Six Sigma. RNDr. Marta Krajčíová 1

Veľkosť: px
Začať zobrazovať zo stránky:

Download "Six Sigma. RNDr. Marta Krajčíová 1"

Prepis

1 Six Sigma RNDr. Marta Krajčíová 1

2 Metódy Nižšie náklady Kratší čas Vyššia kvalita LEAN minimalizácia plytvania TOC maximalizácia prietoku SIX SIGMA minimalizácia rozptylu RNDr. Marta Krajčíová 2

3 Program Six Sigma Six Sigma podľa Jacka Welcha Očakávania zákazníka Priemer versus odchýlka Spôsobilosť procesu Výkonnosť Six Sigma Ukazovatele spôsobilosti procesu Postup Metodika DMAIC Metódy redukcie variability-six Sigma ISO-Six Sigma RNDr. Marta Krajčíová 3

4 Six Sigma Six Sigma Six Sigma je program kvality, ktorý zlepšuje skúsenosti vašich zákazníkov s vašou spoločnosťou, znižuje náklady a vytvára lepších vodcov. Six Sigma sa netýka priemeru, ale odchýlky od stavu súladu so zákazníkom a jeho odstraňovaním. Keď pochopíte jednoduchú poučku, že odchýlka je zlo ste v 2/3 cesty stať sa odborníkmi na Six Sigma. Zvyšná 1/3 sa týka odstránenia samotného zla. RNDr. Marta Krajčíová 4

5 Očakávania zákazníka Očakávania zákazníka 8 denný cyklus vybavovania objednávok RNDr. Marta Krajčíová 5

6 Priemer versus odchýlka Interný pohľad Súčasný priebeh cyklu objednávok denný priemer 25 dní odchýlka Pohľad zákazníka Po zlepšení denný priemer 15 dní odchýlka % zlepšenie Interná oslava Zákazník nepociťuje nič RNDr. Marta Krajčíová 6

7 Priemer versus odchýlka Six Sigma denný priemer 2 dni odchýlka Interne vyzerá rovnako Zákazník pociťuje 6σ RNDr. Marta Krajčíová 7

8 Spôsobilosť procesu Spôsobilosť procesu Je ukazovateľ kvality procesu a jeho výstupov. Je to počet smerodajných odchýliek medzi priemerom a najbližšou špecifikáciou zákazníka. Určuje sa porovnaním rozpytu procesu voči špecifikovaným požiadavkám zákazníkov. Úroveň sigma závisí od počtu chýb v procese a od zložitosti procesu, resp. produktu. RNDr. Marta Krajčíová 8

9 Spôsobilosť procesu Metóda Six Sigma sa zameriava na zlepšenie procesu: Centrovanie procesu, ktorý je mimo cieľa. Znižovanie rozptylu procesu. RNDr. Marta Krajčíová 9

10 Výkonnosť Six Sigma Spôsobilosť procesu 3σ Typická situácia výkonnosti procesu Spôsobilosť procesu 6σ Očakávania zákazníka Sigma +/- 3 Sigma +/- 6 Dolná medza tolerancie zákazníka Horná medza tolerancie zákazníka Dolná medza tolerancie zákazníka Horná medza tolerancie zákazníka Odchýlka od požiadaviek zákazníka Stred tolerancie Odchýlka od požiadaviek zákazníka Stred tolerancie Cieľ: výstupy procesov s čo najmenšou odchýlkou. RNDr. Marta Krajčíová 10

11 Výkonnosť Six Sigma Spôsobilosť procesu 3σ Hodnoty sledovaného parametra procesu prekračujú špecifikácie. Chyby, straty a nepodarky reprezentujú finančné straty- Cost Of poor Quality. Spôsobilosť procesu 6σ Všetky hodnoty sledovaného parametra procesu sú v rámci špecifikácie. Hodnoty sú pod krivkou normálneho rozdelenia. RNDr. Marta Krajčíová 11

12 Ukazovatele spôsobilosti procesu Ukazovatele spôsobilosti procesu Úroveň sigma-spôsobilosť sigma. DPMO-počet chýb na milión príležitostí. FTY-výťažnosť procesu-správne na prvýkrát, je pravdepodobnosť toho, že produkt prejde celým procesom bez prerábania alebo opravovania, bez chýb a zdržaní. COPQ-náklady na nekvalitu ako % z objemu tržieb. Cpk-index spôsobilosti procesu. RNDr. Marta Krajčíová 12

13 Ukazovatele spôsobilosti procesu Hodnota Sigma Rozsah nezhôd na milión príležitostí 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,80 9 5,90 5 6,00 3,4 RNDr. Marta Krajčíová 13

14 Postup Postup Identifikácia kľúčových procesov a zákazníkov Definícia požiadaviek zákazníkov Meranie súčasnej výkonnosti Analýza možných zlepšení Výber a zavedenie zlepšení do praxe Rozširovanie a integrácia metódy Six Sigma RNDr. Marta Krajčíová 14

15 Metodika DMAIC Definícia Meranie Analýza Zlepšovanie Riadenie Vytvorenie projektovej charty Príprava merania Analýza dát Výber projektov zlepšovania Zlepšovanie dokumentácie Identifikácia a dokumentácia procesov a zákazníkov Definovanie kľúčových indikátorov výkonnosti Analýza procesu Analýza zostavenia a implementácia riešenia Opakované meranie procesov Definovanie požiadaviek zákazníkov Zber dát Overovanie výsledkov Návrh alebo prepracovanie a zavedenie nového procesu Plán riadenia procesov Publikovanie výsledkov merania Určenie rozptylu Určenie Sigma spôsobilosti RNDr. Marta Krajčíová 15

16 DMAIC-Definícia Definícia Vytvorenie projektovej charty Identifikácia a dokumentácia procesov a zákazníkov Definovanie požiadaviek zákazníkov Vypracovanie plánu projektu Vytvorenie procesnej mapy Definovanie toku produktov Definovanie interných a externých zákazníkov a dodávateľov a ich požiadaviek Identifikácia a popis procesov Definovanie zodpovednosti za procesy Detailné procesné mapovanie Vizualizácia priebehu procesov a procesných rozhraní RNDr. Marta Krajčíová 16

17 DMAIC-Meranie Meranie Príprava merania Definovanie kľúčových indikátorov výkonnosti Zber dát Publikovanie výsledkov merania Definovanie cieľov a KPI Definovanie zodpovednosti za meranie a zber dát Popis algoritmu výpočtu - operačná definícia Zber dát Meranie výkonnosti procesov Publikovanie výsledkov Určenie Sigma spôsobilosti RNDr. Marta Krajčíová 17

18 DMAIC-Analýza Analýza Analýza dát Analýza procesov Detailný procesný audit Časová analýza procesov Nákladová analýza procesov Overovanie výsledkov Určenie rozptylu RNDr. Marta Krajčíová 18

19 DMAIC-Zlepšovanie Zlepšovanie Výber projektov zlepšovania Analýza zostavenia a implementácia riešenia Návrh alebo prepracovanie a zavedenie nového procesu Návrh optimalizačných opatrení Návrh budúcich procesov Testovanie variantov riešení Komunikácia nových procesov RNDr. Marta Krajčíová 19

20 DMAIC-Riadenie Riadenie Zlepšovanie dokumentácie Opakované meranie procesov Tvorba a aktualizácia procesnej dokumentácie Prezentácia modelov Pravidelné meranie výkonnosti procesov Plán riadenia procesov RNDr. Marta Krajčíová 20

21 Metódy redukcie variability-six Sigma Krok Popis Metódy Definovanie problémov a kľúčových procesov Definovanie problémov a cieľov riešenia Meranie Analýza Hľadanie riešenia Implementácia a štandardizácia Meranie procesov a jeho okolia Analýza príčin a vplyvov na výstupy procesu Vytvorenie nového riešenia a jeho testovanie Implementácia riešenia a opatrenia na jeho stabilizáciu CTQ, VOC, SIPOC, matice vzťahov, PF diagram, afinitný diagram, stromový diagram IPO diagram, KNE, QFD, FTA, FMEA, CE diagram, procesné mapy, Paretova analýza, matica príčiny a následkov, diagram príležitostí, brainstorming, 5xprečo 7/7 nástrojov kvality, analýza spôsobilosti procesu, priebehový diagram, hodnotenie stability procesu, štatistické nástroje, DOE, hodiny príležitostí, 5W2H DOE, nástroje štatistickej analýzy, korelácia a regresia, MSA, metóda N/3, poka yoke, brainstorming, diagram príčin a následkov, metóda súčtu poradia, 5W2H Štandardizácia procesov, audity, kontrolné postupy, záchranná brzda a eskalačné procedúry, monitorovanie procesu Zdroj: Ján Košturiak, Ján Chaľ, Inovace, Computer Press, 2008 RNDr. Marta Krajčíová 21

22 ISO-Six Sigma Zdroj: Armin Töpfer a kol., Six Sigma koncepce a příklady pro řízení bez chyb, Computer Press 2008 RNDr. Marta Krajčíová 22

23 Knihy Peter S.Pande, Robert P.Neuman, Roland R.Cavanagh Zavádime metodu Six Sigma Armin Töpfer a kol. Six Sigma RNDr. Marta Krajčíová 23

24 Ďakujem za pozornosť RNDr. Marta Krajčíová konzultantka Business Process Management mobil: web: blog: martakrajciova.blogspot.com blog: martaknihy.blogspot.com blog: martaznalosti.blogspot.com blog: martaseminare.blogspot.com blog: martasloboda.blogspot.com RNDr. Marta Krajčíová RNDr. Marta Krajčíová 24