View metadata, citation and similar papers at core.ac.uk BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV INFORMATIKY

Veľkosť: px
Začať zobrazovať zo stránky:

Download "View metadata, citation and similar papers at core.ac.uk BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV INFORMATIKY"

Prepis

1 View metadata, citation and similar papers at core.ac.uk brought to you by CORE provided by Digital library of Brno University of Technology VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV INFORMATIKY FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF INFORMATICS GRAFY A GRAFOVÉ ALGORITMY GRAPHS AND GRAPH ALGORITHMS BAKALÁŘSKÁ PRÁCE BACHELOR S THESIS AUTOR PRÁCE AUTHOR VEDOUCÍ PRÁCE SUPERVISOR NADEŽDA MATULOVÁ Mgr. MARTINA BOBALOVÁ, Ph.D. BRNO 009

2 Vysoké učení technické v Brně Akademický rok: 008/009 Fakulta podnikatelská Ústav informatiky ZADÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Matulová Nadežda Manažerská informatika (609R01) Ředitel ústavu Vám v souladu se zákonem č.111/1998 o vysokých školách, Studijním a zkušebním řádem VUT v Brně a Směrnicí děkana pro realizaci bakalářských a magisterských studijních programů zadává bakalářskou práci s názvem: Grafy a grafové algoritmy v anglickém jazyce: Graphs and Graph Algorithms Úvod Vymezení problému a cíle práce Teoretická východiska práce Analýza problému a současné situace Vlastní návrhy řešení Závěr Seznam použité literatury Přílohy Pokyny pro vypracování: Podle 60 zákona č. 11/000 Sb. (autorský zákon) v platném znění, je tato práce "Školním dílem". Využití této práce se řídí právním režimem autorského zákona. Citace povoluje Fakulta podnikatelská Vysokého učení technického v Brně. Podmínkou externího využití této práce je uzavření "Licenční smlouvy" dle autorského zákona.

3 Seznam odborné literatury: DEMEL,J. Grafy a jejich aplikace. 00. ISBN MEZNÍK,I. Diskrétní matematika. 00. ISBN X. ROSEN,K.H. Discrete mathematics and its applications.. vydanie. Singapore: MCGraw- Hill Book Co, ISBN VEČERKA,A. Grafy a grafové algoritmy. [online] Dostupné: Vedoucí bakalářské práce: Mgr. Martina Bobalová, Ph.D. Termín odevzdání bakalářské práce je stanoven časovým plánem akademického roku 008/009. L.S. Ing. Jiří Kříž, Ph.D. Ředitel ústavu doc. RNDr. Anna Putnová, Ph.D., MBA Děkan fakulty V Brně, dne

4 Abstrakt Práca obsahuje základné uvedenie do teórie grafov s charakteristikou vybraných algoritmov, ktoré sa zameriavajú na riešenie úloh spojených s hľadaním najkratšej cesty v grafoch. Objasňuje spôsoby hľadania riešenia a výhody a nevýhody každého zo spomenutých algoritmov. Abstract This thesis contains basic introduction to the graph theory with the characteristic of chosen graph algorithms for solving tasks linked to the shortest path problem in graphs. Theses tries to clarify the ways of finding a solution and pros and cons of all the mentioned algorithms. Kľúčové slová teória grafov, algoritmus, graf, cesta, najkratšia cesta Keywords theory of graphs, algorithm, graph, path, the shortest path

5 Bibliografická citácia práce MATULOVÁ, N. Grafy a grafové algoritmy. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, s. Vedoucí bakalářské práce Mgr. Martina Bobalová, Ph.D.

6 Čestné prehlásenie Vyhlasujem, že predložená bakalárska práca Grafy a grafové algoritmy je pôvodná a spracovala som ju samostatne. Vyhlasujem, že citácia použitých prameňov je úplná, že som vo svojej práci neporušila autorské práva (v zmysle Zákona č. 11/000 Zb., o práve autorskom a o právach súvisiacich s právom autorským). V Brne dňa 7. mája Podpis autora

7 Poďakovanie Chcela by som poďakovať vedúcej mojej bakalárskej práce Mgr. Martine Bobalovej, Ph.D. za čas, ktorý mi venovala a za jej trpezlivosť a cenné rady, ktoré mi poskytla pri písaní tejto práce.

8 OBSAH 1 ÚVOD... 9 TEORETICKÉ VÝCHODISKÁ PRÁCE ANALÝZA PROBLÉMU A SÚČASNÁ SITUÁCIA ALGORITMY NA HĽADANIE CIEST (PATHFINDING) HĽADANIE NAJKRATŠEJ CESTY Základný algoritmus Hľadanie najkratšej cesty z daného počiatočného uzlu do daného koncového uzlu Algoritmus A* Hľadanie najkratšej cesty z jedného uzlu do všetkých Dijskstrov algoritmus Bellman-Fordov algoritmus Hľadanie najkratšej cesty medzi všetkými uzlami Floyd-Warshallov algoritmus Johnsonov algoritmus POROVNANIE ALGORITMOV ŠPECIÁLNE ALGORITMY PRE HĽADANIE NAJKRATŠEJ CESTY Problém obchodného cestujúceho Úloha čínskeho poštára VLASTNÉ NÁVRHY RIEŠENIA ZÁVER ZOZNAM POUŽITÝCH ZDROJOV... 5 ZOZNAM OBRÁZKOV ZOZNAM TABULIEK... 55

9 1 ÚVOD Grafy a algoritmy s nimi súvisiace predstavujú dôležité nástroje v mnohých odvetviach života. Prostredníctvom nich sa dajú riešiť úlohy ako napríklad výber optimálnej cesty medzi dvoma miestami, naplánovanie množiny činností projektu tak, aby bol ukončený včas alebo popis rozvodných sietí a mnoho ďalších. Táto práca je zameraná na jeden z mnohých problémov riešených teóriou grafov, ktorým je hľadanie najkratšej cesty v grafe a prezentuje niekoľko vhodných algoritmov na jeho riešenie. Práca je rozdelená na niekoľko častí. Na úvod práce sú zadefinované základné pojmy, vzťahujúce sa k teórii grafov a pojmy, ktoré budú v práci využívané. Doplnené sú vhodnými ilustráciami. Ku koncu tejto časti sú popísané vybrané základné algoritmy na prehľadávanie grafov, ktoré sú zároveň stavebnými kameňmi pre niektoré zložitejšie algoritmy z nich vychádzajúce. V nasledujúcej časti sa práca zameria na rozbor algoritmov orientovaných na hľadanie najkratšej cesty v grafoch, či už to bude medzi dvoma zadanými vrcholmi, zadaným vrcholom a ostatnými vrcholmi grafu alebo medzi všetkými jeho vrcholmi. Prezentované algoritmy budú popísané a následne porovnané ich základné vlastnosti a doplnené prípady a podmienky, za akých bývajú využívané. U každého z nich sa popíšu kroky, ktorými sa postupuje pri riešení úloh daného typu, ich výstupy a časová zložitosť. V závere tejto kapitoly doplníme dva špeciálne algoritmy na hľadanie najkratšej cesty. Sú nimi úloha čínskeho poštára a problém obchodného cestujúceho. Pre lepšie porozumenie popísaným algoritmom bude v záverečnej praktickej časti vyriešených niekoľko príkladov, orientovaných na každý z uvedených algoritmov. Príklady sa budú skladať zo zadania, popisu riešenia, postupu riešenia a znázornenia výstupu použitého algoritmu. Cieľom tejto bakalárskej práce je teda popísanie a porovnanie základných algoritmov, určených na hľadanie najkratšej cesty v grafoch, využiteľné pri podpore výučby prezentovanej problematiky. 9

10 TEORETICKÉ VÝCHODISKÁ PRÁCE Teória grafov skúma vlastnosti štrukúr, ktoré nazývame grafy. Pomocou grafov môžu byť reprezentované štruktúry a úlohy z najrôznejších odborov. Za zakladateľa teórie sa pokladá Leonhard Euler, ktorý v roku 1736 riešil úlohu, ako prejsť cez 7 mostov v Königsbergu a vrátiť sa späť (toto sa nazýva eulerovský graf). Teória grafov sa zaoberá množstvom úloh. [1] Obrázok 1.1: Problém 7 mostov Königsbergu Algoritmus Algoritmus je presne daný postup či návod, ktorým môžeme riešiť určitý typ úlohy. Tento postup by mal byť determinovaný, hromadný, a hlavne efektívny (konečný). Obecne sa pojem algoritmus môže objaviť v rôznych vedeckých odvetviach, podľa toho určujeme o aký typ algoritmu sa jedná. Algoritmy zväčša posudzujeme z hľadiska počtu výpočtových krokov, prevádzkového času alebo pamäťového miesta, ktoré je potrebné na vyriešenie problému. [19] Graf Grafy patria k najtypickejším štruktúram diskrétnej povahy. Skladajú sa z uzlov a hrán, ktoré tieto uzly spojujú, preto sa hovorí o grafových štruktúrach. Grafy slúžia 10

11 ako abstrakcia mnohých problémov, často sa jedná o zjednodušený model nejakej skutočnej siete. Graf G je usporiadaná dvojica G=(V, E), kde V (vertex) je ľubovolná neprázdna konečná množina a E (edge), E { {u, v} u, v V } je množina ich dvojprvkových podmnožín. Prvky množiny V sa nazývajú vrcholy, alebo aj uzly grafu a prvky množiny E sa nazývajú hrany grafu. Hrany vždy začínajú a končia v nejakom uzle, väčšinou sú koncové uzly rôzne ale môžu byť aj rovnaké, potom hovoríme o smyčke. Hrana e patriaca do E, je neusporiadaná množina vrcholov (e = {u, v} pro u, v V), kde u, v sú konce hrany e. Uvažujeme grafy s konečnou množinou vrcholov. Pretože vrcholy u, v patrí do e, hovoríme, že u, v náležia do e, teda u, v sú incidentné s hranou e a naopak. Vrcholy, s ktorými je vrchol u spojený hranou, sa nazývajú susediace vrcholy (ak sú všetky uzly susedné úplný graf). Dve hrany sú rovnobežné, ak majú spoločné a násobné vrcholy. Stupeň uzlu je počet hrán, ktoré sú s daným uzlom spojené a platí, že súčet stupňov všetkých uzlov v grafe je párne číslo. Označujeme ho deg(v). e V V 3 e 7 vrchol e 1 e 3 e 6 V V 1 e V 5 slučka hrana e 5 Obrázok 1.: Neorientovaný graf Hrany v grafe môžu byť orientované (reprezentujú jednosmerné, nesymetrické vzťahy medzi uzlami, orientácia hrany je daná šípkou na jednom z koncov) alebo neorientované (reprezentujú symetrický vzťah medzi uzlami). Orientovaný graf G je dvojica G=(V, E ), kde V je ľubovolná neprázdna množina vrcholov a E je množina, obsahujúca usporiadané dvojice (u, v) V x V pro u, v V 11

12 prvkov z V (orientované hrany, ktorých počiatočný uzol je u a koncový v). Orientované grafy odpovedajú reláciám, ktoré nemusia byť symetrické. [5] [15] [16] e V V 3 e 7 vrchol e 1 e 3 e 6 V V 1 e V 5 slučka orientovaná hrana e =(V 1, V 5 ) e 5 Obrázok 1.3: Orientovaný graf Grafy môžu byť reprezentované rôznymi spôsobmi: o diagramom o definíciou o maticami (susednosti, vzdialenosti, incidencie) o zoznamami (následovníkov, hrán) o datovými štruktúrami... [] Multigraf Ak sú dva vrcholy spojené viac ako jednou hranou hovoríme o násobných hranách. Multigraf je graf, ktorý obsahuje aspoň jednu hranu s násobnosťou 1 a nesmie obsahovať slučky. Graf bez násobných hrán sa nazýva prostý graf. [16] Obrázok 1.: Multigraf 1

13 Riedky a hustý graf Ak je H << V graf sa nazýva riedky obsahuje veľmi málo hrán, množstvo hrán je lineárne k množstvu vrcholov. Ak je H ~ V graf sa nazývá hustý množstvo hrán je kvadratické k množstvu vrcholov. [5] Izomorfizmus grafov Dva grafy pokladáme za rovnaké ak majú totožnú množinu vrcholov a hrán. G=G ak V=V a E=E. Grafy G a G sú izomorfné práve vtedy, keď medzi nimi existuje bijektívne (jednoznačné) zobrazenie f: V(G) V(G ), pre ktoré platí, že každá dvojica vrcholov u, v V(G) je spojená hranou v G, práve vtedy ak je dvojica f(u), f(v) spojená hranou v G. Izomorfné grafy majú rovnaký počet vrcholov aj hrán. Ak je bijekcia f izomorfizmom, musí zobrazovať na seba vrcholy rovnakých stupňov (nestačí to naopak). [8] [10] [1] D 5 3 E C 1 G A G B Obrázok 1.5: Izomorfizmus grafov G a G Súvislosť Súvislý graf je taký neorientovaný graf, v ktorom platí, že pre každé dva vrcholy u a v existuje aspoň jedna cesta z u do v. Postupnosť hrán S=(u 0 u 1, u 1 u,..., u n-1 u n ) sa nazýva sled medzi uzlami u 0 (počiatočný uzol sledu) a u n (koncový uzol sledu). V každom slede, ktorý spojuje rôzne uzly je možné vybrať cestu, ktorá ich spojuje. Číslo n je dĺžka sledu S. Sled je uzatvorený ak u 0 = u n, inak je otvorený. Pre orientované grafy platí, že orientovaný sled je postupnosť uzlov, od počiatočného po koncový, 13

14 prepojených hranami s rovnakou orientáciou. V orientovaných grafoch poznáme slabú a silnú súvislosť (ak existuje pre každú dvojicu rôznych uzlov u, v sled z u do v a naopak). Graf je súvislý ak medzi každými jeho uzlami existuje aspoň jeden sled. [8] [15] Obrázok 1.6: Súvislý a nesúvislý graf Cesta Ťah medzi uzlami u a v je sled medzi týmito dvoma uzlami, v ktorom sa žiadna hrana nevyskytuje viackrát. Cesta medzi uzlami u a v je ťah medzi nimi, v ktorom sa žiaden vnútorný uzol nevyskytuje viackrát. (Takže výnimku tvorí počiatočný a koncový uzol u uzatvoreného sledu.) Môžeme ju chápať ako postupnosť vrcholov a hrán (v 0, e 1, v 1,..., e t, v t ), kde vrcholy v 0,..., v t sú navzájom rôzne vrcholy grafu a pre každé i= 1,...t je e i ={v i-1,v i } E(G). Všeobecnejšie ju nazývame cestou z v 0 do v n dĺžky t. Uzatvorená cesta, kde sa v 0 = v t sa nazýva kružnicou grafu. V prípade orientovaného grafu sa jedná o cyklus (orientovaná kružnica). Cestu, zo sledu, ktorý nie je cestou môžeme dostať vynechaním časti sledu, kde tento postup opakujeme až odstraníme všetky násobné uzly. To jest, ak existuje medzi uzlami sled, potom medzi nimi existuje aj cesta. [1] [15] Eulerovský ťah Eulerovský ťah v grafe G je taký ťah, ktorý obsahuje všetky hrany grafu a každú hranu práve jedenkrát. Eulerova veta č.1: Súvislý graf má uzatvorený eulerovský ťah práve vtedy, ak má všetky vrcholy párneho stupňa (môže začínať v ľubovoľnom vrchole). 1

15 Eulerova veta č.: Súvislý graf má otvorený eulerovský ťah práve vtedy, ak má práve dva vrcholy nepárneho stupňa (začína v prvom vrchole nepárneho stupnňa a končí v druhom). [13] [16] Obrázok 1.7: Otvorený a uzatvorený eulerovský graf Z toho vyplýva, že Eulerovský ťah existuje vtedy, keď graf má práve dva alebo žiaden vrchol nepárneho stupňa. Graf nazývame Eulerov, ak je súvislý a všetky jeho uzly majú párny stupeň. Ak graf G je súvislý a má *k uzlov nepárneho stupňa, kde k je prirodzené číslo, potom graf G môžeme pokryť k ťahmi. (Pokrytie grafu G je rozklad jeho množiny hrán E na podmožiny tak, že hrany v tejto podmnožine tvoria v grafe ťah. A rozklad s najmenším možným počtom podmnožín nazývame minimálnym pokrytím.) Podgraf Ak máme graf G=(V, E), potom je jeho podgraf G =(V, E ), v ktorom platí, V V a E E, pričom E obsahujú hrany spojujúce iba uzly z V. G G. Je to časť grafu, ktorá vzniká tak, že vyberieme niektoré hrany a k nim všetky uzly, ktoré s nimi incidujú. Podgraf je faktor, ak má rovnakú množinu uzlov, teda platí E = E. [1] [15] G G G B B B A C A C A C E D D E Obrázok 1.8: Graf G, G podgraf grafu G, G nie je podgraf grafu G 15

16 Párenie Párenie v grafe G=(V, E) je taký jeho podgraf, v ktorom má každý vrchol stupeň 1, takže žiadne dve hrany v tomto podgrafe nemajú spoločný koncový vrchol. Je to vlastne rozdelenie množiny vrcholov grafu do vzájomne disjunktných podmnožín, z ktorých každá má práve dva prvky. Cena párenia je súčet ohodnotenia jeho hrán. Ak je navyše zadané ohodnotenie hrán c: E R, rozumieme maximálnym, resp. minimálnym párením grafu, také párenie F, že hodnota e F c ( e) je maximálna, resp. minimálna. [1] [18] Hamiltonova kružnica (cyklus) Je to taká kružnica v grafe, ktorá prejde práve jedenkrát všetkými vrcholmi tohto grafu s výnimkou východzieho vrcholu, ktorý je zároveň cieľovým. Graf, ktorý obsahuje takúto kružnicu sa nazýva Hamiltonovský graf. Graf nemusí mať nutne hamiltonovskú kružnicu. Nutnou, ale zároveň nedostatočou podmienkou je, že graf musí byť súvislý a každý vrchol musí mať stupeň najmenej rovný. [1] [3] Obrázok 1.9: Hamiltonovská kružnica v grafe Vzdialenosť v grafe (matematicky popísaná ako metrika v grafe) Nech G(V,E) je súvislý graf. Pre vrcholy u, v V definujeme číslo d G najkratšieho sledu (je vždy cestou) z u do v v grafe G. Číslo d G (u,v) sa nazýva vzdialenosť vrcholov u, v v grafe G. Ak sled medzi u a v neexistuje, je vzdialenosť d G (u,v) =. Dĺžkou sledu rozumieme počet hrán v postupnosti vrcholov a hrán. 16

17 Metrikou grafu myslíme súbor vzdialeností medzi všetkými dvojicami vrcholov grafu. Takže metrikou grafu G je matica, v ktorej prvok d[u,v] udáva vzdialenosť medzi vrcholmi u a v. Vážený graf je graf G spolu s ohodnotením w hrán reálnymi číslami w: E R. Kladne vážený graf G,w je taký, že w(e) > 0 pre všetky hrany e. Dĺžkou váženého sledu d S = we1 + we we). Váženou w v grafe G, w myslíme súčet ( ) ( ) ( ) ( G vzdialenosťou v G, w medzi dvoma vrcholmi u, v potom myslíme w ( ) ( ) { G } w d u, v = min d S :S je sled s koncami u, v. [5] [8] G n Komponenta grafu Komponenta je maximálný súvislý podgraf grafu, ktorý obsahuje uzol u. Pričom maximálny znamená, že nie je možné ho zväčšiť pridaním ďalších hrán, či uzlov k východziemu grafu tak, aby bol stále súvislý. Komponenty, ktoré sú príslušné k rôznym uzlom, sú si buď rovné alebo disjunktné. Ak je graf súvislý, potom sú si komponenty všetkých uzlov rovné a rovnajú sa grafu. [1] [6] [15] Obrázok 1.10: Graf s dvoma komponentami Strom, kostra Strom je súvislý graf, ktorý neobsahuje žiadnu kružnicu ako podgraf. V každom súvislom grafe existuje jeho faktor, ktorý je strom a nazývame ho kostra. Môže existovať aj viac kostier daného grafu. Kostra je teda súvislý podgraf grafu, ktorý obsahuje rovnakú množinu vrcholov. Nech G=(V,E) je súvislý graf a T je jeho podgraf s V -1 hranami, neobsahujúci kružnice. Potom T je kostra grafu G. [1] [15] [] 17

18 Obrázok 1.11: Príklad stromu a kostry grafu Ohodnotený graf Alebo graf vážený je graf, ktorého prvky sú ohodnotené číslom (váhou), ktoré určujú výhodnosť prechodu daným prvkom. Môže byť aj neorientovaný aj orientovaný. Hranovoohodnotený graf je s ohodnotenými hranami (t.j každej hrane je priradené nejaké číslo z R). Vrcholovo alebo uzlovo ohodnotený graf je graf s ohodnotenými uzlami (každému vrcholu je priradené nejaké číslo). Graf môže byť ohodnotený súčasne hranovo aj vrcholovo. Každý prvok môže mať aj viac ohodnotení. Takéto grafy majú mnohé aplikácie. Dôležitú úlohu zohráva súčet ohodnotení hrán z jedného východzieho bodu do koncového, udáva dĺžku cesty. [1] [15] [1] 10 V 3 V 8 e e 1 e 3-5 e 5 V 1 V e 1 Obrázok 1.1: Hranovoohodnotený a vrcholovoohodnotený graf Prechod grafom (prehľadávanie grafu) Základný algoritmus, ktorý rieši úlohu, kedy potrebuje vo všetkých uzloch ohodnoteného grafu nad údajmi previesť nejakú operáciu. To znamená, že potrebujeme 18

19 prejsť všetky uzly grafu. Graf môžeme systematicky prechádzať buď do hĺbky alebo do šírky. Tieto algoritmy sa líšia v poradí skúmania vrcholov grafu. Oba algoritmy sú konečné. Jednou z dôležitých aplikácií algoritmov prehľadávania je testovanie grafu na súvislosť, alebo dostupnosť vrcholu alebo množiny vrcholov z daného počiatočného vrcholu. o Prehľadávanie do šírky (Breadth-first search, BFS) Vstupom algoritmov je graf G=(V, E) a vrchol s patriaci do V, označovaný ako koreň, v ktorom začína samotné prehľadávanie. Algoritmus vypočíta dĺžku najkratšej cesty z vrcholu s do každého vrcholu grafu G, dosiahnuteľného z vrcholu s. Datová štruktúra, do ktorej sa ukladajú zatiaľ nenavštívené ulzy sa nazýva fronta. Ďalší navštívený uzol sa berie uzol z fronty. Uzly sú preto navštevované v tom poradí, v akom boli vkladané do fronty. Algoritmus vybuduje z hrán, po ktorých do objavených vrcholov prichádzame, strom obsahujúci všetky vrcholy dosiahnuteľné z počiatočného vrcholu s. Strom predstavuje jednu z kostier grafu. Expanduje sa najskôr uzol s minimálnou hĺbkou. Algoritmus má niekoľko krokov: 1. Fronta je na začiatku prázdna.. Aktuálny uzol nastavíme na počiatočný uzol u=s a vykonáme úkony, pre ktoré sme ho navštívili. 3. Aktuálny uzol označíme ako navštívený.. Všetky nenavštívené susedné uzly aktuálneho uzlu (ak nejaké má, predpokladá sa, že sú rovnako vzdialené od daného uzla) uložíme do fronty. 5. Odobereme z fronty uzol a označíme ho preskúmaný. 6. Pokračujeme na ďalší uzol z fronty. 7. Ak je fronta prázdná, prechod je ukončený. Všetky uzly už boli navštívené. Výhody: Vždy vedie k nájdeniu rešenia. Vždy vedie k nájdeniu najkratšej cesty. Dobrá rýchlosť (nehrozí nebezpečenstvo nadmerného vnorenia). 19

20 Nevýhody: Vyššie nároky na pamäť, uchovávajú sa všetky uzle na ceste od počiatočného stavu k stavu práve expandovanému. Zložitejšia manipulácia s datovou štruktúrou. [9] [1] [17] [] Obrázok 1.13: Prehľadávanie do šírky o Prehľadávanie do hĺbky (depth-first search, DFS) Algoritmus je založený na rovnakom princípe ako backtracking (prehľadávanie s návratom). Na uchovávanie doposiaľ nepreskúmaných vrcholov stačí použiť zásobník. Ale kedže je táto metóda prirodzene rekurzívna, o správne poradie vrcholov sa postará automaticky mechanizmus rekurzie. Ak by sme pri prehľadávaní súvislého grafu evidovali všetky hrany, po ktorých prechádzame, našli by sme jednu z jeho kostier. Prechod môžeme začat v ľubovolnom uzle u 0, ktorý si označíme ako počiatočný. Expanduje sa prednostne uzol s najväčšou hĺbkou. Popis algoritmu: 1. Zásobník je na začiatku prázny.. Aktuálny uzol nastavíme na počiatočný u=u 0 a vykonáme úkony, pre ktoré sme ho navštívili. 3. Uzol označíme ako navštívený, aby sme vedeli, že sme v ňom už boli.. Zistíme koľko ma aktuálny uzol dosiaľ nenavštívených susedov, môžu nastať tieto prípady: nemá žiadneho nenavštíveného suseda, v tomto prípade ako ďalší aktuálny uzol vyberieme uzol, uložený ako ďalší v zásobníku, má práve jedného nenavštíveného suseda, ktorého zároveň vyberieme za nový aktuálny uzol u, a opakujeme proces, 0

21 má viac nenavštívených susedov, jedného z nich nastavíme ako nový aktuálny uzol u, ostatné uložíme do zásobníku a opakujeme proces. 5. Ak je zásobník prázny, prechod je ukončený, teda všetky uzly už boli navštívené. Výhody: Nevýhody: Nižšie nároky na pamäť, uchovávajú sa iba uzly na ceste od počiatočného stavu do stavu práve expandovaného. Rýchly postup do hĺbky. Nemusí byť nájdene riešenie (môžeme postupovať do veľkých hĺbok bez úspechu). Ak sa riešenie nachádza na druhej strane stromu, budeme ho hľadať dlho. Nemusí byť nájdená najkratšia cesta, algoritmus nie je optimálny. [9] [1] [] Obrázok 1.1: Prehľadávanie do hĺbky 1

22 Grafy delíme podľa: Podľa početnosti hrán o prostý graf - nemajú rovnobežné hrany, medzi dvoma vrcholmi je nanajvýš jedna hrana o multigraf - medzi dvoma vrcholmi môže viesť lubovolný počet hrán o riedky graf - grafy s relatívne malým množstvom hrán oproti počtu vrcholov o hustý graf Podľa orientácie hrán o orientované - hrany sú usporiadané dvojice vrcholov o neorientované - hrany sú dvojprvkové množiny vrcholov o zmiešané - nepoužívajú sa Podľa súvislosti o súvislé - existujú cesty medzi každou dvojicou vrcholov o nesúvislé Podľa existencie kružnice v grafe o cyklické o acyklické - neobsahujú kružnicu, napríklad stromy Podľa toho, či sa dá graf nakresliť do roviny bez kríženia hrán o rovinné - bez kríženia hrán, planárne o nerovinné Podľa toho či sú ohodnotené vrcholy alebo hrany o ohodnotené - každej hrane alebo vrcholu prislúcha nejaká ďalšia informácia o neohodnotené [3]

23 3 ANALÝZA PROBLÉMU A SÚČASNÁ SITUÁCIA Grafové algoritmy sú postupy, ktorými dokážeme grafy prehľadávať, skúmať alebo aj upravovať. Nejedná sa len o matematickú hračku, ide o nástroje, ktorými dokážeme riešiť úlohy, ako napríklad optimalizačné a iné, z reálneho sveta. Stačí ak daný problém dokážeme previesť do štruktúry grafu. V následne spomenutých algoritmoch sa nachádza rozvinutie problému algoritmov na prehľadávanie grafov, ktoré sú často používané na výpočet najkratších ciest, alebo niektoré zložitejšie algoritmy sú na týchto algoritmoch založené. Jednými z najčastejšie vyhľadávaných skupín algoritmov so širokým uplatnením sú algoritmy na hľadanie ciest, hľadanie kostier, eulerovské ťahy, farbenie mapy a mnoho iných. 3.1 ALGORITMY NA HĽADANIE CIEST (PATHFINDING) V grafoch rozoznávame tri základné typy úloh na hľadanie optimálnych ciest. Hľadanie najkratšej cesty Tieto úlohy o hľadaní najkratšej cesty, niekedy nazývané aj minimálnej, ďalej rozčleňujeme takto: o hľadanie najkratšej cesty z daného počiatočného vrcholu do daného koncového vrcholu, o hľadanie najkratšej cesty z daného počiatočného vrcholu do všetkých ostatných vrcholov grafu (prípadne zo všetkých vrcholov do daného koncového vrcholu), o hľadanie najkratšej cesty medzi ľubovolnými dvoma vrcholmi v grafe. K riešeniu prvých dvoch sa používa napríklad Dijkstrov algoritmus, k riešeniu tretej úlohy využívame Floydov algoritmus. Hľadanie najspoľahlivejšej cesty Na hľadanie najspoľahlivejšej cesty sa používa algoritmus hľadania najkratšej cesty z počiatočného do koncového vrcholu. Hrany grafu sú ohodnotené pravdepodobnosťami úspešného alebo neúspešného prechodu cez 3

24 danú hranu. V prípade ohodnotenia pravdepodobnosti neúspešného prechodu hranou je nutné previesť ju na pravdepodobnosť úspešného prechodu. Logaritmickou funkciou prevedieme na úlohu hľadania najkratšej cesty (ohodnotenie hrán h zlogaritmujeme a hľadáme minimálnu cestu najspoľahlivejšiu). Spoľahlivosť cesty potom určíme ako súčin spoľahlivostí jednotlivých hrán zo vzťahu Smuv ( (, )) = ph ( ), kde p(h) <0,1> je h m( u, v) pravdepodobnosť úspešného prechodu hranou h s krajnými vrcholmi u,v V a S(m(u, v)) je spoľahlivosť cesty m(u,v). Najspoľahlivejšia cesta sa vypočíta ako S(m(u, v)) = max {S(m(u, v))}. Hľadanie cesty s maximálnou kapacitou Uvažujeme neorientovaný, súvislý a hranovoohodnotený graf, kde ohodnotenie hrán predstavuje kapacitu. Pre hľadanie ciest s maximálnou kapacitou sa používa algoritmus, využívajúci rezových množín a krátenie hrán (stotožnenie vrcholov a vypustenie hrán). Cesta s maximálnou kapacitou sa hľadá na faktorovom podgrafe, zostaveného z hrán skrátených v priebehu riešenia. Kapacita cesty sa potom určí z daného vzťahu: K( m( u, v)) = min { o( h) }, kde h m ( u, v) m(u,v) M je cesta z množiny všetkých ciest medzi vrcholmi u a v, o(h) je kapacita hrany h, K(m(u,v)) je kapacita cesty m(u,v). Pre cestu s maximálnou kapacitou platí K(m(u,v)) = max {K(m(u,v))}. [3] 3. HĽADANIE NAJKRATŠEJ CESTY Algoritmy na hľadanie najkratšej cesty v grafoch majú v praxi široké využitie, typickým príkladom sú optimalizačné problémy v rôznych sietiach. V neohodnotených grafoch najkratšiu cestu medzi dvoma vrcholmi predstavuje cesta, ktorá má minimálny počet hrán. Túto vieme nájsť v lineárnom čase pomocou algoritmu Breadth-first search (BFS) alebo sa hľadá napríklad pomocou Moorovho algoritmu. V ohodnotených grafoch rozumieme najkratšou cestou ale tú, ktorá má minimálny súčet ohodnotení hrán a súčasne má aj najmenší počet hrán. V záporne ohodnotených grafoch nesmie existovať záporný cyklus, inak nemá zmysel najkratšiu cestu hľadať. Špeciálne algoritmy pre hľadanie najkatšej cesty zväčša fungujú rovnako pre orientované aj

25 neorientované grafy. Použitie toho - ktorého algoritmu závisí aj od toho, čo o danom grafe a jeho ohodnoteniach vieme. Základnou ideou pri hľadaní najkratšej cesty je rekurencia (princíp optimality z dynamického programovania). [17] 3..1 Základný algoritmus Je založený na prechádzaní grafu a zisťovaní, ktoré hrany spĺňajú trojuholníkovú nerovnosť w j > w i + w ij, kde w j je cena doposiaľ najkratšej cesty z východzieho vrcholu v j, w ij je cena hrany medzi vrcholmi v i a v. Ak je táto nerovnosť splnená, prepíšeme cenu najkratšej cesty vo vrchole v j na w j = w i + w ij. Celým zoznamom hrán prechádzame tak dlho, pokiaľ dochádza k zmenám v cenách ciest. [16] 3.. Hľadanie najkratšej cesty z daného počiatočného uzlu do daného koncového uzlu Algoritmus A* Ďalším zaujímavým algoritmom je algoritmus A star, ktorý hľadá cestu medzi zadaným počiatočným a koncovým vrcholom v neorientovanom grafe. Vyznačuje sa použitím heuristiky, ktorou usmerňuje hľadanie v najsľubnejšom smere. Využíva heuristickú funkciu (odhad) f(x), ktorá každému vrcholu priradí odhad h(x), vyjadrujúci pravdepodobnosť, že najkratšia cesta do koncového vrcholu povedie práve cez tento vrchol. Táto funkcia je pre efektívne prehľadávanie veľmi podstatná. Rozdiel oproti Dijkstrovmu algoritmu je, že v priebehu prehľadávania sú vrcholy navštevované v závislosti na hodnote tohto heuristického odhadu. V priebehu výpočtu je každý nenavštívený uzol ohodnotený funkciou (prioritou) f(x) = g(x) + h(x), kde g(x) je suma všetkých ohodnotení najkratšej cesty zo štartu cez doposiaľ navštívené vrcholy do x a h(x) je zmienený heuristický odhad dĺžky cesty z x k finálnemu uzlu (stavu), ktorý nesmie byť väčší ako skutočná najkratšia vzdialenosť z x do cieľa. Čím nižšia hodnota funkcie f(x), tým vyššiu má vrchol x prioritu a je preberaný skôr. Skúša vždy najsľubnejší neprebraný stav. Tento odhad popisuje našu heuristickú znalosť o tom, aké sú naše šance nájsť (optimálne) riešenie, ak by sme pokračovali expanziou daného uzla. 5

26 Čím viac máme relevantných informácii o hľadanom uzle, tým rýchlejšie ho dosiahneme. Časová náročnosť algoritmu závisí na optimálnosti heuristického odhadu. V najhoršom prípade je počet vrcholov exponenciálny v porovnaní s počtom vrcholov najkratšej cesty. Zložitosť môže byť polynomiálna, pokiaľ odhad h(x) splňuje podmienku h( x) h *( x) O(logh *( x)), kde h*(x) je hodnota optimálneho odhadu. Prvýkrát bol popísaný v roku 1968 Petrom Hartom, Nils Nilsson a Bertram Raphaelom a nazvaný algoritmus A, neskôr prepracovaný na A*. Výhody: cesta je vždy nájdená a je najkratšia možná, ak h nikdy neprecení ohodnotenie zbytku cesty k finálnemu uzlu, voľnosť v ohodnocovaní polí, jednoduchá implementácia, použitie s ľubovolnou reprezentáciou. Nevýhody: cesta sa musí spočítať celá naraz (pamäťová náročnosť), ak cesta neexistuje, prehľadá sa celý priestor, čo môže trvať príliž dlho, pri zmene prostredia je nutné celú cestu preplánovať. [] [7] [5] 3..3 Hľadanie najkratšej cesty z jedného uzlu do všetkých Dijskstrov algoritmus (modifikovaný základný algoritmus) Použiteľný v situáciách, keď hrany daného súvislého grafu G sú ohodnotené kladnými reálnymi číslami. Je to konečný algoritmus (pre akýkoľvek konečný vstup), pretože pri každom prechode cyklu sa do množiny navštívených uzlov pridá práve jeden uzol. Počíta vzdialenosti zo všetkých vrcholov od počiatočného, ale algoritmus môžeme ukončiť už skôr, ak hľadáme cestu do konkrétneho vrcholu, pri označení daného vrcholu za trvalý. Prechodov grafom je preto nanajvýš toľko, koľko má graf vrcholov. Je variantou prechádzania grafu do šírky, kedy pre každý nájdený vrchol ešte máme premennú udávajúcu vzdialenosť - dĺžku najkratšieho sledu, ktorým sme sa do toho vrcholu dostali. Z množiny nájdených vrcholov vždy vyberáme vrchol s najmenšou 6

27 vzdialenosťou - do tohto vrcholu sa už lepšie dostať nemôžeme, pretože všetky iné cesty by boli dlhšie. Po prvýkrát ho popísal holandský informatik Edsger Wybe Dijkstra v roku Algoritmus je schopný riešiť problém iba za predpokladu, že platí d(u,v) 0 pre (u,v) E. Formálny popis algoritmu: Vstup: Premenné: Výstup: Krok 1. graf G= (V,E), ohodnotenie hrán w(e), e E, štartovný vrchol s (koreňový) čísla d(v), v V, čísla δ (hodnota δ(s,v)), množiny A (aktívne vrcholy), N (definitívne vrcholy) V. po skončení algoritmu udáva d(v) vzdialenosť v od s, pre každé v V, sú to dĺžky najkratších ciest z vrcholu s do všetkých dosiahnuteľných vrcholov grafu G, pre nedosiahnuteľné je výstupná hodnota. Inicializácia d(s) := 0; d(x) := pre x V \{s}; A := V Krok. Voľba množiny N δ := min {d(y); y A} N := {v A; d(v) = δ} A := A\ N Krok 3. test ukončenia Ak pre všetky x A platí d(x) =, algoritmus končí, inak sa pokračuje krokom, alebo ak množina A je prázdna alebo ak ešte nebol požadovaný koncový vrchol označený za definitívny. Krok. aktualizácia d(y) pre susedov N Pre každú hranu e = {v, y}, kde v N a y A, sa porovnajú hodnoty d(y) a d(v) + w(e) a aplikuje sa príkaz d(y) := min (d(y), d(v) + w(e)). Po vyčerpaní všetkých takých hrán e pokračujeme krokom. 7

28 Časová zložitosť algoritmu je O(n ) kvadratická, pričom n je počet vrcholov grafu G, dokonca môže bežať rýchlejšie ak nás zaujíma len vzdialenosť dvoch blízkych vrcholov. V takom prípade môžeme totiž prehľadávanie ukončiť aj len na malej časti celého grafu. Ak budeme hľadať dĺžky najkratších ciest medzi všetkými dvojicami vrcholu, musíme algoritmus použiť toľkokrát, koľko je v grafe vrcholov. Tým sa zložitosť násobí počtom vrcholov a stáva sa kubickou O(n 3 ). [1] [1] [16] [17] Bellman-Fordov algoritmus (BFA) Algoritmus na hľadanie najkratšej cesty medzi dvoma vrcholmi ohodnoteného grafu s n vrcholmi a m hranami. Ohodnotenie hrán môžu byť aj záporné čísla, na rozdiel od Dijkstrovho algoritmu, čo je v podstate jeho zobecnením. Záporne ohodnotená hrana môže predstavovať napríklad stratu pri neúspešnej obchodnej transakcii na burze. Jeho praktickým využitím môže byť napríklad implementácia v smerovacích protokoloch RIP (routing information protocol), ktorý slúži ku komunikácii smerovačov prepojených v sieti. Je tu využitie techniky dynamického programovania. Algoritmus hľadá najkratšie cesty a preto hrozí zacyklenie v záporne ohodnotených uzavrených cestách. Preto musíme predpokladať neexistenciu záporných cyklov v grafe. Tento algoritmus preferuje najkratšiu cestu s najmenším počtom hrán. Hrany vyberá v lubovolnom poradí (nepoužíva prioritnú frontu). Pri výpočte prejdeme všetky hrany a hľadáme minimá pre všetky vrcholy. Obrázok.1: Negatívne ohodnotenie hrán v BFA a Dijkstrovom algoritme 8

29 Na začiatku máme ohodnotený, orientovaný graf G(V, E), počiatočný vrchol s a funkciu w, ktorá udáva ohodnotenie w: E R. V inicializačnej fáze algoritmus nastaví dĺžku cesty do počiatočného vrcholu s na d(s) = 0 a pre všetky ostatné vrcholy na d(v) =. Potom n-1 krát (kde n je počet vrcholov v grafe) prejde všetky hrany grafu dokiaľ sa niečo mení a pre každú hranu (u, v) s ohodnotením w v prípade potreby vylepší dĺžku zatiaľ najkratšej cesty do jej koncového vrcholu, t.j. zrealizuje priradenie d(v):= min (d(v), d(u) + w). Teda ak vrcholu u zlepšíme hodnotu d(u), musíme následne preskúmať všetky hrany (u, v) E a ak je to možné, zlepšiť hodnotu d(v) - operácia relaxácia. Nakoniec skontroluje, či v grafe existuje záporný cyklus, tj. overí, či pre nejakú hranu (u, v) platí, že d(v) d(u) > w. Výstupom algoritmu je buď booleovská hodnota, ktorá indikuje, či sa v grafe vyskytuje záporne ohodnotený cyklus alebo nie. Ak áno, potom algoritmus skončí s tvrdením, že riešenie neexistuje. Ak nie potom nájde najkratšiu cestu a jej ohodnotenie d(v) = δ (s, v). Udávaná zložitosť je O(n*m), kde n je počet vrcholov a m je počet hrán. Rýchlosť výpočtu je však nižšia ako u Dijkstrovho algoritmu, preto sa Bellman- Fordov algoritmus snažíme používať len tam, kde má svoje opodstatnenie, teda je možnosť výskytu záporného cyklu. Algoritmus bol vyvinutý Richardom Bellmanom a Lesterom Fordom v roku [] [5] [11] [17] 3.. Hľadanie najkratšej cesty medzi všetkými uzlami Floyd-Warshallov algoritmus (tiež Roy-Floydov algoritmus) Jedná sa o algoritmus, ktorý je navrhnutý na hľadanie všetkých najkratších ciest v orientovanom, hranovoohodnotenom grafe z každého vrcholu do každého. Toto zaisťuje jediný prechod grafom. Ohodnotenia hrán v tomto prípade môžu byť aj záporné, ale nesmie sa tu vyskytovať záporný cyklus. Tento algoritmus porovnáva všetky možné cesty medzi všetkými dvojicami vrcholov. Je to typický príklad efektívneho algoritmu, využívajúceho metodológiu dynamického programovania. Pri takomto postupe sa najskôr snažíme zmenšiť rozmer pôvodnej úlohy a postupným zväčšovaním rozmeru tejto úlohy, využívajúc pri výpočte výsledky získané vyriešením úloh menších rozmerov, potom nájdeme riešenie pôvodného problému. Takže pracuje tak, že postupne vylepšuje odhad na najkratšiu cestu dovtedy, kým je výsledný odhad 9

30 optimálny. V podstate sa jedná o postupné rozširovanie množiny prípustných, vnútorných uzlov najkratších ciest. Autorom je Bernard Roy, ktorý ho popísal v roku K návrhu algoritmu prispel Robert Floyd. Dôkaz o správnosti algoritmu priniesol Stephen Warshall. Ohodnotený graf je v tomto prípade vhodnejšie reprezentovať maticou susednosti D typu NxN, pre ktorej prvky platí: d ij =0 d ij =h ij d ij = ak i=j ak i j a (i, j) je hrana s ohodnotením h ij ak i j a hrana (i, j) v grafe neexistuje Túto maticu používame aj pri výpočte aj pri uchovávaní medzivýsledkov. Po skončení bude každý prvok matice d ij obsahovať dĺžku najkratšej cesty z vrcholu i do vrcholu j. Označíme (k ) d ij dĺžku najkratšej cesty z vrcholu i do vrcholu j, ktorá prechádza len cez tieto vrcholy z množiny {1,,..., k}. Ak existuje hrana (i, j), tak zrejme (ohodnotenie hrany). (0) dij = h ij Cieľom je pre každú dvojicu vrcholov i a j určiť hodnotu (n) d ij. Uvažujeme najkratšiu cestu z i do j, ktorá môže prechádzať len cez vrcholy z množiny {1,,..., k}. Máme len dve možnosti: d ij d ij (k ) ( 1) Potom = k 1). 1. táto cesta neprechádza cez vrchol k. táto cesta prechádza cez vrchol k ) Najkratšiu cestu z i do j môžeme rozdeliť na dva úseky. Na úsek, ktorý predstavuje najkratšiu cestu z i do k a ten, ktorý predstavuje najkratšiu cestu z k do j. Celková dĺžka najkratšej cesty z i do j je potom ( d = k 1) ( + k 1). (k ) ij d ik d kj (k ) ( Obe možnosti potom spojíme do jednej = min ( k 1) (, k 1) ( + k 1) ). d ij d ij d ik d kj 30

31 Výpočet sa uskutočňuje zdola nahor. Začíname s maticou D (0) a postupne pre k= 1,..., n vypočítame maticu D (k). Pri výpočte novej matice D (k) využijeme predchádzajúci výsledok t.j. maticu D (k-1). Algoritmus bude mať N fází. Algoritmus pracuje s časovou zložitosťou O(n 3 ), kde n je počet vrcholov grafu. Ak chceme aj cesty nie len vzdialenosti, potrebujeme ešte aj maticu predchodcov. Výhoda: Nevýhoda: Veľmi jednoduché použite. Veľkým problémom tohto algoritmu je výpočtová zložitosť, pretože s tým ako rastie počet vrcholov, medzi ktorými vzdialenosť počítame, rastie počet krokov algoritmu podobne ako u funkcie y=x 3. Vhodný pre husté grafy v tom prípade je rýchlejší ako Dijkstrov algoritmus opakovaný pre všetky vrcholy. Môžeme stanoviť maximálny počet vrcholov, cez ktoré se prechádza. [5] [11] [17] 3... Johnsonov algoritmus Základnou myšlienkou tohto algoritmu je n-násobné použitie Dijkstrovho algoritmu, kde n je počet vrcholov. Aby sme mohli ale použiť Dijkstrov algoritmus je nutné graf, ktorý môže byť obecne záporne ohodnotený, prehodnotiť. Nevhodné pre záporné cykly, ktoré odstránime pomocou transformácie vstupného grafu, ktorú vypočítame práve Bellman-Fordovým algoritmom. Tým získame nové ohodnotenie w z pôvodného ohodnotenia w, a to sa nazýva prehodnotením grafu G, ktoré zachováva minimálnosť ciest a ktoré musí splňovať nasledujúce podmienky: pre každú dvojicu uzlov u, v je najkratšia cesta pre ohodnotenie w zhodná s najkratšou cestou pre ohodnotenie w, pre každú hranu (u, v) H je ohodnotenie w (u, v) nezáporné. 31

32 Postup: 1, Graf G s ohodnotením hrán w rozšírime na graf G tak, že pridáme nový uzol s, z ktorého vedieme orientované hrany do všetkých uzlov grafu G. Všetkým novo pridaným hranám určíme ohodnotenie w rovné nule. Uzol s bude iba počiatočný uzol najkratších ciest vychádzajúcich z neho do všetkých uzlov pôvodného grafu a žiadna najkratšia cesta (u, v) neobsahuje vrchol s., Pomocou Bellman-Fordovho algoritmu vypočítame najmenšie ohodnotenia vzdialeností h(u) ciest z s do všetkých uzlov u, ak algoritmus odhalí záporný cyklus, algoritmus sa preruší. 3, Každý uzol u ohodnoť jeho vzdialenosťou z s h(u) = d(s, u) pre všetky u U, vypočítanou Bellman-Fordovým algoritmom., Pre každú hranu originálneho grafu vypočítame nové ohodnotenie w (u, v) = w(u, v) + h(u) h(v). 5, Pre každý uzol sa prevedie Dijkstrov algoritmus na nájdenie najkratšej cesty z s do každého uzlu a prepočíta sa vzdialenosť. Ako ďalší sa v algoritme používa Bellmanov-Fordov algoritmus. Výsledkom algoritmu by teda bola buď matica vzdialeností alebo detekcia existencie záporného cyklu a ukončenie algoritmu. Teda efektívnejšie riešenie pre použitie nad riedkymi grafmi ako Floyd- Warshallov algoritmus je práve Johnsonov algoritmus. Pre určenie zložitosti tohto algoritmu je rozhodujúce n-násobné použitie Dijkstrovho algoritmu. Prehodnotenie grafu môžeme previesť v čase O(n*m), kde n je počet vrcholov a m je počet hrán. Potom odhad zložitosti Johnsonovho algoritmu má hodnotu O(n log n + m*n), to znamená, že pre riedke grafy je aj rýchlejší ako Floyd-Warshallov algoritmus. Je pomenovaný po Donaldovi B. Johnsonovi, ktorý prvýkrát publikoval túto techniku v roku [5] [11] [17] [0] 3

33 3.3 POROVNANIE ALGORITMOV Každý z uvedených algoritmov má svoje vlastnosti a špecifikácie, ktoré ich predurčujú pre použitie na riešenie odlišných typov úloh, pričom každý z popísaných algoritmov má svoje uplatnenie v rôznych oblastiach. V súčastnosti sa používajú mnohé modifikácie týchto algoritmov, a aj veľké množstvo iných zložitejších variánt. Pre porovnanie týchto algoritmov možno použiť mnohých smerov. Možno ich porovnať napríklad z pohľadu na zložitosť, jednoduchosť implementácie a zápisu, alebo podmienok použitia. Ak by sme k porovnaniu pristupovali z hľadiska časovej zložitosti nájdenia najkratšej cesty v grafe, potom by sme mohli zaručene tvrdiť, že najrýchlejší je Dijkstrov algoritmus, pretože vychádza len z počtu vrcholov grafu, alebo podobne aj Floyd-Warshallov algoritmus pre husté grafy. Ak by sa jednalo o riedky graf treba uprednostniť Johnsonov pred Floyd-Warshallom. Časová zložitosť u Bellman-Fordovho algoritmu závisí od počtu hrán a vrcholov. V súvislých grafoch často počet hrán presiahne počet vrcholov a v tom prípade je algoritmus zložitejší. Čo sa týka stránky zápisu a jednoduchosti implementácie je Floyd-Warshallov algoritmus najprijateľnejší a dalo by sa povedať, že je aj priamočiarejší ako Dijkstrov algoritmus. Aj keď treba myslieť na to, že algoritmus pracuje s maticou vzdialeností, ktorú musíme predom vytvoriť a taktiež, ak chceme aj cesty, potrebujeme vytvoriť aj maticu predchodcov, alebo algoritmus modifikovať. Asi najhoršie je z tohto pohľadu na tom Bellmanov-Fordov algoritmus, alebo Johnsonov, ktorých vykonávanie zaberie asi najviac času. Ak berieme ako hlavné kritérium podmienky použitia, tak Johnsonov algoritmus je najvšeobecnejší, pretože využíva ako Dijkstrov algoritmus tak aj Bellman-Fordov, takže odhalí ak sa v grafe nachádzajú záporné cykly. Je vhodné ho použiť aj na záporne ohodnotené hrany a je aj efektívnejším riešením pre riedke grafy ako Floyd-Warshallov algoritmus. 33

34 3. ŠPECIÁLNE ALGORITMY PRE HĽADANIE NAJKRATŠEJ CESTY 3..1 Problém obchodného cestujúceho (travelling salesman problem - TSP) Špeciálnym prípadom pre riešenie úlohy hľadania najkratšej cesty je problém obchodného cestujúceho. Je to jeden z najzložitejších optimalizačných problémov, ktorý matematicky vyjadruje a zobecňuje úlohu nájdenia najkratšej možnej cesty, prechádzajúcej všetkými zadanými bodmi na mape (mestá) s návratom do východzieho bodu, kde hrany predstavujú cesty medzi mestami a ceny hrán zodpovedajú dĺžkam alebo časovému ohodnoteniu jednotlivých cestných úsekov. Teda ako v ohodnotenom grafe efetívne nájsť najkratšiu možnú hamiltonovskú kružnicu, t.j. v súvislom neorientovanom hranovoohodnotenom grafe G=(V, E) sa má nájsť hamiltonovská kružnicá s minimálnou w ij -dĺžkou. Problémom nie je ani tak v stanovení ľubovolného postupu nájdenia najkratšej cesty, ale že s rastúcim počtom vrcholov grafu počet možných ciest veľmi rýchlo rastie a doba potrebná na riešenie úlohy rastie exponenciálne. Kľúčová obtiažnosť je teda v nájdení časovo efektívneho algoritmu hľadania najkratšej cesty. Môže nastať situácia, že graf nemá hamiltonovskú kružnicu. Vtedy zoslabíme podmienku a hľadáme len uzatvorený sled prechádzajúcimi všetkými vrcholmi. Takto sa môže stať, že takýto sled bude mať dokonca menšiu hodnotu akú by mala hamiltonovká kružnica. Táto úloha patrí medzi NP-úplné úlohy (non-polynomial complete), to znamená, že sa pre ňu používajú predovšetkým heuristické algoritmy dávajúce približné riešenie. Týchto algoritmov existuje viac. Všetky z nich predpokladajú, že graf G je úplný graf, v ktorom platí trojuholníková nerovnosť. Týmto problémom sa zaoberajú heuristiky ako pažravá metóda, metóda zdvojenia kostry, algoritmus kostry a párenia. Niektoré možnosti riešenia sú umelá inteligencia (neurónové siete) alebo znalostné systémy (rozhodovacie stromy- miestu, odkiaľ cestujúci vychádza, zodpovedá koreň stromu, po prejdení n hranami sa nachádza v situácii znázornenej uzlom n-tej úrovne. V každom uzle začína toľko hrán, koľko možností ma cestujúci na ďalšie pokračovanie v ceste. Rozhodovanie v grafe nezávisí len od okamžitého stavu, v ktorom sa nachádza cestujúci, ale od cesty, ktorá do tohto stavu viedla. Aby strom nebol príliš rozvetvený, môžu sa brať kritéria ako, východzí vrchol sa môže vyskytovať len v prvej a poslednej úrovni alebo vrcholy na predposlednej úrovni musia byť susedné s východzím 3

35 (konečným) vrcholom.). V obecnom prípade nie je známe ani ako nájsť presné riešenie v rozumnom čase a dokonca, ani či vôbec môže existovať algoritmus, ktorý také riešenie nájde v čase úmernom nejakej mocnine počtu vrcholov. Teda ide o nedeterministický polynomiálny problém. Podobná úloha sa prakticky rieši len približne a za cenu vzdania sa nároku na presné riešenie sa dosahujú prakticky použiteľné výsledky. Názov úlohy je odvodený od klasického transportného problému a patrí do množiny s exponenciálnou časovou zložitosťou. Ak chcem nájsť riešenie pre n miest, je potrebné vypočítať cenu všetkých ( n 1)! hamiltonovských kružníc v kompletnom grafe G n, kde n predstavuje počet vrcholov (miest). Takže zložitosť takéhoto algoritmu je O(n!). Tento problém má mnoho praktických využití a to napríklad pri plánovaní dopravy, plánovaní výroby, riadení dodávateľského reťazca a mnohých ďalších prípadoch. Prvýkrát bol uvedený v roku 1930 viedenským matematikom Karl Mengerom. Od tej doby sa ňou zaoberalo veľké množstvo matematikov, ktorý postupne riešili úlohu pre väčší počet miest. Najkratšia cesta bola nájdená už pre 978 miest. [1] [18] [19] [] 3.. Úloha čínskeho poštára (chinese postman problem) Neformálna definícia tejto úlohy znie, že sa snažíme nájsť najkratšiu trasu pre poštára pri doručovaní pošty v jeho obvode, pričom najkratšia trasa pre poštára je ak prejde každou ulicou práve jedenkrát a vráti sa späť na poštu. Ak to prevedieme do grafovej podoby znamená to, že sa snažíme nájsť uzatvorený sled, ktorý pokrýva celý neorientovaný, nezáporne ohodnotený graf (teda obsahuje všetky hrany grafu) a pritom je ešte z týchto sledov najkratší. Dĺžka sledu je definovaná ako súčet všetkých ohodnotení hrán v grafe. Ak sa má prejsť každou hranou práve jedenkrát, musí v grafe existovať uzatvorený ťah, ktorý pokrýva celý graf. To znamená, že graf musí byť eulerovský. Z toho vyplýva, že jeho uzly musia mať párny stupeň, vtedy by bola úloha jednoduchá, ale väčšinou to nie je splnené, preto je nutné prejsť niektorými ulicami dvakrát. Ak graf obsahuje eulerovský ťah, potom je to optimálne riešenie. Úloha bola predložená čínskym matematikom Mei-Ku Kuanom v roku

36 Kľúčové kroky algoritmu: doplniť graf na eulerovský graf, v novovzniknutom grafe nájsť eulerovský ťah. Predpokladáme teda, že graf nie je eulerovský, takže obsahuje nepárne uzly. U nepárneho uzlu vždy niektorou hranou, s ktorou uzol inciduje, musíme prejsť dvakrát. Uzlov s nepárnym stupňom je v grafe párny počet. Musíme v ňom nájsť takú množinu hrán minimálnej dĺžky, že po zdvojnásobení hrán obsiahnutých v tejto množine bude mať graf všetky vrcholy párneho stupňa. Základom algoritmu bolo, aby množina pridaných hrán bola optimálna, tak sumárna dĺžka pridaných hrán do ľubovolného cyklu nepresiahne polovicu dĺžky tohto cyklu. To znamená, že v grafe nájdeme všetky uzly s nepárnym stupňom, rozdelíme ich do dvojíc a po najkratších cestách, ktoré spojujú tieto uzly, prejdeme dvakrát. Pri rozdeľovaní do dvojíc treba dbať na to aby sa zvolilo to rozdelenie, u ktorého je najmenší súčet vzdialeností medzi uzlami v jednotlivých dvojiciach. (u i1, u j1 ), (u i, u j ),..., (u ik, u jk ) d(u i1, u j1 ) + d(u i, u j ) d(u ik, u jk ), d(u i, u i ) označuje dĺžku najkratšej cesty medzi uzlami u i a u j. Z týchto uzlov zostrojíme úplný graf G. Jeho hrany ohodnotíme vzdialenosťami daných koncových vrcholov hrán v pôvodnom grafe G. V grafe G nájdeme úplné párenie s minimálnou cenou. To je také úplné párovanie, u ktorého súčet ohodnotení všetkých jeho hrán je zo všetkých úplných ohodnotení najnižšie. Hrany párenia pridáme k hranovej množine pôvodného grafu G. Tým dostaneme graf G, ktorý je multigraf a všetky jeho vrcholy majú párny stupeň. V tomto grafe potom zostrojíme eulerovský ťah. Hrany párenia v ťahu nahradíme príslušnými najkratšími cestami v grafe G a označíme ich ako prejdené naprázdno, týmito musí poštár prejsť dvakrát. Dostávame tak najkratší eulerovský ťah. Popis hľadania najkratšieho uzavretého sledu v súvislom hranovoohodnotenom grafe predstavuje Edmondsov algoritmus. Úloha má exaktný polynomiálny algoritmus riešenia. [1] [17] [18] [19] [] 36

37 VLASTNÉ NÁVRHY RIEŠENIA 1) Máme daný neorientovaný, nezáporne hranovoohodnotený graf ako obvod poštára. Treba v ňom nájsť najkratšiu trasu obchôdzky, po ktorej poštár pôjde. (Úloha čínskeho poštára) a 6 b 8 1 f 7 5 g 6 3 c 11 3 d e Obrázok.1: Úloha čínskeho poštára Východzí graf Najprv zistíme, či sa v grafe nachádzajú nejaké nepárne uzly, v našom grafe sú nepárne uzly a to b, e, f a g. Máme 3 možnosti ako ich párovať a to {b&e, f&g}, {b&f, e&g} a {b&g, f&e}. Kedže chceme riešiť úlohu čínskeho poštára, musíme nájsť najkratšiu cestu ako ich spojiť a rozšíriť daný graf o vrcholy tejto najkratšej cesty, preto si zostavíme pomocný graf vzdialeností medzi uzlami nepárneho stupňa e b g f Obrázok.: Úloha čínskeho poštára Pomocný graf uzlov nepárneho stupňa 37

38 Pár Najkratšia cesta Dĺžka cesty b&e b, g, e 8 f&g f, g 7 b&f b, a, f 7 e&g e, g 3 b&g b, g 5 f&e f, g, e 10 Tabuľka.1: Párovanie s dĺžkami ciest Teraz zistíme ceny daných setov párov. Dvojice párov Cena cesty {b&e, f&g} 8+7=15 {b&f, e&g} 7+3=10 {b&g, f&e} 5+10=15 Tabuľka.: Sety párov a ich ceny Najlacnejšia sada párov je {b&f, e&g}, z toho vyplýva, že poštár pôjde cez hrany ba, af a hranu eg dvakrát a v grafe sa tieto hrany budú opakovať. Nový graf bude vyzerať takto: 1 a f b 5 g c d e Obrázok.3: Úloha čínskeho poštára Výsledný graf V súčasnosti je tento graf eulerovský a v takto ohodnotenom grafe potom hľadáme eulerovskú kružnicu. 38

39 ) Máme daný úplný, nezáporne hranovoohodnotený graf G na obrázku nižšie. Riešte v ňom problém obchodného cestujúceho prostredníctvom rozhodovacieho stromu. A 3 C Obrázok.: B D 9 Problém obchodného cestujúceho Východzí graf Obchodný cestujúci má výjsť z mesta A a prejsť všetkými mestami B, C, D a vrátiť sa späť do mesta A, pričom súčet ohodnotení prejdených hrán má byť minimálny. Pri konštrukcii rozhodovacieho stromu budeme postupovať následovne. Obchodný cestujúci vyjde z mesta A a rozhoduje sa, či pôjde cez mesto B, cez mesto C alebo cez mesto D. V strome tejto situácii budú odpovedať orientované hrany (A, B), (A, C) a (A, D). Ak sa premiestni do mesta B, bude mať opäť dve možnosti, ktoré odpovedajú orientovaným hranám (B, C) a (B, D). Analogicky to bude platiť aj v meste C, kde vzniknú orientované hrany (C, B) a (C, D) a taktiež pre mesto D, kde vzniknú hrany (D, B) a (D, C). Takto sa bude pokračovať ďalej v snahe prejsť každé mesto len raz a vrátiť sa späť do východzieho mesta A. Vznikne nám koreňový rozhodovací strom s koreňom vo vrchole A a ohodnotenie hrán z grafu G sa prenesie do rozhodovacieho stromu. A B C D C D B D C B D C D B B C A A A A A A Obrázok. 5: Problém obchodného cestujúceho Rozhodovací strom 39