SmartLine. STD800 Prevodník tlakovej diferencie Špecifikácia 34-ST Technické údaje. Popis. Úvod

Veľkosť: px
Začať zobrazovať zo stránky:

Download "SmartLine. STD800 Prevodník tlakovej diferencie Špecifikácia 34-ST Technické údaje. Popis. Úvod"

Prepis

1 SmartLine Technické údaje STD800 Prevdník tlakvej diferencie Špecifikácia 34-ST Úvd Prevdník STD800, ktrý je súčasťu prduktvéh radu SmartLine, je vyskvýknný prevdník tlakvej diferencie dispnujúci technlógiu piezrezistívneh senzra. Vďaka kmbinácii snímania tlakvej diferencie s staticku a tepltnu kmpenzáciu na čipe pnúka prístrj STD800 vyskú presnsť a stabilitu pri určvaní tlaku a teplty v pestrej palete aplikácií. Prduktvý rad SmartLine je kmpletne testvaný a splu s systémm Experin PKS pskytuje najvyššiu mieru kmpatibility a mnhé mžnstí integrácie. Prístrj SmartLine bez prblémv vyhvie aj najnárčnejším pžiadavkám aplikácií, v ktrých sa vyžaduje meranie tlaku. Najlepšie vlastnsti v svjej triede: Presnsť až 0,0375 % štandardná Stabilita až 0,01 % z rzsahu za rk p dbu 10 rkv Autmatická kmpenzácia statickéh tlaku a teplty Pmer merateľnsti až 400:1 Čas dzvy menší ak 90 ms Mžnsti niekľkých druhv lkálnych displejv Externé nastavenia nuly, rzpätia a knfigurácie Elektrické pripjenia necitlivé na plaritu Kmplexné mžnsti diagnstiky elektrniky Dizajn Dual Seal pre najvyššiu bezpečnsť v súlade s predpismi ANSI/NFPA a ANSI/ISA Špičkvá chrana pri pretlaku Úplne vyhvuje pžiadavkám bezpečnsti SIL 2/3. Mdulárna knštrukcia Mžnsť 15-rčnej záruky Rzpätie a hranice rzsahu: Mdel Hrná hranica Dlná hranica Max. rzpätie Min. rzpätie rzsahu rzsahu STD810 2,5 kpa -2,5 kpa 2,5 kpa 0,025 kpa STD kpa -100 kpa 100 kpa 0,25 kpa STD kpa -700 kpa 700 kpa 7 kpa STD MPa -700 kpa 21 MPa 0,21 MPa Ppis Obrázk 1 Prevdníky tlakvej diferencie STD800 dispnujú svedčenu technlógiu piezrezistívneh senzra Kmunikácia/mžnsti výstupu: 4-20 ma dc Hneywell Digitally Enhanced (DE) (verzia 7.0) FOUNDATION Všetky prevdníky sú dstupné s uvedenými kmunikačnými prtklmi. Prduktvý rad prevdníkv pretlaku, tlakvej diferencie a abslútneh tlaku SmartLine je navrhnutý na princípe vyskvýknnéh piezrezistívneh senzra. Tent senzr bsahuje viacer senzrv, ktré spájajú meranie prcesnéh tlaku s kmpenzáciu statickéh tlaku (mdely DP) a teplty na čipe, vďaka čmu dsahuje ten najlepší celkvý výkn. S tut úrvňu výknu dkáže ST800 nahradiť prakticky akýkľvek prevdník dstupný na súčasnm trhu.

2 2 Inteligentný prevdník tlaku STD800 Mžnsti zbrazenia/displeja Mdulárny dizajn prístrja ST800 využíva základný alfanumerický LCD displej aleb jedinečný pkrčilý grafický LCD displej s mnhými bezknkurenčnými funkciami. Funkcie základnéh alfanumerickéhlcd displeja Mdulárny (mžn h pridať aleb dbrať pčas prevádzky) 0, 90,180 a 270 nastavenie plhy Merné jedntky Pa, KPa, MPa, KGcm2, Trr, ATM, i4h 2 O, mh 2 O, bar, mbar, inh 2 O, inhg, FTH 2 O, mmh 2 O, mm HG, a psi 2 riadky, 16 znakv (4,13mm výš. x 1,83mm šír.) Indikácia výstup s druhu dmcninu Funkcie pkrčiléh grafickéh LCD displeja Mdulárny (mžn h pridať aleb dbrať pčas prevádzky) 0, 90,180 a 270 nastavenie plhy Dstupné štandardné i vlastné merné jedntky. Mžnsť ôsmich zbrazení displeja v 3 frmátch Veľké zbrazenie hdnty tlaku a stĺpcvéh grafu aleb hdnta tlaku frmu trendu Knfigurvateľné časvanie prepínania zbrazení Mžné samstatné nastavenie zbrazenia druhej dmcniny z výstupnéh signálu 4-20 ma dc Jedinečná funkcia "sledvania stavu" pskytuje kamžite viditeľnú diagnstiku Diagnstika Všetky prevdníky SmartLine pnúkajú ľahk prístupnú diagnstiku, ktrá pmáha včas varvať pred mžnými pruchami, čím minimalizuje neplánvané dstávky a znižuje celkvé prevádzkvé náklady. Knfiguračné nástrje Vliteľná mžnsť knfigurvania trmi tlačidlami S cieľm vyhvieť všetkým elektrickým a envirnmentálnym pžiadavkám pnúkajú prístrje SmartLine mžnsť knfigurácie prevdníka a displeja prstredníctvm trch tlačidiel prístupných zvnku, keď prevdník má displej. Tiet tlačidlá pnúkajú aj mžnsť nastavenia nuly/rzpätia, a t s displejm aleb bez neh. Ručná knfigurácia Prevdníky SmartLine pskytuje bjsmernú kmunikáciu a knfigurvanie medzi perátrm a prevdníkm. Prebieha prstredníctvm prevádzkvéh knfigurátra s viacerými mžnsťami kmunikácie d splčnsti Hneywell (MCT202). Zariadenie MCT202 slúži na prevádzkvé knfigurvanie prístrjv DE a a takist sa môže pužívať v prstrediach SNV. Všetky prevdníky d splčnsti Hneywell sú sknštruvané a testvané v súlade s pnúkanými kmunikačnými prtklmi a sú navrhnuté na pužívanie s akýmkľvek riadne schváleným ručným knfiguračným prístrjm. Pčítačvá knfigurácia Knfiguračný sftvér SCT 3000 d splčnsti Hneywell pskytuje jednduchý spôsb knfigurvania prevdníkv s DE prtklm pmcu sbnéh pčítača, ktrý slúži ak knfiguračné rzhranie. Sftvér Field Device Manager (FDM) a FDM Express umžňuje knfigurvanie prevdníkv s prtklm a. Integrácia d systému Všetky kmunikačné prtkly SmartLine spĺňajú najnvšie vydané štandardy pre /DE/. Integrácia s systémm Experin PKS d splčnsti Hnewell pnúka nasledujúce jedinečné výhdy. Psielanie správ na prevdník Indikácia režimu údržby Hlásenie zmeny aleb pkusv zmenu knfigurácie Všetky prevdníky ST800 sú testvané s systémm Experin s cieľm zabezpečiť č najvyššiu mieru kmpatibility Mdulárny dizajn Na účely znižvania nákladv na údržbu a skladvanie majú všetky prevdníky ST800 mdulárny dizajn, vďaka čmu môže pužívateľ vymeniť telesá senzrv, pridať indikátry aleb zmeniť elektrnické mduly bez vplyvnenia celkvéh výknu a ptreby schvaľvacích certifikátv. Každý snímač má svju charakterizáciu a teda pskytuje výkn v rámci tlerancie v širkm rzsahu pužitia, pkiaľ ide tepltu a tlak, a vďaka pkrčilému rzhraniu mžn vzájmne vymieňať elektrnické mduly bez th, aby sa tiet vlastnsti stratili. Mdulárne funkcie Výmena snímača Výmena elektrnických/kmunikačných mdulv * Pridávanie aleb dberanie zabudvaných indikátrv * Pridávanie aleb dberanie prepäťvej chrany prti blesku (svrkvé zapjenie)* * Vymeniteľné pčas prevádzky v všetkých prstrediach SNV (vrátane IS) krem Zóny 0. Jedinečný mdulárny dizajn splčnsti Hneywell predstavuje nižšie náklady na skladvanie a celkvé prevádzkvé náklady bez vplyvu na knečný výkn.

3 Inteligentný prevdník tlaku STD800 3 Prevádzkvé parametre 1 Referenčná presnsť 2 (zhda na úrvni +/-3 sigma) Mdel Hrná hranica rzsahu (URL) Dlná hranica rzsahu (LRL) Min rzpätie Maximálny pmer merateľnsti Stabilita (% URL/rk p dbu 10r.) Referenčná presnsť 1 (% rzpätia) STD810 2,5 kpa -2,5 kpa 0,025 kpa 100:1 Neudaná 0,0750 % STD kpa -100 kpa 0,25 kpa 400:1 0,010 0,0375 % STD kpa -700 kpa 70 kpa 100:1 0,040 STD MPa -700 kpa 0,21 MPa 100:1 0,030 Nulu a rzpätie mžn nastaviť kdekľvek v rámci uvedených (URL/LRL) hraníc rzsahu 0,0500 % Presnsť pri danm rzpätí, teplte a statickm tlaku: (zhda na úrvni +/-3 sigma) TABUĽKA II Mdel URL Pmer merateľnsti Presnsť 1 (% rzpätia) A B C D E F G STD810 2,5 kpa 10:1 0,025 0, ,070 0,040 0,050 0,050 STD kpa 16:1 0, ,007 0,080 0,007 STD kpa 6,7:1 0, ,025 0,010 0,075 0,0075 STD MPa 15: ,006 Vplyv pmeru merateľnsti Vplyv teplty Vplyv stat. tlaku C URL URL A B D E Span Span F G Span % rzpätia Vplyv teplty (% rzpätia/50 F) % rzpätia na 28 C (50 F) Vplyv statickéh tlaku (% rzpätia/1000psi) 3 % rzpätia na 1000 psi Celkvý výkn (% rzpätia): Celkvý výkn = +/- ( Presnsť) 2 + (Vplyv teplty) 2 + (Vplyv statickéh sieťvéh tlaku) 2 Príklady celkvéh výknu: (pmer merateľnsti 5:1, psun až 50 F a statický tlak až 1000 psi 3 ) STD810 pri 2 H 2 O: 0,51 % rzpätia STD830 pri 20 psi: 0,14 % rzpätia STD820 pri 80 H 2 O: 0,13 % rzpätia STD870 pri 600 psi: 0,13 % rzpätia Typický interval kalibrácie: Kntrlu kalibrácie sa dprúča vyknávať každé (4) rky Pznámky: 1. Presnsť zalžená na termináli zahŕňa kmbinvané vplyvy linearity, hysterézy a pakvateľnsti. Analógvý výstup pridáva 0,005 % rzpätia. 2. Pre rzpätia v závislsti d nuly a referenčné pdmienky: 25 C (77 F), statický tlak 0 psig, RH 10 až 55 % a ddeľvacia membrána z nehrdzavejúcej cele Prevdník STD810 pnúka mžnsť psunu nuly iba pri statickm tlaku. Výsledky sú % rzpätia/25 psig.

4 4 Inteligentný prevdník tlaku STD800 Prevádzkvé pdmienky všetky mdely Parameter Referenčné pdmienky Nminálne pdmienky Prevádzkvé limity Preprava a skladvanie C F C F C F C F STD800 25±1 77±2-40 až až až až 185 Teplta meracieh telesa 2-55 až až 248 STD810, 820, 830, ±1 77±2-40 až až až až až až 248 Vlhksť %RH 10 až 55 0 až až až 100 Oblasť vákua Min. tlak Všetky mdely krem STD810 mmhg abslútny inh 2 O abslútny Atmsférický Atmsférický (krátke bdbie) 3 1 (krátke bdbie) 3 Napájacie napätie Odpr záťaže Maximálny dvlený pracvný tlak (MAWP) 4,5 (Prevdníky ST800 sú dimenzvané na maximálny dvlený pracvný tlak. Maximálny dvlený pracvný tlak závisí d schvaľvacej agentúry a materiálv pužitých na výrbu prevdníka.) 10,8 až 42,4 V dc na svrkách (verzie IS limitvané na 30 V dc) 0 až 1440 hmv (ak je zbrazené na brázku 2) Štandardný: STD810 = 3,45 bar, (50 psi) STD820, STD830 a STD870 = 310,2 bar (4 500 psi) Vliteľný: STD820, STD830, STD870 = 420 bar, (6 000 psi) Limit statickéh tlaku = maximálny dvlený pracvný tlak (MAWP) = pretlakvý limit pre prevdníky tlakvej diferencie ST800 1 Prevádzkvá teplta LCD displeja je -20 C až +70 C. Skladvacia teplta -30 C až 80 C. 2 Pre náplň lejm CTFE je stanvená teplta -15 až 110 C (5 až 230 F) 3 Krátke bdbie predstavuje 2 hdiny pri 70 C (158 F) 4 MAWP sa vzťahuje na tepltu -40 až 125 C. Limit statickéh tlaku je pddimenzvaný na psi pre tepltu -26 C až -40 C v prípade všetkých mdelv krem STD810. Pužitie grafitvéh tesniaceh krúžku znamená pddimenzvanie prevdníka na psi. Pužitie 1/2: prcesných adaptérv s grafitvými tesniacimi krúžkami znamená pddimenzvanie prevdníka na psi. 5 Minimálny dvlený pracvný tlak (MAWP) prevdníkv ST800 s schválením CRN knzultujte s výrbcm Odpr bvdu (hm) Pznámka: Pre zabezpečenie dbrej kmunikácie sa dprúča minimálny dpr bvdu 250 hmv. Odpr bvdu = dpr chrannej bariéry + dpr vedenia + dpr prijímača. Obrázk 2 - Graf a výpčty napájacieh napätia a dpru slučky = Prevádzkvá blasť 0 10,8 16,28 20, ,3 37,0 42,4 Prevádzkvé napätie (Vdc) R Lmax = 45,6 x (napájacie napätie 10,8)

5 Inteligentný prevdník tlaku STD800 5 Výkn pri nminálnych pdmienkach všetky mdely Parameter Ppis Analógvý výstup Digitálna kmunikácia: Režimy výstupu pri chybe prevdníka Vplyv napájacieh napätia Čas zapnutia prevdníka (vrátane spustenia a testvacích algritmv) Dvjdrôtvý, 4 až 20 ma (len prevdníky s prtklm a DE) Prtkl Hneywell DE, 7 aleb FOUNDATION v súlade s ITK Všetky prevdníky bez hľadu na prtkl majú pripjenie necitlivé na plaritu. Štandard Hneywell: Zhda s nrmu NAMUR NE 43: Bežné limity: 3,8 20,8 ma 3,8 20,5 ma Režim chyby: 3,6 ma a 21,0 ma 3,6 ma a 21,0 ma 0,005 % rzpätia/v aleb DE: 2,5 s Fundatin : Závisí d hstiteľa Čas dzvy (neskrenie + časvá knštanta) Analógvý výstup DE/ FOUNDATION 90 ms 150 ms (závisí d hstiteľa) Časvá knštanta útlmu Vplyv vibrácií ST 820, ST 830, ST 870 : Nastaviteľná d 0 d 32 sek. v prírastkch p 0,1 s. Prednastavená hdnta: 0,50 s DE: Diskrétne hdnty 0,.16,.32,.48, 1, 2, 4, 8, 16, 32 s. Prednastavená hdnta: 0,48 s Menej ak +/- 0,1 % URL bez útlmu Elektrmagnetická kmpatibilita IEC a IEC Vliteľná prepäťvá chrana Pre prevádzku aleb ptrubie IEC , vyská úrveň vibrácií ( Hz: psun 0,21/max. zrýchlenie 3 g) Zvdvý prúd: max. 10 µa pri 42,4 V dc 93 C Hdnty impulzv: 8/20 µs 5000 A (>10 úderv) A (1 úder/min) 10/1000 µs 200 A (> 300 úderv) Špecifikácie materiálv (dstupnsť/bmedzenia pri jedntlivých mdelch si pzrite v katalógu mdelv) Parameter Ppis Materiál deliacich membrán 316L SS, Hastelly C-276 2, Mnel 400 3, tantal, pzlátený 316L SS, pzlátený Hastelly C- 276, pzlátený Mnel 400 Materiál prcesnej hlavy 316 SS 4, uhlíkvá ceľ (pzinkvaná) SS 4, uhlíkvá ceľ (pzinkvaná) 5, Hastelly C-276 6, Mnel Odvetracie/vypúšťacie ventily a 316 SS 4, Hastelly C-276 2, Mnel zátky 1 Tesnenia hlavy Skrutkvé spje meracieh telesa Príruba vliteľnéh adaptéra a skrutky Štandardný PTFE s skleným vláknm. Vitn a grafit sú vliteľné materiály. Uhlíkvá ceľ (pzinkvaná), štandardná. Vliť mžn nehrdzavejúcu ceľ 316, skrutky NACE A286 z nehrdzavejúcej cele, Mnel K500, Super Duplex a B7M. Medzi materiály príruby adaptéra patria 316 SS, Hastelly C-276 a Mnel 400. Materiál skrutiek prírub závisí d výberu materiálu skrutiek prcesnej hlavy. Štandardný materiál tesniaceh krúžku adaptéra je PTFE s skleným vláknm. Vitn a grafit sú vliteľné materiály. Mntážna knzla Na stenu aleb 2 (50mm) ptrubie, uhlíkvá ceľ (pzinkvaná) aleb nehrdzavejúca ceľ 304 Olejvá náplň Puzdr elektrniky Mntáž Prcesné pripjenia Kabeláž až d priemeru 1,5 mm (AWG 16) Rzmery Pzrite si brázk 4. Čistá váha Silikón DC 200, lej aleb CTFE (chlrtrifluretylén). Upzrňujeme, že mdel STD810 je dstupný iba s silikónvu nápňu. Hliník s nízkym (<0,6 %) bsahm medi ptiahnutý práškvaním čistým plyesterm. Spĺňa nrmy NEMA 4X, IP66 a P67. Vliteľné je aj puzdr z čistej nehrdzavejúcej cele. Mžnsť mntáže prakticky v akejkľvek plhe pmcu štandardnej mntážnej knzly. Knzla je určená na mntáž na 2-palcvé (50 mm) zvislé aleb vdrvné ptrubie. Pzrite brázk 3. ¼ - NPT aleb ½ - NPT s adaptérm (spĺňa pžiadavky nrmy DIN) 3,8 kg (8,3 libier). s hliníkvým puzdrm 1 Odvetracie/vypúšťacie tvry sú utesnené materiálm Tefln 2 Hastelly C-276 aleb UNS N Mnel 400 aleb UNS N Ddávané ak nerez 316SS aleb ceľ aksti CF8M, dliatk ekvivalentný nerezu 316SS 5 Hlavice z uhlíkvej cele sú pzinkvané a nedprúča sa pužívať ich na aplikácie pre vdu z dôvdu migrácie atómv vdíka. Pužite hlavice z 316SS. 6 Hastelly C-276 aleb UNS N Ddávané, ak je uvedené, aleb ak aksť CW12MW, dliatk ekvivalentný materiálu Hastelly C Mnel 400 aleb UNS N Ddávané, ak je uvedené, aleb ak aksť M30C, dliatk ekvivalentný materiálu Mnel 400

6 6 Inteligentný prevdník tlaku STD800 Kmunikačné prtkly a diagnstika Prtkl Verzia: 7 Napájanie Napätie: 10,8 až 42,4 V dc na svrkách Zaťaženie: Maximálne 1440 hmv Pzrite brázk 2 Minimálne zaťaženie: 0 hmv. (Pre ručné kmunikačné prístrje sa vyžaduje minimálne zaťaženie 250 hmv) Fundatin (FF) Pžiadavky napájania Napätie: 9,0 až 32,0 V dc na svrkách Ustálený prúd: 17,6 ma dc Prúd pri sťahvaní sftvéru: 27,4 ma dc Dstupné blky funkcií Typ blku Pčet Čas vyknania Zdrj 1 Prevdník 1 Diagnstika 1 Analógvý vstup 1* 30 ms PID a aut.ladením 1 45 ms Integrátr 1 30 ms Char. signálu (SC) 1 30 ms LCD displej 1 Blk prietku 1 30 ms Vľba vstupu 1 30 ms Aritmetika 1 30 ms * Blk analógvéh vstupu môže mať dve (2) ďalšie pužitia. Všetky dstupné blky funkcií sú v súlade s štandardmi prtklu FOUNDATION. Blky PID pdprujú algritmy PID s využitím autmatickéh ladenia PID parametrv. Aktívny plánvač zbernice (Link Active Scheduler) Keď je hstiteľ dpjený, môžu prevdníky plniť úlhu zálžnéh plánvača zbernice. Ak zálžný aktívny plánvač zbernice prístrj zabezpečuje plánvaný prens údajv, ktrý sa zvyčajne pužíva na pravidelný, cyklický prens údajv riadiac. bvdu medzi prístrjmi na zbernici. Pčet prístrjv/segment Iskrv bezpečný mdel entity: 6 prístrjv/segment Vstupy plánu Maximálne 18 vstupv Pčet VCR: Max. 24 Testvanie zhdy: Testvané v súlade s ITK Sťahvanie sftvéru Uplatňuje sa bežný pstup sťahvania sftvéru triedy 3 pdľa ddatku FF-883, ktrý umžňuje prevádzkvým prístrjm d akéhkľvek výrbcu prijímať aktualizácie sftvéru d akéhkľvek hstiteľa. Hneywell Digitally Enhanced (DE) DE je prtkl d splčnsti Hneywell, ktrý umžňuje digitálnu kmunikáciu medzi prevádzkvými prístrjmi pdprujúcimi prtkl DE a hstiteľmi. Napájanie Napätie: 10,8 až 42,4 V dc na svrkách Zaťaženie: Maximálne 1440 hmv Pzrite brázk 2 Štandardná diagnstika Výsledky diagnstiky najvyššej úrvne prístrja ST800 sa zaznamenávajú ak kritické aleb nekritické a zbrazujú sa pmcu nástrjv DD/DTM aleb vstavanéh displeja pdľa nasledujúcej tabuľky. Kritická diagnstika nástr. DD/DTM Pkrčilý displej Základný displej Prucha DAC elektrn. mdulu Prucha elektrn. mdulu Prucha elektrnickéh mdulu Pškdenie NVM Prucha meracieh Prucha meracieh telesa meracieh telesa telesa Pškdenie knfiguračných údajv Prucha elektrn. mdulu Prucha elektrnickéh mdulu Prucha diag. elektrn. mdulu Prucha elektrni. mdulu Prucha elektrnickéh mdulu Kritická prucha Prucha meracieh Prucha meracieh telesa meracieh telesa telesa Čas kmunikácie senzra prekrčený Prucha kmunikácie mer. telesa Prucha kmunikácie mer. telesa Nekritická diagnstika nástr. DD/DTM Pkrčilý displej Zákl. displej Prucha displeja Prucha km. Elektrn. mdulu Prílišná krekcia meracieh telesa Príliš vyská teplta senzra Režim pevnéh prúdu PV mim rzsahu Výrbná kalibrácia Kmpenzácia DAC Krekcia nuly (OK aleb EXCESSIVE (prílišná)) Krekcia rzpätia (OK aleb EXCESSIVE (prílišná)) Teplta meracieh telesa (OK, OVER TEMP.) Výstup v analógvm režime (pevný aleb nrmálny) Primárny PV (OK aleb OVERLOAD (preťaženie) Výrbná kalibrácia (OK, NO FA- CTORY CAL (žiadna výr. kalib)) Kmpen. teplty DAC (OK, NO COMPENSATION (žiadna km.) Chyba nastavenia LRV knfigur. tlačidl nuly Chyba nastavenia URV knf. tlačidl rzpätia AO mim rzsahu Rušenie prúdu v bvde Nespľahlivá kmunik. Kmunikácia meracieh telesa meracieh telesa (OK, SUPSPECT (pdzrivá)) Alarm zmeny aleb pkusv zmenu knfigurácie Žiadna kalibrácia DAC Nízke napájacie napätie senzra Napájacie napätie (OK, LOW aleb HIGH) Pre diagnstiku pkrčilej úrvne si pzrite technické pznámky k diagnstike prístrja ST800.

7 Inteligentný prevdník tlaku STD800 7 Ďalšie mžnsti certifikácie Materiály NACE MRO175, MRO103, ISO15156 Schvaľvacie certifikáty: AGENTÚR A TYP OCHRANY MOŽNOSŤ KOMUNIKÁCIE PREVÁDZKO VÉ PARAMETRE OKOLITÁ TEPLOTA (Ta) Nevýbušné prevedenie: Trieda I, blasť 1, skupiny A, B, C, D; Ochrana prti výbuchu prachu: Trieda II, III, blasť 1, skupiny E, F, G; T4 Všetky Pznámka 1-50 ºC až 85 ºC Trieda I, zóna 1/2, AEx d IIC T4 Trieda II, zóna 21, AEx tb IIIC T 85 C IP66 FM Apprvals TM Iskrv bezpečné: Trieda I, II, III, blasť 1, skupiny A, B, C, D, E, F, G: T4 Trieda 1, zóna 0, AEx ia IIC T4 Fundatin Pznámka 2a -50 ºC až 70 ºC Pznámka 2b -50 ºC až 70 ºC Nepdnecujúce vznietenie: Trieda I, blasť 2, plhy skupiny A, B, C,D Pznámka 1-50 ºC až 85 ºC Trieda 1, zóna 2, AEx na IIC T4 Fundatin Pznámka 1-50 ºC až 85 ºC Krytie: Typ 4X/ IP66/ IP67 Všetky Všetky - Nevýbušné prevedenie: Trieda I, blasť 1, skupiny A, B, C, D; Ochrana prti výbuchu prachu: Trieda II, III, blasť 1, skupiny E, F, G; T4 Všetky Pznámka 1-50 ºC až 85 ºC Ex d IIC T4 Ex td A21 T 95 C IP 66 Canadian Standards Assciatin (CSA) Iskrv bezpečné: Trieda I, II, III, blasť 1, skupiny A, B, C, D, E, F, G; T4 Ex na IIC T4 Fundatin Pznámka 2a -50 ºC až 70 ºC Pznámka 2b -50 ºC až 70 ºC Nepdnecujúce vznietenie: Trieda I, blasť 2, skupiny A, B, C, D; T4 Pznámka 1-50 ºC až 85 ºC Ex na IIC T4 Fundatin Pznámka 1-50 ºC až 85 ºC Krytie: Typ 4X/ IP66/ IP67 Všetky Všetky - Kanadské registračné čísl (CRN): Všetky mdely krem STG89L a STG870 sú zaregistrvané v všetkých prvinciách a na celm území Kanady a sú značené číslm CRN: 0F8914.5C.

8 8 Inteligentný prevdník tlaku STD800 Schvaľvacie certifikáty: (pkračvanie) ATEX IECEx (celý svet) SAEx (Južná Afrika) INMETRO (Brazília) Nevýbušné prevedenie: II 1/2 G Ex d IIC T4 II 2 D Ex tb IIIC T 85 C IP 66 Iskrv bezpečné: II 1 G Ex ia IIC T4 Nepdnecujúce vznietenie: II 3 G Ex na IIC T4 Všetky Pznámka 1-50 ºC až 85 ºC Fundatin Pznámka 2a -50 ºC až 70 ºC Pznámka 2b -50 ºC až 70 ºC Pznámka 1-50 ºC až 85 ºC Fundatin Pznámka 1-50 ºC až 85 ºC Krytie: IP66/IP67 Všetky Všetky Všetky Nevýbušné prevedenie: Ga/Gb Ex d IIC T4 Ex tb IIIC T 85 C IP 66 Iskrv bezpečné: Ex ia IIC T4 Nepdnecujúce vznietenie: Ex na IIC T4 Všetky Pznámka 1-50 ºC až 85 ºC Fundatin Pznámka 2a -50 ºC až 70 ºC Pznámka 2b -50 ºC až 70 ºC Pznámka 1-50 ºC až 85 ºC Fundatin Pznámka 1-50 ºC až 85 ºC Krytie: IP66/IP67 Všetky Všetky Všetky Nevýbušné prevedenie: Ga/Gb Ex d IIC T4 Ex tb IIIC T 85 C IP 66 Iskrv bezpečné: Ex ia IIC T4 Nepdnecujúce vznietenie: Ex na IIC T4 Všetky Pznámka 1-50 ºC až 85 ºC Fundatin Pznámka 2a -50 ºC až 70 ºC Pznámka 2b -50 ºC až 70 ºC Pznámka 1-50 ºC až 85 ºC Fundatin Pznámka 1-50 ºC až 85 ºC Krytie: IP66/IP67 Všetky Všetky Všetky Nehrľavé: Br- Ga/Gb Ex d IIC T4 Br- Ex tb IIIC T 85 C IP 66 Iskrv bezpečné: Br- Ex ia IIC T4 Nepdnecujúce vznietenie: Ex na IIC T4 Všetky Pznámka 1-50 ºC až 85 ºC Fundatin Pznámka 2a -50 ºC až 70 ºC Pznámka 2b -50 ºC až 70 ºC Pznámka 1-50 ºC až 85 ºC Fundatin Pznámka 1-50 ºC až 85 ºC Krytie: IP 66/67 Všetky Všetky -

9 Inteligentný prevdník tlaku STD800 9 NEPSI (Čína) Nevýbušné prevedenie: Br- Ga/Gb Ex d IIC T4 Br- Ex tb IIIC T 85 C IP 66 Iskrv bezpečné: Br- Ex ia IIC T4 Nepdnecujúce vznietenie: Ex na IIC T4 Pznámky: 1. Prevádzkvé parametre: Napätie = 11 až 42 V DC = 10 až 30 V (FF) Všetky Pznámka 1-50 ºC až 85 ºC Fundatin Pznámka 2a -50 ºC až 70 ºC Pznámka 2b -50 ºC až 70 ºC Pznámka 1-50 ºC až 85 ºC Fundatin Pznámka 1-50 ºC až 85 ºC Krytie: IP 66/67 Všetky Všetky - Prúd = 4-20 ma nrmálny (signalizácia chýb 3,8 aleb 23 ma) = 30 ma (FF) 2. Parametre iskrv bezpečnej entity a. Hdnty analógvej /DE/ entity: Vmax= Ui = 30 V Imax= Ii= 105 ma Ci = 4,2 nf Li = 820 µh Pi =0,9 W b. Hdnty Fundatin entity Vmax= Ui = 30 V Imax = Ii = 225 ma Ci = 0 Li = 0 Pi =1W Tent certifikát predstavuje svedčenia pre prduktvý rad prevdníkv tlaku ST800 vrátane inteligentnéh prevdníka s meraním viacerých veličín SMV800. Predstavuje kmbináciu piatich certifikátv, ktré má splčnsť Hneywell v súčasnsti k dispzícii a ktré bsahujú svedčenie týcht prduktv na námrné účely. Pre inteligentný prevdník tlaku ST800 a inteligentný prevdník s meraním viacerých veličín SMV800 Certifikáty pre námrné aplikácie American Bureau f Shipping (ABS) Pravidlá týkajúce sa ceľvých nádb 1-1-4/3.7, /5.15, 4-8-3/13 & 13.5, 4-8-4/27.5.1, 4-9-7/13. Čísl certifikátu: 04-HS PDA Bureau Veritas (BV) - Kód prduktu: 389:1H. Čísl certifikátu: 12660/B0 BV Det Nrske Veritas (DNV) - Triedy plhy: Teplta D, vlhksť B, vibrácie A, elektrmagnetická kmpatibilita B, kryt C. Pre vystavenie slanej hmle; je ptrebné aplikvať kryt z nehrdzavejúcej cele 316 aleb 2-vrstvvú epxidvú chranu s skrutkami z nehrdzavejúcej cele 316. Čísl certifikátu: A Krean Register f Shipping (KR) Čísl certifikátu: LOX17743-AE001 Llyd's Register (LR) Čísl certifikátu: 02/60001(E1) a (E2) Certifikát SIL 2/3 Nrma IEC 61508: SIL 2 pre neredundantné pužitie a SIL 3 pre redundantné pužitie pdľa splčnstí EXIDA a TÜV Nrd Sys Tec GmbH & C. KG v súlade s nasledujúcimi nrmami: IEC : 2010; IEC : 2010; IEC : 2010.

10 10 Inteligentný prevdník tlaku STD800 Mntáž a rzmervé výkresy Referenčné rzmery: mm/inches Mntážne plhy Rzmery Obrázk 4 Typické rzmery mntáže prevdníkv STD810, STD820, STD830 & STD870

11 Inteligentný prevdník tlaku STD Špecifikačné listy (Mdel Selectin Guides) sa môžu meniť a slúžia len pre infrmatívne účely. Pred špecifikvaním aleb bjednaním prevdníka si skntrlujte mdel s pslednu platnu revíziu na webvej stránke: Mdel Selectin Guide

12 12 Inteligentný prevdník tlaku STD800

13 Inteligentný prevdník tlaku STD ST-16U-82 Issue 1 Page 3 f 4 TABLE VI a. Accuracy and Calibratin Accuracy CALIBRATION & ACCURACY SELECTIONS Calibrated Range Calibratin Qty STD870 STD830 STD820 STD810 Standard Factry Std Single Calibratin A * * * * Standard Custm (Unit Data Required) Single Calibratin B * * * * TABLE II d VII a. Munting Bracket b. Custmer Tag c. Unassembled Cnduit Plugs & Adapters TABLE VIII Certificatins & Warranty Bracket Type ACCESSORY SELECTIONS Material Nne Nne 0 _ * * * * Angle Bracket Carbn Steel 1 _ * * * * Angle Bracket 304 SS 2 _ * * * * Marine Apprved Angle Bracket 304 SS 4 _ * * * * Flat Bracket Carbn Steel 5 _ * * * * Flat Bracket 304 SS 6 _ * * * * Custmer Tag Type N custmer tag _ 0 * * * * One Wired Stainless Steel Tag (Up t 4 lines 28 char/line) _ 1 * * * * Tw Wired Stainless Steel Tag (Up t 4 lines 28 char/line) _ 2 * * * * Unassembled Cnduit Plugs & Adapters N Cnduit Plugs r Adapters Required A0 * * * * 1/2 NPT Male t 3/4 NPT Female 316 SS Certified Cnduit Adapter 1/2 NPT 316 SS Certified Cnduit Plug M SS Certified Cnduit Plug Minifast 4 pin (1/2 NPT) (nt suitable fr X-Prf applicatins) Minifast 4 pin (M20) (nt suitable fr X-Prf applicatins) A2 n n n n A6 n n n n A7 m m m m A8 n n n n A9 m m m m OTHER Certificatins & Optins: (String in sequence cmma delimited (XX, XX, XX,.) NACE MR0175; MR0103; ISO15156 (FC33338) Prcess wetted parts nly FG c c c c b NACE MR0175; MR0103; ISO15156 (FC33339) Prcess wetted and nn-wetted parts F7 c c c c Marine (DNV, ABS, BV, KR, LR) (FC33340) MT d d d d EN10204 Type 3.1 Material Traceability (FC33341) FX * * * * Certificate f Cnfrmance (F3391) F3 * * * * b Calibratin Test Reprt & Certificate f Cnfrmance (F3399) F1 * * * * Certificate f Origin (F0195) F5 * * * * FMEDA (SIL 2/3) Certificatin (FC33337) FE j j j j Over-Pressure Leak Test Certificate (1.5X MAWP) (F3392) TP * * * * Cert Clean fr O 2 r CL 2 service per ASTM G93 OX e e e e Extended Warranty Additinal 1 year 01 * * * * Extended Warranty Additinal 2 years 02 * * * * Extended Warranty Additinal 3 years 03 * * * * b Extended Warranty Additinal 4 years 04 * * * * Extended Warranty Additinal 15 years 15 * * * * TABLE IX Manufacturing Specials Factry Factry Identificatin 0000 * * * * MODEL RESTRICTIONS Restrictin Available Only with Nt Available with Letter Table Selectin(s) Table Selectin(s) a VIII F7, FG Ia J,K,7,L,8 Ic H k Id _ B,D,M,N,S _ Ie 1, 2, 3, 5, 6 III B- N CRN number available If _ C_ c 1d _ N,K,D,B _ Ia C,3,G,6,8,L d e Ib _ 2 _ VIIa 1,2,5,6 _ f g h j IVb _ H _ IVb IVb Ie Vb _ F H, D _ 4, 5, 6 _ 1,2,6 _ m IV a B, D n IV a A, C p III B- N CRN number available r VIII F7, FG III B- N CRN number available t b Ia Select nly ne ptin frm this grup J, K, 7, L, 8

14 Sales and Service Fr applicatin assistance, current specificatins, pricing, r name f the nearest Authrized Distributr, cntact ne f the ffices belw. ASIA PACIFIC (TAC) Australia Hneywell Limited Phne: +(61) FAX: +(61) Tll Free Tll Free Fax: China PRC - Shanghai Hneywell China Inc. Phne: (86-21) Fax: (86-21) EMEA Hneywell Prcess Slutins, Phne: r +44 (0) FAX: +44 (0) (Sales) r (TAC) NORTH AMERICA Hneywell Prcess Slutins, Phne: Or (Sales) r (TAC) SOUTH AMERICA Hneywell d Brasil & Cia Phne: +(55-11) FAX: +(55-11) (Sales) r (TAC) Singapre Hneywell Pte Ltd. Phne: +(65) Fax: +(65) Suth Krea Hneywell Krea C Ltd Phne: +(822) Fax: +(822) Slvenská republika Energservis CLC s.r.. Račianska Bratislava Mb.: Specificatins are subject t change withut ntice Fr Mre Infrmatin Learn mre abut hw Hneywell s SmartLine Smart Pressure Transmitters can increase perfrmance, reduce dwntime and decrease cnfiguratin csts, visit ur website r cntact yur Hneywell accunt manager. Hneywell Prcess Slutins 1860 West Rse Garden Lane 34-ST Phenix, Arizna Október 2012 Tel.: aleb Hneywell Internatinal Inc.

MASTER LEDtube InstantFit HF |

MASTER LEDtube InstantFit HF | Lighting Nvá generácia energeticky úsprných trubicvých zdrjv PHILIPS MASTER LEDtube InstantFit je LED svetelný zdrj tvaru tradičnej lineárnej žiarivky. Jeh jedinečný dizajn vytvára úplne jedntný vizuálny

Podrobnejšie

LED svetelné zdroje |

LED svetelné zdroje | Lighting env dstupné riešenie LEDbulb Zdrje repr LEDbulb sú vhdnú d existujúcich svietidiel s bjímku E27 a slúžia ak priama náhrada žiarviek. Zabezpečujú významnú úspru elektrickej energie a minimalizujú

Podrobnejšie

ASP DSD

ASP DSD - Data Strage and Distributin Data Sheet Určenie aplikácie Organizácie v prcese svjej činnsti veľmi čast vytvárajú rzsiahle súbry referenčných údajv, ktré spravidla ppisujú a kategrizujú najrôznejšie aspekty

Podrobnejšie

MASTER LEDspot LV AR111 |

MASTER LEDspot LV AR111 | Ligting Vytvrte príťažlivú atmsféru v bcdnýc priestrc a HReKa s nvým riešením na mieru Vďaka nvému, plne kmpatibilnému tvaru mžn Master LEDspt LV AR pužiť v väčšine svietidiel s bjímku G3 ak skutčnú priamu

Podrobnejšie

Riadenie elektrizačných sústav

Riadenie elektrizačných sústav Riadenie elektrizačných sústav Predikcia výknu OZE Predpveď výknu OZE Dôležitá pre integráciu OZE d ES!!! FVE predpveď intenzity slnečnéh žiarenia VTE rýchlsť vetra Predpveď výknu OZE Dôležitá pre integráciu

Podrobnejšie

DODATOK Č. 2 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU ČÍSLO ZMLUVY: 076/1.2MP/2010 (ďalej len Dodatok č. 2") NÁZOV PROJEKTU: Jesenské -

DODATOK Č. 2 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU ČÍSLO ZMLUVY: 076/1.2MP/2010 (ďalej len Dodatok č. 2) NÁZOV PROJEKTU: Jesenské - DODATOK Č. 2 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU ČÍSLO ZMLUVY: 076/1.2MP/2010 (ďalej len Ddatk č. 2") NÁZOV PROJEKTU: Jesenské - kanalizácia a ČOV KÓD ITMS: 24110110073 uzavretý pdľa

Podrobnejšie

ASTI Prúdový chránič EFI EFI A Technické údaje Menovité napätie U n Menovitý prúd I n Men. reziduálny prúd

ASTI Prúdový chránič EFI EFI A Technické údaje Menovité napätie U n Menovitý prúd I n Men. reziduálny prúd Prúdový chránič EFI-2 30.5 5 EFI-2 16-80 A 18 36 71.5 87.5 Men. zapínací a vypínací I m Stupeň ochrany Trieda izolácie 230 V a.c. 16, 25, 40, 63, 80, 100 A 0.03, 0.1, 0.3, 0,5 A 10 ka 800 A IP 20 (IP40)

Podrobnejšie

Cenník pre služby internetového prístupu, časť A. Aktuálna ponuka Služieb

Cenník pre služby internetového prístupu, časť A. Aktuálna ponuka Služieb Cenník pre pskytvanie služieb splčnsti Slvak Telekm, a. s. Cenník pre pskytvanie služieb prstredníctvm pevnej siete časť Cenník pre služby internetvéh prístupu časť A. Aktuálna pnuka Služieb Č.j.: 1836/2019

Podrobnejšie

DataSheet_NOTUS-S_SK_ indd

DataSheet_NOTUS-S_SK_ indd Distribučné elementy NOTUS-S Štvorhranný regulátor konštantného prietoku vzduchu (CAV) Technická špecifikácia Obsah Popis..................................... 3 Vyhotovenie.......................................

Podrobnejšie

_RevGA_slo.fm

_RevGA_slo.fm 00825-0127-4022, Rev HB Panelový prevodník tlaku pre ropu a plyn Rosemount 4600 POZNÁMKA POZNÁMKA V tejto príručke sú uvedené základné pokyny pre panelový prevodník tlaku pre ropu a plyn Rosemount 4600.

Podrobnejšie

MONEY VERZIA Prehľad noviniek vo verzii zavedených do Money od verzie Vážení zákazníci a obchodní p

MONEY VERZIA Prehľad noviniek vo verzii zavedených do Money od verzie Vážení zákazníci a obchodní p MONEY VERZIA 1.10.4.5715 Prehľad nviniek v verzii 1.10.4.5715 zavedených d Mney d verzie 1.10.1.5585 Vážení zákazníci a bchdní partneri, nvá verzia ERP Mney vám prináša mdul POS s pdpru ekasy. Umžní vytvriť

Podrobnejšie

JoH^OS/fo^ Zmluva č. 1/2011 o poskytnutí finančného príspevku na úhradu nákladov na sociálnu službu v zariadení pestúnskej starostlivosti podľa 100 od

JoH^OS/fo^ Zmluva č. 1/2011 o poskytnutí finančného príspevku na úhradu nákladov na sociálnu službu v zariadení pestúnskej starostlivosti podľa 100 od JH^OS/f^ Zmluva č. 1/2011 pskytnutí finančnéh príspevku na úhradu nákladv na sciálnu službu v zariadení pestúnskej starstlivsti pdľa 100 ds. 11 a 12 zákna NR SR č. 05/2005 Z.z. sciálnprávnej chrane detí

Podrobnejšie

Pentura Mini LED |

Pentura Mini LED | Lighting veľmi tenké lištové svietidlo je mimoriadne tenké lištové svietidlo, ktoré ponúka výhody energetickej úspornosti technológie, ako aj vynikajúci svetelný výkon jasné a rovnomerné svetlo s dobrým

Podrobnejšie

1

1 Žiadateľ: Prjekt: Slvenská technická univerzita v Bratislave Vedmstná fakulta pre hspdársku prax ITMS kód prjektu: 26110230113 Aktivita: 3.2 Zdpvedná za aktivitu: PhDr. Kvetslava Rešetvá, PhD. PROFILOVÁ

Podrobnejšie

Metoclopramide Art CHMP Opinion

Metoclopramide Art CHMP Opinion Prílha II Vedecké závery a dôvdnenie zrušenia/zmeny v pvleniach na uvedenie na trh 36 Vedecké závery Celkvý súhrn vedeckéh hdntenia liekv bsahujúcich iba metklpramid (pzri prílhu I) Základné infrmácie

Podrobnejšie

Beskrivning MV

Beskrivning MV Strana 1 / 7 U nožového posúvača Stafsjö typu sa jedná o výtokový posúvač ( otvoriť / zatvoriť ). Je vhodný pre problematické prevádzkové podmienky, kde sa nachádzajú veľké aj malé nečistoty, na rozvlákňovačoch,

Podrobnejšie

76101_HHK_05_Kap2_SK

76101_HHK_05_Kap2_SK Nové modulové prístroje značky Hager - viac bezpečnosti Nové modulové prístroje značky Hager pri inštalácií zabezpečia jednoduchú a bezpečnú montáž. Chránia ľudské životy, veci a vodiče pred rizikom poškodenia

Podrobnejšie

2599_SK.qxd

2599_SK.qxd Č je tát príručka Tát príručka bsahuje všetky infrmácie ptrebné na inštaláciu a prevádzku vášh nvéh televízra. Čítajte aj texty zbrazvané v spdnej časti brazvky. Ak vám tent návd na bsluhu nepskytne ptrebnú

Podrobnejšie

EFix TPS262 |

EFix TPS262 | Lighting EFix stropné TCS260/ závesné TPS260 pre "zelené" kancelárie Rad svietidiel EFix TL5 je cenovo prístupnou voľbou pre inovatívne osvetlenie, ktoré umožňuje dosiahnuť výrazné úspory elektrickej energie

Podrobnejšie

EcoStyle |

EcoStyle | Lighting dostupné a účinné osvetlenie Maloobchodní predajcovia dlho hľadali cenovo dostupné akcentačné LED osvetlenie, ktoré by v porovnaní s konvenčnými technológiami malo aj primeranú návratnosť investícií.

Podrobnejšie

Návod na inštaláciu DEVIreg 610 Elektronický termostat

Návod na inštaláciu DEVIreg 610 Elektronický termostat Návod na inštaláciu Elektronický termostat www.devi.com Obsah 1 Úvod................... 3 1.1 Technické špecifikácie...... 4 1.2 Bezpečnostné pokyny...... 5 2 Pokyny na montáž........... 6 3 Záruka..................

Podrobnejšie

key13_slo.qxd

key13_slo.qxd brugermanual käyttöppaita uživatelské příručky felhasználói útmutatók instrukcje bsługi pužívateľské príručka appleûíó Ó ÒÚ Ó ÔÓÎ ÁÓ ÚÂÎfl ÂÁ ÂÈÚ ÈÔ Ú ÛË kullanıcı elkitabı wearable digital audi player

Podrobnejšie

Služby Microsoft Enterprise Popis služieb Január 2019

Služby Microsoft Enterprise Popis služieb Január 2019 Služby Micrsft Enterprise Ppis služieb Január 2019 Obsah 1 Infrmácie tmt dkumente... 1 2 Prfesinálne služby splčnsti Micrsft... 1 2.1 Služby plánvania... 1 2.2 Služby implementácie... 1 2.3 Služby údržby...

Podrobnejšie

Snímek 1

Snímek 1 MML - TGI nárdný prieskum sptreby, médií a živtnéh štýlu Market & Media & Lifestyle - TGI Základné výsledky za 4. kvartál 2016 a 1. kvartál 2017 PRIESKUM TRHU, MÉDIÍ A VEREJNEJ MIENKY, VÝVOJ SOFTVÉROV

Podrobnejšie

Datasheet-nádrž metanolu_NM_

Datasheet-nádrž metanolu_NM_ GENERÁLNY PROJEKTANT CHEMPRO a.s. Vajanského nábrežie / 0 Bratislava Číslo pare: INVESTOR NAFTA, a.s. Votrubova 0 Bratislava Stupeň dokumentácie: REALIZAČNÝ PROJEKT Názov stavby: Zákazkové číslo: ZBERNÉ

Podrobnejšie

SL street-a viditeľný rozdiel

SL street-a viditeľný rozdiel SL street-a 3 000 slov led SL street-a 3 000 since 2003 custom made made in Slovakia warranty 5 years NICHIA LEDs high efficiency lm/w Použitie ulice a priechody pre chodcov parkoviská a parky priemyselné

Podrobnejšie

untitled

untitled Istič ETIMAT 6 45 Menovité napätie 230/400 Va.c., max. 60 Vd.c. Menovitý prúd 6 63 A Menovitá frekvencia 50/60 Hz 6 ka 68 85 30 42.5 Trieda selektivity 3 B alebo C Prierez spojovacieho vedenia 1 25 mm

Podrobnejšie

Welding slovaque qxd:Mise en page 1

Welding slovaque qxd:Mise en page 1 SuperGlaze 4043 : ER4043 : S Al 4043 (AlSi5) Plný drôt na zváranie AlSi zliatín Vynikajúce podávanie drôtu a veľmi dobré zváracie vlastnosti Pevný a stabilný oblúk Dodáva sa aj v 120 kg baleniach AccuPak,

Podrobnejšie

Úvod

Úvod Acta Mntanistica Slvaca Rčník 4 (1999), 1, 49-56 Kvalita pripjenej siete z hľadiska hmgenity bdv Juraj Sütti 1 Quality f the cnnected netwrks with a view t their pint hmgeneity Evaluatin f the lcal cnnected

Podrobnejšie

TrueLine, surface mounted |

TrueLine, surface mounted | Lighting TrueLine, vstavané skutočná svetelná línia: elegantné, energeticky účinné a v súlade s normami pre osvetlenie vnútorných pracovných miest Architekti potrebujú riešenie osvetlenia, ktoré zodpovedá

Podrobnejšie

Reklamačný poriadok 1. Úvodné ustanovenia 1.1. Spoločnosť, Designed for Fitness Slovakia s.r.o. so sídlom na adrese Ružinovská 3 Bratislava - mestská

Reklamačný poriadok 1. Úvodné ustanovenia 1.1. Spoločnosť, Designed for Fitness Slovakia s.r.o. so sídlom na adrese Ružinovská 3 Bratislava - mestská Reklamačný priadk 1. Úvdné ustanvenia 1.1. Splčnsť, Designed fr Fitness Slvakia s.r.. s sídlm na adrese Ružinvská 3 Bratislava - mestská časť Ružinv 821 02, zapísaná v bchdnm registri Okresnéh súdu Bratislava

Podrobnejšie

Data sheet

Data sheet Ilustračné foto Všeobecne Modulárny systém Možnosť zabudovania systému: - 1U rošt s 19 /21 montážnou sadou do racku - montážna sada pre DIN lištu - sada pre montáž na stenu DC/DC-TPU 120/48 - Centrálna

Podrobnejšie

SK-Alk_tech_2010_1

SK-Alk_tech_2010_1 Mntážny návd Mediterran Slvakia s.r.. V platnsti d 01. 01. 0 OBSAH 1. PRIVÍTANIE. strana. VÝVOJ PRODUKTOVEJ LÍNIE 3. strana 3. PRVKY STREŠNÝCH SYSTÉMOV. strana 3.1. Prvky prduktvej línii Rund. strana

Podrobnejšie

GENUS PREMIUM 1.1. Základné informácie Kondenzačný plynový kotol s prietokovým ohrevom TÚV. Základné výhody: Komfort Funkcia AUTO Funkcia KOMFORT Funk

GENUS PREMIUM 1.1. Základné informácie Kondenzačný plynový kotol s prietokovým ohrevom TÚV. Základné výhody: Komfort Funkcia AUTO Funkcia KOMFORT Funk GENUS PREMIUM 1.1. Základné informácie Kondenzačný plynový kotol s prietokovým ohrevom TÚV. Základné výhody: Komfort Funkcia AUTO Funkcia KOMFORT Funkcia automatického odvzdušnenia primárneho okruhu Tichá

Podrobnejšie

D01_01_001_E-Type04

D01_01_001_E-Type04 prehľad dodávok Prehľad zásuviek prevádzkových zberníc/konektorov pre ventilové terminály konektor zbernice ventilovýterminál typ 0 typ 10 1) typ 03 typ 02 typ ECP typ 50 strana FBA-1-KL-5POL / -89 FBA-1-SL-5POL

Podrobnejšie

_manual_sk

_manual_sk Návod na použitie SK INTELIGENTNÁ NABÍJAČKA IPC-7 4738890 - IPC-7 Ďakujeme Vám za prejavenú dôveru zakúpením výrobku značky FK technics. Tento návod Vás zoznámi s uvedeným výrobkom, jeho funkciami a správnou

Podrobnejšie

1. Zmluvné strany Zmluva o používaní služieb programu MerkuriS číslo.:..rh9!//1 uzatvorená v zmysle zákona č. 513/1991 Z.z. Obchodný zákonník a zákona

1. Zmluvné strany Zmluva o používaní služieb programu MerkuriS číslo.:..rh9!//1 uzatvorená v zmysle zákona č. 513/1991 Z.z. Obchodný zákonník a zákona 1. Zmluvné strany Zmluva pužívaní služieb prgramu MerkuriS čísl.:..rh9!//1 uzatvrená v zmysle zákna č. 513/1991 Z.z. Obchdný záknník a zákna 185/2015 Z.z. Autrský zákn v znení neskrších predpisv Pskytvateľ:

Podrobnejšie

Microsoft Word _VŠM_Privacy Policy_web.docx

Microsoft Word _VŠM_Privacy Policy_web.docx ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV VYSOKOU ŠKOLOU MANAŽMENTU Vyská škla manažmentu v Trenčíne, s sídlm Bezručva 64, 911 01 Trenčín, IČO: 36 120 901 (ďalej len VŠM ), pristupuje k chrane sbných údajv veľmi

Podrobnejšie

C Valcové poistkové vložky PCF Poistkové odpínače pre valcové poistkové vložky EFD Poistkové odpínače pre valcové poistkové vložky Technické údaje 38

C Valcové poistkové vložky PCF Poistkové odpínače pre valcové poistkové vložky EFD Poistkové odpínače pre valcové poistkové vložky Technické údaje 38 Valcové poistkové vložky PF Poistkové odpínače pre valcové poistkové vložky EFD Poistkové odpínače pre valcové poistkové vložky Technické údaje 38 0 5 Poistkové vložky, poistkové odpínače Energia pod kontrolou

Podrobnejšie

SmartBalance, suspended |

SmartBalance, suspended | Lighting SmartBalance kombinácia výkonu a módneho dizajnu Hoci je výkon funkčného osvetlenia v mnohých prípadoch kľúčový, zákazníci chcú tiež používať svietidlá, ktoré sú atraktívne a nenápadné. Najmä

Podrobnejšie

Abbého refraktometer Návod na obsluhu Zastúpenie pre ČR (Čechy): CHROMSERVIS s.r.o. Jakobiho Praha 10-Petrovice Tel : 02/ Fax: 0

Abbého refraktometer Návod na obsluhu Zastúpenie pre ČR (Čechy): CHROMSERVIS s.r.o. Jakobiho Praha 10-Petrovice Tel : 02/ Fax: 0 Abbéh refraktmeter Návd na bsluhu Zastúpenie pre ČR (Čechy): CHROMSERVIS s.r.. Jakbih 327 109 00 Praha 10-Petrvice Tel : 02/ 74 021 219 Fax: 02/ 74 021 220 E-mail: praha@chrmservis.cz www.chrmservis.eu

Podrobnejšie

Microsoft Word - TSSK - VP úprava zverejnené

Microsoft Word - TSSK - VP úprava zverejnené Všebecné pdmienky elektrnickéh tipvania v splčnsti TIPSPORT SK, a.s. TIPSPORT SK, a.s. J. Kalinčiaka 14, 010 01 Žilina Obsah Zznam pužitých skratiek... 2 ÚVODNÉ USTANOVENIA... 3 DOJEDNANIE RÁMCOVEJ ZMLUVY

Podrobnejšie

_RevBD_slk.fm

_RevBD_slk.fm 00825-0227-4774, Rev. CA Prevodník tlaku Rosemount 3051 a prietokomery radu Rosemount 3051CF s protokolom FOUNDATION Fieldbus Pred inštaláciou prevodníka sa uistite, či je v hostiteľských systémoch načítaný

Podrobnejšie

Modem a lokálna sieť LAN Používateľská príručka

Modem a lokálna sieť LAN Používateľská príručka Modem a lokálna sieť LAN Používateľská príručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informácie obsiahnuté v tomto dokumente sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Jediné

Podrobnejšie

D0 Poistkové vložky D0 Poistkové spodky Príslušenstvo pre poistky Poistkové odpínače Technické údaje Nízkonapäťové poistky D0 Energia p

D0 Poistkové vložky D0 Poistkové spodky Príslušenstvo pre poistky Poistkové odpínače Technické údaje Nízkonapäťové poistky D0 Energia p Poistkové vložky Poistkové spodky Príslušenstvo pre poistky Poistkové odpínače 5 7 8 3 Nízkonapäťové poistky Energia pod kontrolou technické údaje na strane 3 Poistkové vložky Poistkové vložky Poistkové

Podrobnejšie

PYROMETER AX-6520 Návod na obsluhu

PYROMETER AX-6520 Návod na obsluhu PYROMETER AX-6520 Návod na obsluhu OBSAH 1. Bezpečnostné informácie...3 2. Poznámky...3 3. Popis súčastí merača...3 4. Popis displeja LCD...4 5. Spôsob merania...4 6. Obsluha pyrometra...4 7. Pomer D:S...5

Podrobnejšie

KONTRAKT

KONTRAKT Slvenská zdravtnícka univerzita v Bratislave Limbvá 12, 833 03 Bratislava K O N T R A K T uzatvrený medzi Ministerstvm zdravtníctva Slvenskej republiky vedený pd č. 1 /2018 a Slvensku zdravtnícku univerzitu

Podrobnejšie

SK Prípravné práce na montáž Elektrické pripojenie Tepelné čerpadlo Wolf BWL-1S(B) 05,07,10,14,16 Wolf Slovenská republika s.r.o., Galvaniho 7,

SK Prípravné práce na montáž Elektrické pripojenie Tepelné čerpadlo Wolf BWL-1S(B) 05,07,10,14,16 Wolf Slovenská republika s.r.o., Galvaniho 7, SK Prípravné práce na montáž Elektrické pripojenie Tepelné čerpadlo Wolf BWL-1S(B) 0,07,10,14,16 Wolf Slovenská republika s.r.o., Galvaniho 7, 81 04 Bratislava, tel. +41 480 080, info@wolfsr.sk, www.wolfsr.sk

Podrobnejšie

FlowStar Large |

FlowStar Large | Lighting FlowStar tunelové LED osvetlenie vstupu a bodové osvetlenie interiéru tunelov Prevádzkovatelia tunelov hľadajú LED riešenie vstupu a vnútorných priestorov, ktoré je výhodné z hľadiska ceny, bezpečnosti

Podrobnejšie

Údajový list Vyvažovacie guľové ventily JIP BaBV (PN25) Popis BaBV WW BaBV FF Vyvažovacie guľové ventily Danfoss BaBV boli špecificky vyvinuté pre apl

Údajový list Vyvažovacie guľové ventily JIP BaBV (PN25) Popis BaBV WW BaBV FF Vyvažovacie guľové ventily Danfoss BaBV boli špecificky vyvinuté pre apl Vyvažovacie guľové ventily JIP BaBV (PN25) Popis BaBV WW BaBV FF Vyvažovacie guľové ventily Danfoss BaBV boli špecificky vyvinuté pre aplikácie centrálneho zásobovania teplom. Táto špecifikácia zahŕňa

Podrobnejšie

Vačkové spínače Vačkové spínače ETISWITCH Tepelný prúd A Vačkové spínače rady CS sú určené pre viacnásobné spínanie v hlavných i pomocných obvo

Vačkové spínače Vačkové spínače ETISWITCH Tepelný prúd A Vačkové spínače rady CS sú určené pre viacnásobné spínanie v hlavných i pomocných obvo Vačkové spínače Vačkové spínače - A Vačkové spínače rady CS sú určené pre viacnásobné spínanie v hlavných i pomocných obvodoch: ako motorové spínače sú určené pre priame on line zapínanie a vypínanie jednofázových

Podrobnejšie

Bureau Veritas Consumer Products Services UK Ltd SPRÁVA Z TESTOVANIA REF. Č. SPRÁVY: ALC K : : 0414NM1 VZORKA ZÍSKANÁ: SPRÁVA VYDA

Bureau Veritas Consumer Products Services UK Ltd SPRÁVA Z TESTOVANIA REF. Č. SPRÁVY: ALC K : : 0414NM1 VZORKA ZÍSKANÁ: SPRÁVA VYDA SPRÁVA Z TESTOVANIA REF. Č. SPRÁVY: ALC K : 158600 : 0414NM1 VZORKA ZÍSKANÁ: 24. 04. 2014 SPRÁVA VYDANÁ: 25. 05. 2014 OPIS VZORKY: ŽIADATEĽ: Annie Sloan Vosk Horizon Products Ltd Unit 6 Churchill Industrial

Podrobnejšie

Sanosil S010 Fungicídny prípravok

Sanosil S010 Fungicídny prípravok Sansil S010 Fungicídny prípravk 1. Č sú plesne? Plesne sú vláknité huby, ktré prdukujú spóry - drbné, veľmi ľahké, vľným km neviditeľné rzmnžvacie čiastčky, ktré sú uvľňvané d vzdušia a kntaminujú ďalšie

Podrobnejšie

Časť II. Obchodné podmienky pre osoby, ktoré nie sú spotrebiteľmi 1. Všeobecné ustanovenia 1.1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej aj ako Obcho

Časť II. Obchodné podmienky pre osoby, ktoré nie sú spotrebiteľmi 1. Všeobecné ustanovenia 1.1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej aj ako Obcho Časť II. Obchdné pdmienky pre sby, ktré nie sú sptrebiteľmi 1. Všebecné ustanvenia 1.1. Tiet všebecné bchdné pdmienky (ďalej aj ak Obchdné pdmienky ) upravujú práva a pvinnsti zmluvných strán vyplývajúce

Podrobnejšie

Počet strán: 2 CERTIFIKÁT TYPU MERADLA č. 025/1/144/19 zo dňa Slovenský metrologický ústav v súlade s ustanovením 6 ods. 2 písm. k) zákona

Počet strán: 2 CERTIFIKÁT TYPU MERADLA č. 025/1/144/19 zo dňa Slovenský metrologický ústav v súlade s ustanovením 6 ods. 2 písm. k) zákona Počet strán: 2 CERTIFIKÁT TYPU MERADLA č. 025/1/144/19 zo dňa 1. 3. 2019 Slovenský metrologický ústav v súlade s ustanovením 6 ods. 2 písm. k) zákona č. 157/2018 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení

Podrobnejšie

PH-Regulácia - EZ PH! Obsah balenia! A) "EZ PH" regulácia B) sacie potrubie PVC Cristal Ø 4x6 (4 m) C) výtlačné potrubie PE Ø 4x6 (5 m) D) montážna sa

PH-Regulácia - EZ PH! Obsah balenia! A) EZ PH regulácia B) sacie potrubie PVC Cristal Ø 4x6 (4 m) C) výtlačné potrubie PE Ø 4x6 (5 m) D) montážna sa PH-Regulácia - EZ PH! Obsah balenia! A) "EZ PH" regulácia B) sacie potrubie PVC Cristal Ø 4x6 (4 m) C) výtlačné potrubie PE Ø 4x6 (5 m) D) montážna sada E) dnový filter (PVC) F) vstrekovací ventil (3/8

Podrobnejšie

TD2340-1_UG_SLO.pdf

TD2340-1_UG_SLO.pdf TD2340 LCD displej Návod na obsluhu Model No. VS15023 Informácie týkajúce sa TCO Congratulations! This display is designed for both you and the planet! label. This ensures that your display is designed,

Podrobnejšie

TD2220-1_UG_SLO.pdf

TD2220-1_UG_SLO.pdf TD2220 LCD displej Návod na obsluhu Model No. VS14833 Informácie týkajúce sa TCO Congratulations! This display is designed for both you and the planet! label. This ensures that your display is designed,

Podrobnejšie

Návod na obsluhu AX-7020

Návod na obsluhu AX-7020 Návod na obsluhu AX-7020 1. Všeobecný opis Jedná sa o analógový multimeter s vysokou presnosťou. Bezpečnosť práce sa výrazne zvýšila. Merací prístroj spĺňa požiadavky štandardu KAT III 600 V. Ponúka 21

Podrobnejšie

Vačkové spínače Vačkové spínače ETISWITCH Tepelný prúd A Vačkové spínače rady CS sú určené pre viacnásobné spínanie v hlavných i pomocných obvo

Vačkové spínače Vačkové spínače ETISWITCH Tepelný prúd A Vačkové spínače rady CS sú určené pre viacnásobné spínanie v hlavných i pomocných obvo - A rady CS sú určené pre viacnásobné spínanie v hlavných i pomocných obvodoch: ako motorové spínače sú určené pre priame on line zapínanie a vypínanie jednofázových a trojfázových motorov. Taktiež sú

Podrobnejšie

< Selenium > | < Philips >

< Selenium > | < Philips > Lighting nadčasový dizajn SGP340 je efektívne, ergonomické uličné svietidlo. Jeho jednoduchý, oblý tvar minimalizuje vizuálny vplyv na okolie počas dňa, čím sa ľahko integruje do akéhokoľvek prostredia.

Podrobnejšie

Regulované napájacie zdroje DC AX-3005DBL jednokanálový AX-3005DBL 3-trojkanálový

Regulované napájacie zdroje DC AX-3005DBL jednokanálový AX-3005DBL 3-trojkanálový Regulované napájacie zdroje DC AX-3005DBL jednokanálový AX-3005DBL 3-trojkanálový Návod na obsluhu Kapitola 1. Inštalácia a odporúčania týkajúce sa používania Počas inštalácie napájacieho zdroja bezpodmienečne

Podrobnejšie

Počet strán: 2 CERTIFIKÁT TYPU MERADLA č. 127/1/221/18 zo dňa 8. februára 2018 Slovenský metrologický ústav v súlade s ustanovením 30 písm. b) a 32 od

Počet strán: 2 CERTIFIKÁT TYPU MERADLA č. 127/1/221/18 zo dňa 8. februára 2018 Slovenský metrologický ústav v súlade s ustanovením 30 písm. b) a 32 od Počet strán: 2 CERTIFIKÁT TYPU MERADLA č. 127/1/221/18 zo dňa 8. februára 2018 Slovenský metrologický ústav v súlade s ustanovením 30 písm. b) a 32 ods. 2 písm. e) zákona č.142/2000 Z. z. o metrológii

Podrobnejšie

Vyhlásenie o zhode s EÚ My, výrobca, Emerson Process Management Fisher Controls International LLC 205 South Center Street Marshalltown, Iowa USA

Vyhlásenie o zhode s EÚ My, výrobca, Emerson Process Management Fisher Controls International LLC 205 South Center Street Marshalltown, Iowa USA Vyhlásenie o zhode s EÚ My, výrobca, Emerson Process Management Fisher Controls International LLC 205 South Center Street Marshalltown, Iowa 50158 USA vyhlasujeme na našu výlučnú zodpovednosť, že nasledujúce

Podrobnejšie

Údajový list Pohony pre 3-polohovú reguláciu AMV 655 bez havarijnej funkcie AMV 658 SU, AMV 658 SD s havarijnou funkciou (pružina nahor/nadol) Popis P

Údajový list Pohony pre 3-polohovú reguláciu AMV 655 bez havarijnej funkcie AMV 658 SU, AMV 658 SD s havarijnou funkciou (pružina nahor/nadol) Popis P Údajový list Pohony pre -polohovú reguláciu bez havarijnej funkcie SU, SD s havarijnou funkciou (pružina nahor/nadol) Popis Pohony je možné použiť bez adaptéra v spojení s: - typmi ventilov VFM, VFS (DN

Podrobnejšie

NÁVOD NA PRÁCU S DATABÁZOU ŠTUDIJNÝCH ODBOROV/PROGRAMOV NA WWW

NÁVOD NA PRÁCU S DATABÁZOU ŠTUDIJNÝCH ODBOROV/PROGRAMOV NA WWW NÁVOD AKO PRACOVAŤ S DATABÁZOU ŠTUDIJNÝCH ODBOROV/PROGRAMOV NA WWW. SK.GAUDEAMUS.CZ 1. PRIHLÁSENIE DO DATABÁZE A PRIHLASOVACIE ÚDAJE Prihlasvacie údaje d nás získate p bjednaní sa na veľtrh Gaudeamus.

Podrobnejšie

Elektronický ukazovateľ polohy s batériou Návod na použitie

Elektronický ukazovateľ polohy s batériou Návod na použitie Elektronický ukazovateľ polohy s batériou Návod na použitie Mechanické a elektronické vlastnosti Napájanie Životnosť batérie Display Lithium battery CR2450 3.0 V 5 rokov 5-číslicové LCD s 8mm vysokým špeciálnym

Podrobnejšie

< UrbanStar > | < Philips >

< UrbanStar > | < Philips > Lighting kombinácia inovatívneho dizajnu a účinnosti LED technológie V obytných zónach možno známe svietidlá kužeľovitého tvaru osadené žiarivkami PL-L alebo ortuťovými výbojkami HPL vymeniť za svietidlá

Podrobnejšie

VTO1210C-X Užívateľský manuál Užívateľský manuál VTO1210 C-X

VTO1210C-X Užívateľský manuál Užívateľský manuál VTO1210 C-X Užívateľský manuál VTO1210 C-X Funkcie zariadenia VTO 1210 C-X je vonkajší dverový IP vrátnik v kovovom anti vandal vyhotovení disponuje 1,3Mpix kamerou, prísvitom, LCD displejom, klávesnicou a RFID prístupovou

Podrobnejšie

PRÍLOHA PODMIENKY ALEBO OBMEDZENIA S OHĽADOM NA BEZPEČNÉ A ÚČINNÉ POUŽITIE LIEKU NA REALIZÁCIU ČLENSKÝMI ŠTÁTMI 1

PRÍLOHA PODMIENKY ALEBO OBMEDZENIA S OHĽADOM NA BEZPEČNÉ A ÚČINNÉ POUŽITIE LIEKU NA REALIZÁCIU ČLENSKÝMI ŠTÁTMI 1 PRÍLOHA PODMIENKY ALEBO OBMEDZENIA S OHĽADOM NA BEZPEČNÉ A ÚČINNÉ POUŽITIE LIEKU NA REALIZÁCIU ČLENSKÝMI ŠTÁTMI 1 Členské štáty musia zabezpečiť realizáciu všetkých nižšie uvedených pdmienk aleb bmedzení

Podrobnejšie

Beskrivning MV

Beskrivning MV Strana 1 / 7 Stafsjö je uzatvárací posúvač, ktorý bol skonštruovaný pre nízkotlakové systémy zásobovacej vody a odpadových kanálov, ako aj pre ďalšie možnosti náhrad pri manipulácii s kalom, sypkých hmôt

Podrobnejšie

DASS s.r.o., Robotnícka 1E/7030, Martin systémy GRACO pre nanášanie náterov striekaním a dopravu tekutých materiálov Tel/Fax : +421-(0)

DASS s.r.o., Robotnícka 1E/7030, Martin systémy GRACO pre nanášanie náterov striekaním a dopravu tekutých materiálov Tel/Fax : +421-(0) Husky 205 Plastic pneumatické dvojmembránové čerpadlá 1/4 Husky 205 je najmenšia dvojmembránové čerpadlo v ponuke spoločnosti GRACO. Je navrhnuté na čerpanie najrôznejších materiálov (rozpúšťadlá, kyseliny,

Podrobnejšie

GREY POWER AWZ 200 v.2.4 AWZ 13,8V/2A/7Ah/L Zálohovaný lineárny zdroj. SK** Vydanie: 7 zo dňa Nahrádza vydanie:

GREY POWER AWZ 200 v.2.4 AWZ 13,8V/2A/7Ah/L Zálohovaný lineárny zdroj. SK** Vydanie: 7 zo dňa Nahrádza vydanie: GREY POWER AWZ 200 v.2.4 AWZ 13,8V/2A/7Ah/L Zálohovaný lineárny zdroj. SK** Vydanie: 7 zo dňa 15.05.2014 Nahrádza vydanie: --------------- Vlastnosti zdroja: neprerušované napájanie 13,8VDC/2A miesto na

Podrobnejšie

Návod na obsluhu Ultrazvukový reflexný spínač bez IO- Link SK UGT20x UGT21x UGT50x UGT52x / / 2019

Návod na obsluhu Ultrazvukový reflexný spínač bez IO- Link SK UGT20x UGT21x UGT50x UGT52x / / 2019 Návod na obsluhu Ultrazvukový reflexný spínač bez IO- ink UGTx UGTx UGT5x UGT5x 8775 / / 9 Bezpečnostné upozornenia Tento dokument si pred uvedením prístroja do prevádzky prečítajte a počas používania

Podrobnejšie

Micenas gen2 LED |

Micenas gen2 LED | Lighting moderná interpretácia historickej uličného svietidla, kombinuje modernú estetiku a klasickú inšpiráciu, má elegantný vzhľad ako v modernom, tak aj tradičnom mestskom prostredí. Vďaka LED modulu

Podrobnejšie

Počet strán: 2 CERTIFIKÁT TYPU MERADLA č. 128/1/221/18 zo dňa 25. júna 2018 Slovenský metrologický ústav v súlade s ustanovením 30 písm. b) a 32 ods.

Počet strán: 2 CERTIFIKÁT TYPU MERADLA č. 128/1/221/18 zo dňa 25. júna 2018 Slovenský metrologický ústav v súlade s ustanovením 30 písm. b) a 32 ods. Počet strán: 2 CERTIFIKÁT TYPU MERADLA č. 128/1/221/18 zo dňa 25. júna 2018 Slovenský metrologický ústav v súlade s ustanovením 30 písm. b) a 32 ods. 2 písm. e) zákona č.142/2000 Z. z. o metrológii a o

Podrobnejšie

AMV 655/658 SU / 658 SD / 659 SD

AMV 655/658 SU / 658 SD / 659 SD Údajový list Pohony pre -polohovú reguláciu bez havarijnej funkcie SU, SD s havarijnou funkciou (pružina nahor/nadol) Popis Pohony je možné použiť bez adaptéra v spojení s: - typmi ventilov VFM, VFS (DN

Podrobnejšie

Verejná súťaž

Verejná súťaž Súťažné pdklady Názv bchdnej verejnej súťaže (ďalej len súťaž ): Nákup sbných pčítačv a ntebkv (ďalej PC2014 ) Aktualizácia: 02.04.2014 PC2014 - Súťažné pdmienky Strana 1 z 14 OBSAH A. POKYNY PRE NAVRHOVATEĽOV

Podrobnejšie

Firmenmappe_sky_Einz#2049CD

Firmenmappe_sky_Einz#2049CD Mimoriadne náro né úlohy sú našou silnou stránkou Edelstahl Rosswag najvä šia prevádzka pre vo né kovanie v južnom Nemecku vyrába kvalitné produkty sp ajúce najvyššie požiadavky Vedúci pracovníci Pfinztaler

Podrobnejšie

Počet strán: 2 CERTIFIKÁT TYPU MERADLA č. 135/1/221/19 zo dňa Slovenský metrologický ústav v súlade s ustanovením 6 ods. 2 písm. k) zákona

Počet strán: 2 CERTIFIKÁT TYPU MERADLA č. 135/1/221/19 zo dňa Slovenský metrologický ústav v súlade s ustanovením 6 ods. 2 písm. k) zákona Počet strán: 2 CERTIFIKÁT TYPU MERADLA č. 135/1/221/19 zo dňa 04.04.2019 Slovenský metrologický ústav v súlade s ustanovením 6 ods. 2 písm. k) zákona č. 157/2018 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení

Podrobnejšie

Rozsah spôsobilosti skúšobného laboratória

Rozsah spôsobilosti skúšobného laboratória Rozsah akreditácie 1/5 Názov akreditovaného subjektu: Metrologia Holding s. r. o. Tomanova 35, 831 07 Metrologické laboratórium "Metrologia" Tomanova 35, 831 07 Levski G, bl. 44A, 1836 Sofia, Bulgaria

Podrobnejšie

UV lampy SK

UV lampy SK UV Lampy Ponúkame vysoko výkonné UV lampy pre NDT kontrolu. Všetky lampy pracujú s UV žiarením s vlnovou dĺžkou 365 nm. UF 365 handy UV lampa UF 365 handy je pre potreby NDT ideálna. Je precízne spracovaná,

Podrobnejšie

Hydraulické válce ISO 6020/2 série HT

Hydraulické válce ISO 6020/2 série HT TEHNIKÉ HARAKTERISTIKY Norma ISO 20/2 Typ konštrukcie Nominálny tlak Skúšobný tlak Teplota okolia Teplota oleja Olej Priemer valca (mm) Piemer piestnice (mm) Maximálna rýchlost (m/s) standardne tesnenia

Podrobnejšie

Rýchly štart pre Powerline extra zásuvka

Rýchly štart pre Powerline extra zásuvka Rýchly štart Powerline 1200 Model PL1200 Obsah balenia V niektorých oblastiach je s produktom dodávaný disk Resource CD. 2 Začíname Adaptéry Powerline sú alternatívnym spôsobom rozšírenia vašej siete pri

Podrobnejšie

Datasheet

Datasheet Bezdrôtový 300N exteriérový PoE prístupový bod 300 Mb/s, MIMO, podpora PoE, IP67, Bridge, Repeater, Viacnásobné SSID a VLAN Part No.: 524711 Bezdrôtové pripojenie k sieti s trojnásobnou rýchlosťou a päťnásobnou

Podrobnejšie

Premeňte slnečné svetlo na LED osvetlenie

Premeňte slnečné svetlo na LED osvetlenie PHILIPS mygarden Nástenné svietidlo Dusk antracitová LED Premeňte slnečné svetlo na LED osvetlenie Zachyťte energiu slnka nástenným svietidlom Philips mygarden Dusk. Vysokokapacitný solárny panel a úsporné

Podrobnejšie

msipapersource62-teslar

msipapersource62-teslar Ak mnitrvať sftvérvý prjekt BC. JAROSLAV TEŠLÁR Slvenská technická univerzita Fakulta infrmatiky a infrmačných technlógií Ilkvičva 3, 842 16 Bratislava jarslav.teslar@gmail.cm Abstrakt. Na priemerných

Podrobnejšie

qryDATENBLATT_77_EFEN_GR

qryDATENBLATT_77_EFEN_GR Ordernumber: Popis: Description: Primárny prúd: Primary rated current: Sekundárny prúd: Secondary rated current: Výkon: Rated output in VA: Trieda presnosti: Class: Menovitá frekvencia: Rated Frequency:

Podrobnejšie

F&F Filipowski sp.j. ul. Konstantynowska 79/ Pabianice tel./fax , CRT-04 DIGITÁLNY REGULÁTO

F&F Filipowski sp.j. ul. Konstantynowska 79/ Pabianice tel./fax , CRT-04 DIGITÁLNY REGULÁTO F&F Filipowski sp.j. ul. Konstantynowska 79/81 95-200 Pabianice tel./fax +42 215 23 83, +42 227 09 71 e-mail: fif@fif.com.pl CRT-04 DIGITÁLNY REGULÁTOR TEPLOTY Na výrobky firmy F&F sa vzťahuje záruka 24

Podrobnejšie

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY I. VYSVETLENIE ZÁKLADNÝCH POJMOV Verzia: v02 ; V platnosti od: 09. júnia 2018 Služba WebEye Poskytovateľ sprostredkuje pr

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY I. VYSVETLENIE ZÁKLADNÝCH POJMOV Verzia: v02 ; V platnosti od: 09. júnia 2018 Služba WebEye Poskytovateľ sprostredkuje pr VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY I. VYSVETLENIE ZÁKLADNÝCH POJMOV Verzia: v02 ; V platnsti d: 09. júnia 2018 Služba WebEye Pskytvateľ sprstredkuje predplatiteľvi službu WebEye tým, že cez internetvé sieťvé

Podrobnejšie

PSBSH 2012B v.1.2 PSBSH 13,8V/2A/7Ah/HERMETIC Zálohovaný pulzný zdroj. SK* Vydanie: 7 zo dňa Nahrádza vydanie: 6 zo dňa

PSBSH 2012B v.1.2 PSBSH 13,8V/2A/7Ah/HERMETIC Zálohovaný pulzný zdroj. SK* Vydanie: 7 zo dňa Nahrádza vydanie: 6 zo dňa PSBSH 2012B v.1.2 PSBSH 13,8V/2A/7Ah/HERMETIC Zálohovaný pulzný zdroj. SK* Vydanie: 7 zo dňa 02.11.2017 Nahrádza vydanie: 6 zo dňa 08.06.2017 Vlastnosti zdroja: neprerušované napájanie DC 13,8V/2A miesto

Podrobnejšie

Resolution

Resolution Nastavenie rozlíšenia obrazovky Kvôli podstate technológie displeja z tekutých kryštálov (LCD) je rozlíšenie obrazu vždy pevne stanovené. Najlepší výkon zobrazenia dosiahnete nastavením rozlíšenia obrazovky

Podrobnejšie

F 1x

F 1x t ± 0,000 = INVESTR : EUvBA HL.IN2.PR0JEKTU : ING.ARCH. MIKLUš RASTISLAV STUPEŇ : REALIZAČNÝ PRJEKT AUTR : ING.ARCH. MIKLUŠ RASTISLAV ZDP. PRJEKTANT : ING.ARCH. MIKLUŠ RASTISLAV Č A S Í : PRJEKTANT : ING.ARCH.

Podrobnejšie

SLOVENSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE Fakulta informatiky a informačných technológií STU Ústav počítačových systémov a sietí ZADANIE SEMESTRÁLNE

SLOVENSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE Fakulta informatiky a informačných technológií STU Ústav počítačových systémov a sietí ZADANIE SEMESTRÁLNE Riešitelia: Bc. Michal Behúň Názov projektu: Napájací zdroj ovládaný cez sériové rozhranie počítača Navrhnite a zrealizujte zdroj napätia od 0 do 10 V ovládaný cez sériové rozhranie počítača na báze mikropočítača

Podrobnejšie

MSC1512 v.1.1 MSC 12V/1,5A-24V/1A/M Modul zdroja pre CCTV. SK* Vydanie: 4 zo dňa Nahrádza vydanie: 3 zo dňa

MSC1512 v.1.1 MSC 12V/1,5A-24V/1A/M Modul zdroja pre CCTV. SK* Vydanie: 4 zo dňa Nahrádza vydanie: 3 zo dňa v.1.1 MSC 12V/1,5A-24V/1A/M Modul zdroja pre CCTV. SK* Vydanie: 4 zo dňa 30.11.2018 Nahrádza vydanie: 3 zo dňa 16.09.2013 Vlastnosti modulu zdroja: výstupné napätie 12VDC/1,5A alebo 24V DC/1A, prepínané

Podrobnejšie

RIMI-NABDA, s.r.o. Zabezpečovací systém SecoLink RIMI NABDA, spol. s r.o. ul. Z. Kodálya 1421/ Sládkovičovo IČO: , DIČ:SK O

RIMI-NABDA, s.r.o. Zabezpečovací systém SecoLink RIMI NABDA, spol. s r.o. ul. Z. Kodálya 1421/ Sládkovičovo IČO: , DIČ:SK O RIMI-NABDA, s.r.o. Zabezpečovací systém SecoLink RIMI NABDA, spol. s r.o. ul. Z. Kodálya 1421/21 925 21 Sládkovičovo IČO: 36242039, DIČ:SK2020191822 OR Okresný súd TRNAVA, Odd. Sro, vložka číslo:12596/t

Podrobnejšie

EÚ VYHLÁSENIE O ZHODE: /2 6. Júla 2018 EÚ VYHLÁSENIE O ZHODE: Spoločnosť Nordic Aluminum vyhlasuje, že výrobok osvetľovacích systémov a prís

EÚ VYHLÁSENIE O ZHODE: /2 6. Júla 2018 EÚ VYHLÁSENIE O ZHODE: Spoločnosť Nordic Aluminum vyhlasuje, že výrobok osvetľovacích systémov a prís EÚ VYHLÁSENIE O ZHODE: 20180706 1/2 6. Júla 2018 EÚ VYHLÁSENIE O ZHODE: Spoločnosť Nordic Aluminum vyhlasuje, že výrobok osvetľovacích systémov a príslušné adaptéry boli navrhnuté a vyrobené v súlade s

Podrobnejšie

Microsoft Word - ASB-12150U_ASB-15180U_SK

Microsoft Word - ASB-12150U_ASB-15180U_SK ASB-12150U, ASB-15180U BI-AMP AKTÍVNA REPROSÚSTAVA S USB/SD/MP3 PREHRÁVAČOM NÁVOD NA POUŽITIE POPIS - Bi-amp aktívna reprosústava s mimoriadne odolnou polypropylénovou ozvučnicou. - USB/SD/MP3 prehrávač

Podrobnejšie