DATABÁZA ORGANIZÁCIÍ A VÝSLEDKOV VÝSKUMU A VÝVOJA V ŠTRUKTÚRE POTRIEB FAKULTY ELEKTROTECHNIKY A INFORMATIKY, TU KOŠICE.

Veľkosť: px
Začať zobrazovať zo stránky:

Download "DATABÁZA ORGANIZÁCIÍ A VÝSLEDKOV VÝSKUMU A VÝVOJA V ŠTRUKTÚRE POTRIEB FAKULTY ELEKTROTECHNIKY A INFORMATIKY, TU KOŠICE."

Prepis

1 Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/ Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ DATABÁZA ORGANIZÁCIÍ A VÝSLEDKOV VÝSKUMU A VÝVOJA V ŠTRUKTÚRE POTRIEB FAKULTY ELEKTROTECHNIKY A INFORMATIKY, TU KOŠICE. Fakulta elektrotechniky a informatiky, TU Košice Peter Sinčák, Ján Paralič, Marek Bundzel

2 Táto publikácia vznikla za finančnej podpory z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu VZDELÁVANIE. Prioritná os 1 Reforma vzdelávania a odbornej prípravy Opatrenie 1.2 Vysoké školy a výskum a vývoj ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti. Názov projektu: Balík zlepšení kvality TUKE prostredníctvom sietí Autor/Autori ITMS Názov : DATABÁZA ORGANIZÁCIÍ A VÝSLEDKOV VÝSKUMU A VÝVOJA V ŠTRUKTÚRE POTRIEB FAKULTY ELEKTROTECHNIKY A INFORMATIKY, TU KOŠICE. Autor/Autori Peter Sinčák, Ján Paralič, Marek Bundzel Vydavateľ: Technická univerzita v Košiciach Rok: 2015 Vydanie: 1 Počet výtlačkov: (podľa opisu projektu, informáciu podá koordinátor fakulty) Rozsah: Rukopis neprešiel/prešiel jazykovou úpravou. Za odbornú a obsahovú stránku zodpovedá/zodpovedajú autor/autori.

3 Obsah Úvod... 4 Spolupracujúce organizácie... 8

4 Úvod Vládnym nariadením č. 79/1969 Zb. zo dňa 21. júla 1969 bola zriadená dnešná Fakulta elektrotechniky a informatiky (FEI), vtedy ešte pod názvom Elektrotechnická fakulta. V čase jej založenia tvorilo fakultu 5 katedier a v školskom roku 1969/70 sa zapísalo na štúdium 314 študentov. V ďalších troch rokoch sa zvýšil počet katedier na osem, čo v tomto čase znamenalo stabilizáciu fakulty. Kvalitné výsledky fakulty v oblasti vzdelávacieho procesu, vedecko-výskumnej činnosti, ale najmä rozvoj elektrotechnického a elektronického priemyslu a nástup informačných a telekomunikačných technológií si vyžiadal ďalšie budovanie fakulty a rozšírenie počtu katedier na desať. Zakladateľom fakulty bol prof. Ing. František Poliak, ktorý sa stal zároveň jej prvým dekanom ( ). Na čele fakulty stáli v ďalšom období títo dekani: prof. Ing. Matej Rákoš, DrSc. ( ), prof. Ing. Milan Jelšina, CSc. ( ), prof. Ing. Karol Marton, DrSc. ( ), Dr.h.c. prof. Ing. Anton Čižmár, CSc. ( ) a prof. Ing. Dušan Kocur, CSc. ( ), prof. Ing. Liberios Vokorokos, PhD. - terajší dekan fakulty. V súčasnosti tvorí fakultu 11 samostatných pracovísk. Široké spektrum vedecko-výskumnej a pedagogickej činnosti, ako aj štruktúra fakulty mapuje tri nosné smery rozvoja: informatika a kybernetika, elektronika a telekomunikácie, elektroenergetika a silnoprúdová elektrotechnika Fakulta sa zúčastňovala a zúčastňuje mnohých výskumných a vzdelávacích projektov. Uvádzame niektové: Medzinárodné výskumné projekty Perceptual, Contextual, and Cross-Modal Learning in Hearing and Vision. The European Community's 7FP/ grant no GA (Marie Curie program for Research Staff Exchange) KP-Lab (Knowledge Practices Laboratory) - integrovaný projekt 6. rámcového programu EÚ (6FP-IST-27490), Access-eGov (Access to e-government Services Employing Semantic Technologies) FP spoločný projekt s Ekonomickou fakultou TU v Košiciach, EXYSTENCE: The Complex Systems Network of Excellence (European Union IST Program) STAR-NET (project FP6 accepted by EU) DEMO-net (The eparticipation Network) FP spoločný projekt s Ekonomickou fakultou TU v Košiciach, Text Mining for Metadata Extraction and Semantic Retrieval (Slovensko-nemecký výskumný projekt)

5 Auditory Neuroscience: Effect of amplitude modulation on the human ability to detect sounds masked by noise (The US National Science Foundation-NATO Postdoctoral Fellowship for Scientists from NATO Partner Countries) Multidimensional Data Recognition and Classification with Use of Information Technology Support (Slovak-Czech scientific and technological co-operation project) Design of self-learning algorithms for parameter adaptation of fuzzy logic based systems (Project of Slovak Czech Inter-Government Scientific-Technical Cooperation) < Medzinárodné vzdelávacie projekty EIE-Surveyor, REFERENCE POINT FOR ELECTRICAL AND INFORMATION ENGINEERING IN EUROPE, Project Nr. ELLEIEC LLP FR-ERASMUS- ENW Socrates - Erasmus agreement between TU of Košice and Czech University of Life Sciences, Prague, Czech Republic Socrates - Erasmus agreement between TU of Košice and Université Henri Poincaré, Nancy 1, France Socrates - Erasmus agreement between TU of Košice and University Hradec Kralove, Czech Republic Socrates - Erasmus agreement between TU of Košice and Univesite de Technologie Compiegne, France Socrates - Erasmus agreement between TU of Košice and Institut Universitaire de Technologie 1 de Grenoble 1, France CEEPUS II - sieť mobilít "International study in Automatic Control" Socrates - Erasmus medzi TU a Université Henri Poincaré, Nancy, Francúzsko Socrates - Erasmus medzi TU a Česká zemědělska univerzita v Praze, Česká republika Socrates - Erasmus medzi TU a Univerzita Hradec Králové, Česká republika Socrates - Erasmus medzi TU a Vysoká škola báňská, Ostrava, Česká republika Domáce výskumné projekty Development of the Centre of information and communication technologies for knowledgebased systems, project No supported by the Research & Development Operational Programme funded by the ERDF, duration:

6 Co-funding grant for Perceptual, Contextual, and Cross-Modal Learning in Hearing and Vision. Slovak Research and Development Agency Project, No. PP7RP Prediction and detection methods of significant and hazardous meteorological phenomena based on meteorological data mining (project lead by MicroStep_MIS, Bratislava). Slovak Research and Development Agency, project no. VMSP-P , duration: Cognitive travelling in digital space of the Web and digital libraries supported by personalized services and social networks (project lead by FIIT STU Bratislava). Slovak Research and Development Agency, project no. APVV , duration: Dynamic hybrid architectures in multiagent network control systems, Scientific Grant Agency project No. 1/0286/11, duration: Integrated design of reconfigurable control structures with embedded diagnostics, Scientific Grant Agency project No. 1/0256/11, duration: Methods for identification, annotation, search, access and composition of services using semantic metadata in support of selected process types, Scientific Grant Agency project No. 1/0042/10, duration: Utilisation of intelligent methods for control and modeling of aircraft engines in educational process, Cultural and Educational Grant Agency project No TUKE4/2010, duration: Online Banking Reputation Manager (voiceshare) - projekt študentov s podporou nadácie Tatrabanky Document Classification and Annotation for the Semantic Web (Scientific Grant Agency) Modelovanie, riadenie a simulácia distribuovaných výrobných systémov (Projekt podporovaný Agentúrou na podporu vedy a techniky SR APVT) Multiagentové inteligentné riadenie zložitých systémov (Projekt VEGA Ministerstva školstva SR a SAV) Metódy a nástroje pre systémy na podporu rozhodovania s dôrazom na rozpoznávanie vzorov (Projekt VEGA Ministerstva školstva SR a SAV) Risk-senzitívna diagnostika neurčitých systémov (Projekt VEGA Ministerstva školstva SR a SAV) Domáce vzdelávacie projekty CyberLabTrainSystem - demonštrátor a trenažér informačno-riadiaceho systému. Cultural and Education Grant Agency Project No. 021TUKE-4/2012, duration

7 Development of a Modern University Textbooks for a Core Units of the Newly Trasformed Study Programme Cybernetics and Information Control Systems, Cultural and Educational Grant Agency project No. 034TUKE-4/2011, duration: Virtual laboratory for business information systems, Cultural and Educational Grant Agency project No. 065TUKE-4/2011, duration: Project mine::yourfuture, supported by Tatrabanka Foundation, duration: 2012 CyberEduCentre - Kybernetické edukačné centrum. Cultural and Education Grant Agency Project No TUKE-4/2010, duration Cyber VirtLab - Monitorovanie reálnych a supervízne riadenie simulovaných systémov, KEGA projekt č. 3/4230/06, Nové formy vysokoškolského štúdia v odbore "Umelá inteligencia v SR", KEGA projekt č. 3/3135/05 (spoločný projekt s FIIT, STU Bratislava), Virtuálne laboratórium manažmentu dodávateľsko-odberateľských reťazcov, KEGA projekt č. 3/3124/05 (spoločný projekt s Ekonomickou fakultou TU v Košiciach), Monitorovanie reálnych a supervízne riadenie simulovaných procesov - virtuálne laboratórium IIRS. (KEGA projekt č. 3/120603) Inštitucionálne výskumné projekty Robustné systémy predikčného riadenia na báze modelov(projekt inštitucionálneho výskumu FEI TU Košice) Vizuálna informácia v riadení a rozhodovaní (Projekt inštitucionálneho výskumu FEI TU Košice) Realizácia viacúčelovej webovskej aplikácie katedry (Projekt inštitucionálneho výskumu FEI TU Košice)

8 Spolupracujúce organizácie V sledovanom období FEI nadviazala alebo pokračovala v spolupráci s nasledovnými osobami a organizáciami. Prof. Andreas Holzinger: Prof. Guenther Pernul: Pernul.html.en Prof. Andreas Rauber: Department of Software Engineering and Interactive Systems, Vienna University of Technology, Austria University of Regensburg, Germany University of Dortmund, Germany Waseda University, Tokyo, Japan Technical University of Czestochowa Tokyo Institute of Technology, Japan Kuyshu Institute of Technology, Japan Université Joseph Fourier Grenoble, IUT (Institut Universitaire de Technologie), Grenoble, France Heudiasyc UMR CNRS 6599, UTC, Compiegne, France Université Henri Poincaré, Laboratoire CRAN (Centre de Recherche en Automatique de Nancy), Nancy 1, France Department of Informatics, Technical University, Ostrava, Czech Republic Department of Control Systems and Instrumentation, Faculty of Mechanical Engineering Technical University of Ostrava, Czech Republic Department of Cybernetics, Czech Technical University Prague, Czech Republic Department of Control Engineering, Czech Technical University, Prague, Czech Republic Institute of Information Theory and Automation, Academy of Sciences of Czech Republic, Prague, Czech Republic Department of Information Engineering, Faculty of Economics and Management, Czech University of Agriculture, Prague, Czech Republic University of Hradec Králové, Czech Republic Dept. of Computer Science and Engineering, Faculty of Applied Sciences, University of West Bohemia, Plzeň Faculty of Mechanical Engineering, Department of Automation, Institute of Information, University of Miskolc, Hungary Óbuda University, Budapest, Hungary Budapest University of Technology and Economics, Hungary Hungarian Academy of Sciences, Computer and Automation Research Institute, Hungary Regional Association of the Hungarian Academy of Sciences, Miskolc, Hungary Department of Automatic Control Systems Bratislava, Slovak University of Technology, Bratislava Institute of Intelligent Systems, Faculty of Informatics, Slovak University of Technology, Bratislava Faculty of informatics and information technologies, Slovak University of Technology in Bratislava Institute of Computer Science, Slovak Academy of Sciences in Bratislava

9 Department of Biophysics IEP Slovak Academy of Science Institute of Computer Science, University of P.J. Šafárik, Košice Institute of Experimental Physics, Slovak Academy of Sciences Department of applied informatics (Centre for Cognitive Science), Faculty of Mathematics, Physics and Informatics, Comenius University, Bratislava Košice self-governing region The City of Košice

10 Výsledky výskumu a vývoja Výsledky výskumu a vývoja sú reprezentované najmä publikačnou činnosťou osôb zúčastnených na projekte v dobe trvania projektu. AAB - Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách(1) AAB001 [159849] Vzájomnosť teoreticko-praktických problémov prognózovania spoľahlivosti MPM / Tobiáš Lazar... [et al.] - 1. vyd. - Košice : Elfa s.. - ISBN [LAZAR, Tobiáš - MADARÁSZ, Ladislav - GAŠPAR, Vladimír - NYULÁSZI, Ladislav] ABC - Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách(1) ABC001 [146092] Scientific Research Information System as a Solution for Assessing the Efficiency of Applied Research / Vladimír Gašpar, Ladislav Madarász, Rudolf Andoga In: Advances in Soft Computing, Intelligent Robotics and Control : Topics in Intelligent Engineering and Informatics 8. - Switzerland : Springer International Publishing, 2014 P ISBN ISSN [GAŠPAR, Vladimír - MADARÁSZ, Ladislav - ANDOGA, Rudolf] ABD - Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách(3) ABD001 [156464] Evolutionary and Genetic Fuzzy Systems / Ján Vaščák In: Artificial Intelligence and Cognitive Science Bratislava : STU, 2014 S ISBN [VAŠČÁK, Ján] ABD002 [157598] Sentio, Ergo Sum: From Cognitive Models of Emotions Towards their Engineering Applications / Mária Virčíková, Peter Sinčák In: Artificial Intelligence and Cognitive Science 4. - Bratislava : STU, 2014 S ISBN [VIRČÍKOVÁ, Mária - SINČÁK, Peter] ABD003 [160611] Brain Theory Applied / Marek Bundzel In: Artificial Intelligence and Cognitive Science 4. - Bratislava : STU, 2014 S ISBN [BUNDZEL, Marek] ACB - Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách(4) ACB001 [157981] Analýza a návrh informačných systémov / František Babič, Martin Sarnovský - 1. vyd. - Košice : TU s.. - ISBN [BABIČ, František - SARNOVSKÝ, Martin] ACB002 [158119] Intelligent Control Networks / Jana Ligušová, Ján Liguš - 1. vyd. - Košice : TU s.. - ISBN [LIGUŠOVÁ, Jana - LIGUŠ, Ján] ACB003 [158143] Cybernetics and Management Kybernetika a manažment/ Ján Sarnovský, Ján Liguš, Jana Ligušová - 1. vyd. - Košice : TU s. [CD-ROM]. - ISBN [SARNOVSKÝ, Ján - LIGUŠ, Ján - LIGUŠOVÁ, Jana] ACB004 [159911] Fuzzy systémy - Fuzzy Systems / Ján Vaščák - 1. vyd. - Košice : TU s.. - ISBN [VAŠČÁK, Ján] ADC - Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch(4) ADC001 [144131] On equivalence of conceptual scaling and generalized one-sided concept lattices / Peter Butka, Jozef Pócs, Jana Pócsová In: Information Sciences. Vol. 259 (2014), p ISSN [BUTKA, Peter - PÓCS, Jozef - PÓCSOVÁ, Jana]

11 ADC002 [145716] H-infinity enhanced control design of discrete-time Takagi-Sugeno statemultiplicative noisy systems / Dušan Krokavec, Anna Filasová In: Mathematical Problems in Engineering. Vol (2014), p ISSN X [KROKAVEC, Dušan - FILASOVÁ, Anna] ADC003 [148686] Artificial Intelligence in Public Health Prevention of Legionelosis in Drinking Water Systems / Peter Sinčák... [et al.] In: International Journal of Environmental Research and Public Health. Vol. 11, no. 8 (2014), p ISSN Spôsob prístupu: [SINČÁK, Peter - ONDO, Jaroslav - KÁPOSZTÁSOVÁ, Daniela - VIRČÍKOVÁ, Mária - VRANAYOVÁ, Zuzana - SABOL, Jakub] ADC004 [150404] Technical Design Report for the Upgrade of the Alice Inner Tracking System / ALICE Collaboration In: Journal of Physics G: Nuclear and Particle Physics. Vol. 41, no. 8 (2014), p ISSN Spôsob prístupu: [ABELEV, B. - ADAM, J. - ADAMOVA, D. - AGGARWAL, M.M. - RINELLA, G.A. - JADLOVSKÝ, Ján - VAĽA, Martin] ADD - Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch(2) ADD001 [148421] Quantitative Assessment of Safety Integrity Level of Message Transmission between Safety-Related Equipment / Karol Rástočný... [et al.] In: Computing and Informatics. Roč. 33, č. 2 (2014), s ISSN Spôsob prístupu: &SID=V2K4sp6SlaqzO2saYOX&page=1&doc=1#. [RÁSTOČNÝ, Karol - FRANEKOVÁ, Mária - ZOLOTOVÁ, Iveta - RÁSTOČNÝ, jr., Karol] ADD002 [160534] Distributed computation of generalized one-sided concept lattices on sparse data tables / Peter Butka, Jozef Pócs, Jana Pócsová In: Computing and Informatics. Roč. 34, č. 1 (2015), s ISSN [BUTKA, Peter - PÓCS, Jozef - PÓCSOVÁ, Jana] ADE - Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch(7) ADE001 [143770] Factors of risks influencing the safety of the company and its strategy / J. Štofa, I. Zolotová In: International journal of economics and statistics. No. 2 (2014), p ISSN Spôsob prístupu: [ŠTOFA, Ján - ZOLOTOVÁ, Iveta] ADE002 [148431] Methodology for Experimental Identification of the Laboratory Hydraulic System / Jakub Čerkala, Anna Jadlovská In: Annals of Faculty Engineering Hunedoara - International Journal of Engineering. Vol. 12, no. 3 (2014), p ISSN Spôsob prístupu: [ČERKALA, Jakub - JADLOVSKÁ, Anna] ADE003 [149332] Design and implementation of Interactive visualization of GHSOM clustering algorithm for text mining tasks / Martin Sarnovský In: International Journal of Research in Information Technology. Vol. 2, no. 7 (2014), p ISSN Spôsob prístupu: [SARNOVSKÝ, Martin] ADE004 [149333] Design and implementation of the cloud based application for text mining tasks / Martin Sarnovský In: Data Mining and Knowledge Engineering. Vol. 6, no. 6 (2014), p ISSN [SARNOVSKÝ, Martin] ADE005 [150786] Pyramidal Objects and Comparing Objects Using Similarity Measures / Dana

12 Klimešová, Jan Konopásek, Eva Ocelíková In: International Journal of Mathematical Models and Methods in Applied Sciences. Vol. 8 (2014), p ISSN Spôsob prístupu: [KLIMEŠOVÁ, Dana - KONOPÁSEK, Jan - OCELÍKOVÁ, Eva] ADE006 [157382] Application of descriptor approaches in design of PD observer-based actuator fault estimation / Anna Filasová, Dušan Krokavec, Vladimír Serbák In: Archives of Control Sciences. Vol. 25, no. 1 (2015), p ISSN Spôsob prístupu: [FILASOVÁ, Anna - KROKAVEC, Dušan - SERBÁK, Vladimír] ADE007 [160533] Knowledge-based representation for modeling of selected software development methodology / Peter Butka In: International Journal of Research in Information Technology. Vol. 3, no. 7 (2015), p ISSN [BUTKA, Peter] ADF - Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch(14) ADF001 [145648] Od priemyselných robotov k servisným a spoločenským robotom (6) / Mária Virčíková... [et al.] In: ATP Journal. Roč. 21, č. 1 (2014), s ISSN [VIRČÍKOVÁ, Mária - MAGYAR, Gergely - PAĽA, Martin - GAMEC, Ján - SINČÁK, Peter] ADF002 [146076] Komplexný výskum efektívnosti a inovácia technológie skúšok malého prúdového motora (5) / Ladislav Madarász... [et al.] In: ATP Journal. Roč. 21, č. 1 (2014), s ISSN [MADARÁSZ, Ladislav - LAZAR, Tobiáš - ANDOGA, Rudolf - GAŠPAR, Vladimír] ADF003 [146077] Komplexný výskum efektívnosti a inovácia technológie skúšok malého prúdového motora (6) / Ladislav Madarász... [et al.] In: ATP Journal. Roč. 21, č. 2 (2014), s ISSN [MADARÁSZ, Ladislav - LAZAR, Tobiáš - ANDOGA, Rudolf - GAŠPAR, Vladimír] ADF004 [146088] Komplexný výskum efektívnosti a inovácia technológie skúšok malého prúdového motora (7) / Marián Hocko... [et al.] In: ATP Journal. Roč. 21, č. 3 (2014), s ISSN [HOCKO, Marián - MADARÁSZ, Ladislav - LAZAR, Tobiáš - GAŠPAR, Vladimír] ADF005 [146089] Komplexný výskum efektívnosti a inovácia technológie skúšok malého prúdového motora (8) / Vladimír Gašpar... [et al.] In: ATP Journal. Roč. 21, č. 4 (2014), s ISSN [GAŠPAR, Vladimír - MADARÁSZ, Ladislav - LAZAR, Tobiáš - ANDOGA, Rudolf - FŐZŐ, Ladislav] ADF006 [147268] Cloudová robotika. Vplyv cloudového computingu na budúcnosť robotiky (1) / Daniel Lorenčík... [et al.] In: ATP Journal. Roč. 21, č. 3 (2014), s ISSN [LORENČÍK, Daniel - CÁDRIK, Tomáš - SINČÁK, Peter - MACH, Marián] ADF007 [147271] Cloud robotika: Vplyv cloud computingu na budúcnosť robotiky (2) / Daniel Lorenčík... [et al.] In: ATP Journal. Roč. 21, č. 4 (2014), s ISSN [LORENČÍK, Daniel - CÁDRIK, Tomáš - SINČÁK, Peter - MACH, Marián] ADF008 [147273] Cloud Robotika: vplyv cloud computingu na budúcnosť robotiky (3) Využitie servisne orientovanej architektúry na vzdialené riadenie komunikácie robota s cloudom/ Daniel Lorenčík... [et al.] In: ATP Journal. Roč. 21, č. 5 (2014), s ISSN [LORENČÍK, Daniel - CÁDRIK, Tomáš - MACH, Marián - SINČÁK, Peter] ADF009 [149393] Regulácia veľmi rozsiahleho systému / Ján Sarnovský In: ATP Journal. Roč. 21, č. 5 (2014), s ISSN [SARNOVSKÝ, Ján] ADF010 [149730] Návrh a simulácia riadenia vybranej cestnej križovatky / Vratislav Hladký,

13 Miroslava Muchová In: Transfer inovácií. Č. 29 (2014), s ISSN Spôsob prístupu: [HLADKÝ, Vratislav - MUCHOVÁ, Miroslava] ADF011 [156465] Základná architektúra cloudového prostredia na podporu multirobotických systémov (1) / Tomáš Cádrik... [et al.] In: ATP Journal. Roč. 22, č. 1 (2015), s ISSN [CÁDRIK, Tomáš - ONDO, Jaroslav - MACH, Marián - SINČÁK, Peter] ADF012 [156466] Základná architektúra cloudového prostredia na podporu multirobotických systémov (2) / Tomáš Cádrik... [et al.] In: ATP Journal. Roč. 22, č. 2 (2015), s ISSN [CÁDRIK, Tomáš - ONDO, Jaroslav - MACH, Marián - SINČÁK, Peter] ADF013 [157340] Základná architektúra cloudového prostredia pre podporu multirobotických systémov (3) / Tomáš Cádrik... [et al.] In: ATP Journal. Roč. 22, č. 3 (2015), s ISSN [CÁDRIK, Tomáš - ONDO, Jaroslav - MACH, Marián - SINČÁK, Peter] ADF014 [159152] SOA vzdialeného riadenia na báze priemyselného smerovača, VPN servera a mobilného klienta / Iveta Zolotová... [et al.] In: ATP Journal. Roč. 22, č. 6 (2015), s ISSN Spôsob prístupu: [ZOLOTOVÁ, Iveta - LOJKA, Tomáš - SROKA, Jozef - LABAJ, Marián] ADM - Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS(28) ADM001 [137150] Opinion Classification in Conversational Content Using N-grams / Kristína Machová, Lukáš Marhefka In: Recent Developments in Computational Collective Intelligence : Studies in Computational Intelligence. Vol. 513 (2014), p ISBN ISSN X [MACHOVÁ, Kristína - MARHEFKA, Lukáš] ADM002 [141539] Control reconfiguration for one class of Takagi-Sugeno fuzzy SISO systems / Anna Filasová, Dušan Krokavec, Vladimír Serbák In: Intelligent Systems in Technical and Medical Diagnostics : book series: Advances in Intelligent Systems and Computing. Vol. 230 (2014), p ISSN [FILASOVÁ, Anna - KROKAVEC, Dušan - SERBÁK, Vladimír] ADM003 [141540] Robust residual generator design for systems with distributed time delay / Dušan Krokavec, Anna Filasová In: Intelligent Systems in Technical and Medical Diagnostics : book series: Advances in Intelligent Systems and Computing. Vol. 230 (2014), p ISSN [KROKAVEC, Dušan - FILASOVÁ, Anna] ADM004 [141541] Fault residual functions make use of linear quadratic control performances / Dušan Krokavec, Anna Filasová, Pavol Liščinský In: Intelligent Systems in Technical and Medical Diagnostics : book series: Advances in Intelligent Systems and Computing. Vol. 230 (2014), p ISSN [KROKAVEC, Dušan - FILASOVÁ, Anna - LIŠČINSKÝ, Pavol] ADM005 [144132] Distributed version of algorithm for generalized one-sided concept lattices / Peter Butka, Jozef Pócs, Jana Pócsová In: Studies in Computational Intelligence. Vol. 511 (2014), p ISSN X [BUTKA, Peter - PÓCS, Jozef - PÓCSOVÁ, Jana] ADM006 [144133] Basic theorem for generalized one-sided concept lattices / Peter Butka, Jozef Pócs, Jana Pócsová In: Applied Mathematical Sciences. Vol. 8, no. 10 (2014), p ISSN X

14 [BUTKA, Peter - PÓCS, Jozef - PÓCSOVÁ, Jana] ADM007 [144889] LMI based fuzzy observer design for Takagi-Sugeno models containing vestigial nonlinear terms / Dušan Krokavec, Anna Filasová In: Archives of Control Sciences. Vol. 24 (60) (2014), p ISSN Spôsob prístupu: [KROKAVEC, Dušan - FILASOVÁ, Anna] ADM008 [147037] External Access to ALICE Controls Conditions Data / Ján Jadlovský... [et al.] In: Journal of Physics : Conference Series (JPCS). Vol. 513 (2014), p ISSN Spôsob prístupu: [JADLOVSKÝ, Ján - JADLOVSKÁ, Anna - SARNOVSKÝ, Ján - JAJČIŠIN, Štefan - ČOPÍK, Matej - JADLOVSKÁ, Slávka - PAPCUN, Peter - BIELEK, Radoslav - ČERKALA, Jakub - KOPČÍK, Michal - CHOCHULA, Peter - AUGUSTINUS, Andre] ADM009 [148759] Modelling and control of thermal system / Vratislav Hladký, Radoslav Bielek In: Advances in Electrical and Electronic Engineering. Vol. 12, no. 2 (2014), p ISSN Spôsob prístupu: ocs&sdt=autdocs&sl=17&s=au- ID% %29&relpos=1&relpos=1&citeCnt=0&searchTerm=. [HLADKÝ, Vratislav - BIELEK, Radoslav] ADM010 [149825] On Patient s Characteristics Extraction for Metabolic Syndrome Diagnosis: Predictive modelling based on Machine Learning / František Babič... [et al.] In: Lecture Notes in Computer Science. - Switzerland : Springer International Publishing, 2014 Vol LNCS (2014), p ISBN ISSN Spôsob prístupu: LndDIsN8cE7qwvy6w%3a192&sot=anl&sdt=aut&sl=32&s=AU- ID%28%22Parali%C4%8D%2c+J%C3%A1n% %29&relpos=0&relpos=0&citeCnt=0&s earchterm=au- ID%28%5C%26quot%3BParali%C4%8D%2C+J%C3%A1n%5C%26quot%3B %29. [BABIČ, František - MAJNARIC, L. - LUKÁČOVÁ, Alexandra - PARALIČ, Ján - HOLZINGER, A.] ADM011 [153501] Online data stream mining in distributed sensor network / Iveta Zolotová, Tomáš Lojka In: WSEAS Transactions on Circuits and Systems. Vol. 13 (2014), p ISSN Spôsob prístupu: xlif3hgvwga%3a140&sot=b&sdt=b&sl=15&s=all%28zolotova+i%29&relpos=29&relpos=9&citecnt= 0&searchTerm=ALL%28zolotova+i%29# ; [ZOLOTOVÁ, Iveta - LOJKA, Tomáš] ADM012 [156738] Design of module of moving robot / Michal Hatala... [et al.] In: Applied Mechanics and Materials. Vol. 616 (2014), p ISSN [HATALA, Michal - MIČKO, Miroslav - OLEXA, Ľubomír - MICHALIK, Peter - ČISÁR, Jozef - KOKUĽA, Pavel] ADM013 [148777] Learning of Fuzzy Cognitive Maps by a PSO Algorithm for Movement Adjustment of Robots / Ján Vaščák, Roman Michna In: Advances in Intelligent Systems and Computing. - Switzerland : Springer, 2014 Vol. 316 (2015), p ISSN [VAŠČÁK, Ján - MICHNA, Roman] ADM014 [148888] Basic Motion Control of Differential-Wheeled Mobile Robot ALFRED / Ján Jadlovský, Michal Kopčík In: Advances in Intelligent Systems and Computing. - Switzerland : Springer, 2014 Vol. 316 (2015), p ISSN [JADLOVSKÝ, Ján - KOPČÍK, Michal]

15 ADM015 [148893] Mathematical Model of Robot Melfa RV-2SDB / Peter Papcun, Ján Jadlovský In: Advances in Intelligent Systems and Computing. - Switzerland : Springer, 2015 Vol. 316 (2015), p ISSN [PAPCUN, Peter - JADLOVSKÝ, Ján] ADM016 [148900] Advanced Generalized Modelling of Classical Inverted Pendulum Systems / Slávka Jadlovská... [et al.] In: Advances in Intelligent Systems and Computing. - Switzerland : Springer, 2015 Vol. 316 (2015), p ISSN [JADLOVSKÁ, Slávka - SARNOVSKÝ, Ján - VOJTEK, Jaroslav - VOŠČEK, Dominik] ADM017 [148913] Communication Engine in Human-Machine Alarm Interface System / Tomáš Lojka... [et al.] In: Advances in Intelligent Systems and Computing. - Switzerland : Springer, 2015 Vol. 316 (2015), p ISSN Spôsob prístupu: 3a20&sot=b&sdt=b&sl=23&s=AUTHOR- NAME%28zolotova+i%29&relpos=0&relpos=0&citeCnt=0&searchTerm=AUTHOR- NAME%28zolotova+i%29. [LOJKA, Tomáš - ZOLOTA, Milan - MIHAĽ, Roman - ZOLOTOVÁ, Iveta] ADM018 [149208] Computers Capable of Distinguishing Emotions in Text / Martina Tarhaničová, Kristína Machová, Peter Sinčák In: Advances in Intelligent Systems and Computing. - Switzerland : Springer, 2015 Vol. 316 (2015), p ISBN ISSN [TARHANIČOVÁ, Martina - MACHOVÁ, Kristína - SINČÁK, Peter] ADM019 [149436] Application of Tracking-Learning-Detection for Object Tracking in Stereoscopic Images / Michal Puheim In: Advances in Intelligent Systems and Computing. Vol. 316 (2015), p ISSN [PUHEIM, Michal - BUNDZEL, Marek - SINČÁK, Peter - MADARÁSZ, Ladislav] ADM020 [149877] Teach Your Robot How You Want It to Express Emotions : On the Personalized Affective Human-Humanoid Interaction / Mária Virčíková, Peter Sinčák In: Advances in Intelligent Systems and Computing. - Switzerland : Springer International Publishing, 2014 Vol. 316 (2015), p ISSN [VIRČÍKOVÁ, Mária - SINČÁK, Peter] ADM021 [150036] Comparison Study of Robotic Middleware for Robotic Applications / Gergely Magyar, Peter Sinčák, Zoltán Krizsán In: Advances in Intelligent Systems and Computing. Vol. 316 (2015), p ISSN [MAGYAR, Gergely - SINČÁK, Peter - KRIZSÁN, Zoltán] ADM022 [150857] Smartphone Robots / Daniel Lorenčík... [et al.] In: Advances in Intelligent Systems and Computing. Vol. 316 (2015), p ISSN [LORENČÍK, Daniel - SINČÁK, Peter - TUŠAN, Jakub - MAREK, Martin] ADM023 [150875] Theoretical Analysis of Recent Changes and Expectations in Intelligent Robotics / Peter Sinčák... [et al.] In: Advances in Intelligent Systems and Computing. Vol. 316 (2015), p ISBN ISSN [SINČÁK, Peter - LORENČÍK, Daniel - VIRČÍKOVÁ, Mária - GAMEC, Jan] ADM024 [156183] Robust TS fuzzy fault detection filters design / Anna Filasová, Vratislav Hladký, Dušan Krokavec In: Advances in Intelligent Systems and Computing. Vol. 316 (2015), p ISSN [FILASOVÁ, Anna - HLADKÝ, Vratislav - KROKAVEC, Dušan] ADM025 [156255] Usage of ZCS Evolutionary Classifier System as a Rule Maker for Cleaning Robot Task / Tomáš Cádrik, Marián Mach In: Advances in Intelligent Systems and Computing. Vol. 316 (2015), p ISSN [CÁDRIK, Tomáš - MACH, Marián]

16 ADM026 [157455] Adaptive observer based actuator faults estimation / Vladimir Serbak, Pavol Liscinsky In: Advances in Electrical and Electronic Engineering. Vol. 13, no. 1 (2015), p ISSN [SERBÁK, Vladimír - LIŠČINSKÝ, Pavol] ADM027 [158369] Descriptive and predictive analyses of data representing aviation accidents / F. Babič, A. Lukáčová, J. Paralič In: Advances in Intelligent Systems and Computing. Vol. 314 (2015), p ISSN [BABIČ, František - LUKÁČOVÁ, Alexandra - PARALIČ, Ján] ADM028 [160508] Reduction of concepts from generalized one-sided concept lattice based on subsets quality measure / Peter Butka, Jozef Pócs, Jana Pócsová In: New Research in Multimedia and Internet Systems. Vol. 314 (2015), p ISSN Spôsob prístupu: 6A%3a10&sot=b&sdt=b&sl=20&s=AUTHOR- NAME%28butka+p%29&relpos=1&relpos=1&citeCnt=1&searchTerm=AUTHOR- NAME%28butka+p%29. [BUTKA, Peter - PÓCS, Jozef - PÓCSOVÁ, Jana] ADN - Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS(1) ADN001 [148745] A methodology for decision support for implementation of cloud computing IT services / Adela Tušanová, Ján Paralič In: Quality Innovation Prosperity. Roč. 18, č. 1 (2014), s ISSN X Spôsob prístupu: ESLndDIsN8cE7qwvy6w%3a1. [TUŠANOVÁ, Adela - PARALIČ, Ján] AEC - Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách(2) AEC001 [154019] The theory of processes optimal control and operator equations / Anna Jadlovská... [et al.] In: DAAAM International Scientific Book 2014 : chapter Vienna : DAAAM International, 2014 P ISBN [JADLOVSKÁ, Anna - KATALINIC, Branko - HRUBINA, Kamil - WESSELY, Emil] AEC002 [154460] Telescope: System Overview / Ladislav Miženko... [et al.] In: Developments in Virtual Reality Laboratory for Factory of the Future Miskolc : Bay Zoltán Nonprofit, 2014 P ISBN [MIŽENKO, Ladislav - LORENČÍK, Daniel - ONDO, Jaroslav - SINČÁK, Peter] AED - Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách(83) AED001 [150373] Odporúčací systém vytvorený v prostredí Apache Mahout / Martin Sarnovský, Tomáš Kuruc In: Electrical Engineering and Informatics 5: Proceeding of the Faculty of Electrical Engineering and Informatics of the Technical University of Košice. - Košice : TU, 2014 S ISBN Spôsob prístupu: [SARNOVSKÝ, Martin - KURUC, Tomáš] AED002 [150374] Automatizácia generovania požiadavky na zmenu v procese manažmentu zmien / Martin Sarnovský, Andrej Zachariáš In: Electrical Engineering and Informatics V5 : Proceeding of the Faculty of Electrical Engineering and Informatics of the Technical University of Košice. - Košice : TU, 2014 S ISBN Spôsob prístupu: [SARNOVSKÝ, Martin - ZACHARIÁŠ, Andrej] AED003 [150375] Interaktívna vizualizácia zhlukovania textov použitím algoritmu GHSOM v

17 cloudovom prostredí / Martin Sarnovský, Zdeno Ulbrík In: Electrical Engineering and Informatics 5 : Proceedings of the Faculty of Electrical Engineering and Informatics of the Technical University of Košice. - Košice : TU, 2014 S ISBN Spôsob prístupu: [SARNOVSKÝ, Martin - ULLBRÍK, Zdeno] AED004 [150376] Optimalizácia distribúcie algoritmu pre tvorbu klasifikačných stromov pre úlohy dolovania v textoch / Martin Sarnovský, Jaroslav Kollár In: Electrical Engineering and Informatics 5 : Proceedings of the Faculty of Electrical Engineering and Informatics of the Technical University of Košice. - Košice : TU, 2014 S ISBN Spôsob prístupu: [SARNOVSKÝ, Martin - KOLLÁR, Jaroslav] AED005 [150397] Prehľad využitia metód dolovania v dátach vo výrobnom priemysle / Alexandra Lukáčová, Veronika Kaľavská, Ján Paralič In: Electrical Engineering and Informatics 5 : Proceedings of the Faculty of Electrical Engineering and Informatics of the Technical University of Košice. - Košice : TU, 2014 S ISBN Spôsob prístupu: [LUKÁČOVÁ, Alexandra - KAĽAVSKÁ, Veronika - PARALIČ, Ján] AED006 [150400] Optimal State Control of the Mechatronical Laboratory Model B&P_Kyb / Matej Oravec, Anna Jadlovská In: Electrical Engineering and Informatics 5 : Proceedings of the Faculty of Electrical Engineering and Informatics of the Technical University of Košice. - Košice : TU, 2014 S ISBN [ORAVEC, Matej - JADLOVSKÁ, Anna] AED007 [150401] Návrh a implementácia nástroja pre podporu predspracovania dát časových radov / Dominika Liščinská, Alexandra Lukáčová, Ján Paralič In: Electrical Engineering and Informatics 5 : Proceedings of the Faculty of Electrical Engineering and Informatics of the Technical University of Košice. - Košice : TU, 2014 S ISBN Spôsob prístupu: [LIŠČINSKÁ, Dominika - LUKÁČOVÁ, Alexandra - PARALIČ, Ján] AED008 [150403] Solving Economical Problems by Vector Optimization Methods / Ján Čabala, Anna Jadlovská In: EElectrical Engineering and Informatics 5 : Proceeding of the Faculty of Electrical Engineering and Informatics of the Technical University of Košice. - Košice : TU, 2014 S ISBN [ČABALA, Ján - JADLOVSKÁ, Anna] AED009 [150425] Návrh a realizácia riadenia modelu inkubátora pre podporu rastu húb pomocou jednočípového počítača / Matúš Konkoľ, Matej Čopík, Ján Jadlovský In: Electrical Engineering and Informatics 5 : Proceedings of the Faculty of Electrical Engineering and Informatics of the Technical University of Košice. - Košice : TU, 2014 S ISBN [KONKOĽ, Matúš - ČOPÍK, Matej - JADLOVSKÝ, Ján] AED010 [150428] Analýza možností výberu dát z databázy Oracle / Veronika Vargová, Matej Čopík, Ján Jadlovský In: Electrical Engineering and Informatics 5 : Proceedings of the Faculty of Electrical Engineering and Informatics of the Technical University of Košice. - Košice : TU, 2014 S ISBN [VARGOVÁ, Veronika - ČOPÍK, Matej - JADLOVSKÝ, Ján] AED011 [150454] Analýza, modelovanie a simulácia skladových procesov / Pomietlová Monika, Tomáš Lojka, Iveta Zolotová In: Electrical Engineering and Informatics 5 : Proceedings of the Faculty of Electrical Engineering and Informatics of the Technical University of Košice. - Košice : TU, 2014 S ISBN [MONIKA, Pomietlová - LOJKA, Tomáš - ZOLOTOVÁ, Iveta] AED012 [150458] Man-Machine rozhrania pre mobilné zariadenia v IaRS / Karim Tafsi, Tomáš Lojka, Iveta Zolotová In: Electrical Engineering and Informatics 5 : Proceedings of the Faculty of Electrical Engineering and Informatics of the Technical University of Košice. - Košice : TU, 2014 S.

18 ISBN [TAFSI, Karim - LOJKA, Tomáš - ZOLOTOVÁ, Iveta] AED013 [150491] Analýza veľkých dát použitím technológie IBM InfoSphere BigInsights / Adriána Šántová, Peter Michalik, Iveta Zolotová In: Electrical Engineering and Informatics 5 : Proceedings of the Faculty of Electrical Engineering and Informatics of the Technical University of Košice. - Košice : TU, 2014 S ISBN [ŠÁNTOVÁ, Adriána - MICHALIK, Peter - ZOLOTOVÁ, Iveta] AED014 [150495] Procesná analýza výrobnej firmy s využitím vybraných technológií / Gabriela Konkoľová, Peter Michalik, Iveta Zolotová In: Electrical Engineering and Informatics 5 : Proceedings of the Faculty of Electrical Engineering and Informatics of the Technical University of Košice. - Košice : TU, 2014 S ISBN [KONKOĽOVÁ, Gabriela - MICHALIK, Peter - ZOLOTOVÁ, Iveta] AED015 [150498] Tvorba reportovacej vrstvy v prostredí Microsoft SQL Server 2012 / Daniela Judičáková, Peter Michalik, Iveta Zolotová In: Electrical Engineering and Informatics 5 : Proceedings of the Faculty of Electrical Engineering and Informatics of the Technical University of Košice. - Košice : TU, 2014 S ISBN [JUDIČÁKOVÁ, Daniela - MICHALIK, Peter - ZOLOTOVÁ, Iveta] AED016 [150500] Úlohy objavovania znalostí v prostredí technológie Microsoft SQL Server 2012 / Katarína Jeňová, Peter Michalik, Iveta Zolotová In: Electrical Engineering and Informatics 5 : Proceedings of the Faculty of Electrical Engineering and Informatics of the Technical University of Košice. - Košice : TU, 2014 S ISBN [JEŇOVÁ, Katarína - MICHALIK, Peter - ZOLOTOVÁ, Iveta] AED017 [150505] Analýza meteorologických dát s využitím nástroja QlikView / Pavol Hajastek, Peter Michalik, Iveta Zolotová In: Electrical Engineering and Informatics 5 : Proceedings of the Faculty of Electrical Engineering and Informatics of the Technical University of Košice. - Košice : TU, 2014 S ISBN [HAJASTEK, Pavol - MICHALIK, Peter - ZOLOTOVÁ, Iveta] AED018 [150722] Fuzzy logika pri detekcii poisťovacích podvodov / Ján Vaščák In: Electrical Engineering and Informatics 5 : Proceedings of the Faculty of Electrical Engineering and Informatics of the Technical University of Košice. - Košice : TU, 2014 S ISBN [VAŠČÁK, Ján] AED019 [150723] Učenie sa chôdze mobilného robota neurónovou sieťou s využitím metódy ZMP / Ján Vaščák In: Electrical Engineering and Informatics 5 : Proceedings of the Faculty of Electrical Engineering and Informatics of the Technical University of Košice. - Košice : TU, 2014 S ISBN [VAŠČÁK, Ján] AED020 [150724] Fuzzy kognitívne mapy v robotických úlohách kopu / Ján Vaščák In: Electrical Engineering and Informatics 5 : Proceedings of the Faculty of Electrical Engineering and Informatics of the Technical University of Košice. - Košice : TU, 2014 S ISBN [VAŠČÁK, Ján] AED021 [150725] Simulation of the vehicle navigation using fuzzy cognitive maps / Peter Amrich, Ján Vaščák In: Electrical Engineering and Informatics 5 : Proceedings of the Faculty of Electrical Engineering and Informatics of the Technical University of Košice. - Košice : TU, 2014 S ISBN [AMRICH, Peter - VAŠČÁK, Ján] AED022 [150726] Adaptácia fuzzy kognitívnych máp pomocou algoritmu PSO v robotickom futbale / Patrik Sabol, Ján Vaščák In: Electrical Engineering and Informatics 5 : Proceedings of the Faculty of Electrical Engineering and Informatics of the Technical University of Košice. - Košice :

19 TU, 2014 S ISBN [SABOL, Patrik - VAŠČÁK, Ján] AED023 [150727] Využitie fuzzy sviečkových grafov pri vyhodnocovaní ekonomických dát / Iveta Krnáčová, Ján Vaščák In: Electrical Engineering and Informatics 5 : Proceedings of the Faculty of Electrical Engineering and Informatics of the Technical University of Košice. - Košice : TU, 2014 S ISBN [KRNÁČOVÁ, Iveta - VAŠČÁK, Ján] AED024 [150836] Virtualizovaná laboratórna architektúra s využitím platformy od spoločnosti Microsoft / Michal Ondič, Roman Mihaľ, Iveta Zolotová In: Electrical Engineering and Informatics 5 : Proceedings of the Faculty of Electrical Engineering and Informatics of the Technical University of Košice. - Košice : TU, 2014 S ISBN Spôsob prístupu: [ONDIČ, Michal - MIHAĽ, Roman - ZOLOTOVÁ, Iveta] AED025 [152920] Podpora vybraných fáz dolovania procesov v Matlabe / Lukáš Oščipovský, Cecília Havrilová, Ján Paralič In: Electrical Engineering and Informatics 5 : Proceedings of the Faculty of Electrical Engineering and Informatics of the Technical University of Košice. - Košice : TU, 2014 S ISBN [OŠČIPOVSKÝ, Lukáš - HAVRILOVÁ, Cecília - PARALIČ, Ján] AED026 [152922] Analýza procesných dát z pohľadu organizačnej perspektívy / Štefánia Šupalová, Cecília Havrilová, Ján Paralič In: Electrical Engineering and Informatics 5 : Proceedings of the Faculty of Electrical Engineering and Informatics of the Technical University of Košice. - Košice : TU, 2014 S ISBN [ŠUPALOVÁ, Štefánia - HAVRILOVÁ, Cecília - PARALIČ, Ján] AED027 [153415] Klasifikácia názorov dolovaných v konverzačnom obsahu / Martin Mikula, Kristína Machová In: Electrical Engineering and Informatics 5 : Proceedings of the Faculty of Electrical Engineering and Informatics of the Technical University of Košice. - Košice : TU, 2014 S ISBN [MIKULA, Martin - MACHOVÁ, Kristína] AED028 [153621] Identifikácia autorít v konverzačnom obsahu / Slavomír Belay, Kristína Machová In: Electrical Engineering and Informatics 5 : Proceedings of the Faculty of Electrical Engineering and Informatics of the Technical University of Košice. - Košice : TU, 2014 S ISBN [BELAY, Slavomír - MACHOVÁ, Kristína] AED029 [153622] Metódy strojového učenia v analýze názorov / Ľubomír Barej, Kristína Machová In: Electrical Engineering and Informatics 5 : Proceedings of the Faculty of Electrical Engineering and Informatics of the Technical University of Košice. - Košice : TU, 2014 S ISBN [BAREJ, Ľubomír - MACHOVÁ, Kristína] AED030 [153623] Vyhľadávanie podozrivých tém v sociálnom webe prostriedkami strojového učenia / Libuša Vanická, Kristína Machová In: Electrical Engineering and Informatics 5 : Proceedings of the Faculty of Electrical Engineering and Informatics of the Technical University of Košice. - Košice : TU, 2014 S ISBN [VANICKÁ, Libuša - MACHOVÁ, Kristína] AED031 [153624] Aplikácia slovníkového prístupu pri analýze sentimentu / Peter Kováč, Kristína Machová, Martina Tarhaničová In: Electrical Engineering and Informatics 5 : Proceedings of the Faculty of Electrical Engineering and Informatics of the Technical University of Košice. - Košice : TU, 2014 S ISBN [KOVÁČ, Peter - MACHOVÁ, Kristína - TARHANIČOVÁ, Martina] AED032 [153625] Klasifikácia diskusných príspevkov pomocou metód strojového učenia / Dávid Rigas, Kristína Machová In: Electrical Engineering and Informatics 5 : Proceedings of the

20 Faculty of Electrical Engineering and Informatics of the Technical University of Košice. - Košice : TU, 2014 S ISBN [RIGAS, Dávid - MACHOVÁ, Kristína] AED033 [153626] Identifikácia autorstva dolovaním obsahu v sociálnom webe / Jozef Ružbarský, Kristína Machová In: Electrical Engineering and Informatics 5 : Proceedings of the Faculty of Electrical Engineering and Informatics of the Technical University of Košice. - Košice : TU, 2014 S ISBN [RUŽBARSKÝ, Jozef - MACHOVÁ, Kristína] AED034 [153627] Rozpoznávanie sarkastických viet v konverzačnom obsahu / Richard Lorinc, Kristína Machová In: Electrical Engineering and Informatics 5 : Proceedings of the Faculty of Electrical Engineering and Informatics of the Technical University of Košice. - Košice : TU, 2014 S ISBN [LORINC, Richard - MACHOVÁ, Kristína] AED035 [153628] Analýza postojov v neformálnych krátkych textoch / Miroslav Kravec, Kristína Machová In: Electrical Engineering and Informatics 5 : Proceedings of the Faculty of Electrical Engineering and Informatics of the Technical University of Košice. - Košice : TU, 2014 S ISBN [KRAVEC, Miroslav - MACHOVÁ, Kristína] AED036 [153629] Vyhľadávanie názorového spamu / Zuzana Nemčišinová, Kristína Machová In: Electrical Engineering and Informatics 5 : Proceedings of the Faculty of Electrical Engineering and Informatics of the Technical University of Košice. - Košice : TU, 2014 S ISBN [NEMČIŠINOVÁ, Zuzana - MACHOVÁ, Kristína] AED037 [156074] Mining challenges on social networks data / Gabriel Tutoky, Ján Paralič In: Cognitive Traveling in Digital Space of the Web and Digital Libraries: Studies in Informatics and Information Technologies. - Bratislava : STU Press, 2014 S ISBN [TUTOKY, Gabriel - PARALIČ, Ján] AED038 [159487] Some Results Related to Theory and Practice of Fuzzy Concept Lattices / Peter Butka In: Cognitive Traveling in Digital Space of the Web and Digital Libraries : Studies in Informatics and Information Technologies. - Bratislava : STU, 2014 S ISBN [BUTKA, Peter] AED039 [159590] Porovnanie metód transformácie kardinalitných ohraničení na SAT problémy / Veronika Feketeová, Marián Mach In: Electrical Engineering and Informatics 5 : Proceedings of the Faculty of Electrical Engineering and Informatics of the Technical University of Košice. - Košice : TU, 2014 S ISBN [FEKETEOVÁ, Veronika - MACH, Marián] AED040 [159592] Evolutionary agent model creation / Viliam Litavec, Marián Mach In: Electrical Engineering and Informatics 5 : Proceeding of the Faculty of Electrical Engineering and Informatics of the Technical University of Košice. - Košice : TU, 2014 S ISBN [LITAVEC, Viliam - MACH, Marián] AED041 [160609] Finančná predikcia vývoja vybraných menových párov Forex-u / Róbert Magyar, Marek Bundzel In: Electrical Engineering and Informatics 5 : Proceeding of the Faculty of Electrical Engineering and Informatics of the Technical University of Košice. - Košice : FEI TU, 2014 S ISBN [MAGYAR, Róbert - BUNDZEL, Marek] AED042 [160381] Detecting Polarity of Text Using Naive Bayes Classifier / Gabriela Dravecká, Martina Tarhaničová In: Electrical Engineering and Informatics 6 : proceedings of the Faculty of Electrical Engineering and Informatics of the Technical University of Košice. - Košice : TU, 2015 S.