2.C SAMOŠTÚDIUM MAT Mgr. Čakajdová Preštudovať učivo o telesách, úlohy na počítanie budú v ďalšom učive!

Veľkosť: px
Začať zobrazovať zo stránky:

Download "2.C SAMOŠTÚDIUM MAT Mgr. Čakajdová Preštudovať učivo o telesách, úlohy na počítanie budú v ďalšom učive!"

Prepis

1 2.C SAMOŠTÚDIUM MAT Mgr. Čakajdová Preštudovať učivo o telesách, úlohy na počítanie budú v ďalšom učive!

2

3

4 SJL - PaedDr. Krajčovičová Príležitostné žánre Sú späté s konkrétnou spoločenskou príležitosťou, ceremoniálom,... Funkcia je: o Vytváranie atmosféry o Vzbudzovanie emócií, sprevádzanie počas akcie,... Komunikačná situácia: stužková, vernisáž, svadba,... Druhy prejavu: o Uvítací, otvárací, záverečný- cieľom je sprevádzať publikum v rôznych fázach programu. o Smútočný- cieľom je zapôsobiť na city. o Rozlúčkový- cieľom je otvoriť slávnostnú atmosféru. Delenie prejavov a) Verejné prejavy Rámcové prejavy ( Stretávame sa na slávnostných akadémiách. ) Informačné prejavy (napr. upozornenie, rozkaz, výzva, reklamný spot,...) Slávnostné prejavy oslovenie, pomenovanie príležitosti, klasifikácia (hodnotenie pojmov, analýza, porovnanie, zovšeobecnenie, vyslovenie predpokladov,...), záverečné formulky (napr. prianie príjemného večera) b) Súkromné prejavy Blahoželanie Prípitok Sobášny prejav Prejav pri krste Smútočný prejav DISKUSNÝ PRÍSPEVOK Diskusný príspevok patrí do rečníckeho štýlu, vyjadruje sa v ňom vlastný názor účastníkov diskusie. Musí byť stručný a vecný. Môže riešiť problém ako celok alebo jeho časť. Diskusný príspevok môže byť vopred pripravený, ale aj nepripravený, spontánny. Súhrn všetkých diskusných príspevkov sa nazýva diskusia. Diskusia sa realizuje v malej skupine ľudí, ktorá si vymieňa názory, prípadne hodnotí prednesené myšlienky na porade, seminári, konferencii, schôdzi, v parlamente... Diskusia je zvyčajne riadená vedúcim diskusie. Vedúci diskusie nastolí problém a vyzýva jednotlivých diskutujúcich, aby prezentovali svoj názor. Po odznení príspevkov vedúci sumarizuje zhŕňa výsledky, napr. pomenúva problém, na ktorom sa diskutujúci nezhodli. Druhy diskusie: rozhodovacia, administratívna diskusia je to výmena názorov na istú tému, s cieľom dospieť k jednotnému záveru, k dohode, ku kompromisu, na základe vzájomných ústupkov. Na záver sa hlasuje o väčšinovom názore (napr. v triede diskutujete o tom, kam pôjdete na výlet. Na záver musíte odhlasovať väčšinový názor). Diskusia sa teda organizuje preto, aby sa našli čo najlepšie riešenia problému, ktorý sa týka väčšieho okruhu ľudí. vedecká diskusia má poznávací zámer, nehlasuje sa tu za väčšinový názor. Výstupom z vedeckej konferencie je zborník príspevkov, ktorý slúži ako študijný materiál pre mnoho ľudí. Diskusia môže byť riadená vedúcim diskusie, alebo neriadená, voľná, alebo panelová v televízii so zapojením odborníkov, prítomného obecenstva a televíznych divákov účastníci reagujú na otázky. Výstupom z vedeckej konferencie je zborník príspevkov, ktorý poslúži ako študijný materiál pre mnoho ľudí. Na vedeckej konferencii sa nehlasuje za väčšinový názor. Znaky diskusného príspevku Vyjadrenie názoru jednotlivca na niečo, čo sa spomenulo v referáte alebo v inom diskusnom príspevku Svoj názor je dobre podporiť argumentmi ( napr. citovaním odbornej literatúry ap.) Môže hovoriť o svojich dojmoch, pozorovaniach Subjektívny 1. os. sg. ( ja si myslím, domnievam sa)

5 Prvky štýlu: rečníckeho ( oslovenie, prihováranie sa poslucháčom) umeleckého a hovorového (pestrá modalita, opakovacie figúry, frazeologizmy, expresívne slová, hyperbola) odborného a administratívneho ( termíny, výpočet akcií ap) Kompozícia: 1. Oslovenie. 2.Nadviazanie na predchádzajúceho rečníka 3. Vyjadrenie vlastného názoru. 4.Argumentovanie 5. Poďakovanie za slovo Vážení členovia rady školy! Dovoľte mi, aby som aj ja povedala niekoľko slov k návrhu, ktorý predniesla pani riaditeľka. Chcela by som podotknúť, že nehovorím len za seba, ale zasadnutiu rady školy predkladám výsledky podpisovej akcie žiakov, ktorí sa v počte 462 vyjadrili proti návrhu pani riaditeľky zakázať používanie mobilov na hodinách odborných predmetov a matematiky. Prekvapuje ma, že na začiatku 21. storočia niekto považuje používanie mobilného telefónu ako kalkulačky za netradičný spôsob. Práve naopak, my žiaci ho považujeme za spôsob úplne bežný, každodenný a hlavne ekonomický. Ak rodič alebo žiak sám investoval do drahšieho telefónneho aparátu s viacerými funkciami, nevidím dôvod, prečo by tento prístroj nemal používať tak, ako to odporúča výrobca. To si má žiak kúpiť novú kalkulačku, hoci ju už nepotrebuje? Ešte jedna vec ma znepokojuje... Ako môže niekto študentov považovať a priori za podvodníkov, ktorí na nič iné nemyslia, len na to, ako pri písomke zneužiť situáciu a podvádzať? Skutočne máme uveriť, že učitelia sa obávajú, že si budeme posielať správy SMS ako na bežiacom páse? A oni to nezaregistrujú? Nebudú počuť zvukové signály? Nezbadajú čudný pohyb? Hlavne, že sme sa dnes učili o nezmyselnosti kolektívnej viny... Môžem vám povedať, pani riaditeľka, že na škole máte skoro polovicu už dospelých ľudí, ktorí nevedia, či majú nad týmto návrhom plakať, alebo sa smiať. Podobné argumenty považujeme za irelevantné a prosíme vás, aby ste tento návrh nezaradili medzi pripravované zmeny školského poriadku. Ďakujem za slovo. nedostatku času podarí zrealizovať a všetci budú v škole spokojnejší. Ďakujem za pozornosť. Romana Patrášová ANJ - Mgr. Ondrušová Opakujeme 5. lekciu, pripravujeme sa na test. Zopakujte si slovnú zásobu, cvičenia, ktoré sme robili, pozrite si moje pripomienky k cvičeniam. Termín testu: piatok o 9:00. TECH čašník, servírka - Ing. Kajanová 1) Úprava hovädzieho mäsa varením, dusením. Uvedenú tému je potrebné si prepísať do zošita alebo vytlačiť a vložiť do zošita, naštudovať. Téma žiakom bola poslaná na ovú adresu. Úloha: - zopakovať si tému: Hovädzie mäso charakteristika, použitie jednotlivých častí. - naučiť sa novú tému, a to: - popísať úpravu hovädzieho mäsa varením. - Skúšanie písomnou formou, dňa o 9.00h (obrázok hovädzie mäso)!!! TECH kuchár - Ing. Kajanová 1) Úprava bravčového mäso varením, 2) Úprava bravčového mäsa dusením. Uvedené témy je potrebné si prepísať do zošita alebo vytlačiť a vložiť do zošita, naštudovať. Témy žiakom boli poslané na ovú adresu. Úloha: - zopakovať si tému: Bravčové mäso. - naučiť sa nové témy, a to:

6 - popísať úpravu bravčového mäsa varením, - popísať úpravu bravčového mäsa dusením (vcelku, na porcie). - Skúšanie písomnou formou, dňa o 9.00 h (obrázok bravčové mäso)!!! ZPO - Ing. Ičová Téma: Podnikateľský zámer, časť Produkt Úloha: Žiaci si skompletizujú svoj podnikateľský plán podľa pokynov z online hodín, prípadné otázky môžu písať do spoločnej skupiny na messengeri alebo na vyučujúcej Žiaci napíšu kapitolu Produkt a popíšu v rozsahu 2 strany A4 podľa nasledujúcich bodov: Produkt- reštauračné služby Jedlá - Príprava jedál z jedálneho lístka - Denné menu Nápoje Donášková služba Organizovanie osláv a akcií Tvorba jedálneho lístka - Žiaci vytvoria samostatný jedálny lístok svojho podniku Zároveň si skompletizujú predchádzajúce kapitoly: Podnikateľský plán Identifikačné údaje 1. Názov firmy: 2. Právna forma: s.r.o. 3. Predmet podnikania: pohostinská činnosť a výroba hotových jedál pre výdajne a nákup tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi 4. Sídlo firmy/adresa: 5. Dátum vzniku: 6. Vlastník: 7. Vložený kapitál: Charakteristika podniku- žiaci napíšu kapitolu do podnikateľského zámeru v rozsahu pol strany A4, pričom v nej zodpovedajú: - Vlastnícke vzťahy podniku - Popis lokality podniku - Popis predmetu činnosti podniku - Ciele podniku do budúcnosti - Potrebné finančné zdroje na vybudovanie a prevádzku podniku Konkurencia podniku- žiaci napíšu túto kapitolu, v ktorej popíšu tri konkurenčné podniky a napíšu ich dve výhody a dve nevýhody. Štruktúra kapitoly: Konkurenčný podnik č. 1 Názov, popis predmetu podnikania a popis lokality, kde sa nachádza... Konkurenčný podnik č. 2 Názov, popis predmetu podnikania a popis lokality, kde sa nachádza... Konkurenčný podnik č. 3 Názov, popis predmetu podnikania a popis lokality, kde sa nachádza... Všetko spolu zašlú na vyučujúcej do ZAP - Ing. Ičová Téma: Sklady vo výrobnom stredisku Sklady vo výrobnom stredisku Potraviny, ktoré sa používajú na prípravu pokrmov sa musia správne uschovávať, aby sa uchovala ich kvalita. Vo výrobnom stredisku na uschovávanie potravín sa používajú sklady. Sklady musia byť zriadené

7 na presne stanovený účel/napr. sklad zemiakov, sklad suchých potravín/ a musia byť stavebne oddelené. Na potraviny sa zriaďujú nasledovné sklady. 1.Suchý sklad: teplota je závislá od druhu potravín, vlhkosť je najviac 70% 2.Chladný: teplota 8-10 o C, s vlhkosťou 80-90%. 3.Chladený: teplota 2-6 o C, vlhkosť 80-90%. 4.Mraziarenský: teplota 18 o C a nižšia. Sklady musia byť vybavené meracím zariadením ktoré umožňuje dodržiavanie a kontrolu podmienok skladovania. V závislosti od výrobného strediska chladený a mraziarenský sklad môže byť nahradený chladničkou a mrazničkou.. Potraviny v sklade musia byť hygienicky uložené na podložkách v regáloch alebo zavesením. Vlhkosť skladu musí umožňovať aby polotovary, rozpracované pokrmy, hotové pokrmy v nádobách sa neskladovali priamo na podlahe. Sklady musia mať osvetlenie bez priameho slnečného žiarenia, vetranie a nemali by obsahovať potrubia. Sklady sa musia vo výrobnom stredisku pravidelnej kontrolovať a zároveň zabezpečovať pravidelné čistenie a kontrolu uskladňovaných potravín. Moderná technológia a technologické zariadenia Cieľom je pripraviť pokrmy, ktoré sú výživné biologický hodnotné pripravené za minimálny čas a pripravené na základe zdravej výživy. Moderná príprava pokrmov sa nezakladá na práškoch a konzervách ale na optimálnej práce a použitím modernej technológie. Na základe vedeckých výskumov vzniká priemyselné odvetvie, ktoré je založené na rozšírení výroby potravín a opracovaných surovín ako sú napr,. hydina, výsekové mäso, očistené zemiaky, zelenina, ryby a iné. Na prípravu pokrmov sa používajú tzv. štrukturované potraviny convenience. Zriaďujú sa do nasledovných stupňov.: Nultý stupeň suroviny neprešli opracovaním Prvý stupeň potraviny čiastočne opracované /čistené, vypitvané ryby, očistená zel.../ Druhý stupeň potraviny pripravené na tepelnú úpravu /bujóny, cestoviny, mrazené potraviny.../ Tretí stupeň potraviny tepelne spracované / mäsové konzervy, sterilizované polievky, pokrmy v chlad. a mraz. stave/ Štvrtý stupeň potraviny na priamu konzumáciu / údeniny, syry, jogurty, pečivo/ Úloha: Žiaci ručne vypracujú odpovede na otázky: 1. Vymenujte a popíšte druhy skladov 2. Popíšte jednotlivé stupne štruktúrovaných potravín Vypracovanú úlohu žiaci zašlú na vyučujúcej do INF Mgr. Lacika POV RNDr. Žiarna Individuálne zadania do Bližšie informácie k spracovaniu zadaní dostanú žiaci priamo mailom. Baleková = Zrejúce syry Gnipová = Nezrejúce syry Herdová = Bryndza a jej význam vo výžive človeka Hlavačka = Tvaroh a jeho nutričný význam Humajová =- Kokosový tuk a kakaové maslo, ich význam a využitie v stravovaní Lubová = Ľanový, sezamový, tekvicový olej, ich význam a využitie v stravovaní Riegelová = Slnečnicový a repkový olej, ich význam a využitie v stravovaní Tillerová = Sójový a olivový olej, ich význam a využitie v stravovaní ) Gajdoš = Rybí tuk a jeho nutričný význam Kulichová = Palmový a konopný olej, ich význam a využitie v stravovaní Paulovič = Rastlinné tuky a ich úloha vo výžive EKP - Ing. Pavlovičová TÉMA: Zákon o potravinách a potravinový kódex Zákon o potravinách definuje všetky postupy a procesy v potravinárstve tak, aby bola potravina pre spotrebiteľa bezpečná. Zákon o potravinách je norma aj pre orgán dozoru a určuje všetky pravidlá pre potraviny od ich výroby, uvádzania do obehu až po predaj konečnému spotrebiteľovi

8 Zákon definuje potraviny ako látky alebo výrobky, ktoré sú spracované, čiastočne spracované alebo nespracované a sú určené na ľudskú spotrebu, alebo pri ktorých sa predpokladá, že budú požité ľuďmi vrátane nápojov, žuvačiek, všetkých látok vrátane pitnej vody, ktoré sú zámerne pridávané do potravín počas ich výroby, prípravy alebo úpravy, prídavných látok určených na predaj spotrebiteľom a potravín na osobitné výživové účely vrátane dietetických potravín na osobitné medicínske účely ustanovené osobitným predpisom. Zároveň definuje že potraviny nie sú krmivá (pre zvieratá), živé zvieratá, ak nie sú určené na umiestnenie na trh na spotrebu ľuďmi, rastliny pred zberom, lieky, tabak a tabakové výrobky, kozmetické prostriedky, omamné látky a psychotropné látky a rezíduá a kontaminanty. Z jednotlivých skutočností, ktorými sa zákon zaoberá vyberám napr. - definuje jednotlivé pojmy, základné povinnosti pri výrobe potravín, manipulácií s nimi, registráciu prevádzkarní a podmienky umiestňovania potravín na trh, dovoz a vývoz potravín, balenie, označovanie potravín, potravín, označenie pôvodu potravín, preprava, skladovanie, predaj potravín, úlohy orgánov kontroly potravín, Potravinový kódex Slovenskej republiky upravuje požiadavky na zdravotnú neškodnosť, hygienu, požiadavky na zloženie a kvalitu potravín, zložky, ako aj technologické postupy používané pri ich výrobe a požiadavky na balenie jednotlivých potravín, ich skupín alebo všetkých potravín, rozsah a spôsob ich označovania, ich skladovanie, prepravu, manipuláciu s nimi a ich obeh, ako aj zásady na odber vzoriek a ich vyšetrovanie. Požiadavky ustanovené v potravinovom kódexe je povinný dodržiavať každý, kto potraviny vyrába, manipuluje s nimi a umiestňuje ich na trh. ÚLOHA: tému si treba vytlačiť, ak tú možnosť nemáte, tak prepísať a založiť k ostatným termín písomky, ako sme o tom naposledy hovorili vám uvediem v našej skupine EKN - Ing. Pavlovičová TÉMA: Hospodársky výsledok podniku Cieľom podnikateľskej činnosti podniku je predaj výrobkov, služieb, tovaru. Podnik sa snaží predávať tak, aby dosiahol čo najlepší hospodársky výsledok Hospodársky výsledok bude -- kladný vtedy, ak výnosy boli vyššie ako náklady vtedy hovoríme, že podnik dosiahol zisk -- ak boli výnosy menšie ako náklady, vznikne strata, čo je negatívny stav Po vyčíslení hospodárskeho výsledku, ktoré sa robí v účtovníctve, musí podnik v súlade s platnými daňovými zákonmi odviesť daň z príjmov do štátneho rozpočtu prostredníctvom príslušného daňového úradu Ak po zaplatení dane z príjmov zostane podniku zisk, môže ho použiť na rôzne účely, ide o disponibilný zisk Rozdelenie hospodárskeho výsledku: Použitie alebo rozdelenie disponibilného zisku závisí od jeho výšky a hlavných cieľov, ktoré vo svojej podnikateľskej činnosti podnik sleduje. Z hľadiska poradia dôležitosti možno disponibilný zisk rozdeliť takto: na tvorbu rezervného fondu v tých podnikoch, kde je to povinnosť na tvorbu ďalších fondov (napr. fondu odmien, sociálneho fondu), na vyplatenie dividend akcionárom (v a.s.), na vyplatenie odmien funkcionárom (v a.s. tantiemy členom dozornej rady a predstavenstva), rozdelenie časti zisku spoločníkom, na rozvoj podniku (nákup dlhodobého hmotného a nehmotného majetku, jeho modernizáciu a rekonštrukciu), zostatok zisku sa prevedie do nasledujúceho roka ako nerozdelený zisk. V prípade, že podnik dosiahne stratu, možno ju uhradiť: z nerozdeleného zisku minulých rokov, spoločníkmi podniku, z rezervného fondu, znížením základného imania,

9 strata sa prevedie do nasledujúcich rokov. Hospodársky výsledok je najdôležitejším kvantitatívnym a kvalitatívnym ekonomickým ukazovateľom podnikateľskej činnosti podniku. Kvantitatívnym ukazovateľom je preto, že ho môžeme číselne vyjadriť v peniazoch (v eurách). Kvalitatívnym ukazovateľom je preto, lebo sa v ňom odráža celková hospodárska činnosť podniku. V hospodárskom výsledku sa odráža vplyv zmien objemu výroby, nákladov i výnosov, pohyb cien predávaných tovarov a služieb, ale aj rast či pokles produktivity práce, nepodarkovosť i ďalšie faktory, ktoré ho ovplyvňujú. ÚLOHA: tému si treba vytlačiť, ak tú možnosť nemáte, tak prepísať a založiť k ostatným termín písomky, ako sme o tom naposledy hovorili vám uvediem v našej skupine STO - Ing. Pavlovičová TÉMA: Zložité obedy podávanie studených predjedál Studené predjedlá, koktaily Špeciálne pokrmy Špeciálne studené predjedlá Kaviár Podávanie kaviáru Ustrice Pravidlá skladovania a servírovania ustríc Údený losos Koktaily TÉMA: Zložité obedy podávanie polievok Polievky Servírovanie špeciálnych polievok ÚLOHA: Napíšte si poznámky z uvedených učív a podľa uvedených bodov termín písomky, ako sme o tom naposledy hovorili vám uvediem v našej skupine STO Ing. Vichnarová 1. Dochucovanie pokrmov Význam dochucovania pokrmov pri stole hosťa. Pravidlá dochucovania. Predmet dochucovania a používané dochucovadlá. Žiaci pracujú s učebnicou STOLOVANIE I. str. 122, úloha: vypracovať poznámky k preberanej téme. Učivo je žiakom vysvetlené prostredníctvom videokonferencie. TSV Mgr. Gráčik Milí žiaci, Snažím sa hľadať aj zaujímavé aj pestré cvičenia a naozaj verím, že si dokážete vybrať niečo, čo je pre vás vhodné, čo sa vám páči a ste ochotní spraviť pre svoje zdravie. Všetkým Vám držím palce aby ste boli zdraví a verím, že môžeme spoločne cez tieto cvičebné návody k tomu zdraviu aj pomôcť. Určite viete, že na odkazoch videa to nakopírujete do prehľadávača. TEÓRIA: Aj mozog sa dá trénovať a testovať. Pozri si to!!!! Dnešnú ponuku na cvičenie :

10 1. Tabata 4 cviky x 3 série 20s cvik, 10 s relax, x 3 série, prestávka v sériách 1minúta, Nezabudni, že tých 20s idete na 100% Pomôcky: uterák, fľaša s vodou, podložka na cvičenie (môžeš aj paplón, alebo len na koberci) 1) Jumping Jack 2) Knee 2 elbow v planku sa dotýkame Pkolenom Plakťa a Ľkolenom Ľlakťa 3)Sklápačky V crunch 4) Kľuky so striedavým príťahom kolien: kľuk + pritiahnem Pkoleno na Plakeť, kľuk + pritiahnem Ľkoleno na Ľlakeť 3. HIIT tréning- kardio, nohy, zadok (6 minút): 4. Cvičenie na chrbát (5 minút) Svaly chrbta, držanie tela je veľmi dôležité pre všetky funkcie tela. Z poškodeného chrbtového aparátu vzniká veľa zdravotných problémov. Oplatí sa venovať tomuto nenáročnému cvičeniu: 5. Môžnosti cvičenia s FIT loptou- cvičenia na spevnenie jadra, CORE ODV Bc. Miškolciová ODV Bc. Michalková