Oddiel1:IDENTIFIKÁCIALÁTKY/ZMESIASPOLOČNOSTI/PODNIKU

Veľkosť: px
Začať zobrazovať zo stránky:

Download "Oddiel1:IDENTIFIKÁCIALÁTKY/ZMESIASPOLOČNOSTI/PODNIKU"

Prepis

1 KARTABEZPEČNOSTNÝCHÚDAJOV Tátokartabezpečnostnýchúdajovspĺňapožiadavky: Nariadenie(ES)č.1907/2006anariadenie(ES)č.1272/2008 Dátum vydania 29-XI-2017 Revízia B 1.1. Identifikátor výrobku Oddiel1:IDENTIFIKÁCIALÁTKY/ZMESIASPOLOČNOSTI/PODNIKU Kód výrobku Názov výrobku SDS SK E SR-20Ô Soluble Support Material PN(PartNumber katalógovéčíslo) Dánsko Č.výrobku Synonymá Čistálátka/zmes N/A Acrylic copolymer Zmes 1.2.Relevantnéidentifikovanépoužitialátkyalebozmesiapoužitia,ktorésaneodporúčajú Odporúčanépoužitie Neodporúčanépoužitie Aditivní výroba 1.3.Údajeododávateľovikartybezpečnostnýchúdajov Dovozca Stratasys EMEA Regional Office Airport Boulevard B Rheinmünster, Germany Phone: Akchcetezískaťďalšieinformácie,obráťtesana ová adresa 1.4.Núdzovételefónnečíslo Núdzovételefónnečíslo celosvetovo vangličtine Európa viacjazyčne USA viacjazyčne ázijsko-pacifickáoblasť viacjazyčne Austrália vangličtine Čína včínštine Rakúsko Toxikologickéinformačnécentrum (Rakúsko):+43-(0) Belgicko Toxikologické centrum (Belgicko): Chorvátsko Poison Control (CR): Českárepublika Poison Control (CS): , Dánsko Tiesňovátelefonickálinkatoxikologickéhocentra(Dánsko): Estónsko Poison Control (ET): 16662, (+372) Fínsko Toxikologickéinformačnécentrum (Fínsko): Francúzsko ORFILA (Francúzsko): Nemecko Toxikologickécentrum Berlín(Nemecko): (24-hodinováslužba, poradenstvo v nemeckom a anglickom jazyku) Grécko Poison Information Center (EL): (0030) SK / EGHS Strana 1 / 10

2 Maďarsko Poison Information Service (HU): ( ) Island Poison Information Center: Taliansko Toxikologické centrum, Miláno (Taliansko) Lotyšsko Poison Information Center (LV): Litva Poison Information Office (LT): or Luxembursko Belgian Poison Center: (+352) Holandsko National Poisons Information Center (NVIC): Nórsko Poison Center: Portugalsko Toxikologickéinformačnécentrum (Portugalsko): Španielsko Toxikologickáinformačnáslužba(Španielsko): Švédsko 112 askforpoisonsinformation Oddiel2:IDENTIFIKÁCIANEBEZPEČNOSTI 2.1. Klasifikácia látky alebo zmesi Nariadenie(ES)č.1272/2008 Tátozmesjeklasifikovanáakonienebezpečnápodľanariadenia(ES)č.1272/2008[GHS] 2.2.Prvkyoznačovania Tátozmesjeklasifikovanáakonienebezpečnápodľanariadenia(ES)č.1272/2008[GHS] EUH210-Napožiadaniemožnoposkytnúťkartubezpečnostnýchúdajov 2.3.Inánebezpečnosť Prinormálnychpodmienkachpoužitianiesúpotrebnéžiadneochrannéprostriedky.Akdôjdekprekročeniulimitovexpozíciealebo aksaobjavípodráždenie,môžebyťpotrebnévetranieaevakuácia.aksavpriebehuďalšiehospracovania,manipuláciealebo inýmiprostriedkamitvoriamaléčastice,môžutvoriťhorľavézmesiprachusovzduchom.ďalšieinformácienájdetevoddiele7. Ďalšieinformácienájdetevoddiele Látky Oddiel3:ZLOŽENIE/INFORMÁCIEO ZLOŽKÁCH Chemický názov Č.ES Č.CAS % Klasifikáciapodľanariadenia Registračnéčíslo hmotnostné (ES)č.1272/2008[CLP] REACH Triphenyl phosphate Neklasifikované K dispozícii nie sú žiadneúdaje ÚplnýtextH-vietaEUH-viet:pozritečasť Opis opatrení prvej pomoci Oddiel 4: OPATRENIA PRVEJ POMOCI Inhalácia Kontaktsočami Kontaktspokožkou Požitie Premiestnitepostihnutéhonačerstvývzduch. Dôkladnevyplachujtedostatočným množstvom vodypočasnajmenej15minút,pričom odtiahnetedolnéajhornéviečka.poraďtesaslekárom. Postykusroztavenýmizvyškamisadôkladneumytemydlom avodou. Vypiteveľkémnožstvovody.Nevyvolávajtezvracanie,aktonenariadilekár.Okamžite zavolajte lekára. 4.2.Najdôležitejšiepríznakyaúčinky,akútneajoneskorené SK / EGHS Strana 2 / 10

3 Symptómy Žiadneznáme. 4.3.Údajoakejkoľvekpotrebeokamžitejlekárskejstarostlivostiaosobitnéhoošetrenia Poznámka pre lekárov Liečtesymptomaticky Hasiace prostriedky Vhodné hasiace prostriedky Nevhodné hasiace prostriedky Oddiel5:PROTIPOŽIARNEOPATRENIA Pena Voda Oxiduhličitý(CO2) Hasiaciprášok Penaodolnávočialkoholu Žiadneznáme Osobitné ohrozenia vyplývajúce z látky alebo zo zmesi Konkrétne ohrozenia vyplývajúce z chemickej látky Žiadneznáme. 5.3.Radyprepožiarnikov Špeciálneochrannépomôckypre hasičov Hasičibymalipoužívaťsamostatnýdýchacíprístrojazásahovýoblek.Používajteosobné ochranné pomôcky. Oddiel6:OPATRENIAPRINÁHODNOM UVOĽNENÍ 6.1.Osobnébezpečnostnéopatrenia,ochrannévybavenieanúdzovépostupy Osobnébezpečnostnéopatrenia Pre osoby zasahujúce v núdzových situáciách Používajtepredpísanéosobnéochrannéprostriedky.Zabráňtekontaktuspokožkoua očami.odstráňtevšetkyzdrojezapálenia.pozametajte,abystepredišlinebezpečenstvu pošmyknutia. Použiteosobnúochranuodporúčanúvčasti Bezpečnostnéopatreniapreživotnéprostredie Bezpečnostnéopatreniapreživotné Nesplachujtedopovrchovýchvôdanidosplaškovejkanalizácie.Zabráňteúnikudo prostredie vodných tokov. 6.3.Metódyamateriálnazabráneniešíreniuavyčistenie Spôsobyzamedzeniašírenia Spôsoby sanácie Prevencia sekundárnych nebezpečenstiev Aktoniejenebezpečné,zabráňteďalším únikom. Pozbierajte mechanicky a umiestnite do vhodných nádob na likvidáciu. Zabráňtevíreniuprachu.Zabráňteakumuláciprachuvuzavretýchpriestoroch.Aksa vpriebehuďalšiehospracovania,manipuláciealeboinýmiprostriedkamitvoriamalé častice,môžutvoriťhorľavézmesiprachusovzduchom.odstráňtevšetkyzdrojezapálenia Odkaz na iné oddiely Odkaz na iné oddiely Ďalšieinformácienájdetevoddiele8.Ďalšieinformácienájdetevoddiele13. SK / EGHS Strana 3 / 10

4 7.1.Bezpečnostnéopatrenianabezpečnézaobchádzanie Oddiel 7: ZAOBCHÁDZANIE A SKLADOVANIE Radytýkajúcesabezpečného zaobchádzania Všeobecnéopatreniatýkajúcesa hygieny Používajteosobnéochrannépomôcky.Primanipulácisroztaveným vláknom zabráňte kontaktuspokožkouasočami.aksavpriebehuďalšiehospracovania,manipuláciealebo inýmiprostriedkamitvoriamaléčastice,môžutvoriťhorľavézmesiprachusovzduchom. Používajterespirátor. Sproduktom zaobchádzajtevsúladesosvedčenýmizásadamipriemyselnejhygieny abezpečnosti. 7.2.Podmienkynabezpečnéskladovanievrátaneakejkoľveknekompatibility Podmienky skladovania Nádobu uchovávajte tesne uzavretú na suchom a dobre vetranom mieste. 7.3.Špecifickékonečnépoužitie(-ia) Opatreniamanažmenturizík(RMM)Požadovanéinformáciesúuvedenévtejtokartebezpečnostnýchúdajov Kontrolné parametre Limity expozície. Oddiel 8: KONTROLY EXPOZÍCIE/OSOBNÁ OCHRANA Chemický názov Európska únia Spojenékráľovstvo Francúzsko Španielsko Nemecko Triphenyl phosphate - TWA: 3 mg/m 3 TWA: 3 mg/m 3 TWA: 3 mg/m STEL: 6 mg/m 3 Chemický názov Taliansko Portugalsko Holandsko Fínsko Dánsko Triphenyl phosphate - TWA: 3 mg/m 3 - TWA: 3 mg/m 3 TWA: 3 mg/m STEL: 6 mg/m 3 Chemický názov Rakúsko Švajčiarsko Poľsko Nórsko Írsko Triphenyl phosphate TWA: 3 mg/m 3 STEL 6 mg/m 3 TWA: 3 mg/m 3 - TWA: 3 mg/m 3 STEL: 6 mg/m 3 TWA: 3 mg/m 3 STEL: 6 mg/m 3 Odvodená hladina, pri ktorej nedochádzakžiadnym účinkom (DNEL) Predpokladaná koncentrácia, pri ktorejnedochádzakžiadnemu účinku(pnec) Kontroly expozície Technickézabezpečenie Aksapočasspracovaniatvoríprach,zabezpečteodsávacievetranie. Osobné ochranné pomôcky Ochranaočí/tváre Ochrannéokuliare.Ochrannéokuliaresbočnýmištítmi. Ochranapokožkyatela Ochrana dýchacích ciest Nepriepustný odev. Minimalizujtetvorbuaakumuláciuprachu.Používajteochranudýchacíchciest. Všeobecnéopatreniatýkajúcesa Sproduktom zaobchádzajtevsúladesosvedčenýmizásadamipriemyselnejhygieny SK / EGHS Strana 4 / 10

5 hygieny Kontroly environmentálnej expozície abezpečnosti.. Oddiel 9: FYZIKÁLNE A CHEMICKÉ VLASTNOSTI 9.1. Informácie o základných fyzikálnych a chemických vlastnostiach Skupenstvo Tuhá látka Vzhľad Monofil Zápach Farba Prahová hodnota zápachu Vlastnosť Hodnoty Poznámky Metóda ph Kdispozíciniesúžiadneúdaje Žiadneznáme Teplota topenia / teplota tuhnutia Kdispozíciniesúžiadneúdaje Žiadneznáme Teplotavaru/destilačnýrozsah Kdispozíciniesúžiadneúdaje Žiadneznáme Teplota vzplanutia Kdispozíciniesúžiadneúdaje Žiadneznáme Rýchlosťodparovania Kdispozíciniesúžiadneúdaje Žiadneznáme Horľavosť(tuhálátka,plyn) Kdispozíciniesúžiadneúdaje Žiadneznáme Medza zápalnosti na vzduchu Žiadneznáme Hornýlimithorľavosti: Kdispozíciniesúžiadneúdaje Dolnýlimithorľavosti Kdispozíciniesúžiadneúdaje Tlak pár Kdispozíciniesúžiadneúdaje Žiadneznáme Hustota pár Kdispozíciniesúžiadneúdaje Žiadneznáme Relatívna hustota Kdispozíciniesúžiadneúdaje Žiadneznáme Rozpustnosťvovode Kdispozíciniesúžiadneúdaje Žiadneznáme Rozpustnosť(rozpustnosti) Kdispozíciniesúžiadneúdaje Žiadneznáme Rozdeľovacíkoeficient Kdispozíciniesúžiadneúdaje Žiadneznáme Teplota samovznietenia Kdispozíciniesúžiadneúdaje Žiadneznáme Teplota rozkladu Kdispozíciniesúžiadneúdaje Žiadneznáme Kinematická viskozita Kdispozíciniesúžiadneúdaje Žiadneznáme Dynamická viskozita Kdispozíciniesúžiadneúdaje Žiadneznáme Výbušnévlastnosti Oxidačnévlastnosti 9.2. Iné informácie Teplota mäknutia Molekulováhmotnosť Obsah prchavých organických látok (%) Hustota kvapaliny Sypná hustota Veľkosťčastíc Distribúciaveľkostičastíc Reaktivita Oddiel 10: STABILITA A REAKTIVITA Reaktivita Žiadnepribežnýchpodmienkachpoužitia Chemická stabilita Stabilita Stabilné za normálnych podmienok. Údajeovýbušnosti Citlivosťnamechanickýnáraz Žiadny. SK / EGHS Strana 5 / 10

6 Citlivosťnastatickývýboj Žiadny Možnosťnebezpečnýchreakcií Možnosťnebezpečnýchreakcií Pribežnom spracovanížiadne Podmienky,ktorým satrebavyhnúť Podmienky,ktorým satrebavyhnúťnadmerné teplo. Neprehrievajte, aby nedochádzalo k tepelnému rozkladu Nekompatibilné materiály Nekompatibilné materiály Oxidačnéčinidlo.Silnézásady Nebezpečnéproduktyrozkladu Nebezpečnéproduktyrozkladu Prihorenívznikajúzapáchajúceajedovatévýpary.Oxiduhoľnatý.Oxiduhličitý(CO2). Aldehydy Informácieotoxikologickýchúčinkoch Informácie o pravdepodobných cestách expozície Oddiel 11: TOXIKOLOGICKÉ INFORMÁCIE Informácie o produkte. Inhalácia Kontaktsočami Kontaktspokožkou Požitie Konkrétneúdajezoskúšokprelátkualebozmesniesúkdispozíci. Konkrétneúdajezoskúšokprelátkualebozmesniesúkdispozíci. Konkrétneúdajezoskúšokprelátkualebozmesniesúkdispozíci. Konkrétneúdajezoskúšokprelátkualebozmesniesúkdispozíci. Informácie o toxikologických účinkoch Symptómy Žiadneznáme. Numerické miery toxicity Akútna toxicita Nasledujúcehodnotysúvypočítanénazákladekapitoly3.1dokumentuGHS ATEmix (odhad akútnej toxicity, 9, mg/kg orálnej) ATEmix (odhad akútnej toxicity, 21, mg/kg dermálnej) Informácieozložkách Chemický názov Orálna LD50 Dermálna LD50 InhalačnáLC50 Triphenyl phosphate = 3500 mg/kg = 3500 mg/kg ( Rat ) > mg/kg ( Rabbit ) Oneskorenéaokamžitéúčinky,akoajchronickéúčinkyzkrátkodobejadlhodobejexpozície Poleptaniekože/podráždeniekože. SK / EGHS Strana 6 / 10

7 Vážnepoškodenieočí/podráždenie očí. Respiračnáalebokožná senzibilizácia Mutagenitazárodočnýchbuniek Karcinogenita Reprodukčnátoxicita STOT - jednorazová expozícia STOT - opakovaná expozícia Aspiračnánebezpečnosť Oddiel 12: EKOLOGICKÉ INFORMÁCIE Toxicita Ekotoxicita Neznáma toxicita pre vodné organizmy Obsahuje96.56% zložiek,ktorépredstavujúneznámenebezpečenstvoprevodné prostredie. Chemický názov Riasy/vodné rastliny Ryby Toxicita pre mikroorganizmy Triphenyl phosphate 0.6-4: 96 h Pseudokirchneriella subcapitata mg/l EC50 static 12.2.Perzistenciaadegradovateľnosť : 96 h Oncorhynchus mykiss mg/l LC50 static : 96 h Pimephales promelas mg/l LC50 flow-through : 96 h Pimephales promelas mg/l LC50 static : 96 h Lepomis macrochirus mg/l LC50 static 1.2: 96 h Oryzias latipes mg/l LC50 static Kôrovce : 48 h Daphnia magna mg/l EC50 Perzistenciaadegradovateľnosť Bioakumulačnýpotenciál Bioakumulácia Pretentovýrobokniesúkdispozícižiadneúdaje. Informácieozložkách Chemický názov Rozdeľovacíkoeficient Triphenyl phosphate Mobilita v pôde Mobilita v pôde Výsledky posúdenia PBT a vpvb SK / EGHS Strana 7 / 10

8 Posúdenie PBT a vpvb Inénepriaznivéúčinky Inénepriaznivéúčinky Metódy spracovania odpadu Oddiel13:OPATRENIAPRIZNEŠKODŇOVANÍ Odpadzozvyškov/nepoužitých produktov Kontaminované obaly Zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi. Odpad likvidujte v súlade s legislatívou na ochranuživotnéhoprostredia. Prázdnenádobynepoužívajteopakovane. Oddiel 14: INFORMÁCIE O DOPRAVE IMDG 14.1 ČísloOSN Nie je regulované 14.2 Správneexpedičnéoznačenie Nie je regulované OSN 14.3 Trieda(-y)nebezpečnostipre Nie je regulované dopravu 14.4 Obalová skupina Nie je regulované 14.5 Látkaznečisťujúcamore Nevzťahujesa 14.6 Osobitné ustanovenia Žiadny 14.7 Doprava hromadného nákladu podľaprílohyikdohovoru MARPOL 73/78 a Kódexu IBC RID 14.1 ČísloOSN Nie je regulované 14.2 Správneexpedičnéoznačenie Nie je regulované OSN 14.3 Trieda(-y)nebezpečnostipre Nie je regulované dopravu 14.4 Obalová skupina Nie je regulované 14.5 Nebezpečnosťpreživotné Nevzťahujesa prostredie 14.6 Osobitné ustanovenia Žiadny ADR 14.1 ČísloOSN Nie je regulované 14.2 Správneexpedičnéoznačenie Nie je regulované OSN 14.3 Trieda(-y)nebezpečnostipre Nie je regulované dopravu 14.4 Obalová skupina Nie je regulované 14.5 Nebezpečnosťpreživotné Nevzťahujesa prostredie 14.6 Osobitné ustanovenia Žiadny IATA 14.1 ČísloOSN Nie je regulované 14.2 Správneexpedičnéoznačenie Nie je regulované OSN SK / EGHS Strana 8 / 10

9 14.3 Trieda(-y)nebezpečnostipre Nie je regulované dopravu 14.4 Obalová skupina Nie je regulované 14.5 Nebezpečnosťpreživotné Nevzťahujesa prostredie 14.6 Osobitné ustanovenia Žiadny Oddiel15:REGULAČNÉINFORMÁCIE 15.1.Nariadenia/právnepredpisyšpecificképrelátkualebozmesvoblastibezpečnosti,zdraviaaživotnéhoprostredia Európska únia Upozorňujemenasmernicu98/24/ESoochranezdraviaabezpečnostipracovníkovpredrizikamisúvisiacimischemickými faktormi pri práci Povoleniaaobmedzeniapoužitia: Tentovýrobokneobsahujelátkypodliehajúcepovoleniu(nariadenie(ES)č.1907/2006(REACH),prílohaXIV)Tentovýrobok neobsahujelátkypodliehajúceobmedzeniu(nariadenie(es)č.1907/2006(reach),prílohaxvi) Perzistentnéorganickéznečisťujúcelátky Nevzťahujesa Nariadenieolátkach,ktorépoškodzujúozónovúvrstvu(ES)č.1005/2009 Nevzťahujesa 15.2.Hodnoteniechemickejbezpečnosti Správaochemickejbezpečnosti Oddiel 16: INÉ INFORMÁCIE Kľúčalebolegendakskratkám aakronymom použitým vkartebezpečnostnýchúdajov Legenda SVHC:Látkyvzbudzujúceveľmiveľkéobavypodliehajúcepovoleniu: Legenda Oddiel 8: KONTROLY EXPOZÍCIE/OSOBNÁ OCHRANA TWA TWA(časovováženýpriemer) STEL STEL(hraničnéhodnotykrátkodobého vystavenia) Strop Maximálna prípustná hodnota * Označenierizikaabsorpciecezkožu Postup klasifikácie Klasifikáciapodľanariadenia(ES)č.1272/2008[CLP] Akútna orálna toxicita Akútna dermálna toxicita Akútnainhalačnátoxicita-plyn Acute inhalation toxicity - Vapor Akútnainhalačnátoxicita-prach/aerosól Poleptaniekože/podráždeniekože Vážnepoškodenieočí/podráždenieočí Respiračnásenzibilizácia Senzibilizáciakože Mutagenita Karcinogenita Použitámetóda SK / EGHS Strana 9 / 10

10 Reprodukčnátoxicita STOT - jednorazová expozícia STOT - opakovaná expozícia Akútna toxicita pre vodné organizmy Chronická toxicita pre vodné organizmy Aspiračnátoxicita Dátum vydania Dátum revízie 09-XII XI-2017 Tátokartabezpečnostnýchúdajovspĺňapožiadavkynariadenia(ES)č.1907/2006 Obmedzenie zodpovednosti Informácieposkytnutévtejtokartebezpečnostnýchúdajovvychádzajúzozdrojatretejstrany.Ajkeďsmepresvedčení, žetietoinformáciesúkudňuichzverejneniasprávne,neposkytujemežiadnevyhláseniaanizárukytýkajúcesapresnosti aúplnostitýchtoinformáciíanikvalityalebošpecifikácieakýchkoľvekmateriálov,látokalebozmesítuspomenutých (súhrnne materiály ).Tietoinformáciesúurčenélennaorientáciupribezpečnejmanipuláci,používaní,spotrebe, spracovaní,skladovaní,doprave,likvidáciauvoľňovanímateriálov.tietoinformácienemusiabyťdostačujúcenataké účelyapoužívateľbysanemalotietoposkytnutéinformácieopierať.tietoinformáciesanemusiavzťahovaťna materiály,ktorésúskombinovanésakýmikoľvekinýmimateriálmialebopoužitévakýchkoľvekinýchprocesochnež tých,ktorésútuvýslovneuvedené.neponesiemežiadnuzodpovednosťzaakékoľvekujmyvrátane(alenielen)škôd, strátavýdavkovvzniknutýchvdôsledkuakéhokoľvekspoliehaniasanainformácieobsiahnutévtejtokarte bezpečnostnýchúdajov.tátokartabezpečnostnýchúdajovostávanaším výlučným vlastníctvom anesmiesa reprodukovať,upravovaťanidistribuovaťbeznášhoprechádzajúcehopísomnéhosúhlasu. Konieckartybezpečnostnýchúdajov SK / EGHS Strana 10 / 10