Univerzálny programovateľný prevodník Typ UP 2 Technické podmienky, montáž a pripojenie

Veľkosť: px
Začať zobrazovať zo stránky:

Download "Univerzálny programovateľný prevodník Typ UP 2 Technické podmienky, montáž a pripojenie"

Prepis

1 Univerzálny programovateľný prevodník Typ UP 2 Technické podmienky, montáž a pripojenie

2 Tieto technické podmienky platia pre univerzálne programovateľné prevodníky typu UP-2. Stanovujú technické parametre, spôsob montáže, používanie, objednávanie, overovanie a obsahujú ďalšie základné informácie. 1. Názvoslovie 1.1 Univerzálny programovateľný prevodník UP-2 Univerzálny programovateľný prevodník UP-2 je určený na sofistikovaný prevod signálu z externého prevodníka s prúdovým, prípadne napäťovým výstupom, odporového vysielača, termočlánku, alebo teplotného senzora (Pt100, Ni1000 a pod) na unifikovaný analógový výstup, alebo na sériovú linku RS-485, prípadne RS-232. Rovnako je ho možné využiť aj na prevod signálu zo sériovej linky na analógový výstup. 2. Všeobecne 2.1 Použitie a princíp činnosti UP-2 Programovateľné prevodníky UP-2 umožňujú cieľavedomé spracovanie nameraných hodnôt fyzikálnych veličín z externého prúdového, prípadne napäťového prevodníka, odporového vysielača, termočlánku, alebo teplotného senzora (Pt100,Ni1000 a pod). Vstupný signál je spracovaný mikroprocesorom s 24 bitovým AD prevodníkom. Po požadovanom upravení je následne privedený na patričný analógový, alebo komunikačný výstup. Pomocou unifikovaného analógového výstupného signálu alebo sériovej linky RS-485 prípadne RS-232, je možné prepojiť prevodník s nadriadeným systémom, vtedy je možné prevodník použiť aj na prevod zo sériovej linky na analógový výstup. Komunikačný protokol môže byť MODBUS, OPTO22, HART alebo MERET. 2.2 Vyhotovenie UP-2 Programovateľné prevodníky sú umiestnené v plastovej krabičke, ktorú je možné nainštalovať na DIN lištu. Vstupné, výstupné a napájacie body sú vyvedené na svorky. Elektronické obvody sú umiestnené na doske plošného spoja. Konfiguračný konektor je prístupný po odobratí hornej krytky plastovej krabičky. Konfigurácia všetkých vstupno-výstupných parametrov prevodníka je možná pomocou programového vybavenia pre PC cez špeciálny komunikačný kábel voliteľné príslušenstvo, alebo po dohode s výrobcom, aj pomocou sériovej linky. 3. Technické parametre UP Analógový vstup 1 galvanicky neoddelený prúdový 0/4 ma až 20 ma napäťový 0 V až 2V...10V napäťový diferenčný 0 V až 10 mv mv odporový max 6000 Ω trojvodičové pripojenie Ω dvojvodičové pripojenie teplotný senzor Pt100, 500, 1000, Ni1000 a pod. termočlánky J, K, E, T, S, R, B, N - 2 -

3 3.2 Vstupný zaťažovací odpor prúdový vstup napäťový vstup max. 50 Ω min. 1 MΩ 3.3 Analógový výstup galvanicky neoddelený, odolný voči skratu prúdový dvojvodičový 4 ma až 20 ma trojvodičový 0/4 ma až 20 ma napäťový trojvodičový 0/1 V až 5 V 0 V až 10 V 3.4 Sériová linka galvanicky oddelená RS-485/RS-232/9600 Bd komunikačný protokol MODBUS. OPTO22, HART, MERET 3.5 Nelinearita menej ako 0,01 % 3.6 Presnosť lepšia ako 0,05 % pre R 0,1 % z rozsahu 3.7 Doplnková chyba vplyvom teploty menšia ako 0,05 % z rozsahu/10 C 3.8 Dlhodobá stabilita lepšia ako 0,1 % z rozsahu/2 roky 3.9 Teplota okolia UP-2-40 C až + 70 C 3.10 Napájanie menovité napätie rozsah napájacích napätí odoberaný prúd 24 V/DC 8 V až 36 V/DC menej ako 0,05 A 3.11 Krytie pred zabudovaním do rozvádzača IP 30 IEC Rozmery prevodníku (VxŠxH) 90x16,6x54 mm 3.13 Hmotnosť 0,1 kg 3.14 Prostredie základné 3.15 Druh prevádzky trvalý 4. Značenie 4.1 Údaje na typovom štítku Označenie výrobcu a pôvodu výrobku Typové označenie Menovité napájacie napätie Vlastná spotreba Výstupný signál Výrobné číslo - 3 -

4 5. Objednávanie 5.1 Objednávka by mala obsahovať tieto údaje Číslo objednávky Dátum objednávky Adresu objednávateľa vrátane IČO, DIČ a IČDPH Bankové spojenie Kontaktnú osobu Požadovanú dodaciu lehotu Počet kusov Spôsob dopravy Špecifikácia podľa tabuľky č. 1 Rozsah meranej veličiny Rozmer meranej veličiny Prípadnú požiadavku na prepäťovú ochranu, respektíve, sieťový zdroj a pod. 6. Balenie, doprava, dodávka 6.1 Jednotky UP-2 sú zabalené v kartónovej krabici. 6.2 Súčasťou každej dodanej jednotky sú technické podmienky, záručný list a potvrdenie o akosti a kompletnosti

5 Tabuľka č. 1. Špecifikácia technických parametrov a požiadaviek KÓD POPIS UP-2 Univerzálny programovateľný prevodník na DIN lištu NASTAVENIE VSTUPU A ZÁKLADNÉHO MERACIEHO ROZSAHU I12 0/4 20 ma dvojvodičové pripojenie P Ω trojvodičové pripojenie odporového vysielača R13 Pt100 trojvodičové pripojenie R23 Pt500 trojvodičové pripojenie R33 Pt1000 trojvodičové pripojenie R43 Ni1000 trojvodičové pripojenie TB1 Termočlánok B 0 až C s linearizáciou od 100 C TE1 Termočlánok E až+ 800 C TJ1 Termočlánok J až C TK1 Termočlánok K až C TN1 Termočlánok N až C TR1 Termočlánok R - 50 až C TS1 Termočlánok S - 50 až C TT1 Termočlánok T až C U mv dvojvodičové pripojenie U V dvojvodičové pripojenie IXX Iný prúdový rozsah PXX Iný merací rozsah a pripojenie potenciometra RXX Iný odporový merací rozsah, iné pripojenie TXY Iný merací rozsah termočlánku TZY Iný termočlánok UXX Iný napäťový rozsah VYHOTOVENIE S Normálne vyhotovenie, do prostredia BNV X Iné VÝSTUPNÝ SIGNÁL 40 4 až 20 ma len pre R a TC vstup dvojvodičové zapojenie až 20 ma, 0 až 20 ma, 0 až 10 V trojvodičové pripojenie RS-485, RS-232 prenosová rýchlosť 300 až 9600 Bd štvorvodičové pripojenie je potrebné špecifikovať komunikačný protokol MODBUS, OPTO22, HART, MERET XX Iný ŠPECIÁLNE POŢIADAVKY Q0 Bez špeciálnych požiadaviek KK Komunikačný kábel a a softvér na konfiguráciu UP pomocou PC XX Iné - 5 -

6 X až XXXX spresniť v objednávke Príklad: UP - 2 I12 S 80 Q0 Univerzálny programovateľný prevodník, vstup 4 20mA, výstup RS-485, protokol MODBUS, 0,0 14,0 ph, nastavenie 4mA = 0,0 ph, 20mA = 14,0 ph, bez špeciálnych požiadaviek Príklad: UP - 2 TK1 S 40 XX Kde XX = kalibračný list Univerzálny programovateľný prevodník, vstup termočlánok K,K - 20 až C, merací rozsah - 20 až C, výstup 4 až 20mA dvojvodič, kalibračný list 7.1 Montáž UP-2 7. Montáž a obsluha Univerzálne programovateľné prevodníky typu UP-2 sa prichytia na DIN lištu zabudovanú v rozvádzači. Jednotlivé vstupné a výstupné vodiče sa pripoja do príslušných svoriek. Výrobca odporúča napájanie, vstupy a výstupy prevodníku chrániť vhodnou prepäťovou ochranou. Pripojenie svoriek môţe vykonať len osoba znalá v zmysle vyhlášky ÚBP č. 74/1996 Z. z., pričom musí dodrţať tieto technické podmienky a príslušné normy a predpisy. Pripojovacie vodiče je nutné voliť s ohľadom na prostredie, možnosť elektromagnetického rušenia a na technické podmienky programovateľného prevodníku. Pri použití v podmienkach, kde hrozí možnosť vzniku napäťových rázov, výrobca odporúča chrániť merací prevodník prepäťovými bariérami, napríklad typu PBM MERET. 7.2 Údržba Spôsob údržby jednotky UP-2 je daný prostredím a určuje ho projektant po dohode s výrobcom. Obr. č. 1 Rozloţenie svoriek pohľad zhora - 6 -

7 7.3 Elektrické pripojenie výstupných svoriek prevodníka Tabuľka č. 2 Číslo svorky Analógový výstup Sériová linka Dvojvodičový Trojvodičový RS-485 RS U +U +U +U 2 NC 0 V 0 V 0 V 3 Výstupný signál Výstupný signál NC NC 4 NC NC A TX 5 NC NC 0 V komunikacia 0 V komunikacia 6 NC NC B RX 7.4 Elektrické pripojenie vstupných svoriek prevodníka Tabuľka č. 3 Zapojenie vstupného senzoru teploty alebo odporového vysielača Dvojvodičové pripojenie Trojvodičové pripojenie Číslo svorky Zapojenie analógových vstupov 7 Napäťový vstup 8 0 V 9 Prúdový vstup Číslo svorky Zapojenie termočlánkov alebo diferenčného vstupu 10 + potenciálová svorka 11 - potenciálová svorka - 7 -

8 Obr. č. 2 Základné rozmery prevodníka MERET, s.r.o. web: