Oddiel1:IDENTIFIKÁCIALÁTKY/ZMESIASPOLOČNOSTI/PODNIKU

Veľkosť: px
Začať zobrazovať zo stránky:

Download "Oddiel1:IDENTIFIKÁCIALÁTKY/ZMESIASPOLOČNOSTI/PODNIKU"

Prepis

1 KARTABEZPEČNOSTNÝCHÚDAJOV Tátokartabezpečnostnýchúdajovspĺňapožiadavky: Nariadenie(ES)č.1907/2006anariadenie(ES)č.1272/2008 Dátum vydania 29-XI-2017 Revízia B 1.1. Identifikátor výrobku Oddiel1:IDENTIFIKÁCIALÁTKY/ZMESIASPOLOČNOSTI/PODNIKU Kód výrobku Názov výrobku SDS SK E SR-20Ô Soluble Support Material PN(PartNumber katalógovéčíslo) Dánsko Č.výrobku Synonymá Čistálátka/zmes N/A Acrylic copolymer Zmes 1.2.Relevantnéidentifikovanépoužitialátkyalebozmesiapoužitia,ktorésaneodporúčajú Odporúčanépoužitie Neodporúčanépoužitie Aditivní výroba 1.3.Údajeododávateľovikartybezpečnostnýchúdajov Dovozca Stratasys EMEA Regional Office Airport Boulevard B Rheinmünster, Germany Phone: Akchcetezískaťďalšieinformácie,obráťtesana ová adresa 1.4.Núdzovételefónnečíslo Núdzovételefónnečíslo celosvetovo vangličtine Európa viacjazyčne USA viacjazyčne ázijsko-pacifickáoblasť viacjazyčne Austrália vangličtine Čína včínštine Rakúsko Toxikologickéinformačnécentrum (Rakúsko):+43-(0) Belgicko Toxikologické centrum (Belgicko): Chorvátsko Poison Control (CR): Českárepublika Poison Control (CS): , Dánsko Tiesňovátelefonickálinkatoxikologickéhocentra(Dánsko): Estónsko Poison Control (ET): 16662, (+372) Fínsko Toxikologickéinformačnécentrum (Fínsko): Francúzsko ORFILA (Francúzsko): Nemecko Toxikologickécentrum Berlín(Nemecko): (24-hodinováslužba, poradenstvo v nemeckom a anglickom jazyku) Grécko Poison Information Center (EL): (0030) SK / EGHS Strana 1 / 10

2 Maďarsko Poison Information Service (HU): ( ) Island Poison Information Center: Taliansko Toxikologické centrum, Miláno (Taliansko) Lotyšsko Poison Information Center (LV): Litva Poison Information Office (LT): or Luxembursko Belgian Poison Center: (+352) Holandsko National Poisons Information Center (NVIC): Nórsko Poison Center: Portugalsko Toxikologickéinformačnécentrum (Portugalsko): Španielsko Toxikologickáinformačnáslužba(Španielsko): Švédsko 112 askforpoisonsinformation Oddiel2:IDENTIFIKÁCIANEBEZPEČNOSTI 2.1. Klasifikácia látky alebo zmesi Nariadenie(ES)č.1272/2008 Tátozmesjeklasifikovanáakonienebezpečnápodľanariadenia(ES)č.1272/2008[GHS] 2.2.Prvkyoznačovania Tátozmesjeklasifikovanáakonienebezpečnápodľanariadenia(ES)č.1272/2008[GHS] EUH210-Napožiadaniemožnoposkytnúťkartubezpečnostnýchúdajov 2.3.Inánebezpečnosť Prinormálnychpodmienkachpoužitianiesúpotrebnéžiadneochrannéprostriedky.Akdôjdekprekročeniulimitovexpozíciealebo aksaobjavípodráždenie,môžebyťpotrebnévetranieaevakuácia.aksavpriebehuďalšiehospracovania,manipuláciealebo inýmiprostriedkamitvoriamaléčastice,môžutvoriťhorľavézmesiprachusovzduchom.ďalšieinformácienájdetevoddiele7. Ďalšieinformácienájdetevoddiele Látky Oddiel3:ZLOŽENIE/INFORMÁCIEO ZLOŽKÁCH Chemický názov Č.ES Č.CAS % Klasifikáciapodľanariadenia Registračnéčíslo hmotnostné (ES)č.1272/2008[CLP] REACH Triphenyl phosphate Neklasifikované K dispozícii nie sú žiadneúdaje ÚplnýtextH-vietaEUH-viet:pozritečasť Opis opatrení prvej pomoci Oddiel 4: OPATRENIA PRVEJ POMOCI Inhalácia Kontaktsočami Kontaktspokožkou Požitie Premiestnitepostihnutéhonačerstvývzduch. Dôkladnevyplachujtedostatočným množstvom vodypočasnajmenej15minút,pričom odtiahnetedolnéajhornéviečka.poraďtesaslekárom. Postykusroztavenýmizvyškamisadôkladneumytemydlom avodou. Vypiteveľkémnožstvovody.Nevyvolávajtezvracanie,aktonenariadilekár.Okamžite zavolajte lekára. 4.2.Najdôležitejšiepríznakyaúčinky,akútneajoneskorené SK / EGHS Strana 2 / 10

3 Symptómy Žiadneznáme. 4.3.Údajoakejkoľvekpotrebeokamžitejlekárskejstarostlivostiaosobitnéhoošetrenia Poznámka pre lekárov Liečtesymptomaticky Hasiace prostriedky Vhodné hasiace prostriedky Nevhodné hasiace prostriedky Oddiel5:PROTIPOŽIARNEOPATRENIA Pena Voda Oxiduhličitý(CO2) Hasiaciprášok Penaodolnávočialkoholu Žiadneznáme Osobitné ohrozenia vyplývajúce z látky alebo zo zmesi Konkrétne ohrozenia vyplývajúce z chemickej látky Žiadneznáme. 5.3.Radyprepožiarnikov Špeciálneochrannépomôckypre hasičov Hasičibymalipoužívaťsamostatnýdýchacíprístrojazásahovýoblek.Používajteosobné ochranné pomôcky. Oddiel6:OPATRENIAPRINÁHODNOM UVOĽNENÍ 6.1.Osobnébezpečnostnéopatrenia,ochrannévybavenieanúdzovépostupy Osobnébezpečnostnéopatrenia Pre osoby zasahujúce v núdzových situáciách Používajtepredpísanéosobnéochrannéprostriedky.Zabráňtekontaktuspokožkoua očami.odstráňtevšetkyzdrojezapálenia.pozametajte,abystepredišlinebezpečenstvu pošmyknutia. Použiteosobnúochranuodporúčanúvčasti Bezpečnostnéopatreniapreživotnéprostredie Bezpečnostnéopatreniapreživotné Nesplachujtedopovrchovýchvôdanidosplaškovejkanalizácie.Zabráňteúnikudo prostredie vodných tokov. 6.3.Metódyamateriálnazabráneniešíreniuavyčistenie Spôsobyzamedzeniašírenia Spôsoby sanácie Prevencia sekundárnych nebezpečenstiev Aktoniejenebezpečné,zabráňteďalším únikom. Pozbierajte mechanicky a umiestnite do vhodných nádob na likvidáciu. Zabráňtevíreniuprachu.Zabráňteakumuláciprachuvuzavretýchpriestoroch.Aksa vpriebehuďalšiehospracovania,manipuláciealeboinýmiprostriedkamitvoriamalé častice,môžutvoriťhorľavézmesiprachusovzduchom.odstráňtevšetkyzdrojezapálenia Odkaz na iné oddiely Odkaz na iné oddiely Ďalšieinformácienájdetevoddiele8.Ďalšieinformácienájdetevoddiele13. SK / EGHS Strana 3 / 10

4 7.1.Bezpečnostnéopatrenianabezpečnézaobchádzanie Oddiel 7: ZAOBCHÁDZANIE A SKLADOVANIE Radytýkajúcesabezpečného zaobchádzania Všeobecnéopatreniatýkajúcesa hygieny Používajteosobnéochrannépomôcky.Primanipulácisroztaveným vláknom zabráňte kontaktuspokožkouasočami.aksavpriebehuďalšiehospracovania,manipuláciealebo inýmiprostriedkamitvoriamaléčastice,môžutvoriťhorľavézmesiprachusovzduchom. Používajterespirátor. Sproduktom zaobchádzajtevsúladesosvedčenýmizásadamipriemyselnejhygieny abezpečnosti. 7.2.Podmienkynabezpečnéskladovanievrátaneakejkoľveknekompatibility Podmienky skladovania Nádobu uchovávajte tesne uzavretú na suchom a dobre vetranom mieste. 7.3.Špecifickékonečnépoužitie(-ia) Opatreniamanažmenturizík(RMM)Požadovanéinformáciesúuvedenévtejtokartebezpečnostnýchúdajov Kontrolné parametre Limity expozície. Oddiel 8: KONTROLY EXPOZÍCIE/OSOBNÁ OCHRANA Chemický názov Európska únia Spojenékráľovstvo Francúzsko Španielsko Nemecko Triphenyl phosphate - TWA: 3 mg/m 3 TWA: 3 mg/m 3 TWA: 3 mg/m STEL: 6 mg/m 3 Chemický názov Taliansko Portugalsko Holandsko Fínsko Dánsko Triphenyl phosphate - TWA: 3 mg/m 3 - TWA: 3 mg/m 3 TWA: 3 mg/m STEL: 6 mg/m 3 Chemický názov Rakúsko Švajčiarsko Poľsko Nórsko Írsko Triphenyl phosphate TWA: 3 mg/m 3 STEL 6 mg/m 3 TWA: 3 mg/m 3 - TWA: 3 mg/m 3 STEL: 6 mg/m 3 TWA: 3 mg/m 3 STEL: 6 mg/m 3 Odvodená hladina, pri ktorej nedochádzakžiadnym účinkom (DNEL) Predpokladaná koncentrácia, pri ktorejnedochádzakžiadnemu účinku(pnec) Kontroly expozície Technickézabezpečenie Aksapočasspracovaniatvoríprach,zabezpečteodsávacievetranie. Osobné ochranné pomôcky Ochranaočí/tváre Ochrannéokuliare.Ochrannéokuliaresbočnýmištítmi. Ochranapokožkyatela Ochrana dýchacích ciest Nepriepustný odev. Minimalizujtetvorbuaakumuláciuprachu.Používajteochranudýchacíchciest. Všeobecnéopatreniatýkajúcesa Sproduktom zaobchádzajtevsúladesosvedčenýmizásadamipriemyselnejhygieny SK / EGHS Strana 4 / 10

5 hygieny Kontroly environmentálnej expozície abezpečnosti.. Oddiel 9: FYZIKÁLNE A CHEMICKÉ VLASTNOSTI 9.1. Informácie o základných fyzikálnych a chemických vlastnostiach Skupenstvo Tuhá látka Vzhľad Monofil Zápach Farba Prahová hodnota zápachu Vlastnosť Hodnoty Poznámky Metóda ph Kdispozíciniesúžiadneúdaje Žiadneznáme Teplota topenia / teplota tuhnutia Kdispozíciniesúžiadneúdaje Žiadneznáme Teplotavaru/destilačnýrozsah Kdispozíciniesúžiadneúdaje Žiadneznáme Teplota vzplanutia Kdispozíciniesúžiadneúdaje Žiadneznáme Rýchlosťodparovania Kdispozíciniesúžiadneúdaje Žiadneznáme Horľavosť(tuhálátka,plyn) Kdispozíciniesúžiadneúdaje Žiadneznáme Medza zápalnosti na vzduchu Žiadneznáme Hornýlimithorľavosti: Kdispozíciniesúžiadneúdaje Dolnýlimithorľavosti Kdispozíciniesúžiadneúdaje Tlak pár Kdispozíciniesúžiadneúdaje Žiadneznáme Hustota pár Kdispozíciniesúžiadneúdaje Žiadneznáme Relatívna hustota Kdispozíciniesúžiadneúdaje Žiadneznáme Rozpustnosťvovode Kdispozíciniesúžiadneúdaje Žiadneznáme Rozpustnosť(rozpustnosti) Kdispozíciniesúžiadneúdaje Žiadneznáme Rozdeľovacíkoeficient Kdispozíciniesúžiadneúdaje Žiadneznáme Teplota samovznietenia Kdispozíciniesúžiadneúdaje Žiadneznáme Teplota rozkladu Kdispozíciniesúžiadneúdaje Žiadneznáme Kinematická viskozita Kdispozíciniesúžiadneúdaje Žiadneznáme Dynamická viskozita Kdispozíciniesúžiadneúdaje Žiadneznáme Výbušnévlastnosti Oxidačnévlastnosti 9.2. Iné informácie Teplota mäknutia Molekulováhmotnosť Obsah prchavých organických látok (%) Hustota kvapaliny Sypná hustota Veľkosťčastíc Distribúciaveľkostičastíc Reaktivita Oddiel 10: STABILITA A REAKTIVITA Reaktivita Žiadnepribežnýchpodmienkachpoužitia Chemická stabilita Stabilita Stabilné za normálnych podmienok. Údajeovýbušnosti Citlivosťnamechanickýnáraz Žiadny. SK / EGHS Strana 5 / 10

6 Citlivosťnastatickývýboj Žiadny Možnosťnebezpečnýchreakcií Možnosťnebezpečnýchreakcií Pribežnom spracovanížiadne Podmienky,ktorým satrebavyhnúť Podmienky,ktorým satrebavyhnúťnadmerné teplo. Neprehrievajte, aby nedochádzalo k tepelnému rozkladu Nekompatibilné materiály Nekompatibilné materiály Oxidačnéčinidlo.Silnézásady Nebezpečnéproduktyrozkladu Nebezpečnéproduktyrozkladu Prihorenívznikajúzapáchajúceajedovatévýpary.Oxiduhoľnatý.Oxiduhličitý(CO2). Aldehydy Informácieotoxikologickýchúčinkoch Informácie o pravdepodobných cestách expozície Oddiel 11: TOXIKOLOGICKÉ INFORMÁCIE Informácie o produkte. Inhalácia Kontaktsočami Kontaktspokožkou Požitie Konkrétneúdajezoskúšokprelátkualebozmesniesúkdispozíci. Konkrétneúdajezoskúšokprelátkualebozmesniesúkdispozíci. Konkrétneúdajezoskúšokprelátkualebozmesniesúkdispozíci. Konkrétneúdajezoskúšokprelátkualebozmesniesúkdispozíci. Informácie o toxikologických účinkoch Symptómy Žiadneznáme. Numerické miery toxicity Akútna toxicita Nasledujúcehodnotysúvypočítanénazákladekapitoly3.1dokumentuGHS ATEmix (odhad akútnej toxicity, 9, mg/kg orálnej) ATEmix (odhad akútnej toxicity, 21, mg/kg dermálnej) Informácieozložkách Chemický názov Orálna LD50 Dermálna LD50 InhalačnáLC50 Triphenyl phosphate = 3500 mg/kg = 3500 mg/kg ( Rat ) > mg/kg ( Rabbit ) Oneskorenéaokamžitéúčinky,akoajchronickéúčinkyzkrátkodobejadlhodobejexpozície Poleptaniekože/podráždeniekože. SK / EGHS Strana 6 / 10

7 Vážnepoškodenieočí/podráždenie očí. Respiračnáalebokožná senzibilizácia Mutagenitazárodočnýchbuniek Karcinogenita Reprodukčnátoxicita STOT - jednorazová expozícia STOT - opakovaná expozícia Aspiračnánebezpečnosť Oddiel 12: EKOLOGICKÉ INFORMÁCIE Toxicita Ekotoxicita Neznáma toxicita pre vodné organizmy Obsahuje96.56% zložiek,ktorépredstavujúneznámenebezpečenstvoprevodné prostredie. Chemický názov Riasy/vodné rastliny Ryby Toxicita pre mikroorganizmy Triphenyl phosphate 0.6-4: 96 h Pseudokirchneriella subcapitata mg/l EC50 static 12.2.Perzistenciaadegradovateľnosť : 96 h Oncorhynchus mykiss mg/l LC50 static : 96 h Pimephales promelas mg/l LC50 flow-through : 96 h Pimephales promelas mg/l LC50 static : 96 h Lepomis macrochirus mg/l LC50 static 1.2: 96 h Oryzias latipes mg/l LC50 static Kôrovce : 48 h Daphnia magna mg/l EC50 Perzistenciaadegradovateľnosť Bioakumulačnýpotenciál Bioakumulácia Pretentovýrobokniesúkdispozícižiadneúdaje. Informácieozložkách Chemický názov Rozdeľovacíkoeficient Triphenyl phosphate Mobilita v pôde Mobilita v pôde Výsledky posúdenia PBT a vpvb SK / EGHS Strana 7 / 10

8 Posúdenie PBT a vpvb Inénepriaznivéúčinky Inénepriaznivéúčinky Metódy spracovania odpadu Oddiel13:OPATRENIAPRIZNEŠKODŇOVANÍ Odpadzozvyškov/nepoužitých produktov Kontaminované obaly Zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi. Odpad likvidujte v súlade s legislatívou na ochranuživotnéhoprostredia. Prázdnenádobynepoužívajteopakovane. Oddiel 14: INFORMÁCIE O DOPRAVE IMDG 14.1 ČísloOSN Nie je regulované 14.2 Správneexpedičnéoznačenie Nie je regulované OSN 14.3 Trieda(-y)nebezpečnostipre Nie je regulované dopravu 14.4 Obalová skupina Nie je regulované 14.5 Látkaznečisťujúcamore Nevzťahujesa 14.6 Osobitné ustanovenia Žiadny 14.7 Doprava hromadného nákladu podľaprílohyikdohovoru MARPOL 73/78 a Kódexu IBC RID 14.1 ČísloOSN Nie je regulované 14.2 Správneexpedičnéoznačenie Nie je regulované OSN 14.3 Trieda(-y)nebezpečnostipre Nie je regulované dopravu 14.4 Obalová skupina Nie je regulované 14.5 Nebezpečnosťpreživotné Nevzťahujesa prostredie 14.6 Osobitné ustanovenia Žiadny ADR 14.1 ČísloOSN Nie je regulované 14.2 Správneexpedičnéoznačenie Nie je regulované OSN 14.3 Trieda(-y)nebezpečnostipre Nie je regulované dopravu 14.4 Obalová skupina Nie je regulované 14.5 Nebezpečnosťpreživotné Nevzťahujesa prostredie 14.6 Osobitné ustanovenia Žiadny IATA 14.1 ČísloOSN Nie je regulované 14.2 Správneexpedičnéoznačenie Nie je regulované OSN SK / EGHS Strana 8 / 10

9 14.3 Trieda(-y)nebezpečnostipre Nie je regulované dopravu 14.4 Obalová skupina Nie je regulované 14.5 Nebezpečnosťpreživotné Nevzťahujesa prostredie 14.6 Osobitné ustanovenia Žiadny Oddiel15:REGULAČNÉINFORMÁCIE 15.1.Nariadenia/právnepredpisyšpecificképrelátkualebozmesvoblastibezpečnosti,zdraviaaživotnéhoprostredia Európska únia Upozorňujemenasmernicu98/24/ESoochranezdraviaabezpečnostipracovníkovpredrizikamisúvisiacimischemickými faktormi pri práci Povoleniaaobmedzeniapoužitia: Tentovýrobokneobsahujelátkypodliehajúcepovoleniu(nariadenie(ES)č.1907/2006(REACH),prílohaXIV)Tentovýrobok neobsahujelátkypodliehajúceobmedzeniu(nariadenie(es)č.1907/2006(reach),prílohaxvi) Perzistentnéorganickéznečisťujúcelátky Nevzťahujesa Nariadenieolátkach,ktorépoškodzujúozónovúvrstvu(ES)č.1005/2009 Nevzťahujesa 15.2.Hodnoteniechemickejbezpečnosti Správaochemickejbezpečnosti Oddiel 16: INÉ INFORMÁCIE Kľúčalebolegendakskratkám aakronymom použitým vkartebezpečnostnýchúdajov Legenda SVHC:Látkyvzbudzujúceveľmiveľkéobavypodliehajúcepovoleniu: Legenda Oddiel 8: KONTROLY EXPOZÍCIE/OSOBNÁ OCHRANA TWA TWA(časovováženýpriemer) STEL STEL(hraničnéhodnotykrátkodobého vystavenia) Strop Maximálna prípustná hodnota * Označenierizikaabsorpciecezkožu Postup klasifikácie Klasifikáciapodľanariadenia(ES)č.1272/2008[CLP] Akútna orálna toxicita Akútna dermálna toxicita Akútnainhalačnátoxicita-plyn Acute inhalation toxicity - Vapor Akútnainhalačnátoxicita-prach/aerosól Poleptaniekože/podráždeniekože Vážnepoškodenieočí/podráždenieočí Respiračnásenzibilizácia Senzibilizáciakože Mutagenita Karcinogenita Použitámetóda SK / EGHS Strana 9 / 10

10 Reprodukčnátoxicita STOT - jednorazová expozícia STOT - opakovaná expozícia Akútna toxicita pre vodné organizmy Chronická toxicita pre vodné organizmy Aspiračnátoxicita Dátum vydania Dátum revízie 09-XII XI-2017 Tátokartabezpečnostnýchúdajovspĺňapožiadavkynariadenia(ES)č.1907/2006 Obmedzenie zodpovednosti Informácieposkytnutévtejtokartebezpečnostnýchúdajovvychádzajúzozdrojatretejstrany.Ajkeďsmepresvedčení, žetietoinformáciesúkudňuichzverejneniasprávne,neposkytujemežiadnevyhláseniaanizárukytýkajúcesapresnosti aúplnostitýchtoinformáciíanikvalityalebošpecifikácieakýchkoľvekmateriálov,látokalebozmesítuspomenutých (súhrnne materiály ).Tietoinformáciesúurčenélennaorientáciupribezpečnejmanipuláci,používaní,spotrebe, spracovaní,skladovaní,doprave,likvidáciauvoľňovanímateriálov.tietoinformácienemusiabyťdostačujúcenataké účelyapoužívateľbysanemalotietoposkytnutéinformácieopierať.tietoinformáciesanemusiavzťahovaťna materiály,ktorésúskombinovanésakýmikoľvekinýmimateriálmialebopoužitévakýchkoľvekinýchprocesochnež tých,ktorésútuvýslovneuvedené.neponesiemežiadnuzodpovednosťzaakékoľvekujmyvrátane(alenielen)škôd, strátavýdavkovvzniknutýchvdôsledkuakéhokoľvekspoliehaniasanainformácieobsiahnutévtejtokarte bezpečnostnýchúdajov.tátokartabezpečnostnýchúdajovostávanaším výlučným vlastníctvom anesmiesa reprodukovať,upravovaťanidistribuovaťbeznášhoprechádzajúcehopísomnéhosúhlasu. Konieckartybezpečnostnýchúdajov SK / EGHS Strana 10 / 10

KARTABEZPEČNOSTNÝCHÚDAJOV Tátokartabezpečnostnýchúdajovspĺňapožiadavky: Nariadenie(ES)č.1907/2006anariadenie(ES)č.1272/2008 Dátum vydania 29-XI-2017 D

KARTABEZPEČNOSTNÝCHÚDAJOV Tátokartabezpečnostnýchúdajovspĺňapožiadavky: Nariadenie(ES)č.1907/2006anariadenie(ES)č.1272/2008 Dátum vydania 29-XI-2017 D KARTABEZPEČNOSTNÝCHÚDAJOV Tátokartabezpečnostnýchúdajovspĺňapožiadavky: Nariadenie(ES)č.1907/2006anariadenie(ES)č.1272/2008 Dátum vydania 29-XI-2017 Revízia A 1.1. Identifikátor výrobku Oddiel1:IDENTIFIKÁCIALÁTKY/ZMESIASPOLOČNOSTI/PODNIKU

Podrobnejšie

Kartabezpečnostnýchúdajov Dátum vydania Dátum revízie Verzia 1 ODDIEL1:Identifikácialátky/zmesiaspoločnosti/podniku 1.1. Identif

Kartabezpečnostnýchúdajov Dátum vydania Dátum revízie Verzia 1 ODDIEL1:Identifikácialátky/zmesiaspoločnosti/podniku 1.1. Identif Kartabezpečnostnýchúdajov Dátum vydania 04-10-2016 Dátum revízie 04-10-2016 Verzia 1 ODDIEL1:Identifikácialátky/zmesiaspoločnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Názov výrobku Polyol 4360 Čistálátka/zmes

Podrobnejšie

Kartabezpečnostnýchúdajov DeLaval Suncream EU2096 PodľasmerniceES(ES)č.1907/2006(č.453/2010) Dátum prípravy 31-III-2015 Dátum revízie: 23-III-2017 Čís

Kartabezpečnostnýchúdajov DeLaval Suncream EU2096 PodľasmerniceES(ES)č.1907/2006(č.453/2010) Dátum prípravy 31-III-2015 Dátum revízie: 23-III-2017 Čís Kartabezpečnostnýchúdajov DeLaval Suncream EU2096 PodľasmerniceES(ES)č.1907/2006(č.453/2010) Dátum prípravy 31-III-2015 Dátum revízie: 23-III-2017 Číslorevízie:0.1 1.IDENTIFIKÁCIALÁTKY/ZMESIASPOLOČNOSTI/PODNIKU

Podrobnejšie

Kartabezpečnostnýchúdajov VIVENDI 200 Dátum uvoľnenia Dátum revízie Číslorevízie:4 1.Identifikácialátky/zmesiaspoločnosti/podniku

Kartabezpečnostnýchúdajov VIVENDI 200 Dátum uvoľnenia Dátum revízie Číslorevízie:4 1.Identifikácialátky/zmesiaspoločnosti/podniku Kartabezpečnostnýchúdajov VIVENDI 200 Dátum uvoľnenia 30-1-2014 Dátum revízie 09-2-2017 Číslorevízie:4 1.Identifikácialátky/zmesiaspoločnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Kód výrobku HCV03 Název výrobku

Podrobnejšie

KARTA BEZPECNOSTNÝCH ÚDAJOV Identifikácia látky alebo zmesi ODDIEL 1: Identifikácia látky/zmesi a spolocnosti/podniku Kód výrobku Názov výrobku

KARTA BEZPECNOSTNÝCH ÚDAJOV Identifikácia látky alebo zmesi ODDIEL 1: Identifikácia látky/zmesi a spolocnosti/podniku Kód výrobku Názov výrobku KARTA BEZPECNOSTNÝCH ÚDAJOV Identifikácia látky alebo zmesi ODDIEL 1: Identifikácia látky/zmesi a spolocnosti/podniku Názov výrobku IONPGM HI-Q SEQ DATP Identifikácia spolocnosti/podniku Life Technologies

Podrobnejšie

Kartabezpečnostnýchúdajov Preparation Date Dátum revízie Číslorevízie Identifikátor výrobku ODDIEL1:Identifikácialátky/zm

Kartabezpečnostnýchúdajov Preparation Date Dátum revízie Číslorevízie Identifikátor výrobku ODDIEL1:Identifikácialátky/zm Kartabezpečnostnýchúdajov Preparation Date 09.22.2014 Dátum revízie 12.03.2014 Číslorevízie 1 1.1. Identifikátor výrobku ODDIEL1:Identifikácialátky/zmesiaspoločnosti/podniku Kód výrobku Názov výrobku 51Z91

Podrobnejšie

1

1 Karta bezpečnostných údajov podľa Nariadenie (ES) č. 1907/2006 Strana 1 z 6 Pritt Stick KBÚ č. : 43182 V001.4 Revízia: 12.10.2017 Dátum tlače: 17.01.2018 Nahrádza verziu z: 20.05.2016 1.1. Identifikátor

Podrobnejšie

KARTA BEZPECNOSTNÝCH ÚDAJOV (V súlade s NARIADENÍM KOMISIE (EÚ) c. 453/2010) Identifikátor výrobku ODDIEL 1: Identifikácia látky/zmesi a spolocnosti/p

KARTA BEZPECNOSTNÝCH ÚDAJOV (V súlade s NARIADENÍM KOMISIE (EÚ) c. 453/2010) Identifikátor výrobku ODDIEL 1: Identifikácia látky/zmesi a spolocnosti/p KARTA BEZPECNOSTNÝCH ÚDAJOV (V súlade s NARIADENÍM KOMISIE (EÚ) c. 453/2010) Identifikátor výrobku ODDIEL 1: Identifikácia látky/zmesi a spolocnosti/podniku Názov výrobku Chemický názov Registracné císlo

Podrobnejšie

CFS-S ACR; CP 606 Karta bezpečnostných údajov v súlade s Nariadením (ES) č. 1907/2006 (REACH) v znení Nariadenia (EÚ) 2015/830 Dátum vydania: 05/07/20

CFS-S ACR; CP 606 Karta bezpečnostných údajov v súlade s Nariadením (ES) č. 1907/2006 (REACH) v znení Nariadenia (EÚ) 2015/830 Dátum vydania: 05/07/20 Dátum vydania: 05/07/2017 Dátum spracovania: 05/07/2017 Nahrádza: 28/06/2017 Znenie: 4.4 ODDIEL 1: Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku 1.1. Identifikátor produktu Forma produktu Zmes Názov

Podrobnejšie

«Test»

«Test» KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV v súlade s Nariadením (ES) č. 1907/2006 (REACH) v znení Nariadenia (EÚ) 2015/830 Dátum revízie:13/06/2016 Strana: 1/6 ODDIEL 1: Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku

Podrobnejšie

SDS EU (Reach Annex II)

SDS EU (Reach Annex II) Dátum vydania: 18/02/2015 Dátum spracovania: : Znenie: 2.1 ODDIEL 1: Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku 1.1. Identifikátor produktu Forma produktu Názov produktu : Zmes : 1.2. Relevantné identifikované

Podrobnejšie

Firestop cable coating CP 678 Karta bezpečnostných údajov v súlade s Nariadením (ES) č. 1907/2006 (REACH) v znení Nariadenia (ES) č. 830/2015 Dátum vy

Firestop cable coating CP 678 Karta bezpečnostných údajov v súlade s Nariadením (ES) č. 1907/2006 (REACH) v znení Nariadenia (ES) č. 830/2015 Dátum vy Dátum vydania: 13/02/2017 Dátum spracovania: 13/02/2017 Nahrádza: 13/02/2017 Znenie: 4.1 ODDIEL 1: Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku 1.1. Identifikátor produktu Forma produktu Zmes Názov

Podrobnejšie

Karta bezpečnostných údajov

Karta bezpečnostných údajov Karta bezpečnostných údajov (podľa Prílohy II Nariadenia EP a Rady 1907/2006/EC a Nariadenia Komisie (EÚ) 2015/830) Dátum vypracovania: Dátum revízie: 10.01.2007 18.1.2018 1. IDENTIFIKÁCIA LÁTKY/ZMESI

Podrobnejšie

Karta bezpečnostných údajov

Karta bezpečnostných údajov Karta bezpečnostných údajov (v súlade s Prílohou II Nariadenia Komisie 453/2010/EC) Dátum vypracovania: Dátum revízie č.1: 12.1.2012 23.7.2015 ODDIEL 1. IDENTIFIKÁCIA LÁTKY/ZMESI A SPOLOČNOSTI/PODNIKU

Podrobnejšie

SDS EU (Reach Annex II)

SDS EU (Reach Annex II) Dátum vydania: 7.3.2017 Dátum spracovania: Nahrádza: Znenie: 1.0 ODDIEL 1: Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku 1.1. Identifikátor produktu Forma produktu : Zmes Názov produktu : Výrobný kód

Podrobnejšie

Dátum tlače:

Dátum tlače: Karta bezpečnostných údajov Strana 1/5 Dátum tlače: 06.12.2013 Dátum revízie: 07.05.2015 ODDIEL 1: Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku... 1.1 Identifikátor výrobku Obchodný názov: KAROM Eco

Podrobnejšie

SDS EU (Reach Annex II)

SDS EU (Reach Annex II) Dátum vydania: Dátum spracovania: : Znenie: 1.0 ODDIEL 1: Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku 1.1. Identifikácia produktu Forma produktu Názov produktu : Zmes : 1.2. Relevantné identifikované

Podrobnejšie

KARTABEZPEČNOSTNÝCHÚDAJOV Tátokartabezpečnostnýchúdajovspĺňapožiadavky: Nariadenie(ES)č.1907/2006anariadenie(ES)č.1272/2008 Dátum vydania 07-II-2019 D

KARTABEZPEČNOSTNÝCHÚDAJOV Tátokartabezpečnostnýchúdajovspĺňapožiadavky: Nariadenie(ES)č.1907/2006anariadenie(ES)č.1272/2008 Dátum vydania 07-II-2019 D KARTABEZPEČNOSTNÝCHÚDAJOV Tátokartabezpečnostnýchúdajovspĺňapožiadavky: Nariadenie(ES)č.1907/2006anariadenie(ES)č.1272/2008 Dátum vydania 07-II-2019 Číslorevízie 2 1.1. Identifikátor výrobku Oddiel1:IDENTIFIKÁCIALÁTKY/ZMESIASPOLOČNOSTI/PODNIKU

Podrobnejšie

Dátum tlače: 03

Dátum tlače: 03 Karta bezpečnostných údajov Strana 1/5 ODDIEL 1: Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku... 1.1 Identifikátor výrobku Obchodný názov: KAROM Floor Ocean Fresh 1.2 Relevantné identifikované použitia

Podrobnejšie

síran horečnatý heptahydrát Karta bezpečnostných údajov podľa Vyhlášky (ES) č. 1907/2006 (REACH) Dátum vydania: Dátum spracovania:

síran horečnatý heptahydrát Karta bezpečnostných údajov podľa Vyhlášky (ES) č. 1907/2006 (REACH) Dátum vydania: Dátum spracovania: Dátum vydania: 27. 7. 2016 Dátum spracovania: 27. 7. 2016 Znenie: 4.00 ODDIEL 1: Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku 1.1. Identifikátor produktu Obchodné meno : EPSO Top Chemický názov : č.v

Podrobnejšie

SK pałeczki nawozowe pelargonie BOPON (NPK ) MSDS CLP

SK pałeczki nawozowe pelargonie BOPON (NPK ) MSDS CLP ODDIEL 1: Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku 1.1. Identifikátor produktu: Obchodný názov: 1.2. Relevantné identifikované použitia látky alebo zmesi a použitia, ktoré sa neodporúčajú: Viaczložkové

Podrobnejšie

a

a ODDIEL 1: Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku. 1.1. Identifikátor produktu: 1.2. Relevantné identifikované použitia látky alebo zmesi a použitia, ktoré sa neodporúčajú: Pre likvidáciu mravcov.

Podrobnejšie

Kartabezpečnostnýchúdajov Sacron WG Dátum uvoľnenia Dátum revízie Číslorevízie:2 1.Identifikácialátky/zmesiaspoločnosti/podniku 1

Kartabezpečnostnýchúdajov Sacron WG Dátum uvoľnenia Dátum revízie Číslorevízie:2 1.Identifikácialátky/zmesiaspoločnosti/podniku 1 Kartabezpečnostnýchúdajov Sacron WG Dátum uvoľnenia 28-10-2014 Dátum revízie 10-2-2016 Číslorevízie:2 1.Identifikácialátky/zmesiaspoločnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Kód výrobku Název výrobku

Podrobnejšie

SDS EU (Reach Annex II)

SDS EU (Reach Annex II) Dátum vydania: 8.2.2017 Dátum spracovania: Nahrádza: Znenie: 1.0 ODDIEL 1: Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku 1.1. Identifikátor produktu Forma produktu : Zmes Názov produktu : Výrobný kód

Podrobnejšie

1

1 Karta bezpečnostných údajov podľa Nariadenie (ES) č. 1907/2006 Strana 1 z 6 Metylan Direct KBÚ č. : 340209 V001.6 Revízia: 02.06.2015 Dátum tlače: 22.11.2016 Nahrádza verziu z: 11.03.2014 1.1. Identifikátor

Podrobnejšie

Karta bezpečnostných údajov

Karta bezpečnostných údajov Karta bezpečnostných údajov (podľa Prílohy II Nariadenia EP a Rady 1907/2006/EC a Nariadenia Komisie (EÚ) 2015/830) Dátum vypracovania Dátum revízie 1 Dátum revízie 2 02.01.2007 23.02.2015 01.09.2016 1.

Podrobnejšie

TATRACHEMA v.d. Trnava

TATRACHEMA v.d. Trnava ODDIEL 1: Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku 1.1. Identifikátor produktu: Obchodný názov: 1.2. Relevantné identifikované použitia látky alebo zmesi a použitia, ktoré sa neodporúčajú: Viaczložkové

Podrobnejšie

Kartabezpečnostnýchúdajov Nautile WP Dátum uvoľnenia Dátum revízie Číslorevízie:1 1.Identifikácialátky/zmesiaspoločnosti/podniku

Kartabezpečnostnýchúdajov Nautile WP Dátum uvoľnenia Dátum revízie Číslorevízie:1 1.Identifikácialátky/zmesiaspoločnosti/podniku Kartabezpečnostnýchúdajov Nautile WP Dátum uvoľnenia 07-12-2011 Dátum revízie 09-9-2016 Číslorevízie:1 1.Identifikácialátky/zmesiaspoločnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Kód výrobku Název výrobku

Podrobnejšie

KARTA BEZPECNOSTNÝCH ÚDAJOV (V súlade s NARIADENÍM KOMISIE (EÚ) c. 453/2010) Identifikátor výrobku ODDIEL 1: Identifikácia látky/zmesi a spolocnosti/p

KARTA BEZPECNOSTNÝCH ÚDAJOV (V súlade s NARIADENÍM KOMISIE (EÚ) c. 453/2010) Identifikátor výrobku ODDIEL 1: Identifikácia látky/zmesi a spolocnosti/p KARTA BEZPECNOSTNÝCH ÚDAJOV (V súlade s NARIADENÍM KOMISIE (EÚ) c. 453/2010) Identifikátor výrobku ODDIEL 1: Identifikácia látky/zmesi a spolocnosti/podniku Názov výrobku Registracné císlo REACH STRIP

Podrobnejšie

DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2018/ z 23. novembra 2017, - ktorým sa mení príloha I k nariadeniu Európskeho parlamentu a R

DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2018/ z 23. novembra 2017, - ktorým sa mení príloha I k nariadeniu Európskeho parlamentu a R L 30/6 2.2.2018 DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2018/162 z 23. novembra 2017, ktorým sa mení príloha I k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1305/2013 a prílohy II a III k nariadeniu Európskeho

Podrobnejšie

TATRACHEMA v.d. Trnava KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV vypracovaná podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady /ES/ č.1907/2006. KUCHENBLITZ Dátum vydan

TATRACHEMA v.d. Trnava KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV vypracovaná podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady /ES/ č.1907/2006. KUCHENBLITZ Dátum vydan KUCHENBLITZ Dátum vydania: 22.8.2006 Vydanie: 4 Strana: 1 (6) Dátum revízie:23.1.2007, 10.11.2008, 4.6.2010 1. Identifikácia látky (prípravku) a spoločnosti (podniku) 1.1. Identifikácia látky alebo prípravku:

Podrobnejšie

Karta bezpečnostných údajov

Karta bezpečnostných údajov Karta bezpečnostných údajov (podľa Prílohy II Nariadenia EP a Rady 1907/2006/EC a Nariadenia Komisie (EÚ) 2015/830) Dátum vypracovania Dátum revízie Dátum revízie 2 17.01.2013 22.04.2015 10.05.2017 ODDIEL

Podrobnejšie

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2017/ zo júla 2017, - ktorým sa pre určité režimy priamej podpory stanovené v naria

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2017/ zo júla 2017, - ktorým sa pre určité režimy priamej podpory stanovené v naria 15.7.2017 L 184/5 VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2017/1272 zo 14. júla 2017, ktorým sa pre určité režimy priamej podpory stanovené v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1307/2013 stanovujú

Podrobnejšie

Adresa príslušnej zdravotnej poisťovne: Obchodné meno Ulica/č. Mesto PSČ Žiadosť o udelenie súhlasu podľa 9f ods. 1 zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravot

Adresa príslušnej zdravotnej poisťovne: Obchodné meno Ulica/č. Mesto PSČ Žiadosť o udelenie súhlasu podľa 9f ods. 1 zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravot Adresa príslušnej zdravotnej poisťovne: Obchodné meno Ulica/č. Mesto PSČ Žiadosť o udelenie súhlasu podľa 9f ods. 1 zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002

Podrobnejšie

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2016/ z 10. mája 2016, - ktorým sa pre určité režimy priamej podpory stanovené v nariaden

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2016/ z 10. mája 2016, - ktorým sa pre určité režimy priamej podpory stanovené v nariaden 11.5.2016 L 121/11 VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2016/699 z 10. mája 2016, ktorým sa pre určité režimy priamej podpory stanovené v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1307/2013 stanovujú

Podrobnejšie

Microsoft Word - KBU 03_11 Silikón akrylový tmel 02_15 CLP.doc

Microsoft Word - KBU 03_11 Silikón akrylový tmel  02_15 CLP.doc Dátum vydania: 23.02.2015 Strana: 1 z 5 1. IDENTIFIKÁCIA LÁTKY (PRÍPRAVKU) A SPOLOČNOSTI (PODNIKU) 1.1. Identifikátor produktu Chemický názov látky/obchodný názov prípravku: Silikón akrylový tmel Číslo

Podrobnejšie

SDS EU (Reach Annex II)

SDS EU (Reach Annex II) Dátum vydania: 24.1.2017 Dátum spracovania: Nahrádza: Znenie: 1.0 ODDIEL 1: Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku 1.1. Identifikátor produktu Forma produktu : Zmes Názov produktu : Výrobný kód

Podrobnejšie

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 453/2010 Electrolyte O2 low level 1. Identifikácia látky/zmesi a spoločnos

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 453/2010 Electrolyte O2 low level 1. Identifikácia látky/zmesi a spoločnos KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 453/2010 Electrolyte O2 low level 1. Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku 1.1. Identifikátor produktu Kód výrobku

Podrobnejšie

SK żel łagodzący ukąszenia _Amaris_ - MSDS CLP

SK żel łagodzący ukąszenia _Amaris_ - MSDS CLP ODDIEL 1: Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku 1.1. Identifikátor produktu: Obchodný názov: 1.2. Relevantné identifikované použitia látky alebo zmesi a použitia, ktoré sa neodporúčajú: Účinne

Podrobnejšie

SDS EU (Reach Annex II)

SDS EU (Reach Annex II) Dátum vydania: 6. 10. 2015 Dátum spracovania: 6. 10. 2015 Nahrádza: 1. 6. 2015 Znenie: 4.0 ODDIEL 1: Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku 1.1. Identifikátor produktu Forma produktu : Zmes Obchodné

Podrobnejšie

Karta bezpečnostných údajov podľa 1907/2006/ES, Článok 31 Strana: 1/6 Dátum tlače: Číslo verzie 3 Revízia: * ODDIEL 1: Id

Karta bezpečnostných údajov podľa 1907/2006/ES, Článok 31 Strana: 1/6 Dátum tlače: Číslo verzie 3 Revízia: * ODDIEL 1: Id Strana: 1/6 * ODDIEL 1: Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku 1.1 Identifikátor produktu 1.2 Relevantné identifikované použitia látky alebo zmesi a použitia, ktoré sa neodporúčajú Použitie materiálu

Podrobnejšie

Patentkali Kali Gazon Karta bezpečnostných údajov podľa Vyhlášky (ES) č. 1907/2006 (REACH) Dátum vydania: Dátum spracovania: Nah

Patentkali Kali Gazon Karta bezpečnostných údajov podľa Vyhlášky (ES) č. 1907/2006 (REACH) Dátum vydania: Dátum spracovania: Nah Dátum vydania: 2. 4. 2019 Dátum spracovania: 2. 4. 2019 Nahrádza: 24. 6. 2016 Znenie: 4.1 ODDIEL 1: Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku 1.1. Identifikátor produktu Obchodné meno : 1.2. Relevantné

Podrobnejšie

SDS EU (Reach Annex II)

SDS EU (Reach Annex II) Dátum vydania 10. 1. 2019 Znenie 2.0 ODDIEL 1 Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku 1.1. Identifikátor produktu Forma produktu Obchodné meno Zmes 1.2. Relevantné identifikované použitia látky

Podrobnejšie

SK Nawóz do trawnika z mchem BOPON (NPK 7-5-8) MSDS CLP

SK Nawóz do trawnika z mchem BOPON (NPK 7-5-8) MSDS CLP ODDIEL 1: Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku 1.1. Identifikátor produktu: Obchodný názov: 1.2. Relevantné identifikované použitia látky alebo zmesi a použitia, ktoré sa neodporúčajú: Inovatívne

Podrobnejšie

Sika Viscocrete SC-305_GHS_1

Sika Viscocrete SC-305_GHS_1 ODDIEL 1: Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku 1.1 Identifikátor produktu Obchodný názov : 1.2 Relevantné identifikované použitia látky alebo zmesi a použitia, ktoré sa neodporúčajú V súčasnosti

Podrobnejšie

CP 638 Karta bezpečnostných údajov v súlade s Nariadením (ES) č. 1907/2006 (REACH) v znení Nariadenia (EÚ) 2015/830 Dátum vydania: 05/07/2017 Dátum sp

CP 638 Karta bezpečnostných údajov v súlade s Nariadením (ES) č. 1907/2006 (REACH) v znení Nariadenia (EÚ) 2015/830 Dátum vydania: 05/07/2017 Dátum sp Dátum vydania: 05/07/2017 Dátum spracovania: 05/07/2017 Nahrádza: 31/10/2014 Znenie: 2.1 ODDIEL 1: Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku 1.1. Identifikátor produktu Forma produktu Zmes Názov

Podrobnejšie

VARNOSNI LIST

VARNOSNI LIST Názov výrobku BELINKA TOP HYBRID Strana 1 z 6 1. IDENTIFIKÁCIA LÁTKY/PRÍPRAVKU A SPOLOČNOSTI/PODNIKU 1.1 Identifikátor produktu: BELINKA TOP HYBRID Obchodný názov zmesi: Lasur 1.2 Relevantné identifikované

Podrobnejšie

SDS EU (Reach Annex II)

SDS EU (Reach Annex II) Dátum vydania: 27.1.2017 Dátum spracovania: Nahrádza: Znenie: 1.0 ODDIEL 1: Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku 1.1. Identifikátor produktu Forma produktu : Zmes Názov produktu : Výrobný kód

Podrobnejšie

SDS EU (Reach Annex II)

SDS EU (Reach Annex II) ODDIEL 1: Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku 1.1. Identifikátor produktu Forma produktu Obchodné meno Výrobný kód Synonymá Dátum vydania: 3/19/2010 Dátum spracovania: 10/31/2017 Nahrádza:

Podrobnejšie

VZOR BEZPEČNOSTNÍHO LISTU

VZOR BEZPEČNOSTNÍHO LISTU Dátum vydania: 23.02.2015 Strana: 1 z 6 1. IDENTIFIKÁCIA LÁTKY (PRÍPRAVKU) A SPOLOČNOSTI (PODNIKU) 1.1. Identifikátor produktu Chemický názov látky/obchodný názov prípravku: Číslo CAS: nemá, zmes Číslo

Podrobnejšie

1

1 Karta bezpečnostných údajov podľa Nariadenie (ES) č. 1907/2006 Strana 1 z 7 Thomsit T 425 KBÚ č. : 428601 V002.1 Revízia: 21.04.2015 Dátum tlače: 22.04.2015 Nahrádza verziu z: 24.05.2013 1.1. Identifikátor

Podrobnejšie

Napaka

Napaka Karta bezpečnostných údajov podľa Nariadenia EP a Rady č. 1907/2006/ES (REACH) 1 / 7 SPEKTRA Domflok lístky Revízia č.:4 Dátum revízie:02/07/12 1. Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku 1.1. Identifikátor

Podrobnejšie

DE_Uniflott Finish_KBU_2013

DE_Uniflott Finish_KBU_2013 KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV podľa Nariadenia (ES) č. 1907/2006 Dátum vydania: 4.3.2013 Číslo verzie: 1 Revízia: ODDIEL 1: IDENTIFIKÁCIA LÁTKY/ZMESI A SPOLOČNOSTI/PODNIKU 1.1 Identifikátor produktu: Obchodný

Podrobnejšie

1. IDENTIFIKÁCIA LÁTKY/ ZMESI A SPOLOČNOSTI/ PODNIKU 1.1 Identifikátory výrobku Názov výrobku : Parafínový olej Č. CAS : KARTA BEZPEČNOSTNÝC

1. IDENTIFIKÁCIA LÁTKY/ ZMESI A SPOLOČNOSTI/ PODNIKU 1.1 Identifikátory výrobku Názov výrobku : Parafínový olej Č. CAS : KARTA BEZPEČNOSTNÝC 1. IDENTIFIKÁCIA LÁTKY/ ZMESI A SPOLOČNOSTI/ PODNIKU 1.1 Identifikátory výrobku Názov výrobku : Parafínový olej Č. CAS : 8012-95-1 KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV 1.2 Relevantné identifikované použitia látky

Podrobnejšie

Kulki na mole I - MSDS SK

Kulki na mole I - MSDS SK ODDIEL 1: Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku 1.1. Identifikátor produktu: Obchodný názov: 1.2. Relevantné identifikované použitia látky alebo zmesi a použitia, ktoré sa neodporúčajú: Guličky

Podrobnejšie

SK spray łagodzący ukąszenia - MSDS CLP

SK spray łagodzący ukąszenia - MSDS CLP ODDIEL 1: Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku 1.1. Identifikátor produktu: Obchodný názov: 1.2. Relevantné identifikované použitia látky alebo zmesi a použitia, ktoré sa neodporúčajú: Prípravok

Podrobnejšie

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV podľa

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV podľa Dátum revízie: 11.08. 2015 Verzia 2.1 ODDIEL 1: IDENTIFIKÁCIA LÁTKY/ZMESI A SPOLOČNOSTI 1.1 Identifikátor výrobku Názov výrobku: Ferramol compact (Neu 1186 M) č. autorizácie: 16-MB-1766 1.2 Relevantné

Podrobnejšie

1

1 Karta bezpečnostných údajov podľa Nariadenie (ES) č. 1907/2006 Strana 1 z 8 Ceresit Stop vlhkosti Aero - tablety levanduľa KBÚ č. : 520308 V001.1 Revízia: 26.05.2015 Dátum tlače: 31.10.2016 Nahrádza verziu

Podrobnejšie

Page 1 of 7 International Paint Ltd. Karta Bezpečnostných údajov FXA975 Intersleek 970 Yellow Part A Verzia č. 3 Dátum poslednej kontroly 21/12/12 Vyh

Page 1 of 7 International Paint Ltd. Karta Bezpečnostných údajov FXA975 Intersleek 970 Yellow Part A Verzia č. 3 Dátum poslednej kontroly 21/12/12 Vyh Page 1 of 7 International Paint Ltd. Karta Bezpečnostných údajov FXA975 Intersleek 970 Yellow Part A Verzia č. 3 Dátum poslednej kontroly 21/12/12 Vyhovuje požiadavkám nariadenia (ES) č.1907/2006 (REACH),

Podrobnejšie

Koroderma - MSDS SK

Koroderma - MSDS SK ODDIEL 1: Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku 1.1. Identifikátor produktu: Obchodný názov: 1.2. Relevantné identifikované použitia látky alebo zmesi a použitia, ktoré sa neodporúčajú: na ošetrovanie

Podrobnejšie

(Microsoft Word - Trockensch\374ttung PA_DE_KBU_2018)

(Microsoft Word - Trockensch\374ttung PA_DE_KBU_2018) KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV podľa Nariadenia (ES) č. 1907/2006 v znení Nariadenia komisie (EÚ) č.2015/830 Dátum vydania: 7.5..2018 Číslo verzie: 1 Revízia: ODDIEL 1: IDENTIFIKÁCIA LÁTKY/ZMESI A SPOLOČNOSTI/PODNIKU

Podrobnejšie

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV EMENDO M / VALIS M Verzia 1.2 Dátum: 13/5/2013 Nahrádza: 07/05/2013 Dátum tlače: 12/03/2014 Strana: 1 ODDIEL 1: Identifiká

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV EMENDO M / VALIS M Verzia 1.2 Dátum: 13/5/2013 Nahrádza: 07/05/2013 Dátum tlače: 12/03/2014 Strana: 1 ODDIEL 1: Identifiká Strana: 1 ODDIEL 1: Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku 1.1 Identifikátor produktu Názov produktu: Účinné látky: Typ prípravku: 1.2 Relevantné identifikované použitia: 1.3 Podrobnosti o dodávateľovi

Podrobnejšie

SCHALTRENNMITTEL SPEZIAL SP 40_(SK)

SCHALTRENNMITTEL SPEZIAL SP 40_(SK) Strana: 1/6 * ODDIEL 1: Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku 1.1 Identifikátor produktu Číslo artikla: 10368/9 1.2 Relevantné identifikované použitia látky alebo zmesi a použitia, ktoré sa neodporúčajú

Podrobnejšie

MSDS;_B-I-ME513;_(v5-SK-SK)

MSDS;_B-I-ME513;_(v5-SK-SK) Strana: 1/6 ODDIEL 1: Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku 1.1 Identifikátor produktu Číslo artikla: B-I-ME513 1.2 Relevantné identifikované použitia látky alebo zmesi a použitia, ktoré sa neodporúčajú

Podrobnejšie

pułapka na ślimaki, płyn do pulapki MSDS CLP

pułapka na ślimaki, płyn do pulapki MSDS CLP ODDIEL 1: Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku 1.1. Identifikátor produktu: Obchodný názov: 1.2. Relevantné identifikované použitia látky alebo zmesi a použitia, ktoré sa neodporúčajú: Pasca

Podrobnejšie

SDS EU (Reach Annex II)

SDS EU (Reach Annex II) Dátum vydania: 18/02/2015 Dátum spracovania: : Znenie: 1.1 ODDIEL 1: Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku 1.1. Identifikátor produktu Forma produktu : Zmes Obchodné meno : 1.2. Relevantné identifikované

Podrobnejšie

1

1 Karta bezpečnostných údajov podľa Nariadenie (ES) č. 1907/2006 Strana 1 z 10 Ceresit FT101 IT, all colours KBÚ č. : 471162 V002.0 Revízia: 20.01.2015 Dátum tlače: 23.01.2015 1.1. Identifikátor produktu

Podrobnejšie

1

1 Karta bezpečnostných údajov podľa Nariadenie (ES) č. 1907/2006 Strana 1 z 8 CERESIT FUSION HERO WHITE KBÚ č. : 581285 V001.1 Revízia: 02.09.2016 Dátum tlače: 06.03.2017 Nahrádza verziu z: 31.08.2016 1.1.

Podrobnejšie

SDS EU (Reach Annex II)

SDS EU (Reach Annex II) SEIREPOX IMPRIMACION CONDUCTIVA - A Dátum vydania: 30.9.2016 Dátum spracovania: Nahrádza: Znenie: 1.0 ODDIEL 1: Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku 1.1. Identifikátor produktu Forma produktu

Podrobnejšie

SK E! Mszyca płyn - MSDS CLP

SK E! Mszyca płyn - MSDS CLP ODDIEL 1: Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku 1.1. Identifikátor produktu: Obchodný názov: 1.2. Relevantné identifikované použitia látky alebo zmesi a použitia, ktoré sa neodporúčajú: Tekutina

Podrobnejšie

SK płyn na mech - MSDS DPD

SK płyn na mech - MSDS DPD ODDIEL 1: Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku 1.1. Identifikátor produktu: Obchodný názov: 1.2. Relevantné identifikované použitia látky alebo zmesi a použitia, ktoré sa neodporúčajú: Tekutý

Podrobnejšie

1

1 Karta bezpečnostných údajov podľa Nariadenie (ES) č. 1907/2006 Strana 1 z 8 Ceresit K150 KBÚ č. : 575242 V001.0 Revízia: 23.06.2016 Dátum tlače: 15.08.2016 Nahrádza verziu z: - 1.1. Identifikátor produktu

Podrobnejšie

Microsoft Word - Böttcherin UV-60 S_KBU_CLP_2018

Microsoft Word - Böttcherin UV-60 S_KBU_CLP_2018 Dátum vypracovania: Dátum revízie č.1: Dátum revízie č.2: Dátum revízie č.3: Karta bezpečnostných údajov (v súlade s Nariadením Komisie 830/2015/EC) 20.02.2009 11.03.2013 27.07.2015 05.04.2018 ODDIEL 1.

Podrobnejšie

Microsoft Word - KBU 06_05C rev2 Lepidlo na plávajúce podlahy D3 02_16 CLP.doc

Microsoft Word - KBU 06_05C rev2 Lepidlo na plávajúce podlahy D3  02_16 CLP.doc Dátum vydania: 29.11.2013 Strana: 1 z 6 ODDIEL1. IDENTIFIKÁCIA LÁTKY (PRÍPRAVKU) A SPOLOČNOSTI (PODNIKU) 1.1. Identifikátor produktu Chemický názov látky/obchodný názov prípravku: Lepidlo na plávajúce

Podrobnejšie

SK 2w1 płyn na komary+ochrona przed słońcem I _DEET 15%, cit 0,01%_ - MSDS CLP

SK 2w1 płyn na komary+ochrona przed słońcem I _DEET 15%, cit 0,01%_ - MSDS CLP ODDIEL 1: Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku 1.1. Identifikátor produktu: Obchodný názov: 1.2. Relevantné identifikované použitia látky alebo zmesi a použitia, ktoré sa neodporúčajú: Odpudzuje

Podrobnejšie

SDS EU (Reach Annex II)

SDS EU (Reach Annex II) Dátum vydania: 14/03/2014 Dátum spracovania: 14/03/2014 : Znenie: 2.0 ODDIEL 1: Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku 1.1. Identifikátor produktu Forma produktu : Zmes Obchodné meno : č. Indexu

Podrobnejšie

TATRACHEMA v.d. Trnava

TATRACHEMA v.d. Trnava 1. Identifikácia látky (prípravku) a spoločnosti (podniku) 1.1. Identifikácia látky alebo prípravku: 1.2. Elektrický odparovač s tekutinou proti hmyzu je určený na odpudzovanie komárom v domácnostiach

Podrobnejšie

Prehľad výnimiek z Nariadenia č EC plu…

Prehľad výnimiek z Nariadenia č EC plu… Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Prehľad výnimiek z Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1371/2007 z 23. októbra 2007 o právach a povinnostiach cestujúcich v železničnej preprave Prehľad

Podrobnejšie

SDS EU (Reach Annex II)

SDS EU (Reach Annex II) Dátum vydania: 27.1.2017 Dátum spracovania: Nahrádza: Znenie: 1.0 ODDIEL 1: Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku 1.1. Identifikátor produktu Forma produktu : Zmes Názov produktu : Výrobný kód

Podrobnejšie

Napaka

Napaka Karta bezpečnostných údajov podľa Nariadenia EP a Rady č. 1907/2006/ES (REACH) 1 / 8 COLOR RÝCHLOSCHNÚCI LAK Revízia č.:6/ 9 Dátum prvej revízie: 21-07-11 Dátum revízie:09-10-15 Vypracované:18-01-18 ODDIEL

Podrobnejšie

Rada Európskej únie V Bruseli 26. októbra 2015 (OR. en) 13332/15 ACP 151 FIN 711 PTOM 21 SPRIEVODNÁ POZNÁMKA Od: Dátum doručenia: 26. októbra 2015 Kom

Rada Európskej únie V Bruseli 26. októbra 2015 (OR. en) 13332/15 ACP 151 FIN 711 PTOM 21 SPRIEVODNÁ POZNÁMKA Od: Dátum doručenia: 26. októbra 2015 Kom Rada Európskej únie V Bruseli 26. októbra 2015 (OR. en) 13332/15 ACP 151 FIN 711 PTOM 21 SPRIEVODNÁ POZNÁMKA Od: Dátum doručenia: 26. októbra 2015 Komu: Č. dok. Kom.: COM(2015) 523 final Predmet: Jordi

Podrobnejšie

MSDS;_B-I-ME104;_(v4-SK-SK)

MSDS;_B-I-ME104;_(v4-SK-SK) Strana: 1/6 ODDIEL 1: Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku 1.1 Identifikátor produktu Číslo artikla: B-I-ME104 1.2 Relevantné identifikované použitia látky alebo zmesi a použitia, ktoré sa neodporúčajú

Podrobnejšie

Microsoft Word - EPOKSIL A_SVK.doc

Microsoft Word - EPOKSIL A_SVK.doc www.jub.eu KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV EPOKSIL komponent A Strana 1/5 Dátum vydania 14.03.2011 Verzia 06 1. IDENTIFIKÁCIA PRÍPRAVKU A SPOLOČNOSTI Obchodný názov prípravku: EPOKSIL komponent A Technický

Podrobnejšie

Karta bezpečnostných údajov

Karta bezpečnostných údajov Karta bezpečnostných údajov (podľa Prílohy II Nariadenia EP a Rady 1907/2006/EC a Nariadenia Komisie (EÚ) 2015/830) Dátum vypracovania Dátum revízie Dátum revízie 2 29.10.2012 26.04.2015 10.05.2017 ODDIEL

Podrobnejšie

1

1 Karta bezpečnostných údajov podľa Nariadenie (ES) č. 1907/2006 Strana 1 z 8 Ceresit AquaBlock all colours KBÚ č. : 283830 V002.1 Revízia: 01.08.2014 Dátum tlače: 20.08.2014 1.1. Identifikátor produktu

Podrobnejšie

FLORALON ATIMACH_rev2_KBU_10_2015 CLP

FLORALON ATIMACH_rev2_KBU_10_2015 CLP Karta bezpečnostných údajov (v súlade s Prílohou II Nariadenia Komisie 453/2010/EC) Dátum vypracovania: Dátum revízie č.1: Dátum revízie č.2: 1.11.2003 10.11.2011 14.10.2015 ODDIEL 1. IDENTIFIKÁCIA LÁTKY/ZMESI

Podrobnejšie

Karta bezpečnostných údajov podľa 1907/2006/ES, Článok 31 Strana: 1/6 Dátum tlače: Číslo verzie 3 Revízia: ODDIEL 1: Iden

Karta bezpečnostných údajov podľa 1907/2006/ES, Článok 31 Strana: 1/6 Dátum tlače: Číslo verzie 3 Revízia: ODDIEL 1: Iden Strana: 1/6 ODDIEL 1: Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku 1.1 Identifikátor produktu Číslo CAS: 65997-17-3 Číslo EC: 266-046-0 1.2 Relevantné identifikované použitia látky alebo zmesi a použitia,

Podrobnejšie

LIMA ORO Karta bezpečnostných údajov v súlade s Nariadením (ES) č. 1907/2006 (REACH) v znení Nariadenia (EÚ) 2015/830 Dátum vydania: Znenie

LIMA ORO Karta bezpečnostných údajov v súlade s Nariadením (ES) č. 1907/2006 (REACH) v znení Nariadenia (EÚ) 2015/830 Dátum vydania: Znenie Dátum vydania: 2016-01-27 Znenie: 1.0/SK ODDIEL 1: Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku 1.1. Identifikátor produktu Obchodné meno Názov Výrobný kód : : Metaldehyde 3% GB : SHA 3900 A Číslo autorizácie

Podrobnejšie

Microsoft Word - Massivbauplatte 25 mm_A_KBU_2017

Microsoft Word - Massivbauplatte 25 mm_A_KBU_2017 KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV podľa Nariadenia (ES) č. 1907/2006 v znení Nariadenia komisie (EÚ) č.2015/830 Dátum vydania: 31.5.2017 Číslo verzie: 1 Revízia: ODDIEL 1: IDENTIFIKÁCIA LÁTKY/ZMESI A SPOLOČNOSTI/PODNIKU

Podrobnejšie

SDS EU (Reach Annex II)

SDS EU (Reach Annex II) Dátum vydania: 28. 7. 2016 Dátum spracovania: 19. 1. 2017 Nahrádza: 19. 1. 2015 Znenie: 0.0 ODDIEL 1: Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku 1.1. Identifikátor produktu Forma produktu : Zmesi

Podrobnejšie

SDS EU (Reach Annex II)

SDS EU (Reach Annex II) Dátum vydania: 14.12.2016 Dátum spracovania: Nahrádza: Znenie: 1.0 ODDIEL 1: Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku 1.1. Identifikátor produktu Forma produktu : Zmes Názov produktu : Výrobný kód

Podrobnejšie

Číslo verzie: 5.0 Polyfoam Extrudovaný polystyrén (XPS)

Číslo verzie: 5.0 Polyfoam Extrudovaný polystyrén (XPS) Číslo verzie: 5.0 Extrudovaný polystyrén (XPS) Dátum revízie: 26. 9. 2016 Revízia: 5.0 Nahrádza dátum: 5. 7. 2016 KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV Podľa Nariadenia (ES) 1907/2006, dodatok II, upraveného., Nariadenie

Podrobnejšie