Úradný vestník. Európskej únie. Ročník 63. Obsah. Nelegislatívne akty NARIADENIA

Veľkosť: px
Začať zobrazovať zo stránky:

Download "Úradný vestník. Európskej únie. Ročník 63. Obsah. Nelegislatívne akty NARIADENIA"

Prepis

1 Úradný vestník Európskej únie L 414 Slovenské vydanie Právne predpisy 9. decembra 2020 Ročník 63 Obsah II Nelegislatívne akty NARIADENIA Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/2006 z 8. decembra 2020, ktorým sa vykonávajú odpočítania od rybolovných kvót dostupných pre určité populácie v roku 2020 z dôvodu prekročenia rybolovných kvót v prípade iných populácií v predchádzajúcich rokoch a ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) 2020/ Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/2007 z 8. decembra 2020, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 540/2011, pokiaľ ide o predĺženie období platnosti schválenia účinných látok 1-dekanol, 1,4-dimetylnaftalén, 6-benzyladenín, acechinocyl, Adoxophyes orana granulovirus, síran hlinitý, amisulbróm, Aureobasidium pullulans (kmene DSM a DSM 14941), azadirachtín, Bacillus pumilus QST 2808, benalaxyl-m, bixafén, bupirimát, Candida oleophila kmeň O, chlorantraniliprol, fosforitan sodný, ditianón, dodín, emamektín, flubendiamid, fluometurón, fluxapyroxad, flutriafol, hexytiazox, imazamox, ipkonazol, izoxabén, kyselina L-askorbová, sírové vápno, pomarančový olej, Paecilomyces fumosoroseus kmeň FE 9901, pendimetalín, penflufén, pentiopyrad, fosfonáty draselné, prosulfurón, Pseudomonas sp. kmeň DSMZ 13134, pyridalyl, pyriofenón, pyroxsulám, chinmerak, kyselina S-abscisová, sedaxán, sintofén, tiosíran sodný, spinetoram, spirotetramat, Streptomyces lydicus kmeň WYEC 108, tau-fluvalinát, tebufenozid, tembotrión, tiénkarbazón, valifenalát, fosfid zinočnatý Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/2008 z 8. decembra 2020, ktorým sa menia nariadenia (EÚ) č. 702/2014, (EÚ) č. 717/2014 a (EÚ) č. 1388/2014, pokiaľ ide o obdobie ich uplatňovania a iné príslušné úpravy ( 1 ) ROZHODNUTIA Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2020/2009 z 22. júna 2020, ktorým sa podľa smernice 2010/75/EÚ o priemyselných emisiách stanovujú závery o najlepších dostupných technikách (BAT) povrchovej úpravy pomocou organických rozpúšťadiel vrátane konzervácie dreva a drevených výrobkov pomocou chemikálií [oznámené pod číslom C(2020) 4050] ( 1 ) ( 1 ) Text s významom pre EHP SK Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie pol nohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzený čas. Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

2 Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2020/2010 z 8. decembra 2020, ktorým sa mení príloha k vykonávaciemu rozhodnutiu (EÚ) 2020/1809 o určitých ochranných opatreniach v súvislosti s výskytom ohnísk vysokopatogénnej aviárnej influenzy v určitých členských štátoch [oznámené pod číslom C(2020) 8910] ( 1 ) ( 1 ) Text s významom pre EHP

3 SK L 414/1 II (Nelegislatívne akty) NARIADENIA VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2020/2006 z 8. decembra 2020, ktorým sa vykonávajú odpočítania od rybolovných kvót dostupných pre určité populácie v roku 2020 z dôvodu prekročenia rybolovných kvót v prípade iných populácií v predchádzajúcich rokoch a ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) 2020/1247 EURÓPSKA KOMISIA, so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1224/2009 z 20. novembra 2009, ktorým sa zriaďuje systém kontroly Únie na zabezpečenie dodržiavania pravidiel spoločnej politiky v oblasti rybného hospodárstva a ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia (ES) č. 847/96, (ES) č. 2371/2002, (ES) č. 811/2004, (ES) č. 768/2005, (ES) č. 2115/2005, (ES) č. 2166/2005, (ES) č. 388/2006, (ES) č. 509/2007, (ES) č. 676/2007, (ES) č. 1098/2007, (ES) č. 1300/2008, (ES) č. 1342/2008 a ktorým sa zrušujú nariadenia (EHS) č. 2847/93, (ES) č. 1627/94 a (ES) č. 1966/2006 ( 1 ), a najmä na jeho článok 105 ods. 1, 2, 3 a 5, keďže: (1) Rybolovné kvóty boli na rok 2019 stanovené nariadeniami Rady (EÚ) 2018/1628 ( 2 ), (EÚ) 2018/2025 ( 3 ), (EÚ) 2018/2058 ( 4 ) a (EÚ) 2019/124 ( 5 ). (2) Rybolovné kvóty boli na rok 2020 stanovené nariadeniami Rady (EÚ) 2018/2025, (EÚ) 2019/1838 ( 6 ), (EÚ) 2019/2236 ( 7 ) a (EÚ) 2020/123 ( 8 ). (3) Podľa článku 105 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1224/2009 platí, že keď Komisia stanoví, že členský štát prekročil rybolovné kvóty, ktoré mu boli pridelené, Komisia vykoná odpočítania od budúcich rybolovných kvót daného členského štátu. ( 1 ) Ú. v. EÚ L 343, , s. 1. ( 2 ) Nariadenie Rady (EÚ) 2018/1628 z 30. októbra 2018, ktorým sa na rok 2019 stanovujú rybolovné možnosti pre určité populácie rýb a skupiny populácií rýb uplatniteľné v Baltskom mori a ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2018/120, pokiaľ ide o určité rybolovné možnosti v iných vodách (Ú. v. EÚ L 272, , s. 1). ( 3 ) Nariadenie Rady (EÚ) 2018/2025 zo 17. decembra 2018, ktorým sa na roky 2019 a 2020 stanovujú rybolovné možnosti pre rybárske plavidlá Únie, pokiaľ ide o určité hlbokomorské populácie rýb (Ú. v. EÚ L 325, , s. 7). ( 4 ) Nariadenie Rady (EÚ) 2018/2058 zo 17. decembra 2018, ktorým sa na rok 2019 stanovujú rybolovné možnosti pre určité populácie rýb a skupiny populácií rýb v Čiernom mori (Ú. v. EÚ L 329, , s. 8). ( 5 ) Nariadenie Rady (EÚ) 2019/124 z 30. januára 2019, ktorým sa na rok 2019 stanovujú rybolovné možnosti pre určité populácie rýb a skupiny populácií rýb uplatniteľné vo vodách Únie a v prípade rybárskych plavidiel Únie aj v určitých vodách nepatriacich Únii (Ú. v. EÚ L 29, , s. 1). ( 6 ) Nariadenie Rady (EÚ) 2019/1838 z 30. októbra 2019, ktorým sa na rok 2020 stanovujú rybolovné možnosti pre určité populácie rýb a skupiny populácií rýb uplatniteľné v Baltskom mori a ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2019/124, pokiaľ ide o určité rybolovné možnosti v iných vodách (Ú. v. EÚ L 281, , s. 1). ( 7 ) Nariadenie Rady (EÚ) 2019/2236 zo 16. decembra 2019, ktorým sa na rok 2020 stanovujú rybolovné možnosti pre určité populácie rýb a skupiny populácií rýb uplatniteľné v Stredozemnom mori a Čiernom mori (Ú. v. EÚ L 336, , s. 14). ( 8 ) Nariadenie Rady (EÚ) 2020/123 z 27. januára 2020, ktorým sa na rok 2020 stanovujú rybolovné možnosti pre určité populácie rýb a skupiny populácií rýb uplatniteľné vo vodách Únie a v prípade rybárskych plavidiel Únie aj v určitých vodách nepatriacich Únii (Ú. v. EÚ L 25, , s. 1).

4 L 414/2 SK (4) Vo vykonávacom nariadení Komisie (EÚ) 2020/1247 ( 9 ) sa z dôvodu prekročenia rybolovných kvót v predchádzajúcich rokoch stanovili odpočítania od rybolovných kvót dostupných pre určité populácie v roku (5) V prípade niektorých členských štátov, konkrétne v prípade Dánska, Španielska a Francúzska, nebolo možné vykonať niektoré odpočítania od kvót pridelených na populácie, pri ktorých došlo k prekročeniu rybolovných kvót na základe vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2020/1247, pretože dané členské štáty nemajú kvóty pre dané populácie v roku 2020 k dispozícii. (6) V článku 105 ods. 5 nariadenia (ES) č. 1224/2009 sa stanovuje, že ak v roku nasledujúcom po prekročení kvóty nemožno vykonať odpočítania od kvóty pre populáciu, pri ktorej k prekročeniu došlo, pretože dotknutý členský štát nemá k dispozícii žiadnu kvótu pre danú populáciu, odpočítania by sa po konzultácii s dotknutým členským štátom mali vykonať pre iné populácie v tej istej geografickej oblasti alebo s takou istou komerčnou hodnotou. Podľa oznámenia Komisie č. 2012/C 72/07 obsahujúceho Usmernenia na odpočítanie kvót podľa článku 105 ods. 1, ods. 2 a ods. 5 nariadenia (ES) č. 1224/2009 ( 10 ) (ďalej len usmernenia ) by sa takéto odpočítania mali prednostne vykonať v nasledujúcom roku alebo rokoch od kvót pridelených pre populácie, ktoré loví tá istá flotila ako flotila, ktorá prekročila rybolovnú kvótu. (7) S predmetnými členskými štátmi sa uskutočnili konzultácie týkajúce sa niektorých odpočítaní od kvót pridelených na iné populácie než tie, v prípade ktorých došlo k prekročeniu rybolovných kvót. (8) Okrem toho niektoré odpočítania stanovené vo vykonávacom nariadení (EÚ) 2020/1247 prekročili upravené kvóty dostupné v roku 2020, a teda ich nemožno úplne vykonať v danom roku. Podľa usmernení by sa zostávajúce množstvá mali odpočítať od upravených kvót, ktoré sú k dispozícii v nasledujúcich rokoch, až kým sa celá výška prekročenia rybolovnej kvóty nevyrovná. (9) Španielske orgány zodpovedné za rybolov okrem toho zistili, že údaje o úlovkoch za rok 2019 použité na výpočet prekročenia rybolovnej kvóty v prípade tuniaka okatého v Atlantickom oceáne (BET/ATLANT) boli nesprávne a že ich kvóta bola v skutočnosti prekročená o menšie množstvo, ako je množstvo zohľadnené pri odpočítaniach stanovených vo vykonávacom nariadení (EÚ) 2020/1247. Údaje o úlovkoch, miera čerpania kvót, množstvá, ktoré boli ulovené nad stanovený limit, a odpočítanie od španielskej kvóty na rok 2020 v prípade tuniaka okatého v Atlantickom oceáne stanovené vo vykonávacom nariadení (EÚ) 2020/1247 by sa preto mali upraviť. (10) Portugalsko v roku 2019 prekročilo svoju kvótu na lov tuniaka dlhoplutvého v Atlantickom oceáne severne od 5 s. z. š. (ALB/AN05N). Portugalsko požiadalo 14. júla 2020 o rozdelenie odpočítania kvóty na obdobie dvoch rokov. Podľa bodu 3 písm. c) usmernení sa môže akceptovať rozdelenie odpočítania kvóty na dva alebo viac rokov, ak je to stanovené v osobitných medzinárodných pravidlách (ako sú pravidlá regionálnych organizácií pre riadenie rybárstva) týkajúcich sa vyrovnaní za dotknutú populáciu. Vzhľadom na informácie, ktoré poskytlo Portugalsko, a keďže v odseku 7 dodatočného odporúčania ICCAT o viacročnom programe ochrany a riadenia severoatlantickej populácie tuniaka dlhoplutvého ( 11 ) sa stanovuje, že akékoľvek prekročenie ročnej kvóty/obmedzenia výlovu zmluvnej strany na rok 2019 sa odpočíta od príslušnej kvóty/obmedzenia výlovu počas roka 2021 alebo pred ním, malo by sa akceptovať rovnomerné rozloženie odpočítania kvóty na dva roky vrátane príslušných uplatniteľných koeficientov násobenia. Odpočítanie z kvóty na rok 2020 stanovenej vo vykonávacom nariadení (EÚ) 2020/1247 by sa preto malo upraviť. (11) V súvislosti s bežným alebo predchádzajúcim rozpočtovým rokom možno vykonať ďalšie aktualizácie alebo opravy na základe zistených chýb, opomenutí alebo nesprávnych údajov o úlovkoch, ktoré členské štáty nahlásili podľa článku 33 nariadenia (ES) č. 1224/2009. (12) Vykonávacie nariadenie (EÚ) 2020/1247 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť, ( 9 ) Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/1247 z 2. septembra 2020, ktorým sa vykonávajú odpočítania od rybolovných kvót dostupných pre určité populácie v roku 2020 z dôvodu prekročenia rybolovných kvót v predchádzajúcich rokoch (Ú. v. EÚ L 288, , s. 21). ( 10 ) Oznámenie Komisie Usmernenia na odpočítanie kvót podľa článku 105 ods. 1, ods. 2 a ods. 5 nariadenia (ES) č. 1224/2009 (2012/ C 72/07) (Ú. v. EÚ C 72, , s. 27). ( 11 )

5 SK L 414/3 PRIJALA TOTO NARIADENIE: Článok 1 Rybolovné kvóty, ktoré boli na rok 2020 stanovené nariadeniami (EÚ) 2018/2025, (EÚ) 2019/1838, (EÚ) 2019/2236 a (EÚ) 2020/123 a ktoré sú uvedené v prílohe I k tomuto nariadeniu, sa znižujú uplatnením odpočítaní od kvót pre alternatívne populácie stanovené v uvedenej prílohe. Článok 2 Vykonávacie nariadenie (EÚ) 2020/1247 sa mení v súlade s prílohou II k tomuto nariadeniu. Článok 3 Toto nariadenie nadobúda účinnosť siedmym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie. Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch. V Bruseli 8. decembra 2020 Za Komisiu predsedníčka Ursula VON DER LEYEN

6 PRÍLOHA I ODPOČÍTANIA OD RYBOLOVNÝCH KVÓT NA ROK 2020, KTORÉ SA MAJÚ UPLATNIŤ NA ALTERNATÍVNE POPULÁCIE POPULÁCIE, PRI KTORÝCH DOŠLO K PREKROČENIU RYBOLOVNÝCH KVÓT Členský štát Kód druhu Kód zóny Meno druhu Názov zóny DK POK 1N2AB. treska tmavá nórske vody zón 1 a 2 ES GHL 1N2AB. halibut tmavý nórske vody zón 1 a 2 ES OTH 1N2AB. iné druhy nórske vody zón 1 a 2 ES POK 1N2AB. treska tmavá nórske vody zón 1 a 2 FR SWO AS05N mečiar veľký Atlantický oceán, južne od 5 s. z. š. Množstvo, ktoré nemožno odpočítať od rybolovnej kvóty na rok 2020 v prípade populácie, pri ktorej došlo k prekročeniu rybolovných kvót (v kilogramoch) ALTERNATÍVNE POPULÁCIE Členský štát Kód druhu Kód zóny Meno druhu Názov zóny DK HER 1/2- sleď atlantický vody Únie, Faerských ostrovov a Nórska a medzinárodné vody zón 1 a ES REB 1N2AB. sebastesy nórske vody zón 1 a ES REB 1N2AB. sebastesy nórske vody zón 1 a ES REB 1N2AB. sebastesy nórske vody zón 1 a FR ALB AS05N južná populácia tuniaka dlhoplutvého Atlantický oceán, južne od 5 s. z. š. Množstvo, ktoré sa má odpočítať od rybolovnej kvóty na rok 2020 v prípade alternatívnych populácií (v kilogramoch) L 414/4 SK

7 Členský štát Príloha k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) 2020/1247 sa nahrádza takto: Kód druhu Kód zóny PRÍLOHA II PRÍLOHA ODPOČÍTANIA OD RYBOLOVNÝCH KVÓT NA ROK 2020 PRI POPULÁCIÁCH, PRI KTORÝCH DOŠLO K PREKROČENIU RYBOLOVNÝCH KVÓT Meno druhu DE HER 4AB. sleď atlantický DE MAC 2CX14- makrela atlantická DK MAC 2CX14- makrela atlantická Názov zóny vody Únie a nórske vody zóny 4 severne od s. z. š. 3a a 4, vody Únie zón 2a, 3b, 3c a poddivízií , 7, 8a, 8b, 8d a 8e, vody Únie a medzinárodné vody zóny 5b, medzinárodné vody zón 2a, 12 a 14 Počiatočná kvóta na rok 2019 (v kilogramoch) Povolené vylodenia v roku 2019 (celkové upravené množstvo v kilogramoch) ( 1 ) Celkový výlov v roku 2019 (množstv v kilogramoch) Čerpanie kvóty v súvislosti s povolenými vylodeniami Prekročenie rybolovných kvót v súvislosti s povolenými vylodeniami (množstvo v kilogramoch) Koeficient násobenia ( 2 ) Dodatočný koeficient násobenia ( 3 ), ( 4 ) Zostávajúce odpočítania z predchádzajúcich rokov ( 5 ) (množstvo v kilogramoch) Odpočítania od rybolovných kvót na rok 2020 ( 6 ) a následné roky (množstvo v kilogramoch) Odpočítania od rybolovných kvót na rok 2020 pre populácie, pri ktorých došlo k prekročeniu rybolovných kvót ( 7 ) (množstvo v kilogramoch) ,76 % / / / / / ,60 % / / / / / Odpočítania od rybolovných kvót na rok 2020 pre alternatívne populácie (množstvo v kilogramoch) / ,20 % / / / / / Množstvá, ktoré sa majú odpočítať od rybolovných kvót na rok 2021 a následný(-é) rok(-y) (množstvo v kilogramoch) SK L 414/5

8 DK MAC 2A34. makrela atlantická DK MAC 2A4A-N makrela atlantická DK POK 1N2AB. treska tmavá ES BET ATLANT tuniak okatý ES COD 1/2B. treska škvrnitá ES GHL 1N2AB. halibut tmavý 3a a 4, vody Únie zón 2a, 3b, 3c a poddivízií nórske vody zón 2a a 4a nórske vody zón 1 a 2 Atlantický oceán ,19 % / / / / / ,22 % / / / / / / ,81 % ,00 / / / / ,67 % / C ( 8 ) / / / 1 a 2b ,09 % / / / / / nórske vody zón 1 a 2 ES OTH 1N2AB. iné druhy nórske vody zón 1 a 2 ES POK 1N2AB. treska tmavá nórske vody zón 1 a 2 ES RED N3LN. sebastesy oblasť NAFO 3LN ES RJU 9-C. raja vlnkovaná FR BET ATLANT tuniak okatý vody Únie zóny 9 Atlantický oceán / ,25 % ,00 A / / / / ,25 % ,00 / / / / / ,33 % / / / / / / ,53 % / / / / / ,41 % 511 ( 9 ) neuvádza sa neuvádza sa / ,47 % ,20 C / / / L 414/6 SK

9 FR RJE 7FG. raja svetloškvrnitá FR RJU 7DE. raja vlnkovaná FR SWO AS05N mečiar veľký GB COD N1GL14 treska škvrnitá GB HER 4AB. sleď atlantický GB MAC 2CX14- makrela atlantická GB RJU 7DE. raja vlnkovaná EL BFT AE45WM tuniak modroplutvý vody Únie zón 7f a 7g vody Únie zón 7d a 7e Atlantický oceán, južne od 5 s. z. š. grónske vody oblasti NAFO 1F a grónske vody zón 5, 12 a 14 vody Únie a nórske vody zóny 4 severne od s. z. š. 6, 7, 8a, 8b, 8d a 8e, vody Únie a medzinárodné vody zóny 5b, medzinárodné vody zón 2a, 12 a 14 vody Únie zón 7d a 7e Atlantický oceán východne od 45 z. z. d. a Stredozemné more ,20 % / / / / / ,78 % / / / / / / / neuvádza sa / / / / / % 0 / / / / ,46 % / / / / / ,70 % / A ( 8 ) / / / ,16 % / / / / / ,82 % / C ( 8 ) / / / SK L 414/7

10 IE ALB AN05N severná populácia tuniaka dlhoplutvého NL HER 4CXB7D sleď atlantický NL MAC 2A34. makrela atlantická PT ALB AN05N severná populácia tuniaka dlhoplutvého Atlantický oceán, severne od 5 s. z. š. 4c, 7d okrem populácie v Blackwater 3a a 4, vody Únie zón 2a, 3b, 3c a poddivízií Atlantický oceán, severne od 5 s. z. š. PT ALF 3X14- beryxy vody Únie a medzinárodné vody zón 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 a 14 PT BUM ATLANT marlín mozaikový PT RJU 9-C. raja vlnkovaná PT SWO AN05N mečiar veľký SE MAC 2A34. makrela atlantická Atlantický oceán vody Únie zóny 9 Atlantický oceán, severne od 5 s. z. š. 3a a 4, vody Únie zón 2a, 3b, 3c a poddivízií ,14 % / C ( 8 ) / / / ,08 % / / / / / ,69 % ,40 / / / / ,28 % ,40 C / ( 10 ) / ( 10 ) ,18 % / A ( 8 ) / / / ,61 % ,00 A / / / ,29 % ,00 / / / / ,16 % / / / / / ,44 % / / / / / L 414/8 SK

11 ( 1 ) Kvóty, ktoré má členský štát k dispozícii podľa príslušných nariadení o rybolovných možnostiach po zohľadnení výmeny rybolovných možností v súlade s článkom 16 ods. 8 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1380/2013 (Ú. v. EÚ L 354, , s. 22), prevodov kvót z roku 2018 do roku 2019 v súlade s článkom 4 ods. 2 nariadenia Rady (ES) č. 847/96 (Ú. v. ES L 115, , s. 3) a článkom 15 ods. 9 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 alebo opätovného pridelenia a odpočítania rybolovných možností v súlade s článkami 37 a 105 nariadenia (ES) č. 1224/2009. ( 2 ) V zmysle článku 105 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1224/2009. Vo všetkých prípadoch, keď bola rybolovná kvóta prekročená o 100 alebo menej ton, sa vykoná odpočítanie vo výške prekročenia rybolovnej kvóty * 1,00. ( 3 ) Podľa článku 105 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1224/2009 a za predpokladu, že rybolovná kvóta bola prekročená o viac ako 10 %. ( 4 ) Písmeno A znamená, že z dôvodu opakovaného prekročenia rybolovných kvót v rokoch 2017, 2018 a 2019 bol uplatnený dodatočný koeficient násobenia 1,5. Písmeno C znamená, že bol uplatnený dodatočný koeficient násobenia 1,5, keďže na populáciu sa vzťahuje viacročný plán. ( 5 ) Zvyšné množstvá z predchádzajúcich rokov. ( 6 ) Odpočítania, ktoré sa majú vykonať v roku ( 7 ) Odpočítania, ktoré sa majú vykonať v roku 2020 a ktoré by sa mohli vzhľadom na kvótu dostupnú k 10. septembru 2020 reálne vykonať. ( 8 ) Dodatočný koeficient násobenia nie je uplatniteľný, pretože rybolovná kvóta bola prekročená o menej ako 10 % povolených vylodení. ( 9 ) Množstvá menšie ako jedna tona sa neberú do úvahy. ( 10 ) Na žiadosť Portugalska sa odpočítanie kg, ktoré pripadá na rok 2020, rovnomerne rozdeľuje na obdobie dvoch rokov (2020 a 2021) SK L 414/9

12 L 414/10 SK VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2020/2007 z 8. decembra 2020, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 540/2011, pokiaľ ide o predĺženie období platnosti schválenia účinných látok 1-dekanol, 1,4-dimetylnaftalén, 6-benzyladenín, acechinocyl, Adoxophyes orana granulovirus, síran hlinitý, amisulbróm, Aureobasidium pullulans (kmene DSM a DSM 14941), azadirachtín, Bacillus pumilus QST 2808, benalaxyl-m, bixafén, bupirimát, Candida oleophila kmeň O, chlorantraniliprol, fosforitan sodný, ditianón, dodín, emamektín, flubendiamid, fluometurón, fluxapyroxad, flutriafol, hexytiazox, imazamox, ipkonazol, izoxabén, kyselina L-askorbová, sírové vápno, pomarančový olej, Paecilomyces fumosoroseus kmeň FE 9901, pendimetalín, penflufén, pentiopyrad, fosfonáty draselné, prosulfurón, Pseudomonas sp. kmeň DSMZ 13134, pyridalyl, pyriofenón, pyroxsulám, chinmerak, kyselina S-abscisová, sedaxán, sintofén, tiosíran sodný, spinetoram, spirotetramat, Streptomyces lydicus kmeň WYEC 108, tau-fluvalinát, tebufenozid, tembotrión, tiénkarbazón, valifenalát, fosfid zinočnatý EURÓPSKA KOMISIA, so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 z 21. októbra 2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh a o zrušení smerníc Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS ( 1 ), a najmä na jeho článok 17 prvý odsek, keďže: (1) V časti A prílohy k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) č. 540/2011 ( 2 ) sa uvádzajú účinné látky považované za schválené podľa nariadenia (ES) č. 1107/2009, zatiaľ čo v časti B sa uvádzajú účinné látky schválené podľa nariadenia (ES) č. 1107/2009 a v časti E sa uvádzajú účinné látky schválené podľa nariadenia (ES) č. 1107/2009 ako látky, ktoré sa majú nahradiť. (2) Platnosť schválení účinných látok 1-dekanol, 6-benzyladenín, acechinocyl, síran hlinitý, amisulbróm, azadirachtín, bupirimát, Candida oleophila kmeň O, chlorantraniliprol, ditianón, dodín, emamektín, flubendiamid, fluometurón, flutriafol, hexytiazox, imazamox, ipkonazol, izoxabén, kyselina L-askorbová, sírové vápno, pomarančový olej, Paecilomyces fumosoroseus kmeň FE9901, pendimetalín, prosulfurón, chinmerak, kyselina S-abscisová, sintofén, tiosíran sodný, spinetoram, spirotetramat, tau-fluvalinát, tebufenozid, tembotrión, tiénkarbazón, valifenalát a fosfid zinočnatý uplynie medzi 30. aprílom 2024 a 31. októbrom Keďže sa však na uvedené účinné látky bude uplatňovať vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/1740 ( 3 ), ktorým sa zároveň posunie dátum predloženia dokumentácie na podporu obnovenia schválenia o 3 mesiace skôr, je potrebné stanoviť krátkodobé predĺženie príslušných období platnosti schválenia daných učinných látok, aby sa zachoval dátum predloženia dokumentácie, ako sa vyžaduje podľa vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 844/2012 ( 4 ), keďže žiadatelia potrebujú čas na prípravu a predloženie dokumentácie v požadovanom formáte. (3) Okrem toho, pokiaľ ide o emamektín, z informácií, ktoré poskytol žiadateľ, vyplýva, že v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19 došlo k oneskoreniam pri príprave dokumentácie na účely obnovenia, a to napriek maximálnemu úsiliu žiadateľa o zmiernenie takýchto oneskorení. Holandsko, ktoré je určeným spravodajským členským štátom pre emamektín, výnimočne súhlasilo s tým, že žiadosť o obnovenie schválenia, ako sa vyžaduje vo vykonávacom nariadení (EÚ) 2020/1740, prijme do 30. novembra Obdobie platnosti schválenia emamektínu by sa preto malo predĺžiť aj s prihliadnutím na toto dodatočné obdobie. (4) Okrem toho, pokiaľ ide o chlorantraniliprol, z informácií, ktoré poskytol žiadateľ, vyplýva, že v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19 došlo k oneskoreniu pri príprave žiadosti o obnovenie, a to napriek maximálnemu úsiliu žiadateľa o zmiernenie takýchto oneskorení. Írsko, ktoré je určeným spravodajským členským štátom pre chlorantraniliprol, výnimočne súhlasilo s tým, že žiadosť o obnovenie schválenia, ako sa vyžaduje vo vykonávacom nariadení (EÚ) 2020/1740, prijme do 31. decembra Obdobie platnosti schválenia chlorantraniliprolu by sa preto malo predĺžiť aj s prihliadnutím na toto dodatočné obdobie. ( 1 ) Ú. v. EÚ L 309, , s. 1. ( 2 ) Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 540/2011 z 25. mája 2011, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009, pokiaľ ide o zoznam schválených účinných látok (Ú. v. EÚ L 153, , s. 1). ( 3 ) Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/1740 z 20. novembra 2020, ktorým sa stanovujú ustanovenia potrebné na vykonávanie postupu obnovenia schválenia účinných látok podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh a ktorým sa zrušuje vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 844/2012 (Ú. v. EÚ L 392, , s. 20). ( 4 ) Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 844/2012 z 18. septembra 2012, ktorým sa stanovujú ustanovenia potrebné na vykonávanie postupu obnovenia účinných látok podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh (Ú. v. EÚ L 252, , s. 26).

13 SK L 414/11 (5) Vykonávacím rozhodnutím Komisie C/2018/3434 ( 5 ) sa stanovil pracovný program, ktorým sa zoskupujú podobné účinné látky a určujú priority na základe zváženia bezpečnosti pre zdravie ľudí a zvierat alebo životné prostredie. (6) S cieľom zabezpečiť vyvážené rozdelenie zodpovedností a práce medzi členskými štátmi, ktoré pôsobia ako spravodajcovia a spoluspravodajcovia, a so zreteľom na zdroje potrebné na posúdenie a rozhodovanie je vhodné predĺžiť obdobia platnosti schválenia určitých účinných látok, ako sa stanovuje vo vykonávacom rozhodnutí C/2018/3434. Obdobia platnosti schválenia účinných látok 1,4-dimetylnaftalén, Adoxophyes orana granulovirus, Aureobasidium pullulans (kmene DSM a DSM 14941), Bacillus pumilus QST 2808, benalaxyl-m, Pseudomonas sp. kmeň DSMZ 13134, pyridalyl, pyriofenón, pyroxsulám a Streptomyces lydicus kmeň WYEC 108 by sa mali predĺžiť o jeden rok. Z rovnakých dôvodov je vhodné predĺžiť obdobia platnosti schválenia účinných látok bixafén, Candida oleophila kmeň O, fosforitan sodný, fluxapyroxad, Paecilomyces fumosoroseus kmeň FE 9901, penflufén, pentiopyrad, fosfonáty draselné a sedaxán o jeden až tri roky. (7) Nariadenie (EÚ) č. 540/2011 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť. (8) Vzhľadom na účel článku 17 prvého odseku nariadenia (ES) č. 1107/2009, pokiaľ ide o prípady, keď nebola predložená žiadna žiadosť o obnovenie schválenia v súlade s článkom 5 ods. 1 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2020/1740 do troch rokov pred príslušným dátumom uplynutia platnosti stanoveným v prílohe k tomuto nariadeniu, Komisia obnoví dátum uplynutia platnosti schválenia tak, ako bol dátum pred prijatím tohto nariadenia, alebo ho stanoví na čo najskorší možný dátum, ktorý nasleduje po tomto dátume. (9) Vzhľadom na účel článku 17 prvého odseku nariadenia (ES) č. 1107/2009, ak Komisia prijme nariadenie stanovujúce, že schválenie účinnej látky uvedenej v prílohe k tomuto nariadeniu sa neobnoví, pretože nie sú splnené kritériá schválenia, Komisia stanoví dátum uplynutia platnosti schválenia na rovnaký dátum, ako bol dátum pred prijatím tohto nariadenia alebo na dátum prijatia nariadenia, ktorým sa neobnovuje schválenie účinnej látky, podľa toho, ktorý z týchto dátumov nastane neskôr. Ak Komisia prijatím nariadenia rozhodne o obnovení platnosti schválenia účinnej látky uvedenej v prílohe k tomuto nariadeniu, podľa daných okolností stanoví čo najskorší možný dátum uplatňovania. (10) Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre rastliny, zvieratá, potraviny a krmivá, PRIJALA TOTO NARIADENIE: Článok 1 Príloha k nariadeniu (EÚ) č. 540/2011 sa týmto mení v súlade s prílohou k tomuto nariadeniu. Článok 2 Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretím dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie. Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch. V Bruseli 8. decembra 2020 Za Komisiu predsedníčka Ursula VON DER LEYEN ( 5 ) Vykonávacie rozhodnutie Komisie zo 6. júna 2018 o vypracovaní pracovného programu pre posudzovanie žiadostí o obnovenie schválení účinných látok, ktorých platnosť sa skončí v roku 2022, 2023 a 2024 v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009. C/2018/3434 final. (Ú. v. EÚ C 195, , s. 20).

14 L 414/12 SK PRÍLOHA Príloha k nariadeniu (EÚ) č. 540/2011 sa mení takto: Časť A sa mení takto: 1. V šiestom stĺpci schválenie platí do sa v položke 311, chinmerak, dátum 30. apríla 2024 nahrádza dátumom 31. júla V šiestom stĺpci schválenie platí do sa v položke 314, fosfid zinočnatý, dátum 30. apríla 2024 nahrádza dátumom 31. júla V šiestom stĺpci schválenie platí do sa v položke 317, 6-benzyladenín, dátum 31. mája 2024 nahrádza dátumom 31. augusta V šiestom stĺpci schválenie platí do sa v položke 323, dodín, dátum 31. mája 2024 nahrádza dátumom 31. augusta V šiestom stĺpci schválenie platí do sa v položke 328, tau-fluvalinát, dátum 31. mája 2024 nahrádza dátumom 31. augusta V šiestom stĺpci schválenie platí do sa v položke 330, bupirimát, dátum 31. mája 2024 nahrádza dátumom 31. augusta V šiestom stĺpci schválenie platí do sa v položke 333, 1-dekanol, dátum 31. mája 2024 nahrádza dátumom 31. augusta V šiestom stĺpci schválenie platí do sa v položke 334, izoxabén, dátum 31. mája 2024 nahrádza dátumom 31. augusta V šiestom stĺpci schválenie platí do sa v položke 335, fluometurón, dátum 31. mája 2024 nahrádza dátumom 31. augusta V šiestom stĺpci schválenie platí do sa v položke 341, sintofén, dátum 31. mája 2024 nahrádza dátumom 31. augusta V šiestom stĺpci schválenie platí do sa v položke 343, azadirachtín, dátum 31. mája 2024 nahrádza dátumom 31. augusta V šiestom stĺpci schválenie platí do sa v položke 345, sírové vápno, dátum 31. mája 2024 nahrádza dátumom 31. augusta V šiestom stĺpci schválenie platí do sa v položke 346, síran hlinitý, dátum 31. mája 2024 nahrádza dátumom 31. augusta V šiestom stĺpci schválenie platí do sa v položke 350, tebufenozid, dátum 31. mája 2024 nahrádza dátumom 31. augusta V šiestom stĺpci schválenie platí do sa v položke 351, ditianón, dátum 31. mája 2024 nahrádza dátumom 31. augusta V šiestom stĺpci schválenie platí do sa v položke 352, hexytiazox, dátum 31. mája 2024 nahrádza dátumom 31. augusta V šiestom stĺpci schválenie platí do sa v položke 353, flutriafol, dátum 31. mája 2024 nahrádza dátumom 31. augusta Časť B sa mení takto: 1. V šiestom stĺpci schválenie platí do sa v položke 24, fluxapyroxad, dátum 31. decembra 2022 nahrádza dátumom 31. mája V šiestom stĺpci schválenie platí do sa v položke 26, Adoxophyes orana granulovirus, dátum 31. januára 2023 nahrádza dátumom 31. januára V šiestom stĺpci schválenie platí do sa v položke 37, Candida oleophila, kmeň O, dátum 30. septembra 2023 nahrádza dátumom 31. decembra V šiestom stĺpci schválenie platí do sa v položke 39, Paecilomyces fumosoroseus kmeň FE 9901, dátum 30. septembra 2023 nahrádza dátumom 31. decembra 2024.

15 SK L 414/13 5. V šiestom stĺpci schválenie platí do sa v položke 40, Fosfonáty draselné, dátum 30. septembra 2023 nahrádza dátumom 31. januára V šiestom stĺpci schválenie platí do sa v položke 43, Bixafén, dátum 30. septembra 2023 nahrádza dátumom 31. mája V šiestom stĺpci schválenie platí do sa v položke 48, Sedaxán, dátum 31. januára 2024 nahrádza dátumom 31. mája V šiestom stĺpci schválenie platí do sa v položke 49, emamektín, dátum 30. apríla 2024 nahrádza dátumom 30. novembra V šiestom stĺpci schválenie platí do sa v položke 50, Pseudomonas sp. kmeň DSMZ 13134, dátum 31. januára 2024 nahrádza dátumom 31. januára V šiestom stĺpci schválenie platí do sa v položke 52, Aureobasidium pullulans (kmene DSM a DSM 14941), dátum 31. januára 2024 nahrádza dátumom 31. januára V šiestom stĺpci schválenie platí do sa v položke 53, Pyriofenón, dátum 31. januára 2024 nahrádza dátumom 31. januára V šiestom stĺpci schválenie platí do sa v položke 54, Fosforitan sodný, dátum 31. januára 2024 nahrádza dátumom 31. januára V šiestom stĺpci schválenie platí do sa v položke 55, Penflufén, dátum 31. januára 2024 nahrádza dátumom 31. mája V šiestom stĺpci schválenie platí do sa v položke 56, pomarančový olej, dátum 30. apríla 2024 nahrádza dátumom 31. júla V šiestom stĺpci schválenie platí do sa v položke 57, pentiopyrad, dátum 30. apríla 2024 nahrádza dátumom 31. mája V šiestom stĺpci schválenie platí do sa v položke 58, benalaxyl-m, dátum 30. apríla 2024 nahrádza dátumom 30. apríla V šiestom stĺpci schválenie platí do sa v položke 59, tembotrión, dátum 30. apríla 2024 nahrádza dátumom 31. júla V šiestom stĺpci schválenie platí do sa v položke 60, spirotetramat, dátum 30. apríla 2024 nahrádza dátumom 31. júla V šiestom stĺpci schválenie platí do sa v položke 61, pyroxsulám, dátum 30. apríla 2024 nahrádza dátumom 30. apríla V šiestom stĺpci schválenie platí do sa v položke 62, chlorantraniliprol, dátum 30. apríla 2024 nahrádza dátumom 31. decembra V šiestom stĺpci schválenie platí do sa v položke 63, tiosíran sodný, dátum 30. apríla 2024 nahrádza dátumom 31. júla V šiestom stĺpci schválenie platí do sa v položke 64, pyridalyl, dátum 30. júna 2024 nahrádza dátumom 30. júna V šiestom stĺpci schválenie platí do sa v položke 68, 1,4-dimetylnaftalén, dátum 30. júna 2024 nahrádza dátumom 30. júna V šiestom stĺpci schválenie platí do sa v položke 69, amisulbróm, dátum 30. júna 2024 nahrádza dátumom 30. septembra V šiestom stĺpci schválenie platí do sa v položke 65, kyselina S-abscisová, dátum 30. júna 2024 nahrádza dátumom 30. septembra V šiestom stĺpci schválenie platí do sa v položke 66, kyselina L-askorbová, dátum 30. júna 2024 nahrádza dátumom 30. septembra V šiestom stĺpci schválenie platí do sa v položke 67, spinetoram, dátum 30. júna 2024 nahrádza dátumom 30. septembra V šiestom stĺpci schválenie platí do sa v položke 70, valifenalát, dátum 30. júna 2024 nahrádza dátumom 30. septembra 2024.

16 L 414/14 SK V šiestom stĺpci schválenie platí do sa v položke 71, tiénkarbazón, dátum 30. júna 2024 nahrádza dátumom 30. septembra V šiestom stĺpci schválenie platí do sa v položke 72, acechinocyl, dátum 31. augusta 2024 nahrádza dátumom 30. novembra V šiestom stĺpci schválenie platí do sa v položke 73, ipkonazol, dátum 31. augusta 2024 nahrádza dátumom 30. novembra V šiestom stĺpci schválenie platí do sa v položke 74, flubendiamid, dátum 31. augusta 2024 nahrádza dátumom 30. novembra V šiestom stĺpci schválenie platí do sa v položke 75, bacillus pumilus QST 2808, dátum 31. augusta 2024 nahrádza dátumom 31. augusta V šiestom stĺpci schválenie platí do sa v položke 79, streptomyces lydicus kmeň WYEC 108, dátum 31. decembra 2024 nahrádza dátumom 31. decembra Časť E sa mení takto: 1. V šiestom stĺpci schválenie platí do sa v položke 6, prosulfurón, dátum 30. apríla 2024 nahrádza dátumom 31. júla V šiestom stĺpci schválenie platí do sa v položke 7, pendimetalín, dátum 31. augusta 2024 nahrádza dátumom 30. novembra V šiestom stĺpci schválenie platí do sa v položke 8, imazamox, dátum 31. októbra 2024 nahrádza dátumom 31. januára 2025.

17 SK L 414/15 VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2020/2008 z 8. decembra 2020, ktorým sa menia nariadenia (EÚ) č. 702/2014, (EÚ) č. 717/2014 a (EÚ) č. 1388/2014, pokiaľ ide o obdobie ich uplatňovania a iné príslušné úpravy (Text s významom pre EHP) EURÓPSKA KOMISIA, so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 108 ods. 4, so zreteľom na nariadenie Rady (EÚ) 2015/1588 z 13. júla 2015 o uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na určité kategórie horizontálnej štátnej pomoci ( 1 ), a najmä na jeho článok 1 ods. 1 a článok 2 ods. 1, po porade s Poradným výborom pre štátnu pomoc, keďže: (1) Nariadenie Komisie (EÚ) č. 702/2014 ( 2 ) sa uplatňuje do 31. decembra (2) Komisia začala 8. septembra 2018 s revíziou nariadenia (EÚ) č. 702/2014 s cieľom nahradiť ho novým nariadením na roky 2021 až Pri príprave tohto nového nariadenia by sa však mal zohľadniť vývoj spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP). Osobitný význam má návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovujú pravidlá týkajúce sa podpory strategických plánov, ktoré majú zostaviť členské štáty v rámci SPP ( 3 ), v ktorom sa stanovuje, aby členské štáty implementovali strategické plány SPP od 1. januára (3) Legislatívny postup týkajúci sa reformy SPP však stále prebieha a prijatie právneho rámca vrátane nasledujúcich delegovaných a vykonávacích aktov ešte nejaký čas potrvá. (4) S cieľom zabezpečiť, aby členské štáty mohli naďalej uplatňovať na svoje schémy štátnej pomoci oslobodenie od notifikačnej povinnosti v súlade s nariadením (EÚ) č. 702/2014 a umožniť dokončenie preskúmania po prijatí reformy SPP, je vhodné predĺžiť obdobie uplatňovania nariadenia (EÚ) č. 702/2014 do 31. decembra ( 1 ) Ú. v. EÚ L 248, , s. 1. ( 2 ) Nariadenie Komisie (EÚ) č. 702/2014 z 25. júna 2014, ktorým sa určité kategórie pomoci v odvetví poľnohospodárstva a lesného hospodárstva a vo vidieckych oblastiach vyhlasujú za zlučiteľné s vnútorným trhom pri uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (Ú. v. EÚ L 193, , s. 1). ( 3 ) Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovujú pravidlá týkajúce sa podpory strategických plánov, ktoré majú zostaviť členské štáty v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky (strategické plány SPP) a ktoré sú financované z Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu (EPZF) a Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV), a ktorým sa zrušuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1305/2013 a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1307/2013 [COM(2018) 392 final].

18 L 414/16 SK (5) Nariadenia Komisie (EÚ) č. 717/2014 ( 4 ) a (EÚ) č. 1388/2014 ( 5 ) sa takisto uplatňujú do 31. decembra (6) Komisia začala 29. apríla 2019 s revíziou nariadenia (EÚ) č. 717/2014 a 2. mája 2019 s revíziou nariadenia (EÚ) č. 1388/2014 s cieľom nahradiť ich novými nariadeniami na obdobie 2021 až Tieto nariadenia by mali byť aj naďalej koherentné a konzistentné s inými pravidlami posudzovania štátnej pomoci v sektore rybolovu a akvakultúry, najmä s nariadením o Európskom námornom a rybárskom fonde (ENRF) ( 6 ). Osobitný význam má návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o ENRF, v ktorom sa stanovuje zriadenie ENRF od 1. januára 2021 ( 7 ). Legislatívny postup týkajúci sa reformy ENRF však stále prebieha. S cieľom zabezpečiť, aby členské štáty mohli naďalej poskytovať malé sumy pomoci v súlade s nariadením (EÚ) č. 717/2014 a uplatňovať na svoje schémy štátnej pomoci oslobodenie od notifikačnej povinnosti v súlade s nariadením (EÚ) č. 1388/2014, a umožniť dokončenie ich preskúmania po prijatí nariadenia o ENRF je vhodné predĺžiť obdobie uplatňovania nariadení (EÚ) č. 717/2014 a (EÚ) č. 1388/2014 do 31. decembra (7) Vzhľadom na predĺženie období uplatňovania nariadení (EÚ) č. 702/2014 a (EÚ) č. 1388/2014 môžu niektoré členské štáty uvažovať o predĺžení platnosti opatrení, ku ktorým boli poskytnuté súhrnné informácie v súlade s ustanoveniami uvedených nariadení. S cieľom znížiť administratívnu záťaž by sa mali súhrnné informácie týkajúce sa predĺženia platnosti uvedených opatrení vrátane zvýšenia rozpočtu považovať za oznámené Komisii a uverejnené, ak v príslušných opatreniach nedošlo k podstatným zmenám. (8) Nariadenia (EÚ) č. 702/2014 a (EÚ) č. 1388/2014 by sa takisto mali upraviť tak, aby zohľadňovali hospodárske a finančné dôsledky pandémie COVID-19 pre podniky a zabezpečili súlad so všeobecnou politickou reakciou, ktorú prijala Komisia najmä v období Predovšetkým podniky, ktoré neboli k 31. decembru 2019 v ťažkostiach, ale v období od 1. januára 2020 do 30. júna 2021 sa stali podnikmi v ťažkostiach, by mali byť naďalej oprávnené na pomoc podľa uvedených nariadení. (9) Článok 1 a články 13 až 43 nariadenia (EÚ) č. 1388/2014 obsahujú odkazy na nariadenie (EÚ) č. 508/2014 o ENRF s cieľom vymedziť neoprávnené operácie a podmienky poskytovania pomoci podľa uvedených ustanovení. S cieľom zabezpečiť právnu istotu počas obdobia predĺženia platnosti nariadenia (EÚ) č. 1388/2014 by sa tieto odkazy mali chápať ako odkazy na nariadenie (EÚ) č. 508/2014 v znení platnom k 31. decembru 2020 bez ohľadu na to, či sa uvedené nariadenie zruší. (10) Nariadenia (EÚ) č. 702/2014, (EÚ) č. 717/2014 a (EÚ) č. 1388/2014 by sa preto mali zodpovedajúcim spôsobom zmeniť. (11) S cieľom zabezpečiť kontinuitu existujúcej pomoci podľa nariadení (EÚ) č. 702/2014, (EÚ) č. 717/2014 a (EÚ) č. 1388/2014 a umožniť podnikom, ktoré sa v dôsledku pandémie COVID-19 stali 1. januára 2020 alebo neskôr podnikmi v ťažkostiach, aby boli oprávnené na pomoc od 1. januára 2020, by toto nariadenie malo nadobudnúť účinnosť čo najskôr po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie, ( 4 ) Nariadenie Komisie (EÚ) č. 717/2014 z 27. júna 2014 o uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na pomoc de minimis v sektore rybolovu a akvakultúry (Ú. v. EÚ L 190, , s. 45). ( 5 ) Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1388/2014 zo 16. decembra 2014 o vyhlásení určitých kategórií pomoci poskytovanej podnikom pôsobiacim vo výrobe, spracovaní a odbyte produktov rybolovu a akvakultúry za zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (Ú. v. EÚ L 369, , s. 37). ( 6 ) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 508/2014 z 15. mája 2014 o Európskom námornom a rybárskom fonde, ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (ES) č. 2328/2003, (ES) č. 861/2006, (ES) č. 1198/2006 and (ES) č. 791/2007 a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1255/2011 (Ú. v. EÚ L 149, , s. 1). ( 7 ) Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o Európskom námornom a rybárskom fonde a o zrušení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 508/2014 [COM(2018) 390 final].

19 SK L 414/17 PRIJALA TOTO NARIADENIE: Článok 1 Nariadenie (EÚ) č. 702/2014 sa mení takto: 1. V článku 1 ods. 6 sa dopĺňa toto písmeno c): Zmeny nariadenia (EÚ) č. 702/2014 c) pomoci pre podniky, ktoré k 31. decembru 2019 neboli v ťažkostiach, ale v období od 1. januára 2020 do 30. júna 2021 sa stali podnikmi v ťažkostiach. 2. V článku 9 sa dopĺňa tento odsek 8: 8. Odchylne od odsekov 1, 2 a 6 sa v prípade, že sa členský štát rozhodne predĺžiť platnosť opatrení, ku ktorým boli Komisii poskytnuté súhrnné informácie, sa súhrnné informácie týkajúce sa predĺženia platnosti týchto opatrení považujú za oznámené Komisii a uverejnené, ak v príslušných opatreniach nedošlo k iným podstatným zmenám, ako je zvýšenie rozpočtu. 3. V článku 52 sa druhý odsek nahrádza takto: Uplatňuje sa do 31. decembra Článok 2 Zmeny nariadenia (EÚ) č. 717/2014 V článku 8 nariadenia (EÚ) č. 717/2014 sa druhý odsek nahrádza takto: Uplatňuje sa do 31. decembra Článok 3 Nariadenie (EÚ) č. 1388/2014 sa mení takto: 1. V článku 1 ods. 3 sa písmeno d) nahrádza takto: Zmeny nariadenia (EÚ) č. 1388/2014 d) pomoc pre podniky v ťažkostiach s výnimkou pomoci určenej na náhradu škody spôsobenej prírodnými katastrofami a pomoc pre podniky, ktoré k 31. decembru 2019 neboli v ťažkostiach, ale v období od 1. januára 2020 do 30. júna 2021 sa stali podnikmi v ťažkostiach;. 2. Vkladá sa tento článok 11a: Článok 11a Výnimky z požiadaviek na informácie a uverejnenie Odchylne od článku 9 ods. 5 a článku 11 písm. a) sa v prípade, že sa členský štát rozhodne predĺžiť platnosť opatrení, ku ktorým boli Komisii poskytnuté súhrnné informácie, sa súhrnné informácie týkajúce sa predĺženia platnosti týchto opatrení považujú za oznámené Komisii a uverejnené, ak v príslušných opatreniach nedošlo k iným podstatným zmenám, ako je zvýšenie rozpočtu. 3. V článku 47 sa druhý odsek nahrádza takto: Uplatňuje sa do 31. decembra 2022.

20 L 414/18 SK Článok 4 Uplatňovanie odkazov na nariadenie (EÚ) č. 508/2014 v nariadení (EÚ) č. 1388/2014 Odkazy na ustanovenia nariadenia (EÚ) č. 508/2014 v článkoch 1 a 13 až 43 nariadenia (EÚ) č. 1388/2014 sa chápu ako odkazy na znenie týchto ustanovení platné k 31. decembru 2020 bez ohľadu na to, či sa uvedené nariadenie zruší. Článok 5 Nadobudnutie účinnosti Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie. Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch. V Bruseli 8. decembra 2020 Za Komisiu predsedníčka Ursula VON DER LEYEN

21 SK L 414/19 ROZHODNUTIA VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE (EÚ) 2020/2009 z 22. júna 2020, ktorým sa podľa smernice 2010/75/EÚ o priemyselných emisiách stanovujú závery o najlepších dostupných technikách (BAT) povrchovej úpravy pomocou organických rozpúšťadiel vrátane konzervácie dreva a drevených výrobkov pomocou chemikálií [oznámené pod číslom C(2020) 4050] (Text s významom pre EHP) EURÓPSKA KOMISIA, so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ z 24. novembra 2010 o priemyselných emisiách (integrovaná prevencia a kontrola znečisťovania životného prostredia) ( 1 ), a najmä na jej článok 13 ods. 5, keďže: (1) Závery o najlepších dostupných technikách (best available techniques BAT) sú referenciou na stanovenie podmienok povolenia pre zariadenia, na ktoré sa vzťahuje kapitola II smernice 2010/75/EÚ, a príslušné orgány by mali stanoviť emisné limity, ktorými sa zabezpečí, aby emisie za obvyklých prevádzkových podmienok neprekročili úrovne znečisťovania súvisiace s najlepšími dostupnými technikami stanovenými v záveroch o BAT. (2) Rozhodnutím Komisie zo 16. mája 2011 ( 2 ) bolo zriadené fórum zložené zo zástupcov členských štátov, dotknutých odvetví a mimovládnych organizácií presadzujúcich ochranu životného prostredia, ktoré Komisii 18. novembra 2019 poskytlo svoje stanovisko k navrhovanému obsahu referenčného dokumentu o BAT povrchovej úpravy pomocou organických rozpúšťadiel vrátane konzervácie dreva a drevených výrobkov pomocou chemikálií. Toto stanovisko je verejne dostupné. (3) Závery o BAT uvedené v prílohe k tomuto rozhodnutiu sú kľúčovým prvkom uvedeného referenčného dokumentu o BAT. (4) Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom výboru zriadeného na základe článku 75 ods. 1 smernice 2010/75/EÚ, PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE: Článok 1 Závery o najlepších dostupných technikách (BAT) povrchovej úpravy pomocou organických rozpúšťadiel vrátane konzervácie dreva a drevených výrobkov pomocou chemikálií, ako sa uvádzajú v prílohe, sú prijaté. ( 1 ) Ú. v. EÚ L 334, , s. 17. ( 2 ) Rozhodnutie Komisie zo 16. mája 2011, ktorým sa zriaďuje fórum na výmenu informácií podľa článku 13 smernice 2010/75/EÚ o priemyselných emisiách (Ú. v. EÚ C 146, , s. 3).

22 L 414/20 SK Toto rozhodnutie je určené členským štátom. Článok 2 V Bruseli 22. júna 2020 Za Komisiu Virginijus SINKEVIČIUS člen Komisie

23 SK L 414/21 PRÍLOHA Závery o najlepších dostupných technikách (BAT) povrchovej úpravy pomocou organických rozpúšťadiel vrátane konzervácie dreva a drevených výrobkov pomocou chemikálií ROZSAH PÔSOBNOSTI Tieto závery o BAT sa týkajú týchto činností uvedených v prílohe I k smernici 2010/75/EÚ: 6.7: Povrchová úprava látok, predmetov alebo výrobkov s použitím organických rozpúšťadiel, najmä apretácia, tlač, poťahovanie, odmasťovanie, vodovzdorná úprava, lepenie, nanášanie náterov, čistenie alebo impregnovanie s kapacitou spotreby organického rozpúšťadla presahujúcou 150 kg za hodinu alebo 200 ton za rok. 6.10: Konzervovanie dreva a výrobkov z dreva chemickými látkami s výrobnou kapacitou presahujúcou 75 m 3 za deň, s výnimkou výlučného ošetrenia proti plesni. 6.11: Nezávisle prevádzkované čistenie odpadových vôd, na ktoré sa nevzťahuje smernica 91/271/EHS, pod podmienkou, že hlavná záťaž znečisťujúcou látkou pochádza z činností uvedených v bodoch 6.7 alebo 6.10 prílohy I k smernici 2010/75/EÚ. Tieto závery o BAT sa takisto vzťahujú na kombinovanú úpravu odpadovej vody z rôznych zdrojov, pod podmienkou, že hlavná záťaž znečisťujúcou látkou pochádza z činností uvedených v bodoch 6.7 alebo 6.10 prílohy I k smernici 2010/75/EÚ a že na predmetnú úpravu odpadovej vody sa nevzťahuje smernica Rady 91/271/EHS ( 1 ). Tieto závery o BAT sa netýkajú: prípade povrchovej úpravy látok, predmetov alebo výrobkov s použitím organických rozpúšťadiel: vodovzdornej úpravy textílií inými prostriedkami než použitím súvislého filmu na báze rozpúšťadiel. Na ňu sa môžu vzťahovať závery o BAT pre textilný priemysel (TXT), tlače, apretovania a impregnovania textílií. Na ne sa môžu vzťahovať závery o BAT pre textilný priemysel (TXT), laminovania panelov na báze dreva, konverzie kaučuku, výroby náterových zmesí, lakov, farieb, tlačových farieb, polovodičov, lepidiel alebo farmaceutických výrobkov, spaľovacích zariadení v areáli podniku, s výnimkou prípadu, ak sa vznikajúce horúce plyny využívajú na priame zahrievanie, sušenie alebo akúkoľvek inú úpravu predmetov alebo materiálov. Na ne sa môžu vzťahovať závery o BAT pre veľké spaľovacie zariadenia alebo smernica Európskeho parlamentu a Rady 2015/2193/EÚ ( 2 ), v prípade konzervácie dreva a drevených výrobkov pomocou chemikálií: chemickej úpravy a hydrofobizácie (napr. pomocou živíc) dreva a drevených výrobkov, protiplesňového ošetrenia dreva a drevených výrobkov, ošetrenia dreva a drevených výrobkov amoniakom, spaľovacích zariadení v areáli podniku. Na ne sa môžu vzťahovať závery o BAT pre veľké spaľovacie zariadenia alebo smernica 2015/2193/EÚ. ( 1 ) Smernica Rady 91/271/EHS 21. mája 1991 o čistení komunálnych odpadových vôd (Ú. v. ES L 135, , s. 40). ( 2 ) Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2193 z 25. novembra 2015 o obmedzení emisií určitých znečisťujúcich látok do ovzdušia zo stredne veľkých spaľovacích zariadení (Ú. v. EÚ L 313, , s. 1).

24 L 414/22 SK Ďalšie závery o BAT a referenčné dokumenty, ktoré môžu byť relevantné pre činnosti, na ktoré sa vzťahujú tieto závery o BAT, sa týkajú: hospodárskej únosnosti a efektu prenosu znečistenia medzi jednotlivými zložkami (ECM Economics and Cross-Media Effects), emisií zo skladovania (EFS Emissions from Storage), energetickej efektívnosti (ENE Energy Efficiency), spracovania odpadov (WT Waste Treatment), veľkých spaľovacích zariadení (LCP Large Combustion Plants), povrchovej úpravy kovov a plastov (STM Surface Treatment of Metals and Plastics), monitorovania emisií do ovzdušia a vody zo zariadení, na ktoré sa vzťahuje smernica o priemyselných emisiách (ROM). VYMEDZENIE POJMOV Na účely týchto záverov o BAT sa uplatňuje toto vymedzenie pojmov: Všeobecné pojmy Použitý pojem Základný náter Diskontinuálne vypúšťanie Krycí náter Kombilinka Kontinuálne meranie Priame vypúšťanie Emisné faktory Existujúca prevádzka Fugitívne emisie Vymedzenie pojmu Farba, ktorá pri nanesení na podklad určuje farbu a efekt (napr. kovový, perleťový efekt). Vypúšťanie oddeleného, obmedzeného objemu vody. Náterový materiál, ktorý pri aplikovaní na podklad vytvorí pevný priehľadný film s ochrannými, dekoratívnymi alebo osobitnými technickými vlastnosťami. Kombinácia zinkovania ponorom a natierania zvitkov v tej istej procesnej linke. Merania vykonávané pomocou automatizovaných systémov merania (AMS) trvalo nainštalovaných v danej technológii na kontinuálne monitorovanie emisií podľa EN Vypúšťanie do vodného recipienta bez následnej ďalšej úpravy odpadovej vody. Koeficienty, ktoré možno na účely odhadu emisií vynásobiť známymi údajmi ako údaje o prevádzke/procese alebo údaje o výrobnej kapacite. Prevádzka, ktoré nie je novou prevádzkou. Fugitívne emisie v zmysle vymedzenia v článku 57 bode 3 smernice 2010/75/EÚ. Kreozot stupňa B alebo C Typy kreozotu špecifikované v norme EN Nepriame vypúšťanie Rozsiahla modernizácia prevádzky Nová prevádzka Odplyn Organická zlúčenina Organické rozpúšťadlo Vypúšťanie, ktoré nie je priamym vypúšťaním. Rozsiahla zmena konštrukcie alebo technológie prevádzky s rozsiahlymi úpravami alebo výmenami prevádzkových a/alebo odlučovacích techník a súvisiaceho vybavenia. Prevádzka, ktorá bola povolená v lokalite zariadenia až po uverejnení týchto záverov o BAT, alebo úplná výmena prevádzky po uverejnení týchto záverov o BAT. Plyn odsávaný z procesu, časti vybavenia alebo priestorov, ktorý sa buď odvádza na čistenie alebo je priamo vypúšťaný do vonkajšieho ovzdušia výduchom. Organická zlúčenina v zmysle vymedzenia v článku 3 bode 44 smernice 2010/75/EÚ. Organické rozpúšťadlo v zmysle vymedzenia v článku 3 bode 46 smernice 2010/75/EÚ.

25 SK L 414/23 Všeobecné pojmy Použitý pojem Prevádzka Podkladový náter Sektor Citlivý receptor Vstup neprchavých látok Rozpúšťadlo Vymedzenie pojmu Všetky časti zariadenia, kde sa vykonávajú činnosti uvedené v bode 6.7 alebo 6.10 prílohy I k smernici 2010/75/EÚ a akékoľvek ďalšie priamo súvisiace činnosti, ktoré majú vplyv na spotrebu a/alebo emisie. Prevádzky môžu byť nové prevádzky alebo existujúce prevádzky. Farba formulovaná na použitie ako primárna vrstva na pripravenom povrchu s cieľom dosiahnuť dobrú priľnavosť, chrániť prípadné spodné vrstvy a vyplniť nerovnosti povrchu. Akékoľvek činnosti v rámci povrchovej úpravy, ktoré spadajú pod činnosti uvedené v bode 6.7 prílohy I k smernici 2010/75/EÚ a odkazuje sa na ne v oddiele 1 týchto záverov o BAT. Oblasť, ktorá si vyžaduje osobitnú ochranu, ako napríklad: obývané oblasti, oblasti, kde sa vykonávajú ľudské činnosti (napr. susediace pracoviská, školy, domovy dennej starostlivosti, rekreačné oblasti, nemocnice či zariadenia opatrovateľskej starostlivosti). Celkové množstvo použitých tuhých látok, ktoré sú v časti 5 ods. 3 písm. a) bode i) prílohy VII k smernici 2010/75/EÚ vymedzené ako sušina. Pojem rozpúšťadlo v tomto kontexte znamená organické rozpúšťadlo. Vstup v podobe rozpúšťadla Celkové množstvo použitých organických rozpúšťadiel, ktoré sú vymedzené v časti 7 ods. 3 písm. b) prílohy VII k smernici 2010/75/EÚ. Na báze rozpúšťadiel Zmes na báze rozpúšťadiel Hmotnostná bilancia rozpúšťadla Povrchové odtoky Druh farby, tlačovej farby alebo iného náterového materiálu, pri ktorom nosnú látku tvorí rozpúšťadlo. Pri konzervácii dreva a drevených výrobkov sa tento pojem vzťahuje na typ chemikálií na úpravu. Náter na báze rozpúšťadiel, pri ktorom je jedna z náterových vrstiev na báze vody. Vykonanie hmotnostnej bilancie minimálne raz v každom roku v súlade s časťou 7 prílohy VII k smernici 2010/75/EÚ. Zrážková voda, ktorá odteká po zemi alebo nepriepustných povrchoch, ako sú spevnené cesty a skladovacie priestory, strechy atď. a nevsakuje do zeme. Celkové emisie Súčet fugitívnych emisií a emisií v odpadových plynoch v zmysle vymedzenia v článku 57 bode 4 smernice 2010/75/EÚ. Chemikálie na úpravu Platný hodinový/polhodinový priemer Odpadové plyny Na báze vody Konzervácia dreva Chemikálie používané na konzerváciu dreva a drevených výrobkov, napríklad biocídy, chemikálie používané na vodovzdornú úpravu (napr. oleje, emulzie) a spomaľovače horenia. Patria medzi ne aj nosné látky účinných látok (napr. voda, rozpúšťadlo). Hodinový/polhodinový priemer sa považuje za platný, ak sa v automatizovanom systéme merania nevykonáva údržba alebo nevyskytuje porucha. Odpadové plyny v zmysle vymedzenia v článku 57 bodu 2 smernice 2010/75/EÚ. Typ farby, tlačovej farby alebo iného náterového materiálu, v ktorých sú obsiahnuté rozpúšťadlá alebo ich časť nahradené vodou. Pri konzervácii dreva a drevených výrobkov sa tento pojem vzťahuje na typ chemikálií na úpravu. Činnosti, ktorých účelom je ochrániť drevo a drevené výrobky pred škodlivými účinkami húb a plesní, baktérií, hmyzu, vody, poveternostných vplyvov alebo ohňa; zabezpečiť dlhodobé zachovanie štrukturálnej integrity a zlepšiť odolnosť dreva a drevených výrobkov.

26 L 414/24 SK Znečisťujúce látky a parametre Použitý pojem Vymedzenie pojmu AOX CO ChSK Chróm DMF TZL (tuhé znečisťujúce látky) F - Šesťmocný chróm HOI IPA Nikel Absorbovateľné organicky viazané halogény vyjadrené ako Cl, zahŕňajú absorbovateľný organicky viazaný chlór, bróm a jód. Oxid uhoľnatý Chemická spotreba kyslíka. Množstvo kyslíka potrebné na celkovú chemickú oxidáciu organickej hmoty na oxid uhličitý pomocou dichrómanu. ChSK je ukazovateľom hmotnostnej koncentrácie organických zlúčenín. Chróm vyjadrený ako Cr, zahŕňa všetky anorganické a organické zlúčeniny chrómu, rozpustené alebo viazané na častice. N,N-dimetylformamid Celkový obsah tuhých častíc (vo vzduchu) Fluoridy Šesťmocný chróm vyjadrený ako Cr(VI), zahŕňa všetky zlúčeniny chrómu, v ktorých je chróm v oxidačnom stave +6 (rozpustené alebo viazané na častice). Index uhľovodíkového oleja. Celkové množstvo zlúčenín extrahovateľných uhľovodíkovým rozpúšťadlom (vrátane dlhoreťazcových alebo rozvetvených alifatických, alicyklických, aromatických alebo alkylsubstituovaných aromatických uhľovodíkov) Izopropylalkohol: 2-propanol (takisto pod názvom izopropanol) Nikel vyjadrený ako Ni, zahŕňa všetky anorganické a organické zlúčeniny niklu, rozpustené alebo viazané na častice. NO X Celkové množstvo oxidu dusnatého (NO) a oxidu dusičitého (NO 2 ) vyjadrené ako NO 2 PAU TOC TVOC TSS VOC Zinok Polycyklické aromatické uhľovodíky Celkový organický uhlík vyjadrený ako C (vo vode) Celkový obsah prchavého organického uhlíka, vyjadrený ako C (vo vzduchu) Celkový obsah nerozpustných látok. Hmotnostná koncentrácia všetkých nerozpustných látok (vo vode) nameraná filtráciou cez filtre zo sklenených vlákien a gravimetriou Prchavá organická zlúčenina v zmysle vymedzenia v článku 3 bode 45 smernice 2010/75/EÚ Zinok vyjadrený ako Zn, zahŕňa všetky anorganické a organické zlúčeniny zinku, rozpustené alebo viazané na častice. SKRATKY Na účely týchto záverov o BAT sa uplatňujú tieto skratky: Skratka Vymedzenie pojmu BPR DWI Nariadenie o biocídnych výrobkoch [nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 528/2012 z 22. mája 2012 o sprístupňovaní biocídnych výrobkov na trhu a ich používaní Ú. v. ES L 167, , s. 1]. Lisované s vytvarovanými stenami (druh plechoviek v odvetví kovových obalov)

27 SK L 414/25 Skratka Vymedzenie pojmu EMS IED IR LEL OTNOC STS UV WPC Systém environmentálneho manažérstva Smernica o priemyselných emisiách (2010/75/EÚ) Infračervené Dolný limit výbušnosti najnižšia koncentrácia (percentuálny podiel) plynu alebo pary vo vzduchu, ktorá pri výskyte zdroja vzplanutia môže spôsobiť požiar. Koncentrácie pod úrovňou LEL sú príliš riedke na to, aby horeli. Označuje sa aj ako dolný limit horľavosti (LFL). Iné ako bežné prevádzkové podmienky Povrchová úprava s použitím organických rozpúšťadiel Ultrafialový Konzervácia dreva a drevených výrobkov pomocou chemikálií VŠEOBECNÉ ÚVAHY Najlepšie dostupné techniky Techniky uvedené a opísané v týchto záveroch o BAT nie sú normatívne ani úplné. Na zabezpečenie minimálne ekvivalentnej úrovne ochrany životného prostredia možno použiť aj iné techniky. Pokiaľ nie je uvedené inak, tieto závery o BAT sú platné všeobecne. Rozsahy úrovne emisií súvisiace s najlepšími dostupnými technikami (BAT-AEL) BAT-AEL, pokiaľ ide o celkové a fugitívne emisie VOC Pokiaľ ide o celkové emisie VOC, rozsahy úrovne emisií súvisiace s najlepšími dostupnými technikami (BAT-AEL) sa v týchto záveroch o BAT uvádzajú: ako konkrétne zaťaženie emisiami vypočítané ako ročné priemery vydelením celkových emisií VOC (vypočítaných na základe hmotnostnej bilancie rozpúšťadla) parametrom výrobných vstupov (alebo výrobnej kapacity) závisiacim od sektora alebo ako percentuálny podiel vstupu v podobe rozpúšťadla vypočítaný ako ročné priemery na základe časti 7 ods. 3 písm. b) bodu i) prílohy VII k smernici 2010/75/EÚ. Pokiaľ ide o fugitívne emisie VOC, rozsahy úrovne emisií súvisiace s najlepšími dostupnými technikami (BAT-AEL) sa v týchto záveroch o BAT uvádzajú ako percentuálny podiel vstupu v podobe rozpúšťadla vypočítaný ako ročné priemery na základe časti 7 ods. 3 písm. b) bodu i) prílohy VII k smernici 2010/75/EÚ. BAT-AEL a orientačné rozsahy úrovne emisií v prípade emisií v odpadových plynoch Rozsahy úrovne emisií súvisiace s najlepšími dostupnými technikami (BAT-AEL) a orientačné rozsahy úrovne emisií v prípade emisií v odpadových plynoch, ktoré sa uvádzajú v týchto záveroch o BAT, sa týkajú koncentrácií vyjadrených ako hmotnosť uvoľňovanej látky na objem odpadového plynu za týchto štandardných podmienok: suchý plyn pri teplote 273,15 K a tlaku 101,3 kpa, bez korekcie na obsah kyslíka, a vyjadrujú sa v jednotke mg/nm 3. Pri priemerovaných obdobiach BAT-AEL a orientačných rozsahoch úrovne emisií v prípade emisií v odpadových plynoch platí toto vymedzenie pojmov. Druh merania Priemerované obdobie Vymedzenie pojmu Kontinuálne denný priemer priemer za obdobie jedného dňa na základe platných hodinových alebo polhodinových priemerov

28 L 414/26 SK Druh merania Priemerované obdobie Vymedzenie pojmu Periodické priemer za obdobie odoberania vzoriek priemerná hodnota troch po sebe nasledujúcich meraní, pričom každé z nich trvá aspoň 30 minút ( 1 ) ( 1 ) Ak pri niektorom parametri vzhľadom na obmedzenia pri odbere vzoriek alebo analytické obmedzenia a/alebo z dôvodu prevádzkových podmienok nie je vhodný 30-minútový odber vzoriek/meranie a/alebo priemer z troch po sebe idúcich meraní, môže sa uplatniť reprezentatívnejší postup odberu vzoriek/merania. BAT-AEL, pokiaľ ide o emisie do vody Rozsahy úrovne emisií súvisiace s najlepšími dostupnými technikami (BAT-AEL), pokiaľ ide o emisie do vody, ktoré sa uvádzajú v týchto záveroch o BAT, sa vzťahujú na koncentrácie (hmotnosť uvoľňovanej látky na objem vody) vyjadrené v mg/l. Priemerované obdobia súvisiace s BAT-AEL sa vzťahujú na niektorý z týchto dvoch prípadov: v prípade nepretržitého vypúšťania na denné priemerné hodnoty, t. j. súhrnné vzorky úmerné prietoku počas 24 hodín, v prípade diskontinuálneho vypúšťania na priemerné hodnoty počas trvania vypúšťania merané ako súhrnné vzorky úmerné prietoku. Súhrnné vzorky úmerné času sa môžu použiť za predpokladu, že sa preukáže dostatočná stabilita prietoku. Alternatívnou možnosťou je odber náhodných vzoriek za predpokladu, že výtok je primerane zmiešaný a homogénny. Náhodné vzorky sa odoberajú v prípade, ak je vzorka nestabilná vzhľadom na meraný parameter. Všetky BAT-AEL, pokiaľ ide o emisie do vody, sa uplatňujú v mieste, v ktorom sa emisie vypúšťajú z prevádzky. Iné rozsahy úrovne environmentálnej výkonnosti Rozsahy úrovne špecifickej spotreby energie (energetickej efektívnosti) súvisiacej s najlepšími dostupnými technikami (BAT-AEPL) Rozsahy úrovne environmentálnej výkonnosti týkajúce sa špecifickej spotreby energie sa vzťahujú na ročné priemery vypočítané pomocou tejto rovnice: kde: spotreba energie: stupeň aktivity: celkové množstvo tepla (vygenerovaného v primárnych zdrojoch energie) a elektrickej energie, ktoré prevádzka spotrebuje, ako sa vymedzuje v pláne energetickej efektívnosti pozri BAT 19 a) vyjadrené v MWh/rok, celkové množstvo výrobkov, ktoré sa v prevádzke spracujú, alebo výrobná kapacita prevádzky vyjadrené v primeranej jednotke v závislosti od sektora (napr. kg/rok, m 2 /rok, natreté vozidlá/rok). Špecifické rozsahy úrovne spotreby vody súvisiace s najlepšími dostupnými technikami (BAT-AEPL) Rozsahy úrovne environmentálnej výkonnosti týkajúce sa špecifickej spotreby vody sa vzťahujú na ročné priemery vypočítané pomocou tejto rovnice: kde: spotreba vody: celkové množstvo vody spotrebované na činnosti vykonávané v prevádzke okrem recyklovanej a opätovne použitej vody, chladiacej vody používanej v prietokových systémoch chladenia, ako aj vody na sociálne účely, vyjadrené v l/rok alebo m 3 /rok,

29 SK L 414/27 stupeň aktivity: celkové množstvo výrobkov, ktoré sa v prevádzke spracujú, alebo výrobná kapacita prevádzky vyjadrené v primeranej jednotke v závislosti od sektora (napr. m 2 natretých zvitkov/rok, natreté vozidlá/rok, tisíc plechoviek/rok). Orientačné rozsahy úrovne špecifického množstva odpadu vyvezeného z lokality Orientačné rozsahy úrovne týkajúce sa špecifického množstva odpadu vyvezeného z lokality sa vzťahujú na ročné priemery vypočítané pomocou tejto rovnice: kde: množstvo odpadu vyvezeného z lokality: stupeň aktivity: celkové množstvo odpadu vyvezeného z lokality vyjadrené v kg/rok, celkové množstvo výrobkov spracovaných v prevádzke alebo výrobná kapacita prevádzky vyjadrené ako natreté vozidlá/rok. 1. ZÁVERY O NAJLEPŠÍCH DOSTUPNÝCH TECHNIKÁCH (BAT) POVRCHOVEJ ÚPRAVY POMOCOU ORGANICKÝCH ROZPÚŠŤADIEL 1.1. Všeobecné závery o BAT Systémy environmentálneho manažérstva BAT 1. Na zlepšenie celkovej environmentálnej výkonnosti spočívajú vo vypracovaní a zavedení systému environmentálneho manažérstva (EMS) zahŕňajúceho všetky tieto prvky: i) odhodlanosť, vedúce schopnosti a zodpovednosť manažmentu vrátane vyššieho manažmentu v súvislosti s vykonávaním účinného EMS; ii) iii) iv) analýza zahŕňajúca určenie kontextu organizácie, zistenie potrieb a očakávaní zainteresovaných strán, určenie charakteristických vlastností zariadenia súvisiacich s možnými rizikami pre životné prostredie (alebo zdravie ľudí), ako aj uplatniteľných právnych požiadaviek súvisiacich so životným prostredím; skoncipovanie environmentálnej politiky, ktorá zahŕňa neprestajné zlepšovanie environmentálnej výkonnosti zariadenia; vytýčenie cieľov a ukazovateľov výkonnosti v súvislosti s významnými environmentálnymi aspektmi vrátane záruky dodržiavania uplatniteľných právnych požiadaviek; v) plánovanie a vykonávanie potrebných postupov a činností (v prípade potreby aj vrátane nápravných a preventívnych opatrení) s cieľom dosiahnuť environmentálne ciele a zabrániť environmentálnym rizikám; vi) vii) viii) ix) určenie štruktúr, úloh a zodpovednosti pri environmentálnych aspektoch a cieľoch a poskytnutie potrebných finančných a ľudských zdrojov; zabezpečenie potrebných kompetencií a miery informovanosti zamestnancov, ktorých práca môže mať vplyv na environmentálnu výkonnosť zariadenia (napr. prostredníctvom poskytovania informácií a školení); vnútorná a vonkajšia komunikácia; podpora angažovanosti zamestnancov v postupoch dobrého environmentálneho manažérstva; x) zostavenie a udržiavanie manuálu pre manažment a písomných postupov na kontrolu činností s výrazným vplyvom na životné prostredie, ako aj relevantných záznamov;

30 L 414/28 SK xi) xii) xiii) xiv) xv) xvi) xvii) účinné prevádzkové plánovanie a kontrola procesov; vykonávanie primeraných programov údržby; havarijné plány a reakcie na núdzové situácie vrátane prevencie a/alebo zmierňovania nepriaznivých (environmentálnych) vplyvov núdzových situácií; pri návrhu nového zariadenia alebo prestavbe zariadenia alebo jeho časti zváženie environmentálnych vplyvov počas jeho životnosti, čo zahŕňa montáž, údržbu, prevádzku a vyradenie z prevádzky; vykonávanie programu monitorovania a merania; v prípade potreby možno nájsť informácie v referenčnej správe o monitorovaní emisií zo zariadení, na ktoré sa vzťahuje smernica o priemyselných emisiách, do vzduchu a vody; pravidelné vykonávanie referenčného porovnávania (benchmark) na úrovni odvetvia; pravidelný nezávislý (v prípade realizovateľnosti) vnútorný audit a pravidelný nezávislý externý audit s cieľom posúdiť environmentálnu výkonnosť a určiť, či sa EMS riadi plánovanými záväzkami a či sa správne zaviedol a udržiava; xviii) hodnotenie príčin nezrovnalostí, vykonávanie nápravných opatrení v reakcii na ne, preskúmavanie účinnosti nápravných opatrení a určenie toho, či dochádza a alebo prípadne môže dôjsť k podobným nezrovnalostiam; xix) xx) pravidelné preskúmavanie EMS a jeho pretrvávajúcej vhodnosti, primeranosti a účinnosti, ktoré vykonáva vyšší manažment; sledovanie a zohľadňovanie vývoja čistejších techník. Osobitne pri povrchovej úprave pomocou organických rozpúšťadiel je najlepšou dostupnou technikou zakomponovať do EMS aj tieto prvky: i) interakcia s kontrolou a zabezpečením kvality, ako aj aspekty týkajúce sa zdravia a bezpečnosti; ii) plánovanie znižovania environmentálnej stopy zariadenia, čo konkrétne zahŕňa: a) posudzovanie celkovej environmentálnej výkonnosti prevádzky (pozri BAT 2); b) zohľadňovanie prenosov znečistenia medzi jednotlivými zložkami životného prostredia, predovšetkým udržiavania náležitej rovnováhy medzi znižovaním emisií rozpúšťadiel a spotrebou energie (pozri BAT 19), vody (pozri BAT 20) a prírodných surovín (pozri BAT 6); c) znižovanie emisií VOC z procesov čistenia pozri BAT 9; iii) zahrnutie týchto prvkov: a) plán prevencie a kontroly únikov a úkapov pozri BAT 5 písm. a); b) systém posudzovania využívania prírodných zdrojov zameraný na používanie prírodných surovín s nízkym environmentálnym vplyvov a plán optimalizácie používania rozpúšťadiel v procese pozri BAT 3; c) hmotnostná bilancia rozpúšťadla pozri BAT 10; d) program údržby zameraný na znižovanie frekvencie a environmentálnych dôsledkov OTNOC pozri BAT 13;

31 SK L 414/29 e) plán energetickej efektívnosti pozri BAT 19 a); f) plán hospodárenia s vodami pozri BAT 20 a); g) plán nakladania s odpadmi pozri BAT 22 a); h) plán riadenia zápachu pozri BAT 23. Poznámka: V nariadení (ES) č. 1221/2009 sa stanovuje schéma EÚ pre environmentálne manažérstvo a audit (EMAS), ktorá slúži ako príklad EMS, ktorý je v súlade s týmito BAT. Použiteľnosť: Miera podrobnosti a formalizácie EMS bude spravidla závisieť od povahy, veľkosti a komplexnosti zariadenia, ako aj od rozsahu jeho možného negatívneho vplyvu na životné prostredie Celková environmentálna výkonnosť BAT 2. Na zlepšenie celkovej environmentálnej výkonnosti prevádzky, predovšetkým vzhľadom na emisie VOC a spotrebu energie, BAT spočívajú v: určení oblastí/úsekov/krokov procesu, ktoré najväčšou mierou prispievajú k emisiám VOC a spotrebe energie a vykazujú najväčší potenciál pre zlepšenie (pozri aj BAT 1); určení a vykonávaní opatrení na minimalizovanie emisií VOC a spotreby energie; pravidelnom preskúmaní (aspoň raz ročne) aktuálneho stavu a sledovaní vykonávania určených opatrení Výber prírodných surovín BAT 3. Na zabránenie negatívnemu vplyvu použitých prírodných surovín na životné prostredie alebo jeho zmiernenie spočívajú BAT v používaní oboch techník uvedených v tejto časti. Technika Opis Použiteľnosť a) Používanie prírodných surovín s malým vplyvom na životné prostredie Ako súčasť EMS (pozri BAT 1) systematické hodnotenie nepriaznivých environmentálnych vplyvov používaných materiálov (predovšetkým látok, ktoré sú karcinogénne, mutagénne a poškodzujúce reprodukciu, ako aj látok vzbudzujúcich veľmi veľké obavy) a ich nahrádzanie inými látkami, ktoré nemajú vplyv na životné prostredie a zdravie alebo ho majú nižší, vždy, keď to je možné, pričom treba zohľadniť požiadavky na kvalitu výrobku alebo jeho špecifikácie. Všeobecne použiteľná technika. Rozsah (napr. miera podrobnosti) a povaha hodnotenia budú vo všeobecnosti závisieť od povahy, veľkosti a zložitosti prevádzky, ako aj od rozsahu jej možného negatívneho vplyvu na životné prostredie, ako aj typu a množstva použitých surovín. b) Optimalizácia používania rozpúšťadiel v procese Optimalizácia používania rozpúšťadiel v procese prostredníctvom plánu riadenia (ako súčasti EMS pozri BAT 1) zameraná na určenie a vykonávanie nevyhnutných opatrení (napr. dávkovanie farieb, optimalizácia rozprašovania). Všeobecne použiteľná technika.

32 L 414/30 SK BAT 4. Na zníženie spotreby rozpúšťadiel, emisií VOC a celkového negatívneho vplyvu použitých prírodných surovín na životné prostredie spočívajú v používaní jednej z techník uvedených v tejto časti alebo ich kombinácie. Technika Opis Použiteľnosť a) Používanie farieb/ náterov/lakov/ tlačových farieb/lepidiel na báze rozpúšťadiel s vysokým podielom tuhých látok Používanie farieb, náterov, tekutých tlačových farieb, lakov a lepidiel s nízkym obsahom rozpúšťadla a zvýšeným obsahom tuhých látok b) Používanie farieb/ náterov/tlačových farieb/lakov a lepidiel na báze vody Používanie farieb, náterov, tekutých tlačových farieb, lakov a lepidiel, v ktorých je organické rozpúšťadlo čiastočne nahradené vodou. c) d) e) Používanie farieb/ náterov/tlačových farieb/lakov a lepidiel vypaľovaných žiarením Používanie dvojzložkových lepidiel bez rozpúšťadiel Používanie tavných lepidiel Používanie farieb, náterov, tekutých tlačových farieb, lakov a lepidiel vhodných na postup vypaľovania prostredníctvom aktivácie špecifických chemických skupín UV alebo IR žiarením alebo rýchlymi elektrónmi, bez tepla a bez emisií VOC Používanie dvojzložkových lepidiel, ktoré tvorí živica a vytvrdzovač, bez rozpúšťadiel. Používanie náterov s lepidlami vyrobených extrúziou syntetických kaučukov, uhľovodíkových živíc a rôznych prídavných látok za horúca, nepoužívajú sa žiadne rozpúšťadlá. Voľba techniky povrchovej úpravy môže byť obmedzená typom činnosti, typom a tvarom podkladu, požiadavkami na kvalitu výrobku, ako aj potrebou zabezpečiť, aby použité suroviny, techniky aplikovania náteru, techniky sušenia/vypaľovania a systémy čistenia odplynu boli vzájomne kompatibilné. f) Používanie práškových náterov Používanie náterov bez rozpúšťadiel, ktoré sa nanášajú ako jemne rozdelený prášok a vypaľujú v peci. g) Používanie laminátovej vrstvy na natieranie plechových zvitkov a pásov Používanie polymérových filmov aplikovaných na zvitky alebo pásy s cieľom vytvoriť estetické alebo funkčné vlastnosti, čo znižuje počet potrebných vrstiev náteru. h) Používanie látok, ktoré nie sú VOC alebo sú VOC s nižšou prchavosťou. Nahradenie vysokoprchavých VOC inými látkami obsahujúcimi organické zlúčeniny, ktoré nie sú VOC alebo sú VOC s nižšou prchavosťou (napr. estery).

33 SK L 414/ Skladovanie prírodných surovín a manipulácia s nimi BAT 5. Na zabránenie fugitívnym emisiám VOC alebo ich zníženie počas skladovania materiálov obsahujúcich rozpúšťadlá a/alebo nebezpečných materiálov a počas manipulácie s nimi spočívajú v uplatňovaní zásad dobrého hospodárenia pomocou využívania všetkých techník uvedených v tejto časti. Techniky riadenia Technika Opis Použiteľnosť a) Zostavenie a vykonávanie plánu prevencie a kontroly únikov a úkapov Plán prevencie a kontroly únikov a úkapov je súčasťou EMS (pozri BAT 1) a zahŕňa okrem iného tieto prvky: plán riešenia incidentov v danej lokalite v prípade úkapov malého a veľkého objemu, určené úlohy a zodpovednosti dotknutého personálu, záruka, že zamestnanci majú vybudované povedomie o životnom prostredí a absolvovali školenia o prevencii/riešení incidentov súvisiacich s úkapmi, určenie oblastí rizika úkapov a/alebo únikov nebezpečných materiálov a zostavenie rebríčka podľa miery rizika, v týchto určených oblastiach záruka dostupnosti vhodných zachytávacích systémov (napr. nepriepustné podlahy), určenie vhodného zariadenia na zachytávanie úkapov a čistenie a pravidelná záruka jeho dostupnosti, dobrej prevádzkyschopnosti a umiestnenia v blízkosti bodov, kde k takýmto incidentom môže dôjsť, usmernenia k nakladaniu s odpadom na zaobchádzanie s odpadom vznikajúcim pri kontrole úkapov, pravidelné (minimálne raz za rok) inšpekcie skladovacích a prevádzkových priestorov, testovanie a kalibrácia zariadenia na zisťovanie únikov z ventilov, tesnenia, prírub atď. a ich rýchla oprava (pozri BAT 13). Všeobecne použiteľná technika. Rozsah (napr. miera podrobnosti) plánu bude vo všeobecnosti závisieť od povahy, veľkosti a zložitosti zariadenia, ako aj typu a množstva používaného materiálu. Techniky skladovania b) Utesnenie alebo zakrytie nádob a ohraničených skladovacích priestorov Skladovanie rozpúšťadiel, nebezpečných materiálov, odpadu z rozpúšťadiel a odpadu z čistiacich materiálov v utesnených alebo zakrytých nádobách vhodných na použitie pri súvisiacom riziku a skonštruovaných tak, aby sa minimalizovali emisie. Priestory na skladovanie nádob sú ohraničené a majú dostatočnú kapacitu. Všeobecne použiteľná technika. c) Minimalizácia skladovania nebezpečných materiálov vo výrobných priestoroch Nebezpečné materiály sa vo výrobných priestoroch nachádzajú len v množstvách potrebných na samotnú výrobu; väčšie množstvá sa skladujú osobitne.

34 L 414/32 SK Technika Opis Použiteľnosť Techniky čerpania a narábania s kvapalinami d) e) f) g) Techniky na zabránenie únikom a úkapom pri čerpaní Techniky na zabránenie pretekaniu pri čerpaní Zachytávanie pár VOC počas dodávok materiálov obsahujúcich rozpúšťadlá Zadržanie úkapov a/ alebo rýchle zachytávanie pri manipulácii s materiálmi obsahujúcimi rozpúšťadlá Únikom a úkapom sa predchádza pomocou čerpadiel a tesnení, ktoré sú vhodné pri materiáli, s ktorým sa narába, a ktoré zaručujú náležitú nepriepustnosť. Patrí sem vybavenie ako bezupchávkové čerpadlo s obtekaným rotorom, čerpadlo s magnetickou spojkou, čerpadlá s viacerými mechanickými upchávkami a chladiacim alebo tlmiacim systémom, čerpadlá s viacerými mechanickými upchávkami a upchávkami nevlhnúcimi v danom prevádzkovom prostredí, membránové čerpadlá alebo dúchadlové čerpadlá. Zahŕňajú napríklad zabezpečenie, že: operácie čerpania sa vykonávajú pod dohľadom, v prípade väčších objemov sú nádrže na skladovanie vybavené akustickým a/alebo optickým poplašným zariadením so signalizáciou vysokej hladiny a v prípade potreby uzatváracími systémami. Pri dodávkach voľne ložených materiálov obsahujúcich rozpúšťadlá (napr. pri plnení alebo vypúšťaní nádrží) sa pary uvoľňované z nádoby, ktorá sa plní, zachytávajú, a to spravidla spätným odvodom vzdušniny. Pri manipulácii s materiálmi obsahujúcimi rozpúšťadlá v nádržiach sa prípadným úkapom bráni zachytávaním, napr. používaním vozíkov, paliet a/alebo stojanov vybavených zachytávacími zariadeniami (napr. zachytávacie vane) a/alebo rýchlym zachytením pomocou absorpčných materiálov. Všeobecne použiteľná technika. Táto technika nemusí byť použiteľná pri rozpúšťadlách s nízkym tlakom pár alebo z dôvodu nákladov. Všeobecne použiteľná technika Distribúcia prírodných surovín BAT 6. Na zníženie spotreby prírodných surovín a emisií VOC spočívajú BAT v použití jednej z techník uvedených v tejto časti alebo ich kombinácie. a) b) c) Technika Opis Použiteľnosť Centralizované dodávky materiálov obsahujúcich VOC (napr. tlačových farieb, náterov, lepidiel, čistiacich prostriedkov) Pokročilé systémy namiešavania farieb Dodávky materiálov obsahujúcich VOC (napr. tlačových farieb, náterov, lepidiel, čistiacich prostriedkov) do priestorov, kde sa aplikujú, pomocou uzavretého systému Dodávky materiálov obsahujúcich VOC (napr. tlačových farieb, náterov, lepidiel, čistiacich prostriedkov) do priestorov, kde sa aplikujú, prostredníctvom priamych potrubí vybavených okrúhlymi kovovými časťami na uchytenie a utesnenie potrubia vrátane čistenia systémov, napríklad pomocou hĺbkového čistenia čistiacim ježkom alebo stlačeného vzduchu. Počítačovo ovládané namiešavacie vybavenie používané na dosiahnutie žiadanej farby/náteru/ tlačovej farby/lepidla. Pri častej výmene tlačových farieb/farieb/náterov/ lepidiel a rozpúšťadiel alebo na použitie v malom rozsahu, dodávky tlačových farieb, farieb, náterov, lepidiel a rozpúšťadiel z malých prepravných nádob umiestnených v blízkosti priestorov, kde sa predmetné materiály aplikujú, pomocou uzavretého systému. Táto technika nemusí byť použiteľná pri častej výmene tlačových farieb/ farieb/náterov/lepidiel alebo rozpúšťadiel. Všeobecne použiteľná technika.

35 SK L 414/33 Technika Opis Použiteľnosť d) Automatizácia zmeny farby Automatizovaná zmena farby a čistenie linky tlačovej farby/farby/náteru so zachytávaním rozpúšťadla. e) Zoskupovanie farieb Modifikácia poradia výrobkov, aby sa dosiahli veľké série rovnakej farby. f) Jemný preplach pri striekaní Dopĺňanie novej farby do striekacej pištole bez toho, aby sa pred tým prepláchla Aplikácia náteru BAT 7. Na zníženie spotreby prírodných surovín a zmiernenie celkového negatívneho vplyvu procesu aplikovania náteru na životné prostredie spočívajú v používaní jednej z techník uvedených v tejto časti alebo ich kombinácie. Technika Opis Použiteľnosť Techniky aplikovania inak než striekaním a) Nanášanie valcom/valčekmi Aplikovanie, pri ktorom sa tekutý náter nanáša alebo odmeriava na pohyblivý pás pomocou valčekov. Technika použiteľná len pri plochých podkladoch ( 1 ). b) Stierací nôž (rakla) nad valčekom Náter sa na podklad nanáša cez medzeru medzi stieracím nožom (raklou) a valčekom. Na konci podkladu sa prebytočný náter zotrie. Všeobecne použiteľná technika ( 1 ). c) Aplikovanie náteru na zvitky bez oplachovania (schnutie na mieste) Aplikovanie náterových hmôt, pri ktorých nie je potrebné ďalšie opláchnutie vodou, pomocou navaľovacích strojov (chemických natieracích strojov) alebo stierkových natieracích strojov. Všeobecne použiteľná technika ( 1 ). d) Náter clonou Obrobky prechádzajú prúdom laminárneho filmu náteru, ktorý prúdi z vyššie umiestnenej nádrže. Technika použiteľná len pri plochých podkladoch ( 1 ). e) Kataforéza (e-coat) Čiastočky farby rozptýlené v roztoku na báze vody sa nanášajú na ponorené podklady za pôsobenia elektrického poľa (elektroforetické nanášanie). Technika použiteľná len pri kovových podkladoch ( 1 ). f) Nanášanie ponorom Obrobky sa dopravujú dopravníkovými systémami do uzavretého kanála, ktorý sa následne zaleje náterovým materiálom prostredníctvom vstrekovacích trubíc. Prebytočný materiál sa zbiera a opätovne používa. Všeobecne použiteľná technika ( 1 ). g) Dvojvrstvové tlakové nanášanie Potlačený podklad sa spojí s teplým skvapalneným plastovým filmom a následne schladí. Tento film nahrádza potrebnú dodatočnú náterovú vrstvu. Môže sa použiť medzi dvoma rôznymi vrstvami rozličných nosných látok a slúžiť ako lepidlo. Technika nie je použiteľná v prípadoch, keď je potrebná vysoká pevnosť väzby alebo odolnosť voči sterilizačnej teplote ( 1 ).

36 L 414/34 SK Technika Opis Použiteľnosť Techniky rozprašovania pri striekaní h) Bezvzduchové striekanie s použitím tvarovacieho vzduchu Prúd vzduchu (tvarovací vzduch) sa používa na úpravu striekacieho kužeľa bezvzduchovej striekacej pištole. Všeobecne použiteľná technika ( 1 ). i) Pneumatické rozprašovanie pomocou inertných plynov Pneumatické aplikovanie farby pomocou stlačených inertných plynov (napr. dusík, oxid uhličitý). Technika nemusí byť použiteľná pri nanášaní náteru na drevené povrchy ( 1 ). j) Vysokoobjemové nízkotlakové (HVLP) rozprašovanie Rozprašovanie farby v rozstrekovej dýze prostredníctvom zmiešania farby s veľkým objemom vzduchu s nízkym tlakom (max. 1,7 bar). Striekacie pištole HVLP vykazujú efektívnosť prenosu farby > 50 %. k) Elektrostatické rozprašovanie (úplne automatizované) Rozprašovanie vysokorýchlostnými rotačnými kotúčmi a rotačnými zvonmi a tvarovanie striekaného prúdu pomocou elektrostatických polí a tvarovacieho vzduchu. Všeobecne použiteľná technika ( 1 ). l) Elektrostaticky podporované vzduchové alebo bezvzduchové striekanie Tvarovanie striekaného prúdu pneumatického alebo bezvzduchového rozprašovania elektrostatickým poľom. Elektrostatické striekacie pištole vykazujú efektívnosť prenosu farby > 60 %. Nepohyblivé elektrostatické metódy vykazujú efektívnosť prenosu farby až do > 75 %. m) Horúce striekanie Pneumatické rozprašovanie s horúcim vzduchom alebo zahriatou farbou. Technika nemusí byť použiteľná pri častej zmene farieb ( 1 ). n) Aplikovanie náteru na zvitky metódou striekanie, stieranie a oplach Na aplikovanie čistiacich prostriedkov, prvotnej úpravy a na oplachovanie sa používajú nástreky. Po nastriekaní sa používajú stierky, aby sa minimalizovalo stekanie nastriekaných prípravkov, po čom nasleduje oplachovanie. Všeobecne použiteľná technika ( 1 ). Automatizácia aplikovania postrekom o) Robotická aplikácia p) Strojová aplikácia Robotická aplikácia náterov a tesniacich prostriedkov na vnútorné a vonkajšie plochy. Používanie farbiacich strojov na manipuláciu s hlavicou/striekacou pištoľou/dýzou. Všeobecne použiteľná technika ( 1 ). ( 1 ) Voľba techniky aplikovania môže byť obmedzená v prevádzkach s nízkou výrobnou kapacitou a/alebo vysokou rozmanitosťou výrobkov, ako aj typom a tvarom podkladu, požiadavkami na kvalitu výrobku a potrebou zabezpečiť, aby použité materiály, techniky aplikovania náteru, techniky sušenia/vypaľovania a systémy čistenia odplynu boli vzájomne kompatibilné.

37 SK L 414/ Sušenie/vypaľovanie BAT 8. Na zníženie spotreby energie a zmiernenie celkového negatívneho vplyvu procesov sušenia/ vypaľovania na životné prostredie spočívajú v používaní jednej z techník uvedených v tejto časti alebo ich kombinácie. Technika Opis Použiteľnosť a) Konvekčné sušenie/ vypaľovanie inertným plynom Inertný plyn (dusík) sa zohrieva v peci, čo umožňuje zvýšenie koncentrácie v rozpúšťadle nad úroveň LEL. Je možné dosiahnuť koncentráciu dusíka v rozpúšťadle > g/m 3. Technika nie je použiteľná, ak je potrebné sušičky pravidelne otvárať ( 1 ). b) Indukčné sušenie/vypaľovanie Priame (integrované) tepelné vypaľovanie alebo sušenie elektromagnetickými induktormi, ktoré generujú teplo vnútri kovového obrobku prostredníctvom oscilujúceho magnetického poľa. Technika použiteľná len pri kovových podkladoch ( 1 ). c) Mikrovlnné a vysokofrekvenčné sušenie Sušenie mikrovlnným alebo vysokofrekvenčným žiarením. Technika použiteľná len v prípade náterov na báze vody a tlačových farieb a nekovových podkladov ( 1 ). d) Vypaľovanie žiarením Vypaľovanie žiarením sa aplikuje na základe živíc a reaktívnych rozpúšťadiel (monomérov), ktoré reagujú na vystavenie žiareniu: infračervenému (IR), ultrafialovému (UV) alebo vysokoenergetickým elektrónovým lúčom (EB). Technika použiteľná len pri špecifických náteroch a tlačových farbách ( 1 ). e) Kombinované konvekčné/infračervené (IR) sušenie Sušenie mokrého povrchu kombináciou cirkulujúceho horúceho vzduchu (konvekcia) a infračerveného ohrievača. Všeobecne použiteľná technika ( 1 ). f) Konvekčné sušenie/ vypaľovanie kombinované s rekuperáciou tepla Teplo z odplynov sa rekuperuje [pozri BAT 19 písm. e)] a používa na predhriate vstupného vzduchu v konvekčnej sušičke/peci na vypaľovanie. Všeobecne použiteľná technika ( 1 ). ( 1 ) Voľba techniky sušenia/vypaľovania môže byť obmedzená typom a tvarom podkladu, požiadavkami na kvalitu výrobku a potrebou zabezpečiť, aby použité materiály, techniky aplikovania náteru, techniky sušenia/vypaľovania a systémy čistenia odplynu boli vzájomne kompatibilné.

38 L 414/36 SK Čistenie BAT 9. Na zníženie množstva emisií VOC z postupov čistenia spočívajú v minimalizácii miery používania čistiacich prostriedkov na báze rozpúšťadiel a v používaní kombinácie techník uvedených v tejto časti. Technika Opis Použiteľnosť a) Ochrana priestorov, kde sa vykonáva striekanie, a ich vybavenia Priestory, kde sa nátery aplikujú, a vybavenie na túto činnosť (napr. steny striekacej kabíny a roboty) náchylné na prestreky a pokvapkanie atď. sa zakrývajú látkovými poťahmi alebo jednorazovými fóliami, ak ide o fólie, ktoré sa neroztrhnú a neopotrebujú. b) Odstránenie tuhých látok pred úplným čistením Tuhé látky sa odstraňujú v (suchej) koncentrovanej forme, spravidla ručne, pomocou malého množstva čistiaceho rozpúšťadla alebo bez použitia čistiacich rozpúšťadiel. Tým sa redukuje množstvo materiálu, ktoré treba odstrániť pomocou rozpúšťadla a/alebo vody v nasledujúcich fázach čistenia, a teda aj množstvo používaného rozpúšťadla a/ alebo vody. c) Ručné čistenie impregnovanými utierkami Utierky impregnované čistiacimi prostriedkami sa používajú na ručné čistenie. Predmetné čistiace prostriedky môžu byť na báze rozpúšťadiel, rozpúšťadiel s nízkou prchavosťou alebo bez rozpúšťadiel. d) Používanie čistiacich prostriedkov s nízkou prchavosťou e) Čistenie na báze vody Používanie rozpúšťadiel s nízkou prchavosťou ako čistiacich prostriedkov na manuálne a automatizované čistenie s vysokým čistiacim účinkom. Na čistenie sa používajú detergenty na základe vody alebo rozpúšťadlá miešateľné s vodou (napr. alkoholy alebo glykoly). Voľba techník čistenia môže byť obmedzená typom procesu, podkladom alebo vybavením, ktoré sa majú čistiť, a typom kontaminácie. f) Uzavreté práčky Automatické dávkové čistenie/odmasťovanie dielov lisov/strojov v uzavretých práčkach. Prebieha pomocou buď: a) organických rozpúšťadiel (s odsávaním vzduchu, po ktorom nasleduje znižovanie emisií VOC a/alebo zhodnotenie použitých rozpúšťadiel) (pozri BAT 15) alebo b) rozpúšťadiel bez VOC alebo c) alkalických čistiacich prostriedkov (s externou alebo internou úpravou odpadovej vody). g) Čistenie so zhodnotením rozpúšťadla Zachytávanie, skladovanie a ak možno, opätovné použitie rozpúšťadiel použitých na čistenie striekacích pištolí/aplikátorov a liniek medzi zmenami farby. h) Čistenie vysokotlakovým vodným lúčom Systémy vysokotlakových vodných lúčov a bikarbonátu sodného alebo podobné systémy sa používajú na automatizované dávkové čistenie dielov lisov/strojov.

39 SK L 414/37 Technika Opis Použiteľnosť i) Čistenie ultrazvukom Čistenie v kvapaline pomocou vysokofrekvenčných vibrácií s cieľom uvoľniť prilepenú kontamináciu. j) Čistenie suchým ľadom (CO 2 ) Čistenie dielov strojov a kovových alebo plastových podkladov prostredníctvom otryskávania CO 2 v podobe vločiek alebo snehu. k) Čistenie otryskávaním plastom Nadbytočná farba sa z upínania panelov a nosičov karosérie odstraňuje otryskávaním plastovými časticami Monitorovanie Hmotnostná bilancia rozpúšťadla BAT 10. spočíva v monitorovaní celkových a fugitívnych emisií VOC na základe zostavenia hmotnostnej bilancie vstupujúcich a vystupujúcich rozpúšťadiel v prevádzke minimálne raz každý rok, a to podľa vymedzenia v časti 7 ods. 2 prílohy VII k smernici 2010/75/EÚ, a v minimalizovaní neistoty vzhľadom na údaje hmotnostnej bilancie rozpúšťadiel pomocou všetkých techník uvedených v tejto časti. Technika Opis a) Úplné určenie a kvantifikácia relevantných vstupujúcich a vystupujúcich rozpúšťadiel vrátane súvisiacej neistoty To zahŕňa: určenie a zdokumentovanie vstupov a výstupov (napr. emisií v odpadových plynoch, emisií z každého zdroja fugitívnych emisií, vystupujúcich rozpúšťadiel v odpade), opodstatnenú kvantifikáciu každého relevantného vstupujúceho a vystupujúceho rozpúšťadla a zaznamenávanie použitej metodiky (napr. meranie, výpočet pomocou emisných faktorov, odhad na základe prevádzkových parametrov), určenie hlavných zdrojov neistoty pri predmetnej kvantifikácii a vykonávanie nápravných opatrení na zníženie miery neistoty, pravidelnú aktualizáciu údajov o vstupujúcich a vystupujúcich rozpúšťadlách. b) Zavedenie a používanie systému sledovania rozpúšťadiel Účelom systému sledovania rozpúšťadiel je udržiavať kontrolu nad použitými aj nepoužitými množstvami rozpúšťadiel (napr. váženie nepoužitých množstiev vrátených do skladovacích priestorov z priestorov, kde sa aplikujú). c) Monitorovanie zmien, ktoré môžu ovplyvniť neistotu vzhľadom na údaje hmotnostnej bilancie rozpúšťadiel Zaznamenávajú sa všetky zmeny, ktoré by mohli ovplyvniť neistotu vzhľadom na údaje hmotnostnej bilancie rozpúšťadiel, napr.: porucha systémov čistenia odplynu: zaznamenáva sa dátum a trvanie, zmeny, ktoré môžu ovplyvniť mieru prúdenia vzduchu/plynu, napr.: výmena ventilátorov, pohonných kotúčov, motorov: zaznamenáva sa dátum a typ zmeny. Použiteľnosť Miera podrobnosti hmotnostnej bilancie rozpúšťadiel bude zodpovedať povahe, veľkosti a zložitosti zariadenia, ako aj rozsahu jeho možných vplyvov na životné prostredie, ako aj typu a množstvu používaného materiálu.

40 L 414/38 SK Emisie v odpadových plynoch BAT 11. spočívajú v monitorovaní emisií v odpadových plynoch prinajmenšom v intervaloch uvedených v tejto časti a v súlade s normami EN. Ak normy EN nie sú k dispozícii, spočívajú v používaní normy ISO, vnútroštátnych alebo iných medzinárodných noriem, ktoré zabezpečujú získanie údajov rovnocennej odbornej kvality. Látka/ parameter Sektory/zdroje Norma (normy) Minimálna frekvencia monitorovania Monitorovanie súvisiace s natieranie vozidiel nanášanie nástrekom natieranie iných kovových a plastových povrchov nanášanie nástrekom TZL natieranie lietadiel príprava (napr. obrusovanie, otryskávanie) a nanášanie náterov EN raz ročne ( 1 ) BAT 18 natieranie a potlač kovových obalov nanášanie nástrekom natieranie drevených povrchov príprava a nanášanie náteru TVOC všetky sektory akýkoľvek výduch so zaťažením TVOC < 10 kg C/h akýkoľvek výduch so zaťažením TVOC 10 kg C/h EN raz ročne ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) všeobecné normy EN ( 4 ) kontinuálne BAT 14, BAT 15 DMF natieranie textílií, fólií a papiera ( 5 ) k dispozícii nie je žiadna norma EN ( 6 ) raz za tri mesiace ( 1 ) BAT 15 NO X termické čistenie odplynov EN raz ročne ( 7 ) BAT 17 CO termické čistenie odplynov EN raz ročne ( 7 ) BAT 17 ( 1 ) Merania sa v možnom rozsahu vykonávajú vo fáze s najvyššími očakávanými emisiami za bežných prevádzkových podmienok. ( 2 ) Ak je zaťaženie emisiami TVOC nižšie ako 0,1 kg C/h alebo v prípade neznižovaného a stabilného zaťaženia emisiami TVOC nižšieho ako 0,3 kg C/h možno frekvenciu monitorovania znížiť na raz za tri roky alebo meranie možno nahradiť výpočtom, pričom podmienkou je, aby sa zabezpečili údaje s rovnocennou vedeckou kvalitou. ( 3 ) Pri termickom čistení odplynov sa teplota v spaľovacej komore meria nepretržite. Proces je kombinovaný s výstražným systémom pre prípady, ak sú teploty mimo optimalizovaného teplotného rozpätia. ( 4 ) Všeobecné normy EN pre nepretržité meranie sú EN , EN , EN a EN ( 5 ) Monitorovanie sa vykonáva len vtedy, ak sa v procese používa DMF. ( 6 ) Ak nie je k dispozícii norma EN, meranie zahŕňa DMF obsiahnutý v kondenzovanej fáze. ( 7 ) Ak je v prípade výduchu zaťaženie emisiami TVOC nižšie ako 0,1 kg C/h, frekvenciu monitorovania možno znížiť na raz za tri roky.

41 SK L 414/ Emisie do vody BAT 12. spočívajú v monitorovaní emisií do vody prinajmenšom v intervaloch uvedených v tejto časti a v súlade s normami EN. Ak normy EN nie sú k dispozícii, spočívajú v používaní normy ISO, vnútroštátnych alebo iných medzinárodných noriem, ktoré zabezpečujú získanie údajov rovnocennej odbornej kvality. Látka/ parameter Sektor Norma (normy) Minimálna frekvencia monitorovania Monitorovanie súvisiace s natieranie vozidiel TSS ( 1 ) natieranie zvitkov EN 872 natieranie a potlač kovových obalov (len v prípade plechoviek DWI) natieranie vozidiel ChSK ( 1 ) ( 4 ) natieranie zvitkov natieranie a potlač kovových obalov (len v prípade plechoviek DWI) nie je k dispozícii žiadna norma EN natieranie vozidiel TOC ( 1 ) ( 4 ) natieranie zvitkov EN 1484 natieranie a potlač kovových obalov (len v prípade plechoviek DWI) Cr(VI) ( 5 ) ( 6 ) Cr ( 6 ) ( 7 ) Ni ( 6 ) Zn ( 6 ) natieranie lietadiel natieranie zvitkov natieranie lietadiel natieranie zvitkov natieranie vozidiel natieranie zvitkov natieranie vozidiel natieranie zvitkov EN ISO alebo EN ISO k dispozícii sú rôzne normy EN (napr. EN ISO 11885, EN ISO , EN ISO 15586) raz mesačne ( 2 ) ( 3 ) BAT 21 natieranie vozidiel AOX ( 6 ) natieranie zvitkov EN ISO 9562 natieranie a potlač kovových obalov (len v prípade plechoviek DWI) natieranie vozidiel F - ( 6 ) ( 8 ) natieranie zvitkov EN ISO natieranie a potlač kovových obalov (len v prípade plechoviek DWI)

42 L 414/40 SK ( 1 ) Monitorovanie sa vykonáva iba v prípade priameho vypúšťania do vodného recipienta. ( 2 ) Frekvenciu monitorovania možno znížiť na raz za tri mesiace, ak sa preukáže, že úrovne emisií sú dostatočne stabilné. ( 3 ) V prípade diskontinuálneho vypúšťania, ktoré je menej časté ako minimálna frekvencia monitorovania, sa monitorovanie vykonáva pri každej dávke. ( 4 ) Monitorovanie TOC a ChSK sú alternatívy. Uprednostňuje sa monitorovanie TOC, pretože si nevyžaduje používanie veľmi toxických zlúčenín. ( 5 ) Monitorovanie Cr(VI) sa vykonáva len vtedy, ak sa v procese používajú zlúčeniny šesťmocného chrómu. ( 6 ) V prípade nepriameho vypúšťania do vodného recipienta frekvenciu monitorovania možno znížiť, ak je čistiareň odpadových vôd na následnej úrovni vhodne naprojektovaná a vybavená na znižovanie objemu predmetných znečisťujúcich látok. ( 7 ) Monitorovanie Cr sa vykonáva len vtedy, ak sa v procese používajú zlúčeniny chrómu. ( 8 ) Monitorovanie F - sa vykonáva len vtedy, ak sa v procese používajú zlúčeniny fluóru Emisie pri OTNOC BAT 13. Na zníženie frekvencie výskytu OTNOC a zníženie miery emisií pri OTNOC spočívajú v používaní oboch techník uvedených v tejto časti. Technika Opis a) Identifikácia kritického vybavenia Vybavenie kritické z hľadiska ochrany životného prostredia ( kritické vybavenie ) sa vymedzuje na základe posúdenia rizika. V zásade sa to týka všetkého vybavenia a systémov, v ktorých sa vyskytujú VOC (napr. systémy čistenia odplynu, systémy zisťovania únikov). b) Inšpekcie, údržba a monitorovanie Štruktúrovaný program na maximalizovanie dostupnosti a výkonnosti kritického vybavenia, ktorý zahŕňa štandardné prevádzkové postupy, preventívnu údržbu, pravidelnú a neplánovanú údržbu. Monitorujú sa obdobia OTNOC, ich trvanie, príčina a ak možno, emisie počas ich výskytu Emisie v odpadových plynoch Emisie VOC BAT 14. Na zníženie objemu emisií VOC z výrobných a skladovacích priestorov spočívajú v používaní techniky a) a vhodnej kombinácie ďalších techník uvedených v tejto časti. Technika Opis Použiteľnosť a) Výber, skoncipovanie a optimalizácia systému Pri výbere, koncipovaní a optimalizácii systému odplynu sa zohľadňujú parametre ako: objem odsatého vzduchu, typ a koncentrácia rozpúšťadiel v odsatom vzduchu, typ zariadenia na čistenie (špecializovaný/centralizovaný), zdravie a bezpečnosť, energetická efektívnosť. Orientačné poradie priorít pri výbere systému: oddeľovanie odplynov s vysokou a nízkou koncentráciou VOC, Všeobecne použiteľná technika.

43 SK L 414/41 Technika Opis Použiteľnosť techniky homogenizovania a zvyšovania koncentrácie VOC pozri BAT 16 b) a c), techniky zhodnotenia rozpúšťadiel z odplynov pozri BAT 15, techniky znižovania objemu VOC s rekuperáciou tepla pozri BAT 15, techniky znižovania objemu VOC bez rekuperácie tepla pozri BAT 15. b) Odsávanie vzduchu čo najbližšie pri mieste, kde sa materiály obsahujúce VOC aplikujú Odsávanie vzduchu čo najbližšie pri mieste, kde sa materiály aplikujú, pri úplnom alebo čiastočnom uzavretí priestorov, kde sa rozpúšťadlá aplikujú (napr. natieracie stroje, aplikačné stroje, striekacie kabíny). Odsatý vzduch sa môže čistiť v systémoch čistenia odplynu. Technika nemusí byť použiteľná, ak uzavretie priestoru znamená sťažený prístup k strojom počas prevádzky. Použiteľnosť techniky môže byť obmedzená tvarom a rozmermi oblasti, ktorá sa má uzavrieť. c) Odsávanie vzduchu čo najbližšie pri mieste, kde sa farby/nátery/ lepidlá/tlačové farby pripravujú Odsávanie vzduchu čo najbližšie pri mieste, kde sa farby/nátery/lepidlá/tlačové farby pripravujú (napr. priestor, kde sa namiešavajú). Odsatý vzduch sa môže čistiť v systémoch čistenia odplynu. Technika použiteľná len v priestoroch, kde sa farby/nátery/lepidlá/ tlačové farby pripravujú. d) Odsávanie vzduchu z procesov sušenia/ vypaľovania Vypaľovacie pece/sušičky sú vybavené systémom odsávania vzduchu. Odsatý vzduch sa môže čistiť v systémoch čistenia odplynu. Technika použiteľná len pri procesoch sušenia/ vypaľovania. e) Minimalizovanie fugitívnych emisií a strát tepla z pecí/sušičiek buď prostredníctvom utesnenia vstupných a výstupných otvorov vypaľovacích pecí/sušičiek alebo vytvorením podtlaku pri sušení Vstupné a výstupné otvory vypaľovacích pecí/sušičiek sa utesnia s cieľom minimalizovať fugitívne emisie VOC a straty tepla. Utesnenie sa môže dosiahnuť pomocou vzduchových trysiek alebo vzduchových nožov, dverí, plastových alebo kovových závesov, vodiacich čepelí atď. Alternatívnou možnosťou je udržiavať pece/sušičky pod podtlakom. Technika použiteľná len vtedy, ak sa používajú vypaľovacie pece/sušičky. f) Odsávanie vzduchu zo zóny na chladenie Ak sa podklady po sušení/vypaľovaní chladia, vzduch zo zóny na chladenie sa odsáva a môže sa čistiť v systémoch čistenia odplynu. Technika použiteľná len vtedy, ak sa podklady po sušení/vypaľovaní chladia. g) Odsávanie vzduchu z priestorov, kde sa skladujú prírodné suroviny, rozpúšťadlá a odpad obsahujúci rozpúšťadlá Vzduch z priestorov, kde sa skladujú prírodné suroviny, a/alebo jednotlivých nádob na prírodné suroviny, rozpúšťadlá a odpad obsahujúci rozpúšťadlá sa odsáva a môže sa čistiť v systémoch čistenia odplynu. Technika nemusí byť použiteľná v prípade uzavretých nádob alebo pri skladovaní prírodných surovín, rozpúšťadiel a odpadov obsahujúcich rozpúšťadlá s nízkym tlakom pár a nízkou toxicitou.

44 L 414/42 SK Technika Opis Použiteľnosť h) Odsávanie vzduchu z priestorov na čistenie Vzduch z priestorov, kde sa súčasti strojov a vybavenie čistia organickými rozpúšťadlami (ručne alebo automatizovane), sa odsáva a môže sa čistiť v systémoch čistenia odplynu. Technika použiteľná len v priestoroch, kde sa súčasti strojov a vybavenie čistia organickými rozpúšťadlami. BAT 15. Na zníženie emisií VOC v odpadových plynoch a zvýšenie efektívnosti využívania zdrojov spočívajú v používaní jednej z techník uvedených v tejto časti alebo ich kombinácie. Technika Opis Použiteľnosť I. Zachytávanie a zhodnocovanie rozpúšťadiel v odplynoch a) Kondenzácia Technika na odstránenie organických zlúčenín prostredníctvom zníženia teploty pod ich rosný bod, aby došlo k skvapalneniu pár. V závislosti od požadovaného rozpätia prevádzkových teplôt sa používajú rôzne chladivá, napr. chladiaca voda, chladená voda (teplota spravidla okolo 5 C), amoniak alebo propán. Použiteľnosť techniky môže byť obmedzená nadmernou potrebou energie na zhodnotenie v dôsledku nízkeho obsahu VOC. b) Adsorpcia pomocou aktívneho uhlia alebo zeolitov VOC sa adsorbujú na povrchu aktívneho uhlia, zeolitov alebo papiera z uhlíkových vlákien. Adsorbát sa následne desorbuje, napr. parou (často v danej lokalite), na účely opätovného použitia alebo zneškodnenia a adsorbent sa opätovne použije. Pri kontinuálnej prevádzke sa obvykle prevádzkujú súčasne viac ako dva adsorbéry, jeden z nich v desorpčnom režime. Adsorpcia sa takisto často využíva ako fáza zvyšovania koncentrácie s cieľom zvýšiť účinnosť nasledujúcej oxidácie. Použiteľnosť techniky môže byť obmedzená nadmernou potrebou energie na zhodnotenie v dôsledku nízkeho obsahu VOC. c) Absorpcia pomocou vhodnej kvapaliny Na odstránenie znečisťujúcich látok, a to predovšetkým rozpustných zlúčenín a tuhých látok (TZL), z odplynu prostredníctvom absorpcie sa používa vhodná kvapalina. Zhodnotenie rozpúšťadiel je možné, napríklad prostredníctvom destilácie alebo termálnej desorpcie. (Odstraňovanie TZL pozri BAT 18). Všeobecne použiteľná technika. II. Termická úprava rozpúšťadiel v odplynoch s energetickým zhodnocovaním d) Odvedenie odplynov do spaľovacieho zariadenia Všetky odplyny alebo ich časť sa odvádzajú ako spaľovací vzduch a dodatočné palivo do spaľovacieho zariadenia (aj do zariadení kombinovanej výroby tepla a elektriny KVET) používaného na výrobu pary a/alebo elektriny. Technika nie je použiteľná, ak odplyny obsahujú látky uvedené v článku 59 ods. 5 smernice o priemyselných emisiách. Použiteľnosť techniky môže byť obmedzená v dôsledku otázok bezpečnosti. e) Rekuperačná tepelná oxidácia Tepelná oxidácia využívajúca teplo z odpadových plynov, napr. na predhriatie privádzaných odplynov. Všeobecne použiteľná technika.

45 SK L 414/43 Technika Opis Použiteľnosť f) Regeneračná tepelná oxidácia s viacerými lôžkami alebo bezventilovým rotačným distribútorom vzduchu Oxidátor s viacerými lôžkami (tromi alebo piatimi) s keramickou náplňou. Lôžka sú výmenníkmi tepla, ktoré sa striedavo zohrievajú dymovými odpadovými plynmi z oxidácie, následne sa tok zvráti, aby sa zohrial vzduch nasávaný do oxidátora. Tok sa otáča v pravidelných intervaloch. V bezventilovom rotačnom distribútore vzduchu sa keramické médium nachádza v jedinej rotujúcej komore rozdelenej na viacero klinových dielov. Všeobecne použiteľná technika. g) Katalytická oxidácia Oxidácia VOC za pomoci katalyzátora na zníženie oxidačnej teploty a zníženie spotreby paliva. Odpadové teplo možno rekuperovať pomocou rekuperačných alebo regeneračných typov výmenníkov tepla. Vyššie oxidačné teploty ( C) sa používajú na čistenie odplynu z výroby drôtov na navíjanie. Použiteľnosť techniky môže byť obmedzená prítomnosťou katalyzátorových jedov. III. Úprava rozpúšťadiel v odplynoch bez zhodnocovania rozpúšťadiel alebo energetického zhodnocovania h) Biologické čistenie odplynov Odplyny sa zbavia TZL a odvedú do reaktora s biofiltračným substrátom. Biofilter pozostáva z lôžka z organického materiálu (napríklad rašeliny, vresu, kompostu, koreňov, kôry stromov, ihličnatého dreva a ich rôznych kombinácií) alebo nejakého inertného materiálu (napríklad íl, aktívne uhlie a polyuretán), kde tok odplynu oxidujú prirodzene sa vyskytujúce mikroorganizmy biologicky na oxid uhličitý, vodu, anorganické soli a biomasu. Biofilter je citlivý na TZL, vysoké teploty alebo výrazné zmeny odplynu, napr. vstupnej teploty alebo koncentrácie VOC. Možná potreba dodatočného dávkovania živín. Technika je použiteľná len pri úprave biologicky rozložiteľných rozpúšťadiel. i) Tepelná oxidácia Oxidácia VOC v toku odplynov, tak že sa ich zmes so vzduchom alebo s kyslíkom zahreje nad úroveň jej bodu samovznietenia v spaľovacej komore a teplota sa udržiava vysoká dostatočne dlho na to, aby sa VOC spálili na oxid uhličitý a vodu. Všeobecne použiteľná technika. Rozsahy úrovne emisií súvisiace s BAT (BAT-AEL) sa uvádzajú v tabuľkách 11, 15, 17, 19, 21, 24, 27, 30, 32 a 35 týchto záverov o BAT.

46 L 414/44 SK BAT 16. Na zníženie spotreby energie systému na znižovanie VOC spočívajú v používaní jednej z techník uvedených v tejto časti alebo ich kombinácie. Technika Opis Použiteľnosť a) Udržiavanie koncentrácie VOC odvádzaných do systému čistenia odplynov pomocou ventilátorov s frekvenčným meničom Používanie ventilátorov s frekvenčným meničom pri centralizovaných systémoch čistenia odplynu na moduláciu prúdenia vzduchu tak, aby zodpovedalo odplynom zo zariadenia, ktoré je práve v prevádzke. Technika je použiteľná len pri centrálnych systémoch termického čistenia odplynu pri procesoch prebiehajúcich po dávkach, napr. tlač. b) Vnútorné koncentrovanie rozpúšťadiel v odplynoch Odplyny sa v procesoch (vo vnútri) recirkulujú vo vypaľovacích peciach/sušičkách a/alebo v striekacích kabínach, aby sa zvýšila koncentrácia VOC v odplynoch, a tak dosiahla vyššia redukčná efektívnosť systémov čistenia odplynov. Použiteľnosť techniky môže byť ovplyvnená zdravotnými a bezpečnostnými faktormi (napr. LEL) a požiadavkami na kvalitu výrobku alebo jeho špecifikáciami. c) Vonkajšie koncentrovanie rozpúšťadiel v odplynoch prostredníctvom adsorpcie Koncentrácia rozpúšťadiel v odplynoch sa zvyšuje nepretržitým cirkulárnym tokom vzduchu z procesov v striekacích kabínach, podľa možnosti v kombinácii s odplynmi z vypaľovacích pecí/sušičiek pomocou vybavenia na adsorpciu. Takéto vybavenie môže zahŕňať: adsorbér s aktívnym uhlím alebo zeolitom v pevnom lôžku, adsorbér s aktívnym uhlím vo fluidnom lôžku, rotorový adsorbér s aktívnym uhlím alebo zeolitom, molekulové sito. Použiteľnosť techniky môže byť obmedzená nadmernou potrebou energie v dôsledku nízkeho obsahu VOC. d) Technika vzduchovej komory na zníženie objemu odpadových plynov Odplyny z vypaľovacích pecí/sušičiek sa odvádzajú do veľkej vzduchovej komory a čiastočne sa recirkulujú ako vzduch nasávaný do vypaľovacích pecí/sušičiek. Nadbytočný vzduch zo vzduchovej komory sa odvádza do zariadenia na čistenie odplynov. Týmto cyklom sa zvyšuje obsah VOC vo vzduchu vo vypaľovacích peciach/sušičkách a znižuje objem odpadových plynov. Všeobecne použiteľná technika Emisie NO X a CO BAT 17. Na zníženie emisií NO X v odpadových plynoch pri súčasnom obmedzení emisií CO z termickej úpravy rozpúšťadiel v odplynoch spočívajú BAT v používaní techniky a) alebo oboch techník uvedených v tejto časti. Technika Opis Použiteľnosť a) Optimalizácia podmienok termickej úpravy (koncepcia a prevádzkovanie) Dobrá koncepcia spaľovacích komôr, horákov a súvisiaceho vybavenia/zariadení sa kombinuje s optimalizáciou podmienok spaľovania (napr. ovládaním spaľovacích parametrov ako teplota a zdržný čas) s využitím automatických systémov alebo bez nich a pravidelná plánovaná údržba systému spaľovania podľa odporúčaní dodávateľa. Použiteľnosť koncepcie môže byť obmedzená pri existujúcich prevádzkach.

47 SK L 414/45 Technika Opis Použiteľnosť b) Používanie horákov s nízkou produkciou NO X Znižuje sa maximálna teplota plameňa v spaľovacej komore, čo znamená, že spaľovanie sa spomaľuje, ale dokončí, pričom sa zvyšuje miera prenosu tepla (zvýšená emisivita plameňa). Kombinuje sa s dlhším zdržným časom v záujme dosiahnutia požadovaného zničenia VOC. Použiteľnosť techniky môže byť v existujúcich prevádzkach obmedzená ich konštrukciou a/alebo prevádzkovými obmedzeniami. Tabuľka 1 Rozsah úrovne emisií súvisiaci s BAT (BAT-AEL) pre emisie NO X v odpadových plynoch a orientačný rozsah úrovne emisií pre emisie CO v odpadových plynoch z termického čistenia odplynov Ukazovateľ Jednotka BAT-AEL ( 1 ) (denný priemer alebo priemerná hodnota za obdobie odberu vzoriek) Orientačný rozsah úrovne emisií ( 1 ) (denný priemer alebo priemerná hodnota za obdobie odberu vzoriek) NO X mg/nm ( 2 ) žiadna orientačná hodnota CO žiadne BAT-AEL ( 1 ) BAT-AEL a orientačný rozsah neplatia, ak sa odplyny odvádzajú do spaľovacieho zariadenia. ( 2 ) BAT-AEL sa nemusia uplatňovať, ak sú v odplyne prítomné zlúčeniny obsahujúce dusík [napr. DMF alebo NMP (1-metyl-2- pyrolidón)]. Súvisiace monitorovanie je opísané v BAT Emisie TZL BAT 18. Na zníženie emisií TZL v odpadových plynoch z prípravy povrchu podkladov, ich rezania, nanášania náteru a procesov konečnej úpravy v sektoroch a procesoch uvedených v tabuľke 2 spočívajú v používaní jednej z techník uvedených v tejto časti alebo ich kombinácie. Technika Opis a) Striekacia kabína s odlučovaním za mokra (vodná clona na stene, na ktorú nástrek dopadá) Vodná clona stekajúca vertikálne po zadnej stene striekacej kabíny, ktorá zachytáva čiastočky farby z prestreku. Zmes vody a farby sa zachytáva v nádrži a voda sa recirkuluje. b) Mokrá vypierka Čiastočky farby a iné TZL v odplynoch sa oddeľujú v systémoch práčok plynu pomocou intenzívneho zmiešavania odplynu s vodou. [Odstraňovanie VOC pozri BAT 15 c).] c) Suché oddelenie prestrekov predupraveným materiálom Proces suchého oddelenia prestrekov pomocou membránových filtrov kombinovaných s vápencom ako materiálom, ktorým sa membrány predupravia na ochranu pred zanesením. d) Suché oddelenie prestrekov pomocou filtrov Systém mechanického oddelenia, napr. pomocou lepenky, látky alebo spekátu.

48 L 414/46 SK Technika Opis e) Elektrostatický odlučovač V elektrostatických odlučovačoch sa častice nabijú a oddeľujú pod vplyvom elektrického poľa. V suchom elektrostatickom odlučovači sa zhromaždený materiál odstraňuje mechanicky (napr. vytrasením, vibráciou, stlačeným vzduchom). V mokrom elektrostatickom odlučovači sa materiál vypláchne vhodnou kvapalinou, spravidla odlučovacím činidlom na báze vody. Tabuľka 2 Rozsahy úrovne emisií súvisiace s BAT (BAT-AEL) pre emisie TZL v odpadových plynoch Ukazovateľ Sektor Proces Jednotka BAT-AEL (denný priemer alebo priemerná hodnota za obdobie odberu vzoriek) natieranie vozidiel nanášanie nástrekom natieranie iných kovových a plastových povrchov nanášanie nástrekom TZL natieranie lietadiel príprava (napr. obrusovanie, otryskávanie), nanášanie náterov mg/nm 3 < 1 3 natieranie a potlač kovových obalov aplikácia nástrekom natieranie drevených povrchov príprava, nanášanie náteru Súvisiace monitorovanie je opísané v BAT Energetická efektívnosť BAT 19. Na efektívne využívanie energie spočívajú v používaní techník a) a b) a vhodnej kombinácie techník c) až h) uvedených v tejto časti. Technika Opis Použiteľnosť Techniky riadenia a) Plán energetickej efektívnosti Plán energetickej efektívnosti je súčasťou EMS (pozri BAT 1) a obsahuje vymedzenie a výpočet špecifickej spotreby energie na činnosť, každoročné stanovenie kľúčových ukazovateľov výkonnosti (napríklad MWh/tonu výrobku) a plánovanie cieľov pravidelného zlepšovania a súvisiacich opatrení. Plán je prispôsobený špecifikám prevádzky, pokiaľ ide o vykonávané procesy, materiály, výrobky atď. Miera podrobnosti a podstata plánu energetickej efektívnosti a záznamu o energetickej bilancii budú spravidla závisieť od povahy, veľkosti a komplexnosti zariadenia, ako aj druhov používaných

49 SK L 414/47 Technika Opis Použiteľnosť b) Záznam o energetickej bilancii Každoročne sa zostaví záznam o energetickej bilancii, ktorý obsahuje rozčlenenie spotreby a výroby energie (vrátane vývozu energie) podľa druhu zdroja (napr. elektrina, fosílne palivá, energia z obnoviteľných zdrojov, dovážané teplo a/alebo chladenie). To zahŕňa: i) vymedzenie energetických hraníc činnosti STS; ii) informácie o spotrebe energie, pokiaľ ide o dodanú energiu; iii) informácie o energii vyvezenej z prevádzky; iv) informácie o toku energie (napr. Sankeyove diagramy alebo energetické bilancie), z ktorých vyplýva, ako sa energia používa počas procesu. Záznam o energetickej bilancii je prispôsobený špecifikám prevádzky, pokiaľ ide o vykonávané procesy, materiály atď. zdrojov energie. Technika nemusí byť použiteľná, ak sa činnosť STS vykonáva vo väčšom zariadení, za predpokladu, že plán energetickej efektívnosti a záznam o energetickej bilancii väčšieho zariadenia dostatočne danú činnosť STS pokrývajú. Techniky súvisiace s procesom c) Tepelná izolácia nádrží a vaní obsahujúcich chladené alebo zahrievané kvapaliny, ako aj spaľovacích a parných systémov Na tento účel môžu slúžiť napríklad: nádrže s dvojitou stenou, predizolované nádrže, izolácia vybavenia na spaľovanie, parovodov a potrubí obsahujúcich chladené alebo zahrievané kvapaliny. Všeobecne použiteľná technika. d) e) Rekuperácia tepla prostredníctvom kogenerácie KVET (kombinovaná výroba tepla a elektriny) alebo trigenerácia (kombinovaná výroba elektriny, tepla a chladu) Rekuperácia tepla z prúdov horúceho plynu Rekuperácia tepla (predovšetkým z parného systému) na zohrievanie vody/výrobu pary na použitie v priemyselných procesoch/činnostiach. Trigenerácia je systém kogenerácie s absorpčným chladičom využívajúcim nízkoenergetické teplo na chladenie vody. Rekuperácia energie z prúdov horúceho plynu (napr. zo sušičiek alebo zón na chladenie), napr. ich recirkuláciou ako procesného vzduchu prostredníctvom používania výmenníkov tepla v procesoch alebo externe. Použiteľnosť techniky môže byť obmedzená dispozičným riešením prevádzky, vlastnosťami prúdov horúceho plynu (napr. prietok, teplota) alebo absenciou dopytu po teple. f) Prispôsobenie toku procesného vzduchu a odplynov Prispôsobenie tokov procesného vzduchu a odplynov podľa potreby. Zahŕňa obmedzenie ventilácie vzduchu počas chodu naprázdno alebo údržby. Všeobecne použiteľná technika. g) Recirkulácia odplynov zo striekacej kabíny Zachytávanie a recirkulácia odplynov zo striekacej kabíny v kombinácii s efektívnym oddelením prestrekov. Spotreba energie je nižšia než v prípade použitia čerstvého vzduchu. Použiteľnosť techniky môže byť obmedzená aspektmi týkajúcimi sa zdravia a bezpečnosti. h) Optimalizovaná cirkulácia teplého vzduchu vo veľkoobjemových vypaľovacích kabínach pomocou ventilátora Vzduch sa vyfukuje len do jednej časti vypaľovacej kabíny a distribuuje pomocou ventilátora, ktorý laminárne prúdenie vzduchu mení na požadované turbulentné prúdenie. Technika je použiteľná len v sektoroch, v ktorých sa nátery nanášajú nástrekom.

50 L 414/48 SK Tabuľka 3 Rozsahy úrovne environmentálnej výkonnosti súvisiace s BAT (BAT-AEPL) týkajúce sa špecifickej spotreby energie Sektor Typ výrobku Jednotka osobné vozidlá BAT-AEPL (ročný priemer) 0,5 1,3 Natieranie vozidiel ľahké úžitkové vozidlá 0,8 2 kabíny nákladných vozidiel MWh/natreté vozidlo 1 2 nákladné vozidlá 0,3 0,5 Natieranie zvitkov oceľové a/alebo hliníkové zvitky kwh/m 2 natretých zvitkov 0,2 2,5 ( 1 ) Natieranie textílií, fólií a papiera natieranie textílií polyuretánom a/alebo polyvinylchloridom kwh/m 2 natretého povrchu 1 5 Výroba drôtov na navíjanie drôty s priemerným priemerom > 0,1 mm kwh/kg natretého drôtu < 5 Natieranie a potlač kovových obalov všetky typy výrobkov kwh/m 2 natretého povrchu 0,3 1,5 Ofsetová kotúčová heatsetová tlač všetky typy výrobkov Wh/m 2 potlačenej plochy 4 14 Flexografia a kotúčová hĺbkotlač (okrem publikácií) všetky typy výrobkov Wh/m 2 potlačenej plochy Kotúčová hĺbkotlač (publikácie) všetky typy výrobkov Wh/m 2 potlačenej plochy ( 1 ) BAT-AEPL sa nemusia uplatňovať, ak linka na natieranie zvitkov tvorí súčasť väčšieho výrobného zariadenia (napr. oceliarske závody) alebo v prípade kombiliniek. Súvisiace monitorovanie je opísané v BAT 19 písm. b) Využívanie vody a produkcia odpadových vôd BAT 20. Na zníženie spotreby vody a miery produkcie odpadových vôd z vodných procesov (napr. odmasťovanie, čistenie, povrchová úprava, mokrá vypierka) spočívajú v používaní techniky a) a vhodnej kombinácie ostatných techník uvedených v tejto časti. Technika Opis Použiteľnosť a) Plán hospodárenia s vodami a audity vodného hospodárstva Plán hospodárenia s vodami a audity vodného hospodárstva sú súčasťou EMS (pozri BAT 1) a zahŕňajú: schémy tokov a materiálovú bilanciu vody prevádzky, stanovenie cieľov efektívneho hospodárenia s vodou, Miera podrobnosti a podstata plánu hospodárenia s vodami a auditov vodného hospodárstva budú vo všeobecnosti súvisieť s povahou, veľkosťou a komplexnosťou prevádzky. Technika nemusí byť použiteľná, ak sa

51 SK L 414/49 Technika Opis Použiteľnosť vykonávanie techník na optimalizáciu hospodárenia s vodou (napr. kontrola používania vody, recyklácia vody, zisťovanie a oprava únikov). Audity vodného hospodárstva sa vykonávajú minimálne raz za rok. činnosť STS vykonáva vo väčšom zariadení, za predpokladu, že plán hospodárenia s vodami a audity vodného hospodárstva väčšieho zariadenia dostatočne danú činnosť STS pokrývajú. b) Spätné kaskádové preplachy Viacstupňové oplachovanie, pri ktorom voda tečie opačným smerom oproti obrobkom/podkladu. Táto technika umožňuje vysokú mieru opláchnutia za nízkej spotreby vody. Technika je použiteľná v prípadoch, ak sa používajú procesy oplachovania. c) Opätovné použitie a/ alebo recyklovanie vody Vodné toky (napr. použitá voda z oplachovania, výtok z mokrej vypierky) sa opätovne používajú a/ alebo recyklujú, v prípade potreby po ich vyčistení pomocou techník, ako je iónová výmena alebo filtrácia (pozri BAT 21). Miera opätovného použitia a/alebo recyklovania vody je obmedzená vodnou bilanciou prevádzky, obsahom nečistôt a/alebo vlastnosťami tokov vody. Všeobecne použiteľná technika. Tabuľka 4 Rozsahy úrovne environmentálnej výkonnosti súvisiace s BAT (BAT-AEPL) týkajúce sa špecifickej spotreby vody Sektor Typ výrobku Jednotka osobné vozidlá BAT-AEPL (ročný priemer) 0,5 1,3 Natieranie vozidiel ľahké úžitkové vozidlá 1 2,5 kabíny nákladných vozidiel m 3 /natreté vozidlo 0,7 3 nákladné vozidlá 1 5 Natieranie zvitkov Natieranie a potlač kovových obalov oceľové a/alebo hliníkové zvitky dvojdielne nápojové plechovky DWI l/m 2 natretých zvitkov 0,2 1,3 ( 1 ) l/1000 plechoviek ( 1 ) BAT-AEPL sa nemusia uplatňovať, ak linka na natieranie zvitkov tvorí súčasť väčšieho výrobného zariadenia (napr. oceliarske závody) alebo v prípade kombiliniek. Súvisiace monitorovanie je opísané v BAT 20 písm. a).

52 L 414/50 SK Emisie do vody BAT 21. Na zníženie emisií do vody a/alebo na uľahčenie opätovného použitia a recyklácie vody z vodných procesov (napr. odmasťovanie, čistenie, povrchová úprava, mokrá vypierka) spočívajú v používaní kombinácie techník uvedených v tejto časti. Techniky Predbežná, primárna a všeobecná úprava Opis Obvyklé znečisťujúce látky, na ktoré je technika zacielená a) Vyrovnávanie b) Neutralizácia Prietoky a zaťaženia znečisťujúcimi látkami sa vyrovnávajú pomocou nádrží alebo iných techník riadenia. Úprava ph odpadovej vody na neutrálnu hodnotu (približne 7). všetky znečisťujúce látky kyseliny, zásady c) Fyzické oddelenie, napr. preosievacie rošty, sitá, lapače štrku a piesku, primárne usadzovacie nádrže a magnetická separácia hrubé tuhé látky, nerozpustné tuhé látky, kovové častice Fyzikálno-chemická úprava d) Adsorpcia e) Vákuová destilácia f) Zrážanie g) Chemická redukcia h) Výmena iónov i) Stripovanie Odstránenie rozpustných látok (rozpustených látok) z odpadovej vody ich prenosom na povrch pevných, vysoko poréznych častíc (spravidla aktívne uhlie). Odstránenie znečisťujúcich látok tepelnou úpravou odpadovej vody za zníženého tlaku. Premena rozpustených znečisťujúcich látok na nerozpustné zlúčeniny pridaním zrážadiel. Vytvorené tuhé zrazeniny sa následne oddeľujú sedimentáciou, flotáciou alebo filtráciou. Chemická redukcia je premena znečisťujúcich látok chemickými redukčnými činidlami na podobné, ale menej škodlivé alebo menej nebezpečné zlúčeniny. Záchyt iónových znečisťujúcich látok z odpadovej vody a ich nahradenie prijateľnejšími iónmi pomocou iónomeničových živíc. Znečisťujúce látky sa dočasne zachytávajú a potom uvoľňujú do regeneračnej alebo preplachovej kvapaliny. Odstránenie stripovateľných znečisťujúcich látok z vodnej fázy plynnou fázou (napr. parou, dusíkom alebo vzduchom), ktorá sa prepúšťa cez kvapalinu. Efektívnosť odstraňovania sa môže zlepšiť zvýšením teploty alebo znížením tlaku. absorbovateľné rozpustené biologicky nerozložiteľné alebo inhibičné znečisťujúce látky, napr. AOX rozpustené, biologicky nerozložiteľné alebo inhibičné znečisťujúce látky, ktoré možno destilovať, napr. niektoré rozpúšťadlá zrážateľné, rozpustené biologicky nerozložiteľné alebo inhibičné znečisťujúce látky, napr. kovy redukovateľné rozpustené, biologicky nerozložiteľné alebo inhibičné znečisťujúce látky, napr. šesťmocný chróm [Cr(VI)] iónové rozpustené, biologicky nerozložiteľné alebo inhibičné znečisťujúce látky, napr. kovy stripovateľné znečisťujúce látky, napr. niektoré absorbovateľné organicky viazané halogény

53 SK L 414/51 Techniky Opis Obvyklé znečisťujúce látky, na ktoré je technika zacielená Biologická úprava j) Biologická úprava Používanie mikroorganizmov na úpravu odpadovej vody (napr. anaeróbna úprava, aeróbna úprava). biologicky rozložiteľné organické zlúčeniny Konečné odstránenie tuhých látok k) Koagulácia a flokulácia l) Sedimentácia m) Filtrácia Koagulácia a flokulácia sa používajú na oddelenie nerozpustných tuhých látok z odpadovej vody a často sa vykonávajú ako po sebe idúce kroky. Koagulácia sa vykonáva pridávaním koagulantov s opačným nábojom, než je náboj nerozpustných tuhých látok. Flokulácia je fáza jemného miešania, aby zrážky mikrovločkových častíc spôsobili ich viazanie, a tým vznik väčších vločiek. Ako pomocné činidlo možno pridať polyméry. Ide o odlúčenie nerozpustných častíc gravitačným usadzovaním. Oddelenie tuhých látok z odpadových vôd precedením cez pórovité médium, napr. filtrácia pieskom, nanofiltrácia, mikrofiltrácia a ultrafiltrácia. nerozpustné tuhé látky a kovy viazané na pevné častice n) Flotácia Ide o oddelenie tuhých alebo kvapalných častíc z odpadovej vody tým, že sa naviažu na jemné plynové bubliny, obvykle vzduchové. Plávajúce častice sa zhromažďujú na hladine vody a odstraňujú sa pomocou zberačov. Tabuľka 5 Rozsahy úrovne emisií súvisiace s BAT (BAT-AEL) pre priame vypúšťanie do vodného recipienta Látka/parameter Sektor BAT-AEL ( 1 ) Celkový obsah nerozpustných látok (TSS) 5 30 mg/l Chemická spotreba kyslíka (ChSK) ( 2 ) Absorbovateľné organicky viazané halogény (AOX) natieranie vozidiel natieranie zvitkov natieranie a potlač kovových obalov (len v prípade plechoviek DWI) mg/l 0.1 0,4 mg/l Fluór (F - ) ( 3 ) 2 25 mg/l Nikel (vyjadrený ako Ni) 0,05 0,4 mg/l natieranie vozidiel natieranie zvitkov Zinok (vyjadrený ako Zn) 0,05 0,6 mg/l ( 4 )

54 L 414/52 SK Látka/parameter Sektor BAT-AEL ( 1 ) Celkový chróm (vyjadrený ako Cr) ( 5 ) Šesťmocný chróm [vyjadrený ako Cr(VI)] ( 6 ) natieranie lietadiel natieranie zvitkov 0,01 0,15 mg/l 0,01 0,05 mg/l ( 1 ) Priemerované obdobie je vymedzené v oddiele Všeobecné úvahy. ( 2 ) BAT-AEL platné pre ChSK možno nahradiť BAT-AEL platnými pre TOC. Korelácia medzi ChSK a TOC sa určuje jednotlivo v každom prípade. Uprednostňujú sa BAT-AEL platné pre TOC, pretože monitorovanie TOC si nevyžaduje používanie veľmi toxických zlúčenín. ( 3 ) BAT-AEL platia len vtedy, ak sa v procese používajú zlúčeniny fluóru. ( 4 ) Horná hranica rozpätia BAT-AEL môže byť 1 mg/l v prípade podkladov obsahujúcich zinok alebo podkladov predbežne upravených s použitím zinku. ( 5 ) BAT-AEL platia len vtedy, ak sa v procese používajú zlúčeniny chrómu. ( 6 ) BAT-AEL platia len vtedy, ak sa v procese používajú zlúčeniny šesťmocného chrómu. Súvisiace monitorovanie je opísané v BAT 12. Tabuľka 6 Rozsahy úrovne emisií súvisiace s BAT (BAT-AEL) pre nepriame vypúšťanie do vodného recipienta Látka/parameter Sektor BAT-AEL ( 1 ) ( 2 ) Absorbovateľné organicky viazané halogény (AOX) Fluór (F - ) ( 3 ) natieranie vozidiel natieranie zvitkov natieranie a potlač kovových obalov (len v prípade plechoviek DWI) 0,1 0,4 mg/l 2 25 mg/l Nikel (vyjadrený ako Ni) natieranie vozidiel 0,05 0,4 mg/l Zinok (vyjadrený ako Zn) natieranie zvitkov 0,05 0,6 mg/l ( 4 ) Celkový chróm (vyjadrený ako Cr) ( 5 ) Šesťmocný chróm [vyjadrený ako Cr(VI)] ( 6 ) natieranie lietadiel natieranie zvitkov 0,01 0,15 mg/l 0,01 0,05 mg/l ( 1 ) BAT-AEL sa nemusia uplatňovať, ak je čistiareň odpadových vôd na následnej úrovni vhodne naprojektovaná a vybavená na znižovanie objemu príslušných znečisťujúcich látok, za predpokladu, že to nevedie k vyššej miere znečistenia životného prostredia. ( 2 ) Priemerované obdobie je vymedzené v oddiele Všeobecné úvahy. ( 3 ) BAT-AEL platia len vtedy, ak sa v procese používajú zlúčeniny fluóru. ( 4 ) Horná hranica rozpätia BAT-AEL môže byť 1 mg/l v prípade podkladov obsahujúcich zinok alebo podkladov predbežne upravených s použitím zinku. ( 5 ) BAT-AEL platia len vtedy, ak sa v procese používajú zlúčeniny chrómu. ( 6 ) BAT-AEL platia len vtedy, ak sa v procese používajú zlúčeniny šesťmocného chrómu. Súvisiace monitorovanie je opísané v BAT 12.

55 SK L 414/ Nakladanie s odpadom BAT 22. Na zníženie množstva odpadu určeného na zneškodnenie spočívajú v používaní techník a) a b) a jednej alebo oboch techník c) a d) uvedených v tejto časti. Technika a) Plán nakladania s odpadmi Opis Plán nakladania s odpadmi je súčasťou EMS (pozri BAT 1) a predstavuje súbor opatrení zameraných na: 1. minimalizáciu tvorby odpadu, 2. optimalizáciu opätovného používania, regenerácie a/alebo recyklácie odpadu a/ alebo energetické zhodnocovanie odpadu a 3. zabezpečenie riadneho zneškodňovania odpadu. b) c) Monitorovanie množstiev odpadu Zhodnocovanie/recyklácia rozpúšťadiel O množstvách vzniknutého odpadu sa vedú ročné záznamy za každý typ odpadu. Pravidelne (minimálne raz do roka) sa analýzou alebo výpočtom určuje obsah rozpúšťadiel v odpade. Možné techniky: zhodnocovanie/recyklácia rozpúšťadiel z kvapalného odpadu pomocou filtrácie alebo destilácie priamo v lokalite alebo mimo nej, zhodnocovanie/recyklácia rozpúšťadiel obsiahnutých v utierkach pomocou odkvapkania pôsobením gravitácie, vyžmýkania alebo odstredenia. d) Osobitné techniky podľa toku odpadu Možné techniky: zníženie obsahu vody v odpade, napr. pomocou filtračného lisu pri spracovaní kalov, zníženie množstva vznikajúceho kalu a odpadu z rozpúšťadiel, napr. prostredníctvom zníženia počtu cyklov čistenia (pozri BAT 9), používanie opätovne používateľných nádob, opätovné používanie nádob na iné účely, recyklácia materiálov, z ktorých sa nádoby skladajú, odosielanie použitého vápenca z procesu suchého čistenia do vápennej alebo cementárskej pece Emisie zápachu BAT 23. Na zabránenie vzniku emisií zápachu alebo, ak to nie je možné, zníženie ich množstva spočívajú v stanovení, vykonávaní a pravidelnom preskúmavaní plánu riadenia zápachu, ktorý je súčasťou systému environmentálneho manažérstva (pozri 1) a ktorý zahŕňa všetky tieto prvky: protokol, ktorý obsahuje opatrenia a harmonogramy, protokol reakcií na zistené výskyty zápachu, napr. sťažnosti, program prevencie zápachu a jeho zmierňovania zostavený tak, aby bolo pomocou neho možné identifikovať zdroje zápachu, opísať podiel jednotlivých zdrojov na zápachu a vykonať preventívne opatrenia a/alebo opatrenia na zmiernenie zápachu. Použiteľnosť Použiteľnosť je obmedzená na prípady, keď sa očakáva a/alebo je podložené obťažovanie zápachom v prípade citlivých receptorov Závery o BAT pre natieranie vozidiel Závery o BAT v tomto oddiele sa uplatňujú na natieranie vozidiel (osobných vozidiel, ľahkých úžitkových vozidiel, nákladných vozidiel, kabín nákladných vozidiel a autobusov) a uplatňujú sa spolu so všeobecnými závermi o BAT uvedenými v oddiele 1.1.

56 L 414/54 SK Emisie VOC a spotreba energie a prírodných surovín BAT 24. Na zníženie spotreby rozpúšťadiel, iných prírodných surovín a energie, ako aj na zníženie emisií VOC spočívajú v používaní jedného zo systémov nanášania náterov uvedených v tejto časti alebo ich kombinácie. Systém nanášania náterov Opis Použiteľnosť a)) Zmiešané nanášanie náterov (zmes na báze rozpúšťadiel) Systém nanášania náterov, pri ktorom jedna vrstva náteru (podkladový náter alebo základný náter) je na báze vody. b) c) Nanášanie náterov na báze vody Integrovaný proces nanášania náteru Systém nanášania náterov, pri ktorom podkladový náter a základný náter sú na báze vody. Systém nanášania náteru, pri ktorom sa kombinujú funkcie podkladového náteru a základného náteru a ktorý sa aplikuje dvojkrokovým nástrekom. Technika použiteľná len v nových prevádzkach alebo po rozsiahlych modernizáciách prevádzky. d) Trojnásobné mokré nanášanie Systém nanášania náteru, pri ktorom sa podkladový náter, základný náter a krycí náter aplikujú bez medzifázy schnutia. Podkladový náter a základný náter môžu byť na báze rozpúšťadiel alebo na báze vody. Tabuľka 7 Rozsahy úrovne emisií súvisiace s BAT (BAT-AEL) pre celkové emisie VOC z natierania vozidiel Ukazovateľ Typ vozidla Jednotka osobné vozidlá Nová prevádzka BAT-AEL ( 1 ) (ročný priemer) Existujúca prevádzka Celkové emisie VOC podľa výpočtu na základe hmotnostnej bilancie rozpúšťadiel ľahké úžitkové vozidlá kabíny nákladných vozidiel g VOC na m 2 plochy povrchu ( 2 ) nákladné vozidlá autobusy < ( 1 ) BAT-AEL sa vzťahujú na emisie zo všetkých fáz procesu vykonávaných v tom istom zariadení (od elektroforetického nanášania náterov alebo akéhokoľvek iného druhu procesu nanášania náterov až po konečné voskovanie a leštenie najvrchnejšej vrstvy a vrátane týchto úkonov), ako aj z rozpúšťadiel používaných pri čistení výrobného vybavenia počas obdobia výroby aj mimo neho. ( 2 ) Plocha povrchu je vymedzená v časti 3 prílohy VII k smernici 2010/75/EÚ. Súvisiace monitorovanie je opísané v BAT 10.

57 SK L 414/ Množstvo odpadu vyvezeného z lokality Tabuľka 8 Orientačné rozsahy úrovne špecifického množstva odpadov z natierania vozidiel, ktoré sa vyvážajú z lokality Ukazovateľ Typ vozidla Relevantné toky odpadu Jednotka Orientačný rozsah (ročný priemer) Množstvo odpadu vyvezeného z lokality osobné vozidlá ľahké úžitkové vozidlá kabíny nákladných vozidiel odpadová farba odpadové plastisoly, tesniace materiály a lepidlá použité rozpúšťadlá kaly z farieb iný odpad z lakovne (napr. absorbenty a čistiace materiály, filtre, obalové materiály, použité aktívne uhlie) kg/natreté vozidlo 3 9 ( 1 ) 4 17 ( 1 ) 2 11 ( 1 ) ( 1 ) ety ve zan Horná hranica rozpätia je vyššia ak sa používa proces suchého čistenia vápencom. Súvisiace monitorovanie je opísané v BAT 22 písm. b) Závery o BAT pri natieraní iných kovových a plastových povrchov Rozsahy úrovne emisií uvedené v tejto časti týkajúce sa natierania iných kovových a plastových povrchov súvisia so všeobecnými závermi o BAT opísanými v časti 1.1. Rozsahy úrovne emisií uvedené v tejto časti nemusia byť uplatniteľné v prípade, keď sa nátery na kovové a/alebo plastové automobilové komponenty nanášajú v prevádzke špecializovanej na tento účel a súvisiace emisie sa zahrnú do výpočtu celkových emisií VOC z natierania vozidiel (pozri časť 1.2). Tabuľka 9 Rozsahy úrovne emisií súvisiace s BAT (BAT-AEL) pre celkové emisie VOC z natierania iných kovových a plastových povrchov Ukazovateľ Proces Jednotka BAT-AEL (ročný priemer) Celkové emisie VOC podľa výpočtu na základe hmotnostnej bilancie rozpúšťadiel natieranie kovových povrchov natieranie plastových povrchov kg VOC na kg vstupu neprchavých látok < 0,05 0,2 < 0,05 0,3 Súvisiace monitorovanie je opísané v BAT 10. Ako alternatívu k BAT-AEL v tabuľke 9 možno použiť BAT-AEL v tabuľkách 10 a 11. Tabuľka 10 Rozsah úrovne emisií súvisiaci s BAT (BAT-AEL) pre fugitívne emisie VOC z natierania iných kovových a plastových povrchov Ukazovateľ Fugitívne emisie VOC podľa výpočtu na základe hmotnostnej bilancie rozpúšťadiel Jednotka Percentuálny podiel (%) vstupujúcich rozpúšťadiel BAT-AEL (ročný priemer) < 1 10

58 L 414/56 SK Súvisiace monitorovanie je opísané v BAT 10. Tabuľka 11 Rozsah úrovne emisií súvisiaci s BAT (BAT-AEL) pre emisie VOC v odpadových plynoch z natierania iných kovových a plastových povrchov Ukazovateľ Jednotka BAT-AEL (denný priemer alebo priemerná hodnota za obdobie odberu vzoriek) TVOC mg C/Nm ( 1 ) ( 2 ) ( 1 ) Horná hranica rozpätia BAT-AEL je 35 mg C/Nm 3, ak sa používajú techniky umožňujúce opätovné použitie/recykláciu zhodnoteného rozpúšťadla. ( 2 ) V prípadoch prevádzok používajúcich BAT 16 c) v kombinácii s technikou čistenia odplynov pre odpadový plyn z koncentrátora platia dodatočné BAT-AEL menej než 50 mg C/Nm 3. Súvisiace monitorovanie je opísané v BAT Závery o BAT pre natieranie lodí a jácht Závery o BAT v tomto oddiele sa uplatňujú na natieranie lodí a jácht a uplatňujú sa spolu so všeobecnými závermi o BAT uvedenými v oddiele 1.1. BAT 25. Na zníženie celkových emisií VOC a emisií TZL do vzduchu, na zníženie emisií do vody a na zlepšenie celkovej environmentálnej výkonnosti spočívajú v používaní techník a) a b) a kombinácie techník c) až i) uvedených v tejto časti. Technika Opis Použiteľnosť Nakladanie s odpadmi a odpadovými vodami a) Triedenie odpadu a separované odvádzanie prúdov odpadovej vody doky a sklzy v lodenici sa konštruujú so: systémom na účinný zber suchého odpadu a manipuláciu s ním a jeho separáciu od mokrého odpadu, systémom na separáciu odpadových vôd od zrážkovej vody a odtokovej vody. Technika použiteľná len v nových prevádzkach alebo po rozsiahlych modernizáciách prevádzky. Techniky súvisiace s prípravou a procesmi nanášania náterov b) Obmedzenia pri nepriaznivých poveternostných podmienkach Ak nie sú priestory, kde sa úkony povrchovej úpravy vykonávajú, úplne uzavreté, otryskávanie a/ alebo bezvzduchové nanášanie nástrekom sa nevykonávajú, ak sa prejavujú alebo sú predpovedané nepriaznivé poveternostné podmienky. Všeobecne použiteľná technika. c) Čiastočné uzavretie priestorov, kde sa úkony povrchovej úpravy vykonávajú Okolo priestorov, kde sa otryskávanie a/alebo bezvzduchové nanášanie nástrekom vykonáva, sa používajú jemné siete a/alebo vodné clony na zadržanie emisií TZL. Môžu byť nainštalované trvalo alebo dočasne. Použiteľnosť techniky môže byť obmedzená tvarom a rozmermi priestoru, ktorý sa má uzavrieť. Vodné clony sa nemusia dať používať v studených podnebných podmienkach. d) Úplné uzavretie priestorov, kde sa úkony povrchovej úpravy vykonávajú Otryskávanie a/alebo bezvzduchové nanášanie nástrekom sa vykonáva v halách, uzavretých dielňach, špecializovaných stanoch z textilu alebo úplne uzavretých priestoroch so sieťami na zachytávanie emisií TZL. Vzduch z priestorov, kde sa úkony vykonávajú, sa odsáva a môže sa odvádzať do zariadenia na čistenie odplynov; pozri aj BAT 14 b). Použiteľnosť techniky môže byť obmedzená tvarom a rozmermi priestoru, ktorý sa má uzavrieť.

59 SK L 414/57 Technika Opis Použiteľnosť e) Otryskávanie na sucho v uzavretom systéme Otryskávanie na sucho pomocou oceľovej drviny alebo oceľového granulátu v uzavretých tryskacích systémoch vybavených sacou hubicou a odstredivými metacími kolesami. Všeobecne použiteľná technika. f) Otryskávanie na mokro Otryskávanie sa vykonáva pomocou vody obsahujúcej jemný abrazívny materiál, ako je jemná škvara (napr. medená troska) alebo silika. Technika nemusí byť použiteľná v studených podnebných podmienkach a/alebo uzavretých priestoroch (nákladné nádrže, nádrže s dvojitým dnom) z dôvodu výraznej tvorby hmly. g) (Ultra-)Vysokotlakové ostriekavanie alebo otryskávanie vodou (Ultra-)Vysokotlakové otryskávanie vodou je bezprašná metóda úpravy povrchu pomocou mimoriadne vysokotlakového prúdu vody. Existujú možnosti s abrazívnym materiálom alebo bez neho. Technika nemusí byť použiteľná v studených podnebných podmienkach alebo z dôvodu špecifikácie povrchu (napr. nové povrchy, bodové otryskávanie). h) Odstraňovanie náterov indukčným ohrevom Indukčná hlava sa posúva po povrchu, vplyvom indukcie lokálne dochádza k rýchlemu zahrievaniu ocele, čo umožňuje odstránenie starých náterov. Technika nemusí byť použiteľná pri povrchoch s hrúbkou menšou než 5 mm a/alebo povrchoch so zložkami citlivými na indukčný ohrev (napr. izolačné prvky, horľavé prvky). i) Podvodné systémy čistenia trupu lode a lodnej skrutky Podvodné systémy čistenia využívajúce vodný tlak a rotujúce polypropylénové kefy. Technika nie je použiteľná pri lodiach v úplne suchom doku. Tabuľka 12 Rozsah úrovne emisií súvisiaci s BAT (BAT-AEL) pre celkové emisie VOC z natierania lodí a jácht Ukazovateľ Jednotka BAT-AEL (ročný priemer) Celkové emisie VOC podľa výpočtu na základe hmotnostnej bilancie rozpúšťadiel kg VOC na kg vstupu neprchavých látok < 0,375 Súvisiace monitorovanie je opísané v BAT Závery o BAT pre natieranie lietadiel Závery o BAT v tomto oddiele sa uplatňujú na natieranie lietadiel a uplatňujú sa spolu so všeobecnými závermi o BAT uvedenými v oddiele 1.1.

60 L 414/58 SK BAT 26. Na zníženie celkových emisií VOC a zlepšenie celkovej environmentálnej výkonnosti natierania lietadiel spočívajú v používaní techniky a) alebo oboch techník uvedených v tejto časti. Technika Opis Použiteľnosť a) Uzavretie Náter sa na časti komponentov nanáša v uzavretých striekacích kabínach pozri BAT 14 písm. b). Všeobecne použiteľná technika. b) Priama potlač Používanie tlačového zariadenia na priamu tlač komplexných štruktúr na časti a súčasti lietadiel. Použiteľnosť techniky môže byť obmedzená technickými aspektmi (napr. dostupnosť portálu pre aplikátor, špeciálnych farieb podľa požiadaviek zákazníka). Tabuľka 13 Rozsah úrovne emisií súvisiaci s BAT (BAT-AEL) pre celkové emisie VOC z natierania lietadiel Ukazovateľ Jednotka BAT-AEL (ročný priemer) Celkové emisie VOC podľa výpočtu na základe hmotnostnej bilancie rozpúšťadiel kg VOC na kg vstupu neprchavých látok 0,2 0,58 Súvisiace monitorovanie je opísané v BAT Závery o BAT pri natieraní zvitkov Rozsahy úrovne emisií týkajúce sa natierania zvitkov uvedené v tejto časti súvisia so všeobecnými závermi o BAT opísanými v časti 1.1. Tabuľka 14 Rozsah úrovne emisií súvisiaci s BAT (BAT-AEL) pre fugitívne emisie VOC z natierania zvitkov Ukazovateľ Jednotka BAT-AEL (ročný priemer) Fugitívne emisie VOC podľa výpočtu na základe hmotnostnej bilancie rozpúšťadiel Percentuálny podiel (%) vstupujúcich rozpúšťadiel < 1 3 Súvisiace monitorovanie je opísané v BAT 10. Tabuľka 15 Rozsah úrovne emisií súvisiaci s BAT (BAT-AEL) pre emisie VOC v odpadových plynoch z natierania zvitkov Ukazovateľ Jednotka BAT-AEL (denný priemer alebo priemerná hodnota za obdobie odberu vzoriek) TVOC mg C/Nm ( 1 ) ( 2 ) ( 1 ) Horná hranica rozpätia BAT-AEL je 50 mg C/Nm 3, ak sa používajú techniky umožňujúce opätovné použitie/recykláciu zhodnoteného rozpúšťadla. ( 2 ) V prípadoch prevádzok používajúcich BAT 16 c) v kombinácii s technikou čistenia odplynov pre odpadový plyn z koncentrátora platia dodatočné BAT-AEL menej než 50 mg C/Nm 3.

61 SK L 414/59 Súvisiace monitorovanie je opísané v BAT Závery o BAT pri výrobe lepiacich pások Rozsahy úrovne emisií týkajúce sa výroby lepiacich pások uvedené v tejto časti súvisia so všeobecnými závermi o BAT opísanými v časti 1.1. Tabuľka 16 Rozsah úrovne emisií súvisiaci s BAT (BAT-AEL) pre celkové emisie VOC z výroby lepiacich pások Ukazovateľ Jednotka BAT-AEL (ročný priemer) Celkové emisie VOC podľa výpočtu na základe hmotnostnej bilancie rozpúšťadiel Percentuálny podiel (%) vstupujúcich rozpúšťadiel < 1 3 ( 1 ) ( 1 ) Tieto BAT-AEL sa nemusia uplatňovať na výrobu plastových filmov používaných na dočasnú ochranu povrchov. Súvisiace monitorovanie je opísané v BAT 10. Tabuľka 17 Rozsah úrovne emisií súvisiaci s BAT (BAT-AEL) pre emisie VOC v odpadových plynoch z výroby lepiacich pások Ukazovateľ Jednotka BAT-AEL (denný priemer alebo priemerná hodnota za obdobie odberu vzoriek) TVOC mg C/Nm ( 1 ) ( 2 ) ( 1 ) Horná hranica rozpätia BAT-AEL je 50 mg C/Nm 3, ak sa používajú techniky umožňujúce opätovné použitie/recykláciu zhodnoteného rozpúšťadla. ( 2 ) V prípadoch prevádzok používajúcich BAT 16 c) v kombinácii s technikou čistenia odplynov pre odpadový plyn z koncentrátora platia dodatočné BAT-AEL menej než 50 mg C/Nm 3. Súvisiace monitorovanie je opísané v BAT Závery o BAT pri natieraní textílií, fólií a papiera Rozsahy úrovne emisií týkajúce sa natierania textílií, fólií a papiera uvedené v tejto časti súvisia so všeobecnými závermi o BAT opísanými v časti 1.1. Tabuľka 18 Rozsah úrovne emisií súvisiaci s BAT (BAT-AEL) pre fugitívne emisie VOC z natierania textílií, fólií a papiera Ukazovateľ Jednotka BAT-AEL (ročný priemer) Fugitívne emisie VOC podľa výpočtu na základe hmotnostnej bilancie rozpúšťadiel Percentuálny podiel (%) vstupujúcich rozpúšťadiel < 1 5 Súvisiace monitorovanie je opísané v BAT 10.

62 L 414/60 SK Tabuľka 19 Rozsah úrovne emisií súvisiaci s BAT (BAT-AEL) pre emisie VOC v odpadových plynoch z natierania textílií, fólií a papiera Ukazovateľ Jednotka BAT-AEL (denný priemer alebo priemerná hodnota za obdobie odberu vzoriek) TVOC mg C/Nm ( 1 ) ( 2 ) ( 1 ) Horná hranica rozpätia BAT-AEL je 50 mg C/Nm 3, ak sa používajú techniky umožňujúce opätovné použitie/recykláciu zhodnoteného rozpúšťadla. ( 2 ) V prípadoch prevádzok používajúcich BAT 16 c) v kombinácii s technikou čistenia odplynov pre odpadový plyn z koncentrátora platia dodatočné BAT-AEL menej než 50 mg C/Nm 3. Súvisiace monitorovanie je opísané v BAT Závery o BAT pri výrobe drôtov na navíjanie Závery o BAT v tomto oddiele sa uplatňujú na výrobu drôtov na navíjanie a uplatňujú sa spolu so všeobecnými závermi o BAT uvedenými v oddiele 1.1. BAT 27. Na zníženie celkových emisií VOC a spotreby energie spočívajú v používaní techniky a) a jednej z techník b) až d) uvedených v tejto časti alebo ich kombinácie. Technika Opis Použiteľnosť a) Oxidácia VOC zahrnutá do procesu Zmes vzduchu/rozpúšťadla, ktorá je výsledkom vyparovania rozpúšťadla počas opakovaného procesu vypaľovania ového náteru, sa čistí v katalytickom oxidátore [pozri BAT 15 písm. g)] zabudovanom vo vypaľovacej peci/sušičke. Odpadové teplo z katalytického oxidátora sa používa v procesoch sušenia na zahrievanie cirkulujúceho prúdu vzduchu a/alebo ako procesné teplo na iné účely v prevádzke. Všeobecne použiteľná technika. b) Mazivá bez rozpúšťadiel Mazivá bez rozpúšťadiel sa používajú týmto spôsobom: drôty sa ťahajú cez plsť napustenú mazivom alebo spolu s drôtom prebiehajú vlákna napustené mazivom, pričom parafínový vosk sa rozpúšťa v dôsledku zvyškového tepla drôtu a tepla vznikajúceho trením. Použiteľnosť techniky môže byť obmedzená z dôvodu požiadaviek na kvalitu výrobku alebo jeho špecifikácie, napr. priemer. c) Samomazacie nátery d) ový náter s vysokým podielom tuhých látok Krok nanesenia maziva obsahujúceho rozpúšťadlo možno vypustiť, ak sa používa systém náteru, ktorý už obsahuje mazivo (napr. špeciálny vosk). Používajú sa ové nátery s podielom tuhých látok až 45 %. V prípade jemných drôtov (s priemerom najviac 0,1 mm) je podiel tuhých látok až 30 %. Použiteľnosť techniky môže byť obmedzená z dôvodu požiadaviek na kvalitu výrobku alebo jeho špecifikácie.

63 SK L 414/61 Tabuľka 20 Rozsah úrovne emisií súvisiaci s BAT (BAT-AEL) pre celkové emisie VOC z výroby drôtov na navíjanie Ukazovateľ Typ výrobku Jednotka BAT-AEL (ročný priemer) Celkové emisie VOC podľa výpočtu na základe hmotnostnej bilancie rozpúšťadiel natieranie drôtov na navíjanie s priemerným priemerom väčším než 0,1 mm g VOC na kg natretého drôtu 1 3,3 Súvisiace monitorovanie je opísané v BAT 10. Tabuľka 21 Rozsah úrovne emisií súvisiaci s BAT (BAT-AEL) pre emisie VOC v odpadových plynoch z výroby drôtov na navíjanie Ukazovateľ Jednotka BAT-AEL (denný priemer alebo priemerná hodnota za obdobie odberu vzoriek) TVOC mg C/Nm Súvisiace monitorovanie je opísané v BAT Závery o BAT pre natieranie a potlači kovových obalov Rozsahy úrovne emisií týkajúce sa natierania a potlače kovových obalov uvedené v tejto časti súvisia so všeobecnými závermi o BAT opísanými v časti 1.1. Tabuľka 22 Rozsah úrovne emisií súvisiaci s BAT (BAT-AEL) pre celkové emisie VOC z natierania a potlače kovových obalov Ukazovateľ Jednotka BAT-AEL (ročný priemer) Celkové emisie VOC podľa výpočtu na základe hmotnostnej bilancie rozpúšťadiel g VOC na m 2 natretého/potlačeného povrchu < 1 3,5 Súvisiace monitorovanie je opísané v BAT 10. Ako alternatívu k BAT-AEL v tabuľke 22 možno použiť BAT-AEL v tabuľkách 23 a 24. Tabuľka 23 Rozsah úrovne emisií súvisiaci s BAT (BAT-AEL) pre fugitívne emisie VOC z natierania a potlače kovových obalov Ukazovateľ Jednotka BAT-AEL (ročný priemer) Fugitívne emisie VOC podľa výpočtu na základe hmotnostnej bilancie rozpúšťadiel Percentuálny podiel (%) vstupujúcich rozpúšťadiel < 1 12 Súvisiace monitorovanie je opísané v BAT 10.

64 L 414/62 SK Tabuľka 24 Rozsah úrovne emisií súvisiaci s BAT (BAT-AEL) pre emisie VOC v odpadových plynoch z natierania a potlače kovových obalov Ukazovateľ Jednotka BAT-AEL (denný priemer alebo priemerná hodnota za obdobie odberu vzoriek) TVOC mg C/Nm ( 1 ) ( 1 ) V prípadoch prevádzok používajúcich BAT 16 c) v kombinácii s technikou čistenia odplynov pre odpadový plyn z koncentrátora platia dodatočné BAT-AEL menej než 50 mg C/Nm 3. Súvisiace monitorovanie je opísané v BAT Závery o BAT pre ofsetovú kotúčovú heatsetovú tlač Závery o BAT v tomto oddiele sa uplatňujú na ofsetovú kotúčovú heatsetovú tlač a uplatňujú sa spolu so všeobecnými závermi o BAT uvedenými v oddiele 1.1. BAT 28. Na zníženie celkových emisií VOC spočívajú v používaní kombinácie techník uvedených v tejto časti. Technika Opis Použiteľnosť Techniky založené na materiáloch a techniky tlače a) Používanie prísad bez obsahu IPA alebo s nízkym obsahom IPA vo vlhčiacich roztokoch Zníženie miery používania alebo nepoužívanie izopropanolu (IPA) ako zvlhčujúceho činidla vo vlhčiacich roztokoch, a to prostredníctvom nahradenia zmesami iných organických zlúčenín, ktoré nie sú prchavé alebo vykazujú nízku prchavosť. Použiteľnosť techniky môže byť obmedzená z dôvodu technických požiadaviek a požiadaviek na kvalitu výrobku alebo jeho špecifikácie. b) Bezvodná ofsetová tlač Modifikácia procesov tlače a pred tlačou s cieľom umožniť používanie špeciálne natretých ofsetových platní, čím sa odstráni potreba zvlhčovania. Technika nemusí byť použiteľná pri dlhotrvajúcej tlači z dôvodu potreby častejšej výmeny platní. Techniky čistenia c) Používanie rozpúšťadiel bez VOC alebo rozpúšťadiel s nízkou prchavosťou na automatické umývanie gumového poťahu Používanie organických zlúčenín, ktoré nie sú prchavé alebo vykazujú nízku prchavosť, ako čistiacich prostriedkov na automatické umývanie gumového poťahu. Všeobecne použiteľná technika. Techniky čistenia odplynu d) Ofsetová sušička s integrovaným čistením odplynu Ofsetová sušička s integrovanou jednotkou na čistenie odplynu, v ktorej sa mieša nasávaný sušiaci vzduch s časťou odpadových plynov navrátených zo systému termického čistenia odplynu. Technika použiteľná v nových prevádzkach alebo po rozsiahlych modernizáciách prevádzky.

65 SK L 414/63 Technika Opis Použiteľnosť e) Odsávanie a čistenie vzduchu z tlačiarenského priestoru alebo z krytu okolo tlačiarenského stroja Odvádzanie odsatého vzduchu z tlačiarenského priestoru alebo krytu okolo tlačiarenského stroja do sušičky. Tým sa obsah časti rozpúšťadiel vyparených v tlačiarenskom priestore alebo kryte okolo tlačiarenského stroja znižuje prostredníctvom termického čistenia (pozri BAT 15) nasledujúceho po sušení v sušičke. Všeobecne použiteľná technika. Tabuľka 25 Rozsah úrovne emisií súvisiaci s BAT (BAT-AEL) pre celkové emisie VOC z ofsetovej kotúčovej heatsetovej tlače Ukazovateľ Jednotka BAT-AEL (ročný priemer) Celkové emisie VOC podľa výpočtu na základe hmotnostnej bilancie rozpúšťadiel kg VOC na kg vstupu v podobe tlačovej farby < 0,01 0,04 ( 1 ) ( 1 ) Horná hranica rozpätia BAT-AEL sa týka výroby vysokokvalitných výrobkov. Súvisiace monitorovanie je opísané v BAT 10. Ako alternatívu k BAT-AEL v tabuľke 25 možno použiť BAT-AEL v tabuľkách 26 a 27. Tabuľka 26 Rozsah úrovne emisií súvisiaci s BAT (BAT-AEL) pre fugitívne emisie VOC z ofsetovej kotúčovej heatsetovej tlače Ukazovateľ Fugitívne emisie VOC podľa výpočtu na základe hmotnostnej bilancie rozpúšťadiel Jednotka Percentuálny podiel (%) vstupujúcich rozpúšťadiel BAT-AEL (ročný priemer) < 1 10 ( 1 ) ( 1 ) Horná hranica rozpätia BAT-AEL sa týka výroby vysokokvalitných výrobkov. Súvisiace monitorovanie je opísané v BAT 10. Tabuľka 27 Rozsah úrovne emisií súvisiaci s BAT (BAT-AEL) pre emisie VOC v odpadových plynoch z ofsetovej kotúčovej heatsetovej tlače Ukazovateľ Jednotka BAT-AEL (denný priemer alebo priemerná hodnota za obdobie odberu vzoriek) TVOC mg C/Nm Súvisiace monitorovanie je opísané v BAT 11.

66 L 414/64 SK Závery o BAT pre flexografiu a kotúčovú hĺbkotlač (okrem publikácií) Rozsahy úrovne emisií týkajúce sa flexografie a kotúčovej hĺbkotlače (okrem publikácií) uvedené v tejto časti súvisia so všeobecnými závermi o BAT opísanými v časti 1.1. Tabuľka 28 Rozsah úrovne emisií súvisiaci s BAT (BAT-AEL) pre celkové emisie VOC z flexografie a kotúčovej hĺbkotlače (okrem publikácií) Ukazovateľ Jednotka BAT-AEL (ročný priemer) Celkové emisie VOC podľa výpočtu na základe hmotnostnej bilancie rozpúšťadiel kg VOC na kg vstupu neprchavých látok < 0,1 0,3 Súvisiace monitorovanie je opísané v BAT 10. Ako alternatívu k BAT-AEL v tabuľke 28 možno použiť BAT-AEL v tabuľkách 29 a 30. Tabuľka 29 Rozsah úrovne emisií súvisiaci s BAT (BAT-AEL) pre fugitívne emisie VOC z flexografie a kotúčovej hĺbkotlače (okrem publikácií) Ukazovateľ Jednotka BAT-AEL (ročný priemer) Fugitívne emisie VOC podľa výpočtu na základe hmotnostnej bilancie rozpúšťadiel Percentuálny podiel (%) vstupujúcich rozpúšťadiel < 1 12 Súvisiace monitorovanie je opísané v BAT 10. Tabuľka 30 Rozsah úrovne emisií súvisiaci s BAT (BAT-AEL) pre emisie VOC v odpadových plynoch z flexografie a kotúčovej hĺbkotlače (okrem publikácií) Ukazovateľ Jednotka BAT-AEL (denný priemer alebo priemerná hodnota za obdobie odberu vzoriek) TVOC mg C/Nm ( 1 ) ( 2 ) ( 1 ) Horná hranica rozpätia BAT-AEL je 50 mg C/Nm 3, ak sa používajú techniky umožňujúce opätovné použitie/recykláciu zhodnoteného rozpúšťadla. ( 2 ) V prípadoch prevádzok používajúcich BAT 16 c) v kombinácii s technikou čistenia odplynov pre odpadový plyn z koncentrátora platia dodatočné BAT-AEL menej než 50 mg C/Nm 3. Súvisiace monitorovanie je opísané v BAT Závery o BAT pre tlač publikácií kotúčovou hĺbkotlačou Závery o BAT v tomto oddiele sa uplatňujú na tlač publikácií kotúčovou hĺbkotlačou a uplatňujú sa spolu so všeobecnými závermi o BAT uvedenými v oddiele 1.1.

67 SK L 414/65 BAT 29. Na zníženie emisií VOC z tlače publikácií kotúčovou hĺbkotlačou spočívajú v používaní systému zhodnocovania toluénu na základe adsorpcie a jednej alebo oboch techník uvedených v tejto časti. a) b) Technika Používanie retenčných tlačových farieb Automatické systémy čistenia napojené na systém zhodnocovania toluénu Opis Retenčné tlačové farby spomaľujú tvorbu suchého filmového povrchu, čo umožňuje dlhšie vyparovanie toluénu, a teda uvoľnenie väčšieho množstva toluénu v sušičke, ktorý možno zachytiť v systéme zhodnocovania toluénu. Automatické čistenie valcov s odvádzaním vzduchu do systému zhodnocovania toluénu. Tabuľka 31 Rozsah úrovne emisií súvisiaci s BAT (BAT-AEL) pre fugitívne emisie VOC z tlače publikácií kotúčovou hĺbkotlačou Ukazovateľ Jednotka BAT-AEL (ročný priemer) Fugitívne emisie VOC podľa výpočtu na základe hmotnostnej bilancie rozpúšťadiel Percentuálny podiel (%) vstupujúcich rozpúšťadiel < 2,5 Súvisiace monitorovanie je opísané v BAT 10. Tabuľka 32 Rozsah úrovne emisií súvisiaci s BAT (BAT-AEL) pre emisie VOC v odpadových plynoch z tlače publikácií kotúčovou hĺbkotlačou Ukazovateľ Jednotka BAT-AEL (denný priemer alebo priemerná hodnota za obdobie odberu vzoriek) TVOC mg C/Nm Súvisiace monitorovanie je opísané v BAT Závery o BAT pre natieranie drevených povrchov Rozsahy úrovne emisií týkajúce sa natierania drevených povrchov uvedené v tejto časti súvisia so všeobecnými závermi o BAT opísanými v časti 1.1. Tabuľka 33 Rozsah úrovne emisií súvisiaci s BAT (BAT-AEL) pre celkové emisie VOC z natierania drevených povrchov Ukazovateľ Natreté podklady Jednotka BAT-AEL (ročný priemer) Celkové emisie VOC podľa výpočtu na základe hmotnostnej bilancie rozpúšťadiel ploché podklady kg VOC na kg vstupu < 0,1 iné ako ploché podklady neprchavých látok < 0,25

68 L 414/66 SK Súvisiace monitorovanie je opísané v BAT 10. Ako alternatívu k BAT-AEL v tabuľke 33 možno použiť BAT-AEL v tabuľkách 34 a 35. Tabuľka 34 Rozsah úrovne emisií súvisiaci s BAT (BAT-AEL) pre fugitívne emisie VOC z natierania drevených povrchov Ukazovateľ Jednotka BAT-AEL (ročný priemer) Fugitívne emisie VOC podľa výpočtu na základe hmotnostnej bilancie rozpúšťadiel Percentuálny podiel (%) vstupujúcich rozpúšťadiel < 10 Súvisiace monitorovanie je opísané v BAT 10. Tabuľka 35 Rozsah úrovne emisií súvisiaci s BAT (BAT-AEL) pre emisie VOC v odpadových plynoch z natierania drevených povrchov Ukazovateľ Jednotka BAT-AEL (denný priemer alebo priemerná hodnota za obdobie odberu vzoriek) TVOC mg C/Nm ( 1 ) ( 1 ) V prípadoch prevádzok používajúcich BAT 16 c) v kombinácii s technikou čistenia odplynov pre odpadový plyn z koncentrátora platia dodatočné BAT-AEL menej než 50 mg C/Nm 3. Súvisiace monitorovanie je opísané v BAT ZÁVERY O BAT PRE KONZERVÁCIU DREVA A DREVENÝCH VÝROBKOV POMOCOU CHEMIKÁLIÍ 2.1. Systémy environmentálneho manažérstva BAT 30. Na zlepšenie celkovej environmentálnej výkonnosti spočívajú vo vypracovaní a vykonávaní systému environmentálneho manažérstva (EMS) zahŕňajúcom všetky prvky i) až xx) uvedené v 1, ako aj tieto osobitné prvky: i) Sledovať aktuálny vývoj v oblasti biocídnych výrobkov a súvisiacej legislatívy (napr. autorizácie biocídnych výrobkov podľa BPR) v snahe využívať procesy čo najšetrnejšie k životnému prostrediu. ii) Zaviesť hmotnostnú bilanciu rozpúšťadiel pri ošetrovaní na báze rozpúšťadiel a ošetrovaní kreozotom pozri BAT 33 písm. c). iii) Identifikovať všetky environmentálne kritické procesy a vybavenia na redukciu (ktorých zlyhanie by mohlo mať vplyv na životné prostredie) a zostaviť ich zoznam pozri BAT 46 písm. c). Pravidelná aktualizácia zoznamu kritického vybavenia. iv) Zahrnúť plán prevencie a kontroly únikov a úkapov vrátane usmernení k nakladaniu s odpadom na zaobchádzanie s odpadom vznikajúcim pri kontrole úkapov (pozri BAT 46). v) Zaznamenávanie náhodných únikov a úkapov a plány na zlepšenie (protiopatrenia). Poznámka V nariadení (ES) č. 1221/2009 sa stanovuje schéma EÚ pre environmentálne manažérstvo a audit (EMAS), ktorá slúži ako príklad EMS, ktorý je v súlade s týmito BAT.

69 SK L 414/67 Použiteľnosť Miera podrobnosti a formalizácie EMS bude spravidla závisieť od povahy, veľkosti a komplexnosti zariadenia, ako aj od rozsahu jeho možného negatívneho vplyvu na životné prostredie Nahradenie škodlivých/nebezpečných látok BAT 31. Na zabránenie vzniku alebo obmedzenie emisií PAU a/alebo rozpúšťadiel spočívajú v používaní prostriedkov na konzerváciu na báze vody Opis : Prostriedky na konzerváciu na báze rozpúšťadiel alebo kreozotu sa nahradia prostriedkami na konzerváciu na základe vody. Voda pôsobí ako nosná látka biocídov. Použiteľnosť : Použiteľnosť techniky môže byť obmedzená z dôvodu požiadaviek na kvalitu výrobku alebo jeho špecifikácie. BAT 32. Na zníženie environmentálneho rizika, ktoré predstavuje používanie chemikálií na úpravu, spočívajú v nahradení aktuálne používaných chemikálií na úpravu menej nebezpečnými chemikáliami na základe pravidelnej (napr. ročnej) kontroly zameranej na určenie potenciálnych nových dostupných a bezpečnejších alternatív. Použiteľnosť : Miera nahraditeľnosti môže byť obmedzená z dôvodu požiadaviek na kvalitu výrobku alebo jeho špecifikácie Efektívnosť využívania zdrojov BAT 33. Na zvýšenie efektívnosti využívania zdrojov a zníženie negatívneho vplyvu na životné prostredie a rizika spojeného s používaním chemikálií na úpravu spočívajú v znížení ich spotreby pomocou všetkých techník uvedených v tejto časti. Technika Opis Použiteľnosť a) Používanie efektívneho systému aplikovania prostriedkov na konzerváciu Systémy aplikácie, pri ktorých sa drevo ponorí do roztoku prostriedku na konzerváciu, sú efektívnejšie než napr. systémy aplikácie nástrekom. Efektívnosť aplikovania pomocou vákuových procesov (uzavreté systémy) je takmer 100 %. Pri výbere systému aplikácie sa zohľadňuje trieda použitia a potrebná miera penetrácie. Technika použiteľná len v nových prevádzkach alebo po rozsiahlych modernizáciách prevádzky. b) Kontrola a optimalizácia spotreby chemikálií na úpravu na konkrétne konečné použitie Kontrola a optimalizácia spotreby chemikálií na úpravu prostredníctvom: a) váženia dreva/drevených výrobkov pred impregnáciou a po nej alebo b) určením množstva roztoku prípravku na konzerváciu počas impregnácie a po nej. Spotreba chemikálií na úpravu sa riadi odporúčaniami dodávateľov a nevedie k prekročeniu požiadaviek na zadržiavanie (napr. stanovené v normách kvality výrobku). Všeobecne použiteľná technika.

70 L 414/68 SK Technika Opis Použiteľnosť c) Hmotnostná bilancia rozpúšťadla Zostavenie (minimálne raz do roka) prehľadu vstupných množstiev organických rozpúšťadiel a výstupov organických rozpúšťadiel v prevádzke, ako sa vymedzujú v časti 7 ods. 2 prílohy VII k smernici 2010/75/EÚ. Technika použiteľná len v prevádzkach používajúcich chemikálie na úpravu na báze rozpúšťadiel alebo kreozot. d) Meranie a úprava vlhkosti dreva pred ošetrením Vlhkosť dreva sa meria pred ošetrením (napr. pomocou merania elektrického odporu alebo váženia) a v prípade potreby sa upraví (napr. ďalším sušením dreva) s cieľom optimalizovať proces impregnácie a zabezpečiť požadovanú kvalitu výrobku. Technika použiteľná len v prípade potreby dreva s určitým obsahom vlhkosti Dodávanie, skladovanie chemikálií na úpravu a manipulácia s nimi BAT 34. Na zníženie emisií z dodávania, skladovania chemikálií na úpravu a manipulácie s nimi spočívajú v používaní techník a) alebo b) a všetkých techník c) až f) uvedených v tejto časti. Technika a) Spätný odvod vzdušniny Opis Označuje sa aj ako vyvažovanie výparov. Výpary rozpúšťadiel alebo kreozotu, ktoré sa počas plnenia uvoľňujú z nádrže, ktorá sa plní, sa zachytávajú a navracajú do nádrže alebo nákladného vozidla, z ktorých sa kvapalina dodáva. b) c) d) e) f) Zachytávanie uvoľneného vzduchu Techniky na zníženie strát odparovaním v dôsledku zahriatia skladovaných chemikálií Zabezpečenie dávkovacích pripojení Techniky na zabránenie pretekaniu pri čerpaní Uzavreté skladovacie nádoby Výpary rozpúšťadiel alebo kreozotu, ktoré sa počas plnenia uvoľňujú z nádrže, ktorá sa plní, sa zachytávajú a odvádzajú do jednotiek na ich úpravu, napr. filtra z aktívneho uhlia alebo jednotky na tepelnú oxidáciu. Keď vystavenie slnečnému svitu môže viesť k odparovaniu rozpúšťadiel a kreozotu skladovaných v nadzemných skladovacích nádržiach, predmetné nádrže sú zakryté strechou alebo natreté svetlou farbou, aby sa znížila miera zahrievania skladovaných rozpúšťadiel a kreozotu. Dávkovacie pripojenia k skladovacím nádržiam umiestneným vo vyhradených priestoroch sú zabezpečené a uzavreté, keď sa nepoužívajú. Zahŕňajú zabezpečenie, že: operácie čerpania sa vykonávajú pod dohľadom, v prípade väčších objemov sú nádrže na skladovanie vybavené akustickým a/alebo optickým poplašným zariadením so signalizáciou vysokej hladiny a v prípade potreby uzatváracími systémami. Chemikálie na úpravu sa skladujú v uzavretých skladovacích nádobách Príprava/kondicionovanie dreva BAT 35. Na zníženie spotreby chemikálií na úpravu a spotreby energie, ako aj na zníženie emisií z chemikálií na úpravu spočívajú v optimalizácii nákladu dreva v nádobe a v zabránení zablokovaniu chemikálií na úpravu pomocou kombinácie techník uvedených v tejto časti.

71 SK L 414/69 Technika Opis Použiteľnosť a) Oddelenie dreva v baleniach rozperami V baleniach sa v pravidelných rozstupoch umiestnia rozpery, aby sa uľahčilo prúdenie chemikálií na úpravu v balení a odkvapkanie po ošetrení. Všeobecne použiteľná technika. b) Ukladanie balení dreva v tradičných horizontálnych aplikačných nádobách pod určitým sklonom Balenia dreva sa do aplikačných nádob ukladajú pod sklonom, aby sa uľahčil tok chemikálií na úpravu a odkvapkanie po ošetrení. Všeobecne použiteľná technika. c) Používanie nakloniteľných tlakových aplikačných nádob Celá aplikačná nádoba sa po ošetrení dreva nakloní, aby nadbytočné chemikálie na úpravu mohli ľahko odtiecť a dali sa jednoducho pozbierať z dna nádoby. Technika použiteľná len v nových prevádzkach alebo po rozsiahlych modernizáciách prevádzky. d) Optimalizácia umiestnenia tvarovaných kusov dreva Tvarované kusy dreva sa umiestňujú tak, aby sa zabránilo zablokovaniu chemikálií na úpravu. Všeobecne použiteľná technika. e) Zabezpečenie balení dreva Balenia dreva sa v aplikačnej nádobe zabezpečia, aby sa obmedzil pohyb kusov dreva, ktorý by mohol zmeniť štruktúru balenia a znížiť mieru efektívnosti impregnácie. Všeobecne použiteľná technika. f) Maximalizácia várky dreva Várka dreva v aplikačnej nádobe sa maximalizuje s cieľom zaručiť najvhodnejší pomer medzi drevom, ktoré sa má ošetriť, a chemikáliami na úpravu. Všeobecne použiteľná technika Proces aplikácie prostriedkov na konzerváciu BAT 36. Na zabránenie náhodným únikom a emisiám chemikálií na úpravu z beztlakových procesov spočívajú v používaní jednej z techník uvedených v tejto časti. Technika a) Aplikačné nádoby s dvojitou stenou a automatickým zariadením na detekciu únikov b) Aplikačné nádoby s jednoduchou stenou a dostatočne veľkým zachytávacím zariadením odolným voči prostriedkom na konzerváciu dreva, s chráničom a automatickým zariadením na detekciu únikov. BAT 37. Na zníženie emisií aerosólov z konzervácie dreva a drevených výrobkov pomocou chemikálií na úpravu na báze vody spočívajú v uzavretí procesov nástreku, zbieraní prestrekov prípravku a jeho opätovnom použití pri príprave roztoku na konzerváciu dreva. BAT 38. Na zabránenie emisiám z chemikálií na úpravu z tlakových procesov (autoklávy) alebo na zníženie takýchto emisií spočívajú v používaní všetkých techník uvedených v tejto časti.

72 L 414/70 SK Technika Opis a) Kontroly procesu s cieľom zaistiť, aby ošetrenie prebiehalo len vtedy, ak sú dvierka aplikačnej nádoby uzavreté a utesnené Dvierka aplikačnej nádoby sa po jej naložení a pred začiatkom procesu ošetrenia uzavrú a utesnia. Sú zavedené kontroly procesu, ktoré zabránia spusteniu procesu v aplikačnej nádobe, ak dvierka nie sú uzavreté a utesnené. b) Kontroly procesu s cieľom zaistiť, aby sa aplikačná nádrž neotvorila, kým je pod tlakom a/alebo je naplnená roztokom na konzerváciu dreva Kontroly procesu ukazujú tlak a prítomnosť kvapaliny v aplikačnej nádobe. Zabraňujú otvoreniu aplikačnej nádoby, kým je pod tlakom a/alebo naplnená. c) Systém uzamknutia dvierok aplikačnej nádoby Dvierka aplikačnej nádoby sú vybavené systémom uzamknutia, aby sa zabránilo vypusteniu kvapalín v prípade, ak treba dvierka aplikačnej nádoby otvoriť v núdzovej situácii (napr. tesnenie dvierok je porušené). Systém uzamknutia umožňuje čiastočné otvorenie dvierok na uvoľnenie tlaku, pričom kvapaliny zostávajú zadržané v nádobe. d) Používanie a údržba poistných odvzdušňovacích ventilov Aplikačné nádoby sú vybavené poistnými odvzdušňovacími ventilmi, ktoré ich chránia pred nadmerným tlakom. Ventily sa vypúšťajú do nádrže s dostatočnou kapacitou. Vykonáva sa pravidelná inšpekcia poistných odvzdušňovacích ventilov (napr. raz za šesť mesiacov), skúmajú sa na príznaky korózie, kontaminácie alebo nesprávnej inštalácie a podľa potreby sa čistia a/alebo opravujú. e) Kontrola emisií do vzduchu z výfuku vákuovej pumpy Vzduch odsatý z tlakových aplikačných nádob (t. j. výstupu vákuovej pumpy) sa čistí (napr. v odlučovači pár a kvapalín). f) Zníženie emisií do vzduchu pri otváraní aplikačnej nádoby Medzi znižovaním tlaku a otvorením aplikačnej nádoby sa umožní dostatočný čas na odkvapkanie a kondenzáciu. g) Používanie konečného vákua na odstránenie nadbytočných chemikálií na úpravu z povrchu ošetreného dreva S cieľom predísť odkvapkávaniu sa v aplikačnej nádobe pred jej otvorením používa konečné vákuum na odstránenie nadbytočných chemikálií na úpravu z povrchu ošetreného dreva. Používanie konečného vákua nemusí byť potrebné, ak je odstránenie nadbytočných chemikálií z povrchu upraveného dreva zaručené použitím vhodného počiatočného vákua (napr. menej než 50 mbar). BAT 39. Na zníženie spotreby energie pri tlakových procesoch (autoklávy) spočívajú vo využívaní variabilného ovládania čerpadiel. Opis : Po dosiahnutí požadovaného pracovného tlaku sa systém na ošetrenie prepne na čerpadlo so zníženým výkonom a spotrebou energie. Použiteľnosť : Použiteľnosť techniky môže byť obmedzená v prípade procesov prebiehajúcich pod oscilujúcim tlakom.

73 SK L 414/ Kondicionovanie po ošetrení a dočasné skladovanie BAT 40. Na zabránenie kontaminácii pôdy alebo podzemnej vody z dočasného skladovania čerstvo ošetreného dreva alebo na zníženie takejto kontaminácie spočívajú v poskytnutí dostatočného času na odkvapkanie po ošetrení a v odstránení ošetreného dreva z vyhradeného priestoru, keď sa považuje za vyschnuté. Opis : Aby nadbytočné chemikálie na úpravu mohli odkvapkať naspäť do aplikačnej nádoby, ošetrené drevo/balenia dreva sa ponechávajú vo vyhradenom priestore (napr. nad aplikačnou nádobou alebo nad odkvapkávacou podložkou) dostatočný čas po vykonaní ošetrenia pred tým, než sa presunú do sušiacich priestorov po ošetrení. Pred tým, než drevo/balíky dreva opustia sušiace priestory po ošetrení, napríklad sa mechanickými prostriedkami nadvihnú a nechajú zavesené minimálne počas piatich minút. Ak z nich nekvapká žiaden ošetrovací roztok, drevo sa považuje za suché Nakladanie s odpadom BAT 41. Na zníženie množstva odpadu určeného na zneškodnenie, predovšetkým nebezpečného odpadu, spočívajú v používaní techník a) a b) a jednej alebo oboch techník c) a d) uvedených v tejto časti. a) b) c) d) Technika Odstránenie nečistôt pred ošetrením Zhodnocovanie a opätovné používanie voskov a olejov Hromadné dodávky chemikálií na úpravu Používanie opakovane použiteľných kontajnerov Opis Nečistoty (napr. piliny, drevené triesky) sa odstránia z povrchu dreva/drevených výrobkov pred začiatkom ošetrenia. Ak sa na impregnovanie používajú vosky alebo oleje, nadbytočné vosky alebo oleje z procesu impregnovania sa zhodnocujú a opätovne používajú. Dodávky chemikálií na úpravu v nádržiach v snahe znížiť množstvo obalov. Opakovane použiteľný kontajner na chemikálie na úpravu (napr. stredne veľký kontajner na voľne ložený náklad) sa vracia dodávateľovi na opätovné použitie. BAT 42. Na zníženie environmentálneho rizika súvisiaceho s nakladaním s odpadom spočívajú v skladovaní odpadu vo vhodných kontajneroch alebo na nepriepustných povrchoch a v uchovávaní nebezpečného odpadu osobitne vo vyčlenených vyhradených priestoroch chránených pred poveternostnými vplyvmi Monitorovanie Emisie do vody BAT 43. spočíva v monitorovaní znečisťujúcich látok v odpadovej vode a potenciálne kontaminovaných povrchových odtokoch pred vypustením každej dávky podľa noriem EN. Ak normy EN nie sú k dispozícii, spočívajú v používaní normy ISO, vnútroštátnych alebo iných medzinárodných noriem, ktoré zabezpečujú získanie údajov rovnocennej odbornej kvality. Biocídy ( 1 ) Cu ( 2 ) Látka/parameter Norma (normy) Normy EN môžu byť k dispozícii v závislosti od zloženia biocídneho výrobku. K dispozícii sú rozličné normy EN (napr. EN ISO 11885, EN ISO , EN ISO 15586)

74 L 414/72 SK Rozpúšťadlá ( 3 ) Látka/parameter Norma (normy) K dispozícii sú normy EN vzťahujúce sa na niektoré rozpúšťadlá (napr. EN ISO 15680) PAU ( 4 ) EN ISO Benzo[a]pyrén ( 4 ) EN ISO HOI EN ISO ( 1 ) Monitorujú sa konkrétne látky v závislosti od zloženia biocídnych výrobkov používaných v procese. ( 2 ) Monitoruje sa len vtedy, ak sa v procese používajú zlúčeniny medi. ( 3 ) Monitoruje sa len v prípade prevádzok používajúcich chemikálie na úpravu na báze rozpúšťadiel. Monitorujú sa konkrétne látky v závislosti od rozpúšťadiel používaných v procese. ( 4 ) Monitoruje sa len v prípade prevádzok používajúcich ošetrovanie kreozotom Kvalita podzemnej vody BAT 44. spočívajú v monitorovaní znečisťujúcich látok v podzemnej vode minimálne každých šesť mesiacov a v súlade s normami EN. Ak normy EN nie sú k dispozícii, spočívajú v používaní normy ISO, vnútroštátnych alebo iných medzinárodných noriem, ktoré zabezpečujú získanie údajov rovnocennej odbornej kvality. Frekvenciu monitorovania možno znížiť na raz za dva roky na základe posúdenia rizika, alebo ak sú úrovne znečisťujúcich látok preukázateľne dostatočne stabilné (napr. po období štyroch rokov). Biocídy ( 2 ) Látka/parameter ( 1 ) Norma (normy) Normy EN môžu byť k dispozícii v závislosti od zloženia biocídneho výrobku. As Cu K dispozícii sú rozličné normy EN (napr. EN ISO 11885, EN ISO , EN ISO 15586) Cr Rozpúšťadlá ( 3 ) K dispozícii sú normy EN vzťahujúce sa na niektoré rozpúšťadlá (napr. EN ISO 15680) PAU EN ISO Benzo[a]pyrén EN ISO HOI EN ISO ( 1 ) Nemonitoruje sa, ak sa predmetná látka v procese nepoužíva a k podzemná voda preukázateľne nie je danou látkou kontaminovaná. ( 2 ) Monitorujú sa konkrétne látky v závislosti od zloženia biocídnych výrobkov, ktoré sa v procese používajú alebo sa v ňom používali v minulosti. ( 3 ) Monitoruje sa len v prípade prevádzok používajúcich chemikálie na úpravu na báze rozpúšťadiel. Monitorujú sa konkrétne látky v závislosti od rozpúšťadiel používaných v procese.

75 SK L 414/ Emisie v odpadových plynoch BAT 45. spočívajú v monitorovaní emisií v odpadových plynoch minimálne raz za každý rok a v súlade s normami EN. Ak normy EN nie sú k dispozícii, spočívajú v používaní normy ISO, vnútroštátnych alebo iných medzinárodných noriem, ktoré zabezpečujú získanie údajov rovnocennej odbornej kvality. Ukazovateľ Proces Norma (normy) Monitorovanie súvisiace s TVOC ( 1 ) konzervácia dreva a drevených výrobkov s použitím kreozotu a chemikálií na úpravu na báze rozpúšťadiel EN BAT 49, BAT 51 PAU ( 1 ) ( 2 ) konzervácia dreva a drevených výrobkov s použitím kreozotu nie je k dispozícii žiadna norma EN BAT 51 NO X ( 3 ) konzervácia dreva a drevených výrobkov s použitím EN kreozotu a chemikálií na úpravu na báze CO ( 3 ) rozpúšťadiel EN BAT 52 ( 1 ) Merania sa v možnom rozsahu vykonávajú vo fáze s najvyššími očakávanými emisiami za bežných prevádzkových podmienok. ( 2 ) Sem patrí: acenaftén, acenaftylén, antracén, benzo[a]antracén, benzo[a]pyrén, benzo[b]fluorantén, benzo[g,h,i]perylén, benzok)fluorantén, chryzén, dibenzo[a,h]antracén, fluorantén, fluorén, indeno[1,2,3-cd]pyrén, naftalén, fenantrén a pyrén. ( 3 ) Monitorujú sa len emisie z termického čistenia odplynov Emisie do pôdy a podzemnej vody BAT 46. Na zabránenie vzniku alebo obmedzenie emisií do pôdy a podzemnej vody spočívajú v používaní všetkých techník uvedených v tejto časti. Technika Opis a) Prevádzka a vybavenie vo vyhradených priestoroch Časti prevádzky, kde sa chemikálie na úpravu skladujú alebo kde sa s nimi manipuluje, t. j. sklad chemikálií na úpravu, priestory na ošetrenie, priestory na kondicionovanie po ošetrení a priestory na dočasné skladovanie (vrátane aplikačných nádob, pracovných nádob, zariadení na vykládku/vytiahnutie, odkvapkávacích/sušiacich priestorov a zón na chladenie), potrubia a rozvody na chemikálie na úpravu, ako aj zariadenia na (opätovné) kondicionovanie kreozotom, musia byť vo vyhradených priestoroch. Vyhradené priestory majú nepriepustné povrchy, sú rezistentné voči chemikáliám na úpravu a majú dostatočnú kapacitu na zachytenie a udržanie objemov, s ktorými sa v prevádzke/pri vybavení manipuluje alebo ktoré sa tam skladujú. Odkvapávacie priestory (z materiálu odolného voči chemikáliám na úpravu) sa môžu takisto využívať ako miestne vyhradené priestory na zber a zhodnocovanie odkvapkaných a preliatych chemikálií na úpravu z kritického vybavenia alebo procesov (t. j. ventilov, prívodov/odvodov skladovacích nádrží, aplikačných nádob, pracovných nádrží, zón na vykládku/vytiahnutie, manipulácie s čerstvo ošetreným drevom, zón na chladenie/sušenie). Kvapaliny vo vyhradených priestoroch a odkvapávacích priestoroch sa zbierajú s cieľom zhodnotiť chemikálie na úpravu na ich opätovné použitie v systéme chemikálií na úpravu. Kaly vzniknuté v systéme zberu sa zneškodňujú ako nebezpečný odpad.

76 L 414/74 SK Technika b) Nepriepustné podlahy Opis Podlahy v priestoroch, ktoré nie sú vyhradené a kde môže dôjsť k odkvapkaniu, preliatiu, náhodnému vypusteniu alebo únikom chemikálií na úpravu, sú nepriepustné pre dotknuté látky (napr. ošetrené drevo sa skladuje na nepriepustnej podlahe, ak sa tak vyžaduje v BPR autorizácii prostriedkov na konzerváciu dreva používaných na úpravu). Kvapaliny na podlahe sa zbierajú s cieľom zhodnotiť chemikálie na úpravu na ich opätovné použitie v systéme chemikálií na úpravu. Kaly vzniknuté v systéme zberu sa zneškodňujú ako nebezpečný odpad. c) d) e) f) Výstražné systémy pri vybavení identifikovanom ako kritické Zabránenie únikom z podzemného skladovania a potrubí na škodlivé/ nebezpečné látky a ich odhaľovanie a vedenie záznamov o nich Pravidelné inšpekcie a údržba prevádzky a vybavenia Techniky na zabránenie krížovej kontaminácii Kritické vybavenie (pozri BAT 30) má výstražné systémy signalizujúce poruchy. Použitie podzemných prvkov je minimalizované. Ak sa podzemné prvky používajú na skladovanie škodlivých/nebezpečných látok, zavedie sa druhotný zadržiavací systém (napr. dvojstenný). Podzemné prvky sú vybavené zariadeniami na zisťovanie únikov. Vykonáva sa monitorovanie na základe posúdenia rizika a pravidelné monitorovanie podzemného skladovania a potrubí na zistenie potenciálnych únikov. Vybavenie, pri ktorom sa úniky zistia, sa v prípade potreby opraví. Vedú sa záznamy o incidentoch, ktoré môžu viesť k znečisteniu pôdy a/alebo podzemnej vody. Vykonávajú sa pravidelné inšpekcie prevádzky a vybavenia, ako aj ich pravidelná údržba, aby sa zabezpečilo ich správne fungovanie: to zahŕňa predovšetkým kontrolu neporušenosti a/alebo tesnosti ventilov, čerpadiel, potrubí, nádrží, tlakových nádob, odkvapávacích priestorov a vyhradených priestorov a správne fungovanie výstražných systémov. Krížovej kontaminácii (t. j. kontaminácii oblastí prevádzky, ktoré spravidla neprichádzajú do kontaktu s chemikáliami na úpravu) sa zabraňuje pomocou vhodných techník, napr.: odkvapávacie priestory sú koncipované tak, aby sa s ich potenciálne kontaminovaným povrchmi nedostali do kontaktu vysokozdvižné vozíky, vykladacie zariadenie (používané na vybratie ošetreného dreva z aplikačnej nádoby) je koncipované tak, aby sa zabránilo prenosu chemikálií na úpravu, používanie žeriavového systému na manipuláciu s ošetrovaným drevom, používanie vyhradených dopravných vozidiel v potenciálne kontaminovaných oblastiach, obmedzený prístup do potenciálne kontaminovaných oblastí, používanie pieskových chodníkov.

77 SK L 414/ Emisie do vody a nakladanie s odpadovými vodami BAT 47. Na zabránenie emisií do vody, alebo ak to nie je prakticky realizovateľné, na ich zníženie a na zníženie spotreby vody spočívajú BAT v používaní všetkých techník uvedených v tejto časti. Technika Opis Použiteľnosť a) Techniky na zabránenie kontaminácii dažďovej vody a povrchových odtokov Zabráni sa vstupu dažďovej vody a povrchových odtokov do priestorov, kde sa chemikálie na úpravu skladujú alebo kde sa s nimi manipuluje, a priestorov, kde sa skladuje čerstvo ošetrené drevo, ako aj ich kontaktu s kontaminovanou vodou. Na to sa využívajú minimálne tieto techniky: odvodňovacie kanály a/alebo obkolesenie prevádzky obrubníkom, zastrešenie s odkvapovými žľabmi v prípade priestorov, kde sa chemikálie na úpravu skladujú alebo kde sa s nimi manipuluje [t. j. sklad chemikálií na úpravu, priestory na ošetrenie, priestory na kondicionovanie po ošetrení a priestory na dočasné skladovanie, potrubia a rozvody na chemikálie na úpravu, ako aj zariadenia na (opätovné) kondicionovanie kreozotom], ochrana priestoru na skladovanie ošetreného dreva pred poveternostnými vplyvmi (napr. zastrešenie, nepremokavé plachty), ak sa vyžaduje v BPR autorizácii prostriedkov na konzerváciu dreva používaných na ošetrenie. V prípade existujúcich prevádzok môže by použiteľnosť odvodňovacích kanálov a vonkajších obrubníkov obmedzená rozlohou prevádzky. b) Zber potenciálne kontaminovaných povrchových odtokov Povrchové odtoky z priestorov, ktoré sú potenciálne kontaminované chemikáliami na úpravu, sa zbierajú osobitne. Zozbieraná odpadová voda sa vypúšťa len po prijatí primeraných opatrení: napr. monitorovanie (pozri BAT 43), čistenie [pozri BAT 47 písm. e)], opätovné použitie [pozri BAT 47 písm. c)]. Všeobecne použiteľná technika. c) Používanie potenciálne kontaminovaných povrchových odtokov Potenciálne kontaminované povrchové odtoky sa zbierajú a používajú na prípravu roztokov prostriedkov na konzerváciu dreva na báze vody. Technika použiteľná len v prevádzkach používajúcich chemikálie na úpravu na báze vody. Použiteľnosť techniky môže byť obmedzená požiadavkami na kvalitu vzhľadom na určené použitie. d) Opätovné použitie vody z čistenia Voda použitá na umývanie vybavenia a nádob sa zachytáva a opätovne používa na prípravu roztokov prostriedkov na konzerváciu dreva na báze vody. Technika použiteľná len v prevádzkach používajúcich chemikálie na úpravu na báze vody. e) Úprava odpadovej vody Ak sa zistí kontaminácia zozbieraných povrchových odtokov a/alebo vody z čistenia, alebo ju možno očakávať, a ak použitie vody nie je prakticky realizovateľné, odpadová voda sa upravuje vo vhodnej čistiarni odpadových vôd (v lokalite alebo mimo nej) Všeobecne použiteľná technika.

78 L 414/76 SK Technika Opis Použiteľnosť f) Zneškodňovanie ako nebezpečný odpad Ak sa zistí kontaminácia zozbieraných povrchových odtokov a/alebo vody z čistenia, alebo ju možno očakávať, a ak úprava alebo použitie vody nie sú prakticky realizovateľné, zozbierané povrchové odtoky a/alebo voda z čistenia sa zneškodňujú ako nebezpečný odpad. Všeobecne použiteľná technika. BAT 48. Na zníženie emisií do vody z konzervácie dreva a drevených výrobkov pomocou kreozotu spočívajú v zbieraní kondenzátov vznikajúcich pri znižovaní tlaku v aplikačnej nádobe a z vákuových procesov v nej, ako aj z (opätovného) kondicionovania kreozotom a čistenia týchto kondenzátov buď v samotnej lokalite pomocou filtra s aktívnym uhlím alebo pieskového filtra, alebo ich zneškodnenia ako nebezpečného odpadu. Opis Objemy kondenzátov sa zachytávajú, nechajú sa usadiť a čistia sa pomocou filtra s aktívnym uhlím alebo pieskového filtra. Vyčistená voda sa buď opätovne použije (uzavretý okruh) alebo sa vypúšťa do verejnej kanalizácie. Alternatívnym riešením je zneškodniť zozbierané kondenzáty ako nebezpečný odpad Emisie do ovzdušia BAT 49. Na zníženie emisií VOC do vzduchu z konzervácie dreva a drevených výrobkov pomocou chemikálií na úpravu na báze rozpúšťadiel spočívajú v uzavretí vybavenia alebo procesov produkujúcich emisie, odsávaní odplynov a ich odvádzaní do zariadenia na čistenie (pozri techniky v 51). BAT 50. Na zníženie emisií organických zlúčenín a zápachu do ovzdušia z konzervácie dreva a drevených výrobkov pomocou kreozotu spočívajú v používaní impregnačných olejov s nízkou prchavosťou, t. j. kreozotu stupňa C namiesto kreozotu stupňa B. Použiteľnosť: Kreozot stupňa C sa nemusí dať používať v studených podnebných podmienkach. BAT 51. Na zníženie emisií organických zlúčenín do ovzdušia z konzervácie dreva a drevených výrobkov pomocou kreozotu spočívajú BAT v uzavretí vybavenia alebo procesov produkujúcich emisie (napr. skladovacie a impregnačné nádrže, znižovanie tlaku, opätovné kondicionovanie kreozotom), odsávaní odplynov a používaní jednej z techník na úpravu uvedených v tejto časti alebo ich kombinácie. Technika Opis Použiteľnosť a) Tepelná oxidácia Pozri BAT 15 i). Odpadové teplo možno zhodnotiť pomocou výmenníkov tepla. Všeobecne použiteľná technika. b) Odvedenie odplynov do spaľovacieho zariadenia Všetky odplyny alebo ich časť sa odvádzajú ako spaľovací vzduch a dodatočné palivo do spaľovacieho zariadenia (aj do zariadení kombinovanej výroby tepla a elektriny KVET) používaného na výrobu pary a/alebo elektriny. Technika nie je použiteľná, ak odplyny obsahujú látky uvedené v článku 59 ods. 5 smernice o priemyselných emisiách. Použiteľnosť techniky môže byť obmedzená v dôsledku otázok bezpečnosti.

79 SK L 414/77 Technika Opis Použiteľnosť c) Adsorpcia s použitím aktívneho uhlia Organické zlúčeniny sa adsorbujú na povrchu aktívneho uhlia. Adsorbované zlúčeniny sa môže následne desorbovať, napr. parou (často v danej lokalite), na účely opätovného použitia alebo zneškodnenia a adsorbent sa opätovne použije. Všeobecne použiteľná technika. d) Absorpcia pomocou vhodnej kvapaliny Na odstránenie znečisťujúcich látok, predovšetkým rozpustných zlúčenín, z odplynu prostredníctvom absorpcie sa používa vhodná kvapalina. Všeobecne použiteľná technika. e) Kondenzácia Technika na odstránenie organických zlúčenín prostredníctvom zníženia teploty pod ich rosný bod, aby došlo k skvapalneniu pár. V závislosti od požadovaného rozpätia prevádzkových teplôt sa používajú rôzne chladivá, napr. chladiaca voda, chladená voda (teplota spravidla okolo 5 C), amoniak alebo propán. Kondenzácia sa používa v kombinácii s ďalšou redukčnou technikou. Použiteľnosť techniky môže byť obmedzená nadmernou potrebou energie na zhodnotenie v dôsledku nízkeho obsahu VOC. Tabuľka 36 Rozsahy úrovne emisií súvisiace s BAT (BAT-AEL) pre emisie TVOC a PAU v odpadových plynoch z konzervácie dreva a drevených výrobkov pomocou kreozotu a/alebo chemikálií na úpravu na báze rozpúšťadiel Ukazovateľ Jednotka Proces BAT-AEL (priemer za obdobie odoberania vzoriek) TVOC mg C/Nm 3 ošetrenie kreozotom a na báze rozpúšťadiel < 4 20 PAU mg/nm 3 ošetrenie kreozotom < 1 ( 1 ) ( 1 ) BAT-AEL sa vzťahujú na súčet týchto zlúčenín PAU: acenaftén, acenaftylén, antracén, benzo[a]antracén, benzo[a]pyrén, benzo[b]fluorantén, benzo[g,h,i]perylén, benzok)fluorantén, chryzén, dibenzo[a,h]antracén, fluorantén, fluorén, indeno [1,2,3-cd]pyrén, naftalén, fenantrén a pyrén. Súvisiace monitorovanie je opísané v BAT 45. BAT 52. Na zníženie emisií NO X v odpadových plynoch pri súčasnom obmedzení emisií CO z termického čistenia odplynov z konzervácie dreva a drevených výrobkov pomocou kreozotu a/alebo chemikálií na úpravu na báze rozpúšťadiel spočívajú BAT v používaní techniky a) alebo oboch techník uvedených v tejto časti. Technika Opis Použiteľnosť a) Optimalizácia podmienok termického čistenia (koncepcia a prevádzkovanie) Pozri BAT 17 a). Použiteľnosť koncepcie môže byť obmedzená pri existujúcich prevádzkach.

80 L 414/78 SK Technika Opis Použiteľnosť b) Používanie horákov s nízkou produkciou NO X Pozri BAT 17 b). Použiteľnosť techniky môže byť v existujúcich prevádzkach obmedzená ich konštrukciou a/alebo prevádzkovými obmedzeniami. Tabuľka 37 Rozsah úrovne emisií súvisiaci s BAT (BAT-AEL) pre emisie NO X v odpadových plynoch a orientačný rozsah úrovne emisií pre emisie CO v odpadových plynoch uvoľňovaných do vzduchu z termického čistenia odplynov z konzervácie dreva a drevených výrobkov pomocou kreozotu a/alebo chemikálií na úpravu na báze rozpúšťadiel Ukazovateľ Jednotka BAT-AEL ( 1 ) (priemer za obdobie odoberania vzoriek) Orientačný rozsah úrovne emisií ( 1 ) (priemer za obdobie odoberania vzoriek) NO X mg/nm žiadna orientačná hodnota CO žiadne BAT-AEL ( 1 ) BAT-AEL a orientačný rozsah neplatia, ak sa odplyny odvádzajú do spaľovacieho zariadenia Hluk Súvisiace monitorovanie je opísané v BAT 45. BAT 53. Na zamedzenie emisiám hluku alebo, ak to nie je prakticky realizovateľné, ich zníženie spočívajú v používaní jednej techník uvedených v tejto časti alebo ich kombinácie. Technika Skladovanie prírodných surovín a manipulácia s nimi a) Inštalácia protihlukových stien a využívanie/optimalizácia účinkov budov pri pohlcovaní hluku b) Uzavretie alebo čiastočné uzavretie hlučných operácií c) Používanie nízkohlukových vozidiel/dopravných systémov d) Opatrenia na riadenie hluku (napr. zefektívnené inšpekcie a údržba vybavenia, zatváranie dverí a okien) Komorové sušenie e) Opatrenia na znižovanie hluku pri ventilátoroch Použiteľnosť Použiteľnosť je obmedzená na prípady, keď sa očakáva a/alebo je podložené obťažovanie hlukom v prípade citlivých receptorov.

81 SK L 414/79 VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE (EÚ) 2020/2010 z 8. decembra 2020, ktorým sa mení príloha k vykonávaciemu rozhodnutiu (EÚ) 2020/1809 o určitých ochranných opatreniach v súvislosti s výskytom ohnísk vysokopatogénnej aviárnej influenzy v určitých členských štátoch [oznámené pod číslom C(2020) 8910] (Text s významom pre EHP) EURÓPSKA KOMISIA, so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, so zreteľom na smernicu Rady 89/662/EHS z 11. decembra 1989 o veterinárnych kontrolách v obchode vnútri Spoločenstva s cieľom dobudovania vnútorného trhu ( 1 ), a najmä na jej článok 9 ods. 4, so zreteľom na smernicu Rady 90/425/EHS z 26. júna 1990 týkajúcu sa veterinárnych kontrol uplatňovaných v obchode vnútri Únie s určitými živými zvieratami a výrobkami s ohľadom na vytvorenie vnútorného trhu ( 2 ), a najmä na jej článok 10 ods. 4, so zreteľom na smernicu Rady 2005/94/ES z 20. decembra 2005 o opatreniach Spoločenstva na kontrolu vtáčej chrípky a o zrušení smernice 92/40/EHS ( 3 ), a najmä na jej článok 63 ods. 4, keďže: (1) Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2020/1809 ( 4 ) bolo prijaté v nadväznosti na výskyt ohnísk vysokopatogénnej aviárnej influenzy v chovoch hydiny alebo iných vtákov chovaných v zajatí v určitých členských štátoch a na zriadenie ochranných pásiem a pásiem dohľadu týmito členskými štátmi v súlade so smernicou Rady 2005/94/ES. (2) Vo vykonávacom rozhodnutí (EÚ) 2020/1809 sa stanovuje, že ochranné pásma a pásma dohľadu, ktoré v súlade so smernicou 2005/94/ES zriadili členské štáty uvedené v prílohe k uvedenému vykonávaciemu rozhodnutiu, majú zahŕňať aspoň oblasti vymedzené ako ochranné pásma a pásma dohľadu v danej prílohe. (3) Odo dňa prijatia vykonávacieho rozhodnutia (EÚ) 2020/1809 oznámilo Nemecko Komisii nové ohniská vysokopatogénnej aviárnej influenzy podtypu H5N8 v chovoch hydiny alebo iných vtákov chovaných v zajatí v okresoch Dithmarschen a Mecklenburgische Seenplatte. (4) Belgicko okrem toho oznámilo Komisii výskyt ohniska vysokopatogénnej aviárnej influenzy podtypu H5N5 v chove hydiny alebo iných vtákov chovaných v zajatí v provincii Západné Flámsko. (5) Takisto aj Poľsko oznámilo Komisii ohnisko vysokopatogénnej aviárnej influenzy podtypu H5N8 v chove hydiny alebo iných vtákov chovaných v zajatí v okrese Siedlecki. (6) Holandsko okrem toho oznámilo Komisii nové ohnisko vysokopatogénnej aviárnej influenzy v chove hydiny alebo iných vtákov chovaných v zajatí v provincii Utrecht. ( 1 ) Ú. v. ES L 395, , s. 13. ( 2 ) Ú. v. ES L 224, , s. 29. ( 3 ) Ú. v. EÚ L 10, , s. 16. ( 4 ) Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2020/1809 z 30. novembra 2020 o určitých ochranných opatreniach v súvislosti s výskytom ohnísk vysokopatogénnej aviárnej influenzy v určitých členských štátoch (Ú. v. EÚ L 402, , s. 144).

82 L 414/80 SK (7) Uvedené ohniská v Belgicku, Nemecku, Holandsku a Poľsku sú mimo oblastí, ktoré sú v súčasnosti uvedené v prílohe k vykonávaciemu rozhodnutiu (EÚ) 2020/1809, a príslušné orgány týchto členských štátov prijali potrebné opatrenia požadované v súlade so smernicou 2005/94/ES vrátane zriadenia ochranných pásiem a pásiem dohľadu okolo týchto ohnísk. (8) Okrem toho sa ohnisko v Belgicku nachádza v tesnej blízkosti hranice s Francúzskom. Príslušné orgány týchto dvoch členských štátov preto náležite spolupracovali v súvislosti so zriadením potrebného pásma dohľadu v súlade so smernicou 2005/94/ES, keďže pásmo dohľadu v súvislosti aj s týmto ohniskom zasahuje až na územie Francúzska. (9) Komisia preskúmala opatrenia prijaté Belgickom, Francúzskom, Nemeckom, Holandskom a Poľskom a s uspokojením konštatuje, že hranice ochranných pásiem a pásiem dohľadu, ktoré zriadili príslušné orgány uvedených členských štátov, sú v dostatočnej vzdialenosti od chovov s potvrdenými najnovšími výskytmi ohnísk vysokopatogénnej aviárnej influenzy. (10) S cieľom predísť zbytočnému narušeniu obchodu v rámci Únie a vyhnúť sa vytváraniu neodôvodnených prekážok obchodu tretími krajinami je nevyhnutné, aby sa nové ochranné pásma a pásma dohľadu zriadené v Belgicku, Francúzsku, Nemecku, Holandsku a Poľsku v súlade so smernicou 2005/94/ES urýchlene vymedzili v spolupráci s uvedenými členskými štátmi na úrovni Únie. (11) Preto by sa pásma dohľadu v prípade Francúzska a ochranné pásma a pásma dohľadu v prípade Nemecka, Holandska a Poľska uvedené v prílohe k vykonávaciemu rozhodnutiu (EÚ) 2020/1809 mali zmeniť. (12) Okrem toho by sa v prípade Belgicka mali v prílohe k vykonávaciemu rozhodnutiu (EÚ) 2020/1809 uviesť ochranné pásma a pásma dohľadu. (13) Vzhľadom na uvedené skutočnosti by sa mala príloha k vykonávaciemu rozhodnutiu (EÚ) 2020/1809 zmeniť s cieľom aktualizovať regionalizáciu na úrovni Únie tak, aby v nej boli zahrnuté nové ochranné pásma a pásma dohľadu náležite zriadené príslušnými orgánmi Belgicka, Francúzska, Nemecka, Holandska a Poľska v súlade so smernicou 2005/94/ES, ako aj trvanie v nich uplatniteľných obmedzení. (14) Vykonávacie rozhodnutie (EÚ) 2020/1809 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť. (15) Vzhľadom na naliehavosť epidemiologickej situácie v Únii, pokiaľ ide o šírenie vysokopatogénnej aviárnej influenzy, je dôležité, aby zmeny prílohy k vykonávaciemu rozhodnutiu (EÚ) 2020/1809 na základe tohto rozhodnutia nadobudli účinnosť čo najskôr. (16) Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre rastliny, zvieratá, potraviny a krmivá, PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE: Článok 1 Príloha k vykonávaciemu rozhodnutiu (EÚ) 2020/1809 sa nahrádza textom uvedeným v prílohe k tomuto rozhodnutiu. Toto rozhodnutie je určené členským štátom. Článok 2 V Bruseli 8. decembra 2020 Za Komisiu Stella KYRIAKIDES členka Komisie

83 SK L 414/81 PRÍLOHA PRÍLOHA Ochranné pásmo uvedené v článku 1: ČASŤ A Členský štát: Belgicko Oblasť zahŕňa: Those parts of the municipalitiy of Menen, Moorslede, Wervik and Wevelgem contained within a circle of a radius of three kilometers, centered on WGS84 dec. coordinates long 3, lat 50, Deň ukončenia uplatňovania podľa článku 29 ods. 1 smernice 2005/94/ES Členský štát: Chorvátsko Oblasť zahŕňa: Općina Koprivnički Bregi, naselja Koprivnički Bregi i Jeduševac, općina Novigrad Podravski, naselja Plavšinac, Delovi, Vlaislav i Novigrad Podravski, općina Hlebine, naselje Hlebine u Koprivničko- križevačkoj županiji koji se nalaze na području u obliku kruga radijusa tri kilometra sa središtem na GPS koordinatama N ; E Deň ukončenia uplatňovania podľa článku 29 ods. 1 smernice 2005/94/ES Členský štát: Dánsko Oblasť zahŕňa: The parts of Randers municipality (ADNS code 01730), Favrskov municipality (ADNS 01710) and Syddjurs municipality (ADNS code 01706) that are contained within circle of radius 3 kilometer, centred on GPS coordinates N ; E Deň ukončenia uplatňovania podľa článku 29 ods. 1 smernice 2005/94/ES Členský štát: Francúzsko Oblasť zahŕňa: Deň ukončenia uplatňovania podľa článku 29 ods. 1 smernice 2005/94/ES Les communes suivantes dans le département de HAUTE-CORSE (2B) ALTIANI AVAPESSA BIGORNO BISINCHI CAMPILE CAMPITELLO

84 L 414/82 SK CANAVAGGIA CASTELLO-DI-ROSTINO CATERI CROCICCHIA ERBAJOLO FELICETO FOCICCHIA LENTO MONTEGROSSO MURO NESSA ORTIPORIO PENTA-ACQUATELLA PIEDICORTE-DI-GAGGIO SCOLCA SPELONCATO SANT ANDREA-DI-BOZIO SANT ANTONINO VALLE-DI-ROSTINO VOLPAJOLA Les communes suivantes dans le département de YVELINES (78) SAINT-CYR-L ECOLE Les communes suivantes dans le département de Corse du Sud (2A) AFA AJACCIO ALATA BASTELICACCIA GROSSETO-PRUGNA SARROLA-CARCOPINO Členský štát: Nemecko Oblasť zahŕňa: Deň ukončenia uplatňovania podľa článku 29 ods. 1 smernice 2005/94/ES SCHLESWIG-HOLSTEIN Landkreis Nordfriesland Hallig Oland Landkreis Segeberg Gemeinde Latendorf Gemeinde Heidmühlen exklusive des Bereiches zwischen Stellbrooker Weg und Osterau nördlich des Stellbrooker Moors Gemeinde Boostedt Gebiet südlich der Ortschaft Boostedt (entlang Waldweg, Heidenbarg, Münsterberg, Heisterbarg, Zum Quellental, Tegelbar, Mühlenweg, Latendorfer Str.) sowie östlich und südlich des Bundeswehrgeländes Gemeinde Rickling Gebiet südlich der Rothenmühlenau und westlich der Straßen Alter Schönmoorer Weg und Kirschenweg bis zur Einmündung in die Schönmoorer Str., weiter südlich der Schönmoorer Str. bis zum Glinngraben und westlich des Glinngrabens Gemeinde Großenaspe Gebiet westlich der Straßen Halloh und Eekholt sowie östlich des Wildparks Eekholt Forstgutsbezirk Buchholz

85 SK L 414/83 Landkreis Nordfriesland Gemeinde Rodenäs Gemeinde Neukirchen Gemeinde Klanxbüll Gemeinde Humptrup Gemeinde Braderup Gemeinde Tinningstedt Gemeinde Klixbüll Gemeinde Risum-Lindholm Gemeinde Niebüll Gemeinde Bosbüll Gemeinde Uphusum Gemeinde Klanxbüll Gemeinde Emmelsbüll-Horsbüll Gemeinde Holm Landkreis Nordfriesland Gemeinde Pellworm MECKLENBURG-VORPOMMERN Landkreis Vorpommern Rügen Ostseeheilbad Zingst Landkreis Vorpommern Rügen Gemeinde Rambin Ortsteile Drammendorf, Götemitz, Kasselvitz, Kasselvitzer Katen, Rothenkirchen, Sellentin, Rambin, Giesendorf Gemeinde Samtens Ortsteile Frankenthal, Muhlitz, Luttow, Natzevitz, Samtens Gemeinde Gustow Ortsteile Saalkow, Warksow Gemeinde Poseritz Ortsteile Datzow, Poseritz-Ausbau Gemeinde Altefähr Ortsteil Kransdorf Landkreis Rostock Gemeinde Neubukow Stadt Ortsteile Buschmühlen, Malpendorf, Neubukow, Spriehusen, Steinbrink Gemeinde Biendorf Ortsteile Jörnstorf Dorf, Jörnstorf Hof, Lehnenhof Gemeinde Rerik Stadt Ortsteile Russow, Russow Ausbau Landkreis Rostock Stadt Gnoien Ortsteile Eschenhörn, Warbelow sowie die Stadt Gnoien südöstlich der Teterower Straße und südöstlich der Straße Bleiche Gemeinde Behren-Lübchin Ortsteile Bobbin, Neu Wasdow Gemeinde Finkenthal Ortsteil Schlutow Landkreis Dithmarschen Gemeinde Neufelderkoog Gemeinde Kaiser-Wilhelm-Koog Gemeindegebiet südlich der Süderstraße Gemeinde Kronprinzenkoog Gemeindegebiet südlich der Straße Süderquerweg Gemeinde Neufeld Gemeindegebiet südlich der Straße Ölmühlenweg, westlich der Straße Westerdieker Strot Gemeinde Diekhusen-Fahrstedt das Gemeindegebiet südlich der Straße Ölmühlenweg, westlich der Straße Fahrstedterwesterdeich Gemeinde Schmedeswurth das Gemeindegebiet westlich der Straße Schmedeswurtherwesterdeich Landkreis Mecklenburgische Seenplatte Gemeinde Lärz Ortsteile Krümmel, Lärz-Ausbau Gemeinde Mirow Ortsteil Birkenhof

86 L 414/84 SK Členský štát: Holandsko Oblasť zahŕňa: Deň ukončenia uplatňovania podľa článku 29 ods. 1 smernice 2005/94/ES Province: Gelderland 1. From the crossing with N322 and Zandstraat, follow Zandstraat in eastern direction until tram line. 2. Follow tramline in south-eastern direction until Molenstraat. 3. Follow Molenstraat in north-eastern direction until Meidoornstraat. 4. Follow Meidoornstraat in eastern direction until Korenbloemstraat. 5. Follow Korenbloemstraat in eastern direction until Florastraat. 6. Follow Florastraat in southern direction until Vogelzang. 7. Folow Vogelzang in eastern direction until Kamstraat. 8. Follow Kamstraat in southern direction until Van Heemstraweg. 9. Follow Van Heemstraweg in north-eastern direction until North-South (N329). 10. Follow North-South (N329) in southern direction until Neersteindsestraat. 11. Follow Neersteindsestraat in south-eastern direction until Altforstestraat. 12. Follow Altforstestraat in south-west direction until Middenweg. 13. Follow Middenweg in south-eatern direction until Mekkersteeg. 14. Follow Mekkersteeg in southern direction until Zuidweg. 15. Follow Zuidweg in western direction until Noord-Zuid. 16. Follow Noord-Zuid in southern direction until de Maas (water). 17. Follow Maas in western direction until Veerweg. 18. Follow Veerweg in northern direction until Raadhuisdijk. 19. Follow Raadhuisdijk in western direction turning into Berghuizen until Nieuweweg. 20. Follow Nieuweweg in western direction until Wamelseweg. 21. Follow Wamelseweg in northern direction turing into Zijvond until Liesbroekstraat. 22. Follow Liesbroekstraat in eastern direction until Nieuweweg. 23. Follow Nieuweweg in northern direction until Liesterstraat. 24. Follow Liesterstraat in eastern direction until Maas en Waalweg (N322). 25. Follow Maas en Waalweg in northern direction until crossing with Zandstraat. 1. From Waalbandijk follow de Waal in eastern direction until Waalbandijk at nr Follow Waalbandijk at nr 155 in southern direction, turning into Heersweg until Kerkstraat. 3. Follow Kerkstraat in southern direction until Van Heemstraweg. 4. Follow Van Heemstraweg in eastern direction until Scharenburg. 5. Follow Scharenburg in southern direction until Molenweg. 6. Follow Molenweg in southern direction until Broerstraat. 7. Follow Broerstraat in western direction until Neersteindsestraat. 8. Follow Neersteindsestraat in eastern direction, turning into Bikkeldam until Singel. 9. Follow Singel in southern direction until Middenweg. 10. Follow Middenweg in eastern direction until Mekkersteeg. 11. Follow Mekkersteeg in southern direction until Zuidweg. 12. Follow Zuidweg in western direction until Noord Zuid N Follow Noord Zuid N329 in southern direction until de Maas (river). 14. Follow de Maas in western direction until Veerweg. 15. Follow Veerweg in northern direction until Raadhuisdijk. 16. Follow Raadhuisdijk in western direction until Kapelstraat. 17. Follow Kapelstraat in northern direction, turning into Den Hoedweg until Dijkgraaf De Leeuweg. 18. Follow Dijkgraaf De Leeuweg in western direction until Wolderweg. 19. Follow Wolderweg in northern direction until Nieuweweg. 20. Follow Nieuweweg in eastern direction until Liesterstraat. 21. Follow Liesterstraat in eastern direction until Zijveld. 22. Follow Zijveld in northern direction until Zandstraat. 23. Follow Zandstraat in eastern direction until Dijkstraat. 24. Follow Dijkstraat in northern direction until Waalbandijk

87 SK L 414/85 1. Vanaf kruising A50/Halve Wetering (water), Halve wetering volgen in noodoostelijke richting tot aan Geerstraat. 2. Geerstraat volgen in oostelijke richting overgaand in Geersepad overgaand in Dorpsplein tot aan Middendijk. 3. Middendijk volgen in noordelijke richting tot aan Kerkepad. 4. Kerkepad volgen in oostelijke richting tot aan Zeedijk. 5. Zeedijk volgen in zuidelijke richting tot aan Vaassenseweg (N792). 6. Vaassenseweg volgen in oostelijke richting overgaand in Dorpsstraat tot aan Twelloseweg. 7. Twelloseweg volgen in zuidelijke richting, overgaand in Terwoldseweg tot aan Rijksstraatweg. 8. Rijksstraatweg volgen in westelijke richting overgaand in Oude Rijksstraatweg tot aan Molenstraat. 9. Molenstraat volgen in zuidelijke richting overgaand in Hietweideweg tot aan Jupiter. 10. Jupiter volgen in westelijke richting overgaand in Leigraaf tot aan Zonnenbergstraat. 11. Zonnenbergstraat volgen in westelijke richting tot aan Leemsteeg. 12. Leemsteeg volgen in noordelijke richting tot aan Bottenhoekseweg. 13. Bottenhoekseweg volgen in westelijke richting overgaand in Stationsweg tot aan Rijksstraatweg (N344). 14. Rijksstraatweg (N344)/Deventerstraat volgen in westelijke richting tot aan Drostendijk. 15. Drostendijk volgen in noordelijke richting tot aan A A50 volgen in noordelijke richting tot aan Halve Wetering (water) Province: Groningen 1. Vanaf kruising N355-Kloosterweg, Kloosterweg volgen in noordelijke richting overgaand in herestraat tot aan Van Eysingaweg. 2. Van Eysingaweg volgen in noordelijke richting overgaand in Eeuwe Ennesweg tot aan Leegsterweg. 3. Leegsterweg volgen in oostelijke richting overgaand in Laauwersweg overgaand in brugstraat tot aan Schoolstraat. 4. Schoolstraat volgen in noordelijke richting overgaand in Wester-waardijk tot aan Zuiderried. 5. Zuiderried volgen oostelijke richting tot aan Kievitsweg. 6. Kievitsweg volgen in zuidelijke richting tot aan Friesestraatweg volgen oostelijke richting tot aan Bindervoetpolder (N388). 7. Bindervoetpolder (N388) volgen in zuidelijke richting tot aan Provincialeweg. 8. Provincialeweg volgen in westelijke richting tot aan Hoofdstraat. 9. Hoofdstraat volgen in westelijke richting tot aan Lutjegasterweg. 10. Lutjegasterweg volgen in noordelijke richting tot aan Bombay. 11. Bombay volgen in westelijke richting tot aan Zandweg tegenover Easterweg Zandweg vogen in westelijke richting volgen tot aan De Lauwers. 13. De Lauwers volgen in noordelijke richting tot aaan Miedweg. 14. Miedweg volgen in noordelijke richting tot aan Prinses Margrietkanaal. 15. Prinses Margrietkanaal volgen in westelijke richting tot aan Stroboser Trekfeart. 16. Stroboser Trekfeart volgen in noordelijke richting tot aan Rijksweg N Rijksweg N355 volgen in oostelijke richting tot aan Kloosterweg Province: Friesland 1. Vanaf Kruising Waltingleane/Mulierlaan, Mulierlaan volgen in oostelijke richting tot aan Taekelaan. 2. Taekelaan volgen in oostelijke richting tot aan Witmarsumerfvaart (water). 3. Witmarsumerfvaart volgen in noordelijke richting tot aan Harlingervaart (water). 4. Harlingervaart volgen in oostelijke richting tot aan Westergoaweg. 5. Westergoaweg volgen in zuidelijke richting tot aan A7. 6. A7 volgen in westelijke richting tot aan Bolswarderweg. 7. Bolswarderweg volgen in westelijke richting tot aan Dorpsstraat

88 L 414/86 SK Dorpsstraat volgen in zuidelijke richting overgaand in Bruinder tot aan Van Panhuysenkanaal. 9. Van Panhuysenkanaal volgen in westelijke richting tot aan Hemmensweg. 10. Hemmensweg volgen in westelijke richting tot aan Weersterweg. 11. Weersterweg volgen in noordelijke richting tot aan Haitsmaleane. 12. Haitsmaleane volgen in westelijke richting tot aan Melkvaart (water). 13. Melkvaart volgen in noordelijke richting tot aan Kornwerdervaart (water). 14. Kornwerdervaart volgen in westelijke richting tot aan Miedlaan. 15. Miedlaan volgen in noordelijke richting tot aan Hayumerlaene. 16. Hayumerleane volgen in noordelijke richting tot aan Gooyumervaart (water). 17. Gooyumervaart volgen in noordelijke richting tot aan Gooyumerlaan. 18. Gooyumerlaan. Volgen in oostelijke richting tot aan Buitendijk. 19. Buitendijk volgen in noordelijke richting tot aan Stuitlaan. 20. Stuitlaan volgen in westelijke richting overgaand in Pingjumer Gulden Halsband tot aan Waltingaleane. 21. Waltingaleane volgen in oostelijke richting tot aan Mulierlaan. Province: Utrecht 1. Vanaf de kruising van de N228 en de Goverwellesingel, de Goverwellesingel volgend in noordelijke richting overgaand in de Goverwelletunnel tot aan de Achterwillenseweg. 2. De Achterwillenseweg volgend in oostelijke richting tot aan de Vlietdijk. 3. De Vlietdijk volgend in noordelijke richting overgaand in de Platteweg tot aan de Korssendijk. 4. De Korssendijk volgend in noordelijke richting overgaand in de Ree in oostelijke richting tot aan de Nieuwenbroeksedijk. 5. De Nieuwenbroeksedijk volgend in oostelijke richting tot aan de Kippenkade. 6. De Kippenkade volgend in noordelijke richting tot aan de Wierickepad. 7. De Wierickepad volgend in noordelijke richting overgaand in oostelijke richting overgaand in de Kerkweg overgaand in de Groendijck tot aan de Westeinde. 8. De Westeinde volgend in noordelijke richting overgaand in de Oosteinde tot aan de Tuurluur. 9. De Tuurluur volgend in zuidelijke richting overgaand in de Papekoperdijk. 10. De Papekopperdijk volgend in zuidelijke richting overgaand in de Johan J Vierbergenweg overgaand in de Zwier Regelinkstraat tot aan de N De N228 volgend in zuidelijke richting tot aan de Damweg. 12. De Damweg volgend in zuidelijke richting tot aan de Zuidzijdseweg. 13. De Zuidzijdseweg volgend in westelijke richting overgaand in de Slangenweg tot aan de West-Vlisterdijk. 14. De West-Vlisterdijk volgend in noordelijke richting overgaand in westelijke richting overgaand in de Bredeweg volgend in noordelijke richting overgaand in Grote Haven tot aan de N De N228 volgend in westelijke richting tot aan de Goverwellesingel Vanaf de kruising van de N521 en de Nesserlaan volgend in oostelijke richting tot aan de Amstel. 2. De Amstel volgend in zuidelijke richting tot aan de Oude Waver. 3. De Oude Waver volgend in oostelijke richting tot aan de Hoofdweg. 4. De Hoofdweg volgend in zuidelijke richting overgaand in N212 tot aan de Mijdrechtse Dwarsweg. 5. De Mijdrechtse Dwarsweg volgend in westelijke richting overgaand in de Industrieweg tot aan de Rondweg. 6. De Rondweg volgend in zuidelijke richting overgaand in westelijke richting tot aan de Bozenhoven. 7. De Bozenhoven volgend in oostzuidelijke richting overgaand in de Molenland in westzuidelijke richting tot aan de Oosterlandweg. 8. De Oosterlandweg volgend in westnoordelijke richting tot aan de kruising van de Doctor J. van der Haarlaan en het water. 9. Het Water volgend in zuidelijke richting tot aan de Machinetocht

89 SK L 414/ De Machinetocht volgend in westnoordelijke richting tot aan de Schattekerkerweg. 11. De Schattekerkerweg volgend in westzuidelijke richting tot aan de Westerlandweg. 12. De Westerlandweg volgend in westnoordelijke richting overgaand in noordelijke richting tot aan de Oude Spoorbaan. 13. De Oude Spoorbaan volgend in westelijke richting overgaand in westzuidelijke richting tot aan de N De N231 volgend in noordelijke richting tot aan de Drechtdijk. 15. De Drechtdijk volgend in noordelijke richting overgaand in de Kerklaan tot aan de Boterdijk. 16. De Boterdijk volgend in oostnoordelijke richting tot aan de Traverse. 17. De Traverse volgend in noordelijke richting tot aan de Vuurlijn. 18. De Vuurlijn volgend in westelijke richting tot aan de Noorddammerweg. 19. De Noorddammerweg volgend in noordelijke richting tot aan de N De N196 volgend in oostelijke richting tot aan de Faunalaan. 21. De Faunalaan volgend in noordelijke richting tot aan de Aan de Zoom. 22. De Aan de Zoom volgend in oostelijke richting tot aan de Zonnedauw. 23. De Zonnedauw volgend in noordelijke richting tot aan de In Het Midden. 24. De In Het Midden volgend in oostelijke richting tot aan de In Het Rond. 25. De In Het Rond volgend in noordelijke richting overgaand in oostelijke richting tot aan de Op De Klucht. 26. De Op De Klucht volgend in noordelijke richting tot aan de Knautia. 27. De Knautia volgend in oostelijke richting tot aan de Klaproos. 28. De Klaproos volgend in noordelijke richting tot aan het water. 29. Het water volgend in oostelijke richting tot aan de N De N251 volgend in noordelijke richting tot aan de Nesserlaan. Členský štát: Poľsko Oblasť zahŕňa: Deň ukončenia uplatňovania podľa článku 29 ods. 1 smernice 2005/94/ES W województwie wielkopolskim, w powiecie wolsztyńskim: Obszary gmin Wolsztyn i Przemęt położone w promieniu 3 km wokół ogniska o współrzędnych GPS: N E W województwie mazowieckim, w powiecie siedleckim i sokołowskim: Części gmin Paprotnia i Suchożebry w powiecie siedleckim oraz część gminy Bielany w powiecie sokołowskim położone w promieniu 3 km wokół ogniska o współrzędnych GPS: N E Členský štát: Švédsko Oblasť zahŕňa: Those parts of the municipality of Ystad (ADNS code 01200) contained within a circle of a radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N and E Deň ukončenia uplatňovania podľa článku 29 ods. 1 smernice 2005/94/ES

90 L 414/88 SK Pásmo dohľadu uvedené v článku 1: Časť B Členský štát: Belgicko Oblasť zahŕňa: The municipalities Ledegem, Menen, Wervik and Wevelgem and those parts of the municipalitiy of Izegem, Zonnebeke, Komen, Kortrijk, Kuurne, Lendelede, Moeskroen, Moorslede and Roeselare contained within a circle of a radius of 10 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long lat and beyond the area described in the protection zone Those parts of the municipalitiy of Menen, Moorslede, Wervik and Wevelgem contained within a circle of a radius of three kilometers, centered on WGS84 dec. coordinates long 3, lat 50, Deň ukončenia uplatňovania podľa článku 31 smernice 2005/94/ES od do Členský štát: Chorvátsko Oblasť zahŕňa: Općina Koprivnički Bregi, naselja Koprivnički Bregi i Jeduševac, općina Novigrad Podravski, naselja Plavšinac, Delovi, Vlaislav i Novigrad Podravski, općina Hlebine, naselje Hlebine u Koprivničko- križevačkoj županiji koji se nalaze na području u obliku kruga radijusa tri kilometra sa središtem na GPS koordinatama N ; E Općina Koprivnica naselja Bakovčica, Koprivnica, Draganovec, Herešin, Jagnjedovec, Starigrad i Štaglinec, općina Hlebine, naselje Gabajeva Greda, općina Drnje, naselje Drnje, općina Molve, naselja Molve, Molve Grede, Čingi Lingi i Repaš, općina Koprivnički Bregi, naselje Glogovac, općina Gola, naselja Ždala, Gola, Gotalovo, Novačka i Otočka, općina Virje, naselja Donje Zdjelice, Miholjanec, Hampovica i Virje, općina Petrinec naselja Sigetec, Komatnica i Peteranec, općina Đurđevac, naselje Đurđevac, općina Novigrad Podravski, naselja Borovljani, Javorovac i Srdinac, općina Sokolovac, naselje Gornja Velika, općina Novo Virje, naselje Novo Virje u Koprivničko- križevačkoj županiji i općina Kapela, naselja Gornji Mosti, Donji Mosti i Srednji Mosti u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji koji se nalaze na području u obliku kruga radijusa sedam kilometra sa središtem na GPS koordinatama N ; E Deň ukončenia uplatňovania podľa článku 31 smernice 2005/94/ES od do Členský štát: Dánsko Oblasť zahŕňa: The parts of Randers municipality (ADNS code 01730) beyond the area described in the protection zone and within the circle of radius 10 kilometres, centred on GPS koordinates N ; E The parts of Randers municipality (ADNS code 01730), Favrskov municipality (ADNS 01710) and Syddjurs municipality (ADNS code 01706) that are contained within circle of radius 3 kilometer, centred on GPS coordinates N ; E Deň ukončenia uplatňovania podľa článku 31 smernice 2005/94/ES od do

91 SK L 414/89 The parts of Tønder municipality (ADNS code 01550), beyond the area described in the protection zone and beyond the area of the surveillance zone lying in Germany but within the circles of radius 10 kilometres, centred on GPS coordinates N 54,844346;E 8,688644, GPS coordinates N54,841968;E8, and GPS coordinates N54,863731;E8, Členský štát: Francúzsko Oblasť zahŕňa: Deň ukončenia uplatňovania podľa článku 31 smernice 2005/94/ES Les communes suivantes dans le département de HAUTE-CORSE (2B) All except the following: ALTIANI AVAPESSA BIGORNO BISINCHI CAMPILE CAMPITELLO CANAVAGGIA CASTELLO-DI-ROSTINO CATERI CROCICCHIA ERBAJOLO FELICETO FOCICCHIA LENTO MONTEGROSSO MURO NESSA ORTIPORIO PENTA-ACQUATELLA PIEDICORTE-DI-GAGGIO SCOLCA SPELONCATO SANT ANDREA-DI-BOZIO SANT ANTONINO VALLE-DI-ROSTINO VOLPAJOLA ALTIANI AVAPESSA BIGORNO BISINCHI CAMPILE CAMPITELLO CANAVAGGIA CASTELLO-DI-ROSTINO CATERI CROCICCHIA ERBAJOLO FELICETO FOCICCHIA LENTO MONTEGROSSO MURO NESSA ORTIPORIO PENTA-ACQUATELLA od do

92 L 414/90 SK PIEDICORTE-DI-GAGGIO SCOLCA SPELONCATO SANT ANDREA-DI-BOZIO SANT ANTONINO VALLE-DI-ROSTINO VOLPAJOLA Les communes suivantes dans le département de YVELINES (78) BAILLY BOIS-D ARCY BOUGIVAL BUC LA CELLE-SAINT-CLOUD CHAMBOURCY CHATEAUFORT CHAVENAY LE CHESNAY LES CLAYES-SOUS-BOIS CROISSY-SUR-SEINE ELANCOURT L ETANG-LA-VILLE FONTENAY-LE-FLEURY FOURQUEUX GUYANCOURT JOUY-EN-JOSAS LES LOGES-EN-JOSAS LOUVECIENNES MAGNY-LES-HAMEAUX MAREIL-MARLY MARLY-LE-ROI MAUREPAS MONTIGNY-LE-BRETONNEUX NOISY-LE-ROI LE PECQ PLAISIR LE PORT-MARLY RENNEMOULIN ROCQUENCOURT SAINT-NOM-LA-BRETECHE TOUSSUS-LE-NOBLE TRAPPES VELIZY-VILLACOUBLAY VERSAILLES LE VESINET VILLEPREUX VIROFLAY VOISINS-LE-BRETONNEUX SAINT-CYR-L ECOLE od do Les communes suivantes dans le département de Corse du Sud (2A) ALBITRECCIA APPIETTO CALCATOGGIO CANNELLE CASAGLIONE CAURO COGNOCOLI-MONTICCHI

93 SK L 414/91 CUTTOLI-CORTICCHIATO ECCICA-SUARELLA OCANA PERI PIETROSELLA SARI-D\ ORCINO SANT\ ANDRÉA-D\ ORCINO TAVACO VALLE-DI-MEZZANA VILLANOVA AFA AJACCIO ALATA BASTELICACCIA GROSSETO-PRUGNA SARROLA-CARCOPINO od do Les communes suivantes dans le département Nord (59) BOUSBECQUE COMINES HALLUIN LINSELLES NEUVILLE-EN-FERRAIN RONCQ WERVICQ-SUD Členský štát: Nemecko Oblasť zahŕňa: Deň ukončenia uplatňovania podľa článku 31 smernice 2005/94/ES SCHLESWIG-HOLSTEIN Landkreis Nordfriesland Gemeinde Galmsbüll Gemeinde Dagebüll Gemeinde Ockholm Hallig Gröde Hallig Langeneß Gemeinde Wyk auf Föhr Gemeinde Wrixum Gemeinde Oevenum Landkreis Nordfriesland Hallig Oland Landkreis Segeberg Gemeinde Daldorf südlich des Hohenberger Wegs und der Ricklinger Str. sowie westlich der BAB 21 Gemeinde Rickling exklusive des Gebiets in Part A Gemeinde Boostedt exklusive des Gebiets in Part A Gemeinde Groß Kummerfeld Gemeinde Negernbötel Gebiet westlich der BAB 21 Stadt Wahlstedt Gemeinde Wittenborn Gebiet westlich der Kieler Str. und nördlich der B 206 Gemeinde Bark Gemeinde Todesfelde Gebiet westlich der Verlängerung der Straße Hörn und nördlich des Bogens Poggensaal sowie nördlich der Todesfelder Straße (L 187) Gemeinde Hartenholm od do

94 L 414/92 SK Gemeinde Hasenmoor Gemeinde Bimöhlen Gemeinde Großenaspe exklusive des Gebiets in Part A Gemeinde Wiemersdorf Gebiet östlich der Bahnstrecke Bad Bramstedt- Neumünster bis zur Bahnhofstraße sowie östlich der Straße Am Teich, des Verbindungsfeldweges zwischen Am Teich und Ziegeleiweg, östlich des Ziegeleiwegs bis zur Wiemersdorfer Au, nördlich der Wiemersdorfer Au und östlich der Straße Harzhorn Gemeinde Gönnebek Landkreis Segeberg Gemeinde Latendorf Gemeinde Heidmühlen exklusive des Bereiches zwischen Stellbrooker Weg und Osterau nördlich des Stellbrooker Moors Gemeinde Boostedt Gebiet südlich der Ortschaft Boostedt (entlang Waldweg, Heidenbarg, Münsterberg, Heisterbarg, Zum Quellental, Tegelbar, Mühlenweg, Latendorfer Str.) sowie östlich und südlich des Bundeswehrgeländes Gemeinde Rickling Gebiet südlich der Rothenmühlenau und westlich der Straßen Alter Schönmoorer Weg und Kirschenweg bis zur Einmündung in die Schönmoorer Str., weiter südlich der Schönmoorer Str. bis zum Glinngraben und westlich des Glinngrabens Gemeinde Großenaspe Gebiet westlich der Straßen Halloh und Eekholt sowie östlich des Wildparks Eekholt Forstgutsbezirk Buchholz od do Kreisfreie Stadt Neumünster von der Kreisgrenze zum Kreis Segeberg stadteinwärts auf der Altonaer Straße bis zum Holsatenring, ostwärts entlang Holsatenring und Sachsenring bis zur Kreuzung Haart, an der Kreuzung Haart/Sachsenring südostwärts Richtung Segeberg bis zur Straße Am Geilenbek, von dort die Straße Am Geilenbek entlang bis zur Kreisgrenze des Kreises Plön, dann entlang der Stadtgrenze bis zur Kreisgrenze des Kreises Segeberg Höhe Kummerfelder Straße Landkreis Plön Gemeinde Bönebüttel von der Stadtgrenze Neumünster südlich der Bundesstraße B430 bis zur Straße Sickfurt, dann südlich der Straße Börringbaumer Weg bis zum Wiesenweg Gemeinde Rendswühren südlich der Straße Wiesenweg und Neuenrader Weg bis zur B430, dann südlich der B430 bis zur Straße Gönnebeker Weg, dann südwestlich der Straße Gönnebeker Weg und der Straße Böhren bis zur Kreisgrenze des Kreises Segeberg Landkreis Nordfriesland Gemeinde Friedrich-Wilhelm-Lübke-Koog Gemeinde Aventoft Gemeinde Ellhöft Gemeinde Süderlügum Gemeinde Westre Gemeinde Ladelund Gemeinde Achtrup Gemeinde Karlum Gemeinde Lexgaard Gemeinde Galmsbüll Gemeinde Leck Gemeinde Sprakebüll Gemeinde Stadum Gemeinde Enge-Sande Gemeinde Bargum Gemeinde Stedesand Gemeinde Langenhorn Gemeinde Dagebüll

95 SK L 414/93 Landkreis Nordfriesland Gemeinde Rodenäs Gemeinde Neukirchen Gemeinde Klanxbüll Gemeinde Humptrup Gemeinde Braderup Gemeinde Tinningstedt Gemeinde Klixbüll Gemeinde Risum-Lindholm Gemeinde Niebüll Gemeinde Bosbüll Gemeinde Uphusum Gemeinde Klanxbüll Gemeinde Emmelsbüll-Horsbüll Gemeinde Holm Landkreis Nordfriesland Hallig Hooge Hallig Süderoog Hallig Südfall Landkreis Nordfriesland Gemeinde Pellworm od do od do MECKLENBURG-VORPOMMERN Landkreis Vorpommern Rügen Gemeinde Ostseebad Prerow Gemeinde Wieck a. Darß Gemeinde Pruchten Stadt Barth einschließlich der Ortsteile Tannenheim, Planitz, Glöwitz, Fahrenkamp Gemeinde Fuhlendorf Ortsteile Bodstedt, Fuhlendorf Gemeinde Kenz-Küstrow, Ortsteile: Dabitz und Küstrow Landkreis Vorpommern Rügen Ostseeheilbad Zingst Landkreis Vorpommern Rügen Gemeinde Dreschvitz Gemeinde Ummanz Ortsteile Lüßvitz, Moordorf, Unrow, Lieschow, Groß Kubitz, Dubkevitz Gemeinde Sehlen Ortsteile Sehlen, Groß Kubbelkow, Teschenhagen Gemeinde Garz Ortsteile Buhse, Bietegast, Garz, Dumsevitz, Gützlaffshagen, Heidenfelde, Karnitz, Klein Stubben, Kniepow, Koldevitz, Kowall, Poltenbusch, Rosengarten, Tangnitz, Swine, Wendorf Gemeinde Poseritz Ortsteile Poseritz, Glutzow-Siedlung, Glutzow-Hof, Groß Stubben, Klein Grabow, Luppath, Mellnitz, Mellnitz Hof, Mellnitz Siedlung, Neparmitz, Neparmitz Ausbau, Puddemin, Renz, Swantow, Üselitz, Venzvitz, Wulfsberg, Zeiten Gemeinde Gustow Ortsteile Benz, Gustow, Drigge, Nesebanz, Prosnitz, Sissow Gemeinde Altefähr Ortsteile Altefähr, Barnkevitz, Grahlhof, Jarkvitz, Klein Bandelvitz, Scharpitz, Poppelvitz, Groß Bandelvitz, Papenhagen Gemeinde Rambin Ortsteile Bessin, Breesen, Grabitz, Kasselvitz-Ausbau, Gurvitz, Neuendorfer Katen Gemeinde Samtens Ortsteile Berglase, Dumrade, Tolkmitz, Stönkvitz, Zirkow- Hof, Negast, Sehrow Gemeinde Putbus Ortsteile Dumgenevitz, Krimvitz, Strachtitz Gemeinde Gingst Ortsteile Haidhof, Steinsdorf, Klucksevitz Gemeinde Parchtitz Ortsteile Neuendorf, Volkshagen, Platvitz Hansestadt Stralsund Gemeinde Sundhagen Ortsteile Niederhof, Neuhof od do

96 L 414/94 SK Landkreis Vorpommern Rügen Gemeinde Rambin Ortsteile Drammendorf, Götemitz, Kasselvitz, Kasselvitzer Katen, Rothenkirchen, Sellentin, Rambin, Giesendorf Gemeinde Samtens Ortsteile Frankenthal, Muhlitz, Luttow, Natzevitz, Samtens Gemeinde Gustow Ortsteile Saalkow, Warksow Gemeinde Poseritz Ortsteile Datzow, Poseritz-Ausbau Gemeinde Altefähr Ortsteil Kransdorf Landkreis Vorpommern Rügen Gemeinde Lindholz Ortsteile Breesen, Tangrim, Carlsthal Gemeinde Deyelsdorf Ortsteile Deyelsdorf, Stubbendorf, Fäsekow, Bassendorf Gemeinde Grammendorf Ortsteile Keffenbrink, Dorow, Nehringen, Rodde, Camper Landkreis Rostock Gemeinde Neubukow Stadt Ortsteil Panzow Gemeinde Biendorf Ortsteile Biendorf, Büttelkow, Gersdorf, Körchow, Parchow, Sandhagen, Uhlenbrook, Westenbrügge, Wischuer Gemeinde Rerik Stadt Ortsteile Blengow, Gaarzer Hof, Garvsmühlen, Meschendorf, Rerik, Roggow Gemeinde Alt Bukow Ortsteile Alt Bukow, Questin, Teschow, Bantow Gemeinde Am Salzhaff Ortsteile Klein Strömkendorf, Pepelow, Rakow, Teßmannsdorf Gemeinde Bastorf Ortsteile Bastorf, Hohen Niendorf, Mechelsdorf, Wendelstorf, Westhof, Zweedorf Gemeinde Carinerland Ortsteile Alt Karin, Bolland, Clausdorf, Danneborth, Garvensdorf, Kamin, Karin, Kirch Mulsow, Klein Mulsow, Krempin, Moitin, Neu Karin, Ravensberg, Zarfzow Kröpelin Stadt Ortsteile Altenhagen, Boldenshagen, Brusow, Detershagen, Diedrichshagen, Hanshagen, Horst, Hundehagen, Jennewitz, Klein Nienhagen, Kröpelin, Parchow Ausbau, Schmadebeck, Wichmannsdorf Landkreis Rostock Gemeinde Neubukow Stadt Ortsteile Buschmühlen, Malpendorf, Neubukow, Spriehusen, Steinbrink Gemeinde Biendorf Ortsteile Jörnstorf Dorf, Jörnstorf Hof, Lehnenhof Gemeinde Rerik Stadt Ortsteile Russow, Russow Ausbau Landkreis Rostock Stadt Gnoien Ortsteile Dölitz, Kranichshof sowie die Stadt Gnoien nordwestlich der Teterower Straße und nordwestlich der Straße Bleiche Gemeinde Behren-Lübchin Ortsteile Alt Quitzenow, Bäbelitz, Behren-Lübchin, Friedrichshof, Groß Nieköhr, Klein Nieköhr, Neu Nieköhr, Neu Quitzenow, Samow, Viecheln und Wasdow Gemeinde Finkenthal Ortsteile Finkenthal und Fürstenhof Gemeinde Walkendorf Ortsteile Boddin, Gottesgabe, Groß Lunow, Klein Lunow, Neu Boddin Gemeinde Altkalen Ortsteile Altkalen, Alt Pannekow, Damm, Granzow, Granzow Ausbau, Kämmerich, Kleverhof, Lüchow und Neu Pannekow Gemeinde Schwasdorf Ortsteile Neu Remlin und Remlin Landkreis Rostock Stadt Gnoien Ortsteile Eschenhörn, Warbelow sowie die Stadt Gnoien südöstlich der Teterower Straße und südöstlich der Straße Bleiche Gemeinde Behren-Lübchin Ortsteile Bobbin, Neu Wasdow Gemeinde Finkenthal Ortsteil Schlutow Landkreis Nordwestmecklenburg Gemeinde Boiensdorf Gemeinde Neuburg- die Ortsteile Lischow, Vogelsang, Nantrow, Neu Nantrow, Ilow, Madsow Gemeinde Passee- die Ortsteile Neu Poorstorf, Höltingsdorf od do od do od do

97 SK L 414/95 Landkreis Mecklenburgische Seenplatte Gemeinde Dargun Ortschaften Altbauhof, Barlin, Brudersdorf, Darbein, Neu Darbein, Dargun, Dörgelin, Glasow, Groß Methling, Klein Methling (in Teilen), Lehnenhof, Neubauhof, Stubbendorf (in Teilen) Gemeinde Nossendorf Ortschaft Nossendorf Landkreis Dithmarschen Gemeinde Kaiser-Wilhelmkoog Gemeindegebiet nördlich der Süderstraße Gemeinde Friedrichskoog Gemeindegebiet südlich des Feldweges in Höhe des Krabbenlochs, westlich der Hauptstraße, südlich der Straßen Jürgensweg, Maaßenweg und Koogstraße Gemeinde Kronprinzenkoog Gemeindegebiet nördlich der Straße Süderquerweg und südlich der Friedrichsköger Straße, östlich der Schleusenstraße und südlich der Straße Mühlenweg (L144) Gemeinde Trennewurth Gemeindegebiet südlich der Straße Trennewurther Altendeich inkl. der nördlichen Bebauung an den Straßen Op de Meent und Dorfstraße Gemeinde Helse Stadt Marne Gemeinde Marnerdeich Gemeinde Diekhusen-Fahrstedt Gemeindegebiet nördlich der Straße Ölmühlenweg, östlich der Straße Fahrstedterwesterdeich Gemeinde Schmedeswurth Gemeindegebiet östlich der Straße Schmedeswurtherwesterdeich Gemeinde Volsemenhusen Gemeindegebiet inkl. der östlichen Bebauung der Straße L 173 (Kannemoor) und inkl. des Ortsteils Norderwisch, südlich und westlich der Straße Rösthusener Querweg, westlich der Straße Rösthusen Gemeinde Ramhusen Gemeinde Neufeld Gemeindegebiet nördlich der Straße Ölmühlenweg, östlich der Straße Westerdieker Strot Gemeinde Barlt Gemeindegebiet südlich der L 144, westlich der Dorfstraße Gemeinde Dingen das Gemeindegebiet westlich der Marschstraße Gemeinde Eddelak das Gemeindegebiet westlich der Bebauung an der L 138 Stadt Brunsbüttel Gemeindegebiet westlich der Fritz-Staiger-Straße, nordwestlich der Ostermoorer Straße und der Schillerstraße bis zum Schleusenzentrum NOK Landkreis Dithmarschen Gemeinde Neufelderkoog Gemeinde Kaiser-Wilhelm-Koog Gemeindegebiet südlich der Süderstraße Gemeinde Kronprinzenkoog Gemeindegebiet südlich der Straße Süderquerweg Gemeinde Neufeld Gemeindegebiet südlich der Straße Ölmühlenweg, westlich der Straße Westerdieker Strot Gemeinde Diekhusen-Fahrstedt das Gemeindegebiet südlich der Straße Ölmühlenweg, westlich der Straße Fahrstedterwesterdeich Gemeinde Schmedeswurth das Gemeindegebiet westlich der Straße Schmedeswurtherwesterdeich od do Landkreis Mecklenburgische Seenplatte Gemeinde Rechlin Ortschaften Rechlin, Retzow, Kotzow, Vietzen Gemeinde Mirow Ortschaften Mirow, Granzow, Peetsch, Fleeth, Fleether Mühle, Starsow, Diemitz Gemeinde Schwarz Ortschaften Schwarz, Buschhof Gemeinde Lärz Ortschaften Troja, Neu Gaarz, Lärz, Ichlim, Gaarzer Mühle Gemeinde Buchholz Ortschaft Buchholz Gemeinde Priborn Ortschaften Kolkhof, Priborn Gemeinde Südmüritz Ortschaften Vipperow, Vipperow-Ausbau, Solzow Gemeinde Melz Ortschaften Melz, Friedrichshof, Heide Gemeinde Kieve Ortschaft Kieve

98 L 414/96 SK Landkreis Mecklenburgische Seenplatte Gemeinde Lärz Ortsteile Krümmel, Lärz-Ausbau Gemeinde Mirow Ortsteil Birkenhof BRANDENBURG Landkreis Ostprignitz-Ruppin Gemeinde Wittstock/Dosse Gemarkungen Berlinchen, Sewekow, Dranse, Schweinrich, Zempow Gemeinde Rheinsberg Gemarkung Flecken Zechlin NIEDERSACHSEN Landkreis Cuxhaven innerhalb der Samtgemeinde Land Hadeln: Von der Elbe her kommend ca. 600m westlich der Medemmündung auf Norderteiler Deich, Otterndorf, der Straße folgend über den Deich auf die Deichstraße, der Straße folgend in Richtung Schleuse am Hafen Otterndorf; ab der Schleuse dem Verlauf des Flusses Medem folgend flussaufwärts bis zur Eisenbahnbrücke auf Höhe der Bahnhofstraße, Otterndorf und weiter auf der Bahnlinie Cuxhaven-HH in Richtung HH. Ab dem ehemaligen Bahnhof Neuhaus weiter auf der L144 Am Bahnhof Richtung Intzenbüttel über die Bahnhofstraße Richtung Neuhaus. Ab dem Übergang zur B73 der Bundesstraße folgend Richtung Stade bis Dingwörden; weiter auf der L111 (zunächst Dingwörden wechselt namentlich auf Itzwörden) bis zur Landkreisgrenze Stade od do Landkreis Stade Gemeinde Balje: Itzwördener Straße ab der Landkreisgrenze Stade/Cuxhaven über die Straße Hörne-Ost bis zur Straße Süderdeich-West Höhe Hausnummer 34 (Landesstraße 111), von dort eine gedachte Linie zum Wohngebäude Elbdeich-West 25 und weiter über die private Erschließungsstraße zur öffentlichen Straße Elbdeich-West, außendeichs entlang der Straßen Elbdeich-West und Deichstraße bis zur Deichüberfahrt in Höhe der Kreuzung Deichstraße/ Bahnhofstraße/Baljer Weg und von dort über den Weg in Richtung der Bundeswasserstraße Elbe bis zum dortigen Hochwasserschutzdeich und weiter bis an das südliche Elbufer (Landkreisgrenze) Členský štát: Holandsko Oblasť zahŕňa: Province: Gelderland 1. From the corssing Beldertseweg with Amsterdam-Rijnkanaal, follow Beldertseweg (N835) in eastern direction until Ommerenwal. 2. Follow Ommerenwal in eastern direction turing into Voorburgtseweg turning into Ooievaar turning into Dokter Guepinlaan turning into Voorstraat turning into Dokter van Noorstraat until Oudsmidsestraat. 3. Follow Oudsmidsestraat in eastern direction until Dorpstraat. 4. Follow Dorpstraat in northern direction until Papestraat. 5. Follow Papestraat in eastern direction turning into Remstraat turning into Hogeweg until Cuneraweg. 6. Follow Cuneraweg in northern direction until Nederrijn (river). 7. Follow Nederrijn in south-eastern direction until Veerweg. 8. Follow Veerweg in southern direction until aan Rijnbandijk. 9. Follow Rijnbandijk in eastern direction until Dorpsstraat. 10. Follow Dorpsstraat in southern direction until Burg Lodderstaat. 11. Follow Burg Lodderstraat in eastern direction until Dalwagenseweg. 12. Follow Dalwagenseweg in southern direction turning into Dodewaardsestraat until Matensestraat. Deň ukončenia uplatňovania podľa článku 31 smernice 2005/94/ES

99 SK L 414/ Follow Matensestraat in eastern direction until Dalwagen. 14. Follow Dalwagen in southern direction until Pluimenburgsestraat. 15. Follow Pluimenburgsestraat in eastern direction, turning into Waalbandijk, crossing river de Waal until Waalbandijk. 16. Follow Waalbandijk in eastern direction allong pad langs ganzenkuil until Deest. 17. Follow Deest in southern direction until Van Heemstraweg. 18. Follow Van Heemstraweg in eastern direction until Geerstraat. 19. Follow Geerstraat in southern direction until Koningstraat. 20. Follow Koningstraat in eastern direction until Betenlaan. 21. Follow Betenlaan in southern direction until Broeksche Leigraaf Winsen (water). 22. Follow Broeksche Leigraaf Winsen in eastern direction until A Follow A50 in southern direction until Graafsebaan. 24. Follow Graafsebaan in Northern direction until Julianasingel. 25. Follow Julianasingel in western direction until Dr Saal v. Zwanenbergsingel. 26. Follow Dr Saal v. Zwanenbergsingel in northern direction until railway-track Nijmegen s-hertogenbosch. 27. Follow railway-track Nijmegen s-hertogenbosch in western direction until Klompstraat. 28. Follow Klompstraat in northern direction turning into Kepkensdonk turning into Weisestraat until Gewandeweg. 29. Follow Gewandeweg in western direction until Kesselsegraaf. 30. Follow Kesselsegraaf in northern direction until De Lithse Ham. 31. From De Lithse Ham crossing the rivers Maas and Waal at Heerewaarden until Waalbandijk. 32. Follow Waalbandijk in northern direction turning into Molenstraat until Dreef. 33. Follow Dreef volgen in northern direction until Pippertsestraat. 34. Follow Pippertsestraat in northern direction turning into Zijvelingsestraat until Vuadapad. 35. Follow Vuadapad in eastern direction until Groenestraat. 36. Follow Groenestraat in northern direction until de Linge (river). 37. Follow De Linge in north-eastern direction until Beldertseweg (N835). 38. Follow Beldertseweg in northern diection until crossing with the Amsterdam- Rijnkanaal. 1. From the crossing with N322 and Zandstraat, follow Zandstraat in eastern direction until tram line. 2. Follow tramline in south-eastern direction until Molenstraat. 3. Follow Molenstraat in north-eastern direction until Meidoornstraat. 4. Follow Meidoornstraat in eastern direction until Korenbloemstraat. 5. Follow Korenbloemstraat in eastern directionuntil Florastraat. 6. Follow Florastraat in southern direction until Vogelzang. 7. Folow Vogelzang in eastern direction until Kamstraat. 8. Follow Kamstraat in southern direction until Van Heemstraweg. 9. Follow Van Heemstraweg in north-eastern direction until North-South (N329). 10. Follow North-South (N329) in southern direction until Neersteindsestraat. 11. Follow Neersteindsestraat in south-eastern direction until Altforstestraat. 12. Follow Altforstestraat in south-west direction until Middenweg. 13. Follow Middenweg in south-eatern direction until Mekkersteeg. 14. Follow Mekkersteeg in southern direction until Zuidweg. 15. Follow Zuidweg in western direction until Noord-Zuid. 16. Follow Noord-Zuid in southern direction until de Maas(water). 17. Follow Maas in western direction until Veerweg. 18. Follow Veerweg in northern direction until Raadhuisdijk. 19. Follow Raadhuisdijk in western direction turning into Berghuizen until Nieuweweg. 20. Follow Nieuweweg in western direction until Wamelseweg. 21. Follow Wamelseweg in northern direction turing into Zijvond until Liesbroekstraat. 22. Follow Liesbroekstraat in eastern direction until Nieuweweg. 23. Follow Nieuweweg in northern direction until Liesterstraat. od do

100 L 414/98 SK Follow Liesterstraat in eastern direction until Maas en Waalweg (N322). 25. Follow Maas en Waalweg in northern direction until crossing with Zandstraat. 1. From Marsdijk at the Bicycle ferry cross the Nederrijn towards Veerweg. 2. Follow Veerweg in northern direction until Herenstraat. 3. Follow Herenstraat in eastern direction turning into Grebbeweg until Grebbedijk. 4. Follow Grebbedijk in eastern direction turning into Nederrijn until Wolfswaard. 5. Follow Wolfswaard in southerns direction until Randwijkse Rijndijk. 6. Follow Randwijkse Rijndijk in eastern direction until Lakemondsestraat. 7. Follow Lakemondsestraat in southern directtion until De Hel. 8. Follow De Hel in southerns direction turning into Tolsestraat until zandweg at nr Follow Zandweg in southern direction until Gesperdensestraat. 10. Follow Gesperdensestraat in eastern direction until Wuustweg. 11. Follow Wuustweg in southern direction until Boelenhamsestraat. 12. Follow Boelenhamsestraat in western direction until railway track. 13. Follow the railway track in eastern direction until Leigraafseweg. 14. Follow Leigraafseweg in southern direction until A Follow A15 in eastern direction until Andeltsche Leigraaf. 16. Follow Andeltsche Leigraaf in southern direction until Engelandstraat. 17. Follow Engelandstraat in western direction until De Steeg. 18. Follow De Steeg in southern direction turning into Molenhofstaat until Groenestraat. 19. Follow Groenestraat in eastern direction until Horstweg. 20. Follow Horstweg in southern direction until Waalbandijk. 21. Follow Waalbandijk in eastern direction, crossing de Waal until Uiterwaard. 22. Cross Uiterwaard until Dijk. 23. Follow Dijk in southern direction until Molenstraat. 24. Follow Molenstraat in western direction until Leegstraat. 25. Follow Leegstraat in southern direction until Van Heemstraweg. 26. Follow Van Heemstraweg in eastern direction until Plakstraat. 27. Follow Plakstraat in southern direction until Koningstraat. 28. Follow Koningstraat in eastern direction until A Follow A50 in southern direction until Ficarystraat. 30. Follow Ficarystraat in eastern direction until Wezelsedijk. 31. Follow Wezelsedijk in southerns direction until Hoogvonderweg. 32. Follow Hoogvonderweg in western direction, tuning into Wezelseveldweg until Broekstraat. 33. Follow Broekstraat in eaastern direction until Puitsestraat. 34. Follow Puitsestraat in southerns direction, turning into Van Balverenlaan. 35. Follow Van Balverenlaan in southern direction turning into Ruffelsdijk until N Follow N845 in southern direction until A Follow A326 in western direction until A Follow A50 in southern direction until Berghemseweg. 39. Follow Berghemseweg in western direction until railway track. 40. Follow the railway track in western direction until Hertogin Johannasingel. 41. Follow Hertogin Johannasingel in northern direction until Gewandeweg. 42. Follow Gewandeweg in western direction until Huizenbeemdweg. 43. Follow Huizenbeemdweg in northern direction until Lutterstraat. 44. Follow Lutterstraat in northern direction until Tiendweg. 45. Follow Tiendweg in western direction until Weisestraat. 46. Follow Weisestraat in northern direction until Valkseweg. 47. Follow Valkseweg in western direction until Lithseweg. 48. Follow Lithseweg crossing de Maas until Maasdijk. 49. Follow Maasdijk in northern direction crossing de Waal until Waalbandijk. 50. Follow Waalbandijk in northern direction until Jonkheer P.A. Reuchlinlaan. 51. Follow Jonkheer P.A. Reuchlinlaan in northern direction until Provincialeweg. 52. Follow Provincialeweg in northern direction until Rivierenlandlaan. 53. Follow Rivierenlandlaan in northern direction unwil Industrieweg

101 SK L 414/ Follow Industrieweg in northern direction, turning into Beldertseweg until Ommerenweg. 55. Follow Ommerenweg in eastern direction until Voorburgseweg. 56. Follow Voorburgseweg in eastern direction, turning intodokter Guepinlaan until Kerststraat. 57. Follow Kerststraat in northern direction until Groenestraat. 58. Follow Groenestraat in eastern direction until Hogebrinksestraat. 59. Follow Hogebrinksestraat in southern direction until Beemsestraat. 60. Follow Beemsestraat in northern direction, turning into Rijndijk until Waaijweg. 61. Follow Waaijweg in eastern direction until Drosseweg. 62. Follow Drosseweg in northern direction until Marsdijk. 63. Follow Marsdijk in eastern direction until the Bicycle ferry. 1. From Waalbandijk follow de Waal in eastern direction until Waalbandijk at nr Follow Waalbandijk at nr 155 in southern direction, turning into Heersweg until Kerkstraat. 3. Follow Kerkstraat in southern direction until Van Heemstraweg. 4. Follow Van Heemstraweg in eastern direction until Scharenburg. 5. Follow Scharenburg in southern direction until Molenweg. 6. Follow Molenweg in southern direction until Broerstraat. 7. Follow Broerstraat in western direction until Neersteindsestraat. 8. Follow Neersteindsestraat in eastern direction, turning into Bikkeldam until Singel. 9. Follow Singel in southern direction until Middenweg. 10. Follow Middenweg in eastern direction until Mekkersteeg. 11. Follow Mekkersteeg in southern direction until Zuidweg. 12. Follow Zuidweg in western direction until Noord Zuid N Follow Noord Zuid N329 in southern direction until de Maas (river). 14. Follow de Maas in western direction until Veerweg. 15. Follow Veerweg in northern direction until Raadhuisdijk. 16. Follow Raadhuisdijk in western direction until Kapelstraat. 17. Follow Kapelstraat in northern direction, turning into Den Hoedweg until Dijkgraaf De Leeuweg. 18. Follow Dijkgraaf De Leeuweg in western direction until Wolderweg. 19. Follow Wolderweg in northern direction until Nieuweweg. 20. Follow Nieuweweg in eastern direction until Liesterstraat. 21. Follow Liesterstraat in eastern direction until Zijveld. 22. Follow Zijveld in northern direction until Zandstraat. 23. Follow Zandstraat in eastern direction until Dijkstraat. 24. Follow Dijkstraat in northern direction until Waalbandijk. od do Vanaf Kruising Zuukerenweg/De Meent. De Meent volgen in noordelijke richting tot aan Oenerweg. 2. Oenerweg volgen in oostelijke richting overgaand in Eperweg tot aan Ooster Oenerweg. 3. Ooster Oenerweg volgen in noordelijke richting tot aan Molenstraat. 4. Molenstraat volgen in oostelijke richting tot aan Houtweg. 5. Houtweg volgen in oostelijke richting tot aan IJsseldijk. 6. IJsseldijk volgen in zuidelijke richting tot aan IJsseldijk Bij IJsseldijk 10 de IJssel overstekend tot aan Rijksstraatweg (N337). 8. Rijksstraatweg (N337) volgen in zuidelijke richting tot aan Beltenweg. 9. Beltenweg volgen in oostelijke richting tot aan Holstweg. 10. Holstweg volgen in zuidoostelijke richting tot aan Zandwetering (water). 11. Zandwetering volgen in zuidelijke richting tot aan Kleistraat. 12. Kleistraat volgen in oostelijke richting tot aan Dingshofweg. 13. Dingshofweg volgen in oostelijke richting tot aan Soestwetering (water). 14. Soestwetering volgen in zuidelijke richting tot aan Raalterweg (N348). 15. Raalterweg (N348) volgen in zuidelijke richting tot aan Lindemanweg. 16. Lindemanweg volgen in zuidelijke richting tot aan Nering Bögelweg. 17. Nering Bögelweg volgen in westelijke richting tot aan haakse bocht, overstekend in Dotherweg

102 L 414/100 SK Dotherweg volgen in zuidelijke richting tot aan Olthoflaan. 19. Olthoflaan volgen in zuidelijke richting tot aan Hassinklaan. 20. Hassinklaan volgen in zuidelijke richting tot aan Deventerweg (N348). 21. Deventerweg (N348) volgen in zuidelijke richting tot aan Ravensweerdsweg. 22. Ravensweerdsweg volgen in westelijke richting tot aan IJsel (water). 23. IJssel overstekend tot aan Rammelwaardsdijk. 24. Rammelwaardsdijk volgen in westelijke richting tot aan Voorsterbeek (water). 25. Voorsterbeek (water) volgen in westelijke richting tot aan Lange Klarenbeekseweg. 26. Lange Klarenbeekseweg volgen in noordelijke richting tot aan Oudhuizerstraat. 27. Oudhuizerstraat volgen in westelijke richting tot aan Polveensweg. 28. Polveensweg volgen in westelijke richting overgaand in Hessenallee tot aan Klarenbeekseweg. 29. Klarenbeekseweg volgen in westelijke richting tot aan Woudweg. 30. Woudweg volgen in westelijke richting tot aan Apeldoornsch kanaal (water). 31. Apeldoornsch kanaal volgen in noordelijke richting tot aan Wolfskuilen. 32. Wolfskuilen volken in westelijke richting tot aan A A1 volgen in westelijke richting tot aan Arnhemseweg. 34. Arnhemseweg volgen in noordelijke richting tot aan Laan van Westenenk (Ring). 35. Laan van Westenenk (Ring) in westelijke richting, overgaand in Laan van Spitsbergen tot aan J.C. Wilslaan. 36. J.C. Wilslaan volgen in noordelijke richting tot aan Amersfoortseweg (N344). 37. Amersfoortseweg (N344) volgen in westelijke richting tot aan Elspetergrindweg. 38. Elspetergrindweg volgen in noordelijke richting tot aan Elspeterweg. 39. Elspeterweg volgen in oostelijke richting tot aan Enkhoutweg. 40. Enkhoutweg volgen in noordelijke richting tot aan Elburgerweg. 41. Elburgerweg volgen in noordelijke richting tot aan Oranjeweg. 42. Oranjeweg volgen in noordoostelijke richting tot aan Woesterweg. 43. Woesterweg volgen in noordelijke richting tot aan Langeweg. 44. Langeweg volgen in oostelijke richting tot aan Hoofdstraat. 45. Hoofdstraat volgen in noordelijke richting tot aan Vegtelarijweg. 46. Vegtelarijweg volgen in oostelijke richting tot aan Willem Dreeslaan. 47. Willem Dreeslaan volgen in oostelijke richting tot aan Europalaan. 48. Europalaan volgen in noordelijke richting tot aan Zuukerenweg. 49. Zuukerenweg volgen in oostelijke richting tot aan De Meent. 1. Vanaf kruising A50/Halve Wetering (water), Halve Wetering volgen in noodoostelijke richting tot aan Geerstraat. 2. Geerstraat volgen in oostelijke richting overgaand in Geersepad overgaand in Dorpsplein tot aan Middendijk. 3. Middendijk volgen in noordelijke richting tot aan Kerkepad. 4. Kerkepad volgen in oostelijke richting tot aan Zeedijk. 5. Zeedijk volgen in zuidelijke richting tot aan Vaassenseweg (N792). 6. Vaassenseweg volgen in oostelijke richting overgaand in Dorpsstraat tot aan Twelloseweg. 7. Twelloseweg volgen in zuidelijke richting, overgaand in Terwoldseweg tot aan Rijksstraatweg. 8. Rijksstraatweg volgen in westelijke richting overgaand in Oude Rijksstraatweg tot aan Molenstraat. 9. Molenstraat volgen in zuidelijke richting overgaand in Hietweideweg tot aan Jupiter. 10. Jupiter volgen in westelijke richting overgaand in Leigraaf tot aan Zonnenbergstraat. 11. Zonnenbergstraat volgen in westelijke richting tot aan Leemsteeg. 12. Leemsteeg volgen in noordelijke richting tot aan Bottenhoekseweg. 13. Bottenhoekseweg volgen in westelijke richting overgaand in Stationsweg tot aan Rijksstraatweg (N344). 14. Rijksstraatweg (N344)/Deventerstraat volgen in westelijke richting tot aan Drostendijk. 15. Drostendijk volgen in noordelijke richting tot aan A A50 volgen in noordelijke richting tot aan Halve Wetering (water). od do

103 SK L 414/101 Province: Groningen 1. Vanaf Brug Sylsterwei Dokkumer Djip, Dokkumer Djip volgen in oostelijke richting tot aan Lauwersmeer. 2. Lauwersmeer volgen in oostelijke richting tot aan Zoutkamperril. 3. Zoutkamperril volgen in oostelijke richting tot aan Hunsingokanaal. 4. Hunsingokanaal volgen in oostelijke richting tot aan Hunsingoweg (N388). 5. Hunsingoweg volgen in zuidelijke richting tot aan S.H. Woldringhstraat. 6. S.H. Woldringhstraat, overgaand in Julianastraat volgen in oostelijke richting tot aan Churchillweg. 7. Churchillweg volgen in oostelijke richting overgaand in Zoutkamperweg, overgaand in Hoofdstraat overgaand in Ewer, overgaand in Hoofdweg, volgend in zuidelijke richting tot aan Reitdiep. 8. Reitdiep volgen in oostelijke richting tot aan Boerderij Nwe Kampen. 9. Vanaf De Nwe Kampen, De Kampen volgen in zuidelijke richting, overgaand in Englumerweg tot aan Englumstraat. 10. Englumstraat volgen in oostelijke richting overgaand in Boventilsterweg (N982) tot aan Barnwerderweg (N983). 11. Barnwerderweg volgen in zuidelijke richting tot aan Oude Dijk. 12. Oude Dijk, overgaand in, Jensemaweg volgen in zuidelijke richting tot aan Spanjaardsdijk Noord. 13. Spanjaardsdijk Noord volgen in zuidelijke richting tot aan Van Starkenborghkanaal Noordzijde. 14. Van Starkenborghkanaal Noordzijde volgen in westelijke richting tot aan Rijksstraatweg (N355) volgen in zuidelijke richting tot aan rotonde met Fanerweg (N980), de Fanerweg volgend tot aan Spoorlijn Groningen- Leeuwarden. 15. Spoorlijn Groningen-Leeuwarden volgen in zuidelijke richting tot aan Hoge Weg. 16. Hoge Weg volgen in zuidelijke richting tot aan Dorpsstraat. 17. Dorpsstraat overgaand in Westerdijk volgen in westelijke richting tot aan Lettelberterdiep. 18. Lettelberterdiep volgen in zuidelijke richting tot aan A A7 volgen westelijke richting tot aan Zethuisterweg. 20. Zethuisterweg volgen in noordelijke richting tot aan Kolonieweg. 21. Kolonieweg volgen in westelijke richting tot aan Julianabuurt. 22. Julianabuurt volgen in noordelijke richting tot aan Drachsterweg. 23. Drachsterweg volgen in noordelijke richting tot aan Poelbuurt. 24. Poelbuurt volgen in westelijke richting to aan Scheiding. 25. Scheiding volgen in zuidelijke richting tot aan Heidelaan. 26. Heidelaan volgen in westelijke richting tot aan Warreboslaan. 27. Warreboslaan volgen in noordelijke richting tot aan Burmaniastraat. 28. Burmaniastraat volgen in westelijke richting overgaand in Badlaan tot aan Gedemptevaart. 29. Gedemptevaart volgen in noordelijke richting tot aan Vierhuisterweg. 30. Vierhuisterweg volgen in noordelijke richting overgaand in Turfloane tot aan Warmotsstrjitte. 31. Warmoltsstjitte volgen in westelijke richting tot Pauloane. 32. Pauloane volgen in noordelijke richting tot aan Wopkeloane. 33. Wopkeloane volgen in noordelijke/westelijke richting overgaand in De Singel. 34. De Singel volgen in noordelijke richting tot aan Krúswei. 35. Krúswei volgen in westelijke richting tot aan It Kleasterbreed. 36. It Kleasterbreed volgen in noordelijke richting tot aan De Sânnen. 37. De Sânnen volgen in westelijke richting overgaand in De Buorren overgaand in Tillewei tot aan Prinses Margrietkanaal. 38. Prinses Margrietkanaal volgen in noordelijke richting tot aan Twizelerfeart. 39. Twizelerfeart volgen in westelijke richting tot aan N N355 volgen in noordelijke richting tot aan De Wedze. 41. De Wedze volgen in noordelijke richting overgaand in Ganzewei tot aan Sparrewei. 42. Sparrewei volgen in oostelijke richting overgaand in Hanenburgch overgaand in Cecilialoane tot aan Nonnewei. 43. Nonnewei volgen in noordelijke rchting tot aan Müntsewei

104 L 414/102 SK Müntsewei volgen in noordelijke richting overgaand in Hüsternoard tot aan Foarwei. 45. Foarwei volgen in oostelijke richting tot aan Jan Binneswei. 46. Jan Binneswei volgen in noordelijke richting overgaand in De Wygeast tot aan Allemawei. 47. Allemawei volgen in oostelijke richting tot aan Lauwersmeerweg (N358). 48. Lauwersmeerweg volgen in noordelijke richting tot aan Alddjip. 49. Alddjip volgen in oostelijke richting tot aan Butendykswei. 50. Butendykswei volgen in noordelijke richting tot aan Streamkanaal Willem Loreslûs. 51. Streamkanaal Willem Loreslûs volgen in oostelijke richting tot aan Brug Sylsterwei Dokkumer Djip. 1. Vanaf kruising N355-Kloosterweg, Kloosterweg volgen in noordelijke richting overgaand in Herestraat tot aan Van Eysingaweg. 2. Van Eysingaweg volgen in noordelijke richting overgaand in Eeuwe Ennesweg tot aan Leegsterweg. 3. Leegsterweg volgen in oostelijke richting overgaand in Laauwersweg overgaand in brugstraat tot aan Schoolstraat. 4. Schoolstraat volgen in noordelijke richting overgaand in Wester-waardijk tot aan Zuiderried. 5. Zuiderried volgen oostelijke richting tot aan Kievitsweg. 6. Kievitsweg volgen in zuidelijke richting tot aan Friesestraatweg volgen oostelijke richting tot aan Bindervoetpolder (N388). 7. Bindervoetpolder (N388) volgen in zuidelijke richting tot aan Provincialeweg. 8. Provincialeweg volgen in westelijke richting tot aan Hoofdstraat. 9. Hoofdstraat volgen in westelijke richting tot aan Lutjegasterweg. 10. Lutjegasterweg volgen in noordelijke richting tot aan Bombay. 11. Bombay volgen in westelijke richting tot aan Zandweg tegenover Easterweg Zandweg vogen in westelijke richting volgen tot aan De Lauwers. 13. De Lauwers volgen in noordelijke richting tot aaan Miedweg. 14. Miedweg volgen in noordelijke richting tot aan Prinses Margrietkanaal. 15. Prinses Margrietkanaal volgen in westelijke richting tot aan Stroboser Trekfeart. 16. Stroboser Trekfeart volgen in noordelijke richting tot aan Rijksweg N Rijksweg N355 volgen in oostelijke richting tot aan Kloosterweg. od do Province: Friesland 1. Vanaf Tjerk Hiddessluizen van Harinxmakanaal volgen in oostelijke richting tot aan Waadseewei. 2. Waadseewei volgen in noordelijke richting tot aan Rijksweg. 3. Rijksweg volgen in oostelijke richting tot aan Kiesterzijl. 4. Kiesterzijl volgen in zuidelijke richting tot aan Van Harinxmakanaal. 5. Van Harinxmakanaal volgen in oostelijke richting tot aan Burgermeester J. Dijkstraweg. 6. Burgermeester J. Dijkstraweg volgen in zuidelijke richting tot aan Tsjommer Faert (water). 7. Tsjommer Faert volgen in zuidelijke richting tot aan Witzumerweg. 8. Witzumerweg volgen in zuidelijke richting tot aan Lollumerweg. 9. Lollumerweg volgen in oostelijke richting tot aan Holprijp. 10. Holprijp volgen in oostelijke richting tot aan Aldmaer (water). 11. Aldmaer volgen in oostelijke richting tot aan Platendijk. 12. Platendijk volgen in zuidelijke richting tot aan Felsumerleane. 13. Felsumerleane volgen in zuidelijke richting tot aan Bonkwerterreed. 14. Bonkwerterreed volgen in zuidelijke richting tot aan Provincialeweg. 15. Provincialeweg volgen in noordelijke richting tot aan Lange Daam (water). 16. Lange Daam volgen in zuidelijke richting tot aan Boolserterfeart (water). 17. Boolserterfeart volgen in westelijke richting tot aan De Sebeare (water). 18. De Sebeare (water) volgen in zuidelijke richting tot aan Seaberefeart (water). 19. Seaberefeart (water) volgen in zuidelijke richting tot aan Eastereinderfeart (water)

105 SK L 414/ Eastereinderfeart (water) volgen in oostelijke richting tot aan Frjensjerterfeart (water). 21. Frjensjerterfeart (water) volgen in zuidelijke richting tot aan Terpstjitte. 22. Terpstrjitte volgen in westelijke richting overgaand in Ringdijk tot aan Ingenawei. 23. Ingenawei volgen in oostelijke richting tot aan Folsgearsterleane. 24. Folsgearsterleane volgen zuidelijke richting overgaand in monumentwei tot aan Skeender. 25. Skeender volgen in zuidelijke richting overgaand in Easthimmerwei tot aan Rige. 26. Rige volgen in zuidelijke richting tot aan De Wimerts (water). 27. De Wimerts volgen in westelijke richting tot aan Abbegaerster Opfeart (water). 28. Abbegaerster Opfeart volgen in zuidelijke richting tot aan Morrawei. 29. Morrawei volgen in zuidelijke richting tot aan Hissedyk. 30. Hissedyk volgen in westelijke richting overgaand in De Kat tot aan Westerkating. 31. Westerkating volgen in zuidelijke richting tot aan spoorlijn Leeuwarden Stavoren. 32. Spoorlijn Leeuwarden Stavoren volgen in westelijke richting tot aan Nijhuzumerdyk. 33. Nijhuzumerdyk volgen in westelijke richting tot aan Trekwei. 34. Trekwei volgen in zuidelijke richting overgaand in Prystershoek tot aan Brouwersdyk. 35. Brouwersdyk volgen in westelijke richting tot aan Droege Dolte (water). 36. Droege Dolte volgen in zuidelijke richting tot aan De Tillefonne. 37. De Tillefonne volgen in westelijke richting tot aan Slinkewei. 38. Slinkewei volgen in westelijke richting tot aan oever van het IJsselmeer (water). 39. IJsselmeer volgen in noordelijke richting via sluizen Kornwerderzand tot aan Tjerk Hiddessluizen. 1. Vanaf Kruising Waltingleane/Mulierlaan, Mulierlaan volgen in oostelijke richting tot aan Taekelaan. 2. Taekelaan volgen in oostelijke richting tot aan Witmarsumerfvaart (water). 3. Witmarsumerfvaart volgen in noordelijke richting tot aan Harlingervaart (water). 4. Harlingervaart volgen in oostelijke richting tot aan Westergoaweg. 5. Westergoaweg volgen in zuidelijke richting tot aan A7. 6. A7 volgen in westelijke richting tot aan Bolswarderweg. 7. Bolswarderweg volgen in westelijke richting tot aan Dorpsstraat. 8. Dorpsstraat volgen in zuidelijke richting overgaand in Bruinder tot aan Van Panhuysenkanaal. 9. Van Panhuysenkanaal volgen in westelijke richting tot aan Hemmensweg. 10. Hemmensweg volgen in westelijke richting tot aan Weersterweg. 11. Weersterweg volgen in noordelijke richting tot aan Haitsmaleane. 12. Haitsmaleane volgen in westelijke richting tot aan Melkvaart (water). 13. Melkvaart volgen in noordelijke richting tot aan Kornwerdervaart (water). 14. Kornwerdervaart volgen in westelijke richting tot aan Miedlaan. 15. Miedlaan volgen in noordelijke richting tot aan Hayumerlaene. 16. Hayumerleane volgen in noordelijke richting tot aan Gooyumervaart (water). 17. Gooyumervaart volgen in noordelijke richting tot aan Gooyumerlaan. 18. Gooyumerlaan. Volgen in oostelijke richting tot aan Buitendijk. 19. Buitendijk volgen in noordelijke richting tot aan Stuitlaan. 20. Stuitlaan volgen in westelijke richting overgaand in Pingjumer Gulden Halsband tot aan Waltingaleane. 21. Waltingaleane volgen in oostelijke richting tot aan Mulierlaan. od do Province: Utrecht 1. Vanaf de kruising van de N207 en de N11, de N11 volgend in oostzuidelijke richting tot aan de Spoorlaan. 2. De Spoorlaan volgend in oostelijke richting tot aan de Rijksstraatweg. 3. De Rijksstraatweg volgend in zuidelijke richting tot aan de Kerklaan

106 L 414/104 SK De Kerklaan volgend in oostelijke richting overgaand in de Verloostraat tot aan Buitendijk. 5. De Buitendijk volgen in zuidelijke richting tot aan de Kerkweg. 6. De Kerkweg volgend in oostelijke richting overgaand in Meije tot aan de Hazekade. 7. De Hazekade volgend in zuidelijke richting tot aan Hoofdweg. 8. Hoofdweg volgen in zuidelijke richting tot aan de s Gravensloot. 9. De s Gravensloot volgend in oostelijke richting tot aan de Oudelandseweg. 10. De Oudelandseweg volgend in noordelijke richting tot aan de Geestdorp. 11. De Geestdorp volgend in oostelijke richting tot aan de N De N198 volgend in oostelijke richting overgaand in zuidelijke richting overgaand in oostelijke richting overgaand in zuidelijke richting tot aan de Strijkviertel. 13. De Strijkviertel volgend in zuidelijke richting tot aan de A De A12 volgend in oostelijke richting tot aan de A De A2 volgend in zuidelijke richting tot aan de N De N210 volgend in zuidelijke richting overgaand in westelijke richting overgaand in zuidelijke richting tot aan de S.L. van Alterenstraat. 17. De S.L. van Alterenstraat volgend in zuidelijke richting tot aan de rivier de Lek. 18. De rivier de Lek volgend in westelijke richting tot aan de Bonevlietweg. 19. De Bonevlietweg volgend in zuidelijke richting tot aan de Melkweg. 20. De Melkweg volgend in zuidelijke richting overgaand in de Peppelweg tot aan de Essenweg. 21. De Essenweg volgend in noordelijke richting overgaand in de Graafland tot aan de Irenestraat. 22. De Irenestraat volgend in westelijke richting tot aan de Beatrixstraat. 23. De Beatrixstraat volgend in noordelijke richting tot aan de Voorstraat. 24. De Voorstraat volgend in westelijke richting overgaand in Sluis, overgaand in de Opperstok overgaand, in de Bergstoep tot aan de veerpont Bergambacht- Groot Ammers. 25. De veerpont volgend in noordelijke richting tot aan de Veerweg. 26. De Veerweg volgend in noordelijke richting tot aan de N De N210 volgend in westelijke richting tot aan de Zuidbroekse Opweg. 28. De Zuidbroekse Opweg volgend in noordelijke richting tot aan de Oosteinde. 29. De Oosteinde volgend in westelijke richting tot aan de Kerkweg. 30. De Kerkweg volgend in westelijke richting tot aan de Graafkade. 31. De Graafkade volgend in oosteliijke richting tot aan de Wellepoort. 32. De Wellepoort volgend in noordwestelijke richting overgaand in de Schaapjeshaven tot aan de Kattendijk. 33. De Kattendijk volgend in oostelijke richting tot aan de veerpont over de Hollandsche IJssel. 34. De veerpont volgend in noordelijke richting tot aan het Veerpad. 35. Het Veerpad volgend in noordelijke richting overgaand in de Kerklaan overgaand in de Middelweg tot aan de N De N456 volgend in noordelijke richting tot aan de N De N207 volgend in noordelijke richting tot aan de N Vanaf de kruising van de N228 en de Goverwellesingel, de Goverwellesingel volgend in noordelijke richting overgaand in de Goverwelletunnel tot aan de Achterwillenseweg. 2. De Achterwillenseweg volgend in oostelijke richting tot aan de Vlietdijk. 3. De Vlietdijk volgend in noordelijke richting overgaand in de Platteweg tot aan de Korssendijk. 4. De Korssendijk volgend in noordelijke richting overgaand in de Ree in oostelijke richting tot aan de Nieuwenbroeksedijk. 5. De Nieuwenbroeksedijk volgend in oostelijke richting tot aan de Kippenkade. 6. De Kippenkade volgend in noordelijke richting tot aan de Wierickepad. 7. De Wierickepad volgend in noordelijke richting overgaand in oostelijke richting overgaand in de Kerkweg overgaand in de Groendijck tot aan de Westeinde. 8. De Westeinde volgend in noordelijke richting overgaand in de Oosteinde tot aan de Tuurluur. 9. De Tuurluur volgend in zuidelijke richting overgaand in de Papekoperdijk. od do

107 SK L 414/ De Papekopperdijk volgend in zuidelijke richting overgaand in de Johan J Vierbergenweg overgaand in de Zwier Regelinkstraat tot aan de N De N228 volgend in zuidelijke richting tot aan de Damweg. 12. De Damweg volgend in zuidelijke richting tot aan de Zuidzijdseweg. 13. De Zuidzijdseweg volgend in westelijke richting overgaand in de Slangenweg tot aan de West-Vlisterdijk. 14. De West-Vlisterdijk volgend in noordelijke richting overgaand in westelijke richting overgaand in de Bredeweg volgend in noordelijke richting overgaand in Grote Haven tot aan de N De N228 volgend in westelijke richting tot aan de Goverwellesingel. 1. Vanaf de kruising van de N207 en de A4, de A4 volgend in noordelijke richting tot aan de N De N201 volgend in oostelijke richting, overgaand in noordelijke richting, overgaand in oostelijke richting tot aan de N De N232 volgend in noordelijke richting tot aan de A9. 4. De A9 volgend in westelijke richting tot aan de A4. 5. De A4 volgend in noordoostelijke richting, overgaand in oostelijke richting in de A10 tot aan de spoorlijn bij de ArenA. 6. Vanaf de spoorlijn bij de ArenA de spoorlijn volgend in zuidelijke richting tot aan de Amerlandseweg. 7. De Amerlandseweg volgend in westelijke richting overgaand in de N401 volgend in zuidelijke richting overgaand in westzuidelijke richting tot aan de N De N212 volgend in zuidelijke richting tot aan de N De N463 volgend in westelijke richting tot aan de Milandweg. 10. De Milandweg volgend in zuidelijke richting tot aan de Oude Meije. 11. De Oude Meije volgend in westnoordelijke richting tot aan de Meije. 12. De Meije volgend in westzuidelijke richting tot aan het water de Meije. 13. De water de Meije volgend in westelijke richting tot aan de Ziendeweg. 14. De Ziendeweg volgend in noordelijke richting, overgaand in de Achttienkavels tot aan de Zevenhovenseweg. 15. De Zevenhovenseweg volgend in westelijke richting, overgaand in de Kerkweg tot aan Westkanaalweg. 16. Westkanaalweg volgen in noordelijke richting tot aan Hertog Beijerenstraat. 17. Hertog Beijerenstraat volgen in westelijke richting tot aan Paradijsweg. 18. Paradijsweg volgen in noordoostelijke richting tot aan Kerkpad. 19. Kerkpad volgen in westelijke richting tot aan Langeraarseweg. 20. Langeraarseweg volgen in westelijke richting tot aan G van Dijkstraat. 21. G van Dijkstraat volgen in noordelijke richting tot aan J.M.Halkestraat. 22. J.M.Halkestraat volgen in oostelijke richting tot aan Van Wassenaerstraat. 23. Van Wassenaerstraat volgen in noordelijke richting, overgaand in Achtmorgenpad, overgaand in water tot aan water gemeentegrens tussen Gemeente Kaag en Brassem en Gemeente Nieuwkoop. 24. Water gemeentegrens tussen Gemeente Kaag en Brassem en Gemeente Nieuwkoop volgen in oostelijke richting tot aan Vriezenweg. 25. Vriezenweg volgen in westelijke richting tot aan N De N207 volgend in noordelijke richting tot aan de A Vanaf de kruising van de N521 en de Nesserlaan volgend in oostelijke richting tot aan de Amstel. 2. De Amstel volgend in zuidelijke richting tot aan de Oude Waver. 3. De Oude Waver volgend in oostelijke richting tot aan de Hoofdweg. 4. De Hoofdweg volgend in zuidelijke richting overgaand in N212 tot aan de Mijdrechtse Dwarsweg. 5. De Mijdrechtse Dwarsweg volgend in westelijke richting overgaand in de Industrieweg tot aan de Rondweg. 6. De Rondweg volgend in zuidelijke richting overgaand in westelijke richting tot aan de Bozenhoven. 7. De Bozenhoven volgend in oostzuidelijke richting overgaand in de Molenland in westzuidelijke richting tot aan de Oosterlandweg. 8. De Oosterlandweg volgend in westnoordelijke richting tot aan de kruising van de Doctor J. van der Haarlaan en het water. od do

108 L 414/106 SK Het Water volgend in zuidelijke richting tot aan de Machinetocht. 10. De Machinetocht volgend in westnoordelijke richting tot aan de Schattekerkerweg. 11. De Schattekerkerweg volgend in westzuidelijke richting tot aan de Westerlandweg. 12. De Westerlandweg volgend in westnoordelijke richting overgaand in noordelijke richting tot aan de Oude Spoorbaan. 13. De Oude Spoorbaan volgend in westelijke richting overgaand in westzuidelijke richting tot aan de N De N231 volgend in noordelijke richting tot aan de Drechtdijk. 15. De Drechtdijk volgend in noordelijke richting overgaand in de Kerklaan tot aan de Boterdijk. 16. De Boterdijk volgend in oostnoordelijke richting tot aan de Traverse. 17. De Traverse volgend in noordelijke richting tot aan de Vuurlijn. 18. De Vuurlijn volgend in westelijke richting tot aan de Noorddammerweg. 19. De Noorddammerweg volgend in noordelijke richting tot aan de N De N196 volgend in oostelijke richting tot aan de Faunalaan. 21. De Faunalaan volgend in noordelijke richting tot aan de Aan de Zoom. 22. De Aan de Zoom volgend in oostelijke richting tot aan de Zonnedauw. 23. De Zonnedauw volgend in noordelijke richting tot aan de In Het Midden. 24. De In Het Midden volgend in oostelijke richting tot aan de In Het Rond. 25. De In Het Rond volgend in noordelijke richting overgaand in oostelijke richting tot aan de Op De Klucht. 26. De Op De Klucht volgend in noordelijke richting tot aan de Knautia. 27. De Knautia volgend in oostelijke richting tot aan de Klaproos. 28. De Klaproos volgend in noordelijke richting tot aan het water. 29. Het water volgend in oostelijke richting tot aan de N De N251 volgend in noordelijke richting tot aan de Nesserlaan. Členský štát: Poľsko Oblasť zahŕňa: Deň ukončenia uplatňovania podľa článku 31 smernice 2005/94/ES W województwie wielkopolskim w powiecie wolsztyńskim i grodziskim i w województwie lubuskim w powiecie wschowskim Obszary gmin Wolsztyn oraz Przemęt w powiecie wolsztyńskim, Rakoniewice w powiecie grodziskim oraz Sława w powiecie wschowskim położone poza obszarem zapowietrzonym w promieniu 10 km wokół ogniska o współrzędnych GPS: N E Obszary gmin Wolsztyn i Przemęt w powiecie wolsztyńskim położone w promieniu 3 km wokół ogniska o współrzędnych GPS: N E od do W województwie mazowieckim, w powiecie siedleckim i sokołowskim: Części gmin Mokobody, Mordy, Paprotnia, Siedlce i Suchożebry w powiecie siedleckim oraz części gmin Bielany, Repki i Sokołów Podlaski w powiecie sokołowskim położone poza obszarem zapowietrzonym w promieniu 10 km wokół ogniska o współrzędnych GPS: N E Części gmin Paprotnia i Suchożebry w powiecie siedleckim oraz część gminy Bielany w powiecie sokołowskim położone w promieniu 3 km wokół ogniska o współrzędnych GPS: N E od do Členský štát: Švédsko Oblasť zahŕňa: The area of the parts of the municipality of Ystad (ADNS code 01200) extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of 10 kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N and E Deň ukončenia uplatňovania podľa článku 31 smernice 2005/94/ES

109 SK L 414/107 Those parts of the municipality of Ystad (ADNS code 01200) contained within a circle of a radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N and E od do

110

111 ISSN (elektronické vydanie) ISSN (papierové vydanie) SK

EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli COM(2019) 123 final 2019/0068 (NLE) Návrh NARIADENIE RADY, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2019/124, pokiaľ ide o

EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli COM(2019) 123 final 2019/0068 (NLE) Návrh NARIADENIE RADY, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2019/124, pokiaľ ide o EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli 4. 3. 2019 COM(2019) 123 final 2019/0068 (NLE) Návrh NARIADENIE RADY, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2019/124, pokiaľ ide o určité rybolovné možnosti SK SK 1. KONTEXT NÁVRHU

Podrobnejšie

EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli C(2019) 1839 final DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) / z , ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 389/20

EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli C(2019) 1839 final DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) / z , ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 389/20 EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli 12. 3. 2019 C(2019) 1839 final DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) / z 12. 3. 2019, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 389/2013, pokiaľ ide o technické vykonávanie druhého záväzného

Podrobnejšie

Úradný vestník Európskej únie L 314 Slovenské vydanie Právne predpisy Zväzok októbra 2014 Obsah II Nelegislatívne akty NARIADENIA Vykonávacie n

Úradný vestník Európskej únie L 314 Slovenské vydanie Právne predpisy Zväzok októbra 2014 Obsah II Nelegislatívne akty NARIADENIA Vykonávacie n Úradný vestník Európskej únie L 314 Slovenské vydanie Právne predpisy Zväzok 57 31. októbra 2014 Obsah II Nelegislatívne akty NARIADENIA Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1164/2014 z 31. októbra 2014,

Podrobnejšie

EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli C(2017) 1143 final DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) / z o klasifikácii parametra horizontálneho s

EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli C(2017) 1143 final DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) / z o klasifikácii parametra horizontálneho s EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli 24. 2. 2017 C(2017) 1143 final DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) / z 24. 2. 2017 o klasifikácii parametra horizontálneho sadania a krátkodobej absorpcie vody tepelnoizolačných

Podrobnejšie

Úradný vestník Európskej únie L 109 Slovenské vydanie Právne predpisy Ročník apríla 2017 Obsah II Nelegislatívne akty NARIADENIA Vykonávacie na

Úradný vestník Európskej únie L 109 Slovenské vydanie Právne predpisy Ročník apríla 2017 Obsah II Nelegislatívne akty NARIADENIA Vykonávacie na Úradný vestník Európskej únie L 109 Slovenské vydanie Právne predpisy Ročník 60 26. apríla 2017 Obsah II Nelegislatívne akty NARIADENIA Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/716 z 10. apríla 2017, ktorým

Podrobnejšie

DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2018/ z 23. novembra 2017, - ktorým sa mení príloha I k nariadeniu Európskeho parlamentu a R

DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2018/ z 23. novembra 2017, - ktorým sa mení príloha I k nariadeniu Európskeho parlamentu a R L 30/6 2.2.2018 DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2018/162 z 23. novembra 2017, ktorým sa mení príloha I k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1305/2013 a prílohy II a III k nariadeniu Európskeho

Podrobnejšie

untitled

untitled EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli 1. 9. 2014 COM(2014) 542 final 2014/0250 (COD) Návrh NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY, ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 55/2008, ktorým sa zavádzajú autonómne obchodné

Podrobnejšie

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2017/ zo júla 2017, - ktorým sa pre určité režimy priamej podpory stanovené v naria

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2017/ zo júla 2017, - ktorým sa pre určité režimy priamej podpory stanovené v naria 15.7.2017 L 184/5 VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2017/1272 zo 14. júla 2017, ktorým sa pre určité režimy priamej podpory stanovené v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1307/2013 stanovujú

Podrobnejšie

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2016/ z 10. mája 2016, - ktorým sa pre určité režimy priamej podpory stanovené v nariaden

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2016/ z 10. mája 2016, - ktorým sa pre určité režimy priamej podpory stanovené v nariaden 11.5.2016 L 121/11 VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2016/699 z 10. mája 2016, ktorým sa pre určité režimy priamej podpory stanovené v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1307/2013 stanovujú

Podrobnejšie

nk_0582_2002

nk_0582_2002 NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 582/2002 zo 4. apríla 2002, ktorým sa prijímajú celkové množstvá uvedené v článku 3 nariadenia Rady (EHS) č. 3950/92, ktorým sa zavádza dodatočný poplatok v sektore mlieka a

Podrobnejšie

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2016/ z 2. júna 2016, - ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 5

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2016/ z 2. júna 2016, - ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 5 L 146/1 II (Nelegislatívne akty) NARIADENIA VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2016/879 z 2. júna 2016, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 517/2014 stanovujú podrobnosti vyhlásenia

Podrobnejšie

SANTE/11714/2016-EN

SANTE/11714/2016-EN Rada Európskej únie V Bruseli 6. marca 2017 (OR. en) 6955/17 DENLEG 11 AGRI 116 SAN 81 SPRIEVODNÁ POZNÁMKA Od: Európska komisia Dátum doručenia: 2. marca 2017 Komu: Č. dok. Kom.: D048361/03 Predmet: Generálny

Podrobnejšie

RADA

RADA RADA EURÓPSKEJ ÚNIE V Bruseli 20. novembra 2012 (OR. en) 14798/12 Medziinštitucionálny spis: 2012/0076 (NLE) SOC 820 NT 29 LEGISLATÍVNE AKTY A INÉ PRÁVNE AKTY Predmet: ROZHODNUTIE RADY o pozícii, ktorá

Podrobnejšie

SANTE/10656/2017-EN

SANTE/10656/2017-EN Rada Európskej únie V Bruseli 17. júla 2017 (OR. en) 11350/17 AGRILEG 136 SPRIEVODNÁ POZNÁMKA Od: Európska komisia Dátum doručenia: 14. júla 2017 Komu: Č. dok. Kom.: D051407/02 Predmet: Generálny sekretariát

Podrobnejšie

SANTE/7110/2015-EN

SANTE/7110/2015-EN Rada Európskej únie V Bruseli 26. januára 2017 (OR. en) 5664/17 AGRILEG 23 VETER 9 SPRIEVODNÁ POZNÁMKA Od: Európska komisia Dátum doručenia: 20. januára 2017 Komu: Č. dok. Kom.: D048570/03 Predmet: Generálny

Podrobnejšie

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2019/ zo 17. apríla 2019, - ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 952/ 2013 s cieľom

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2019/ zo 17. apríla 2019, - ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 952/ 2013 s cieľom L 111/54 NARIADENIE EURÓPEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2019/632 zo 17. apríla 2019, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 952/2013 s cieľom predĺžiť prechodné používanie iných prostriedkov ako techník elektronického

Podrobnejšie

EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli C(2018) 863 final DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) / z , ktorým sa mení a opravuje delegované nari

EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli C(2018) 863 final DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) / z , ktorým sa mení a opravuje delegované nari EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli 15. 2. 2018 C(2018) 863 final DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) / z 15. 2. 2018, ktorým sa mení a opravuje delegované nariadenie (EÚ) 2015/208, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho

Podrobnejšie

C(2019)2082/F1 - SK

C(2019)2082/F1 - SK EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli 14. 3. 2019 C(2019) 2082 final DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) / z 14. 3. 2019, ktorým sa mení delegované nariadenie (EÚ) 2017/1799, pokiaľ ide o výnimku z požiadaviek na

Podrobnejšie

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE V Bruseli 9. októbra 2012 (10.10) (OR. en) 14690/12 ENV 757 ENT 243 SPRIEVODNÁ POZNÁMKA Od: Európska komisia Dátum doručenia: 4. o

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE V Bruseli 9. októbra 2012 (10.10) (OR. en) 14690/12 ENV 757 ENT 243 SPRIEVODNÁ POZNÁMKA Od: Európska komisia Dátum doručenia: 4. o RADA EURÓPSKEJ ÚNIE V Bruseli 9. októbra 2012 (10.10) (OR. en) 14690/12 ENV 757 ENT 243 SPRIEVODNÁ POZNÁMKA Od: Európska komisia doručenia: 4. októbra 2012 Komu: Generálny sekretariát Rady Európskej únie

Podrobnejšie

Zoznam platných právnych predpisov v odpadovom hospodárstve

Zoznam platných právnych predpisov v odpadovom hospodárstve Zoznam platných právnych predpisov v odpadovom hospodárstve (k 05.12.2016) Právne predpisy SR: 1. Zákon č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, účinnosť od 01.01.2016, okrem:

Podrobnejšie

SANTE/10915/2016-EN Rev. 2

SANTE/10915/2016-EN Rev. 2 EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli 4. 9. 2017 C(2017) 5467 final DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) / z 4. 9. 2017, ktorým sa stanovujú vedecké kritériá určovania vlastností narúšajúcich endokrinný systém podľa

Podrobnejšie

NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2019/ z 13. marca 2019, - ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1126/ 2008, ktorým sa v súlade s nariaden

NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2019/ z 13. marca 2019, - ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1126/ 2008, ktorým sa v súlade s nariaden L 72/6 NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2019/402 z 13. marca 2019, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1126/2008, ktorým sa v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 prijímajú určité medzinárodné

Podrobnejšie

Vykonávacie rozhodnutie Komisie z 23. mája 2011 o financovaní pracovného programu na rok 2011 týkajúceho sa odbornej prípravy v oblasti bezpečnosti po

Vykonávacie rozhodnutie Komisie z 23. mája 2011 o financovaní pracovného programu na rok 2011 týkajúceho sa odbornej prípravy v oblasti bezpečnosti po C 153/12 Úradný vestník Európskej únie 24.5.2011 VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE z 23. mája 2011 o financovaní pracovného programu na rok 2011 týkajúceho sa odbornej prípravy v oblasti bezpečnosti potravín

Podrobnejšie

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/ z 12. decembra 2017, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 575/2013, pokiaľ ide o prechodné dojednania

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/ z 12. decembra 2017, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 575/2013, pokiaľ ide o prechodné dojednania 27.12.2017 Úradný vestník Európskej únie L 345/27 NARIADENIE EURÓPEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2017/2395 z 12. decembra 2017, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 575/2013, pokiaľ ide o prechodné dojednania

Podrobnejšie

Rada Európskej únie V Bruseli 9. júla 2018 (OR. en) Medziinštitucionálny spis: 2016/0282/A(COD) 10800/18 ADD 1 POZNÁMKA K BODU I/A Od: Komu: Predmet:

Rada Európskej únie V Bruseli 9. júla 2018 (OR. en) Medziinštitucionálny spis: 2016/0282/A(COD) 10800/18 ADD 1 POZNÁMKA K BODU I/A Od: Komu: Predmet: Rada Európskej únie V Bruseli 9. júla 2018 (OR. en) Medziinštitucionálny spis: 2016/0282/A(COD) 10800/18 ADD 1 POZNÁMKA K BODU I/A Od: Komu: Predmet: Generálny sekretariát Rady Výbor stálych predstaviteľov/rada

Podrobnejšie

SANTE/11695/2017-EN

SANTE/11695/2017-EN EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli 7. 2. 2019 C(2019) 771 final NARIADENIE KOMISIE (EÚ) / z 7. 2. 2019, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 2073/2005 o mikrobiologických kritériách pre potraviny, pokiaľ ide o niektoré

Podrobnejšie

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2019/ zo 16. apríla 2019, - ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia Európskeho

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2019/ zo 16. apríla 2019, - ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia Európskeho 7.6.2019 L 149/53 VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2019/935 zo 16. apríla 2019, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013, pokiaľ ide o metódy

Podrobnejšie

untitled

untitled EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli 27. 6. 2014 COM(2014) 394 final 2014/0199 (COD) Návrh NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY o určitých postupoch pri uplatňovaní Stabilizačnej a asociačnej dohody medzi Európskymi

Podrobnejšie

NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2017/ z 3. marca 2017, - ktorým sa mení príloha I k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1

NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2017/ z 3. marca 2017, - ktorým sa mení príloha I k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1 L 58/14 SK NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2017/378 z 3. marca 2017, ktorým sa mení príloha I k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1334/2008, pokiaľ ide o určité aromatické látky (Text s významom

Podrobnejšie

Decision of the European Central Bank of 18 April 2019 on the total amount of annual supervisory fees for 2019

Decision of the European Central Bank of 18 April 2019 on the total amount of annual supervisory fees for 2019 SK ROZHODNUTIE EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY (EÚ) 2019/[XX*] z 18. apríla 2019 o celkovej výšky ročných poplatkov za dohľad za rok 2019 (ECB/2019/10) RADA GUVERNÉROV EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY, so zreteľom

Podrobnejšie

Európske rybárstvo v číslach

Európske rybárstvo v číslach EURÓPSKE RYBÁRSTVO V ČÍSLACH Tieto tabuľky zobrazujú základné štatistické údaje z niekoľkých oblastí týkajúcich sa spoločnej rybárskej politiky (SRP), a to: rybárske flotily jednotlivých členských štátov

Podrobnejšie

EURÓPSKA ÚNIA EURÓPSKY PARLAMENT RADA V Bruseli 7. júna 2017 (OR. en) 2015/0134 (COD) PE-CONS 20/17 VISA 154 COMIX 316 CODEC 719 LEGISLATÍVNE AKTY A I

EURÓPSKA ÚNIA EURÓPSKY PARLAMENT RADA V Bruseli 7. júna 2017 (OR. en) 2015/0134 (COD) PE-CONS 20/17 VISA 154 COMIX 316 CODEC 719 LEGISLATÍVNE AKTY A I EURÓPA ÚNIA EURÓPY PARLAMENT RADA V Bruseli 7. júna 2017 (OR. en) 2015/0134 (COD) PE-CONS 20/17 VISA 154 COMIX 316 CODEC 719 LEGISLATÍVNE AKTY A INÉ PRÁVNE AKTY Predmet: NARIADENIE EURÓPEHO PARLAMENTU

Podrobnejšie

USMERNENIE RIADIACEHO ORGÁNU Č. 2 Verzia č. 1 Programové obdobie Vec: k príprave individuálneho projektu podľa kapitoly Systému ri

USMERNENIE RIADIACEHO ORGÁNU Č. 2 Verzia č. 1 Programové obdobie Vec: k príprave individuálneho projektu podľa kapitoly Systému ri USMERNENIE RIADIACEHO ORGÁNU Č. 2 Verzia č. 1 Programové obdobie 2014 2020 Vec: k príprave individuálneho projektu podľa kapitoly 3.3.7.2.9 Systému riadenia európskych štrukturálnych a investičných fondov

Podrobnejšie

SANTE/10104/2015-EN

SANTE/10104/2015-EN Rada Európskej únie V Bruseli 2. júna 2015 (OR. en) 9533/15 DENLEG 79 AGRI 303 SAN 168 SPRIEVODNÁ POZNÁMKA Od: Európska komisia Dátum doručenia: 29. mája 2015 Komu: Č. dok. Kom.: D038820/02 Predmet: Generálny

Podrobnejšie

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 599/2014 zo 16. apríla 2014, ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 428/2009, ktorým sa stanovuje reži

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 599/2014 zo 16. apríla 2014, ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 428/2009, ktorým sa stanovuje reži 12.6.2014 Úradný vestník Európskej únie L 173/79 NARIADENIE EURÓPEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) č. 599/2014 zo 16. apríla 2014, ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 428/2009, ktorým sa stanovuje režim Spoločenstva

Podrobnejšie

Rada Európskej únie V Bruseli 9. júna 2017 (OR. en) Medziinštitucionálny spis: 2017/0124 (NLE) 10201/17 FISC 137 NÁVRH Od: Dátum doručenia: 8. júna 20

Rada Európskej únie V Bruseli 9. júna 2017 (OR. en) Medziinštitucionálny spis: 2017/0124 (NLE) 10201/17 FISC 137 NÁVRH Od: Dátum doručenia: 8. júna 20 Rada Európskej únie V Bruseli 9. júna 2017 (OR. en) Medziinštitucionálny spis: 2017/0124 (NLE) 10201/17 FISC 137 NÁVRH Od: Dátum doručenia: 8. júna 2017 Komu: Č. dok. Kom.: COM(2017) 293 final Predmet:

Podrobnejšie

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2019/ z 3. januára o povolení L-arginínu ako kŕmnej doplnkovej látky pre všetky druh

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2019/ z 3. januára o povolení L-arginínu ako kŕmnej doplnkovej látky pre všetky druh 4.1.2019 SK L 2/21 VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2019/12 z 3. januára 2019 o povolení L-arginínu ako kŕmnej pre všetky druhy (Text s významom pre EHP) EURÓPSKA KOMISIA, so zreteľom na Zmluvu o fungovaní

Podrobnejšie

RADA

RADA RADA EURÓPEJ ÚNIE V Bruseli 10. júna 2011 (OR. en) 10395/11 Medziinštitucionálny spis: 2011/0101 (NLE) PECHE 130 LEGISLATÍVNE AKTY A INÉ PRÁVNE AKTY Predmet: NARIADENIE RADY, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie

Podrobnejšie

EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli COM(2018) 327 final 2018/0132 (APP) Návrh NARIADENIE RADY, ktorým sa stanovujú vykonávacie opatrenia týkajúce sa

EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli COM(2018) 327 final 2018/0132 (APP) Návrh NARIADENIE RADY, ktorým sa stanovujú vykonávacie opatrenia týkajúce sa EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli 2. 5. 2018 COM(2018) 327 final 2018/0132 (APP) Návrh NARIADENIE RADY, ktorým sa stanovujú vykonávacie opatrenia týkajúce sa systému vlastných zdrojov Európskej únie SK SK 1.

Podrobnejšie

EN

EN KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV Brusel 12/IV/2006 konečné rozhodnutie K(2006)1502 ROZHODNUTIE KOMISIE z 12/IV/2006, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie K(2005) 1452, konečné znenie z 26. mája 2005, o

Podrobnejšie

DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2015/ z 9. júla o doplnení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1304/ 20

DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2015/ z 9. júla o doplnení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1304/ 20 L 313/22 SK NARIADENIA DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2015/2195 z 9. júla 2015 o doplnení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1304/2013 o Európskom sociálnom fonde, pokiaľ ide o vymedzenie

Podrobnejšie

Microsoft Word - ESMA CSDR Guidelines on relevant currencies_SK

Microsoft Word - ESMA CSDR Guidelines on relevant currencies_SK Usmernenia k postupu výpočtu ukazovateľov na stanovenie najrelevantnejších mien, v ktorých sa uskutočňuje vyrovnanie 28/03/2018 70-708036281-66 SK Obsah I. Zhrnutie... 3 1 Dôvody uverejnenia... 3 2 Obsah...

Podrobnejšie

NP

NP Európsky parlament 2014-2019 Výbor pre právne veci 19.5.2016 ODÔVODNENÉ STANOVIO NÁRODNÉHO PARLAMENTU K SUBSIDIARITE Vec: Odôvodnené stanovisko Sejmu Poľskej republiky k návrhu smernice Európskeho parlamentu

Podrobnejšie

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2018/ z 13. augusta 2018, - ktorým sa povoľuje umiestnenie sušených nadzemných častí Hoodi

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2018/ z 13. augusta 2018, - ktorým sa povoľuje umiestnenie sušených nadzemných častí Hoodi L 205/18 SK VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2018/1133 z 13. augusta 2018, ktorým sa povoľuje umiestnenie sušených nadzemných častí Hoodia parviflora na trh ako novej potraviny podľa nariadenia Európskeho

Podrobnejšie

EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli COM(2018) 669 final 2018/0340 (NLE) Návrh ROZHODNUTIE RADY o finančných príspevkoch, ktoré majú členské štáty u

EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli COM(2018) 669 final 2018/0340 (NLE) Návrh ROZHODNUTIE RADY o finančných príspevkoch, ktoré majú členské štáty u EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli 4. 10. 2018 COM(2018) 669 final 2018/0340 (NLE) Návrh ROZHODNUTIE RADY o finančných príspevkoch, ktoré majú členské štáty uhradiť na financovanie Európskeho rozvojového fondu,

Podrobnejšie

EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli COM(2012) 549 final SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE 5. FINANČNÁ SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENT

EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli COM(2012) 549 final SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE 5. FINANČNÁ SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENT EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli 26. 9. 2012 COM(2012) 549 final SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE 5. FINANČNÁ SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE o EURÓPSKOM POĽNOHOSPODÁRSKOM FONDE PRE ROZVOJ

Podrobnejšie

EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli C(2019) 5960 final DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) / z , ktorým sa mení a dopĺňa smernica Európsk

EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli C(2019) 5960 final DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) / z , ktorým sa mení a dopĺňa smernica Európsk EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli 13. 8. 2019 C(2019) 5960 final DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) / z 13. 8. 2019, ktorým sa mení a dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/94/EÚ, pokiaľ ide o nabíjacie

Podrobnejšie

EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli C(2017) 7474 final VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) /... z o technických opatreniach na vývoj,

EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli C(2017) 7474 final VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) /... z o technických opatreniach na vývoj, EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli 14. 11. 2017 C(2017) 7474 final VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) /... z 14. 11. 2017 o technických opatreniach na vývoj, údržbu a používanie elektronických systémov na výmenu

Podrobnejšie

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2009 Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od: Obsah tohto dokumentu má informatí

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2009 Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od: Obsah tohto dokumentu má informatí ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2009 Vyhlásené: 28.08.2009 Časová verzia predpisu účinná od: 15.08.2014 Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 341 N A R I A D E N I E V L Á D Y Slovenskej

Podrobnejšie

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Výskum a inovácie vydáva USMERNENIE č. 6 k výzve na

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Výskum a inovácie vydáva USMERNENIE č. 6 k výzve na Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Výskum a inovácie vydáva USMERNENIE č. 6 k výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného

Podrobnejšie

DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2016/ z 8. septembra 2016, - ktorým sa stanovuje výnimočná pomoc na prispôsobenie sa pre

DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2016/ z 8. septembra 2016, - ktorým sa stanovuje výnimočná pomoc na prispôsobenie sa pre L 242/10 DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2016/1613 z 8. septembra 2016, ktorým sa stanovuje výnimočná pomoc na prispôsobenie sa pre výrobcov mlieka a poľnohospodárov v ďalších sektoroch chovu hospodárskych

Podrobnejšie

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2019/ zo 4. januára o povolení seleničitanu sodného, potiahnutého granulovaného selenič

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2019/ zo 4. januára o povolení seleničitanu sodného, potiahnutého granulovaného selenič L 10/2 SK 14.1.2019 NARIADENIA VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2019/49 zo 4. januára 2019 o povolení seleničitanu sodného, potiahnutého granulovaného seleničitanu sodného a zinok-lselenometionínu ako

Podrobnejšie

AM_Ple_LegReport

AM_Ple_LegReport 21.3.2019 A8-0206/314 314 Článok 2 odsek 4 písmeno c a (nové) ca) počas cestných kontrol uvedených v písmenách b) a c) tohto článku sa vodič môže obrátiť na ústredie, vedúceho dopravy alebo akúkoľvek inú

Podrobnejšie

DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2019/ zo 14. marca 2019, - ktorým sa mení delegované nariadenie (EÚ) 2015/ 2446, pokiaľ

DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2019/ zo 14. marca 2019, - ktorým sa mení delegované nariadenie (EÚ) 2015/ 2446, pokiaľ L 181/2 NARIADENIA DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2019/1143 zo 14. marca 2019, ktorým sa mení delegované nariadenie (EÚ) 2015/2446, pokiaľ ide o deklarovanie určitých zásielok s nízkou hodnotou EURÓPA

Podrobnejšie

EN

EN RADA EURÓPEJ ÚNIE V Bruseli 14. júna 2011 (OR. en) 10692/11 Medziinštitucionálny spis: 2011/0067 (NLE) FISC 71 LEGISLATÍVNE AKTY A INÉ PRÁVNE AKTY Predmet: VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE RADY, ktorým sa Švédsku

Podrobnejšie

st14359.sk11.doc

st14359.sk11.doc RADA EURÓPSKEJ ÚNIE V Bruseli 20. septembra 2011 (20.09) (OR. fr) 14359/11 Medziinštitucionálny spis: 2011/0242 (COD) FRONT 117 SCH-EVAL 153 SCHENGEN 28 COMIX 583 CODEC 1466 NÁVRH Od: Európska komisia

Podrobnejšie

Rada Európskej únie V Bruseli 26. októbra 2015 (OR. en) 13332/15 ACP 151 FIN 711 PTOM 21 SPRIEVODNÁ POZNÁMKA Od: Dátum doručenia: 26. októbra 2015 Kom

Rada Európskej únie V Bruseli 26. októbra 2015 (OR. en) 13332/15 ACP 151 FIN 711 PTOM 21 SPRIEVODNÁ POZNÁMKA Od: Dátum doručenia: 26. októbra 2015 Kom Rada Európskej únie V Bruseli 26. októbra 2015 (OR. en) 13332/15 ACP 151 FIN 711 PTOM 21 SPRIEVODNÁ POZNÁMKA Od: Dátum doručenia: 26. októbra 2015 Komu: Č. dok. Kom.: COM(2015) 523 final Predmet: Jordi

Podrobnejšie

Správa o overení ročnej účtovnej závierky Európskeho monitorovacieho centra pre drogy a drogovú závislosť za rozpočtový rok 2015 spolu s odpoveďami ce

Správa o overení ročnej účtovnej závierky Európskeho monitorovacieho centra pre drogy a drogovú závislosť za rozpočtový rok 2015 spolu s odpoveďami ce C 449/128 SK Úradný vestník Európskej únie 1.12.2016 SPRÁVA o overení ročnej účtovnej závierky Európskeho monitorovacieho centra pre drogy a drogovú závislosť za rozpočtový rok 2015 spolu s odpoveďami

Podrobnejšie

NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2016/ z 31. mája 2016, - ktorým sa menia prílohy VII a VIII k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady

NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2016/ z 31. mája 2016, - ktorým sa menia prílohy VII a VIII k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady 1.6.2016 L 144/27 NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2016/863 z 31. mája 2016, ktorým sa menia prílohy VII a VIII k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii

Podrobnejšie

SANTE/11616/2018-EN ANNEX Rev, 1

SANTE/11616/2018-EN ANNEX Rev, 1 EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli 3. 5. 2019 C(2019) 3211 final ANNEXES 1 to 4 PRÍLOHY k DELEGOVANÉMU NARIADENIU KOMISIE (EÚ) /, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES, pokiaľ ide o

Podrobnejšie

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE V Bruseli 12. februára 2014 (OR. en) 5600/14 Medziinštitucionálny spis: 2011/0184 (APP) RESPR 4 FIN 52 CADREFIN 10 POLGEN 13 LEGIS

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE V Bruseli 12. februára 2014 (OR. en) 5600/14 Medziinštitucionálny spis: 2011/0184 (APP) RESPR 4 FIN 52 CADREFIN 10 POLGEN 13 LEGIS RADA EURÓPEJ ÚNIE V Bruseli 12. februára 2014 (OR. en) 5600/14 Medziinštitucionálny spis: 2011/0184 (APP) RESPR 4 FIN 52 CADREFIN 10 POLGEN 13 LEGISLATÍVNE AKTY A INÉ PRÁVNE AKTY Predmet: NARIADENIE RADY

Podrobnejšie

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2015/ z 13. marca 2015, - ktorým sa stanovujú spôsoby uplatňovania spoplatňovania nákladov

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2015/ z 13. marca 2015, - ktorým sa stanovujú spôsoby uplatňovania spoplatňovania nákladov L 70/36 VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2015/429 z 13. marca 2015, ktorým sa stanovujú spôsoby uplatňovania spoplatňovania nákladov súvisiacich s pôsobením hluku (Text s významom pre EHP) EURÓPA KOMISIA,

Podrobnejšie

EN

EN KOMISIA EURÓPYCH SPOLOČENSTIEV V Bruseli 13.8.2008 KOM(2008) 514 v konečnom znení VOL.I 2008/0167 (CNS) 2008/0168 (CNS) Návrh NARIADENIE RADY, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 2182/2004

Podrobnejšie

EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli C(2017) 1518 final DELEGOVANÁ SMERNICA KOMISIE (EÚ) / z , ktorou sa na účely prispôsobenia technické

EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli C(2017) 1518 final DELEGOVANÁ SMERNICA KOMISIE (EÚ) / z , ktorou sa na účely prispôsobenia technické EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli 13. 3. 2017 C(2017) 1518 final DELEGOVANÁ SMERNICA KOMISIE (EÚ) / z 13. 3. 2017, ktorou sa na účely prispôsobenia technickému pokroku mení príloha III k smernici Európskeho parlamentu

Podrobnejšie

Mesta Trenčín, na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 67 a 68 Ústavy Slovenskej

Mesta Trenčín, na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 67 a 68 Ústavy Slovenskej M E S T O N O V É M E S T O N A D V Á H O M Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Nové Mesto nad Váhom č. 2/2018 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania ovzdušia na území mesta

Podrobnejšie

Template - Opinion - EN

Template - Opinion - EN ЕВРОПЕЙСКА СМЕТНА ПАЛАТА TRIBUNAL DE CUENTAS EUROPEO EVROPSKÝ ÚČETNÍ DVŮR DEN EUROPÆISKE REVISIONSRET EUROPÄISCHER RECHNUNGSHOF EUROOPA KONTROLLIKODA ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙO EUROPEAN COURT OF AUDITORS

Podrobnejšie

* Príloha 1b 49 Kód ITMS 2014+* Vyhlásenie žiadateľa o poskytnutej pomoci de minimis ** podľa nariadenia Komisie (EÚ) č. 1407/2013 z 18. decembra 2013

* Príloha 1b 49 Kód ITMS 2014+* Vyhlásenie žiadateľa o poskytnutej pomoci de minimis ** podľa nariadenia Komisie (EÚ) č. 1407/2013 z 18. decembra 2013 Vyhlásenie žiadateľa o poskytnutej de minimis ** podľa nariadenia Komisie (EÚ) č. 1407/2013 z 18. decembra 2013 o uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na pomoc de minimis Žiadateľ:

Podrobnejšie

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 712/2012 z 3. augusta 2012, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1234/2008 o preskúmaní zmien podmienok v povolení na

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 712/2012 z 3. augusta 2012, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1234/2008 o preskúmaní zmien podmienok v povolení na L 209/4 Úradný vestník Európskej únie 4.8.2012 NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 712/2012 z 3. augusta 2012, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1234/2008 o preskúmaní zmien podmienok v povolení na uvedenie

Podrobnejšie

Conseil UE Rada Európskej únie V Bruseli 9. marca 2018 (OR. en) Medziinštitucionálny spis: 2016/0400 (COD) 6933/18 ADD 2 REV 1 LIMITE POZNÁMKA K BODU

Conseil UE Rada Európskej únie V Bruseli 9. marca 2018 (OR. en) Medziinštitucionálny spis: 2016/0400 (COD) 6933/18 ADD 2 REV 1 LIMITE POZNÁMKA K BODU Conseil UE Rada Európskej únie V Bruseli 9. marca 2018 (OR. en) Medziinštitucionálny spis: 2016/0400 (COD) 6933/18 ADD 2 REV 1 LIMITE POZNÁMKA K BODU I/A Od: Komu: Predsedníctvo Výbor stálych predstaviteľov

Podrobnejšie

EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli XXX [ ](2013) XXX draft OZNÁMENIE KOMISIE Uplatňovanie článku 260 Zmluvy o fungovaní Európskej únie. Aktualizácia údajov po

EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli XXX [ ](2013) XXX draft OZNÁMENIE KOMISIE Uplatňovanie článku 260 Zmluvy o fungovaní Európskej únie. Aktualizácia údajov po EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli XXX [ ](2013) XXX draft OZNÁMENIE KOMISIE Uplatňovanie článku 260 Zmluvy o fungovaní Európskej únie. Aktualizácia údajov používaných pri výpočte paušálnych pokút a penále, ktoré

Podrobnejšie

Rada Európskej únie V Bruseli 12. januára 2017 (OR. en) Medziinštitucionálny spis: 2017/0006 (NLE) 5208/17 FISC 7 NÁVRH Od: Dátum doručenia: 10. januá

Rada Európskej únie V Bruseli 12. januára 2017 (OR. en) Medziinštitucionálny spis: 2017/0006 (NLE) 5208/17 FISC 7 NÁVRH Od: Dátum doručenia: 10. januá Rada Európskej únie V Bruseli 12. januára 2017 (OR. en) Medziinštitucionálny spis: 2017/0006 (NLE) 5208/17 FISC 7 NÁVRH Od: Dátum doručenia: 10. januára 2017 Komu: Č. dok. Kom.: COM(2017) 2 final Predmet:

Podrobnejšie

DODATOK Č. 1 SCHÉMA REGIONÁLNEJ INVESTIČNEJ POMOCI V OBLASTI ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA pre programové obdobie

DODATOK Č. 1 SCHÉMA REGIONÁLNEJ INVESTIČNEJ POMOCI V OBLASTI ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA pre programové obdobie DODATOK Č. 1 SCHÉMA REGIONÁLNEJ INVESTIČNEJ POMOCI V OBLASTI ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA pre programové obdobie 2014-2020 I. Týmto dodatkom sa Schéma regionálnej investičnej pomoci v oblasti odpadového hospodárstva

Podrobnejšie

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2017/ z 2. februára 2017, - ktorým sa stanovujú osobitné požiadavky uplatniteľné na dovoz

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2017/ z 2. februára 2017, - ktorým sa stanovujú osobitné požiadavky uplatniteľné na dovoz L 29/24 VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2017/186 z 2. februára 2017, ktorým sa stanovujú osobitné požiadavky uplatniteľné na dovoz zásielok z určitých tretích krajín do Únie v dôsledku mikrobiologickej

Podrobnejšie

AM_Ple_LegConsolidated

AM_Ple_LegConsolidated 10.11.2017 A8-0236/22 Pozmeňujúci návrh 22 Bernd Lange v mene Výboru pre medzinárodný obchod Správa A8-0236/2017 Salvatore Cicu Ochrana pred dumpingovými a subvencovanými dovozmi z krajín, ktoré nie sú

Podrobnejšie

EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli C(2018) 1076 final DELEGOVANÁ SMERNICA KOMISIE (EÚ) / z , ktorou sa na účely prispôsobenia vedeckému a

EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli C(2018) 1076 final DELEGOVANÁ SMERNICA KOMISIE (EÚ) / z , ktorou sa na účely prispôsobenia vedeckému a EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli 1. 3. 2018 C(2018) 1076 final DELEGOVANÁ SMERNICA KOMISIE (EÚ) / z 1. 3. 2018, ktorou sa na účely prispôsobenia vedeckému a technickému pokroku mení príloha III k smernici Európskeho

Podrobnejšie

Odporúčanie Európskej centrálnej banky zo 4. apríla 2017 o spoločných špecifikáciách pre využívanie niektorých možností a právomocí dostupných v práve

Odporúčanie Európskej centrálnej banky zo 4. apríla 2017 o spoločných špecifikáciách pre využívanie niektorých možností a právomocí dostupných v práve C 120/2 SK Úradný vestník Európskej únie 13.4.2017 ODPORÚČANIE EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY zo 4. apríla 2017 o spoločných špecifikáciách pre využívanie niektorých možností a právomocí dostupných v práve

Podrobnejšie

NARIADENIE EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY (EÚ) č. 673/„ z 2. júna o zriadení mediačného výboru a jeho rokovacom poriadku -

NARIADENIE EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY (EÚ) č. 673/„ z 2. júna o zriadení mediačného výboru a jeho rokovacom poriadku - L 179/72 NARIADENIE EURÓPEJ CENTRÁLNEJ BANKY (EÚ) č. 673/2014 z 2. júna 2014 o zriadení mediačného výboru a jeho rokovacom poriadku (ECB/2014/26) RADA GUVERNÉROV EURÓPEJ CENTRÁLNEJ BANKY, so zreteľom na

Podrobnejšie

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2017 Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od: Obsah dokumentu je právne záväzný

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2017 Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od: Obsah dokumentu je právne záväzný ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2017 Vyhlásené: 12. 10. 2017 Časová verzia predpisu účinná od: 1.11.2017 Obsah dokumentu je právne záväzný. 239 ZÁKON z 12. septembra 2017, ktorým sa mení a

Podrobnejšie

EN

EN SK SK SK EURÓPSKA KOMISIA Brusel, 7.7.2010 KOM(2010)362 v konečnom znení 2010/0195 (COD) Návrh SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 97/68/ES, pokiaľ ide o ustanovenia

Podrobnejšie

Stanovisko Európskej centrálnej banky z 19. novembra 2013 k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o porovnateľnosti poplatkov za platobné účty,

Stanovisko Európskej centrálnej banky z 19. novembra 2013 k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o porovnateľnosti poplatkov za platobné účty, 22.2.2014 Úradný vestník Európskej únie C 51/3 III (Prípravné akty) EURÓPA CENTRÁLNA BANKA STANOVIO EURÓPEJ CENTRÁLNEJ BANKY z 19. novembra 2013 k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o porovnateľnosti

Podrobnejšie

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2006 Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od: do: Obsah tohto dokumen

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2006 Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od: do: Obsah tohto dokumen ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2006 Vyhlásené: 25. 5. 2006 Časová verzia predpisu účinná od: 1. 1.2015 do: 30. 4.2018 Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 305 NARIADENIE VLÁDY

Podrobnejšie

VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI Tento kontrolný zoznam nie je oficiálnym dokumentom Európskej komisie. Hoci môže predstavovať užitočný doplnkový

VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI Tento kontrolný zoznam nie je oficiálnym dokumentom Európskej komisie. Hoci môže predstavovať užitočný doplnkový Všeobecné nariadenie o skupinových výnimkách (nariadenie č. 651/2014) pracovný dokument Sociálna pomoc na dopravu obyvateľov vzdialených regiónov Najprv je potrebné overiť, či sú splnené všeobecné podmienky

Podrobnejšie

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2018 Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od: Obsah dokumentu je právne záväzný.

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2018 Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od: Obsah dokumentu je právne záväzný. ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2018 Vyhlásené: 9. 11. 2018 Časová verzia predpisu účinná od: 1. 1.2019 Obsah dokumentu je právne záväzný. 302 ZÁKON zo 17. októbra 2018, ktorým sa mení a dopĺňa

Podrobnejšie

GEN

GEN RADA EURÓPEJ ÚNIE V Bruseli 5. júna 202 (9.06) (OR. en) Medziinštitucionálne spisy: 20/0228 (COD) 20/0229 (COD) 0689/2 AGRILEG 78 VETER 45 CODEC 659 POZNÁMKA K BODU I/A Od: Generálny sekretariát Rady Komu:

Podrobnejšie

Názov úlohy

Názov úlohy NR Identifikácia pripravovaných legislatívnych aktivít, ktoré majú najväčší dosah na neziskový sektor a občiansku spoločnosť, ponecháva MŽP na zváženie členov Rady vlády pre mimovládne neziskové organizácie

Podrobnejšie

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program vydáva dokument AK

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program vydáva dokument AK Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program vydáva dokument AKTUALIZÁCIA č. 1 k výzve na predkladanie projektových

Podrobnejšie

EIOPA bežné použitie EIOPA-BoS-19/040 SK 19. február 2019 Odporúčania pre odvetvie poisťovníctva v súvislosti s vystúpením Spojeného kráľovstva z Euró

EIOPA bežné použitie EIOPA-BoS-19/040 SK 19. február 2019 Odporúčania pre odvetvie poisťovníctva v súvislosti s vystúpením Spojeného kráľovstva z Euró EIOPA bežné použitie EIOPA-BoS-19/040 SK 19. február 2019 Odporúčania pre odvetvie poisťovníctva v súvislosti s vystúpením Spojeného kráľovstva z Európskej únie Odporúčania Úvod 1. V súlade s článkom 16

Podrobnejšie

Rada Európskej únie V Bruseli 25. októbra 2017 (OR. en) 13561/17 OJ CRP1 36 PREDBEŽNÝ PROGRAM Predmet: zasadnutie VÝBORU STÁLYCH PREDSTAVITEĽOV

Rada Európskej únie V Bruseli 25. októbra 2017 (OR. en) 13561/17 OJ CRP1 36 PREDBEŽNÝ PROGRAM Predmet: zasadnutie VÝBORU STÁLYCH PREDSTAVITEĽOV Rada Európskej únie V Bruseli 25. októbra 2017 (OR. en) 13561/17 OJ CRP1 36 PREDBEŽNÝ PROGRAM Predmet: 2 646. zasadnutie VÝBORU STÁLYCH PREDSTAVITEĽOV (časť I) Dátum: 27. októbra 2017 Čas: 9.00 hod. Miesto:

Podrobnejšie

Nariadenie (EÚ) č. 510/2014 Európskeho parlamentu a Rady, zo 16. apríla 2014, ktorým sa stanovujú obchodné opatrenia uplatniteľné na určitý tovar vzni

Nariadenie (EÚ) č. 510/2014 Európskeho parlamentu a Rady, zo 16. apríla 2014, ktorým sa stanovujú obchodné opatrenia uplatniteľné na určitý tovar vzni 20.5.2014 Úradný vestník Európskej únie L 150/1 I (Legislatívne akty) NARIADENIA NARIADENIE (EÚ) č. 510/2014 EURÓPEHO PARLAMENTU A RADY, zo 16. apríla 2014, ktorým sa stanovujú obchodné opatrenia uplatniteľné

Podrobnejšie

Správa o overení ročnej účtovnej závierky Výkonnej agentúry pre spotrebiteľov, zdravie, poľnohospodárstvo a potraviny za rozpočtový rok 2016 spolu s o

Správa o overení ročnej účtovnej závierky Výkonnej agentúry pre spotrebiteľov, zdravie, poľnohospodárstvo a potraviny za rozpočtový rok 2016 spolu s o C 417/52 SK Úradný vestník Európskej únie 6.12.2017 SPRÁVA o overení ročnej účtovnej závierky Výkonnej agentúry pre spotrebiteľov, zdravie, poľnohospodárstvo a potraviny za rozpočtový rok 2016 spolu s

Podrobnejšie

RE_art81

RE_art81 EURÓPY PARLAMENT 2004 Dokument na schôdzu 2009 3.4.2008 B6-0000/2008 NÁVRH UZNESENIA ktorý v súlade s článkom 81 ods. 4 písm. b) rokovacieho poriadku predkladá Guido Sacconi v mene Výboru pre životné prostredie,

Podrobnejšie

Rada Európskej únie V Bruseli 24. júna 2019 (OR. en) 10606/19 OJ CRP2 24 PREDBEŽNÝ PROGRAM VÝBOR STÁLYCH PREDSTAVITEĽOV (časť II) budova Europa, Bruse

Rada Európskej únie V Bruseli 24. júna 2019 (OR. en) 10606/19 OJ CRP2 24 PREDBEŽNÝ PROGRAM VÝBOR STÁLYCH PREDSTAVITEĽOV (časť II) budova Europa, Bruse Rada Európskej únie V Bruseli 24. júna 2019 (OR. en) 10606/19 OJ CRP2 24 PREDBEŽNÝ PROGRAM VÝBOR STÁLYCH PREDSTAVITEĽOV budova Europa, Brusel 26. júna 2019 (9.00 hod.) 1. Schválenie programu Schválenie

Podrobnejšie

Rada Európskej únie V Bruseli 4. februára 2019 (OR. en) 6013/19 OJ CRP2 5 COMIX 59 PREDBEŽNÝ PROGRAM VÝBOR STÁLYCH PREDSTAVITEĽOV (časť II) budova Eur

Rada Európskej únie V Bruseli 4. februára 2019 (OR. en) 6013/19 OJ CRP2 5 COMIX 59 PREDBEŽNÝ PROGRAM VÝBOR STÁLYCH PREDSTAVITEĽOV (časť II) budova Eur Rada Európskej únie V Bruseli 4. februára 2019 (OR. en) 6013/19 OJ CRP2 5 COMIX 59 PREDBEŽNÝ PROGRAM VÝBOR STÁLYCH PREDSTAVITEĽOV (časť II) budova Europa, Brusel 6. februára 2019 (9.00 hod.) 1. Schválenie

Podrobnejšie

WEEE Report on delegation of powers

WEEE Report on delegation of powers Rada Európskej únie V Bruseli 24. apríla 2017 (OR. en) 8327/17 ENV 367 MI 339 DELACT 72 SPRIEVODNÁ POZNÁMKA Od: Dátum doručenia: 18. apríla 2017 Komu: Č. dok. Kom.: COM(2017) 172 final Predmet: Jordi AYET

Podrobnejšie

vzn

vzn N á v r h Obecné zastupiteľstvo v Rovensku na základe prenesenej pôsobnosti podľa 6 ods. 2 zákona č. 102/2010, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení

Podrobnejšie

NSK Karta PDF

NSK Karta PDF Názov kvalifikácie: Špecialista environmentálnej politiky v oblasti zmeny klímy Kód kvalifikácie C2133999-01405 Úroveň SKKR 6 Sektorová rada Verejné služby a správa - Štátna správa SK ISCO-08 2133999 /

Podrobnejšie

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2016 Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od: Obsah dokumentu je právne záväzný

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2016 Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od: Obsah dokumentu je právne záväzný ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2016 Vyhlásené: 25. 11. 2016 Časová verzia predpisu účinná od: 1. 1.2019 Obsah dokumentu je právne záväzný. 310 ZÁKON z 19. októbra 2016, ktorým sa mení a dopĺňa

Podrobnejšie

Recommendation ECB/2017/10

Recommendation ECB/2017/10 SK ODPORÚČANIE EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY z 4. apríla 2017 o spoločných špecifikáciách pre využívanie niektorých možností a právomocí dostupných v práve Únie príslušnými vnútroštátnymi orgánmi vo vzťahu

Podrobnejšie

Nariadenie Komisie (ES) č. 641/2009 z 22. júla 2009, ktorým sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/32/ES, pokiaľ ide o požiadavky na e

Nariadenie Komisie (ES) č. 641/2009 z 22. júla 2009, ktorým sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/32/ES, pokiaľ ide o požiadavky na e 23.7.2009 Úradný vestník Európskej únie L 191/35 NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 641/2009 z 22. júla 2009, ktorým sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/32/ES, pokiaľ ide o požiadavky na ekodizajn

Podrobnejšie