SmartLine. STD800 Prevodník tlakovej diferencie Špecifikácia 34-ST Technické údaje. Popis. Úvod

Veľkosť: px
Začať zobrazovať zo stránky:

Download "SmartLine. STD800 Prevodník tlakovej diferencie Špecifikácia 34-ST Technické údaje. Popis. Úvod"

Prepis

1 SmartLine Technické údaje STD800 Prevdník tlakvej diferencie Špecifikácia 34-ST Úvd Prevdník STD800, ktrý je súčasťu prduktvéh radu SmartLine, je vyskvýknný prevdník tlakvej diferencie dispnujúci technlógiu piezrezistívneh senzra. Vďaka kmbinácii snímania tlakvej diferencie s staticku a tepltnu kmpenzáciu na čipe pnúka prístrj STD800 vyskú presnsť a stabilitu pri určvaní tlaku a teplty v pestrej palete aplikácií. Prduktvý rad SmartLine je kmpletne testvaný a splu s systémm Experin PKS pskytuje najvyššiu mieru kmpatibility a mnhé mžnstí integrácie. Prístrj SmartLine bez prblémv vyhvie aj najnárčnejším pžiadavkám aplikácií, v ktrých sa vyžaduje meranie tlaku. Najlepšie vlastnsti v svjej triede: Presnsť až 0,0375 % štandardná Stabilita až 0,01 % z rzsahu za rk p dbu 10 rkv Autmatická kmpenzácia statickéh tlaku a teplty Pmer merateľnsti až 400:1 Čas dzvy menší ak 90 ms Mžnsti niekľkých druhv lkálnych displejv Externé nastavenia nuly, rzpätia a knfigurácie Elektrické pripjenia necitlivé na plaritu Kmplexné mžnsti diagnstiky elektrniky Dizajn Dual Seal pre najvyššiu bezpečnsť v súlade s predpismi ANSI/NFPA a ANSI/ISA Špičkvá chrana pri pretlaku Úplne vyhvuje pžiadavkám bezpečnsti SIL 2/3. Mdulárna knštrukcia Mžnsť 15-rčnej záruky Rzpätie a hranice rzsahu: Mdel Hrná hranica Dlná hranica Max. rzpätie Min. rzpätie rzsahu rzsahu STD810 2,5 kpa -2,5 kpa 2,5 kpa 0,025 kpa STD kpa -100 kpa 100 kpa 0,25 kpa STD kpa -700 kpa 700 kpa 7 kpa STD MPa -700 kpa 21 MPa 0,21 MPa Ppis Obrázk 1 Prevdníky tlakvej diferencie STD800 dispnujú svedčenu technlógiu piezrezistívneh senzra Kmunikácia/mžnsti výstupu: 4-20 ma dc Hneywell Digitally Enhanced (DE) (verzia 7.0) FOUNDATION Všetky prevdníky sú dstupné s uvedenými kmunikačnými prtklmi. Prduktvý rad prevdníkv pretlaku, tlakvej diferencie a abslútneh tlaku SmartLine je navrhnutý na princípe vyskvýknnéh piezrezistívneh senzra. Tent senzr bsahuje viacer senzrv, ktré spájajú meranie prcesnéh tlaku s kmpenzáciu statickéh tlaku (mdely DP) a teplty na čipe, vďaka čmu dsahuje ten najlepší celkvý výkn. S tut úrvňu výknu dkáže ST800 nahradiť prakticky akýkľvek prevdník dstupný na súčasnm trhu.

2 2 Inteligentný prevdník tlaku STD800 Mžnsti zbrazenia/displeja Mdulárny dizajn prístrja ST800 využíva základný alfanumerický LCD displej aleb jedinečný pkrčilý grafický LCD displej s mnhými bezknkurenčnými funkciami. Funkcie základnéh alfanumerickéhlcd displeja Mdulárny (mžn h pridať aleb dbrať pčas prevádzky) 0, 90,180 a 270 nastavenie plhy Merné jedntky Pa, KPa, MPa, KGcm2, Trr, ATM, i4h 2 O, mh 2 O, bar, mbar, inh 2 O, inhg, FTH 2 O, mmh 2 O, mm HG, a psi 2 riadky, 16 znakv (4,13mm výš. x 1,83mm šír.) Indikácia výstup s druhu dmcninu Funkcie pkrčiléh grafickéh LCD displeja Mdulárny (mžn h pridať aleb dbrať pčas prevádzky) 0, 90,180 a 270 nastavenie plhy Dstupné štandardné i vlastné merné jedntky. Mžnsť ôsmich zbrazení displeja v 3 frmátch Veľké zbrazenie hdnty tlaku a stĺpcvéh grafu aleb hdnta tlaku frmu trendu Knfigurvateľné časvanie prepínania zbrazení Mžné samstatné nastavenie zbrazenia druhej dmcniny z výstupnéh signálu 4-20 ma dc Jedinečná funkcia "sledvania stavu" pskytuje kamžite viditeľnú diagnstiku Diagnstika Všetky prevdníky SmartLine pnúkajú ľahk prístupnú diagnstiku, ktrá pmáha včas varvať pred mžnými pruchami, čím minimalizuje neplánvané dstávky a znižuje celkvé prevádzkvé náklady. Knfiguračné nástrje Vliteľná mžnsť knfigurvania trmi tlačidlami S cieľm vyhvieť všetkým elektrickým a envirnmentálnym pžiadavkám pnúkajú prístrje SmartLine mžnsť knfigurácie prevdníka a displeja prstredníctvm trch tlačidiel prístupných zvnku, keď prevdník má displej. Tiet tlačidlá pnúkajú aj mžnsť nastavenia nuly/rzpätia, a t s displejm aleb bez neh. Ručná knfigurácia Prevdníky SmartLine pskytuje bjsmernú kmunikáciu a knfigurvanie medzi perátrm a prevdníkm. Prebieha prstredníctvm prevádzkvéh knfigurátra s viacerými mžnsťami kmunikácie d splčnsti Hneywell (MCT202). Zariadenie MCT202 slúži na prevádzkvé knfigurvanie prístrjv DE a a takist sa môže pužívať v prstrediach SNV. Všetky prevdníky d splčnsti Hneywell sú sknštruvané a testvané v súlade s pnúkanými kmunikačnými prtklmi a sú navrhnuté na pužívanie s akýmkľvek riadne schváleným ručným knfiguračným prístrjm. Pčítačvá knfigurácia Knfiguračný sftvér SCT 3000 d splčnsti Hneywell pskytuje jednduchý spôsb knfigurvania prevdníkv s DE prtklm pmcu sbnéh pčítača, ktrý slúži ak knfiguračné rzhranie. Sftvér Field Device Manager (FDM) a FDM Express umžňuje knfigurvanie prevdníkv s prtklm a. Integrácia d systému Všetky kmunikačné prtkly SmartLine spĺňajú najnvšie vydané štandardy pre /DE/. Integrácia s systémm Experin PKS d splčnsti Hnewell pnúka nasledujúce jedinečné výhdy. Psielanie správ na prevdník Indikácia režimu údržby Hlásenie zmeny aleb pkusv zmenu knfigurácie Všetky prevdníky ST800 sú testvané s systémm Experin s cieľm zabezpečiť č najvyššiu mieru kmpatibility Mdulárny dizajn Na účely znižvania nákladv na údržbu a skladvanie majú všetky prevdníky ST800 mdulárny dizajn, vďaka čmu môže pužívateľ vymeniť telesá senzrv, pridať indikátry aleb zmeniť elektrnické mduly bez vplyvnenia celkvéh výknu a ptreby schvaľvacích certifikátv. Každý snímač má svju charakterizáciu a teda pskytuje výkn v rámci tlerancie v širkm rzsahu pužitia, pkiaľ ide tepltu a tlak, a vďaka pkrčilému rzhraniu mžn vzájmne vymieňať elektrnické mduly bez th, aby sa tiet vlastnsti stratili. Mdulárne funkcie Výmena snímača Výmena elektrnických/kmunikačných mdulv * Pridávanie aleb dberanie zabudvaných indikátrv * Pridávanie aleb dberanie prepäťvej chrany prti blesku (svrkvé zapjenie)* * Vymeniteľné pčas prevádzky v všetkých prstrediach SNV (vrátane IS) krem Zóny 0. Jedinečný mdulárny dizajn splčnsti Hneywell predstavuje nižšie náklady na skladvanie a celkvé prevádzkvé náklady bez vplyvu na knečný výkn.

3 Inteligentný prevdník tlaku STD800 3 Prevádzkvé parametre 1 Referenčná presnsť 2 (zhda na úrvni +/-3 sigma) Mdel Hrná hranica rzsahu (URL) Dlná hranica rzsahu (LRL) Min rzpätie Maximálny pmer merateľnsti Stabilita (% URL/rk p dbu 10r.) Referenčná presnsť 1 (% rzpätia) STD810 2,5 kpa -2,5 kpa 0,025 kpa 100:1 Neudaná 0,0750 % STD kpa -100 kpa 0,25 kpa 400:1 0,010 0,0375 % STD kpa -700 kpa 70 kpa 100:1 0,040 STD MPa -700 kpa 0,21 MPa 100:1 0,030 Nulu a rzpätie mžn nastaviť kdekľvek v rámci uvedených (URL/LRL) hraníc rzsahu 0,0500 % Presnsť pri danm rzpätí, teplte a statickm tlaku: (zhda na úrvni +/-3 sigma) TABUĽKA II Mdel URL Pmer merateľnsti Presnsť 1 (% rzpätia) A B C D E F G STD810 2,5 kpa 10:1 0,025 0, ,070 0,040 0,050 0,050 STD kpa 16:1 0, ,007 0,080 0,007 STD kpa 6,7:1 0, ,025 0,010 0,075 0,0075 STD MPa 15: ,006 Vplyv pmeru merateľnsti Vplyv teplty Vplyv stat. tlaku C URL URL A B D E Span Span F G Span % rzpätia Vplyv teplty (% rzpätia/50 F) % rzpätia na 28 C (50 F) Vplyv statickéh tlaku (% rzpätia/1000psi) 3 % rzpätia na 1000 psi Celkvý výkn (% rzpätia): Celkvý výkn = +/- ( Presnsť) 2 + (Vplyv teplty) 2 + (Vplyv statickéh sieťvéh tlaku) 2 Príklady celkvéh výknu: (pmer merateľnsti 5:1, psun až 50 F a statický tlak až 1000 psi 3 ) STD810 pri 2 H 2 O: 0,51 % rzpätia STD830 pri 20 psi: 0,14 % rzpätia STD820 pri 80 H 2 O: 0,13 % rzpätia STD870 pri 600 psi: 0,13 % rzpätia Typický interval kalibrácie: Kntrlu kalibrácie sa dprúča vyknávať každé (4) rky Pznámky: 1. Presnsť zalžená na termináli zahŕňa kmbinvané vplyvy linearity, hysterézy a pakvateľnsti. Analógvý výstup pridáva 0,005 % rzpätia. 2. Pre rzpätia v závislsti d nuly a referenčné pdmienky: 25 C (77 F), statický tlak 0 psig, RH 10 až 55 % a ddeľvacia membrána z nehrdzavejúcej cele Prevdník STD810 pnúka mžnsť psunu nuly iba pri statickm tlaku. Výsledky sú % rzpätia/25 psig.

4 4 Inteligentný prevdník tlaku STD800 Prevádzkvé pdmienky všetky mdely Parameter Referenčné pdmienky Nminálne pdmienky Prevádzkvé limity Preprava a skladvanie C F C F C F C F STD800 25±1 77±2-40 až až až až 185 Teplta meracieh telesa 2-55 až až 248 STD810, 820, 830, ±1 77±2-40 až až až až až až 248 Vlhksť %RH 10 až 55 0 až až až 100 Oblasť vákua Min. tlak Všetky mdely krem STD810 mmhg abslútny inh 2 O abslútny Atmsférický Atmsférický (krátke bdbie) 3 1 (krátke bdbie) 3 Napájacie napätie Odpr záťaže Maximálny dvlený pracvný tlak (MAWP) 4,5 (Prevdníky ST800 sú dimenzvané na maximálny dvlený pracvný tlak. Maximálny dvlený pracvný tlak závisí d schvaľvacej agentúry a materiálv pužitých na výrbu prevdníka.) 10,8 až 42,4 V dc na svrkách (verzie IS limitvané na 30 V dc) 0 až 1440 hmv (ak je zbrazené na brázku 2) Štandardný: STD810 = 3,45 bar, (50 psi) STD820, STD830 a STD870 = 310,2 bar (4 500 psi) Vliteľný: STD820, STD830, STD870 = 420 bar, (6 000 psi) Limit statickéh tlaku = maximálny dvlený pracvný tlak (MAWP) = pretlakvý limit pre prevdníky tlakvej diferencie ST800 1 Prevádzkvá teplta LCD displeja je -20 C až +70 C. Skladvacia teplta -30 C až 80 C. 2 Pre náplň lejm CTFE je stanvená teplta -15 až 110 C (5 až 230 F) 3 Krátke bdbie predstavuje 2 hdiny pri 70 C (158 F) 4 MAWP sa vzťahuje na tepltu -40 až 125 C. Limit statickéh tlaku je pddimenzvaný na psi pre tepltu -26 C až -40 C v prípade všetkých mdelv krem STD810. Pužitie grafitvéh tesniaceh krúžku znamená pddimenzvanie prevdníka na psi. Pužitie 1/2: prcesných adaptérv s grafitvými tesniacimi krúžkami znamená pddimenzvanie prevdníka na psi. 5 Minimálny dvlený pracvný tlak (MAWP) prevdníkv ST800 s schválením CRN knzultujte s výrbcm Odpr bvdu (hm) Pznámka: Pre zabezpečenie dbrej kmunikácie sa dprúča minimálny dpr bvdu 250 hmv. Odpr bvdu = dpr chrannej bariéry + dpr vedenia + dpr prijímača. Obrázk 2 - Graf a výpčty napájacieh napätia a dpru slučky = Prevádzkvá blasť 0 10,8 16,28 20, ,3 37,0 42,4 Prevádzkvé napätie (Vdc) R Lmax = 45,6 x (napájacie napätie 10,8)

5 Inteligentný prevdník tlaku STD800 5 Výkn pri nminálnych pdmienkach všetky mdely Parameter Ppis Analógvý výstup Digitálna kmunikácia: Režimy výstupu pri chybe prevdníka Vplyv napájacieh napätia Čas zapnutia prevdníka (vrátane spustenia a testvacích algritmv) Dvjdrôtvý, 4 až 20 ma (len prevdníky s prtklm a DE) Prtkl Hneywell DE, 7 aleb FOUNDATION v súlade s ITK Všetky prevdníky bez hľadu na prtkl majú pripjenie necitlivé na plaritu. Štandard Hneywell: Zhda s nrmu NAMUR NE 43: Bežné limity: 3,8 20,8 ma 3,8 20,5 ma Režim chyby: 3,6 ma a 21,0 ma 3,6 ma a 21,0 ma 0,005 % rzpätia/v aleb DE: 2,5 s Fundatin : Závisí d hstiteľa Čas dzvy (neskrenie + časvá knštanta) Analógvý výstup DE/ FOUNDATION 90 ms 150 ms (závisí d hstiteľa) Časvá knštanta útlmu Vplyv vibrácií ST 820, ST 830, ST 870 : Nastaviteľná d 0 d 32 sek. v prírastkch p 0,1 s. Prednastavená hdnta: 0,50 s DE: Diskrétne hdnty 0,.16,.32,.48, 1, 2, 4, 8, 16, 32 s. Prednastavená hdnta: 0,48 s Menej ak +/- 0,1 % URL bez útlmu Elektrmagnetická kmpatibilita IEC a IEC Vliteľná prepäťvá chrana Pre prevádzku aleb ptrubie IEC , vyská úrveň vibrácií ( Hz: psun 0,21/max. zrýchlenie 3 g) Zvdvý prúd: max. 10 µa pri 42,4 V dc 93 C Hdnty impulzv: 8/20 µs 5000 A (>10 úderv) A (1 úder/min) 10/1000 µs 200 A (> 300 úderv) Špecifikácie materiálv (dstupnsť/bmedzenia pri jedntlivých mdelch si pzrite v katalógu mdelv) Parameter Ppis Materiál deliacich membrán 316L SS, Hastelly C-276 2, Mnel 400 3, tantal, pzlátený 316L SS, pzlátený Hastelly C- 276, pzlátený Mnel 400 Materiál prcesnej hlavy 316 SS 4, uhlíkvá ceľ (pzinkvaná) SS 4, uhlíkvá ceľ (pzinkvaná) 5, Hastelly C-276 6, Mnel Odvetracie/vypúšťacie ventily a 316 SS 4, Hastelly C-276 2, Mnel zátky 1 Tesnenia hlavy Skrutkvé spje meracieh telesa Príruba vliteľnéh adaptéra a skrutky Štandardný PTFE s skleným vláknm. Vitn a grafit sú vliteľné materiály. Uhlíkvá ceľ (pzinkvaná), štandardná. Vliť mžn nehrdzavejúcu ceľ 316, skrutky NACE A286 z nehrdzavejúcej cele, Mnel K500, Super Duplex a B7M. Medzi materiály príruby adaptéra patria 316 SS, Hastelly C-276 a Mnel 400. Materiál skrutiek prírub závisí d výberu materiálu skrutiek prcesnej hlavy. Štandardný materiál tesniaceh krúžku adaptéra je PTFE s skleným vláknm. Vitn a grafit sú vliteľné materiály. Mntážna knzla Na stenu aleb 2 (50mm) ptrubie, uhlíkvá ceľ (pzinkvaná) aleb nehrdzavejúca ceľ 304 Olejvá náplň Puzdr elektrniky Mntáž Prcesné pripjenia Kabeláž až d priemeru 1,5 mm (AWG 16) Rzmery Pzrite si brázk 4. Čistá váha Silikón DC 200, lej aleb CTFE (chlrtrifluretylén). Upzrňujeme, že mdel STD810 je dstupný iba s silikónvu nápňu. Hliník s nízkym (<0,6 %) bsahm medi ptiahnutý práškvaním čistým plyesterm. Spĺňa nrmy NEMA 4X, IP66 a P67. Vliteľné je aj puzdr z čistej nehrdzavejúcej cele. Mžnsť mntáže prakticky v akejkľvek plhe pmcu štandardnej mntážnej knzly. Knzla je určená na mntáž na 2-palcvé (50 mm) zvislé aleb vdrvné ptrubie. Pzrite brázk 3. ¼ - NPT aleb ½ - NPT s adaptérm (spĺňa pžiadavky nrmy DIN) 3,8 kg (8,3 libier). s hliníkvým puzdrm 1 Odvetracie/vypúšťacie tvry sú utesnené materiálm Tefln 2 Hastelly C-276 aleb UNS N Mnel 400 aleb UNS N Ddávané ak nerez 316SS aleb ceľ aksti CF8M, dliatk ekvivalentný nerezu 316SS 5 Hlavice z uhlíkvej cele sú pzinkvané a nedprúča sa pužívať ich na aplikácie pre vdu z dôvdu migrácie atómv vdíka. Pužite hlavice z 316SS. 6 Hastelly C-276 aleb UNS N Ddávané, ak je uvedené, aleb ak aksť CW12MW, dliatk ekvivalentný materiálu Hastelly C Mnel 400 aleb UNS N Ddávané, ak je uvedené, aleb ak aksť M30C, dliatk ekvivalentný materiálu Mnel 400

6 6 Inteligentný prevdník tlaku STD800 Kmunikačné prtkly a diagnstika Prtkl Verzia: 7 Napájanie Napätie: 10,8 až 42,4 V dc na svrkách Zaťaženie: Maximálne 1440 hmv Pzrite brázk 2 Minimálne zaťaženie: 0 hmv. (Pre ručné kmunikačné prístrje sa vyžaduje minimálne zaťaženie 250 hmv) Fundatin (FF) Pžiadavky napájania Napätie: 9,0 až 32,0 V dc na svrkách Ustálený prúd: 17,6 ma dc Prúd pri sťahvaní sftvéru: 27,4 ma dc Dstupné blky funkcií Typ blku Pčet Čas vyknania Zdrj 1 Prevdník 1 Diagnstika 1 Analógvý vstup 1* 30 ms PID a aut.ladením 1 45 ms Integrátr 1 30 ms Char. signálu (SC) 1 30 ms LCD displej 1 Blk prietku 1 30 ms Vľba vstupu 1 30 ms Aritmetika 1 30 ms * Blk analógvéh vstupu môže mať dve (2) ďalšie pužitia. Všetky dstupné blky funkcií sú v súlade s štandardmi prtklu FOUNDATION. Blky PID pdprujú algritmy PID s využitím autmatickéh ladenia PID parametrv. Aktívny plánvač zbernice (Link Active Scheduler) Keď je hstiteľ dpjený, môžu prevdníky plniť úlhu zálžnéh plánvača zbernice. Ak zálžný aktívny plánvač zbernice prístrj zabezpečuje plánvaný prens údajv, ktrý sa zvyčajne pužíva na pravidelný, cyklický prens údajv riadiac. bvdu medzi prístrjmi na zbernici. Pčet prístrjv/segment Iskrv bezpečný mdel entity: 6 prístrjv/segment Vstupy plánu Maximálne 18 vstupv Pčet VCR: Max. 24 Testvanie zhdy: Testvané v súlade s ITK Sťahvanie sftvéru Uplatňuje sa bežný pstup sťahvania sftvéru triedy 3 pdľa ddatku FF-883, ktrý umžňuje prevádzkvým prístrjm d akéhkľvek výrbcu prijímať aktualizácie sftvéru d akéhkľvek hstiteľa. Hneywell Digitally Enhanced (DE) DE je prtkl d splčnsti Hneywell, ktrý umžňuje digitálnu kmunikáciu medzi prevádzkvými prístrjmi pdprujúcimi prtkl DE a hstiteľmi. Napájanie Napätie: 10,8 až 42,4 V dc na svrkách Zaťaženie: Maximálne 1440 hmv Pzrite brázk 2 Štandardná diagnstika Výsledky diagnstiky najvyššej úrvne prístrja ST800 sa zaznamenávajú ak kritické aleb nekritické a zbrazujú sa pmcu nástrjv DD/DTM aleb vstavanéh displeja pdľa nasledujúcej tabuľky. Kritická diagnstika nástr. DD/DTM Pkrčilý displej Základný displej Prucha DAC elektrn. mdulu Prucha elektrn. mdulu Prucha elektrnickéh mdulu Pškdenie NVM Prucha meracieh Prucha meracieh telesa meracieh telesa telesa Pškdenie knfiguračných údajv Prucha elektrn. mdulu Prucha elektrnickéh mdulu Prucha diag. elektrn. mdulu Prucha elektrni. mdulu Prucha elektrnickéh mdulu Kritická prucha Prucha meracieh Prucha meracieh telesa meracieh telesa telesa Čas kmunikácie senzra prekrčený Prucha kmunikácie mer. telesa Prucha kmunikácie mer. telesa Nekritická diagnstika nástr. DD/DTM Pkrčilý displej Zákl. displej Prucha displeja Prucha km. Elektrn. mdulu Prílišná krekcia meracieh telesa Príliš vyská teplta senzra Režim pevnéh prúdu PV mim rzsahu Výrbná kalibrácia Kmpenzácia DAC Krekcia nuly (OK aleb EXCESSIVE (prílišná)) Krekcia rzpätia (OK aleb EXCESSIVE (prílišná)) Teplta meracieh telesa (OK, OVER TEMP.) Výstup v analógvm režime (pevný aleb nrmálny) Primárny PV (OK aleb OVERLOAD (preťaženie) Výrbná kalibrácia (OK, NO FA- CTORY CAL (žiadna výr. kalib)) Kmpen. teplty DAC (OK, NO COMPENSATION (žiadna km.) Chyba nastavenia LRV knfigur. tlačidl nuly Chyba nastavenia URV knf. tlačidl rzpätia AO mim rzsahu Rušenie prúdu v bvde Nespľahlivá kmunik. Kmunikácia meracieh telesa meracieh telesa (OK, SUPSPECT (pdzrivá)) Alarm zmeny aleb pkusv zmenu knfigurácie Žiadna kalibrácia DAC Nízke napájacie napätie senzra Napájacie napätie (OK, LOW aleb HIGH) Pre diagnstiku pkrčilej úrvne si pzrite technické pznámky k diagnstike prístrja ST800.

7 Inteligentný prevdník tlaku STD800 7 Ďalšie mžnsti certifikácie Materiály NACE MRO175, MRO103, ISO15156 Schvaľvacie certifikáty: AGENTÚR A TYP OCHRANY MOŽNOSŤ KOMUNIKÁCIE PREVÁDZKO VÉ PARAMETRE OKOLITÁ TEPLOTA (Ta) Nevýbušné prevedenie: Trieda I, blasť 1, skupiny A, B, C, D; Ochrana prti výbuchu prachu: Trieda II, III, blasť 1, skupiny E, F, G; T4 Všetky Pznámka 1-50 ºC až 85 ºC Trieda I, zóna 1/2, AEx d IIC T4 Trieda II, zóna 21, AEx tb IIIC T 85 C IP66 FM Apprvals TM Iskrv bezpečné: Trieda I, II, III, blasť 1, skupiny A, B, C, D, E, F, G: T4 Trieda 1, zóna 0, AEx ia IIC T4 Fundatin Pznámka 2a -50 ºC až 70 ºC Pznámka 2b -50 ºC až 70 ºC Nepdnecujúce vznietenie: Trieda I, blasť 2, plhy skupiny A, B, C,D Pznámka 1-50 ºC až 85 ºC Trieda 1, zóna 2, AEx na IIC T4 Fundatin Pznámka 1-50 ºC až 85 ºC Krytie: Typ 4X/ IP66/ IP67 Všetky Všetky - Nevýbušné prevedenie: Trieda I, blasť 1, skupiny A, B, C, D; Ochrana prti výbuchu prachu: Trieda II, III, blasť 1, skupiny E, F, G; T4 Všetky Pznámka 1-50 ºC až 85 ºC Ex d IIC T4 Ex td A21 T 95 C IP 66 Canadian Standards Assciatin (CSA) Iskrv bezpečné: Trieda I, II, III, blasť 1, skupiny A, B, C, D, E, F, G; T4 Ex na IIC T4 Fundatin Pznámka 2a -50 ºC až 70 ºC Pznámka 2b -50 ºC až 70 ºC Nepdnecujúce vznietenie: Trieda I, blasť 2, skupiny A, B, C, D; T4 Pznámka 1-50 ºC až 85 ºC Ex na IIC T4 Fundatin Pznámka 1-50 ºC až 85 ºC Krytie: Typ 4X/ IP66/ IP67 Všetky Všetky - Kanadské registračné čísl (CRN): Všetky mdely krem STG89L a STG870 sú zaregistrvané v všetkých prvinciách a na celm území Kanady a sú značené číslm CRN: 0F8914.5C.

8 8 Inteligentný prevdník tlaku STD800 Schvaľvacie certifikáty: (pkračvanie) ATEX IECEx (celý svet) SAEx (Južná Afrika) INMETRO (Brazília) Nevýbušné prevedenie: II 1/2 G Ex d IIC T4 II 2 D Ex tb IIIC T 85 C IP 66 Iskrv bezpečné: II 1 G Ex ia IIC T4 Nepdnecujúce vznietenie: II 3 G Ex na IIC T4 Všetky Pznámka 1-50 ºC až 85 ºC Fundatin Pznámka 2a -50 ºC až 70 ºC Pznámka 2b -50 ºC až 70 ºC Pznámka 1-50 ºC až 85 ºC Fundatin Pznámka 1-50 ºC až 85 ºC Krytie: IP66/IP67 Všetky Všetky Všetky Nevýbušné prevedenie: Ga/Gb Ex d IIC T4 Ex tb IIIC T 85 C IP 66 Iskrv bezpečné: Ex ia IIC T4 Nepdnecujúce vznietenie: Ex na IIC T4 Všetky Pznámka 1-50 ºC až 85 ºC Fundatin Pznámka 2a -50 ºC až 70 ºC Pznámka 2b -50 ºC až 70 ºC Pznámka 1-50 ºC až 85 ºC Fundatin Pznámka 1-50 ºC až 85 ºC Krytie: IP66/IP67 Všetky Všetky Všetky Nevýbušné prevedenie: Ga/Gb Ex d IIC T4 Ex tb IIIC T 85 C IP 66 Iskrv bezpečné: Ex ia IIC T4 Nepdnecujúce vznietenie: Ex na IIC T4 Všetky Pznámka 1-50 ºC až 85 ºC Fundatin Pznámka 2a -50 ºC až 70 ºC Pznámka 2b -50 ºC až 70 ºC Pznámka 1-50 ºC až 85 ºC Fundatin Pznámka 1-50 ºC až 85 ºC Krytie: IP66/IP67 Všetky Všetky Všetky Nehrľavé: Br- Ga/Gb Ex d IIC T4 Br- Ex tb IIIC T 85 C IP 66 Iskrv bezpečné: Br- Ex ia IIC T4 Nepdnecujúce vznietenie: Ex na IIC T4 Všetky Pznámka 1-50 ºC až 85 ºC Fundatin Pznámka 2a -50 ºC až 70 ºC Pznámka 2b -50 ºC až 70 ºC Pznámka 1-50 ºC až 85 ºC Fundatin Pznámka 1-50 ºC až 85 ºC Krytie: IP 66/67 Všetky Všetky -

9 Inteligentný prevdník tlaku STD800 9 NEPSI (Čína) Nevýbušné prevedenie: Br- Ga/Gb Ex d IIC T4 Br- Ex tb IIIC T 85 C IP 66 Iskrv bezpečné: Br- Ex ia IIC T4 Nepdnecujúce vznietenie: Ex na IIC T4 Pznámky: 1. Prevádzkvé parametre: Napätie = 11 až 42 V DC = 10 až 30 V (FF) Všetky Pznámka 1-50 ºC až 85 ºC Fundatin Pznámka 2a -50 ºC až 70 ºC Pznámka 2b -50 ºC až 70 ºC Pznámka 1-50 ºC až 85 ºC Fundatin Pznámka 1-50 ºC až 85 ºC Krytie: IP 66/67 Všetky Všetky - Prúd = 4-20 ma nrmálny (signalizácia chýb 3,8 aleb 23 ma) = 30 ma (FF) 2. Parametre iskrv bezpečnej entity a. Hdnty analógvej /DE/ entity: Vmax= Ui = 30 V Imax= Ii= 105 ma Ci = 4,2 nf Li = 820 µh Pi =0,9 W b. Hdnty Fundatin entity Vmax= Ui = 30 V Imax = Ii = 225 ma Ci = 0 Li = 0 Pi =1W Tent certifikát predstavuje svedčenia pre prduktvý rad prevdníkv tlaku ST800 vrátane inteligentnéh prevdníka s meraním viacerých veličín SMV800. Predstavuje kmbináciu piatich certifikátv, ktré má splčnsť Hneywell v súčasnsti k dispzícii a ktré bsahujú svedčenie týcht prduktv na námrné účely. Pre inteligentný prevdník tlaku ST800 a inteligentný prevdník s meraním viacerých veličín SMV800 Certifikáty pre námrné aplikácie American Bureau f Shipping (ABS) Pravidlá týkajúce sa ceľvých nádb 1-1-4/3.7, /5.15, 4-8-3/13 & 13.5, 4-8-4/27.5.1, 4-9-7/13. Čísl certifikátu: 04-HS PDA Bureau Veritas (BV) - Kód prduktu: 389:1H. Čísl certifikátu: 12660/B0 BV Det Nrske Veritas (DNV) - Triedy plhy: Teplta D, vlhksť B, vibrácie A, elektrmagnetická kmpatibilita B, kryt C. Pre vystavenie slanej hmle; je ptrebné aplikvať kryt z nehrdzavejúcej cele 316 aleb 2-vrstvvú epxidvú chranu s skrutkami z nehrdzavejúcej cele 316. Čísl certifikátu: A Krean Register f Shipping (KR) Čísl certifikátu: LOX17743-AE001 Llyd's Register (LR) Čísl certifikátu: 02/60001(E1) a (E2) Certifikát SIL 2/3 Nrma IEC 61508: SIL 2 pre neredundantné pužitie a SIL 3 pre redundantné pužitie pdľa splčnstí EXIDA a TÜV Nrd Sys Tec GmbH & C. KG v súlade s nasledujúcimi nrmami: IEC : 2010; IEC : 2010; IEC : 2010.

10 10 Inteligentný prevdník tlaku STD800 Mntáž a rzmervé výkresy Referenčné rzmery: mm/inches Mntážne plhy Rzmery Obrázk 4 Typické rzmery mntáže prevdníkv STD810, STD820, STD830 & STD870

11 Inteligentný prevdník tlaku STD Špecifikačné listy (Mdel Selectin Guides) sa môžu meniť a slúžia len pre infrmatívne účely. Pred špecifikvaním aleb bjednaním prevdníka si skntrlujte mdel s pslednu platnu revíziu na webvej stránke: Mdel Selectin Guide

12 12 Inteligentný prevdník tlaku STD800

13 Inteligentný prevdník tlaku STD ST-16U-82 Issue 1 Page 3 f 4 TABLE VI a. Accuracy and Calibratin Accuracy CALIBRATION & ACCURACY SELECTIONS Calibrated Range Calibratin Qty STD870 STD830 STD820 STD810 Standard Factry Std Single Calibratin A * * * * Standard Custm (Unit Data Required) Single Calibratin B * * * * TABLE II d VII a. Munting Bracket b. Custmer Tag c. Unassembled Cnduit Plugs & Adapters TABLE VIII Certificatins & Warranty Bracket Type ACCESSORY SELECTIONS Material Nne Nne 0 _ * * * * Angle Bracket Carbn Steel 1 _ * * * * Angle Bracket 304 SS 2 _ * * * * Marine Apprved Angle Bracket 304 SS 4 _ * * * * Flat Bracket Carbn Steel 5 _ * * * * Flat Bracket 304 SS 6 _ * * * * Custmer Tag Type N custmer tag _ 0 * * * * One Wired Stainless Steel Tag (Up t 4 lines 28 char/line) _ 1 * * * * Tw Wired Stainless Steel Tag (Up t 4 lines 28 char/line) _ 2 * * * * Unassembled Cnduit Plugs & Adapters N Cnduit Plugs r Adapters Required A0 * * * * 1/2 NPT Male t 3/4 NPT Female 316 SS Certified Cnduit Adapter 1/2 NPT 316 SS Certified Cnduit Plug M SS Certified Cnduit Plug Minifast 4 pin (1/2 NPT) (nt suitable fr X-Prf applicatins) Minifast 4 pin (M20) (nt suitable fr X-Prf applicatins) A2 n n n n A6 n n n n A7 m m m m A8 n n n n A9 m m m m OTHER Certificatins & Optins: (String in sequence cmma delimited (XX, XX, XX,.) NACE MR0175; MR0103; ISO15156 (FC33338) Prcess wetted parts nly FG c c c c b NACE MR0175; MR0103; ISO15156 (FC33339) Prcess wetted and nn-wetted parts F7 c c c c Marine (DNV, ABS, BV, KR, LR) (FC33340) MT d d d d EN10204 Type 3.1 Material Traceability (FC33341) FX * * * * Certificate f Cnfrmance (F3391) F3 * * * * b Calibratin Test Reprt & Certificate f Cnfrmance (F3399) F1 * * * * Certificate f Origin (F0195) F5 * * * * FMEDA (SIL 2/3) Certificatin (FC33337) FE j j j j Over-Pressure Leak Test Certificate (1.5X MAWP) (F3392) TP * * * * Cert Clean fr O 2 r CL 2 service per ASTM G93 OX e e e e Extended Warranty Additinal 1 year 01 * * * * Extended Warranty Additinal 2 years 02 * * * * Extended Warranty Additinal 3 years 03 * * * * b Extended Warranty Additinal 4 years 04 * * * * Extended Warranty Additinal 15 years 15 * * * * TABLE IX Manufacturing Specials Factry Factry Identificatin 0000 * * * * MODEL RESTRICTIONS Restrictin Available Only with Nt Available with Letter Table Selectin(s) Table Selectin(s) a VIII F7, FG Ia J,K,7,L,8 Ic H k Id _ B,D,M,N,S _ Ie 1, 2, 3, 5, 6 III B- N CRN number available If _ C_ c 1d _ N,K,D,B _ Ia C,3,G,6,8,L d e Ib _ 2 _ VIIa 1,2,5,6 _ f g h j IVb _ H _ IVb IVb Ie Vb _ F H, D _ 4, 5, 6 _ 1,2,6 _ m IV a B, D n IV a A, C p III B- N CRN number available r VIII F7, FG III B- N CRN number available t b Ia Select nly ne ptin frm this grup J, K, 7, L, 8

14 Sales and Service Fr applicatin assistance, current specificatins, pricing, r name f the nearest Authrized Distributr, cntact ne f the ffices belw. ASIA PACIFIC (TAC) Australia Hneywell Limited Phne: +(61) FAX: +(61) Tll Free Tll Free Fax: China PRC - Shanghai Hneywell China Inc. Phne: (86-21) Fax: (86-21) EMEA Hneywell Prcess Slutins, Phne: r +44 (0) FAX: +44 (0) (Sales) r (TAC) NORTH AMERICA Hneywell Prcess Slutins, Phne: Or (Sales) r (TAC) SOUTH AMERICA Hneywell d Brasil & Cia Phne: +(55-11) FAX: +(55-11) (Sales) r (TAC) Singapre Hneywell Pte Ltd. Phne: +(65) Fax: +(65) Suth Krea Hneywell Krea C Ltd Phne: +(822) Fax: +(822) Slvenská republika Energservis CLC s.r.. Račianska Bratislava Mb.: Specificatins are subject t change withut ntice Fr Mre Infrmatin Learn mre abut hw Hneywell s SmartLine Smart Pressure Transmitters can increase perfrmance, reduce dwntime and decrease cnfiguratin csts, visit ur website r cntact yur Hneywell accunt manager. Hneywell Prcess Slutins 1860 West Rse Garden Lane 34-ST Phenix, Arizna Október 2012 Tel.: aleb Hneywell Internatinal Inc.