Clanokl Predmet zmluvy

Veľkosť: px
Začať zobrazovať zo stránky:

Download "Clanokl Predmet zmluvy"

Prepis

1 Zmluva o dielo uzatvorena podl'a 536 a nasi, zakona c. 513/1991 Zb. Obchodneho zakonnika v zneni neskorsfch predpisov ana z^ade vysledku verejneho obstaravania postupom podl'a 101 ods. 1 pism. c) zakona c. 25/2006 Z.z. o verejnom obstaravani a o zmene a dopineni niektorych zakonov v zneni neskor ich predpisov a v sulade s pravnym poriadkom Slovenskej republiky (d'alej len zmluva") medzi zmluvnymi stranami; Objednavater: Sidlo: Zastupeny: Osoby opravnene zastupovaf a rokovaf vo veciach technickych: vo veciach zmluvnych: Bankove spojenie: Cislo ucstu: IB AN: ico: DIG: HlavD^ mesto Slovenskej republiky Bratislava Primacialne nam. 1, Bratislava JUDr. Ivo Nesrovnal, primator ING. Vladimir Kadrliak- technik oddelenia SNM JUDr. Margareta Popova- pravnicka OLP Ceskoslovenska obchodna banka, a.s (d'alej len objednavater") Zhotovitel': Sidlo: Zastupeny: Osoby opravnene zastupovaf a rokovat' vo veciach technickych; vo veciach zmluvnych: Zapisany: Bankove spojenie: Cislo uctu: IBAN: ico: DiC: IC DPH: (d'alej len ^zhotovitel'") (d'alej spolodne aj ako zmluvne strany") Thermis spol s-r.o- Furmanska c. 7, Bratislava Holubek Jozef- konatel' spoio6nosti Holubek Matej- veduci realizacie Holubek Jozef - konatel' spolocnosti Obchodny register Obvodneho sudu Bratislava I Oddiel Sro. VIozka d. 682/B Tatra banka a.s Clanokl Predmet zmluvy 1. ZhotoviteF sa zavazuje, ze pre objednavatel'a zhotovi vo vlastnom mene, na vlastnii zodpovednosf, v rozsahu a za podmienok dohodnutych v tejto zmluve, dielo; Komplexna rekonstrukcia odovzdavacej stanice tepla (d'alej len OST") na Budysinskej ulici c. 1 v Bratislave" (d'alej len dielo").

2 2. SiiCast'ou diela, ktore je predmetom tejto zmluvy, je: demontaz existujuceho technologickeho zariadenia OST, vratane odvozu a likvidacie odpadu, - dodavka a montaz noveho technologickeho zariadenia OST s minimalnym vykonom 420 kw UK kw TV, vratane projeklovej dokumentacie, inzinierskej Cinnosti a stavebnej pripravy pre osadenie technologickeho zariadenia, - uvedenie noveho technologickeho zariadenia do prevadzky a predlozenie reviznej spravy opravfiujucej na prevadzku zariadenie OST a dodavku tepla a teplej vody 3. Objednavater sa zavazuje riadne av6as zhotovene dielo prevziaf a zhotoviterovi zaplatif cenu vo vyske a sposobom tak, ako to urcuje d'alej zmluva a k poskytovaniu spoluprace nevyhnutnej pre plnenie zmluvnych povinnosti zo strany zhotovitel'a. Clanokll Povinnosti zmluvnych stran 1. Zhotovitel' sa zavazuje uskutocnif dielo v rozsahu, kvalite a termine podl'a podmienok dohodnutych v tejto zmluve a riadne a vcas zhotovene dielo odovzdaf objednavatefovi. 2. Objedndvatef sa zavazuje, ^e v rozsahu nevyhnutne potrebnom poskytne zhotovitefovi primeranii sucinnosf pri realizacii diela podl'a tejto zmluvy a prevezme riadne dokoncene dielo. 3. Zhotovitel' potvrdzuje, ze sa vplnom rozsahu zoznamil s rozsahom apovahou diela, ze su mu zname technicke a kvalitativne podmienky k realizacii diela a ze disponuje dostato nymi technickymi, technologickymi a personalnymi kapacitami a potrebnymi odbomymi znalosf ami, ktore su k zhotoveniu diela potrebne. 4. Zhotovitel' vyhlasuje, ze ma opravnenie vykonaf prace v rozsahu clanku I tejto zmluvy a bude pri plnem' predmetu postupovaf s odbomou starostlivosf ou. 5. ZhotoviteF pri realizacii predmetu tejto zmluvy je povinny dodr^iavaf predpisy aopatrenia na zabezpecenie bezpecnosti aochrany zdravia pri praci. na ochranu zivotneho prostredia, prislusnych STN noriem, ako aj protipoziame opatrenia a hygienicke opatrenia v zmysle platnych pravnych predpisov, vyplyvajiice z povahy vykonavanej prace. Za ich pripadne porusenie a vzniknutu skodu zodpoveda v plnom rozsahu. 6. ZhotoviteF je povinny pri plnem' svojho zavazku zo zmluvy udrzovaf vseobecny poriadok na stavenisku a v jeho okoli. Je povinny na svoje naklady odstraiiovaf v etky odpady, obaly, necistoty vzniknute pri jeho praci. ZhotoviteF bude vzniknuty odpad likvidovaf podl'a druhu v zmysle zakona c. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnem' niektorych zakonov v zneni neskor ich predpisov 7. ZhotoviteF sa zavazuje vykonavaf prace tak, aby nedosio k poskodeniu spolocnvch casti azariadeni objektu, vktorom sa prace vykonavaiii. Za vzniknutu skodu zodpoveda v plnom rozsahu. 8. ZhotoviteF Je povinny pocas realizacie diela viesf pracovny vykaz. Do pracovneho vykazu sa budu zapisovaf vsetky skutocnosti dolezite pre priebeh realizacie diela. udaje o casovom postupe realizacie diela, ich kvalite. zdovodnenia zmien vykonavanych prac apod. 9. ZhotoviteF prehlasuje, ze ma uzavretu poistnij zmluvu, ktorou poisti svoju zodpovednosf za skody, vzniknute v suvislosti s jeho podnikatefskou a prevadzkovou cinnosfou pocas celej doby trvania zmluvneho vzf ahu. Uvedenii skutocinosf preukaze objednavatefovi pri podpise tejto zmluvy.

3 10. Objednavater ur6i zhotovitel'ovi ku dnu odovzdania staveniska odbeme miesto vody aelektrickej energie, uvedene naklady znasa zhotovitel'. Objednavatel' vyfakturuje zhotovitel'ovi cenu za odber elektrickej energie a vody na zaklade odcitania stavu podruznych meradov do 30 dm' od protokolameho odovzdania diela. V pripade, ze objednavatel' nema moznosf osadif podruzne merace, zhotovitel' sa zavazuje osadif ich na vlastne naklady. Clanokm Cas a miesto pinenia 1. Objednavatel' a zhotovitel' sa dohodii, ^e zhotovitel' protokolame prevezme stavenisko najneskor do 3 dni od nadobudnutia u5innosti tejto zmluvy. 2. Zhotovitel' sa zavszuje zacat's vykonavanim prac na diele najneskor do 2 dni od protokolameho prevzatia staveniska. 3. Zhotovitel' sa zavazuje, ze realizaciu diela ukon5i v termine: do 7 tyzdnov od nadobudnutia ufiinnosti tejto zmluvy. 4. Miestom realizacie diela je Budysinska ulica c. 1, Bratislava - suterenne priestory bytoveho domu. 5. Zhotovitel' je povinny bez meskania pisomne informovaf objednavatel'a o vzniku akejkofvek udalosti, ktora brani alebo sfazuje realizaciu predmetu diela, dosledkom coho je predlzenie asu pinenia podfa bodu 3 tohto clanku zmluvy. 6. Zmluvne strany sa dohodii, ze dielo podl'a tejto zmluvy sa povazuje za splnene, ak je riadne ukoncene v celom rozsahu podfa tejto zmluvy. Prace musia byt' vykonane V sulade s technickymi normami a odovzdane objednavatefovi zapisom o odovzdani a prevzati diela podl'a siipisu vykonanych prac. 7. Objednavater sa zavszuje, ze dielo, ktore bolo zhotovitel'om riadne vykonane, prevezme v dohodnutom termine a po odstraneni vad a nedorobkov zistenych v priebehu preberacieho konania. 8. Objednavater prevezme len dielo v celosti a na zaklade protokolu o odovzdani a prevzati diela, ktore bude zhotovene v sulade s vysledkami priameho rokovacieho konania a projektovou dokumentaciou. ClanoklV Cena dieta 1. Cena za dielo je stanovena na z^lade vypracovanej cenovej ponuky, ktora bola vybrana objednavatefom ako najvyhodnejsia a ktora tvori neoddelitel'nu siicasf tejto zmluvy. 2. Cena za dielo je stanovena dohodou zmluvnych stran v zmysle zakona c. 18/1996 Z.z. o cenach v znem' neskorsich predpisov a vyhlasky MF SR c. 87/1996 Z.z. ktorou sa vykonava zakon o cenach v zneni neskorsich predpisov takto: cena bez DPH DPH 20% 5.286,80.- cenasdph ,80 slovom tridsaf jeden tisic sedemstodvadsaf euro a 80 centov

4 3. Takto stanovena cena je stanovena ako konecna cena, ktora obsahuje ceny pre vsetky tovary, material a prace potrebne pre riadne a vcasne zhotovenie diela, osobne naklady a prevadzkove naklady a ktora je nemenna podas trvania zmluvneho vzf ahu. 4. Zmluvne strany sa dohodii, ^e zhotoviter nebude narokovaf pripadne naviac prace, nakoltco zmluvna cena obsahuje vsetky naklady na vybudovanie predmetu zmluvy. ClanokV Platobne podmienky a fakturacia 1. Zalohove platby ani platba vopred sa neumoznuju. 2. Podkladom pre uhradu ceny za dielo bude faktura vystavena zhotovitel'om po splneni predmetu zmluvy do 14 kalendamych dni po riadnom ukondeni a protokolamom odovzdani celeho diela v sijlade s touto zmluvou a po odstranem' vsetkych vad a nedorobkov obsiahnutych v preberacom protokole. 3. Objednavatel'je povinny zaplatif fakturovanu cistku v dohodnutej lehote splatnosti 30 kalendtaych dni odo dna domienia faktury objednavaterovi. 4. Faktura, ktoru predlozi ZhotoviteF objednavatefovi, musi byf predlozena v 3 originalnych rovnopisoch a musi splfiaf nalezitosti lictovneho adaiioveho dokladu v zmysle prislusnych platnych pravnych predpisov SR. 5. Neoddelitel'nou sucasfou faktury bude objednavatefom a zhotovitefom potvrdeny protokol o odovzdam' a prevzati diela ako priloha c, 1 k faktiire. 6. V pripade, ze faktura nebude obsahovaf vsetky nalezitosti udtovneho alebo danoveho dokladu, objednavatef je opravneny vratif ju zhotovitefovi na prepracovanie. V takom pripade sa prerusi plynutie splatnosti a nova lehota splatnosti zacne plynuf domcenim opravenej faktury objednavatefovi. Cl^nokVI Odovzdanie a prevzatie diela 1. Zhotovitef odovzda a objednavatef prevezme riadne dokoncene dielo ako celok, o com sa spise protokol o odovzdam' a prevzati diela. 2. Zhotovitef je povinn^ pred odovzdanim diela pisomne oznamif objednavatefovi 3 dni vopred pripravenosf diela na odovzdanie. Odovzdanie diela sa uskutocni v mieste jeho zhotovenia. 3. Z odovzdania a prevzatia diela zmluvne strany vyhotovia pisomny protokol, ktory bude obsahovaf popis prac na diele, supis zistenych vad adrobnych nedorobkov, dohodu 0 opatreniach a lehotach na ich odstrdnenie spolu s oznacenim vsetkych dokladov, ktore zhotovitef objednavatefovi odovzda. 4. Pripadne vady a nedorobky, uvedene v protokole o odovzdam' a prevzati diela, odstr^ zhotovitef v lehote stanovenej objednavatefom. 5. Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je uspesne vykonanie vsetkych skusok predpisanych prislu nymi vseobecne zavaznymi predpismi, zavaznymi nomiami a projektovou dokimientaciou. 6. Sudasfou odovzdavacieho protokolu je projektova dokumentdcia, vsetky revizie. skusky a merania na vyhotovenie funkcneho diela, 7. Zhotovitef je povinny odovzdaf spolu s dielom aj prevadzkove predpisy na obsluhu diela a prislu ne povolenia na prevadzkovanie zariadenia. Naklady na vypracovanie predmetnych dokladov su sucasfou zmluvnej ceny podl'a clanku IV tejto zmluvy.

5 8. Ukoncenim diela sa rozumie odovzdanie a prevzatie diela po vykonanych reviziach a skuskach v zmysle technickych noriem, po odstraneni nedostatkov uvedenych v zapisnici o odovzdani a prevzati diela a po odstraneni zariadenia staveniska, vratane strojov, zariadem', materialov. 9. Odovzdanim a prevzatim diela sa rozumie deft podpisania zapisnice o odstraneni vsetkych vad a nedorobkov zistenych pocas odovzdavania a preberania diela. Zhotovitel' zndsa nebezpecenstvo skody na zhotovovanom diele az do odovzdania a prevzatia diela. ClanokVII Zarucna doba, zodpovednost* za vady a za skodu 1. Zhotovitel' zodpoveda za to, ze predmet zmluvy bude mat' po cely cas trvania zarucnej doby vlastnosti dohodnute v tejto zmluve a zaroveft sa zavazuje, ze po cely cas trvania zarucnej doby bude dielo pine funkcne a sposobile na riadne vyuzivanie. Zhotovitel' zodpoveda za vady diela v case jeho odovzdania a pocas trvania zarucnej doby. 2. Dlzka zarucnej doby na dielo je 60 mesiacov. Na vyrobky a zariadenia, u ktorych vyrobca, resp. dodavatef urcuje inu dobu zaruky, prebera zhotovitef zaruku v rozsahu zarucnych listov vyrobcov a dodavatel'ov. Tieto vyrobky a zariadenia budu V protokole o odovzdam a prevzati diela uvedene osobitne. Zarucna doba zacina plynuf dnom odovzdania diela bez vad a nedorobkov. Z^cna doba na reklamovanu casf predmetu diela sa predlzuje odobu od uplatnenia opravnenej reklamacie po odstranenie vady. 3. Objednavatef je povinny vady po ich zisteni bez zbj^ocneho odkladu pisomne reklamovaf. pricom uvedie o aku vadu sa jedna. Zhotovitef sa zavazuje vady odstranif v CO najkratsom case, najneskor do 48 hodin po doruceni reklamacie. 4. V pripade uplatnenia reklamacie objednavatefom u zhotovitefa sa predlzuje zarucna doba na tii cast' vykonaneho diela, na ktorej sa vyskytla vada, o dobu vybavenia reklamacie. 5. Naklady na odstranenie vad v zarucnej dobe zna a a nebezpecenstvo na veci pocas vykonania zarucnej opravy zna a zhotovitef. 6. Zhotovitef zodpoveda objedndvatel'ovi za Skodu. ktoni mu sposobil v suvislosti s vykonom prac pri realizacii diela. Kazda zo zmluvnych stran zodpoveda v sulade sprislusnymi pravnymi predpismi za skodu, ktoni sposobi druhej zmluvnej strane V dosledku preukazaneho popjsenia svojich zavazkov \^'ply\'ajucich z tejto Txv.h.v'.'y. Rezim nahrady Skody sa riadi Obchodneho zakonnika v platnom zneni. 7. Nebezpecenstvo skody na diele ako aj na veciach amaterialoch potrebnych na zliotovenie diela znasa zhotovitef az do 6asu protokolameho odovzdania diela objednavatefovi. Cl^nokVIII Zmluvn^ pokuty a uroky z omeskania 1. V pripade omeskania zhotovitel'a s odovzdanim predmetu zmluvy alebo jeho dasti V dohodnutom 6ase pinenia podfa tejto zmluvy, ma objednavatef narok na zmluvnu pokutu vo vyske 0,05 % z ceny diela za kaidy aj zacaty den omeskania az do ukoncenia diela podfa zmluvnych podmienok.

6 2. Ak zhotovitel' neodstrani vady a nedorobky, ako aj vady nahlasene objednavatel'om V dobe plynutia zarucnej doby, v dohodnutom termine, zaplati objednavatel'ovi zmluvnu pokutu vo \ryske 0,05 % z ceny diela za kazdy aj zacaty deii omeskania az do odstranenia vady. 3. V pripade, ze objednavatel' bude vomeskam's uhradou faktury, je povinny zaplatif zhotovitel'ovi zmluvnu pokutu vo vy ke 0,025% z dlznej ciastky za kazdy aj zacaty den omeskania. 4. Dohodnute zmluvne pokuty povinna strana uhradi strane opravnenej do 30 dni odo diia ich uplatnenia. 5. Uplatnenim uvedenych sankcii nestraca ziadna zmluvna strana narok na nahradu kody zavinenej druhou zmluvnou stranou. Odstupenie od zmiuvy 1. Zmluva moze byf ukon(sena vzajomnou dohodou zmluvnych stran, takato dohoda musi byf urobena pisomnou formou. 2. Objednavatef je opravneny odstiipif od zmluvy, ak zhotovitef v dosledku svojho zavinenia riadne a vcas neplm' zmluvn^ zavazlcy podfa tejto zmluvy, a tiez ak jeho cinnosfou alebo necinnosf ou vznika zhotovitef ovi skoda. 3. Objednavatef je opravneny odstupif od zmluvy pre podstatn^ porusenie zmluvnej povinnosti zo strany zhotovitel'a, ktorym sa pre u5e]y tejto zmluvy rozumie; - omeskanie zhotovitefa so zhotovenim a odovzdanim diela o viae ako 10 dni, - neopravnene zastavenie alebo prerusenie prac zo strany zhotovitefa na viae ako 5 dni, - vykonavanie diela v rozpore s projektovou dokiamentaciou a touto zmluvou, 4. Objednavatef je opravneny odstupif od zmluvy aj v pripade, ak zhotovitef vstupi do likvidacie, pripadne bude na jeho majetok vyhlaseny konkurz alebo zamietnuty navrh na vyhlasenie konkurzu pre nedostatok maietku. 5. Zhotovitef je opravneny odstupif od zmluvy v pripade, ak objednavatef v dosledku svojho zavinenia riadne a vcas neplni zmluvne zavazky podfa tejto zmluvy, a tiez ak jeho dinnosfou alebo neciimosfou vznika zhotovitefovi skoda. Zhotovitef je tiez opravneny odstupif od zmluvy v pripade, ze objednavatef je v omeskani so splnenim svojich platobnych povinnosti z dovodu neuhradenia faktury vystavenej zhotovitel'om o viae ako 30 dni po lehote splatnosti. 6. Odstupenie od zmluvy je ucinne dnom dorutsenia pisomneho oznamenia o odstupeni druhej zmluvnej strane. Narok na nahradu kody tfmto nie je dotknuty. Prava a povinnosti licastmlcov vyplyvajuce z platneho odstupenia od zmluvy sa riadia prislusnymi ustanoveniami platnej pravnej upravy. 7. Zmluvne strany benj na vedomie a siihlasia s tym, ze pisoranosf - odstupenie od zmluvy jednej zmluvnej strany bude povazovane za dorucene priamo do vlastnych ruk druhej zmluvnej strane aj v pripade, ak tato pisomnosf bude vratena pomou zmluvnej strane ako pisomnosf neprevzata druhou zmluvnou stranou; v takomto pripade sa za den doruiienia pova^je deft jej vratenia zmluvnej strane uvedenej ako odosielatef. Uvedene plati aj v tom pripade, ak sa zmluvna strana uvedena ako adresat o tejto skutofinosti nedozvie. V pripade. ze druha zmluvna strana bezdovodne odoprie nisomnost' prijat', je pisomnosf dorucena dnom, ked'jej prijatie bolo odoprete.

7 ClanokX Zaverecn^ ustanovenia 1. Tato zmluva nadobuda platnosf dnom podpisania obidvoma zmluvnymi stranami a udinnosf dnom nasledujucim po dni jej zverejnenia podfa ustanoveni 47a ods. 1 Obdianskeho zakonnika v spojeni s ustanovem'm 5a zakona c. 211/200 Z.z. o slobodnom pristupe k informaciam a o zmene a dopineni niektorych z^onov (zakon o slobode informacii) v zneni neskorsich predpisov. 2. Tato zmluva sa m6ze menif a dopliiaf len formou pisomnych, ocislovanych, podpisanych a datovanych dodatkov, na zaklade suhlasu oboch zmluvnych stran. 3. Pravne vzfahy touto zmluvou neupravene sa riadia prislusnymi ustanoveniami Obchodneho zakonnika a ostatnymi pravnymi predpismi platnymi na uzemi Slovenskej republiky. 4. Pripadne spory vyplyvajuce z tejto zmluvy, alebo s suvislosti s nou vzniknute sa zmluvne strany zavazuju riesif prednostne vzajomnymi rokovaniami cestou zmieru. Pokial' taketo riesenie nebude lispesne, zavazuju sa zmluvne strany riesif pripadne spory cestou prislusni^ch siidov Slovenskej republiky. 5. Tato zmluva je vyhotovena v piatich rovnopisoch, z toho tri rovnopisy pre objednavatel'a a dva rovnopisy pre zhotovitefa. 6. Zmluvne strany vyhiasuju, ze tato zmluva obsahuje ich skutocnii vaznu a slobodnu vofu, ze nebola uzavreta v tiesni za napadne nevyhodnych podmienok. a ze si zmluvu precitali, jej obsahu porozumeli a na znak toho ju podpisali. 7. Neoddelitefnou sucasfou tejto zmluvy su prilohy: Priloha.1: Cenova ponuka (navrh na plnenie kriterii) V Bratislave dna V Bratislave dna Objednavater Hlavne mesto Slovenskej republiky Bratislava Zhotovitel* Thermis spol s.r.o. JUDr. Ivo Nesrovnal primator Holubek Joze konatel' spolocnosti

8 Priloha k v^zve na predlozenie cenovej ponuky " Oprava OST, ktora zabezpecuje dodavku tepla vody pre bytove domy Ceska 4 a Budysinska 1" Navrh na plnenie kriterii Pore. Ndzov polozky MJ jeanoikova cena bez DPH Podet jednotiek Cenacetkom v EURO bez DPH 1 Pr^ceadoddvky HSV zhotovenie podstavca pod OST, Oprava stjen a podlahy, ndtery, uprava stropu-vycistenie.odvoz 1.1 odpadu na sktctdku kpl demontaj vymennikovej stanice, rozpslenie, vykosenie, odvoz do 1,2 Srotu a uloienie izoldcie na sktddke kpl Prace a dodavky PSV zhotovenie odpadu, uprava zbemej jimky, demotn^f a montf^? precep^vacieho derpad/a, rozvod 2,1 studenej vody skusky kpl dodavka a mont^ OST UK 420KW/270 KW TUV, pripojenie na primcirnu a sekundsrnu stranu, expanzns n^doba.merac TUV. vodomer SV, merafie tepla skugky, 2,2 odbom6 prehliadky sub rozdefovac a zberai TUV demontciz a mont^, ol3ehov6 2.3 CerpadlS TUV, izol^cie, skci ky kpl pripojenie na UK, izolctcia, meranie 2,4 tepla, skusky, odbom^ prehliadky kpl Prdce a dodavky M silovd elektrika, rozv^dzac demontei2 a mont^f, pripojenie Cerpadiel OST, osvetlenie OST, 3,1 rozvddza M a R skosky, revfzie kpl meranie a reguldcia, mont^ a doddvka zabezpecovaclch 3,2 zariadeni, skusky, revizie kpi Ostatne projektovdi dokument^cia profesii: stavebnci asf, vykurovanie, zdravotechnlka, elektrika, MaR> vykondvaci projekt, projekt 4,1 skutocn6ho prevedenia kpl iniinierska Cinnosf, vyjadrenie Tl 4,2 SR, IBP, hygiena kpl vykurovacia skuska, elabordt kvality, skijgobnd prevddzka a 4.3 odovzdanie diela sub

9 Predpokladand cena zdkazky celkom v EURO bez DPH- Kriterium hodnotenia Holubek Jozef konatel spolocnosti v.r.

ZMLUVA NA POSKYTNUTIE SLUŽIEB č na vypracovanie projektovej dokumentácie Čl. I. 1. Zmluvné strany 1.1 Objednávatel': Obec Pečeňady Pečeňady

ZMLUVA NA POSKYTNUTIE SLUŽIEB č na vypracovanie projektovej dokumentácie Čl. I. 1. Zmluvné strany 1.1 Objednávatel': Obec Pečeňady Pečeňady ZMLUVA NA POSKYTNUTIE SLUŽIEB č. 20190002 na vypracovanie projektovej dokumentácie Čl. I. 1. Zmluvné strany 1.1 Objednávatel': Obec Pečeňady Pečeňady 93 92207 Pečeňady IČO: 00312878 DiČ: 2020530952 zastúpený:

Podrobnejšie

N á v r h ZMLUVA O DIELO č.... / 2019 uzatvorená v zmysle Obchodného zákonníka č.513/1991 Zb. (Príloha č. 6 Výzvy zo dňa ) medzi 1

N á v r h ZMLUVA O DIELO č.... / 2019 uzatvorená v zmysle Obchodného zákonníka č.513/1991 Zb. (Príloha č. 6 Výzvy zo dňa ) medzi 1 N á v r h ZMLUVA O DIELO č.... / 2019 uzatvorená v zmysle 536-565 Obchodného zákonníka č.513/1991 Zb. (Príloha č. 6 Výzvy zo dňa 04. 07. 2019) medzi 1.) Objednávateľom : Mesto Gelnica sídlo : Mestský úrad,

Podrobnejšie

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo ZMLUVA O DIELO uzatvorená v zmysle 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších zmien a doplnení medzi zmluvnými stranami Objednávateľ: Obecný úrad 059 76 Strane pod Tatrami,

Podrobnejšie

ZMLUVA O DIELO uzatvorená podľa 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov na investičnú akciu: Pasport dopravného

ZMLUVA O DIELO uzatvorená podľa 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov na investičnú akciu: Pasport dopravného ZMLUVA O DIELO uzatvorená podľa 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov na investičnú akciu: Pasport dopravného značenia obce Priepasné 1. Zmluvné strany 1.1 Zhotoviteľ:

Podrobnejšie

Microsoft Word - Zmluva o dielo_amfiteater_Unistav Teplicka_

Microsoft Word - Zmluva o dielo_amfiteater_Unistav Teplicka_ ZMLUVA O DIELO na realizáciu stavebných prác AMFITEATER NEDEDZA uzavretá podľa 536 a nasl. Obchodného zákonníka. Preambula Táto zmluva je uzavretá na základe 117 Zadávanie zákaziek s nízkymi hodnotami,

Podrobnejšie

Zmluva o dielo na uskutočnenie stavebných prác Článok I. Zmluvné strany 1. Objednávateľ: Mestská časť Bratislava-Petržalka Kutlíkova 17, Bratis

Zmluva o dielo na uskutočnenie stavebných prác Článok I. Zmluvné strany 1. Objednávateľ: Mestská časť Bratislava-Petržalka Kutlíkova 17, Bratis Zmluva o dielo na uskutočnenie stavebných prác Článok I. Zmluvné strany 1. Objednávateľ: Mestská časť Bratislava-Petržalka Kutlíkova 17, 852 12 Bratislava Zastúpený: Ing. Vladimír Bajan starosta mestskej

Podrobnejšie

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo Zmluva o dielo uzatvorená podľa 536 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka I. ZMLUVNÉ STRANY OBJEDNÁVATEĽ : Domov sociálnych služieb v Legnave Legnava 72, 065 46 Malý Lipník Zastúpená : Mgr.

Podrobnejšie

Microsoft Word - ZMLUVAMyslava1.docx

Microsoft Word - ZMLUVAMyslava1.docx Zmluva o dielo č. 7/2019 uzavretá podľa 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len Obchodný zákonník ) na vypracovanie žiadosti o poskytnutie dotácie (ďalej

Podrobnejšie

ZMLUVA O DIELO uzatvorena podl'a 536 az 565 zakona c. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik 1. ZMLUVNE STRANY 1.1. Objednavatel' : Mesto Prievidza Namestie s

ZMLUVA O DIELO uzatvorena podl'a 536 az 565 zakona c. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik 1. ZMLUVNE STRANY 1.1. Objednavatel' : Mesto Prievidza Namestie s ZMLUVA O DIELO uzatvorena podl'a 536 az 565 zakona c. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik 1. ZMLUVNE STRANY 1.1. Objednavatel' : Mesto Prievidza Namestie slobody c. 14 971 01 Prievidza Statutamy organ : JUDr.

Podrobnejšie

Microsoft Word RB_ZoD_Lúčka_impl _svetlá_ doc

Microsoft Word RB_ZoD_Lúčka_impl _svetlá_ doc Zmluva o dielo č. 12/2016/RB uzavretá podľa 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len Obchodný zákonník ) na externý manažment implementáciu projektu

Podrobnejšie

ZMLUVA O DIELO Uzavretá medzi I. Zmluvné strany: 1. Mesto Štúrovo so sídlom: Námestie slobody 1 IČO: DIČ: Zastúpený :Ing. Eugen Sz

ZMLUVA O DIELO Uzavretá medzi I. Zmluvné strany: 1. Mesto Štúrovo so sídlom: Námestie slobody 1 IČO: DIČ: Zastúpený :Ing. Eugen Sz ZMLUVA O DIELO Uzavretá medzi I. Zmluvné strany: 1. Mesto Štúrovo so sídlom: Námestie slobody 1 IČO: 00309303 DIČ: 2021060789 Zastúpený :Ing. Eugen Szabó -primátor ďalej len objednávateľ a 2. MKF Slovakia

Podrobnejšie

ZMLUVA O DIELO ( 536 a nasl. Obchodného zákonníka) 1. ZMLUVNÉ STRANY 1.1. Objednávateľ : Obec Lehôtka Adresa : Lehôtka č. 23, Halič V zastúpení

ZMLUVA O DIELO ( 536 a nasl. Obchodného zákonníka) 1. ZMLUVNÉ STRANY 1.1. Objednávateľ : Obec Lehôtka Adresa : Lehôtka č. 23, Halič V zastúpení ZMLUVA O DIELO ( 536 a nasl. Obchodného zákonníka) 1. ZMLUVNÉ STRANY 1.1. Objednávateľ : Obec Lehôtka Adresa : Lehôtka č. 23, 985 11 Halič V zastúpení : Richard Laššan, starosta obce IČO : 00316156 DIČ

Podrobnejšie

KMBT_C224e

KMBT_C224e ZMLUVA O DIELO uzavretá podľa 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov 1.1 Objednávateľ: Článok 1 Zmluvné strany Názov: Sídlo : Štatutárny orgán: Osoba poverená

Podrobnejšie

Z M L U V A

Z M L U V A Zmluva o poskytovaní služieb č. 3/2014 uzatvorená podľa 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len Obchodný zákonník ) (ďalej len zmluva ) Článok I. Zmluvné

Podrobnejšie

-- ZMLUVA O DIELO uzavretá v zmysle 536 a nás!. Obchodného zákonníka 1.1 Objednávatel': Právnaforma: Sídlo: Clánok l. Zmluvné strany ObecŠtefanovce Ob

-- ZMLUVA O DIELO uzavretá v zmysle 536 a nás!. Obchodného zákonníka 1.1 Objednávatel': Právnaforma: Sídlo: Clánok l. Zmluvné strany ObecŠtefanovce Ob -- ZMLUVA O DIELO uzavretá v zmysle 536 a nás!. Obchodného zákonníka 1.1 Objednávatel': Právnaforma: Sídlo: Clánok l. Zmluvné strany ObecŠtefanovce Obec Obecný úrad, Štefanovce C. 14, 08235 Hendrichovce

Podrobnejšie

ZMLUVA O DIELO č. 20/08/2014

ZMLUVA O DIELO č. 20/08/2014 ZMLUVA O DIELO č. 20/08/2014 uzavretá v zmysle 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov medzi týmito zmluvnými stranami: I. ZMLUVNÉ STRANY Objednávateľ: Názov: Obec

Podrobnejšie

P R Í L O H Y :

P R Í L O H Y : ZMLUVA O DIELO číslo: 6/2016 uzatvorená v zmysle 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov I. ZMLUVNÉ STRANY 1/ Objednávateľ : Nové Mesto nad Váhom Sídlo: Čsl. armády

Podrobnejšie

Microsoft Word - Zmluva o dielo doc

Microsoft Word - Zmluva o dielo doc Zmluva o dielo č. 1/2013 uzatvorená medzi zmluvnými stranami podľa 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník SR v platnom znení Objednávateľ: Národná banka Slovenska, Imricha Karvaša 1, 813

Podrobnejšie

Zmluva PD Nemsova

Zmluva PD Nemsova Z M L U V A O D I E L O uzatvorená podľa 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých

Podrobnejšie

Príloha č

Príloha č 1 z 5 Zmluvné strany, uvedené v článku I., uzatvárajú túto zmluvu podľa ustanovení 536 a nasledujúcich Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka - v znení neskorších predpisov. I. Zmluvné strany Objednávateľ:

Podrobnejšie

/ ZMLUVA O DIE L O č. 2017/10/16 Uzatvorená podľa 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov Zmluvné strany: 1. Obj

/ ZMLUVA O DIE L O č. 2017/10/16 Uzatvorená podľa 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov Zmluvné strany: 1. Obj / ZMLUVA O DIE L O č. 2017/10/16 Uzatvorená podľa 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov Zmluvné strany: 1. Objednávateľ: Zastúpený: Bankové spojenie: č. účtu: IBAN:

Podrobnejšie

Verejný obstarávateľ: Mesto Trenčín, Mierové námestie č

Verejný obstarávateľ: Mesto Trenčín, Mierové námestie č Z M L U V A O D I E L O uzatvorená podľa 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých

Podrobnejšie

Microsoft Word ZŠ Bernolákova 16-PVD s r o - ZoD-po oprave.doc

Microsoft Word ZŠ Bernolákova 16-PVD s r o - ZoD-po oprave.doc ZMLUVA O DIELO 2-2017 uzavretá podľa 536 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. z. (Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov medzi Objednávateľom: Základná škola Štatutárny orgán: Mgr. Ivan Vydra, riaditeľ

Podrobnejšie

8.9.1 Keď sa zhotoviteľ oneskorí a/alebo mu vzniknú náklady tým, že splnil pokyny zástupcu vo veciach technických alebo stavebného dozoru podľa podčlá

8.9.1 Keď sa zhotoviteľ oneskorí a/alebo mu vzniknú náklady tým, že splnil pokyny zástupcu vo veciach technických alebo stavebného dozoru podľa podčlá 8.9.1 Keď sa zhotoviteľ oneskorí a/alebo mu vzniknú náklady tým, že splnil pokyny zástupcu vo veciach technických alebo stavebného dozoru podľa podčlánku 8.8 (Prerušenie prác) a/alebo tým, že znovu začal

Podrobnejšie

zmluva o dielo buracka

zmluva o dielo buracka Z M L U V A O D I E L O č. 01/08/14 uzatvorená podľa 536 a nasl. z.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v z.n.z. a na základe výsledku verejnej súťaže na predmet obstarávania: Búranie obytných blokov (ďalej

Podrobnejšie

ZMLUVA O DIELO Číslo 07/2016 Uzavretá v zmysle 536 a násl. Podľa Obchodného zákonníka I Zmluvné strany 1.1. Objednávateľ : Mesto Nové Mesto nad Váhom

ZMLUVA O DIELO Číslo 07/2016 Uzavretá v zmysle 536 a násl. Podľa Obchodného zákonníka I Zmluvné strany 1.1. Objednávateľ : Mesto Nové Mesto nad Váhom ZMLUVA O DIELO Číslo 07/2016 Uzavretá v zmysle 536 a násl. Podľa Obchodného zákonníka I Zmluvné strany 1.1. Objednávateľ : Mesto Nové Mesto nad Váhom ul. Čsl. armády 1 915 25 Nové Mesto nad Váhom štatutárny

Podrobnejšie

celkom listov : 26

celkom listov :  26 ZMLUVA O DIELO uzavretá podľa 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodného zákonníka) v platnom znení Čl.I ZMLUVNÉ STRANY 1.1 Objednávateľ : Obec Raslavice sídlo: Obecný úrad, Hlavná 154, 086 41 Raslavice

Podrobnejšie

Z M L U V A

Z M L U V A Zmluva o poskytovaní služieb č. 15/2014 uzatvorená podľa 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len Obchodný zákonník ) (ďalej len zmluva ) Článok I. Zmluvné

Podrobnejšie

ZMLUVA O DIELO Ċ

ZMLUVA O DIELO Ċ Zmluva o dielo č.01/12/2015/ uzavretá podľa ustanovení 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. ( Obchodného zákonníka ) v znení neskorších zmien a doplnkov. I. Zmluvné strany OBJEDNÁVATEĽ : Názov a sídlo :

Podrobnejšie

Z M L U V A

Z M L U V A Zmluva o poskytovaní produktov a sprostredkovaní služieb č. 18K775015 uzatvorená podľa 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len Obchodný zákonník ) (ďalej

Podrobnejšie

Obec Hranovnica Sládkovičova 398/14, Hranovnica vyhlasuje výzvu na predloženie cenovej ponuky č. 5/2018 zákazka podľa 117 zákona č. 343/2015 o

Obec Hranovnica Sládkovičova 398/14, Hranovnica vyhlasuje výzvu na predloženie cenovej ponuky č. 5/2018 zákazka podľa 117 zákona č. 343/2015 o Obec Hranovnica Sládkovičova 398/14, 059 16 Hranovnica vyhlasuje výzvu na predloženie cenovej ponuky č. 5/2018 zákazka podľa 117 zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých

Podrobnejšie

MANDÁTNA ZMLUVA

MANDÁTNA ZMLUVA MANDÁTNA ZMLUVA uzavretá podľa 556 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. I. ZMLUVNÉ STRANY 1.1 Mandant: Obec Dvorníky - Včeláre Adresa: Dvorníky č. 4, 044 02 Dvorníky Včeláre Štatutárny orgán: Alexander

Podrobnejšie

Zmluva o spolupráci

Zmluva o spolupráci Zmluva o spolupráci uzavretá v zmysle 269 ods. 2. Zák. č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov, 4 ods. 1 písm. l) zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov

Podrobnejšie

vyzva_oprava prístrešku_VnT

vyzva_oprava prístrešku_VnT VÝZVA na predloženie cenovej ponuky podľa 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na predmet zákazky Oprava lexanového

Podrobnejšie

Najom_zmluva_ASO-VENDING_

Najom_zmluva_ASO-VENDING_ Zmluva o nájme nebytových priestorov uzatvorená podľa zákona č. 116/1990 Zb. o nájme nebytových priestorov v znení neskorších zákonov medzi: Prenajímateľ: V zastúpení: Národná banka Slovenska Imricha Karvaša

Podrobnejšie

ZLUVA O DIELO č

ZLUVA O DIELO č ZMLUVA O DIELO č. 3/2018 Oprava havarijného stavu časti vonkajšej kanalizácie uzatvorená podľa 536 a nasledujúcich ustanovení Obchodného zákonníka medzi zmluvnými stranami I. Zmluvné strany OBJEDNÁVATEĽ:

Podrobnejšie

KM_C364e

KM_C364e Zmluva o dielo č. 21/2015/Z uzavretá podľa 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. O bchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len Obchodný zá konník ) na vypracovanie žiadosti o nenávratný finančný

Podrobnejšie

Zhotoviteľ: ZoD č. 147/ / 5 Zmluva o dielo č. 147/2019 uzatvorená podľa 536 a nasl. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov. Zmluvné s

Zhotoviteľ: ZoD č. 147/ / 5 Zmluva o dielo č. 147/2019 uzatvorená podľa 536 a nasl. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov. Zmluvné s Zhotoviteľ: ZoD č. 147/2019 1 / 5 Zmluva o dielo č. 147/2019 uzatvorená podľa 536 a nasl. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov. Zmluvné strany Objednávateľ: STEFE Trnava, s.r.o. Sídlo: Františkánska

Podrobnejšie

ZMLUVA O DIELO č

ZMLUVA O DIELO č ZMLUVA O DIELO č. 21/2018 uzavretá v zmysle 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov (ďalej len Zmluva ) Čl. 1 Zmluvné strany 1.1 Objednávateľ: Obec Červená Voda Sídlo:

Podrobnejšie

Zmluva o dielo č. 007/2017/ uzavretá podľa 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len Obchodný

Zmluva o dielo č. 007/2017/ uzavretá podľa 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len Obchodný Zmluva o dielo č. 007/2017/4.3.1. uzavretá podľa 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len Obchodný zákonník ) na vypracovanie žiadosti o nenávratný finančný

Podrobnejšie

Obstarávateľ:

Obstarávateľ: ZMLUVA O DIELO č. 13/2017 uzavretá podľa 536 a nasl. Obchodného zákonníka I. ZMLUVNÉ STRANY 1.1 Objednávateľ: Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava, Hlavná 17, Trnava, v zastúpení riaditeľom

Podrobnejšie

ZMLUVA O DIELO č..../2017 uzatvorená podľa 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len zmluva ) Článo

ZMLUVA O DIELO č..../2017 uzatvorená podľa 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len zmluva ) Článo ZMLUVA O DIELO č..../2017 uzatvorená podľa 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len zmluva ) Článok I Zmluvné strany 1.1 Objednávateľ : Obec Lednické

Podrobnejšie

Zmluva o dielo uzavreta podl'a Obchodneho zakonnika medzi zmluvnymi stranami Objednavatel': Mesto Prievidza podatefna : Mestsky lirad, Namesti

Zmluva o dielo uzavreta podl'a Obchodneho zakonnika medzi zmluvnymi stranami Objednavatel': Mesto Prievidza podatefna : Mestsky lirad, Namesti Zmluva o dielo uzavreta podl'a 536-565 Obchodneho zakonnika medzi zmluvnymi stranami Objednavatel': Mesto Prievidza podatefna : Mestsky lirad, Namestie slobody 14, 971 01 Prievidza statutarny organ: JUDr.

Podrobnejšie

ZOD-M−Vodná

ZOD-M−Vodná ZMLUVA O DIELO Č. 54808/48298/OÚPAV/2013 na zhotovenie stavby, uzatvorená podľa 536 a nasled. Obchodného zákonníka, zákon č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov 1.1. Objednávateľ : Mesto Komárno

Podrobnejšie

empemont: SLOVRHIR EMPEMONT Slovakia s. r. o ZMLUVA O DIELO Zmluva o dielo cislo: SOD SK515/4/2015 uzatvorena pod Pa 536 a nasl. Obchodneho zakonnika

empemont: SLOVRHIR EMPEMONT Slovakia s. r. o ZMLUVA O DIELO Zmluva o dielo cislo: SOD SK515/4/2015 uzatvorena pod Pa 536 a nasl. Obchodneho zakonnika empemont: SLOVRHIR EMPEMONT Slovakia s. r. o ZMLUVA O DIELO Zmluva o dielo cislo: SOD SK515/4/2015 uzatvorena pod Pa 536 a nasl. Obchodneho zakonnika v platnom zneni Rozsirenie rozhlasoveho a varovneho

Podrobnejšie

Mesto Stropkov Stropkov Voliéra pre surikaty Zákazka zadávaná podľa práce Zmluva o dielo č.... ZMLUVA O DIELO č....(doplní zhotoviteľ) uzavretá

Mesto Stropkov Stropkov Voliéra pre surikaty Zákazka zadávaná podľa práce Zmluva o dielo č.... ZMLUVA O DIELO č....(doplní zhotoviteľ) uzavretá ZMLUVA O DIELO č....(doplní zhotoviteľ) uzavretá v zmysle 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov Čl. 1 Zmluvné strany 1.1Objednávateľ: Sídlo: Mestský úrad, Hlavná

Podrobnejšie

- Rámcová dohoda o dielo uzatvorená podľa ustanovení 536 a nasl. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov Článok l. Zmluvné strany: l) Zhotov

- Rámcová dohoda o dielo uzatvorená podľa ustanovení 536 a nasl. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov Článok l. Zmluvné strany: l) Zhotov - Rámcová dohoda o dielo uzatvorená podľa ustanovení 536 a nasl. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov Článok l. Zmluvné strany: l) Zhotoviteľ predmetu verejného obstarávania Obchodné meno:

Podrobnejšie

Microsoft Word - Zmluva svetla Hip Hop 2018.docx

Microsoft Word - Zmluva svetla Hip Hop 2018.docx Zmluva o nájme a poskytnutí služieb č. uzatvorená podľa 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len Obchodný zákonník ) (ďalej len zmluva ) Článok 1 Zmluvné

Podrobnejšie

Microsoft Word - Nový športový umelý trávnik - Návrh ZoD 2018.doc

Microsoft Word - Nový športový umelý trávnik - Návrh ZoD 2018.doc Zmluva o dielo uzatvorená v podľa 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov Objednávateľ: Názov: Mesto Revúca Sídlo: Námestie slobody 13/17, 050 80 Revúca V zastúpení:

Podrobnejšie

Verejný obstarávateľ: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

Verejný obstarávateľ: Ministerstvo  zdravotníctva  Slovenskej  republiky Zmluva o dielo uzatvorená v zmysle 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) v znení neskorších právnych predpisov Objednávateľ: Mesto Strážske Námestie Alexandra Dubčeka 300 072 22 Strážske

Podrobnejšie

ZMLUVA O ODVOZE TUHÉHO KOMUNÁLNEHO ODPADU

ZMLUVA O ODVOZE TUHÉHO KOMUNÁLNEHO ODPADU ZMLUVA O ODVOZE TUHÉHO KOMUNÁLNEHO ODPADU uzatvorená podľa ustanovená 269 ods. 2 Obchodného zákonníka Čl. I. ZMLUVNÉ STRANY Objednávateľ: Obec Liptovská Porúbka Sídlo: Obecný úrad Liptovská Porúbka č.

Podrobnejšie

Z M L U V A

Z M L U V A Zmluva o dielo č. 6 uzavretá podľa 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len Obchodný zákonník ) (ďalej len zmluva ) 1.1 Objednávateľ: Obec Varhaňovce

Podrobnejšie

ZMLUVA O DIELO podľa 91 zákona č. 185/2015 Z.z. Autorský zákon a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník a LICENČNÁ ZMLUVA podľa 65 a nasl. z

ZMLUVA O DIELO podľa 91 zákona č. 185/2015 Z.z. Autorský zákon a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník a LICENČNÁ ZMLUVA podľa 65 a nasl. z ZMLUVA O DIELO podľa 91 zákona č. 185/2015 Z.z. Autorský zákon a 631-643 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník a LICENČNÁ ZMLUVA podľa 65 a nasl. zákona č. 185/2015 Z.z. Autorský zákon Servisné centrum

Podrobnejšie

ZMLUVA O ÚDRŽBE ELEKTRO ČINNOSTI

ZMLUVA O ÚDRŽBE ELEKTRO ČINNOSTI ZMLUVA O DODÁVKACH, SKÚŠKACH, KONTROLÁCH a OPRAVÁCH POŽIARNOTECHNICKÝCH ZARIADENÍ uzavretá v zmysle 209 ods. 2 Obchodného zákonníka I. Zmluvné strany 1. Objednávateľ : Gymnázium, Ul. 17. novembra 1180,

Podrobnejšie

ZMLUVA O DIELO

ZMLUVA O DIELO ZMLUVA O DIELO uzavretá podľa 631 a nasl. Občianskeho zákonníka Na zhotovenie stavby: Revitalizácia centra obce Čierny Balog Stavebný objekt: Chodník pre peších pri ceste III/5293 KM 0,86061-1,16071 medzi:

Podrobnejšie

Zmluva o dielo 1/2014 Zmluva o dielo č.1/2014 uzavretá v zmysle 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších právnych pr

Zmluva o dielo 1/2014 Zmluva o dielo č.1/2014 uzavretá v zmysle 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších právnych pr Zmluva o dielo 1/2014 Zmluva o dielo č.1/2014 uzavretá v zmysle 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších právnych predpisov medzi zmluvnými stranami : Objednávateľ : Názov

Podrobnejšie

Zmluva IBEX Banská Bystrica koberce

Zmluva IBEX Banská Bystrica koberce Zmluva o dielo uzatvorená podľa 536 až 565 Obchodného zákonníka v platnom znení Čl. I ZMLUVNÉ STRANY I. 1 Objednávateľ: Národná banka Slovenska Imricha Karvaša 1 813 25 Bratislava Slovenská republika Zastúpený:

Podrobnejšie

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo Zmluva o dielo č. 01/2016/VO uzatvorená v zmysle 536-565 a násl. ustanovení Obchodného zákonníka č.513/91 Zb. ZMLUVNÉ STRANY OBJEDNÁVATEĽ: OBEC VEĽKÉ ÚĽANY so sídlom: Obecný úrad, Hlavná 578, 925 22 Veľké

Podrobnejšie

Zmluvy o dielo na stavebné práce uzavretá podľa ustanovenia 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení medzi l. Zmluvné s

Zmluvy o dielo na stavebné práce uzavretá podľa ustanovenia 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení medzi l. Zmluvné s Zmluvy o dielo na stavebné práce uzavretá podľa ustanovenia 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení medzi l. Zmluvné strany Zhotoviteľ: Obchodné meno spoločnosti: Adresa

Podrobnejšie

VÝZVA na predloženie cenovej ponuky podľa 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení nesk

VÝZVA na predloženie cenovej ponuky podľa 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení nesk VÝZVA na predloženie cenovej ponuky podľa 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na predmet zákazky Ťažné zariadenie-

Podrobnejšie

Kúpna zmluva č. 17/7/2018 uzatvorená podľa 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov 1. Kupujúci: Článok I. Zm

Kúpna zmluva č. 17/7/2018 uzatvorená podľa 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov 1. Kupujúci: Článok I. Zm Kúpna zmluva č. 17/7/2018 uzatvorená podľa 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov 1. Kupujúci: Článok I. Zmluvné strany Názov: Obec Chminianske Jakubovany Sídlo:

Podrobnejšie

Rámcová dohoda o dielo uzatvorená podľa ustanovení 536 a nasl. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov Článok I. Zmluvné strany: 1) Zhotovit

Rámcová dohoda o dielo uzatvorená podľa ustanovení 536 a nasl. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov Článok I. Zmluvné strany: 1) Zhotovit Rámcová dohoda o dielo uzatvorená podľa ustanovení 536 a nasl. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov Článok I. Zmluvné strany: 1) Zhotoviteľ predmetu verejného obstarávania Obchodné meno: Zastúpený:

Podrobnejšie

Zmluva o dielo č

Zmluva o dielo č Zmluva o dielo Článok I. Zmluvné strany 1.1. Objednávateľ Obchodné meno: Obec Rovensko Sídlo: Rovensko č.146, 905 01 Rovensko Štatutárny zástupca: Ing. Marian Rehuš, starosta obce Bankové spojenie: Prima

Podrobnejšie

Microsoft Word - Zmluva o kontrolnej činnosti - EKOTEC.doc

Microsoft Word - Zmluva o kontrolnej činnosti - EKOTEC.doc Zmluva o kontrolnej činnosti uzavretá podľa 591 až 600 zákona č. 513/1991 Z.z.(Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov medzi: Vykonávateľ: Objednávateľ: EKOTEC, spol. s r.o. so sídlom Lamačská

Podrobnejšie

Kupna zmluva

Kupna zmluva Číslo zmluvy predávajúceho: KJ03300113 Číslo zmluvy kupujúceho: 0411/2013 Kúpna zmluva č. 0411/2013 uzavretá v súlade s ustanovením 409 a nasl.zákona č.513/1991 Zb. - Obchodný zákonník v znení neskorších

Podrobnejšie

Zmluva o dielo uzatvorená v zmysle 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) v znení neskorších právnych predpisov Objedn áva teľ : Zastú

Zmluva o dielo uzatvorená v zmysle 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) v znení neskorších právnych predpisov Objedn áva teľ : Zastú Zmluva o dielo uzatvorená v zmysle 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) v znení neskorších právnych predpisov Objedn áva teľ : Zastúpený: Telefón: IČO: DIČ: ( ďalej len objednávate!"')

Podrobnejšie

ZMLUVA O DIELO uzatvorená podľa 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení Článok I. ZMLUVNÉ STRANY 1.1. Objednávateľ: Obec

ZMLUVA O DIELO uzatvorená podľa 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení Článok I. ZMLUVNÉ STRANY 1.1. Objednávateľ: Obec ZMLUVA O DIELO uzatvorená podľa 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení Článok I. ZMLUVNÉ STRANY 1.1. Objednávateľ: Obec Haniska Názov: Obecný úrad Haniska Sídlo: Bajzova 14,

Podrobnejšie

COM - KLIMA, s.r.o. Sídlo: Ul. Á. Jedlíka 4554, Komárno Prevádzka: Cukrovarská 2, SK Trebišov mobil:

COM - KLIMA, s.r.o. Sídlo: Ul. Á. Jedlíka 4554, Komárno Prevádzka: Cukrovarská 2, SK Trebišov  mobil: Zmluva o dielo č. 2/2016 na výstavbu systému regulácie tepla v budove obecného úradu a v budove kultúrneho domu uzavretá podľa 536 a nasl. Obchodného zákonníka Zmluvné strany Objednávateľ: Obchodné meno/

Podrobnejšie

MANDÁTNA ZMLUVA č.1/sd/2018 uzavretá podľa 566 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov ZMLUVNÉ STRANY Mandant: Obec Gaboltov Sídlo:

MANDÁTNA ZMLUVA č.1/sd/2018 uzavretá podľa 566 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov ZMLUVNÉ STRANY Mandant: Obec Gaboltov Sídlo: MANDÁTNA ZMLUVA č.1/sd/2018 uzavretá podľa 566 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov ZMLUVNÉ STRANY Mandant: Obec Gaboltov Sídlo: Gaboltov 87,086 02 Gaboltov IČO: 00321966 DIČ: 2020623033

Podrobnejšie

ZMLUVA O DIELO uzavretá podľa 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka Zmluvné strany Objednávateľ: Stredné Slovensko, oblastná organiz

ZMLUVA O DIELO uzavretá podľa 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka Zmluvné strany Objednávateľ: Stredné Slovensko, oblastná organiz ZMLUVA O DIELO uzavretá podľa 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka Zmluvné strany Objednávateľ: Stredné Slovensko, oblastná organizácia cestovného ruchu so sídlom: Nám. SNP 1, Banská

Podrobnejšie

ZMLUVA o dielo

ZMLUVA o dielo ZMLUVA O DIELO Uzavretá v zmysle 536 a nasledujúceho zákona č.513/1991 Zb.- Obchodného zákonníka v znení neskorších zmien a doplnkov (ďalej len zmluva) Čl. I. Zmluvné strany Stredná odborná škola polytechnická

Podrobnejšie

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva Kúpna zmluva uzavretá v zmysle 409 a nasled. Obchodného zákonníka Zmluvné strany: Názov: RAJO a.s. Sídlo: Studená 35, 823 55 Bratislava Zapísaný v OR: Okresného súdu Bratislava I, odd. Sa, vložka 459/B

Podrobnejšie

vyzva_servis motorového vozidla_Trebišov

vyzva_servis motorového vozidla_Trebišov VÝZVA na predloženie cenovej ponuky podľa 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na predmet zákazky Servisná prehliadka

Podrobnejšie

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo Zmluva o dielo č. Z1/2018/059/04 uzatvorená podľa 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len Obchodný zákonník ) na zhotovenie diela v rámci stavby:

Podrobnejšie

ZMLUVA O DIELO č. OSV/014/2018 uzavretá podľa 536 a nasl. Obchodného zákonníka a na základe výsledku verejného obstarávania postupom podľa 117 zákona

ZMLUVA O DIELO č. OSV/014/2018 uzavretá podľa 536 a nasl. Obchodného zákonníka a na základe výsledku verejného obstarávania postupom podľa 117 zákona ZMLUVA O DIELO č. OSV/014/2018 uzavretá podľa 536 a nasl. Obchodného zákonníka a na základe výsledku verejného obstarávania postupom podľa 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene

Podrobnejšie

PRÍKAZNÁ ZMLUVA

PRÍKAZNÁ ZMLUVA RÁMCOVÁ DOHODA č. MAGTS 1700074, č. MAGTS 1700075 uzavretá podľa 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v spojení s 83 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení

Podrobnejšie

zmluva_albumíny

zmluva_albumíny NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov, so sídlom Sv. Jakuba 21, 085 01 Bardejov KÚPNA ZMLUVA č. 2/VO/2015 uzavretá v súlade s ust. 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

Podrobnejšie

RÁMCOVÁ DOHODA uzatvorená podľa 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a zákona č. 25/2006 Z. z. o verej

RÁMCOVÁ DOHODA uzatvorená podľa 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a zákona č. 25/2006 Z. z. o verej RÁMCOVÁ DOHODA uzatvorená podľa 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a zmene a doplnení niektorých zákonov

Podrobnejšie

Výzva na predkladanie ponúk: Technický dozor pre stavbu "Rekonıtrukcia a prístavba hasièskej zbrojnice Drahovce"

Výzva na predkladanie ponúk: Technický dozor pre stavbu Rekonıtrukcia a prístavba hasièskej zbrojnice Drahovce Výzva na predkladanie ponúk 1. Identifikácia verejného obstarávateľa Názov, adresy a kontaktné miesto Názov: Obec Drahovce Poštová adresa: Hlavná 429/127, 922 41 Drahovce IČO: 00312461 tel.č.: 033 7783133

Podrobnejšie

Zmluva_013_2018

Zmluva_013_2018 Zmluva č. 08-70-2017 o nájme pozemku uzavretá v zmysle 663 a ďalších príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka medzi zmluvnými stranami : 1. Mestská časť Bratislava - Petržalka Kutlíkova 17, 852 12

Podrobnejšie

Príloha č. 2 - Návrh min. zml. podmienok UK

Príloha č. 2 - Návrh min. zml. podmienok UK ZMLUVA O DIELO č....(doplní zhotoviteľ) uzavretá v zmysle 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov Čl. 1 Zmluvné strany 1.1Objednávateľ: Sídlo: Obecný úrad, Dlhá č.

Podrobnejšie

Z M L U V A O D I E L O č. 16 /2011 O zabezpečení realizácie stavby uzavretá podľa ustanovení 536 a nasl. Obchodného zákoníka 513/1991 Zb. /Ďalej len

Z M L U V A O D I E L O č. 16 /2011 O zabezpečení realizácie stavby uzavretá podľa ustanovení 536 a nasl. Obchodného zákoníka 513/1991 Zb. /Ďalej len Z M L U V A O D I E L O č. 16 /2011 O zabezpečení realizácie stavby uzavretá podľa ustanovení 536 a nasl. Obchodného zákoníka 513/1991 Zb. /Ďalej len ZoD/ I. ZMLUVNÉ STRANY 1. 1 ZHOTOVITEĽ : ASTA spol.

Podrobnejšie

ZMLUVA O DIELO

ZMLUVA O DIELO ZMLUVA O DIELO uzavretá podľa 536 a násl. Obchodného zákonníka Čl. I. Zmluvné strany 1.1 Objednávateľ : OBEC ZBOROV Sídlo : Obecný úrad Zborov, ulica Lesná č.10, PSČ : 086 33 IČO : 00 32 27 41 DIČ : 2020624804

Podrobnejšie

Zmluva o dielo čís

Zmluva o dielo čís Zmluva o dielo č. 30082018/1 uzatvorená podľa ustanovenia 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov medzi ČLÁNOK I. ZMLUVNÉ STRANY Obchodné meno: Pesmenpol spol. s.r.o.

Podrobnejšie

Zmluva o vedení účtovníctva /uzavretá podľa 269 ods.2 Obchodného zákonníka, zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov/ /ďalej len zmluva / m

Zmluva o vedení účtovníctva /uzavretá podľa 269 ods.2 Obchodného zákonníka, zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov/ /ďalej len zmluva / m Zmluva o vedení účtovníctva /uzavretá podľa 269 ods.2 Obchodného zákonníka, zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov/ /ďalej len zmluva / medzi: Objednávateľom: Obec Čelovce so sídlom: Čelovce

Podrobnejšie

vyzva_oprava strechy_ZA

vyzva_oprava strechy_ZA VÝZVA na predloženie cenovej ponuky podľa 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na predmet zákazky Oprava strechy

Podrobnejšie

Z M L U V A O D I E L O Č

Z M L U V A  O  D I E L O Č Z M L U V A O D I E L O Č. 0307/2019 uzavretá podľa 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka, v znení neskorších predpisov Objednávateľ: ZMLUVNÉ STRANY Názov: Obec Záborské Sídlo: Obecný

Podrobnejšie

Z M L U V A O D I E L O Č. OBJEDNÁVATEĽA 2/2018, Č. ZHOTOVITEĽA uzavretá podľa 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka, Objednávateľ:

Z M L U V A O D I E L O Č. OBJEDNÁVATEĽA 2/2018, Č. ZHOTOVITEĽA uzavretá podľa 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka, Objednávateľ: Z M L U V A O D I E L O Č. OBJEDNÁVATEĽA 2/2018, Č. ZHOTOVITEĽA uzavretá podľa 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka, Objednávateľ: v znení neskorších predpisov ZMLUVNÉ STRANY Názov:

Podrobnejšie

celkom listov : 26

celkom listov :  26 ZMLUVA O DIELO - NÁVRH uzavretá podľa 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodného zákonníka) v platnom znení číslo: čl. I ZMLUVNÉ STRANY 1.1 Objednávateľ : Mesto Podolínec Sídlo: Námestie Mariánske

Podrobnejšie

Microsoft Word - Zod_externý manažment v obci kOJATICE.doc

Microsoft Word - Zod_externý manažment v obci kOJATICE.doc Zmluva o dielo č.... uzavretá podľa 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len Obchodný zákonník ) (ďalej len zmluva ) 1.1 Objednávateľ: Obec Kojatice

Podrobnejšie

2. Zmluva

2. Zmluva KÚPNA ZMLUVA č.... uzavretá v zmysle 409 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov uzatvorená medzi: Kupujúci: Obchodné meno: Obecný podnik služieb s. r.o. Bystré Sídlo:

Podrobnejšie

MÚ Šahy - Plynofikácia Tešmak

MÚ Šahy - Plynofikácia Tešmak KÚPNA ZMLUVA NA DODÁVKU TOVAROV Č. ZML-39-2018 uzavretá podľa príslušných ustanovení 409 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov. (ďalej len zmluva ) 1. Kupujúci:

Podrobnejšie

Zmluva_o_dielo_Koprivnica

Zmluva_o_dielo_Koprivnica Z M L U V A O D I E L O Č. 18-18 uzavretá podľa 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka, Objednávateľ: v znení neskorších predpisov ZMLUVNÉ STRANY Názov: OBEC KOPRIVNICA Sídlo: Obecný úrad

Podrobnejšie

MANDÁTNA ZMLUVA uzatvorená podľa 566 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov medzi Objednávateľ: Mesto Dubnica n

MANDÁTNA ZMLUVA uzatvorená podľa 566 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov medzi Objednávateľ: Mesto Dubnica n MANDÁTNA ZMLUVA uzatvorená podľa 566 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov medzi Objednávateľ: Mesto Dubnica nad Váhom Sídlo: Bratislavská 434/9, 018 41 Dubnica

Podrobnejšie

Obec Rajčany 2018/ZOD Z m l u v a o d i e l o na zhotovenie stavebných prác Spevnené plochy na cintoríne v obci Rajčany uzavretá podľa 536 a nasledujú

Obec Rajčany 2018/ZOD Z m l u v a o d i e l o na zhotovenie stavebných prác Spevnené plochy na cintoríne v obci Rajčany uzavretá podľa 536 a nasledujú Z m l u v a o d i e l o na zhotovenie stavebných prác Spevnené plochy na cintoríne v obci Rajčany uzavretá podľa 536 a nasledujúcich zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) Objednávateľ: Sídlo: Štatutárny

Podrobnejšie

210

210 Z M L U V A o poskytovaní audítorských služieb uzavretá v zmysle 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov číslo: 15/031 (ďalej len zmluva ) I. Zmluvné strany Dodávateľ

Podrobnejšie

Kúpna zmluva č. VZ 81/ 2011 v zmysle 409 a násl. ustanovení Obchodného zákonníka 1. Kupujúci : Názov: Mesto Kolárovo, MsÚ Sídlo: Kostolné námestie č.

Kúpna zmluva č. VZ 81/ 2011 v zmysle 409 a násl. ustanovení Obchodného zákonníka 1. Kupujúci : Názov: Mesto Kolárovo, MsÚ Sídlo: Kostolné námestie č. Kúpna zmluva č. VZ 81/ 2011 v zmysle 409 a násl. ustanovení Obchodného zákonníka 1. Kupujúci : Názov: Mesto Kolárovo, MsÚ Sídlo: Kostolné námestie č. 1 946 03 Kolárovo Zastúpený: Árpád Horváth, primátor

Podrobnejšie