Oddiel1:IDENTIFIKÁCIALÁTKY/ZMESIASPOLOČNOSTI/PODNIKU

Veľkosť: px
Začať zobrazovať zo stránky:

Download "Oddiel1:IDENTIFIKÁCIALÁTKY/ZMESIASPOLOČNOSTI/PODNIKU"

Prepis

1 KARTABEZPEČNOSTNÝCHÚDAJOV Tátokartabezpečnostnýchúdajovspĺňapožiadavky: Nariadenie(ES)č.1907/2006anariadenie(ES)č.1272/2008 Dátum vydania 06-XI-2019 Číslorevízie Identifikátor výrobku Oddiel1:IDENTIFIKÁCIALÁTKY/ZMESIASPOLOČNOSTI/PODNIKU Kód výrobku Názov výrobku SDS SK E BLK ASA Black PN(PartNumber katalógovéčíslo) Dánsko Č.výrobku Čistálátka/zmes N/A Zmes 1.2.Relevantnéidentifikovanépoužitialátkyalebozmesiapoužitia,ktorésaneodporúčajú Odporúčanépoužitie Neodporúčanépoužitie Aditivní výroba 1.3.Údajeododávateľovikartybezpečnostnýchúdajov Dovozca Stratasys EMEA Regional Office Airport Boulevard B Rheinmünster, Germany Phone: Akchcetezískaťďalšieinformácie,obráťtesana ová adresa 1.4.Núdzovételefónnečíslo Núdzovételefónnečíslo Európa - viacjazycne Rakúsko Toxikologickéinformačnécentrum (Rakúsko):+43-(0) Belgicko Toxikologické centrum (Belgicko): Chorvátsko Poison Control (CR): Českárepublika Poison Control (CS): , Dánsko Tiesňovátelefonickálinkatoxikologickéhocentra(Dánsko): Estónsko Poison Control (ET): 16662, (+372) Fínsko Toxikologickéinformačnécentrum (Fínsko): Francúzsko ORFILA (Francúzsko): Nemecko Toxikologickécentrum Berlín(Nemecko): (24-hodinováslužba, poradenstvo v nemeckom a anglickom jazyku) Grécko Poison Information Center (EL): (0030) Maďarsko Poison Information Service (HU): ( ) Island Poison Information Center: Taliansko Toxikologické centrum, Miláno (Taliansko) Lotyšsko Poison Information Center (LV): Litva Poison Information Office (LT): or Luxembursko Belgian Poison Center: (+352) Holandsko National Poisons Information Center (NVIC): SK / EGHS Strana 1 / 10

2 Nórsko Poison Center: Portugalsko Toxikologickéinformačnécentrum (Portugalsko): Španielsko Toxikologickáinformačnáslužba(Španielsko): Švédsko 112 askforpoisonsinformation Oddiel2:IDENTIFIKÁCIANEBEZPEČNOSTI 2.1. Klasifikácia látky alebo zmesi Nariadenie(ES)č.1272/2008 Tátozmesjeklasifikovanáakonienebezpečnápodľanariadenia(ES)č.1272/2008[GHS] 2.2.Prvkyoznačovania Tátozmesjeklasifikovanáakonienebezpečnápodľanariadenia(ES)č.1272/2008[GHS] 2.3.Inánebezpečnosť Prinormálnychpodmienkachpoužitianiesúpotrebnéžiadneochrannéprostriedky.Akdôjdekprekročeniulimitovexpozíciealebo aksaobjavípodráždenie,môžebyťpotrebnévetranieaevakuácia.aksavpriebehuďalšiehospracovania,manipuláciealebo inýmiprostriedkamitvoriamaléčastice,môžutvoriťhorľavézmesiprachusovzduchom.ďalšieinformácienájdetevoddiele7. Ďalšieinformácienájdetevoddiele Zmesi Oddiel3:ZLOŽENIE/INFORMÁCIEO ZLOŽKÁCH Chemický názov Č.ES Č.CAS % Klasifikáciapodľanariadenia Registračnéčíslo hmotnostné (ES)č.1272/2008[CLP] REACH Kyselina 2-propénová, butylester, polymér s etenylbenzénom a 2-propénnitrilom Neklasifikované K dispozícii nie sú žiadneúdaje Čierneuhlie ÚplnýtextH-vietaEUH-viet:pozritečasť Neklasifikované K dispozícii nie sú žiadneúdaje 4.1. Opis opatrení prvej pomoci Oddiel 4: OPATRENIA PRVEJ POMOCI Inhalácia Kontaktsočami Kontaktspokožkou Požitie Premiestnitepostihnutéhonačerstvývzduch. Dôkladnevyplachujtedostatočným množstvom vodypočasnajmenej15minút,pričom odtiahnetedolnéajhornéviečka.poraďtesaslekárom. Postykusroztavenýmizvyškamisadôkladneumytemydlom avodou. Vypiteveľkémnožstvovody.Nevyvolávajtezvracanie,aktonenariadilekár.Okamžite zavolajte lekára. 4.2.Najdôležitejšiepríznakyaúčinky,akútneajoneskorené Symptómy Žiadneznáme. 4.3.Údajoakejkoľvekpotrebeokamžitejlekárskejstarostlivostiaosobitnéhoošetrenia Poznámka pre lekárov Liečtesymptomaticky. SK / EGHS Strana 2 / 10

3 5.1. Hasiace prostriedky Vhodné hasiace prostriedky Nevhodné hasiace prostriedky Oddiel5:PROTIPOŽIARNEOPATRENIA Pena Voda Oxiduhličitý(CO2) Hasiaciprášok Penaodolnávočialkoholu Žiadneznáme Osobitné ohrozenia vyplývajúce z látky alebo zo zmesi Konkrétne ohrozenia vyplývajúce z chemickej látky Žiadneznáme. 5.3.Radyprepožiarnikov Špeciálneochrannépomôckypre hasičov Hasičibymalipoužívaťsamostatnýdýchacíprístrojazásahovýoblek.Používajteosobné ochranné pomôcky. Oddiel6:OPATRENIAPRINÁHODNOM UVOĽNENÍ 6.1.Osobnébezpečnostnéopatrenia,ochrannévybavenieanúdzovépostupy Osobnébezpečnostnéopatrenia Pre osoby zasahujúce v núdzových situáciách Používajtepredpísanéosobnéochrannéprostriedky.Zabráňtekontaktuspokožkoua očami.odstráňtevšetkyzdrojezapálenia.pozametajte,abystepredišlinebezpečenstvu pošmyknutia. Použiteosobnúochranuodporúčanúvčasti Bezpečnostnéopatreniapreživotnéprostredie Bezpečnostnéopatreniapreživotné Nesplachujtedopovrchovýchvôdanidosplaškovejkanalizácie.Zabráňteúnikudo prostredie vodných tokov. 6.3.Metódyamateriálnazabráneniešíreniuavyčistenie Spôsobyzamedzeniašírenia Spôsoby sanácie Prevencia sekundárnych nebezpečenstiev Aktoniejenebezpečné,zabráňteďalším únikom. Pozbierajte mechanicky a umiestnite do vhodných nádob na likvidáciu. Zabráňtevíreniuprachu.Zabráňteakumuláciprachuvuzavretýchpriestoroch.Aksa vpriebehuďalšiehospracovania,manipuláciealeboinýmiprostriedkamitvoriamalé častice,môžutvoriťhorľavézmesiprachusovzduchom.odstráňtevšetkyzdrojezapálenia Odkaz na iné oddiely Odkaz na iné oddiely Ďalšieinformácienájdetevoddiele8.Ďalšieinformácienájdetevoddiele Bezpečnostnéopatrenianabezpečnézaobchádzanie Radytýkajúcesabezpečného zaobchádzania Oddiel 7: ZAOBCHÁDZANIE A SKLADOVANIE Používajteosobnéochrannépomôcky.Primanipulácisroztaveným vláknom zabráňte kontaktuspokožkouasočami.aksavpriebehuďalšiehospracovania,manipuláciealebo inýmiprostriedkamitvoriamaléčastice,môžutvoriťhorľavézmesiprachusovzduchom. SK / EGHS Strana 3 / 10

4 Používajterespirátor. Všeobecnéopatreniatýkajúcesa hygieny Sproduktom zaobchádzajtevsúladesosvedčenýmizásadamipriemyselnejhygieny abezpečnosti. 7.2.Podmienkynabezpečnéskladovanievrátaneakejkoľveknekompatibility Podmienky skladovania Nádobu uchovávajte tesne uzavretú na suchom a dobre vetranom mieste. 7.3.Špecifickékonečnépoužitie(-ia) Opatreniamanažmenturizík(RMM)Požadovanéinformáciesúuvedenévtejtokartebezpečnostnýchúdajov Kontrolné parametre Oddiel 8: KONTROLY EXPOZÍCIE/OSOBNÁ OCHRANA Limity expozície Tentoproduktvdodávanom staveneobsahuježiadnenebezpečnémateriálysosmernými najvyššímiprípustnýmihodnotamivystaveniapriprácistanovenýmiregulačnýmiorgánmi, v ktorých pôsobnosti je daný región. Chemický názov Európska únia Spojenékráľovstvo Francúzsko Španielsko Nemecko Čierneuhlie - TWA: 3.5 mg/m 3 TWA: 3.5 mg/m 3 TWA: 3.5 mg/m STEL: 7 mg/m 3 Chemický názov Taliansko Portugalsko Holandsko Fínsko Dánsko Čierneuhlie - TWA: 3.5 mg/m 3 - TWA: 3.5 mg/m 3 TWA: 3.5 mg/m STEL: 7 mg/m 3 Chemický názov Rakúsko Švajčiarsko Poľsko Nórsko Írsko Čierneuhlie TWA: 4.0 mg/m 3 TWA: 3.5 mg/m 3 STEL: 7 mg/m 3 TWA: 3 mg/m 3 STEL: 15 mg/m 3 Odvodená hladina, pri ktorej nedochádzakžiadnym účinkom (DNEL) Predpokladaná koncentrácia, pri ktorejnedochádzakžiadnemu účinku(pnec) Kontroly expozície Technickézabezpečenie Aksapočasspracovaniatvoríprach,zabezpečteodsávacievetranie. Osobné ochranné pomôcky Ochranaočí/tváre Ochrannéokuliare.Ochrannéokuliaresbočnýmištítmi. Ochranapokožkyatela Ochrana dýchacích ciest Nepriepustný odev. Minimalizujtetvorbuaakumuláciuprachu.Používajteochranudýchacíchciest. Všeobecnéopatreniatýkajúcesa hygieny Kontroly environmentálnej expozície Sproduktom zaobchádzajtevsúladesosvedčenýmizásadamipriemyselnejhygieny abezpečnosti.. SK / EGHS Strana 4 / 10

5 Oddiel 9: FYZIKÁLNE A CHEMICKÉ VLASTNOSTI 9.1. Informácie o základných fyzikálnych a chemických vlastnostiach Skupenstvo Tuhá látka Vzhľad Monofil Zápach Farba Charakteristický Prahová hodnota zápachu Vlastnosť Hodnoty Poznámky Metóda ph Kdispozíciniesúžiadneúdaje Žiadneznáme Teplota topenia / teplota tuhnutia Kdispozíciniesúžiadneúdaje Žiadneznáme Teplotavaru/destilačnýrozsah Kdispozíciniesúžiadneúdaje Žiadneznáme Teplota vzplanutia > 380 C Rýchlosťodparovania Kdispozíciniesúžiadneúdaje Žiadneznáme Horľavosť(tuhálátka,plyn) Kdispozíciniesúžiadneúdaje Žiadneznáme Medza zápalnosti na vzduchu Žiadneznáme Hornýlimithorľavosti: Kdispozíciniesúžiadneúdaje Dolnýlimithorľavosti Kdispozíciniesúžiadneúdaje Tlak pár Kdispozíciniesúžiadneúdaje Žiadneznáme Hustota pár Kdispozíciniesúžiadneúdaje Žiadneznáme Relatívna hustota Rozpustnosťvovode Nerozpustný vo vode Rozpustnosť(rozpustnosti) Kdispozíciniesúžiadneúdaje Žiadneznáme Rozdeľovacíkoeficient Kdispozíciniesúžiadneúdaje Žiadneznáme Teplota samovznietenia Kdispozíciniesúžiadneúdaje Žiadneznáme Teplota rozkladu > 350 C Kinematická viskozita Kdispozíciniesúžiadneúdaje Žiadneznáme Dynamická viskozita Kdispozíciniesúžiadneúdaje Žiadneznáme Výbušnévlastnosti Oxidačnévlastnosti 9.2. Iné informácie Teplota mäknutia Molekulováhmotnosť Obsah prchavých organických látok zanedbateľné (%) Hustota kvapaliny Sypná hustota Veľkosťčastíc Distribúciaveľkostičastíc Reaktivita Oddiel 10: STABILITA A REAKTIVITA Reaktivita Žiadnepribežnýchpodmienkachpoužitia Chemická stabilita Stabilita Stabilné za normálnych podmienok. Údajeovýbušnosti Citlivosťnamechanickýnáraz Žiadny. Citlivosťnastatickývýboj Žiadny Možnosťnebezpečnýchreakcií Možnosťnebezpečnýchreakcií Pribežnom spracovanížiadne. SK / EGHS Strana 5 / 10

6 10.4.Podmienky,ktorým satrebavyhnúť Podmienky,ktorým satrebavyhnúťnadmerné teplo. Neprehrievajte, aby nedochádzalo k tepelnému rozkladu Nekompatibilné materiály Nekompatibilné materiály Oxidačnéčinidlo.Silnézásady Nebezpečnéproduktyrozkladu Nebezpečnéproduktyrozkladu Oxiduhoľnatý.Oxiduhličitý(CO2).Aldehydy.Prihorenívznikajúzapáchajúceajedovaté výpary Informácieotoxikologickýchúčinkoch Informácie o pravdepodobných cestách expozície Oddiel 11: TOXIKOLOGICKÉ INFORMÁCIE Informácie o produkte. Inhalácia Kontaktsočami Kontaktspokožkou Požitie Konkrétneúdajezoskúšokprelátkualebozmesniesúkdispozíci. Konkrétneúdajezoskúšokprelátkualebozmesniesúkdispozíci. Konkrétneúdajezoskúšokprelátkualebozmesniesúkdispozíci. Konkrétneúdajezoskúšokprelátkualebozmesniesúkdispozíci. Informácie o toxikologických účinkoch Symptómy Žiadneznáme. Numerické miery toxicity Akútna toxicita Nasledujúcehodnotysúvypočítanénazákladekapitoly3.1dokumentuGHS mg/kg Chemický názov Orálna LD50 Dermálna LD50 InhalačnáLC50 Čierneuhlie > mg/kg ( Rat ) > 3 g/kg ( Rabbit ) - Oneskorenéaokamžitéúčinky,akoajchronickéúčinkyzkrátkodobejadlhodobejexpozície Poleptaniekože/podráždeniekože. Vážnepoškodenieočí/podráždenie očí. Respiračnáalebokožná senzibilizácia Mutagenitazárodočnýchbuniek Karcinogenita Reprodukčnátoxicita.... SK / EGHS Strana 6 / 10

7 STOT - jednorazová expozícia STOT - opakovaná expozícia Aspiračnánebezpečnosť... Oddiel 12: EKOLOGICKÉ INFORMÁCIE Toxicita Ekotoxicita Neznáma toxicita pre vodné organizmy Obsahuje0% zložiek,ktorépredstavujúneznámenebezpečenstvoprevodnéprostredie. Chemický názov Riasy/vodné rastliny Ryby Toxicita pre Kôrovce mikroorganizmy Čierneuhlie : 24 h Daphnia magna mg/l EC Perzistenciaadegradovateľnosť Perzistenciaadegradovateľnosť Bioakumulačnýpotenciál Bioakumulácia Bioakumulácia nie je pravdepodobná Mobilita v pôde Mobilita v pôde Výsledky posúdenia PBT a vpvb Posúdenie PBT a vpvb Inénepriaznivéúčinky Inénepriaznivéúčinky Metódy spracovania odpadu Oddiel13:OPATRENIAPRIZNEŠKODŇOVANÍ Odpadzozvyškov/nepoužitých produktov Kontaminované obaly Zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi. Odpad likvidujte v súlade s legislatívou na ochranuživotnéhoprostredia. Prázdnenádobynepoužívajteopakovane. Oddiel 14: INFORMÁCIE O DOPRAVE IMDG 14.1 ČísloOSN Nie je regulované 14.2 Správneexpedičnéoznačenie Nie je regulované SK / EGHS Strana 7 / 10

8 OSN 14.3 Trieda(-y)nebezpečnostipre Nie je regulované dopravu 14.4 Obalová skupina Nie je regulované 14.5 Látkaznečisťujúcamore Nevzťahujesa 14.6 Osobitné ustanovenia Žiadny 14.7 Doprava hromadného nákladu podľaprílohyikdohovoru MARPOL 73/78 a Kódexu IBC RID 14.1 ČísloOSN Nie je regulované 14.2 Správneexpedičnéoznačenie Nie je regulované OSN 14.3 Trieda(-y)nebezpečnostipre Nie je regulované dopravu 14.4 Obalová skupina Nie je regulované 14.5 Nebezpečnosťpreživotné Nevzťahujesa prostredie 14.6 Osobitné ustanovenia Žiadny ADR 14.1 ČísloOSN Nie je regulované 14.2 Správneexpedičnéoznačenie Nie je regulované OSN 14.3 Trieda(-y)nebezpečnostipre Nie je regulované dopravu 14.4 Obalová skupina Nie je regulované 14.5 Nebezpečnosťpreživotné Nevzťahujesa prostredie 14.6 Osobitné ustanovenia Žiadny IATA 14.1 ČísloOSN Nie je regulované 14.2 Správneexpedičnéoznačenie Nie je regulované OSN 14.3 Trieda(-y)nebezpečnostipre Nie je regulované dopravu 14.4 Obalová skupina Nie je regulované 14.5 Nebezpečnosťpreživotné Nevzťahujesa prostredie 14.6 Osobitné ustanovenia Žiadny Oddiel15:REGULAČNÉINFORMÁCIE 15.1.Nariadenia/právnepredpisyšpecificképrelátkualebozmesvoblastibezpečnosti,zdraviaaživotnéhoprostredia Národné predpisy Chemický názov FrancúzskečísloRG Názov Čierneuhlie RG 16,RG 16bis - Nemecko Trieda ohrozenia vôd (WGK) Niejenebezpečné Európska únia Upozorňujemenasmernicu98/24/ESoochranezdraviaabezpečnostipracovníkovpredrizikamisúvisiacimischemickými faktormi pri práci SK / EGHS Strana 8 / 10

9 Povoleniaaobmedzeniapoužitia: Tentovýrobokneobsahujelátkypodliehajúcepovoleniu(nariadenie(ES)č.1907/2006(REACH),prílohaXIV)Tentovýrobok neobsahujelátkypodliehajúceobmedzeniu(nariadenie(es)č.1907/2006(reach),prílohaxvi) Perzistentnéorganickéznečisťujúcelátky Nevzťahujesa Nariadenieolátkach,ktorépoškodzujúozónovúvrstvu(ES)č.1005/2009 Nevzťahujesa 15.2.Hodnoteniechemickejbezpečnosti Správaochemickejbezpečnosti Oddiel 16: INÉ INFORMÁCIE Kľúčalebolegendakskratkám aakronymom použitým vkartebezpečnostnýchúdajov Legenda SVHC:Látkyvzbudzujúceveľmiveľkéobavypodliehajúcepovoleniu: Legenda Oddiel 8: KONTROLY EXPOZÍCIE/OSOBNÁ OCHRANA TWA TWA(časovováženýpriemer) STEL STEL(hraničnéhodnotykrátkodobého vystavenia) Strop Maximálna prípustná hodnota * Označenierizikaabsorpciecezkožu Postup klasifikácie Klasifikáciapodľanariadenia(ES)č.1272/2008[CLP] Akútna orálna toxicita Akútna dermálna toxicita Akútnainhalačnátoxicita-plyn Acute inhalation toxicity - Vapor Akútnainhalačnátoxicita-prach/aerosól Poleptaniekože/podráždeniekože Vážnepoškodenieočí/podráždenieočí Respiračnásenzibilizácia Senzibilizáciakože Mutagenita Karcinogenita Reprodukčnátoxicita STOT - jednorazová expozícia STOT - opakovaná expozícia Akútna toxicita pre vodné organizmy Chronická toxicita pre vodné organizmy Aspiračnátoxicita Ozón Použitámetóda Dátum revízie 04-XI-2019 Tátokartabezpečnostnýchúdajovspĺňapožiadavkynariadenia(ES)č.1907/2006 Obmedzenie zodpovednosti Informácieposkytnutévtejtokartebezpečnostnýchúdajovvychádzajúzozdrojatretejstrany.Ajkeďsmepresvedčení, žetietoinformáciesúkudňuichzverejneniasprávne,neposkytujemežiadnevyhláseniaanizárukytýkajúcesapresnosti aúplnostitýchtoinformáciíanikvalityalebošpecifikácieakýchkoľvekmateriálov,látokalebozmesítuspomenutých (súhrnne materiály ).Tietoinformáciesúurčenélennaorientáciupribezpečnejmanipuláci,používaní,spotrebe, spracovaní,skladovaní,doprave,likvidáciauvoľňovanímateriálov.tietoinformácienemusiabyťdostačujúcenataké účelyapoužívateľbysanemalotietoposkytnutéinformácieopierať.tietoinformáciesanemusiavzťahovaťna SK / EGHS Strana 9 / 10

10 materiály,ktorésúskombinovanésakýmikoľvekinýmimateriálmialebopoužitévakýchkoľvekinýchprocesochnež tých,ktorésútuvýslovneuvedené.neponesiemežiadnuzodpovednosťzaakékoľvekujmyvrátane(alenielen)škôd, strátavýdavkovvzniknutýchvdôsledkuakéhokoľvekspoliehaniasanainformácieobsiahnutévtejtokarte bezpečnostnýchúdajov.ltd Licenciajeposkytnutánaneobmedzenépapierové/elektronickékópieibana vnútornépoužitie.tátokartabezpečnostnýchúdajovsanesmiereprodukovať,upravovaťanidistribuovaťtretím stranám bezprechádzajúcehopísomnéhosúhlasuspoločnostistratasysltd. Konieckartybezpečnostnýchúdajov SK / EGHS Strana 10 / 10