neumoznuju. 2. Podkladom pre uhradu ceny za dielo bude faktura vystavena zhotovitel'om po splneni predmetu zmluvy do 14 kalendamych dni po riadnom ukondeni a protokolamom odovzdani celeho diela v sijlade s touto zmluvou a po odstranem' vsetkych vad a nedorobkov obsiahnutych v preberacom protokole. 3. Objednavatel'je povinny zaplatif fakturovanu cistku v dohodnutej lehote splatnosti 30 kalendtaych dni odo dna domienia faktury objednavaterovi. 4. Faktura, ktoru predlozi ZhotoviteF objednavatefovi, musi byf predlozena v 3 originalnych rovnopisoch a musi splfiaf nalezitosti lictovneho adaiioveho dokladu v zmysle prislusnych platnych pravnych predpisov SR. 5. Neoddelitel'nou sucasfou faktury bude objednavatefom a zhotovitefom potvrdeny protokol o odovzdam' a prevzati diela ako priloha c, 1 k faktiire. 6. V pripade, ze faktura nebude obsahovaf vsetky nalezitosti udtovneho alebo danoveho dokladu, objednavatef je opravneny vratif ju zhotovitefovi na prepracovanie. V takom pripade sa prerusi plynutie splatnosti a nova lehota splatnosti zacne plynuf domcenim opravenej faktury objednavatefovi. Cl^nokVI Odovzdanie a prevzatie diela 1. Zhotovitef odovzda a objednavatef prevezme riadne dokoncene dielo ako celok, o com sa spise protokol o odovzdam' a prevzati diela. 2. Zhotovitef je povinn^ pred odovzdanim diela pisomne oznamif objednavatefovi 3 dni vopred pripravenosf diela na odovzdanie. Odovzdanie diela sa uskutocni v mieste jeho zhotovenia. 3. Z odovzdania a prevzatia diela zmluvne strany vyhotovia pisomny protokol, ktory bude obsahovaf popis prac na diele, supis zistenych vad adrobnych nedorobkov, dohodu 0 opatreniach a lehotach na ich odstrdnenie spolu s oznacenim vsetkych dokladov, ktore zhotovitef objednavatefovi odovzda. 4. Pripadne vady a nedorobky, uvedene v protokole o odovzdam' a prevzati diela, odstr^ zhotovitef v lehote stanovenej objednavatefom. 5. Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je uspesne vykonanie vsetkych skusok predpisanych prislu nymi vseobecne zavaznymi predpismi, zavaznymi nomiami a projektovou dokimientaciou. 6. Sudasfou odovzdavacieho protokolu je projektova dokumentdcia, vsetky revizie. skusky a merania na vyhotovenie funkcneho diela, 7. Zhotovitef je povinny odovzdaf spolu s dielom aj prevadzkove predpisy na obsluhu diela a prislu ne povolenia na prevadzkovanie zariadenia. Naklady na vypracovanie predmetnych dokladov su sucasfou zmluvnej ceny podl'a clanku IV tejto zmluvy.

5 8. Ukoncenim diela sa rozumie odovzdanie a prevzatie diela po vykonanych reviziach a skuskach v zmysle technickych noriem, po odstraneni nedostatkov uvedenych v zapisnici o odovzdani a prevzati diela a po odstraneni zariadenia staveniska, vratane strojov, zariadem', materialov. 9. Odovzdanim a prevzatim diela sa rozumie deft podpisania zapisnice o odstraneni vsetkych vad a nedorobkov zistenych pocas odovzdavania a preberania diela. Zhotovitel' zndsa nebezpecenstvo skody na zhotovovanom diele az do odovzdania a prevzatia diela. ClanokVII Zarucna doba, zodpovednost* za vady a za skodu 1. Zhotovitel' zodpoveda za to, ze predmet zmluvy bude mat' po cely cas trvania zarucnej doby vlastnosti dohodnute v tejto zmluve a zaroveft sa zavazuje, ze po cely cas trvania zarucnej doby bude dielo pine funkcne a sposobile na riadne vyuzivanie. Zhotovitel' zodpoveda za vady diela v case jeho odovzdania a pocas trvania zarucnej doby. 2. Dlzka zarucnej doby na dielo je 60 mesiacov. Na vyrobky a zariadenia, u ktorych vyrobca, resp. dodavatef urcuje inu dobu zaruky, prebera zhotovitef zaruku v rozsahu zarucnych listov vyrobcov a dodavatel'ov. Tieto vyrobky a zariadenia budu V protokole o odovzdam a prevzati diela uvedene osobitne. Zarucna doba zacina plynuf dnom odovzdania diela bez vad a nedorobkov. Z^cna doba na reklamovanu casf predmetu diela sa predlzuje odobu od uplatnenia opravnenej reklamacie po odstranenie vady. 3. Objednavatef je povinny vady po ich zisteni bez zbj^ocneho odkladu pisomne reklamovaf. pricom uvedie o aku vadu sa jedna. Zhotovitef sa zavazuje vady odstranif v CO najkratsom case, najneskor do 48 hodin po doruceni reklamacie. 4. V pripade uplatnenia reklamacie objednavatefom u zhotovitefa sa predlzuje zarucna doba na tii cast' vykonaneho diela, na ktorej sa vyskytla vada, o dobu vybavenia reklamacie. 5. Naklady na odstranenie vad v zarucnej dobe zna a a nebezpecenstvo na veci pocas vykonania zarucnej opravy zna a zhotovitef. 6. Zhotovitef zodpoveda objedndvatel'ovi za Skodu. ktoni mu sposobil v suvislosti s vykonom prac pri realizacii diela. Kazda zo zmluvnych stran zodpoveda v sulade sprislusnymi pravnymi predpismi za skodu, ktoni sposobi druhej zmluvnej strane V dosledku preukazaneho popjsenia svojich zavazkov \^'ply\'ajucich z tejto Txv.h.v'.'y. Rezim nahrady Skody sa riadi Obchodneho zakonnika v platnom zneni. 7. Nebezpecenstvo skody na diele ako aj na veciach amaterialoch potrebnych na zliotovenie diela znasa zhotovitef az do 6asu protokolameho odovzdania diela objednavatefovi. Cl^nokVIII Zmluvn^ pokuty a uroky z omeskania 1. V pripade omeskania zhotovitel'a s odovzdanim predmetu zmluvy alebo jeho dasti V dohodnutom 6ase pinenia podfa tejto zmluvy, ma objednavatef narok na zmluvnu pokutu vo vyske 0,05 % z ceny diela za kaidy aj zacaty den omeskania az do ukoncenia diela podfa zmluvnych podmienok.

6 2. Ak zhotovitel' neodstrani vady a nedorobky, ako aj vady nahlasene objednavatel'om V dobe plynutia zarucnej doby, v dohodnutom termine, zaplati objednavatel'ovi zmluvnu pokutu vo \ryske 0,05 % z ceny diela za kazdy aj zacaty deii omeskania az do odstranenia vady. 3. V pripade, ze objednavatel' bude vomeskam's uhradou faktury, je povinny zaplatif zhotovitel'ovi zmluvnu pokutu vo vy ke 0,025% z dlznej ciastky za kazdy aj zacaty den omeskania. 4. Dohodnute zmluvne pokuty povinna strana uhradi strane opravnenej do 30 dni odo diia ich uplatnenia. 5. Uplatnenim uvedenych sankcii nestraca ziadna zmluvna strana narok na nahradu kody zavinenej druhou zmluvnou stranou. Odstupenie od zmiuvy 1. Zmluva moze byf ukon(sena vzajomnou dohodou zmluvnych stran, takato dohoda musi byf urobena pisomnou formou. 2. Objednavatef je opravneny odstiipif od zmluvy, ak zhotovitef v dosledku svojho zavinenia riadne a vcas neplm' zmluvn^ zavazlcy podfa tejto zmluvy, a tiez ak jeho cinnosfou alebo necinnosf ou vznika zhotovitef ovi skoda. 3. Objednavatef je opravneny odstupif od zmluvy pre podstatn^ porusenie zmluvnej povinnosti zo strany zhotovitel'a, ktorym sa pre u5e]y tejto zmluvy rozumie; - omeskanie zhotovitefa so zhotovenim a odovzdanim diela o viae ako 10 dni, - neopravnene zastavenie alebo prerusenie prac zo strany zhotovitefa na viae ako 5 dni, - vykonavanie diela v rozpore s projektovou dokiamentaciou a touto zmluvou, 4. Objednavatef je opravneny odstupif od zmluvy aj v pripade, ak zhotovitef vstupi do likvidacie, pripadne bude na jeho majetok vyhlaseny konkurz alebo zamietnuty navrh na vyhlasenie konkurzu pre nedostatok maietku. 5. Zhotovitef je opravneny odstupif od zmluvy v pripade, ak objednavatef v dosledku svojho zavinenia riadne a vcas neplni zmluvne zavazky podfa tejto zmluvy, a tiez ak jeho dinnosfou alebo neciimosfou vznika zhotovitefovi skoda. Zhotovitef je tiez opravneny odstupif od zmluvy v pripade, ze objednavatef je v omeskani so splnenim svojich platobnych povinnosti z dovodu neuhradenia faktury vystavenej zhotovitel'om o viae ako 30 dni po lehote splatnosti. 6. Odstupenie od zmluvy je ucinne dnom dorutsenia pisomneho oznamenia o odstupeni druhej zmluvnej strane. Narok na nahradu kody tfmto nie je dotknuty. Prava a povinnosti licastmlcov vyplyvajuce z platneho odstupenia od zmluvy sa riadia prislusnymi ustanoveniami platnej pravnej upravy. 7. Zmluvne strany benj na vedomie a siihlasia s tym, ze pisoranosf - odstupenie od zmluvy jednej zmluvnej strany bude povazovane za dorucene priamo do vlastnych ruk druhej zmluvnej strane aj v pripade, ak tato pisomnosf bude vratena pomou zmluvnej strane ako pisomnosf neprevzata druhou zmluvnou stranou; v takomto pripade sa za den doruiienia pova^je deft jej vratenia zmluvnej strane uvedenej ako odosielatef. Uvedene plati aj v tom pripade, ak sa zmluvna strana uvedena ako adresat o tejto skutofinosti nedozvie. V pripade. ze druha zmluvna strana bezdovodne odoprie nisomnost' prijat', je pisomnosf dorucena dnom, ked'jej prijatie bolo odoprete.

7 ClanokX Zaverecn^ ustanovenia 1. Tato zmluva nadobuda platnosf dnom podpisania obidvoma zmluvnymi stranami a udinnosf dnom nasledujucim po dni jej zverejnenia podfa ustanoveni 47a ods. 1 Obdianskeho zakonnika v spojeni s ustanovem'm 5a zakona c. 211/200 Z.z. o slobodnom pristupe k informaciam a o zmene a dopineni niektorych z^onov (zakon o slobode informacii) v zneni neskorsich predpisov. 2. Tato zmluva sa m6ze menif a dopliiaf len formou pisomnych, ocislovanych, podpisanych a datovanych dodatkov, na zaklade suhlasu oboch zmluvnych stran. 3. Pravne vzfahy touto zmluvou neupravene sa riadia prislusnymi ustanoveniami Obchodneho zakonnika a ostatnymi pravnymi predpismi platnymi na uzemi Slovenskej republiky. 4. Pripadne spory vyplyvajuce z tejto zmluvy, alebo s suvislosti s nou vzniknute sa zmluvne strany zavazuju riesif prednostne vzajomnymi rokovaniami cestou zmieru. Pokial' taketo riesenie nebude lispesne, zavazuju sa zmluvne strany riesif pripadne spory cestou prislusni^ch siidov Slovenskej republiky. 5. Tato zmluva je vyhotovena v piatich rovnopisoch, z toho tri rovnopisy pre objednavatel'a a dva rovnopisy pre zhotovitefa. 6. Zmluvne strany vyhiasuju, ze tato zmluva obsahuje ich skutocnii vaznu a slobodnu vofu, ze nebola uzavreta v tiesni za napadne nevyhodnych podmienok. a ze si zmluvu precitali, jej obsahu porozumeli a na znak toho ju podpisali. 7. Neoddelitefnou sucasfou tejto zmluvy su prilohy: Priloha.1: Cenova ponuka (navrh na plnenie kriterii) V Bratislave dna V Bratislave dna Objednavater Hlavne mesto Slovenskej republiky Bratislava Zhotovitel* Thermis spol s.r.o. JUDr. Ivo Nesrovnal primator Holubek Joze konatel' spolocnosti

8 Priloha k v^zve na predlozenie cenovej ponuky " Oprava OST, ktora zabezpecuje dodavku tepla vody pre bytove domy Ceska 4 a Budysinska 1" Navrh na plnenie kriterii Pore. Ndzov polozky MJ jeanoikova cena bez DPH Podet jednotiek Cenacetkom v EURO bez DPH 1 Pr^ceadoddvky HSV zhotovenie podstavca pod OST, Oprava stjen a podlahy, ndtery, uprava stropu-vycistenie.odvoz 1.1 odpadu na sktctdku kpl demontaj vymennikovej stanice, rozpslenie, vykosenie, odvoz do 1,2 Srotu a uloienie izoldcie na sktddke kpl Prace a dodavky PSV zhotovenie odpadu, uprava zbemej jimky, demotn^f a montf^? precep^vacieho derpad/a, rozvod 2,1 studenej vody skusky kpl dodavka a mont^ OST UK 420KW/270 KW TUV, pripojenie na primcirnu a sekundsrnu stranu, expanzns n^doba.merac TUV. vodomer SV, merafie tepla skugky, 2,2 odbom6 prehliadky sub rozdefovac a zberai TUV demontciz a mont^, ol3ehov6 2.3 CerpadlS TUV, izol^cie, skci ky kpl pripojenie na UK, izolctcia, meranie 2,4 tepla, skusky, odbom^ prehliadky kpl Prdce a dodavky M silovd elektrika, rozv^dzac demontei2 a mont^f, pripojenie Cerpadiel OST, osvetlenie OST, 3,1 rozvddza M a R skosky, revfzie kpl meranie a reguldcia, mont^ a doddvka zabezpecovaclch 3,2 zariadeni, skusky, revizie kpi Ostatne projektovdi dokument^cia profesii: stavebnci asf, vykurovanie, zdravotechnlka, elektrika, MaR> vykondvaci projekt, projekt 4,1 skutocn6ho prevedenia kpl iniinierska Cinnosf, vyjadrenie Tl 4,2 SR, IBP, hygiena kpl vykurovacia skuska, elabordt kvality, skijgobnd prevddzka a 4.3 odovzdanie diela sub

9 Predpokladand cena zdkazky celkom v EURO bez DPH- Kriterium hodnotenia Holubek Jozef konatel spolocnosti v.r.