PLÁN PRÁCE ŠKOLY na školský rok 2010/2011

Veľkosť: px
Začať zobrazovať zo stránky:

Download "PLÁN PRÁCE ŠKOLY na školský rok 2010/2011"

Prepis

1 ZÁKLADNÁ ŠKOLA CÍFER PLÁN PRÁCE ŠKOLY na školský rok 2010/2011 Spracoval: Mgr. Ivan Kovačocy... Plán práce školy bol prerokovaný pedagogickou radou dňa: Predložený rade školy dňa: Predložený zriaďovateľovi dňa:

2 Obsah Úvod Výsledky dosiahnuté v školskom roku 2009/ Prospech Personálne obsadenie školy v školskom roku 2010/ Metodické orgány školy Výchova a vzdelávanie... 6 Povinne voliteľné predmety:... 6 Nepovinné predmety: Organizácia školského roka 2010/ Prehľad o počte ţiakov a tried... 7 Pedagogické rady:... 8 Rodičovské zdruţenie: Plán hlavných úloh na školský rok 2010/ Plán práce školy MZ 1. stupňa PK jazykovedná PK matematika PK prírodovedná PK výchovných predmetov PK spoločenskovedná Didaktické hry a účelové cvičenia Výchova k ľudským právam Environmentálna výchova Výchova k manţelstvu a rodičovstvu Prevencia drogových závislostí Výchovné poradenstvo Triedni učitelia Začlenenie ţiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami Hodnotenie a klasifikácia ţiakov Záujmová a mimoškolská činnosť v školskom roku 2010/ Iné činnosti Činnosť výchovného poradcu Činnosť Školského klubu detí Vzdelávanie učiteľov Riadiaca činnosť Úlohy na úseku riadiacej činnosti:... 24

3 Plán vnútroškolskej kontroly Plán kontrolnej činnosti Rámcový plán hospitačnej činnosti Plán vychádzok, exkurzií a školských výletov v školskom roku 2010/ Plán exkurzií a aktivít na I.stupni Plán vychádzok a exkurzií v ročníkoch Spolupráca s rodičmi Prílohy plánu práce školy... 32

4 Úvod Výchova mládeţe je základom kaţdého štátu, tvrdí Diogenes, Komenský dodáva: Révy, ktoré neboli dobre vypestované, nikdy neprinesú dobré ovocie. Tieto myšlienky majú trvalú platnosť a sú základom aj pre dnešných pedagógov. J. A. Komenský nás poúča ďalej a radí ako odstrániť zo škôl drinu, keď píše: - Prv ako začneme ţiaka vzdelávať, urobme ho dychtivým po vzdelávaní. - Ţiak nie je nádoba ktorú treba naplniť, ale fakľa, ktorú treba zapáliť. - Na prvom mieste nech sa formuje chápanie veci, na druhom pamäť, na treťom jazyk a ruka. - Knihy nech sú upravené tak, aby sa o nich mohlo hovoriť, ţe sú lievikom múdrosti a mravnosti. - Postupovať pozvoľne, vysvetľovať tak jasne, aby ţiaci mali všetko pred sebou, ako päť prstov na ruke. - Spájať sluch so zrakom, jazyk s rukou, všetko čo sa preberá nech je na stenách učebne. - Učitelia ak budú prívetiví a láskaví, nebudú od seba ţiakov odpudzovať, ľahko sa vkradnú do ich sŕdc. - Škola má byť miestom ľúbezným, vábiacim oči vnútri i z vonku. - Všetky veci akokoľvek váţne prednáša domácky, príjemne, formou rozhovoru v hádankách a pod. - Všetko upevňovať stálym cvičením. Vzdelávanie nemoţno priviesť k dôslednosti bez opakovania. - Učiteľ uľahčí ţiakovi prácu, keď mu ukáţe, čo ho bude učiť. Na čo to v kaţdodennom ţivote bude pouţívať. Nech sa nevyučuje nič, čo nemoţno v ţivote vyuţiť. - Kto vyučuje iných vzdeláva sám seba, nielen preto, ţe opakovaním utvrdzuje v sebe pojmy, ale preto, ţe dostáva príleţitosť hlbšie preniknúť do veci. Tieto tak múdre a stále aktuálne slová nech sú nám vlastné počas celého školského roka.

5 1. Výsledky dosiahnuté v školskom roku 2009/2010 Výsledky práce v školskom roku 2009/2010 boli podrobené analýze na vyhodnocovacej pedagogickej rade, ktorá sa konala Okrem prospechu, dochádzky a správania ţiakov bola prehodnotená činnosť pomocných pedagogických orgánov, dosiahnuté výsledky ţiakov v súťaţiach, aktivity v oblasti projektov a materiálno-technické vybavenie školy. Prospech I. stupeň: 141 ţiakov, z toho 44 ţiakov I. ročníka Prospech v ročníkoch I. IV. Prospeli s vyznamenaním Prospeli veľmi dobre Prospeli Neprospeli Počet ţiakov % 71,13% 19,59% 8,25% 0 Ţiaci I. ročníka sú hodnotení prospel/ neprospel. Celkový priemer na 1. stupni je :1,23 II. stupeň: 196 ţiakov Prospech v ročníkoch V. IX. Prospeli s vyznamenaním Prospeli veľmi dobre Prospeli Neprospeli Počet ţiakov % 22,45% 28,57% 44,39% 1,02% Celkový priemer na 2.stupni je :2,195 Dochádzka I. stupeň 141 ţiakov Spolu Ospravedlnené Neospravedlnené Počet hodín Priemer na ţiaka 33,52 33,52 0 II. stupeň 196 ţiakov Spolu Ospravedlnené Neospravedlnené Počet hodín Priemer na ţiaka 48,20% 48,05% 0,15% 1

6 Správanie Správanie ţiakov sme hodnotili nasledovne : a) zníţená známka druhého stupňa bola udelená 5ţiakom za nasledovné priestupky: - porušovanie pravidiel školského poriadku, - záškoláctvo (vymeškaných viac ako 12 neospravedlnených hodín), - agresivita, - vulgárne vyjadrovanie. b) zníţená známka tretieho stupňa bola udelená 4 ţiakom za nasledovné priestupky: - závaţné porušovanie pravidiel správania a školského poriadku, - dopúšťanie sa ďalších previnení: záškoláctvo (vymeškaných viac ako 15 neospravedlnených hodín), verbálne napádanie vyučujúcich, c) zníţená známka štvrtého stupňa bola udelená 1ţiakovi za nasledovné priestupky: - sústavné porušovanie pravidiel správania a školského poriadku, zámerné narúšanie korektných vzťahov medzi spoluţiakmi a závaţné previnenia ohrozujúce ţiakov a zamestnancov školy. Výchovné opatrenia: Pochvala riaditeľom školy: 4 ţiaci Pokarhanie riaditeľom školy: 9 ţiaci Vyhodnotenie záujmového vzdelávania V školskom roku 2009/2010 na škole pracovalo 14 záujmových útvarov, do ktorých bolo zapojených 194 ţiakov našej školy a iných škôl. Výsledky dosiahnuté v súťaţiach Vedomostné súťaže: Pytagoriáda ml. ţiaci Chemická olympiáda Fyzikálna olympiáda Olympiáda v nemeckom jazyku Literárne súťaže: Prvosienky Športové súťaže: Hádzaná- ţiaci Hádzaná- ţiaci Hádzaná- ţiaci Atletické preteky Atletické preteky 3. miesto okresné kolo 1. miesto okresné kolo 7. miesto okresné kolo 6.miesto okresné kolo 1. miesto miesto v celoslovenskej súťaţi A 7. miesto Minihandball medzinárodná turnaj A 7. miesto Minihandball medzinárodná turnaj 1. a 3.miesto Kalogatia okresné kolo 3.miesto Kalogatia krajské kolo Súťaže kolektívov: Hliadka mladých zdravotníkov (mladšie ţiačky) 3. miesto v okresnom kole Trnava Hliadka mladých zdravotníkov (staršie ţiačky) 2. miesto v okresnom kole Trnava 2

7 2. Personálne obsadenie školy v školskom roku 2010/2011 Vedenie školy: Mgr. Ivan Kovačocy, riaditeľ školy Mgr. Eliška Šramková, zástupca riaditeľa školy Mgr. Gabriela Pešková, zástupca riaditeľa školy Pedagogickí zamestnanci: Triedni učitelia: I.A Mgr. Klaudia Kubányiová I.B Mgr. Zuzana Hrubšová II.A Mgr. Mária Rapantová II.B Mgr. Iveta Ághová III.A Mgr. Andrea Guľová III.B Mgr. Pavol Sagan IV.A Mgr. Monika Olšová IV.B Mgr. Anna Šťastná V.A Mgr. Zuzana Bulíková V.B Mgr. Vladimír Bartovic VI.A Mgr. Karolína Takáčová VI.B Mgr. Magdaléna Iringová VII.A Mgr. Martina Kovačocyová VII.B Mgr. Mária Melichárková VIII.A Mgr. Ivana Svátková, PhD. VIII.B Mgr. Mária Beňová IX.A Mgr. Renata Prekopová IX.B Mgr. Hilda Lanáková Ostatní učitelia: Rudolf Anetta Mgr. Peter Baron Mgr. Eva Gottwaldová Mgr. Mária Kopčanová Mgr. Daniela Lančaričová Jozef Holko,kňaz Vychovávateľky ŠKD: Nepedagogickí zamestnanci: Ekonómka: Anna Stanková Hospodárka: Iveta Šarmírová Školník: Ivan Buberník, Údrţbár: Ľubomír Kunovský Upratovačky: Darina Dugovičová Edita Kunovská Iveta Mikolajová 1. odd. 1. roč.: Jana Kostolanská 2. odd. 2. roč.: Bc. Silvia Baronová 3. odd roč.: Eva Pavelková 3

8 Vedúci metodických orgánov v školskom roku 2010/2011: MZ roč.: Mgr. Monika Olšová MZ ŠKD: Bc. Silvia Baronová Koordinátor prevencie drogových závislostí: Mgr. Daniela Lančaričová Výchovný poradca: Rudolf Anetta PK jazykovedná: PaedDr. Hilda Lanáková PK matematiky : Mgr. Mária Melichárková PK prírodovedná: Mgr. Martina Kovačocyová PK spoločensko-vedná :Mgr. Ivana Svátková, PhD. PK výchov. predmetov: Mgr. Peter Baron Vedúci kabinetov v školskom roku 2010/2011: Kabinet roč.: Kabinet matematiky: Kabinet fyziky: Kabinet prírodopisu: Kabinet zemepisu: Kabinet dejepisu: Kabinet telesnej vých: Kabinet slovenského jazyka: Kabinet nemeckého jazyka: Kabinet anglického jazyka: Kabinet chémie: Kabinet výpočt.techniky: Hudobná výchova + gramoplatne: Diafilmy + filmy: ŠKD: Školská kniţnica: Mgr. Klaudia Kubányiová Mgr. Mária Beňová Rudolf Anetta Mgr. Martina Kovačocyová Mgr. Vladimír Barovic Mgr. Ivana Svátková, PhD. Mgr. Peter Baron PeaDr. Hilda Lanáková Mgr. Mária Kopčanová Mgr. Renata Prekopová Mgr. Martina Kovačocyová Mgr. Gabriela Pešková Mgr. Mária Kopčanová Mgr. AnnaŠťastná Eva Pavelková Mgr. Gabriela Pešková Funkcie: Výchovný poradca Koordinátor prevencie drog.záv. Zástupca zamestnancov pre BOZ Správca revízií Zdravotník Fond učebníc Správcovia školského majetku Rudolf Anetta Mgr. D. Lančaričová J. Kostolanská Mgr. I. Kovačocy Mgr. D. Lančaričová, I. Šarmírová Mgr. I. Ághová A. Stanková, R. Anetta,I. Šarmírová, 4

9 Metodické orgány školy Metodické zdruţenie I. stupňa a predmetové komisie budú pracovať podľa vlastných plánov práce. Tieto budú prílohou Plánu práce školy. MZ - I. stupeň vedúca Mgr. M. Olšová členovia : Mgr.K.Kubanyiová,Z.Hrubšová Mgr.M.Rapantová, I.Ághová Mgr.A.Guľová, P.Sagan Mgr.A.Šťastná MZ ŠKD - ved.vych: Bc. S. Baronová členovia : E. Pavelková, J. Kostolanská PK jazykovedná vedúca PaedDr. H. Lanáková Sj, Aj, Nj členovia : PaedDr. K. Takáčová, Mgr. M. Kopčanová Mgr. M. Iringová, Mgr. I. Svátková Ing. R. Prekopová, Mgr. Z.Bulíková PK prírodovedná vedúca Mgr. M. Kovačócyová F, Ch, P, Z, I členovia : R. Anetta, Mgr. M. Beňová, Mgr. G. Pešková, Mgr. P.Baron, Mgr. V. Bartovic Mgr. I. Kovačocy PK matematiky - vedúca Mgr. M. Melichárková členovia : R. Anetta, Mgr. M. Beňová Mgr. G. Pešková PK spoločenskovedná vedúca : Mgr. I. Svátková D, Ov, Ev, NbV členovia: Mgr. D. Lančaričová, J.Holko - kňaz Mgr. E. Gottwaldová,PaedDr. H. Lanáková Mgr.E.Šramková PK výchovných predmetov vedúci : Mgr. P. Baron Hv, Vv, Tv, Tchv členovia: Mgr. M. Kopčanová, Mgr. E.Šramková Mgr. V. Bartovic, PaedDr. K: Takáčová Mgr. I. Kovačocy, J. Kostolanská Bc. S. Baronová, E. Pavelková Riaditeľ a zástupcovia riaditeľa sa budú zúčastňovať zasadnutí metodických orgánov podľa rozdelenia kompetencií. 5

10 3. Výchova a vzdelávanie Pri plnení úloh výchovy a vzdelávania v školskom roku 2010/2011 budeme vychádzať z POP, Štátneho vzdelávacieho programu v ZŠ v SR ISCED 2 a ŠVP, učebných plánov schválených MŠ SR zo dňa č. 520/ s platnosťou od , metodických pokynov na hodnotenie a klasifikáciu ţiakov, dodrţiavať platné učebné osnovy pre dané predmety, vzdelávacie štandardy, všetky platné predpisy MŠ SR (viď POP 2010/2011) V oblasti vzdelávania budeme pracovať podľa nasledovných variantov: I. stupeň: 1. ročník Školský vzdelávací program 2. ročník Školský vzdelávací program 3. ročník Školský vzdelávací program 4. ročník Variant 1 II. stupeň 5. ročník Školský vzdelávací program 6. ročník Školský vzdelávací program 7. ročník Školský vzdelávací program 8. 9.ročník Variant 2 Povinne voliteľné predmety: 8. ročník : Práca s počítačom Mgr. Beňová Ekologická výchova PeaDr. Lanáková, Mgr. Kovačócyová 9. ročník : Práca s počítačom Mgr. Beňová, Mgr. Gottwaldová Nepovinné predmety: I. stupeň Nemecký jazyk 4. ročník Mgr. Kopčanová Pohybové hry 4. ročník Mgr. Baron II. stupeň: Cvičenia zo SJL - 9. roč. PeaDr. Lanáková Chemické praktiká - 8. roč. Mgr. Kovačócyová Športová príprava Mgr. Baron 6

11 4. Organizácia školského roka 2010/2011 Prehľad o počte ţiakov a tried V školskom roku 2010/2011 máme zaškolených 337 ţiakov 158 dievčat,179 chlapcov. Títo sa budú vzdelávať v 18 triedach. Na I.stupni máme 8 tried, na II.stupni 10 tried. Činnosť ŠKD bude prebiehať v 3 oddeleniach s počtom ţiakov 65. Vyučovanie: Školský rok 2009/2010 sa začína 1.septembra Školské vyučovanie sa začína 2. septembra 2009 /štvrtok/. Vyučovanie podľa rozvrhu hodín sa začne 3. septembra 2009 /piatok/. Školské vyučovanie v prvom polroku sa končí 28. januára 2010 /piatok/. Klasifikačná porada za prvý polrok sa uskutoční najskôr 22. januára Školské vyučovanie v druhom polroku sa začne 1. februára 2010 /utorok/ a končí sa 30. júna 2010 /štvrtok/. Klasifikačná porada za druhý polrok sa uskutoční najskôr 21. júna Prázdniny jesenné vianočné polročné Posledný deň vyučovania pred začiatkom prázdnin 28. október 2010 (štvrtok) 22. december 2010 (streda) 28. január 2011 (piatok) jarné 18. február 2011 (piatok) veľkonočné letné 20. apríl 2011 (streda) 30. jún 2011 (štvrtok) Termín prázdnin 29. október 2. november december január január 2011 (pondelok) 21. február 25. február apríl 26. apríl júl 2. september 2011 Začiatok vyučovania po prázdninách 3. november 2010 (streda) 10. január 2011 (pondelok) 1. február 2011 (utorok) 28. február 2011 (pondelok) 27. apríl 2011 (streda) 5. september 2011 (pondelok) Testovanie marca 2011 (streda) z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra, maďarský jazyk a literatúra, ukrajinský jazyk a literatúra, slovenský jazyk a slovenská literatúra. Náhradný termín konania Testovania marca 2011 (utorok) Testovanie čitateľskej a matematickej gramotnosti (testovanie kompetencií) ţiakov 9. ročníkov základných škôl sa uskutoční 28. apríla 2011 (štvrtok) 7

12 Pedagogické rady: prerokovanie Školského vzdelávacieho programu na školský rok 2010/ Záverečná správa za školský rok 2009/2010 Plán práce na školský rok 2010/ Priebeţné hodnotenie prospechu a správania za I. štvrťrok Klasifikácia prospechu a správania za I. polrok Priebeţné hodnotenie prospechu a správania za III. štvrťrok Klasifikácia prospechu a správania za II. polrok Aktuálne úlohy budú dopĺňané a riešené na pracovných poradách podľa potreby. Rodičovské zdruţenie: Plenárne, triedne RZ Triedne RZ Triedne RZ Triedne RZ 8

13 5. Plán hlavných úloh na školský rok 2010/ V školskom roku 2010/2011 plne uplatňovať Školský zákon č.245/2008 Z.z., nariadenia, vyhlášky a smernice vydané MŠ SR., POP na školský rok 2010/2011 vydané MŠ SR. 2. V 1., 2., 3. ročníku, v 5., 6., 7. ročníku výchovu a vzdelávanie uskutočňovať podľa školského vzdelávacieho programu, ktorý vychádza zo štátneho vzdelávacieho programu, ktorý vymedzuje obsah výchovy a vzdelávania na školách. 3. Veľkú pozornosť venovať: a/ práci so ţiakmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami rešpektovať obmedzenia, ktoré sú podmienené postihnutím dieťaťa b/ práci s talentovanými ţiakmi vytvárať podmienky rozvíjajúce ich talent, sústrediť pozornosť na rozvoj celej osobnosti ţiaka, najmä jeho emocionality a sociálnych vzťahov. 4. Vo výchovno-vzdelávacom procese plne vyuţívať výpočtovú techniku, zvyšovať počítačovú gramotnosť ţiakov a učiteľov a tým aj úroveň výchovno-vzdelávacieho procesu. Zapájať ţiakov do súťaţí a aktivít, ktoré podporujú vyuţívanie informačných a komunikačných technológií. 5. Zvýšiť úroveň komunikačných schopností ţiakov v slovenskom, anglickom a nemeckom jazyku. 6. Zabezpečiť priestor a podporovať ďalšie vzdelávanie pedagogických a ostatných zamestnancov z hľadiska ich profesijného rozvoja a kariérneho rastu s cieľom zvyšovať kvalitu výchovy a vzdelávania. 7. Vypracovávaním projektov získavať finančné prostriedky na skvalitnenie a modernizáciu výchovno-vzdelávacieho procesu. 8. Podporovať činnosť športových krúţkov vo voľnom čase ţiakov a sprístupniť multifunkčné ihrisko a telocvičňu školy na športovú činnosť po vyučovaní. 9. Pri takom správaní ţiaka, ktorý svojím správaním a agresivitou ohrozuje bezpečnosť a zdravie ostatných ţiakov, pedagógov alebo iných účastníkov výchovy a vzdelávania v škole, alebo výrazne narúša výchovno-vzdelávací proces, vyuţívať postup podľa 58 ods. 3 školského zákona. O týchto opatreniach vo výchove na začiatku školského roka oboznámia triedni učitelia zákonných zástupcov ţiakov na RZ. 9

14 6. Plán práce školy Úlohy pre MZ a PK: - Zlepšiť prácu metodických orgánov najmä v organizačnej a vzdelávacej oblasti, zaoberať sa v rámci činnosti metodických zdruţení a predmetových komisií didaktickou a metodickou analýzou činnosti učiteľa, zásadami hodnotenia v jednotlivých predmetoch, postupom tvorby vzdelávacích cieľov v nadväznosti na učenie sa ţiaka. Z vedúci MZ a PK, vyuč roč. RaK vedenie školy -Monitorovať úroveň vzdelávacích výsledkov ţiakov testami, vykonávať ich dôslednú analýzu a v prípade zistených nedostatkov prijímať opatrenia na ich odstránenie. T september 2010, jún 2011 Z- zast. Šramková, zast. Pešková RaK riad. Kovačocy -Pri vypracovaní plánov MZ a PK zohľadniť úlohy vyplývajúce zo školského vzdelávacieho programu v 1.roč, 2.roč.,3. roč., 5. roč., 6. roč. a v 7.ročníku. Na základe cieľov a obsahov učiva dôkladne vypracovať časovo- tematické plány jednotlivých predmetov. Ţiaci ostatných ročníkov sa vzdelávajú a delia na skupiny podľa Učebných plánov pre 1. aţ 9. ročník základných škôl schválených MŠ SR dňa 14. mája 2003 číslo 520/ s platnosťou od 1. septembra Podľa týchto učebných plánov sa realizuje aj kurz na získanie niţšieho stredného vzdelania poskytovaného základnou školou. T do TVP do plány MZ a PK Z vedúci MZ,PK, učitelia roč. RaK: vedenie školy - V šk. roku 2010/2011 zapájať ţiakov roč. do súťaţí, podporovaných MŠ SR, ktoré sa budú konať v súlade s organizačnými poriadkami zaregistrovanými MŠ SR. Zoznam súťaţí je uverejnený v prílohe POP na školský rok 2010/2011. Plán súťaţí športových, literárnych, výtvarných, speváckych vedomostných, s uvedením zodpovednosti za ich prípravu a termín konania bude súčasťou plánov MZ a PK. Z vedúci MZ a PK, vyuč roč. RaK vedenie školy - Implementovať prvky čitateľskej výchovy do časovo-tematických plánov všetkých vyučovacích predmetov. Na I. stupni posilňovať predovšetkým čitateľskú gramotnosť. V rámci vzdelávania vyuţívať podujatia verejných kniţníc a mimovládnych organizácií. Na II. stupni ZŠ vytvárať podmienky na osvojenie si metód individuálneho štúdia a vyuţívania rôznych zdrojov informácií v príprave na vyučovanie. Vytvárať podmienky na realizáciu vyučovania a voľno -časových aktivít v školskej kniţnici, účasti na otvorených hodinách organizovaných verejnými kniţnicami. T šk. rok 2009/2010 Z ved. MZ, PK, vyuč. SJL, vyuč roč. RaK vedenie školy 10

15 - V rámci vzdelávania vo finančnej oblasti a v oblasti manaţmentu osobných financií na jednotlivých stupňoch vzdelania vyuţívať ucelený dokument Národný štandard finančnej gramotnosti (ďalej len Štandard), schválený Ministerstvom školstva Slovenskej republiky dňa 19. marca 2009 pod číslom CD /9699-1:913. Štandard bol spracovaný v súlade s plnením bodov B.1. a B.2. uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 447 z 2. júla 2008 k Návrhu stratégie vzdelávania vo finančnej oblasti a manaţmentu osobných financií a je dostupný na Z vedúci MZ a PK, vyuč roč. RaK vedenie školy - Na prvom zasadnutí MZ a PK znovu preštudovať plány environmentálnej výchovy, mediálnej výchovy doplniť učebné plány jednotlivých predmetov o predpísané učivo resp. poznačiť pri učive výchovné ciele zamerané na túto problematiku. Do ČTP tieţ poznačiť výchovné ciele zamerané na prevenciu drogových závislostí. T Z ved. MZ, PK, všetci vyučujúci RaK vedenie školy - V ostatných ročníkoch zakomponovať prvky dopravnej výchovy do ČTP, viesť ţiakov k bezpečnému správaniu na cestách. Podľa moţnosti navštíviť so ţiakmi dopravné ihrisko Zoznam detských dopravných ihrísk a ďalšie informácie budú zverejnené na webovej stránke MŠ SR ( T TV-VP do Z vedúci MZ, PK, všetci uč. RaK vedenie školy - Besedy k manţelstvu a rodičovstvu, k environmentálnej výchove, výchove k ľudským právam, protidrogovej prevencii, besedy s lekármi, psychológmi, spisovateľmi,umelcami, poslancami a i. realizovať podľa plánov PK, MZ, a TV-VP jednotlivých predmetov. T šk. rok 2009/2010 Z ved. MZ a PK, vyuč. jedn. predmetov koordinátor protidrogovej prevencie výchovný poradca RaK vedenie školy - Súčasťou plánu PK a MZ bude i plán športových, literárnych, výtvarných, speváckych, vedomostných /olympiády/ súťaţí a pod., s uvedením zodpovednosti za ich prípravu a termínu / mesiac/ ich konania. T I. zasadnutie MZ, PK Z ved. MZ, PK RaK vedenie školy - Individuálne pracovať so slabo prospievajúcimi ţiakmi a ţiakmi so špecifickými potrebami začlenenými v beţnej triede. Z všetci učitelia RaK výchovný poradca 11

16 - Vyuţívať modernú didaktickú techniku na skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu. Z všetci učitelia RaK zást. Pešková - Uplatňovať diferencovaný prístup najmä ku ţiakom nadaným a talentovaným.diferenciáciu vyuţívať aj pri zadávaní domácich úloh. Diferencované vyučovanieuskutočňovať na základe pedagogickej diagnostiky. Z vyuč.1 9.roč. RaK vedenie školy - Budovať školskú kniţnicu vhodnú na realizáciu výchovno-vzdelávacieho procesu a mimo vyučovacích aktivít. Aktuálne informácie o činnosti a prevádzke školských kniţníc sa nachádzajú na webovej stránke Slovenskej pedagogickej kniţnice v Bratislave v časti Školské kniţnice. Z Svátková RaK vedenie školy 12

17 MZ 1. stupňa - Uskutočniť zápis ţiakov do I. ročníka ZŠ. T Z Ved. MZ,, uč. 1.roč. RaK vedenie školy - Na spoločnom zasadnutí MZ roč. a MŠ vymedziť zásady vzájomnej spolupráce. V záujme zníţenia problémov adaptácie detí v 1. ročníku zintenzívniť spoluprácu s MŠ. Z vedúca MZ roč.. Olšová RaK zást. Šramková - Rôznymi výtvarnými prácami prispievať ku skrášľovaniu priestorov školy, vyuţívať nové výtvarné techniky. Z vyuč roč. RaK zást. Šramková - Na hodinách výtvarnej výchovy a v ŠKD pripraviť výrobky na Vianočné trhy T- december 2010 Z vyuč roč, vych. ŠKD RaK zást. Šramková - Pre ţiakov 3.roč a 4. roč. zorganizovať plavecký výcvik. Vyvinúť maximálne úsilie pri zvyšovaní plaveckej úspešnosti. T január - február 2011 Z Šťastna, Olšová, Guľová RaK riaditeľ školy - Zodpovedne pripraviť školu v prírode, aby ţiaci ovládali učivo predpísané osnovami teoreticky a získali i potrebné zručností v branno-turistických činnostiach. Vyuţívať súťaţivosť, zvyšovať pútavosť a zábavnosť. T máj 2011 Z- Olšová, Šťastná RaK zást. Šramková - Pozornosť venovať zvyšovaniu školskej úspešnosti ţiakov uplatňovaním individuálneho prístupu. Slabo prospievajúcich ţiakov zaraďovať do doučovania. U týchto ţiakov docieliť čo najväčšie zapojenie do ŠKD. Z vyuč roč., vychovávateľky ŠKD. RaK zást. Šramková 13

18 PK jazykovedná - V rámci predmetu SJL na 2. stupni základnej školy klásť dôraz na vlastnú tvorbu, jazykový prejav, prácu s informáciami, čitateľskú gramotnosť a schopnosť argumentovať. Z uč. SJL RaK vedenie školy - Pre ročníky zorganizovať návštevu divadelného predstavenia. Z Lanáková RaK vedenie školy - Dodrţiavať určené počty kontrolných písomných prác a kontrolných diktátov. Z uč. SJL, AJ, NJ RaK vedenie školy -Na hodinách cudzieho jazyka pouţívať Európske jazykové portfólio ako nástroj autoevalvácie a podpory učenia sa cudzieho jazyka. Z uč. AJ, NJ RaK vedenie školy - Na vyučovacích hodinách vytvárať cudzojazyčnú atmosféru, motivovať ţiakov v cudzom jazyku, neprekladať zadania, vyuţívať nové metódy a formy práce, ktoré vytvárajú väčší priestor pre aktivitu ţiakov / brainstorming, hry rolí, situačné hry, dramatizácia/. Z vyuč. A RaK vedenie školy - Vo väčšej miere vyuţívať v škole dostupné učebné pomôcky CD nahrávky, videonahrávky, mapy, kartičky, obrázky, výukové programy TOBY 2, CD - výkladový slovník. T šk rok 2010/2011 Z vyuč. CJ RaK vedenie školy PK matematika - Pokračovať v práci so slabo prospievajúcimi a talentovanými ţiakmi. Z vyuč. MAT, - Osobitne sa venovať ţiakom so ŠVVP. Z vyuč. MAT RaK zast. Pešková RaK zast. Pešková 14

19 -Zapájať ţiakov do rôznych súťaţí, či uţ školských, organizovaných MŠ alebo firmou EXAM.(MAKS, TAKTIK, KLOKAN A PIKOMAT) Z vyuč MAT, RaK zast. Pešková - Zlepšiť prípravu na matematické súťaţe a olympiádu. Z vyuč. MAT - Uskutočňovať matematické kvízy. Z vyuč. MAT -Metodicky aj odborne napomáhať novej kolegyni Mgr. Bulíkovej Z Melichárková RaK zast. Pešková RaK zast. Pešková RaK zast. Pešková PK prírodovedná - V rámci vyučovacieho procesu vo väčšej miere vyuţívať prácu s PC, internetom a note-bookom, vyuţívať na školu dodané nové výukové programy. Pracovať s interaktívnou ta- buľou, tvoriť vlastné vyučovacie hodiny. Z vyuč. CHE, PRI, BIO, FYZ, INF RaK zást. Pešková - Zapojiť ţiakov do chemickej olympiády so snahou o čo najlepšie umiestnenie v okresnom, prípadne aj v krajskom kole. Z Kovačócyová RaK zást. Pešková - Realizovať vzájomné hospitácie podľa plánu určeného na prvom zasadnutí PK. Z vyuč. CHE, PRI, BIO, FYZ, INF RaK zást. Pešková - Odovzdávať odborné a metodické poznatky získané na školeniach a priebeţných vzdelávaniach ostatným členom PK pre skvalitnenie práce. Z vyuč. CHE, PRI, BIO, FYZ, INF RaK zást. Pešková - Na základe záujmu ţiakov, pri preberaní učiva o planétach, uskutočniť exkurziu do hvezdárne v Hlohovci Z Anetta RaK zást. Pešková 15

20 - V rámci informatiky a vyučovania voliteľného predmetu práca s počítačom, zapojiť ţiakov do súťaţí a aktivít, ktoré podporujú vyuţívanie informačných a komunikačných technológií /olympiáda v informatike/. Z Beňová, Pešková RaK vedenie školy PK výchovných predmetov - Systematicky a cieľavedome rozvíjať silu, obratnosť a vytrvalosť ţiakov zaraďovaním kondičných celkov, šplhu a postupne predlţovaním beţeckých úsekov do vyučovacích hodín. T školský rok 2010/2011 Z Baron, Bartovic, Gottwaldová RaK riad. Kovačocy - Doplniť kabinet TEV o potrebné pomôcky. T školský rok 2010/2011 Z Baron, Bartovic RaK riad. Kovačocy - Na hodinách TEV aspoň v úvodnej časti zaradiť tzv. športové aktuality na posilnenie záujmu o športové dianie. T školský rok 2010/2011 Z Baron, Bartovic RaK riad. Kovačocy - Pestovať u ţiakov návyk na pravidelné cvičenie ako súčasti zdravého ţivotného štýlu. Z vyuč. TEV RaK riad. Kovačocy - Vo výchovno-vzdelávacej činnosti hudobnej výchovy väčšiu pozornosť venovať záţitkovému učeniu, hlasovej rozcvičke, vyuţívať pohybovú výchovu aj vo vyšších ročníkoch. Z vyuč. HUV - Prispievať programami do osláv a akcií obce, ak o to obec poţiada. Z vyuč. HUV RaK zást. Šramková - Vyuţívať obidve počítačové učebne hľadať informácie cez internet, prípadne iné aktivity napr. prezentácie v Power pointe, vyuţívať IKT multimediálne CD-čka. Z vyuč. HUV RaK zást. Šramková 16

21 - Aj naďalej uskutočňovať medzitriedne výstavky výtvarných prác, výtvarnými prácami prispievať ku skrášľovaniu priestorov školy a obce. Z vyuč. VYV RaK vedenie školy - Dôsledne kontrolovať nosenie pracovných odevov a hygienických vrecúšok. Z vyuč. technickej výchovy RaK zást. Šramková PK spoločenskovedná - Pri preberaní témy holokaustu vo vyučovaní dejepisu spolupracovať s Dokumentačným strediskom holokaustu, Kozia 21, Bratislava, Z Svátková RaK zást. Šramková -Zvýšiť počet kontrol zošitov, zlepšiť ich úpravu a estetiku. Z uč. DEJ, OBV, OBN RaK zást. Šramková - Zverejňovať ţiakmi vytvorené projekty na školských nástenkách Z Lanáková RaK zást. Šramková Didaktické hry a účelové cvičenia - Didaktické hry a účelové cvičenia uskutočniť v zmysle upravených učebných osnov zo dňa pod číslom 85/ , ktoré platia od DH október 2010, jún 2011 UC - jún 2011 T jún 2011 Z Baron, Bartovic, Beňová, Kovačocyová RaK vedenie školy - Do výchovno-vzdelávacieho procesu zaradiť ročníkový vzdelávací štandard povinného učiva Ochrana človeka a prírody pre 1. stupeň ZŠ s exemplifikačnými úlohami a Výstupný vzdelávací štandard povinného učiva Ochrana človeka a prírody pre 2. stupeň ZŠ s exemplifikačnými úlohami č. CD / :091 T stály Z vyuč roč. RaK vedenie školy - Zapojiť sa do Súťaţe mladých zdravotníkov, s cieľom vytvárať u ţiakovnávyky správania pri mimoriadnych udalostiach. T april 2011 Z Kovačocyová RaK vedenie školy 17

22 Výchova k ľudským právam - Do plánov pre jednotlivé predmety, do TV-VP zapracovať úlohy súvisiace s výchovou v duchu humanizmu a so vzdelávaním v oblasti ľudských práv, práv dieťaťa, predchádzania všetkých foriem diskriminácie, xenofóbie, intolerancie a rasizmu. Z všetci vyuč RaK vedenie školy - Výchovu k ľudským právam v triede usmerňovať tak, aby sa stala integrálnou súčasťou celoţivotného procesu podpory a ochrany ľudských práv, aby podporila hodnotu človeka ako ľudského jedinca a rozvoj medziľudských vzťahov v demokratickej spoločnosti. Z všetci vyuč. RaK riad. Kovačocy -V zmysle Dohovoru o právach dieťaťa sú školy a školské zariadenia povinné zabezpečovať priebeţné sledovanie a aktívnu ochranu detí pred neţiaducimi javmi ako sú záškoláctvo, agresívne prejavy, násilie, šikanovanie, fyzické alebo psychické týranie, delikvencia,zneuţí-vanie a pod. Z všetci vyuč. RaK- riad. Kovačocy Environmentálna výchova - Plniť úlohy vyplývajúce z Koncepcie environmentálnej výchovy a vzdelávania schválenej vládou SR uznesením č. 846/1977, z Národnej stratégie trvalo udrţateľného rozvoja schválenou uznesením vlády SR č.978/2001. T školský rok Z všetci vyučujúci RaK vedenie školy - Vyučujúci jednotlivých predmetov zakomponujú prvky environmentálnej výchovy do TVVP. T Z všetci vyučujúci RaK vedenie školy - Pre úspešnú realizáciu environmentálnej výchovy organizovať aktivity so zameraním k významným dňom Deň Zeme, Deň vtáctva, Deň výţivy, Deň zdravia, Deň stromov, Deň narcisov. T školský rok Z Lanáková, všetci vyučujúci RaK vedenie školy -V roč roč. zapojiť ţiakov do záujmovým útvarov s ekologickým zameraním prírodovedný, zdravotnícky. T školský rok Z Kovačocyová, TU RaK vedenie školy 18

23 Výchova k manţelstvu a rodičovstvu - Vo vyučovacom procese dôsledne realizovať výchovu k manţelstvu a rodičovstvu v súlade s Koncepciou výchovy k manţelstvu a rodičovstvu v základných a stredných školách a učebnými osnovami Výchova k manţelstvu a rodičovstvu pre I. stupeň ZŠ, II. stupeň ZŠ a pre stredné školy schválenými 29.júna 1998 č. 2493/ a vzdelávací štandard s exemplifikačnými úlohami z prírodopisu pre II. st. ZŠ schválený MŠ SR 30. januára 2002 pod č. 116/ s platnosťou od Z všetci vyučujúci RaK vedenie školy - V spolupráci s vyučujúcimi, prírodovedy, prírodopisu a biológie, OBV,NAB, ETV organizovať besedy zamerané na výchovu k manţelstvu a rodičovstvu. Pri ich zabezpečovaní spolupracovať s lekármi a psychológmi. T šk.rok 2010/2011 Z učitelia PRI, OBV, NAB, ETV RaK vedenie školy Prevencia drogových závislostí - Koordinátorkou protidrogovej prevencie je v školskom roku 2010/2011 ustanovená Daniela Lančaričová. Vyplývajú pre ňu nasledovné úlohy: - plní úlohy školského poradenstva v otázkach prevencie a iných závislostí, - venuje osobitnú pozornosť ţiakom z prostredia ohrozeného sociálnou patológiou, u ktorých moţno oprávnene predpokladať zvýšené riziko sociálno-patologického vývinu a vzniku drogovej závislosti, - v spolupráci s vedením školy iniciuje preventívne aktivity a koordináciu prevencie ako integrálnej súčasti výchovno-vzdelávacieho procesu a v rámci aktivít školy poskytuje preventívno-výchovné konzultácie ţiakom a ich zákonným zástupcom, - sprostredkúva prepojenie školy s preventívnymi, poradenskými a inými odbornými zariadeniami zaoberajúcimi sa prevenciou, - koordinuje a metodicky usmerňuje preventívnu a protidrogovú a informačnú činnosť pedagogických pracovníkov v škole, - informuje ţiakov, ich rodičov, prípadne zákonných zástupcov ţiakov o činnosti preventívnych poradenských a iných odborných zariadení o moţnostiach vyuţitia ich odborných sluţieb a o moţnostiach prevencie vzniku drogových závislostí, - v rámci svojej preventívnej činnosti úzko spolupracuje s výchovným poradcom a s príslušným centrom výchovnej a psychologickej prevencie a pedagogicko-psychologickou poradňou a inými odbornými zariadeniami z rezortu zdravotníctva a soc. veci, ktoré poskytujú metodickú pomoc. T plán: , školský rok Z Lančaričová RaK riad. Kovačocy - V šk. roku 2010/2011 aj naďalej zapájať ţiakov do osvedčených športových aktivít, prípadne zorganizovať nové zaujímavé aktivity. T stály Z Lančaričová, Baron, Bartovic RaK riad. Kovačocy 19

24 - Zabezpečovať ďalšie zaujímavé a netradičné besedy zamerané na problematiku drog a iných sociálno-patologických javov. T stály Z Lančaričová RaK riad. Kovačocy - Viesť TH so zameraním na prevenciu drogových závislostí. Z Lančaričová RaK- riad.kovačocy Výchovné poradenstvo Výchovným poradcom v šk. roku 2010/2011 je Rudolf Anetta. - Výchovný poradca vypracuje plán výchovného poradenstva. Úlohy v priebehu školského roka bude konkretizovať na jednotlivé mesiace a budú tvoriť súčasť mesačný plánov. Plán VP bude súčasťou PPŠ. T Z VP RaK riad. Kovačocy - Výchovný poradca bude spolupracovať s ostatnými členmi pedagogického zboru, najmä s triednymi učiteľmi, s odbornými zamestnancami centier výchovnej a psychologickej prevencie pri pedagogicko-psychologických poradniach a špeciálno-pedagogických poradniach, školským lekárom, s koordinátorkou prevencie, s úradmi práce tak, aby školské preventívne programy mali primeranú odbornú garanciu. Metodickú pomoc a informačný servis bude získavať v inštitúciách:pedagogicko-psychologické poradne, špeciálno-pedagogické poradne, Z VP RaK riad. Kovačocy - Prevencia a riešenie problémových prípadov v šikanovania môţu byť priebeţne konzultované s vyškolenými odborníkmi centier výchovnej a psychologickej prevencie, prípadne interaktívne na webovej stránke OZ Centrum ochrany detí / Z VP RaK riad. Kovačocy - V rámci skvalitnenia kariérového poradenstva rozšíriť informovanosť o výbere odborov, plánoch regionálneho rozvoja a moţnostiach uplatnenia sa v povolaniach. Posilniť spoluprácu výchovný poradca pedagogicko-psychologická poradňa rodič ţiak. Z VP RaK riad. Kovačocy - Výchovný poradca bude sprístupňovať všetkým ţiakom informácie a poradenskú sluţbu v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy na povolanie. Z VP RaK riad. Kovačocy 20

25 Triedni učitelia - Triedni učitelia, vyučujúci jednotlivých predmetov, pri výchove a vzdelávaní, pri riešení výchovných problémov ţiakov zabezpečia spoluprácu TU vyučujúci rodič ţiak za účelom úspešného riešenia problému. T stály Z TU, vyučujúci RaK riad. Kovačocy - Na triednických hodinách v mesiaci septembri prebrať vnútorný poriadok školy / zapísať do triednych kníh/. V priebehu celého šk. roka sledovať jeho plnenie a analyzovať na triednických hodinách tie jeho časti, ktoré ţiaci najviac porušujú. Z - TU RaK riad. Kovačocy -V rámci triednických hodín venovať patričnú pozornosť aj témam týkajúcim sa starších ľudí s cieľom zvyšovania úcty ţiakov voči nim; plnenie úlohy sa bude sledovať pri vykonávaní hospitačnej činnosti. Z - TU RaK riad. Kovačocy - Pred kaţdou účasťou na verejných podujatiach venovať zo strany TU zvýšenú pozornosť poučeniu ţiakov o zásadách kultúrneho správania. Z nedisciplinovanosti vyvodzovať voči previnilcom výchovné opatrenia. Z - TU RaK riad. Kovačocy - Dôsledne vyuţívať informovaný súhlas zákonných zástupcov v prípadoch nultá hodina, predmety, v ktorých sa spájajú ţiaci z rôznych tried a ročníkov druhého stupňa, lyţiarsky výcvik, plavecký výcvik, školský výlet, exkurzie, škola v prírode, neúčasť na vyučovaní ţiaka, ktorý je oslobodený od vyučovania predmetu, výchova a vzdelávanie detí a ţiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Z - TU RaK riad. Kovačocy Začlenenie ţiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. -Zohľadňovať výchovno-vzdelávacie potreby ţiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ďalej len ŠVVP ) diferencovaním zadávaných úloh a činností. T stály Z TU, vyučujúci RaK riad. Kovačocy 21

26 7. Hodnotenie a klasifikácia ţiakov - Pri hodnotení a klasifikácii ţiakov postupovať v zmysle: Zákona 245/2008 Z. z. z 22. mája 2008 o výchove a vzdelávaní ( školský zákon ) a o zmene a doplnení niektorých zákonov - Metodický pokyn č. 7/2009-R z 28. apríla 2009 na hodnotenie ţiakov základnej školy - Prílohy č.1 aţ č.4 k metodickému pokynu č.7/2009-r. T šk.rok 2010/2011 Z všetci vyuč. RaK riad. Kovačocy - Dňom vstúpil do platnosti zákon NR SR č. 154/1994 Zb. o matrikách. V zmysle uvedeného zákona meno a priezvisko na školské vysvedčenie je potrebné písať tak, ako je uvedené v rodnom liste. V prípade, ţe došlo k zmene mena alebo priezviska je potrebné, aby ţiak predloţil výpis z matriky, ktorý uvedenú skutočnosť obsahuje. T stály Z - TU RaK riad. Kovačocy 8. Záujmová a mimoškolská činnosť v školskom roku 2010/2011 Zapájať ţiakov do súťaţí a uvoľňovať ich na tie, ktoré majú organizačné poriadky schválené MŠ SR a sú zamerané na rozvoj ich nadania a talentu, samostatné tvorivé odborno-teoretické zručnosti a schopnosti, na súťaţné podujatia a prehliadky tvorivosti súvisiace s prehlbovaním ich vedomostí a zručností. Vytvárať podmienky pre rozvoj talentovaných ţiakov prostredníctvom ich zapájania do predmetových olympiád, športových súťaţí, súťaţí zameraných na umenie, literatúru, hudbu atď V tomto školskom roku budú na našej škole pracovať nasledovné záujmové útvary: Aerobik I. stupeň Angličtina hrou Biblický Hádzaná I. stupeň Hádzaná II. stupeň Hádzaná dievčatá Konverzácia z anglického jazyka Konverzácia z nemeckého jazyka Nebojme sa matematiky Počítačový Príprava na Testovanie 9 zo SJL Pripravme sa na skúšku z matematiky Prírodovedný Rybársky Stolnotenisový Silvia Baronová Zuzana Bulíková Eva Gottwaldová Peter Baron Peter Baron Martina Reisenbuchlerová Renata Prekopová Mária Kopčanová Mária Melicharková Gabriela Pešková Hilda Lanáková Mária Beňová, Gabriela Pešková Martina Kovačócyová Pavol Sagan Eva Pavelková 22

27 9. Iné činnosti Činnosť výchovného poradcu I v tomto školskom roku bude pracovať podľa vlastného plánu VP, ktorý je v prílohe PPŠ. Jeho činnosť bude spočívať v úzkej spolupráci s ostatnými členmi pedagogického zboru, najmä s triednymi učiteľmi, špeciálnym pedagógom, školským lekárom, s koordinátorom drogovej prevencie, s príslušným školským zariadením poradenstva a prevencie, s rodičmi ţiakov, zamestnávateľskými a zamestnaneckými organizáciami. Preskúma miestne a regionálne potreby odborných pracovníkov a zistené poznatky vyuţije pri orientácii voľby povolania ţiakov 9. ročníka. Výchovný poradca sa bude snaţiť poradiť ţiakom i ich rodičom pri výbere vhodného typu školy pre ďalšie vzdelávanie po ukončení základnej školy. Činnosť Školského klubu detí ŠKD bude mať v tomto školskom roku 3 oddelenia. Navštevovať ho bude 65 ţiakov. Výchovnovzdelávaciu činnosť ŠKD je nutné zamerať okrem prípravy na vyučovanie aj na zaujímavé a tvorivé činnosti. V čase školských prázdnin je potrebné zabezpečiť prevádzku ŠKD podľa potrieb rodičov a podmienok školy. V tomto čase treba zaraďovať činnosti oddychového, záujmového a rekreačného charakteru. Vzdelávanie učiteľov Pedagogickí pracovníci sa budú vzdelávať počas školského roka na základe aprobačného zamerania. Budú sa zúčastňovať školení a seminárov organizovaných metodickým centrom. V ich vzdelávaní je nutné zamerať sa na : a) podporu účasti vo vzdelávacích programoch EÚ, zapojíme sa do vzdelávacieho projektu Národný projekt ďalšieho vzdelávania pedagogických zamestnancov v oblasti komunikačných zručností, manaţmentu a marketingu školy b) vzdelávanie učiteľov v oblasti práce a vyuţitia IKT v práci učiteľa v rámci Projektu informatizácie regionálneho školstva c) rozširovanie vedomostí o koncepte spoločnej Európy, o fungovaní mechanizmov európskych inštitúcií a práva d) zdokonaľovanie zručností vo vyuţívaní a práci s PC a v učebniach IKT a vo vyuţívaní edukačných programov vo vyučovaní na CD nosičoch e) tvorivú prácu v zavádzaní nových metód a foriem práce vo výchovno-vzdelávacom procese 23

28 10. Riadiaca činnosť Úlohy na úseku riadiacej činnosti: - Kontrolno-hospitačnú činnosť zamerať na prijímanie konkrétnych opatrení na odstraňovanie formalizmu v hodnotení práce učiteľov a ţiakov. T stály Z vedenie školy RaK riaditeľ školy - Účelne a racionálne koordinovať schôdzkovú činnosť. Osobitnú pozornosť venovať príprave PR, PP a metodickým orgánom školy Pedagogické rady budú zasadať 7x ročne. Úvodná PR: , PR: /4 PR: , 1/2 PR: , 3/4 PR: , 4/4 PR: , Hodnotiaca PR: Aktuálne úlohy budú dopĺňané a riešené na pracovných poradách podľa potreby. MZ PK 4x ročne T v texte Z vedenie školy RaK riaditeľ školy Plán vnútroškolskej kontroly Riaditeľ školy : riadi školu z organizačnej i pedagogickej stránky stanovuje hlavné ciele školy participuje tvorenie kolektívnej zmluvy riadi prácu učiteľov a všetkých ostatných pracovníkov vytvára podmienky na úspešné plnenie úloh zamestnancov dodrţiava pracovné podmienky stanovené právnymi predpismi /ZP, zákon o verejnej sluţbe, pracovné zmluvy, vnútorný poriadok školy, kolektívna zmluva/ zabezpečuje dodrţiavanie predpisov o BOZ a PO na pracovisku zabezpečuje uvádzanie začínajúcich pedagogických zamestnancov do pedagogickej praxe dbá na dodrţiavanie hygienických predpisov počas výchovno-vzdelávacieho procesu zabezpečuje protidrogovú prevenciu v škole vedie zamestnancov k pracovnej disciplíne riadi administratívno-hospodárske práce zodpovedá za pedagogickú a odbornú úroveň a výsledky práce školy rieši ţiadosti rodičov rôzneho druhu zabezpečuje udrţiavanie poriadku na pracovisku 24

29 kontroluje dokumentáciu PO zabezpečuje stravovanie pre zamestnancov, ţiakov školy zodpovedajúce zásadám správnej výţivy zodpovedá za mimoškolské a mimovyučovacie akcie uzatvára a podpisuje pracovné zmluvy so zamestnancami v súlade s právnymi predpismi vyvodzuje dôsledky z porušenia pracovných povinností určuje náplň práce zamestnancov s prihliadnutím na konkrétne podmienky školy pravidelne kontroluje prácu učiteľov a pracovné výsledky ostatných zamestnancov oceňuje a odmeňuje iniciatívu a pracovné úsilie zamestnancov kontroluje prácu učiteľov hospitačnou činnosťou vykonáva rozbor výchovno-vzdelávacej práce školy a jednotlivých učiteľov, prerokúva ho na zasadnutiach pedagogickej rady a vyvodzuje z neho závery pre ďalšiu činnosť spolupracuje s radou školy a predkladá jej stanovené informácie a dokumenty Zástupca riaditeľa kontrola plnenia tematických plánov a práca so vzdelávacími štandardami kontrola rozboru kontrolných prác dodrţiavanie Pracovného poriadku a pracovného času dodrţiavanie Vnútorného poriadku a dozoru sledovanie práce triednych učiteľov a vychovávateliek sledovať mimotriedne a mimoškolské aktivity ţiakov a ich zapájanie do súťaţí a olympiád sledovať a usmerňovať prácu nepedagogických zamestnancov, kontrola čistoty a stavu školských priestorov a okolia školy Vedúci MZ a PK riešenie aktuálnych otázok výchovy a vzdelávania uvádzanie nových učiteľov riešenie úpravy učebných plánov oboznamovať vyučujúcich s učebnými plánmi a štandardmi realizovať vstupné previerky uskutočňovať vzájomné hospitácie Metodicko-inštruktáţna činnosť riadenie metodických orgánov individuálne pohovory s rodičmi účasť vedenia školy na zasadnutiach Rodičovskej rady účasť riaditeľa školy na zasadnutiach Rady školy 25

30 Plán kontrolnej činnosti Zameranie : uplatňovanie výchovného pôsobenia vo vyučovacom procese a v ostatnej činnosti školy dodrţiavanie platných učebných osnov uplatňovanie zásad hodnotenia a klasifikácie podľa platného klasifikačného poriadku Hospitácie následné a všeobecné motivácia, aktivizácia, humanizácia dôslednosť pri hodnotení a klasifikácii plnenie prijatých opatrení kádrové zmeny a opatrenia efektívne vyuţívanie pracovného času Sledovanie úloh v hospitačnej činnosti systém opakovania a precvičovania zaraďovanie motivačných činností do vyučovacieho procesu vyuţívanie pomôcok a didaktickej techniky uplatňovanie samostatnej a tvorivej práce ţiakov a ich diferenciácia vo vyučovacom procese aktivita ţiakov na vyučovaní zásady hodnotenia klasifikácie výchova k voľbe povolania výchova k manţelstvu a rodičovstvu pracovné návyky a manuálna zručnosť úroveň pripravenosti 9. ročníka na stredné školy kontrola BOZ a hygieny ţiakov uplatňovanie medzipredmetových vzťahov vo vyučovaní plnenie učebných osnov a dodrţiavanie zmien zakomponovaných v časovo-tematických plánoch sledovanie mimoškolských, kultúrnych a športových akcií Kontrolná činnosť dodrţiavanie Vnútorného poriadku školy kontrola triednej dokumentácie (katalógové listy, triedne knihy, klasifikačné hárky) kontrola záznamov o nepovinných predmetoch a záujmových útvaroch kontrola prihlášok ţiakov o štúdium na SŠ kontrola kabinetov a zbierok Rámcový plán hospitačnej činnosti September : organizácia vyučovania ŠKD odovzdávanie ţiakov, kontakt učiteľ vychovávateľka nepovinné predmety učebné plány, počty ţiakov Október : Tv učebné osnovy a ich realizácia v praxi BOZ ţiakov a učiteľov dodrţiavanie nosenia telocvičného úboru 26

31 pestovanie kultúry pohybu, telesná zdatnosť, obratnosť a vytrvalosť ţiakov športové súťaţe November : Prírodovedné predmety učebné osnovy a ich plnenie vyuţívanie učebných pomôcok na hodine, zaraďovanie pozorovaní a pokusov do vyučovacieho procesu realizácia predpísaných laboratórnych prác a praktických cvičení v danom predmete Ochrana človeka a prírody Environmentálna výchova Výchova k manţelstvu a rodičovstvu December : Jazyky plnenie učebných osnov v ročníkoch písomný prejav ţiakov technika čítania a rečové kvality ţiakov komunikácia učiteľ ţiak predpísané kontrolné diktáty a písomné práce vyuţívanie detských časopisov a mimočítankovej literatúry vo vyučovacom procese Január : Spoločenskovedné predmety dodrţiavanie učebných osnov a tematických plánov zemepis práca s mapou dejepis práca s mapou a encyklopédiou Ov, Ev uvedomelé správanie k dospelým a spoluţiakom, úcta k sebe samému Február : Matematika dodrţiavanie učebných osnov a tematických plánov polročné previerky vedomostí ţiakov rozvoj tvorivého a logického myslenia samostatnosť ţiakov pri riešení úloh Marec : Technická výchova a pracovné vyučovanie dodrţiavanie učebných osnov a tematických plánov získavanie a utvrdzovanie pracovných návykov ţiakov BOZ pri práci, nosenie pracovného odevu a obuvi prezentovanie sa ţiakov na kultúrnych podujatiach v obci Apríl : Práca triednych učiteľov Škola bez alkoholu, drog a cigariet protispoločenské správanie mládeţe a dospelých úcta k spoluţiakom i sebe samému 27

32 Máj : Výchovy Hv, Vv uplatňovanie fantázie a tvorivosti výchova ku kráse, vkusu a estetičnu zachovávanie ľudových zvykov a tradícií Jún : Kontrola úrovne vedomostí záverečné previerky starostlivosť o okolie školy, ochrana a zveľaďovanie zelene 28

33 11. Plán vychádzok, exkurzií a školských výletov v školskom roku 2010/2011 Plán exkurzií a aktivít na I.stupni 1.roč.: Západoslovenské múzeum Trnava + divadelné predstavenie Kniţnica J.Fándlyho - K.Kubanyová Z.Hrubšová 2.roč.:Výroba papiera Prietr, veterné elektrárne M.Rapantová I.Ághová 3.roč. :Mesto Trnava Hlavné mesto SR Bratislava Plavecký výcvik - Zátvor TT A.Guľová P.Sagan 4.roč.:Hvezdáreň Hlohovec Plavecký výcvik Fakulta STU Škola v prírode - M.Olšová A.Šťastná Celý I.stupeň - Predstavenie v bábkovom divadle v Bratislave K. Kubanyiová Školské výlety jednotlivé ročníky osobitne. Plán vychádzok a exkurzií v ročníkoch Prírodopis a biológia: 5.ročník: jún: Vychádzka do prírody blízkeho okolia 6.ročník: jún: Vychádzka do prírody blízkeho okolia Z vyuč. PRI a BIO Exkurzie: 7. roč. máj, ZOO Lešná Z- Kovačocyová, Beňová 6. roč. jún, Piešťany vodný ekosystém Z- Kovačocyová, Beňová 5. roč. máj, ZOO Bratislava Z- Kovačocyová, Beňová Dejepis: Exkurzia: 8. roč. máj BA Devín Z- Svátková, Lanáková 6. roč. máj Bratislava arch. múzeum Z- Svátková Zemepis: Vychádzky: 5. ročník: september: Zloţky krajiny okolie školy 7. ročník: máj: jún Ţivotné prostredie v okolí školy Občianska výchova, Občianska náuka: Vychádzky: 6.roč., 8.roč.: máj: Obecný úrad Z vyuč, OBV Exkurzia: 9. ročník :: október : BA Múzeum Polície a Policajného zboru 29

34 Slovenský jazyk a literatúra: roč.: Návšteva divadelného predstavenia podľa programovej ponuky Z Lanáková Exkurzie: 9. roč., október, Návšteva Múzea J. Jesenského v Bratislave, Z- Lanáková, Prekopová marec, Návšteva Goetheho inštitútu v Bratislave, knižnice detské oddelenie, návšteva divadla3 GI, Z- Kopčanová, Šťastná máj, Exkurzia do Múzea Ľ.Štúra v Modre, Z - Iringová, Svátková, Matematika: Vychádzky: 9. roč. jún, štatistické pozorovanie v okolí školy Výtvarná výchova: roč. október BA Bienále ilustrácii Z- Šramková Technická výchova: Exkurzia: 8. roč. máj Arboretum Mlyňany Z- Baron Základný lyţiarsky výcvik: 7. ročník: Termín: január 2011 Vitanová Základný plavecký nácvik: 4. ročník: Termín: január 2011 plaváreň v Trnave 3. ročník: Termín apríl máj 2011 plaváreň v Trnave Školské výlety:/vyučujúci doplnia v III.štvrťroku/ 30

35 12. Spolupráca s rodičmi - Spolupracovať so Zdruţením rodičov a priateľov školy a s Radou školy. Prostredníctvom pedagogických zástupcov v RŠ predkladať na jej zasadnutiach problémy školy a zároveň akceptovať pripomienky rodičov k práci školy. T stály Z vedenie školy RaK riaditeľ ZŠ, ZRPR.RŠ - Pozitívne hodnotiť na verejnosti tých rodičov, ktorí sa angaţujú v práci s deťmi. Zvlášť tých rodičov, ktorí sú nápomocní pri riešení materialno- technického vybavenia školy. T stály Z TU RaK vedenie školy - Zvýšiť podiel rodičov na organizovaní záujmovej činnosti, činnosti vo voľnom čase detí, pri organizácii školských výletov a exkurzií. T stály Z všetci vyuč., vedenie školy RaK riaditeľ školy - Vyvíjať úsilie na získanie sponzorov na realizáciu úloh náročnejších na finančné prostriedky. Zamerať sa na nasledujúce oblasti: materiálno-technické vybavenie vyučovacieho procesu, podpora mimoriadne talentovaných ţiakov, ceny na rôzne súťaţe, vydávanie školských novín, organizovanie plaveckých nácvikov a lyţiarskych výcvikov. T stály Z všetci uč., vedenie školy RaK riaditeľ školy 31

36 13. Prílohy plánu práce školy 1. Plán práce výchovného poradcu 2. Plán primárnej prevencie drogových závislostí 3. Plán práce MZ ŠKD 4. Plán MZ I. stupňa 5. Plán PK jazykovedná 6. Plán PK prírodovedná 7. Plán PK matematiky 8. Plán PK spoločenskovedná 9. Plán PK výchovných predmetov 32