RTC 12i Návod na inštaláciu a údržbu SK RTC 12i Tepelné čerpadlo vzduch/voda s invertorom RTC 12i

Veľkosť: px
Začať zobrazovať zo stránky:

Download "RTC 12i Návod na inštaláciu a údržbu SK RTC 12i Tepelné čerpadlo vzduch/voda s invertorom RTC 12i"

Prepis

1 RTC 12i Návod na inštaláciu a údržbu SK RTC 12i Tepelné čerpadlo vzduch/voda s invertorom RTC 12i

2 OBSAH VŠEOBECNÉ POKYNY K OBSLUHE... 3 BEZPEČNOSTNÉ POKYNY TECHNICKÉ PARAMETRE Údaje pre pripojenie k distribučnej sieti Akustické parametre Energetická účinnosť Výkonové parametre Tlaková strata tepelného čerpadla Rozmerová schéma SPÔSOBY ZAPOJENIA Priame zapojenie do vyk. systému, príprava ohr. pitnej vody v zásobníkovom ohrievači Zapojenie s akumulačnou nádržou (kombinácia s ďalšími obnoviteľnými zdrojmi tepla). 7 3.STAVEBNÁ PRIPRAVENOSŤ A INŠTALÁCIA Rozsah dodávky Príprava inštalácie a preprava Minimálna vzdialenosť Umiestnenie tepelného čerpadla Odvod kondenzátu Pripojenie potrubia Elektrické pripojenie UVEDENIE DO PREVÁDZKY Prvé spustenie ÚDRŽBA A SERVIS Užívateľská údržba Odborná údržba Diagnostika porúch Schéma okruhu chladiva Rozmiestnenie komponentov Schéma vnútorného elektrického zapojenia Poruchové stavy a ich možné príčiny SÚVISIACE DOKUMENTÁCIE ODSTAVENIE Z PREVÁDZKY RECYKLÁCIA / LIKVIDÁCIA ZÁZNAMNÍK OPRÁV A KONTROL VYHLÁSENIE O ZHODE

3 VŠEOBECNÉ POKYNY K OBSLUHE Pred zahájením prevádzky si pozorne prečítajte tento návod a starostlivo ho uchovávajte na jednoducho prístupnom mieste. V prípade potreby je možné návod stiahnuť z webu spoločnosti Regulus ( prípadne si ho u spoločnosti vyžiadať a opätovne vytlačiť. V prípade akýchkoľvek nejasností alebo pochýb sa obráťte na dodávateľa zariadenia alebo technickú podporu firmy Regulus. BEZPEČNOSTNÉ POKYNY - Návrh, umiestnite, hydraulické a elektrické zapojenie musí byť navrhnuté odborníkom v súlade s platnými predpismi. - Zariadenie bolo navrhnuté pre ohrev alebo chladenie vykurovacej vody. Iné použitie, ak nie je výslovne povolené výrobcom, je nepriepustné. Ako teplonosná látka môže byť použitá vykurovacia voda alebo zmes vody a nemrznúcej zmesi na báze glykolu alebo glycerínu. - Tepelné čerpadlo musí byť spoľahlivo uzemnené. - Rešpektujte prevádzkové limity zariadenia. - Zariadenie je určené pre inštaláciu vo vonkajšom prostredí. Vyvarujte sa ale inštalácie do miest s nadmernou prašnosťou alebo vlhkosťou ako je napr. v blízkosti vývodu z digestora a pod. - Zariadenie musí byť umiestnené v otvorenom priestranstve, kde prúdenie nasávaného alebo vyfukovaného vzduchu nie je blokované. - Zariadenie nesmie byť umiestnené v blízkosti otvoreného ohňa alebo zdrojov zapálenia. - Zariadenie nesmie byť prevádzkované v prostredí výbušných alebo chemicky agresívnych plynov a látok. - Všetky práce musia byť vykonané odborným a kvalifikovaným personálom. - Pri manipulácii s tepelným čerpadlom pomocou žeriavu alebo iného zdvíhacieho zariadenia sa presvedčte, že zdvíhacie zariadenie, oka atď. nie sú poškodené. Nikdy nevstupujte pod zdvihnuté bremeno. - Pri práci na zariadení používajte ochranné pracovné pomôcky (okuliare, rukavice a pod.) - Zariadenie nemôžu používať deti a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo nezaškolenej osoby s nedostatkom potrebných znalostí. - Zaistite, aby bolo tepelné čerpadlo pred akýmkoľvek zásahom vypnuté. - Je zakázané vykonávať údržbu alebo čistenie, ak je zariadenie pod napätím. - Je zakázané dotýkať sa zariadenia naboso alebo s vlhkými časťami tela. - Nestriekajte na zariadenie vodu ani iné kvapaliny. - Zariadenie obsahuje rýchlo rotujúce časti. Nestriekajte preto cudzie predmety do zariadenia. - Lamely výmenníkov sú ostré a môžu spôsobiť poranenie. - Niektoré časti zariadení (napr. kompresor a jeho výstupné potrubia) môžu mať vysokú teplotu aj po zastavení chodu. - Je zakázané na zariadenie stúpať, sadať si na neho alebo na neho ukladať predmety. - Je zakázané ťahať, krútiť alebo odpájať elektrické káble pripojené k zariadeniu. - Nikdy nerozoberajte skriňu, kryty a pod., ktoré sú saskrutkované napevno. - Nikdy nevyradzujte z prevádzky bezpečnostné prvky zariadenia. - Nezasahujte do okruhu chladiva alebo elektrického zapojenia. Servisné práce smie vykonávať iba autorizovaná servisná organizácia. - Poškodený napájací kábel smie vymeniť iba autorizované servisné organizácie. - Je zakázané ponechávať obalový materiál v dosahu detí, pretože to pre ne môže predstavovať nebezpečenstvo. - Je zakázané manipulovať alebo vymieňať akékoľvek časti zariadenia bez výslovného povolenia výrobcu. - Ak nie sú tieto pokyny dodržané pri inštalácii, prevádzke a údržbe systému, výrobca sa necíti viazaný podmienkami záruky. 3

4 1. TECHNICKÉ PARAMETRY Výkon ¹ 5,34 kw / 8,07 kw Príkon ¹ 1,04 kw / 2,78kW Vykurovací faktor ¹ 5,13 / 2,90 Menovitý prúd 18 A Napájanie 1/N/PE ~ 230V 50Hz Odporúčaný istič B20A 1f Elektrické krytie IPX4 Min. / max. výstupná teplota z TČ 5 / 55 C Max. teplota vykurovacej vody na vstupe do TČ 100 C Maximálny pracovný tlak vykurovacej vody 3 bar Objem vykurovacej vody v TČ 4,5 l Min. objem neuzatvárateľnej vykurovacej sústavy 120 l Minimálny prietok TČ 1335 l/h Minimálna plocha výmenníka v zásobníku 1,5 m² Pracovná teplota vzduchu pre režim vykurovania 25 až 45 C Pracovná teplota vzduchu pre režim chladenia 0 až 55 C Maximálny prietok vzduchu 4200 m³/h Počet ventilátorov 2 Otáčky ventilátora premenlivé Maximálny príkon ventilátora 150 W Typ kompresora / použitý olej dvojitý rotačný / FV50S Chladivo R410A (GWP 2088) Množstvo chladiva 3 kg Ekvivalent CO2 ² 6,26 t Maximálny prevádzkový tlak chladiva 42 bar Pripájacie rozmery 2 x G 1" F Hmotnosť 140 kg 1 pre teploty A+7/W35 pri otáčkach 36 Hz a A-7/W35 pri otáčkach 85 Hz 2 nepodlieha povinnej kontrole tesnosti podľa Nariadenia EÚ č. 517/ Údaje pre pripojenie k distribučnej sieti enovitý elektrický príkon (požadovaný príkon) Tepelný výkon ³ Ustálený prúd ³ Rozbehový prúd Menovité napätie / počet fáz 3 pri teplotách A2/W35 a maximálnych otáčkach kompresora 3,80 kw 10,58 kw 14,1 A 3,8 A 230 V 1f 1.2. Akustické parametre Hladina akustického výkonu pre A7/W35 pri otáčkach kompresora 50 Hz 65 db(a) 1.3. Energetická účinnosť Sezónna energetická účinnosť 153% Trieda energetickej účinnosti A++ SCOP 3,9 Pre nízkoteplotné aplikácie za priemerných klimatických podmienok 4

5 1.4. Výkonové parametre Výkonové parametre (vykurovania) Otáčky Teplota vzduchu Výstupná teplota Výkon [kw] Príkon [kw] Vykur. faktor [-] 25 C 14,31 2,67 5,36 12 C 35 C 14,20 3,10 4,58 45 C 13,28 3,80 3,49 25 C 12,24 2,60 4,71 7 C 35 C 12,60 3,16 3,99 45 C 11,48 3,64 3,15 25 C 11,42 2,55 4,48 2 C 35 C 10,58 3,01 3,51 45 C 10,23 3,56 2,87 25 C 8,54 2,40 3,56-7 C 35 C 8,07 2,78 2,90 45 C 7,55 3,26 2,32 25 C 6,67 2,21 3,02-15 C 35 C 6,52 2,66 2,45 45 C 5,91 3,02 1,96 25 C 9,50 1,35 7,04 12 C 35 C 8,77 1,65 5,32 45 C 8,62 2,04 4,23 25 C 7,92 1,39 5,70 7 C 35 C 7,71 1,65 4,67 45 C 7,19 2,12 3,39 25 C 6,90 1,40 4,93 2 C 35 C 6,76 1,66 4,07 45 C 6,32 2,07 3,05 25 C 5,21 1,41 3,70-7 C 35 C 5,25 1,67 3,14 45 C 4,45 1,98 2,25 25 C 4,64 1,33 3,49-15 C 35 C 3,91 1,63 2,40 45 C 2,97 1,82 1,63 25 C 6,12 0,86 7,12 12 C 35 C 6,11 1,03 5,93 45 C 5,22 1,41 3,70 25 C 5,37 0,92 5,84 7 C 35 C 5,34 1,04 5,13 45 C 4,86 1,43 3,40 25 C 4,48 0,95 4,72 2 C 35 C 4,27 1,01 4,23 45 C 4,04 1,42 2,85 25 C 3,64 0,91 4,00-7 C 35 C 3,42 1,16 2,95 45 C 2,57 1,35 1,90 25 C 2,58 0,94 2,74-15 C 35 C 2,27 1,13 2,01 45 C 1,88 1,29 1,46 85 Hz 55 Hz 36 Hz Výkonové parametre (chladenie) Otáčky Teplota vzduchu Výstupná teplota Výkon [kw] Príkon [kw] Vykur. faktor [-] max 35 C 18 C 10,37 3,16 3,28 7 C 7,91 3,01 2,63 min 35 C 18 C 4,29 0,96 4,48 7 C 2,34 1,00 2,34 5

6 1.5. Tlaková strata tepelného čerpadla 1.6. Rozmerová schéma vaňa pre zber kondenzátu 6

7 2. SPÔSOBY ZAPOJENIA Tepelné čerpadlo je súčasťou energetického systému domu. Správny návrh tepelného čerpadla závisí na energetických potrebách objektu a mal by ho previesť odborník. Uvedené spôsoby zapojenia sú najbežnejšie používané a slúži ako podklad pre projekt. Ak projektová dokumentácia existuje, postupujte podľa nej. Pre reguláciu je nutné použiť inteligentný regulátor IR 14 RTC, ktorý riadi celý systém vykurovania a prípravy ohriatej pitnej vody. Je vybavený vstavaným webserverom s možnosťou ovládania pomocou webového prehliadača v počítači, alebo pomocou smartfónu, či tabletu s aplikáciou IR client (pre Android a ios) Priame zapojenie do vykurovacieho systému, príprava ohriatej pitnej vody v zásobníkovom ohrievači ríslušenstvo tvorí RegulusBOX alebo doplnkový zdroj tepla v podobe telesa prietokového ohrevu (obj. kód 16166) vybaveného elektrickým ohrevným telesom do výkonu až 7,5 kw a voliteľne nepriamotopným zásobníkovým ohrievačom s teplovýmennou plochou výmenníka min. 1,5 m 2. Čím väčšou teplovýmennou plochou bude zásobník disponovať, tým viac sa skráti čas prípravy ohriatej pitnej vody a tepelné čerpadlo bude schopné pripraviť teplú vodu úspornejšie, prípadne bude schopné pripraviť ohriatu pitnú vodu o vyššej teplote. Pri tomto priamom zapojení do vykur. sústavy je nutné dbať na udržanie minimálneho prietoku tepelným čerpadlom na úrovni min l/h (0,37 l/s) s dostatočnou zásobou tepla pre odmrazovanie, tzn. je nutné časť vykurovacej sústavy neosadzovať uzatváracími armatúrami, napr. termostatickými ventilmi. Orientačne sa jedná o min. 5 ks vykurovacích telies bežnej veľkosti (napr. 0,6 x 0,9 m), alebo min. 30 m 2 podlahového vykurovania bez možnosti uzatvorenia Zapojenie s akumulačnou nádržou (kombinácia s ďalšími obnoviteľnými zdrojmi tepla) ríslušenstvo tvorí akumulačnú nádrž iba pre vykurovanie (rada Regulus PS), alebo kombinovaná akumulačná nádrž so vstavaným zásobníkovým ohrevom vody (rada Regulus DUO), alebo akumulačná nádrž s prietokovou prípravou ohriatej pitnej vody v nerezovom výmenníku (rada Regulus HSK). Toto zapojenie je vhodné aj pre kombináciu tepelného čerpadla s ďalšími zdrojmi tepla, ako sú kotly na biomasu, krbové vložky a kachle s teplovodným výmenníkom, solárne termické systémy, solárne fotovoltaické systémy apod. V závislosti na zvolenom druhe a výkone kombinovaného zdroja tepla je nutné zvoliť veľkosť akumulačnej nádrže, napr. pre kombináciu s fotovoltaickou elektrárňou sa celkový objem akumulačnej nádrže môže vypočítať podľa vzťahu 180 l / 1 kwp FVE. Napríklad pre elektráreň so špičkovým výkonom 5 kwp vychádza objem nádrže 900 litrov. Určenie veľkosti a typu akumulačnej nádrže vždy nechajte na odborníkovi! 2.3. Vykurovacia sústava s využitím chladenia Tepelné čerpadlá RTC 12i umožňujú taktiež chladenie objektov. V prípade využitia prevádzky chladenia je nutné, aby boli všetky nádrže a rozvody s chladnou vodou vybavené parotesnou izoláciou. V prípade, že sa v objekte nachádzajú taktiež vykurovacie telesá nevhodné pre chladenie (radiátory, vykurovacie rebríky a pod.), je nutné zaistiť uzatvorenie týchto okruhov, aby nedochádzalo k nežiadúcej kondenzácii. 7

8 3. STAVEBNÁ PRIPRAVENOSŤ A INŠTALÁCIA Inštaláciu smie vykonať iba kvalifikovaná osoba s platným oprávnením výrobcu. Ak je na tepelné čerpadlo žiadané v niektorom z dotačných titulov (napr. Zelená domácnostiam), musí inštalačná firma spĺňať požiadavky dané aktuálnou legislatívou Rozsah dodávky Tepelné čerpadlo RTC 12i Návod na inštaláciu a údržbu 2 ks kompenzátor pre ochranu doskového výmenníka tepelného čerpadla proti roztrhnutiu mrazom 2 ks vsuvka G 1 M vrátane tesnenia - Tepelné čerpadlo prepravujte a skladujte iba vo zvislej polohe. - Skontrolujte, či nedošlo počas prepravy na poškodenie. Prípadné poškodenie ihneď oznámte prepravcovi pri prevzatí zásielky a dodávateľovi. - Tepelné čerpadlo dopravte až na miesto inštalácie zabalené. S tepelným čerpadlom manipulujte ak možno paletovým alebo vysokozdvižným vozíkom. - - Je možné použiť zdvíhacie popruhy okolo palety, ale iba v prípade, keď tepelné čerpadlo ešte nebolo vybalené z pôvodného obalu (dreveného rámu). - POZOR NA ROZDIELNU HMOTNOSŤ PRAVEJ A ĽAVEJ ČASTI TEPELNÉHO ČERPADLA! 8

9 3.3. Minimálne vzdialenosti Vlastné tepelné čerpadlo je určené pre vonkajšiu inštaláciu, obvykle sa umiestňuje k obvodovej stene objektu, ventilátorom smerom od objektu. Pred tepelným čerpadlom je nutné zachovať minimálne 2 m voľného priestoru. Miesto je nutné zvoliť tak, aby mohol vzduch tepelným čerpadlom prúdiť celkom voľne a zároveň nedochádzalo k spätnému nasávaniu. Spätným nasávaním už ochladeného vzduchu sa zhoršujú výkonové parametre tepelného čerpadla. Ak je tepelné čerpadlo umiestnené v exponovanej polohe za nepriaznivých poveternostných podmienok alebo ak hrozí poškodenie padajúcim snehom zo strechy, je primeraný prístrešok odporúčaný. Pri výbere umiestnenia tepelného čerpadla dodržte nižšie uvedené odporúčania: Umiestnenie: dbajte na to, aby tepelné čerpadlo hlukom neobťažovalo vás ani vaše okolie, vyhnete sa inštalácii pri okne spálne, ostatných obytných priestorov objektu alebo obytnej časti záhrady, prípadne inštalácii tesne u hraníc s obytnými priestormi susedných pozemkov; ak je to možné, odporúčame neinštalovať tepelné čerpadlo do rohu; pri umiestnení do rohu môže dôjsť k navýšeniu výslednej hladiny akustického tlaku vplyvom odrazov od okolitých stien Materiál okolitých povrchov: vyhnete sa použitiu materiálov so zvýšenou zvukovou odrazivosťou; nevhodné je napríklad obloženie okolitých povrchov keramickými dlaždičkami 9

10 3.4. Umiestnenie tepelného čerpadla Neumiestňujte zariadenie na náveternej strane, kde by proti ventilátorom mohol fúkať silný vietor. Rešpektujte obvyklú výšku snehu v danej oblasti a prispôsobte tomu výšku inštalácie nad terénom. a) Inštalácia na betónovej podstávke Tepelné čerpadlo je z výroby umiestnené na nohách a pružne uložené na antivibračných pryžových silentblokoch. Takto dodané tepelné čerpadlo sa inštaluje na betónovej podstávke. Základy betónových pasov by mali dosahovať do nezámrznej hĺbky. Tepelné čerpadlo sa postaví na pripravenú základovú konštrukciu a pomocou vodováhy sa vyrovná tak, aby bolo umiestnené celkom vodorovne. Tepelné čerpadlo nie je nutné kotviť do podkladu ani do obvodovej steny objektu. b) Inštalácia na nosnej konzole Druhou možnosťou je umiestnenie tepelného čerpadla na konštrukciu domu pomocou držiaku na stenu (obj. kód 17458). Pred montážou je nutné overiť únosnosť konštrukcie. Podľa skladby a hrúbky konštrukcie je nutné zvoliť použitie chemickej kotvy alebo kotvy skrz celú konštrukciu. Konzole držiaka sú pozinkované a držiak je dodávaný vrátane oceľových lán zaisťujúcich jeho priestorovú tuhosť. Pri montáži postupujte podľa návodu držiaka na stenu. Pred umiestnením tepelného čerpadla na konzole je nutné odmontovať silentbloky (výška 30 mm), na ktorých je tepelné čerpadlo uložené z výroby, a nahradiť ich silentblokmi určenými pre konzoly (výška 40 mm). Tieto silentbloky su súčasťou dodávky držiaka na stenu. Pomocou vodováhy tepelné čerpadlo vyrovnajte tak, aby bolo umiestnené celkom vodorovne. betónový základ vaňa pre zber kondenzátu štrk frakcie mm nezámrzná hĺbka sifón izolácia proti vlhkosti Držiak na stenu (objednávací kód 17458) vaňa pre zber kondenzátu odvod kondenzátu 10

11 3.5. Odvod kondenzátu Ku kondenzácii vody dochádza bežne počas prevádzky tepelného čerpadla, za deň môže v závislosti na prevádzkovýchch podmienkach vzniknúť až 50 litrov kondenzátu. Tepelné čerpadlo je vybavené vaňou pre zber kondenzátu. Pre ochranu pred zamrznutím je vo vani inštalovaný vykurovací kábel. Vaňu je nutné napojiť na odtokové potrubie pre odvod kondenzátu. Podľa potreby je možné do odtokového potrubia umiestniť vykurovací kábel. Vykurovací kábel do odtokového potrubia s dĺžkou 5 m nie je súčasťou dodávky a je možné ich objednať ako voliteľné príslušenstvo (objednávací kód 18491). odvod kondenzátu Ø 40 mm Odtokové potrubie je možné viesť: a) do zeme do nezámrznej hĺbky vyústenie a priestor okolo rúrky je nutné vyplniť štrkom pre zaistenie dostatočného vsaku kondenzátu, rúrka v časti pod zemou môže byť perforovaná, b) do vnútra domu do odpadového potrubia prestup sa prevedie nad úrovňou terénu, vo vnútri musí byť inštalovaný sifón (pozri obrázok nižšie), c) do odpadového potrubia, napr. dažďových zvodov, okapov. Odtokové potrubie odporúčame izolovať tepelnú izoláciu. vaňa pre zber kondenzátu sifón 11

12 3.6. Pripojené potrubie Hydraulické pripojenie tepelného čerpadla smie vykonávať iba odborne spôsobilá osoba. Vodorovné úseky pripájacieho potrubia musia byť vždy vedené tak, aby ich bolo možné odvzdušniť. Pripájacie potrubie je nutné izolovať. Potrubie vedené v exteriéri objektu musí byť vybavené tepelnou izoláciou odolnou proti vlhkosti s minimálnou hrúbkou 19 mm. V interiéri objektu musí byť vybavené izoláciou s minimálnou hrúbkou 13 mm. Pripájacie rozmery rúrok tepelného čerpadla sú G 1 F. Na tieto rúrky musia byť namontované kompenzátory pre zvýšenie ochrany doskového výmenníka tepelného čerpadla proti zamrznutiu. Kompenzátory su súčasťou dodávky. Pre spojenie výstupného potrubia z tepelného čerpadla s kompenzátorom sa používá vsuvka G 1 M, ktorá je súčasťou dodávky (vrátane tesnenia). Pre obmedzenie prenosu vibrácii do konštrukcie domu odporúčame pripojiť tepelné čerpadlo pomocou opletených difúzne tesných hadíc vhodnej dĺžky. Hadice su súčasťou dodávky iba v prípade tepelných čerpadiel dodávaných v akčných zostavách, inak je nutné ich objednať samostatne. Opletené difúzne tesné hadice so závitmi F / F alebo M / F pre tepelné čerpadlá RTC 12i je možné objednať v dĺžkach 500, 700 a 1000 mm. Pre elimináciu prenosu vibrácii do ďalej naväzujúceho potrubia a prípadne aj do konštrukcie domu odporúčame viesť opletenú hadicu na voľno v miernom obluku. Pri inštalácii kompenzátorov a opletených hadíc postupujte podľa pokynov v samostatných návodoch, ktoré sú s týmito výrobkami dodávané. Za opletenou hadicou pokračujte medeným, nerezovým, prípadne iným potrubím vhodnej dimenzie. Vhodnou dimenziou potrubia predpisuje projektant vykurovanie, nim uvedená dimenzia je záväzná a musí byť pri inštalácii dodržaná. Nižšie sú uvedené iba orientačne odporúčané dimenzie potrubia: Vzdialenosť (súčtová dĺžka potrubia) Orientačne odporúčaný priemer potrubia < 30 m m > 40 m Cu 28x1,5 (DN25) Cu 35x1,5 (DN32) Určiť výpočtom Pre správnu prevádzku zariadenia je nutné dbať na udržanie minimálneho prietoku tepelným čerpadlom na úrovni min l/h (0,37 l/s). Vo vykurovacích sústavách používajte upravenú vodu, ktorá je riadne prefiltrovaná a zbavená všetkých nečistôt. Hlavne je dôležité, aby vykurovacia voda neobsahovala viac ako 300 ppm chloridov a hodnota ph sa pohybovala v rozmedzí 6-8. Uistite sa, že je nainštalovaný filter s magnetom. Vyhnite sa použitiu pozinkovaných dielov, ktoré môžu spôsobiť nadmernú koróziu systému. 12

13 3.7. Elektrické pripojenie Elektrické zapojenie a akékoľvek zásahy do nej smú vykonávať iba kvalifikovaná osoba s patričným oprávnením! - Skontrolujte, či je dostatočný prívod napájania do technickej miestnosti a v súlade s projektovou dokumentáciou, resp. podľa platných noriem a predpisov. Prierez prívodného kábla pre celú technológiu vykurovania závisí na danej aplikácii a výkone doplnkového zdroja. - Ostatné zariadenia (regulátor IR14 RTC, doplnkový zdroj, obehové čerpadlá, pohony ventilov apod.) pripojte podľa príslušného návodu, alebo projektovej dokumentácie. Vhodný istič tepelného čerpadla pre väčšinu inštalácií v obvyklých podmienkach je B20A 1f. Ak bude v okruhu s tepelným čerpadlom inštalovaný prúdový chránič, malo by sa jednať o prúdový chránič typu G (s oneskorením). Komunikácia: 15m komunikačný kábel LiYCY (TP) 3x2x0,75 mm 2 je súčasťou dodávky regulátora. Napájanie: napájací kábel nie je súčasťou dodávky, odporúčame použiť napájací kábel s prierezom 3x4 mm 2, ak nie je v projekte uvedené inak. pripojenie káblov 13

14 4. UVEDENIE DO PREVÁDZKY 4.1. Prvé spúšťanie Uvedenie do prevádzky musí vykonať pracovník servisnej organizácie s platným oprávnením, ktoré bolo vydané spoločnosťou REGULUS-TECHNIK, s.r.o. Základné úkony: - Skontrolujte, že je vykurovací systém naplnený vodou, riadne odvzdušnený a natlakovaný (1,5 až 2,5 bary). - Overte, či bol vykurovací systém riadne prepláchnutý a napustený čistou a upravenou vykurovacou vodou, ktorá vyhovuje požiadavkám uvedeným v tomto návode. - Skontrolujte tesnosť spojov. - Skontrolujte izolácie potrubia. - Skontrolujte, či sú uzatváracie ventily hydraulických okruhov otvorené a nie je blokovaný prietok vody jednotkou. - Skontrolujte, že nedošlo k zámene vstupného a výstupného potrubia do jednotky. - Skontrolujte, či je na vratnom potrubí do tepelného čerpadla inštalovaný magnetfilterball. - Skontrolujte, či je elektroinštalácia vykonaná v súlade s platnými predpismi a so štítkom na jednotke (skontrolujte hlavne dimenziou napájacieho vodiča, ističa, prúdového chrániča a správne zapojenie uzemnenia). - Skontrolujte napätie v elektrickej sieti v mieste inštalácie. - Skontrolujte, či nie je napájací kábel nikde porušený a svorky na elektroinštalácii sú riadne dotiahnuté. - Skontrolujte správne zapojenie elektrických prvkov (obehové čerpadlá, ventily, teplotné snímače, ap.). - Skontrolujte, či sa ventilátory otáčajú voľne. - Uistite sa, že má jednotka ničím neobmedzený prístup vzduchu. - Skontrolujte, či sú všetky ochranné kryty nasadené a zaistené. - Zapnite tepelné čerpadlo pomocou regulátora. - Keď sa systém ohreje, vykonajte tlakovú a vykurovaciu skúšku. O týchto činnostiach by mal byť vykonaný záznam protokolom o vykurovacej skúške a skúške tesnosti. - Nastavte všetky potrebné parametre riadiaceho systému. - Zoznámte užívateľa s umiestnením vypínačov, ističov a ich funkcií. - Zoznámte užívateľa s ďalšími bezpečnostnými prvkami a indikátormi (poistné ventily, tlakomery, analógové teplomery atď.) a ich funkciami. - Zoznámte užívateľa s ovládaním regulátora a užívateľským menu. - Skontrolujte dostupnosť všetkej dokumentácie nainštalovaného zariadenia. Servisný pracovník vyplní Protokol o uvedení do prevádzky a vlastník tepelného čerpadla protokol podpíše. 14

15 5. ÚDRŽBA A SERVIS - K údržbe vonkajších plechových a plastových častí použite navlhčenú tkaninu. Nepoužívajte abrazívne čistiace prostriedky, alebo prostriedky obsahujúce rozpúšťadlá. - Lamely výmenníka chráňte pred snehom, spadaným lístím a ďalšími nečistotami. Pravidelne lamely výmenníka kontrolujte, prípadne jemnou kefkou veľmi opatrne očistite. - Na tepelné čerpadlo RTC 12i sa ku dňu uvedenia na trh NEVZŤAHUJE povinnosť pravidelných kontrol na únik chladiva Užívateľská údržba Odporúčame vykonávať užívateľskú údržbu každý mesiac: Kontrola tlaku (miestne alebo prostredníctvom vzdialeného prístupu v prípade inštalácie s vnútornou jednotkou RegulusBOX). V prípade potreby odvzdušnenia a doplnenie vody do systému. Kontrola odtoku kondenzátu. Vizuálna kontrola prípadného úniku prevádzkových kvapalín. V prípade potreby očistenia vonkajších krytov zariadenia neagresívnymi a neabrazívnymi čistiacimi prostriedkami (napr. ľahko navlhčený kus bavlnenej látky). Kontrola zanesenia lamelového výmenníka. Opatrne odstráňte spadané lístie a ďalšie znečistenie. Môžete použiť vysávač alebo mäkká kefka. Lamely výmenníku sú ostré a môžu spôsobiť poranenie pri jeho čistení preto dbajte na opatrnosť. V prípade značného znečistenia lamelového výmenníka odporúčame vyčistenie odborným technikom Odborná údržba Odporúčame vykonať odbornú údržbu 1x ročne autorizovaným servisným technikom: Kontrola elektroinštalácie a dotiahnutie spojov Kontrola správnej funkčnosti bezpečnostných prvkov Nastavenie tlaku expanznej nádoby Vyčistenie filtra vo vykurovacej sústave (pri čistení filtra musí byť jednotka vypnutá) Kontrola upevnenia a vyváženosti ventilátorov Kontrola príkonu Kontrola náplne chladiva a detekcie prípadného úniku. Kontrola pracovných tlakov a teplôt v okruhu chladiva Kontrola obehového čerpadla Kontrola upevnení krytovania Kontrola kvality vykurovacej vody Kontrola znečistenia lamelového výmenníku Upozornenie: Pri dotyku súčastí pod napätím hrozí nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom! Pred zahájením práce na živých častiach odpojte zariadenie od elektrického napájania! 5.3. Diagnostika porúch Ak dôjde k poruche, mali by ste vždy kontaktovať montážnu firmu, ktorá Váš systém s tepelným čerpadlom inštalovala. Pri komunikácii s montážnou firmou alebo dodávateľom tepelného čerpadla vždy uvádzajte výrobné číslo tepelného čerpadla (uvedené na štítku na zadnej strane tepelného čerpadla a v protokolu uvedenie do prevádzky). 15

16 Chybové hlásenia Ak systém vyhodnotí nejaký neštandardný stav alebo poruchu, informuje o tejto skutočnosti regulátor. Informácie o neštandardnom stave alebo poruche sa zobrazuje na displeji regulátora a zároveň je dostupná aj prostredníctvom webového prostredia regulátora. Ak je to nastavené, regulátor odosiela ovú správu o vzniknutom probléme. Viac informácií nájdete v návode k príslušnému regulátoru. Zavzdušnenie Ak sa z potrubia, obehového čerpadla alebo v blízkosti vonkajšej jednotky ozývajú zvuky podobné bublaniu, syčaniu alebo až skrípaniu, môže sa jednať o zavzdušnenie systému. Kontaktujte montážnu firmu pre odstránenie týchto javov. Vzduch v potrubí spôsobuje pokles prietoku vykurovacej vody a systém môže túto skutočnosť vyhodnotiť ako poruchový stav. Nedostatočný prietok vykurovacej vody Možné príčiny sú: - malá dimenzia potrubia - zavzdušnené rúrky - znečistený filter - uzatvorený ventil - nečistoty usadené v doskovom výmenníku - iné prekážky v prúdení vody - chybné obehové čerpadlo Odmrazovanie Počas odmrazovacieho cyklu sa zastaví ventilátor, ale kompresor je stále v prevádzke. Roztopený ľad tečie do zberača kondenzátu pod tepelným čerpadlom. Akonáhle sa odmrazovanie ukončí, ventilátor sa znovu rozbehne a môže nakrátko vzniknúť mrak z výparov, tvorený vlhkým vzduchom. Jedná sa o naprosto normálny jav, ktorý po niekoľkých sekundách zmizne. V mrazivých dňoch kontrolujte, či sa nevytvoril ľad v neobvyklých miestach (nohy tepelného čerpadla, zberač kondenzátu, ventilátor atď.). Možnou príčinou môže byť: nepriechodné potrubie pre odvod kondenzátu (napr. pri zamrznutí kondenzátu vo vnútri potrubia), chybná odmrazovacia automatika, nedostatok chladiva (únik), extrémne poveternostné podmienky Schéma okruhu chladiva Štvorcestný ventil Napájanie Kompresor Výstup vykurovacej vody Vstup vykurovacej vody Doskový výmenník Zberač chladiva Filterdehydrátor Servisný ventil Ventilátor Expanzný ventil Lamelový výmenník 16 Režim vykurovania Režim chladenia

17 5.5. Rozmiestnenie komponentov Pozice Názov Pozícia Názov Pozícia Názov 1 Krycia mriežka 14 Snímač vonkajšej teploty 27 Snímače teploty vody 2 Predný krycí panel 15 Prepážka 28 Diel pre uchytenie kondenzátora 3 Predný diel skrine ventilátora 16 Odlučovač kvapalného chladiva 29 PFC korekcia účinníka 4 Vrtuľa ventilátora 17 Snímač sania kompresora 30 Ovládač elektronického expanzného ventilu 5 Motor ventilátora 18 Snímač prehriatých pár 31 Vaňa pre zber kondenzátu 6 Spojovací diel 19 Kompresor 32 Nohy pre RTC 12i 7 Zadný diel skrine 20 Kryt elektroinštalácie 33 Vykurovacie teleso ventilátora 8 Podpera 21 Elektroinštalácia 34 Ohrevné teleso kondenzátora 9 Montážny box 22 Bočný krycí panel 35 Štvorcestný ventil 10 Vrchný krycí panel 23 Zberač chladiva 36 Snímač elektronického expanzného ventilu 11 Bočná krycia mriežka 24 Spodný krycí panel 37 Snímač vysokého tlaku 12 Zadná krycia mriežka 25 Snímač kvapalného chladiva 38 Snímač nízkeho tlaku 13 Lamelový výmenník - výparník 26 Doskový výmenník - kondenzátor 39 Vysokotlakový presostat 17

18 5.6. Schéma vnútorného elektrického zapojenia NAPÁJANIE KOMUNIKÁCIA SNÍMAČ PREHRIATÝCH PÁR SNÍMAČ NA SANÍ KOMPRESORA ovládač elektronického expanzného ventilu ZELENÁ/ŽLTÁ PRIETOKOVÝ SNÍMAČ SNÍMAČ TEPLOTY CHLADIVA SNÍMAČ TEPLOTY VODY NA VSTUPE SNÍMAČ TEPLOTY VODY NA VÝSTUPE ZELENÁ/ŽLTÁ NÍZKOTLAKÝ PRESOSTAT VYSOKOTLAKÝ PRESOSTAT Doska RTC SNÍMAČ NA SANÍ KOMPRESORA SNÍMAČ VONKAJŠEJ TEPLOTY SNÍMAČ TEPLOTY CHLADIVA SNÍMAČ PREHRIATÝCH PÁR SNÍMAČ NÍZKEHO TLAKU OHR. TELESO KOMPRESORA SNÍMAČ VYSOKÉHO TLAKU VNÚTORNÁ ELEKTRICKÁ SCHÉMA VYKUR. TELESO KONDENZÁTORA DOSKA KOMPRESORA DOSKA PLOŠ SPOJOV s PFC Doska plošných spojov s PFC PFC KOREKCIE ÚČINKU 18

19 5.7. Poruchové stavy a ich možné príčiny Nadprúd kompresora Ak je hodnota vstupného prúdu príliš vysoká alebo je systém preťažený, kompresor sa vypne. Zariadenie sa opäť uvedie do prevádzky po uplynutí 5 minút od prvého alarmu. Ak sa alarm opakuje 3x po sebe, jednotka sa vypne. príkon zariadenia technický stav ventilátora zanesenie lamelového aj doskového výmenníka teplotu vykurovacej vody a rozdiel teplôt prívodu a spiatočky Ochrana IPM modulu Chyba riadenia otáčok kompresora. invertorovú dosku kompresora či nie je prerušená alebo uvoľnená kabeláž technický stav kompresora Mazanie kompresora Ak zariadenie pracuje po dlhú dobu s nízkymi otáčkami kompresora, jednotka zvýši otáčky, aby sa do kompresora dostalo viac oleja. Jedná sa o bežný stav, ktorý nevyžaduje žiadny zásah. Vysoký/nízky tlak chladiva Ak je tlak chladiva príliš vysoký alebo nízky, kompresor sa zastaví. Zariadenie sa opätovne uvedie do prevádzky po uplynutí 5 minút od prvého alarmu. Ak sa alarm opakuje 3x po sebe, jednotka sa vypne. technický stav ventilátora a obehového čerpadla čistotu lamelového aj doskového výmenníka teplotu vykurovacej vody a teplotný rozdiel prívodu a spiatočky Zníženie otáčok kompresora pri vysokom tlaku kondenzácie chladiva Ak je tlak chladiva príliš vysoký, kompresor zníži otáčky. Zariadenie sa vráti do štandardnej prevádzky po uplynutí 5 minút od prvého alarmu. Ak sa alarm opakuje 3x po sebe, jednotka sa vypne. technický stav ventilátora a obehového čerpadla čistotu lamelového aj doskového výmenníka teplotu vykurovacej vody a teplotný rozdiel prívodu a spiatočky Zahrievanie kompresora Ak nebol kompresor v prevádzke dlhšiu dobu, alebo ak je vonkajšia teplota príliš nízka, zapne sa ohrievač kompresora. Jedná sa o bežný stav, ktorý nevyžaduje žiadny zásah. 19

20 Ochrana vysokej výstupnej teploty kompresora či nie je výstupná teplota vody nastavená príliš vysoko (obzvlášť pri nízkych vonkajších teplotách) či nie je príliš nízky prietok vykurovacej vody či nie je v kompresore málo oleja Ochrana teplotného snímača lamelového výmenníka Skontrolujte či je zaistené dostatočné prúdenie vzduchu lamelovým výmenníkom Podpätie/prepätie napájacieho napätia Skontrolujte hodnotu napájacieho napätia Obmedzenie otáčok alebo vypnutie kompresora z dôvodu vysokej/nízkej vonkajšej teploty Jedná sa o bežný stav, ktorý nevyžaduje žiadny zásah. Zníženie otáčok kompresora pri nízkom tlaku kondenzácie chladiva Ak je tlak chladiva príliš nízky, otáčky kompresoru sa znížia. Zariadenie sa vráti do štandardného režimu po uplynutí 5 minút od prvého alarmu. Ak sa alarm opakuje 3x po sebe, jednotka sa vypne. či je v zariadení dostatočné množstvo chladiva či nie sú prítomné netesnosti okruhu chladiva technický stav ventilátora a čerpadla či expanzný ventil pracuje správne či nie je príliš nízka teplota vykurovacej vody či nie je príliš veľký teplotný rozdiel prívodu a spiatočky Chyba teplotného snímača odpor snímača zapojenie a kábel snímača Chyba vysokotlakého/nízkotlakého presostatu Chybové hlásenie nastane, ak je presostat nezopnutý v pohotovostnom režime, alebo 2 minúty po vypnutí kompresora. zapojenie a správnu funkciu presostatu Chyba ventilátora Ventilátor nedosiahol požadovaných otáčok alebo nevysiela spätný signál. 20 PCB dosku ventilátora motor ventilátora kabeláž

21 Príliš nízky tlak vyparovania chladiva Ak nastane chyba príliš nízkeho tlaku vyparovania chladiva 3x po sebe, jednotka sa vypne. či je v zariadení dostatočné množstvo chladiva či nie sú prítomné netesnosti okruhu chladiva technický stav ventilátora a čerpadla či expanzný ventil pracuje správne či nie je príliš nízka teplota vykurovacej vody či nie je príliš veľký teplotný rozdiel prívodu a spiatočky Príliš vysoký tlak kondenzácie chladiva Ak nastane chyba príliš vysokého tlaku kondenzácie chladiva 3x po sebe, jednotka sa vypne. či je v zariadení príliš veľké množstvo chladiva či je dostatočný prietok vody technický stav ventilátora a čerpadla či expanzný ventil pracuje správne či nie je príliš vysoká teplota vykurovacej vody či nie je príliš veľký teplotný rozdiel prívodu a spiatočky či nie sú zanesené teplovýmenné plochy výmenníkov Chyba komunikácie kabeláž nastavenie prepínačov na PCB doske (posledné 3 by mali byť nastavené na 001) Chyba fázy kompresora (prúd alebo preťaženie) napájací kábel kompresora chyba invertorovej dosky kompresora skontrolujte invertorovú dosku a jej zapojenie Podpätie/prepätie modulu VDC Vstupné napätie je príliš vysoké alebo nízke. Chyba EEPROM Vypnite napájanie a prepojte svorky JP404 na PCB doske vonkajšej jednotky. Zapnite napájanie. Vypnite napájanie a odstráňte prepojku na svorkách JP404. Ak sa uvedeným spôsobom chybu nepodarilo odstrániť, vymeňte PCB dosku. Výstupná teplota vody je príliš nízka Ak je teplota výstupnej vody v režime chladenia nižšia ako 5 C, kompresor sa vypne. teplotný snímač teplotu vody prietok vody 21

22 Výstupná teplota vody je príliš vysoká Ak je teplota výstupnej vody v režime vykurovania vyššia ako 57 C, kompresor sa vypne. teplotný snímač teplotu vody prietok vody Chyba odmrazovania (defrostu) Ak sa jednotka nepodarí dokončiť odmrazovanie výparníka 3x po sebe, kompresor sa vypne. teplotu vody Príliš nízka teplota vody v režime vykurovania alebo prípravy OPV Ak je teplota vody nižšia ako 15 C, kompresor sa vypne. Kompresor sa zapne pri prekročení výstupnej teploty 17 C. Jedná sa o ochranu, ktorá zabraňuje poškodeniu kompresora. Nízky prietok Ak nastane chyba prietoku 3x po sebe, kompresor sa vypne. tlak systému/zavzdušnenie zanesenie filtra stav obehového čerpadla otvorenie/priechodnosť armatúr vodného okruhu 6. SÚVISIACA DOKUMENTÁCIA - Návody na inštaláciu a obsluhu regulátora vykurovania podľa zvolenej aplikácie. Spôsoby zapojenia sú uvedené v kapitole 2. - Návod na inštaláciu a obsluhu súčastí, ktoré patria k zariadeniu (zásobníkové ohrievače, akumulačnej nádrže, ventily a pohony atď.). - Protokol o uvedení tepelného čerpadla do trvalej prevádzky vystavuje oprávnená osoba poverenej servisnej organizácii. 7. ODSTAVENIE Z PREVÁDZKY V prípadoch, kedy môže dôjsť k zamrznutiu vody v zariadení (napr. ak je zariadenie mimo prevádzku), vypustite všetku vodu z vodného okruhu tepelného čerpadla a z potrubia. Po vypúšťaní vody vypnite taktiež elektrické napájanie zariadenia na ističi. 8. RECYKLÁCIA / LIKVIDÁCIA Zariadenie nesmie byť likvidované spolu s komunálnym odpadom. Komponenty z ocele, medi a zliatin medi odovzdajte do triedeného kovového odpadu zberných surovín. Elektronické komponenty ako napr. elektronické dosky musia byť odovzdané do zberných stredísk určených pre elektroodpad. Upozornenie: Platné predpisy nedovoľujú vypúšťanie chladiva do životného prostredia. Všetko chladivo musí byť zhromaždené a odovzdané do príslušných zberných stredísk. 22

23 Záznamník opráv a kontról Dátum Vykonaný úkon Servisná firma Názov, podpis a pečiatka Podpis zákazníka 23

24 Dátum Vykonaný úkon Servisná firma Názov, podpis a pečiatka Podpis zákazníka 24

25 R E G U L U S spol. s r.o. Do Koutů 1897/ Praha 4 - Modřany Telefon: EU VYHLÁSENIE O ZHODE Identifikačné údaje o výrobcovi: R E G U L U S spol. s r.o. Praha 4 - Modřany, Do Koutů 3/1897, PSČ IČO: Identifikačné údaje o výrobku: Tepelné čerpadlá vzduch/voda rady RTC typ: RTC 6i, RTC 8i, RTC 10i, RTC 12i Popis a určenie výrobku: Tepelné čerpadlá vzduch/voda rady RTC sú zariadenia, určené k vykurovaniu alebo chladeniu priestoru a k ohrievaniu vody alebo ako zdroj tepla ÚK, trvalo zabudované do stavby. Tepelné čerpadlá vzduch/voda slúži k vykurovaniu a chladenie budov, kedy invertorové tepelné čerpadlo získava energiu z okolitého vzduchu, prečerpáva ju na vyššiu teplotu a odovzdáva ju do vykurovacej sústavy. Vonkajšia kompresorová jednotka slúžiaca ako zdroj tepla odoberaného vzduchu, odovzdávaného vode, ktorá je vykurovacím médiom pre zásobovanie teplom ľubovoľných vnútorných priestorov, hlavne však obytných miestností a kancelárií a podnikateľských priestorov bez nebezpečenstva výbuchu. Údaj o použitom spôsobe posúdenia zhody: Zhoda bola posúdená podľa ust. 12 odst. 3 písm. a) b) zákona č. 22/1997 Sb. a podľa ust. 5 nařízení vlády č. 163/2002 Sb. Odkaz na technické predpisy: Zákon č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů Nařízení vlády č. 118/2016 Sb., o posuzování shody elektrických zařízení určených pro používání v určitých mezích napětí při jejich dodávání na trh (Směrnice 2014/35/EU) Nařízení vlády č. 117/2016 Sb., o posuzování shody výrobků z hlediska elektromagnetické kompatibility při jejich dodávání na trh (Směrnice 2014/30/EU) Nařízení vlády č. 176/2008 Sb., o technických požadavcích na strojní zařízení, ve znění pozdějších předpisů (Směrnice 2006/42/ES) Nařízení vlády č. 219/2016 Sb., o posuzování shody tlakových zařízení při jejich dodávání na trh (Směrnice 2014/68/EU) Nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů Vyhláška č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody regulus.sk REGULUS spol. s.r.o.; sídlo: Do Koutů 1897/3, Praha 4, PSČ ; IČO: ; DIČ: CZ Firma zapísaná do verejného registra dňa pri Mestskom súde v Prahe, oddiel C, vložka 7677

26 Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů Nařízení Komise č. 813/2013/EU, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign ohřívačů pro vytápění vnitřních prostorů a kombinovaných ohřívačů Odkaz na určené a ostatné technické normy: ČSN EN ed.2:2007; ČSN EN 12263:2000; ČSN :1989; ČSN EN 1736:2009; ČSN EN ed.2:2016; ČSN EN ed.3, A11:2014; ČSN EN 378-1:2017; ČSN EN 378-2:2017; ČSN EN 378-3:2017; ČSN EN 378-4:2017; ČSN EN ISO :2009; ČSN EN :2019; ČSN EN 14825:2017; ČSN EN 16147:2018; ČSN EN ISO 12100:2011; ČSN EN ISO 4871:2010; ČSN EN 13857:2008; ČSN EN ISO 11202:2010; ČSN EN ISO 9001:2016 Údaje o autorizovanej osobe: Výzkumný ústav pozemních staveb - Certifikační společnost, s.r.o. autorizovaná osoba č. 227 Praha 10 - Hostivař, Pražská 810/16, PSČ IČO: Certifikáty, protokoly: Certifikát výrobku č. 227/C5/2019/0275 ze dne Protokol o certifikaci č. 227-P ze dne Stavební technické osvědčení č. 227-STO ze dne s platností do Protokol o zkoušce č. A 087/2019 ze dne Test Report č Rev.00 ze dne Test Report č Rev.00 ze dne Test Report č Rev.00 ze dne Test Report č Rev.01 ze dne Test Report č GZU-001 ze dne Potvrdzujeme, že vlastnosti výrobku spĺňajú základné požiadavky podľa tohto nariadenia, poprípade požiadavky iných technických predpisov, že výrobok je za podmienok obvyklého, poprípade výrobcom určeného použitia bezpečný a že sme prijali opatrenia, ktorými zabezpečujeme zhodu všetkých výrobkov uvádzaných na trh s technickou dokumentáciou a so základnými požiadavkami. Dátum a miesto vydania, meno a funkcia zodpovednej osoby: V Prahe dňa Mgr. Milan Březina manažér kvality regulus.sk REGULUS spol. s.r.o.; sídlo: Do Koutů 1897/3, Praha 4, PSČ ; IČO: ; DIČ: CZ Firma zapísaná do verejného registra dňa pri Mestskom súde v Prahe, oddiel C, vložka 7677

27

28 2021 Vyhradzujeme si právo na chyby, zmeny a zlepšenia bez predchádzajúceho oznámenia. v1.1-05/2021 REGULUS-TECHNIK, s.r.o. Web: