NKP Rímskokatolícky kostol Narodenia Panny Márie v Holiši

Veľkosť: px
Začať zobrazovať zo stránky:

Download "NKP Rímskokatolícky kostol Narodenia Panny Márie v Holiši"

Prepis

1 VÝSKUMNÁ DOKUMENTÁCIA ZO ZÁCHRANNÉHO ARCHEOLOGICKÉHO VÝSKUMU NKP Rímskokatolícky kostol Narodenia Panny Márie v Holiši Zdroj: Zdroj: sk.wikipedia.org Obec: Okres: Poloha: KÚ: Č. ÚZPF: Stavba: Holiša Lučenec návršie v SV časti obce Holiša, parc. KN-C č. 2/ /1 Projekt statického zabezpečenia stavby kostola Druh náleziska: kostol Datovanie náleziska: pravek (bronz, stredný eneolit) stredovek ( storočie) novovek ( stor.) Č. výskumu: HMF 04/2017 Prílohy: administratíva výskumu fotografická dokumentácia grafická dokumentácia denník výskumu nálezové listy Autor nálezovej správy: Mgr. Viktória Tittonová, PhD. (100%). Fiľakovo 2017

2 Mgr. Viktória Tittonová, PhD., Hradné múzeum vo Fiľakove. Všetky práva vyhradené. Táto nálezová správa, ani jej žiadna časť, nesmie byť reprodukovaná, alebo použitá v elektronickej, mechanickej ani inej forme známej dnes, prípadne vynájdenej v budúcnosti, vrátane fotokópií a nahrávok, alebo na inom informačnom médiu či záložnom systéme, bez písomného súhlasu jej autorov.

3

4 O2. SITUOVANIE SKÚMANEJ PLOCHY A JEJ GEODETICKÉ ZAMERANIE O3. FOTOGRAFICKÁ DOKUMENTÁCIA SKÚMANEJ PLOCHY O4. GRAFICKÁ DOKUMENTÁCIA O5. FOTOGRAFICKÁ DOKUMENTÁCIA VYBRANÝCH HNUTEĽNÝCH NÁLEZOV O6. PRÍRASTKOVÝ ZOZNAM NÁLEZOV O7. TECHNICKÝ DENNÍK VÝSKUMU O8. NÁLEZOVÉ LISTY

5 Obr. 1. Poloha skúmaného priestoru v kontexte Slovenska (červený bod na mape), výrez mapy M 1:

6 Obr. 2. Poloha skúmaného priestoru (červený obdĺžnik na mape), výrez mapy M 1:

7 A. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O ARCHEOLOGICKOM NÁLEZISKU Obec Holiša Číslo parcely KN-C č. 2/1 Lokalita intravilán obce Súradnice zemepisné: Okres Lučenec Kraj Banskobystrický Poloha ETRS89: S V Literatúra návršie v SV časti obce Vlastník NKP rímskokatolícka cirkev Druh pamiatky, pamiatkového územia: architektúra - Kostol Narodenia Panny Márie Uvedená v kapitole: POUŽITÉ PODKLADY, PRAMENE A LITERATÚRA Č. ÚZPF 11224/1 Číslo nál. správy 4/2017 Prílohy Druh náleziska Číslo výskumu HMF 4/2017 mapy denník výskumu nálezové listy fotodokumentácia náleziska fotodokumentácia nálezov grafická dokumentácia agenda kostol Datovanie/kultúra pravek (doba bronz./ stredný eneolit) stredovek ( storočie) novovek ( stor.) Druh nálezu ľudské kosti, keramika, drobné predmety Uloženie HMF Číslo inv. Názov stavby Projekt statického zabezpečenia stavby kostola Investor Rímskokatolícka cirkev Farnosť Holiša Holiša č Holiša Č. rozhodnutia PÚ KPUBB-2017/ /79040/BRE v Banskej Bystrici zo dňa Spracovateľ arch. výskumu: Hradné múzeum vo Fiľakove Hlavná 14, Fiľakovo Vedúci výskumu a vyhotoviteľ výskumnej dokumentácie Mgr. Viktória Tittonová, PhD. (č. osvedčenia 146) Druh výskumu Záchranný, archeologický Doba trvania terénnych prác:

8 B. ZADANIE, METÓDA, SPRACOVANIE A ORGANIZÁCIA VÝSKUMU 8 Záchranný archeologický výskum vykonaný Hradným múzeom vo Fiľakove na základe rozhodnutia Krajského pamiatkového úradu v Banskej Bystrici (KPUBB-2017/ /79040/BRE zo dňa ) sa uskutočnil v dňoch v intraviláne obce Holiša, na pozemku s parc. č. KN-C č. 2/1 v katastrálnom území Holiša. Výskum predpísaný k vypracovaniu projektovej dokumentácie s názvom Projekt statického zabezpečenia stavby kostola financoval investor: Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Holiša, Holiša č. 63, Holiša. Výskum viedla riaditeľka Hradného múzea vo Fiľakove Mgr. Viktória Tittonová, PhD. (č. osvedčenia 146), ktorá vypracovala aj výskumnú dokumentáciu. Výskum sa v intenciách uvedeného rozhodnutia realizoval formou sledovania zemných prác súvisiacich s hĺbením statických sond za účelom overenia stratigrafie a výskytu archeologických (antropologických, architektonických) nálezov a archeologických kontextov. Počet statických sond realizovaných za účelom vypracovania Projektu statického zabezpečenia stavby kostola, ich presné situovanie, rozmery a hĺbku určil statik Ing. Szabolcs Nagy na úvodnej komisii archeologického výskumu za prítomnosti zástupcu Farnosti Holiša ThLic. Petra Fábiana, oprávnenej osoby (V. Tittonová) a zástupcu KPÚ (G. Brezňanová). V exteriéri kostola sa otvorili 3, v interiéri kostola 1 archeologická sonda, ktoré sa hĺbili ručne. Sonda I sa nachádzala pri severnom múre kostola, pri prvej lizéne od kostolnej veže. Mala rozmery 3,5x0,9m. Sonda II a III - prepojené sondy - sa nachádzali pri severozápadnom nároží lode a napojení veže na loď. Sonda II bola situovaná smerom S-J od nárožia lode k veži, mala rozmery 2,7x0,9 m. Sonda III bola situovaná v smere Z-V popri veži s rozmermi 1,5x0,9 m. V interiéri kostola sa otvorila jedna sonda, Sonda IV - pri severnom murive kostola s orientáciou Z-V s rozmermi 1,3x0,8. Sonda I s rozmermi 3,5 x 0,9 m bola otvorená za účelom sledovania skladby severného základového muriva kostola k vypracovaniu statického zabezpečenia kostola. Hĺbila sa do hĺbky 0,9 m od povrchu terénu, pričom sa porušili len recentné, násypové vrstvy so zvyškami stavebného materiálu. Rozlíšili sa tu 4 druhy uloženín (násypov), pričom vrstva U3 obsahovala sporadické nálezy keramiky z obd stor. Sondy II - III - prepojené sondy v tvare písmena Z - sa vyhlbovali priebežne pri napojení kostolnej veže na severný múr lode. Opäť išlo prevažne o sledovanie skladby základových murív a mal sa overiť aj spôsob napojenia veže na loď kostola. Sonda II s rozmermi 2,7 x 0,9 m sa nachádzala na nároží lode pri odkvapovej rúre, aj za účelom zistenia napojenia vývodu dažďového zvodu, a preto sa odkopala aj časť zeminy na severnej strane nárožia. Hĺbila sa do hĺbky 0,9-1 m od povrchu terénu, pričom sa tu rozlíšili 2 druhy uloženín. U1-povrchová recentná vrstva, U2 nános so zvyškami stavebného materiálu so sporadickým výskytom antropologických nálezov, ktorý sa sem nanosil po výmene dažďového zvodu. Sonda III s rozmermi 1,5 x 0,9 m pri kostolnej veži sa hĺbila do hĺbky 0,9 m, rozlíšili sa tu 2 druhy recentných uloženín bez keramických či antropologických nálezov. Väčšiu časť sondy zabrala masívna betónová pätka nosnej konštrukcie napojenej kostolnej veže. Sonda IV s rozmermi 1,3 x 0,8 m pri severnom múre v interiéri kostola bola otvorená takisto za účelom sledovania skladby základového muriva. Najprv sa odstránila vrstva betónovej podlahy, pod ktorou sa postupne rozlíšili 4 druhy uloženín. U1- stavebný odpad; U2 - sivočierna kompaktná vrstva prerušená tenkým pásikom vápna, bez nálezov; U3 - kompaktná tmavohnedá vrstva premiešaná s tehlami, kameňmi, roztrúsenými ľudskými kosťami v sekundárnej polohe, s keramikou z obd stor.; U4 - čierna praveká vrstva s nálezmi keramiky. Všetky otvorené sondy po výskume zasypané, nájdený archeologický materiál očistený, sprírastkovaný a uložený v HMF. Antropologický materiál sa po zdokumentovaní podľa nariadenia pracovníka KPÚ bol uložený do zeme a zasypaný.

9 Označovanie nálezových kontextov sa v dokumentačnej agende uskutočnilo na základe alfanumerických kódov, pričom skratka U značí uloženinu, arabská číslica značí prírastkové číslo stratigrafickej jednotky. Situácie sa dokumentovali fotograficky fotoaparátom značky Nikon D5100 (objektív Tamron mm) a graficky v mierke 1:10 a 1:20. Výškové body jednotlivých situácií boli geodeticky zamerané. C. TOPOGRAFICKÝ, GEOLOGICKÝ A PEDOLOGICKÝ OPIS ARCHEOLOGICKÉHO NÁLEZISKA Provincia Subprovincia Oblasť Celok Podcelok Západné Vnútorné Matransko-slanská Juhoslovenská Lučenská Karpaty západné Karpaty oblasť kotlina kotlina Obec Holiša sa nachádza v južnej časti Banskobystrického kraja, v juhovýchodnej časti Lučenskej kotliny, na terase Ipľa, pri sútoku s potokom Suchá. Leží 7 km juhovýchodne od okresného mesta Lučenec a 12 km severozápadne od mesta Fiľakovo. Nadmorská výška v strede obce je 175 m n. m. a v chotári 180 m n.m. 256 m n.m. Prevažne odlesnený chotár na rovine a terasách pahorkatiny so zvyškami dúbrav tvoria treťohorné íly a pieskovce pokryté uloženinami a sprašou. Má nivné a illimerizované pôdy. Chotár tvoria treťohorné íly a pieskovce pokryté riečnymi uloženinami a sprašou. Nachádzal sa tu gejzír v r v hĺbke 516 m, každých 30 sekúnd striekala minerálna voda 27 C do výšky 30 m. Od augusta 1930 je gejzír v nečinnosti. Obec patrí do mierneho podnebného pásma, počet letných dní (max. teplota nad 25 C) je nad 50 dní, priemerná teplota vzduchu 20 C. Skúmaná lokalita, Kostol Narodenia Panny Márie, sa nachádza na nízkej terase na kraji obce, 190 m n.m. Na základe stratigrafie uloženín v jednotlivých archeologických sondách sa nedalo jednoznačne doložiť uvedené pedologické zloženie pôdy, nakoľko sa znižovali prevažne sekundárne zásypy (hĺbka sond do 100 cm), vrstvy po terénnych a stavebných úpravách. D. HISTÓRIA OBCE A POZNATKY O LOKALITE Z PREDCHÁDZAJÚCICH VÝSKUMOV Najstaršie známe archeologické nálezy z obce pochádzajú z mladšej doby kamennej - bukovohorská kultúra -, ale evidujeme aj nálezy z mladšej a neskorej doby bronzovej - kyjatická kultúra - a rímsko-barbarské žiarové pohrebisko. Prvá zmienka o obci pochádza z roku 1246, kde sa uvádza ako Galsa. Zmienku o Holiši máme v pápežskom desiatkovom súpise z rokov , kde sa spomína osídlenie Holiša pod názvom Augualsa. a zároveň sa uváza aj farnosť v obci. V roku 1375 šľachtici v Holiši postavili kaplnku. V druhej polovici 15. storočia Holiša patrila rodu Lossonczyovcov, v rokoch ju okupovali Turci - ako súčasť fiľakovského panstva -, potom patrila Varbókyovcom, Forgáchovcom a Koháryovcom, po nich Coburgovcom. V roku 1773 vznikla v Holiši farnosť. V rokoch 1831 a 1879 pustošila ľudí v Holiši cholera. Polovica obce vyhorela v roku Po rozpadnutí Rakúsko - Uhorska a po vojnových udalostiach tzv. republík rád bola v roku 1919 Holiša, vždy pod názvom Galša pripojená k Československej republike, v novembri 1938 zase k horthyovskému Maďarsku. Po oslobodení bola Galša znovu pripojená k Československej republike. Skúmaná lokalita, Kostol Narodenia Panny Márie, sa nachádza na nízkej terase na kraji obce. V obci Holiša existovala farnosť s kostolom už pred rokom Rímskokatolícka cirkev patrila do novohradského archidiakonátu ostrihomského biskupstva. V pápežskej desiatke z roku medzi obcami, ktoré odvádzali cirkevnú daň, je zaznamenaná aj Galsa a v roku 1375 postavili v Holiši 1 9

10 šľachtici Mikuláš, Šimon a Lukáč kaplnku. Kostol Narodenia Panny Márie barokový, bol vybudovaný na staršom základe v roku Obnovený bol po roku 1854 a opravovaný v rokoch 1901, 1912, 1930 a Jednoloďová dispozícia má polygonálny uzáver presbytéria, ktoré je zaklenuté valenou lunetovou klenbou, kým loď. pruskou. V zásade je to barokový priestor, členený konkávno - konvexnými piliermi na ktorých spočívajú klenbové pásy. Prestavaná veža na pilieroch bola zničená pri ústupe Nemcov v roku Novú vežu postavili v roku Koncom 90. rokov sa na lokalite uskutočnil architektonicko-historický výskum, ktorý priniesol hodnotné informácie o vývoji a rôznych prestavbách kostola. Výsledky výskumu boli publikované v príspevku vypracovanom Mgr. Erikou Hraškovou a Mgr. Michalom Šimkovicom s názvom Nové poznatky k architektúre stredovekých kostolov v regiónu Novohradu a Hontu. Na základe zistení výskumu najstaršiu etapu, ktorou bol zrejme kamenný kostolík postavený najneskôr v 12. storočí, reprezentujú opracované kamenné kvádre s povrchovým náterom, ktoré sa našli v južnej, o niečo mladšej stene lode. K tejto stavbe zrejme patrí aj sekundárne umiestnený zamurovaný kamenný portál jednoduchého pravouhlého tvaru, ktorý predstavuje najstaršiu u nás doloženú podobu vstupu do kostolov. Analógie nájdeme napríklad v Boldogu, ktorý je niekedy datovaný až do 11. storočia, či v Kalinčiakove. Prvou reálne in situ zachovanou stavebnou etapou bol kostolík taktiež neznámeho pôdorysu postavený z plevových tehál. Zachovala sa z neho cca 7 m dlhá južná stena s oboma nárožiami na južnej strane súčasnej stavby. Práve v nej boli zamurované vyššie spomínané kamenné kvádre a portál. Táto stavba, spolu s odkrytými zvyškami kostolíka v Pincinej datovaného na prelom 12. a 13. storočia, predstavuje zástupcov románskej tehlovej architektúry na juhu stredného Slovenska. Ešte v neskororománskom období, podľa všetkého v druhej polovici 13. storočia bol kostolík rozšírený o severnú bočnú loď, ktorej severná stena plynule nadväzovala na severný múr sakristie. Táto stena tvorí veľkú časť severnej steny lode dnešného kostola. Datovaniu tejto stavebnej etapy pomohol objav štrbinového okna s polkruhovým záklenkom. V období gotiky sa realizovali dve zistené prestavby. Staršiu z nich dokladá predĺženie južnej steny lode východným smerom, ktoré však mohlo byť aj presbytériom v rovnakej šírke ako loď. Do obdobia neskorej gotiky z konca 15. či začiatku 16. storočia datujú odborníci aj pomerne veľké polygonálne presbytérium. Pôvodne bolo zaklenuté rebrovou klenbou, ktorej zvyšky sa našli v okolí objektu. V jeho východnej stene sa zachovalo kruhové okno (rozeta) s kamennou kružbou. Z tohto obdobia zrejme pochádza aj severná sakristia. Súčasnú podobu pomerne veľkého jednolodia so západnou predstavanou vežou a polygonálnym presbytériom dostal kostol v rámci veľkej barokovej prestavby v roku Svedčí o nej letopočet na reliéfe erbu Koháryovcov, vtedajších majiteľov obce, v podveží nad západným vstupom do lode. Stavba bola predĺžená západným smerom a doplnená o vežu. V roku 2009 sa uskutočnila sanácia vlhkosti stavby pod dohľadom zástupcu KPÚ, kedy sa vyhĺbila aj jama/sonda pri severnom múre sakristie a ďalšia pri severozápadnom nároží lode kostola. V týchto miestach boli naplánované vyústenia odkvapových rúr na odvádzanie dažďovej vody. Podľa výkresov vyhotovených počas obhliadky sa kopalo do hĺbky 165 cm, pričom sa v sonde pri sakristii v hĺbke 95 cm pod súčasným terénom našiel antropologický materiál zrejme v primárnej polohe (chrbtica, lebka), a pod ňou, v hĺbke 160 cm od povrchu, kosti dolnej končatiny. Viac informácií o výsledkoch výskumu nemáme. 10

11 E. VÝŠKOPISNÉ A POLOHOPISNÉ ZAMERANIE PLOCHY Na skúmanej ploche sa zamerali všetky štyri archeologické sondy a archeologické situácie (detský hrob s antropologickým materiálom v interiéri kostola). Geodetické zameranie plochy zabezpečila: SPŠ stavebná Oskara Winklera v Lučenci, odbor Geodézia, kartografia a kataster, B. Němcovej 1, Lučenec. (viď. prílohu č. 2). F. TECHNICKÝ DENNÍK A NÁLEZOVÉ LISTY F1. TECHNICKÝ DENNÍK Denník výskumu bol vedený samostatne a tvorí samostatnú prílohu výskumnej správy (viď. prílohu č. 7). Obsahuje údaje spojené s organizáciou archeologického výskumu (5 listov). F2. NÁLEZOVÉ LISTY Nálezové listy stratigrafických jednotiek boli vedené samostatne a tvoria samostatnú prílohu výskumnej správy (viď. prílohu č. 8). Obsahujú podrobný popis jednotlivých uloženín (11 listov). G. FOTOGRAFICKÁ A KRESBOVÁ DOKUMENTÁCIA G1. FOTOGRAFICKÁ DOKUMENTÁCIA Fotografická dokumentácia sa vyhotovila v priebehu archeologického výskumu fotoaparátom značky Nikon D5100 (objektív Tamron mm), a zachytáva všetky potrebné terénne situácie; fotozábery sú napálené na CD nosič, ktorý je súčasťou tejto výskumnej správy. (Výber fotografií viď. v prílohe č. 3.) G2. KRESBOVÁ DOKUMENTÁCIA Kresbová dokumentácia jednotlivých situácií sa vyhotovila v mierke 1:10 a 1:20 ( viď. Výkres č. 001 a 002 v prílohe č. 4). H. FOTOGRAFICKÁ DOKUMENTÁCIA VYBRANÝCH HNUTEĽNÝCH NÁLEZOV Viď prílohu č. 5. I. PRÍRASTKOVÉ KATALÓGY Viď prílohu č. 6. J. POUŽITÉ PODKLADY, PRAMENE A LITERATÚRA Hrašková, E. - Šimkovic, M.: Nové poznatky k architektúre stredovekých kostolov v regióne Novohradu a Hontu. In: Archaeologia historica: sborník příspěvků přednesených na 34. konferenci archeologů středověku České republiky a Slovenské republiky s hlavním zaměřením na interetnické vztahy ve středověku a jejich odkaz hmotné kultuře. Opava září 2002 / Brno: Muzejní a vlastivědná společnost v Brně 28, (2003,) s

12 Metodická pomocná inštrukcia pre vypracovanie a posudzovanie dokumentácie z archeologických výskumov, Bratislava Vyhláška ministerstva kultúry SR č. 231/2014 Z. z. zo , ktorou sa mení vyhláška ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. 253/2010 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 49/2002 Z. z. o o c h r a n e p a m i a t k o v é h o f o n d u v z n e n í n e s k o r š í c h p r e d p i s o v. Zákon 104/2014 Z. z. z 25. marca 2014 o ochrane pamiatkového fondu, ktorým sa mení a dopĺňa zákon 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov K. OPIS PRIEBEHU KONZERVOVANIA A REŠTAUROVANIA NÁLEZOV, POUŽITÉ PRÍPRAVKY A METÓDY Nálezový materiál - okrem antropologické materiálu - sa umyl čistou chlórovanou vodou. Priebeh umývania sa nedokumentoval. Antropologický materiál sa po dokumentovaní zabalil do papierových sáčkov a podľa rozhodnutia zástupcu KPÚ sa odovzdal na pietné pochovanie. L. ADMINISTRATÍVA VÝSKUMU Administratíva výskumu zahŕňa rozhodnutie Krajského pamiatkového úradu v Banskej Bystrici, hlásenia o začatí a ukončení výskumu, zápisnicu z ŠPD a zápisnicu zo záverečnej komisie archeologického výskumu. Kópie týchto dokumentov sa nachádzajú v prílohe č. 1. M. ZHODNOTENIE VÝSLEDKOV ARCHEOLOGICKÉHO VÝSKUMU Záchranný archeologický výskum vykonaný Hradným múzeom vo Fiľakove na základe rozhodnutia Krajského pamiatkového úradu v Banskej Bystrici (KPUBB-2017/ /79040/BRE zo dňa ) sa uskutočnil v dňoch v intraviláne obce Holiša, na pozemku s parc. č. KN-C č. 2/1 v katastrálnom území Holiša. Výskum predpísaný k vypracovaniu projektovej dokumentácie s názvom Projekt statického zabezpečenia stavby kostola financoval investor: Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Holiša, Holiša č. 63, Holiša. Výskum sa v intenciách uvedeného rozhodnutia realizoval formou sledovania zemných prác súvisiacich s hĺbením statických sond za účelom overenia stratigrafie a výskytu archeologických (antropologických, architektonických) nálezov a archeologických kontextov. V exteriéri kostola sa otvorili 3, v interiéri kostola 1 archeologická sonda, ktoré sa hĺbili ručne. Sonda I bola otvorená za účelom sledovania skladby severného základového muriva kostola k vypracovaniu statického zabezpečenia kostola. Hĺbila sa do hĺbky 0,9 m od povrchu terénu, pričom sa porušili len recentné, násypové vrstvy so zvyškami stavebného materiálu. Rozlíšili sa tu 3 druhy uloženín (násypov), pričom vrstva U3 obsahovala sporadické nálezy keramiky z obd stor., antropologický materiál sa v sonde nenašiel. Sondy II - III sa vyhlbovali priebežne pri napojení kostolnej veže na severný múr lode. Opäť išlo 12

13 prevažne o sledovanie skladby základových murív a mal sa overiť aj spôsob napojenia veže na loď kostola. Sonda II Hĺbila sa do hĺbky 0,9-1 m od povrchu terénu, pričom sa tu rozlíšili 2 druhy uloženín. U1-povrchová recentná vrstva, U2 nános so zvyškami stavebného materiálu so sporadickým výskytom antropologických nálezov. Fragnenty keramiky, ani iného archeologického materiálu sa v sonde nenašli. Sonda III pri kostolnej veži sa hĺbila do hĺbky 0,9 m, rozlíšili sa tu 2 druhy recentných uloženín bez keramických či antropologických nálezov. Sonda IV pri severnom múre v interiéri kostola bola otvorená takisto za účelom sledovania skladby základového muriva. Najprv sa odstránila vrstva betónovej podlahy, pod ktorou sa postupne rozlíšili 4 druhy uloženín. U1- stavebný odpad; U2 - kompaktná sivočierna vrstva s pásikom vápna bez nálezov; U3 - kompaktná tmavohnedá vrstva premiešaná s tehlami, roztrúsenými ľudskými kosťami v sekundárnej polohe, s keramikou z obd stor. Na spodku sondy (nevieme, či ide aj o spodok uloženiny) sa v JV nároží nachádzala malá detská rakva s detskou kostričkou uloženou v anatomickej polohe. Tesne nad ňou sa nachádzali taktiež detské kosti, ktoré však patrili o niečo staršiemu dieťaťu. Rakva s mäkkými a rozpadajúcimi sa kostičkami neboli po zdokumentovaní vybrané a na základe nariadenia pracovníka KPÚ sa nepokračovalo ani v prehlbovaní sondy.; U4 - čierna praveká vrstva v SZ nároží sondy s nálezmi keramiky z doby bronzovej (pilinská kultúra), alebo z obdobia eneolitu (badenská kultúra). Nie je jasné, či v prípade tejto vrstvy ide o zásyp pri murovaní základového múru kostola, alebo o stavebnou činnosťou narušenú sídliskovú vrstvu, nakoľko sa na základe nariadenia pracovníka KPÚ nepokračovalo v prehlbovaní sondy a preskúmaní uvedenej vrstvy. Sondami I - IV sa skúmala aj skladba a súčasný stav severného základového muriva kostola, ako aj napojenie staticky narušenej časti spoja kostolnej lode a novej kostolnej veže z konca 20. stor. Nakoľko sa však všetky sondy hĺbili len do max. hĺbky cca, 0,9/ 1 m od úrovni terénu, základová špára muriva, resp. základových kameňov sa nikde neodkryla. Zistila sa tak len skladba vyššie položenej časti severného základového múru kostola, ktorý pozostával z lomového kameňa a tehál. N. NÁVRH REŽIMU OCHRANY A MOŽNEJ PREZENTÁCIE NÁLEZISKA Po uskutočnení záchranného archeologického výskumu sa všetky štyri sondy zasypali, nakoľko išlo skôr o tzv. zisťovací výskum určený k vypracovaniu statického zabezpečenia stavby. V budúcnosti sa plánuje sanácia vlhkosti kostolných múrov, statické zabezpečenie primurovanej kostolnej veže a tiež úprava podlahy v interiéri kostola. V rámci týchto prác sa majú uskutočniť ďalšie záchranné archeologické výskumy. Vypracovala: Dňa: Mgr. Viktória Tittonová, PhD. riaditeľka HMF 13

14 O. PRÍLOHY O1. ADMINISTRATÍVA VÝSKUMU 14

15 15

16 16

17 17

18 18

19 19

20 20

21 21

22 22

23 O2. SITUOVANIE SKÚMANEJ PLOCHY A JEJ GEODETICKÉ ZAMERANIE Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky Obr. 3. Poloha skúmaného priestoru vyznačená na mape M 1:

24 Obr. 4. Pôdorys Kostola Narodenia Panny Márie v Holiši a situovanie archeologických sond (oranžová) S Sonda II Sonda I Sonda IV Sonda III 24

25 SPŠ stavebná Oskara Winklera v Lučenci, odbor Geodézia, kartografia a kataster 1. GEODETICKÉ ZAMERANIE TECHNICKÁ SPRÁVA priestorového zamerania Číslo : 3/2017 Názov : Zameranie archeologického výskumu v obci Holiša Okres : Lučenec Katastrálne územie : Holiša Objednávateľ : 2. P O D K L A D Y Súradnicový systém Výškový systém Geodetické základy Geodetické podklady : S-JTSK : Bpv : Sieť referenčných staníc - SmartNet Základná lokálna geodetická sieť (body č. 5001,5002,5003,5004 a 5005) : vektorová mapa k.ú. Holiša 3. P O P I S Z Á K A Z K Y Popis objektu : Objektom merania bolo zameranie výskumných sond archeologického výskumu súvisiaceho s plánovanou opravou budovy kostola v obci Holiša. Charakteristika : Sondy sa nachádzajú v exteriéri (trojica sond) v bezprostrednej blízkosti múrov zo severnej časti kostola v časti, ktorá má byť sanovaná. Ide o rovinatý terén na parcele č. 2/1. Jedna sonda sa nachádza v interiéri (vnútorná strana severnej steny budovy kostola). Plocha zameranej lokality : - 4. M E R A Č S K É P R Á C E Spôsob určenia nových bodov : Body základnej lokálnej geodetickej siete v exteriéri boli dočasne stabilizované 0.3 m dreveným kolíkom a určené pomocou RTK metódy GPS. Body lokálnej geodetickej siete v interiéri boli dočasne stabilizované vizuálnou značkou na podlahe kostola. Body základnej geodetickej siete a podrobné body boli určené v súradnicovom systéme S-JTSK. Technologický postup merania: Merané boli podrobné body stanovené objednávateľom pri obchôdzke v teréne. Metódy podrobného merania : Na polohopisné a výškopisné meranie bola využitá elektrooptická tachymetria. Presnosť: III. trieda presnosti Prístroje a pomôcky : Leica Viva NetRover CS10 (určenie bodov základnej lokálnej geodetickej siete) Leica TS06 ultra-2" (určenie bodov základnej a podrobnej lokálnej geodetickej siete a podrobných bodov) Presnosť použitej techniky: Leica Viva NetRover CS10 poloha...1cm ±1 ppm výška...2 cm ±1 ppm Leica TS06ultra-2" stredná chyba meraného uhla... 1,5 mgon stredná chyba meranej dĺžky... 2 mm + 2 ppm (na odrazový hranol) Vykonal : Ing. Pavol Fodor Richard Uhrapka Dátum :

26 SPŠ stavebná Oskara Winklera v Lučenci, odbor Geodézia, kartografia a kataster Geodetická dokumentácia: Holiša rímskokatolícky kostol Narodenia Panny Márie Kraj: Banskobystrický Okres: Lučenec Obec: Holiša Katastrálne územie: Holiša Súradnicový systém : JTSK - Jednotná trigonometrická sieť katastrálna Výškový systém : Baltský po vyrovnaní Zoznam súradníc novourčených bodov Číslo bodu Y X Z Popis Trieda presnosti sonda 1 (horná hrana) sonda 1 (horná hrana) sonda 1 (horná hrana) sonda 1 (horná hrana) sonda 1 (dno) sonda 2 (horná hrana) sonda 2 (horná hrana) sonda 2 (horná hrana) sonda 3 (horná hrana) sonda 3 (horná hrana) sonda 3 (horná hrana) sonda 2 (dno) betónový základ sonda 4 (horná hrana) sonda 4 (horná hrana) sonda 4 (horná hrana) sonda 4 (horná hrana) sonda 4 (spodná hrana) 3 26

27 SPŠ stavebná Oskara Winklera v Lučenci, odbor Geodézia, kartografia a kataster sonda 4 (spodná hrana) sonda 4 (spodná hrana) sonda 4 (dno) sonda 4 (dno) hranica nálezu detského hrobu 3 hranica nálezu detského hrobu 3 hranica nálezu detského hrobu výškový bod horizontu výškový bod horizontu výškový bod horizontu sonda 4 (spodná hrana) sonda 4 (horná hrana) 3 V Lučenci dňa Vyhotovil: Ing. Pavol Fodor 27

28 Obr. 5. Poloha skúmaného priestoru s vyznačenými sondami v rámci katastrálnej mapy; M 1:

29 Obr. 6. Poloha jednotlivých sond v areáli kostola; M:1:250 29

30 30 Obr. 7. Geodetické zameranie Sondy I, II, III; M:1:50

31 Obr. 8. Geodetické zameranie Sondy IV; M:1:20 31

32 U3 U4 Obr. 9. Geodetické zameranie uloženín východného profilu Sondy IV; bez mierky. 32

33 O3. FOTOGRAFICKÁ DOKUMENTÁCIA SKÚMANEJ PLOCHY 33

34 2 4 Sonda I Sonda II Sonda III

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45 O4. GRAFICKÁ DOKUMENTÁCIA Výkres č

46 Výkres č. 002 Výkres č

47 O5. FOTOGRAFICKÁ DOKUMENTÁCIA VYBRANÝCH HNUTEĽNÝCH NÁLEZOV TAB. I: Fragmenty keramiky pochádzajúce zo Sondy I, U stor.; Pr. č. ČR 001. TAB. II: Fragmenty keramiky pochádzajúce zo Sondy IV, U stor.; Pr. č. ČR

48 TAB. III: Fragmenty pravekej keramiky pochádzajúce zo Sondy IV, vrstva U4 - doba bronzová/eneolit; Pr. č. ČR TAB. IV: Fragmenty ľudských kostí pochádzajúce zo Sondy IV, vrstvy U3 - nad detskou rakvou, stor.?, ; Pr. č. ĽK 003.

49 TAB. V: Fragmenty ľudských kostí pochádzajúce zo Sondy II, vrstiev U1/U stor.?, alebo narušené nižšie vrstvy; Pr. č. ĽK 001. TAB. VI: Fragmenty ľudských kostí pochádzajúce zo Sondy IV, vrstvy U stor.?; Pr. č. ĽK

50 O6. PRÍRASTKOVÝ ZOZNAM NÁLEZOV 50

51 O7. TECHNICKÝ DENNÍK VÝSKUMU 51

52 52

53 53

54 54

55 55

56 O8. NÁLEZOVÉ LISTY MIESTO Obec Kataster Okres Poloha Holiša Holiša Lučenec kostol, návršie v SV časti obce Č. katastra parc. č. KN-C č. 2/1 PRIESTOR VÝSKUM Č. výskumu Rok výskumu Vedúci výskumu Charakteristika prostredia Druh náleziska HMF 4/ Tittonová interiér a exteriér kostola dvor a záhrada zastavaná plocha Plocha Sonda Štvorec Časť štvorca parc.č. 2/1 Stratigrafická jednotka U1 I Skúmané čiastočne Interpretácia uloženina - vrchná vrstva bez nálezov recentná Rozmery: Súdržná na celej ploche sondy I, 3,5x0,9m Nesúdržná Konzistencia Prevládajúca zložka hlina Prímesi menšie kamene, kúsky tehly Typ frakcií Veľkosť frakcií malé, stredné Hrúbka v cm 15-20cm Sklon rovný ULOžENINA Orientácia Z - V Horná hranica Spodná hranica Iné pozorovania/ďalší popis Uloženina U1 v Sonde I je vrchná recentná vrstva na celej ploche sondy; zloženie: prevažne tmavohnedá hlina s prímesou menších a stredných kúskov lomového kameňa a tehál - stavebného materiálu. Vrstva je bez nálezov. Spôsob odoberania Pôvod Stav ručne Max. horná niveleta 190,47 mnm Max. spodná niveleta Hĺbka od povrchu v cm 20 STRATIGRAFIA nad totožné pod U2 Fotodokumentácia - čísla fot.: 2, 5 súčasné narušené narúša Inventár črepy Hmotnosť v gr spolu Inventár mazanica Hmotnosť v gr spolu Inventár DP Inventár kosti Inventár botanika Inventár - iné Datovanie uloženiny 20. stor. Datovanie nálezov Zapísal Tittonová Dňa List. č. 1 56

57 MIESTO Obec Kataster Okres Poloha Holiša Holiša Lučenec kostol, návršie v SV časti obce Č. katastra parc. č. KN-C č. 2/1 PRIESTOR VÝSKUM Č. výskumu Rok výskumu Vedúci výskumu Charakteristika prostredia Druh náleziska HMF 4/ Tittonová interiér a exteriér kostola dvor a záhrada zastavaná plocha Plocha Sonda Štvorec Časť štvorca parc.č. 2/1 Stratigrafická jednotka U2 I Skúmané čiastočne Interpretácia uloženina - svetlosivá recentná vrstva so štrkom Rozmery: Súdržná v SZ a S časti sondy I, 3,5x0,9m Nesúdržná Konzistencia Prevládajúca zložka štrk, sivá malta (?) Prímesi Typ frakcií Veľkosť frakcií malé, stredné Hrúbka v cm cm Sklon rovný ULOžENINA Orientácia Z - V Horná hranica Spodná hranica Iné pozorovania/ďalší popis Uloženina U2 v Sonde I je recentná vrstva nach. sa prevažne v SZ a S časti sondy; zloženie: prevažne riečny štrk a sivá malta. Vrstva je bez nálezov. Spôsob odoberania Pôvod Stav ručne Max. horná niveleta 190,27 mnm Max. spodná niveleta Hĺbka od povrchu v cm STRATIGRAFIA nad U1 totožné U3 pod U3 Fotodokumentácia - čísla fot.: Inventár črepy súčasné narušené narúša 3, 6 Hmotnosť v gr spolu Inventár mazanica Hmotnosť v gr spolu Inventár DP Inventár kosti Inventár botanika Inventár - iné Datovanie uloženiny 20. stor. Datovanie nálezov Zapísal Tittonová Dňa List. č. 2 57

58 MIESTO Obec Kataster Okres Poloha Holiša Holiša Lučenec kostol, návršie v SV časti obce Č. katastra parc. č. KN-C č. 2/1 PRIESTOR VÝSKUM Č. výskumu Rok výskumu Vedúci výskumu Charakteristika prostredia Druh náleziska HMF 4/ Tittonová interiér a exteriér kostola dvor a záhrada zastavaná plocha Plocha Sonda Štvorec Časť štvorca parc.č. 2/1 Stratigrafická jednotka U3 Rozmery: Súdržná I Skúmané čiastočne na celej ploche sondy I, 3,5x0,9m Nesúdržná Konzistencia Interpretácia uloženina - tmavosivá premiešaná vrstva so stavebným mat. Prevládajúca zložka hlina, tehly, kamene Prímesi malé a stredné kamene, kúsky tehly Typ frakcií Veľkosť frakcií malé a stredné Hrúbka v cm nedoskúmaná Sklon rovný ULOžENINA Orientácia Z - V Horná hranica Spodná hranica Iné pozorovania/ďalší popis Uloženina U3 v Sonde I je pravdepodobne recentná vrstva na celej ploche sondy; zloženie: tmavosivá hlina s prímesou stredných kúskov lomového kameňa a tehál - stavebného materiálu. Vo vrstve sa našli fragmenty keramiky datované do stor. Spôsob odoberania Pôvod Stav ručne Max. horná niveleta 190,07 mnm Max. spodná niveleta Hĺbka od povrchu v cm 90 STRATIGRAFIA nad U1, U2 totožné U2 pod Fotodokumentácia - čísla fot.: 4, 7 súčasné narušené narúša Inventár črepy ČR 001 Hmotnosť v gr spolu Inventár mazanica Hmotnosť v gr spolu Inventár DP Inventár kosti Inventár botanika Inventár - iné Datovanie uloženiny 20. stor. Datovanie nálezov stor. Zapísal Tittonová Dňa List. č. 3 58

59 MIESTO Obec Kataster Okres Poloha Holiša Holiša Lučenec kostol, návršie v SV časti obce Č. katastra parc. č. KN-C č. 2/1 PRIESTOR VÝSKUM Č. výskumu Rok výskumu Vedúci výskumu Charakteristika prostredia Druh náleziska HMF 4/ Tittonová interiér a exteriér kostola dvor a záhrada zastavaná plocha Plocha Sonda Štvorec Časť štvorca parc.č. 2/1 II Stratigrafická jednotka U1 Skúmané čiastočne Interpretácia uloženina - vrchná vrstva bez nálezov recentná Rozmery: Súdržná na celej ploche sondy II, 2,7 x 0,9 m Nesúdržná Konzistencia Prevládajúca zložka hlina Prímesi drobné kamene Typ frakcií Veľkosť frakcií malé Hrúbka v cm 15cm Sklon rovný ULOžENINA Orientácia S - J Horná hranica Spodná hranica Iné pozorovania/ďalší popis Uloženina U1 v Sonde II je vrchná recentná vrstva na celej ploche sondy; zloženie: tmavohnedá hlina s prímesou menších kúskov kameňa. Vrstva je bez nálezov. Spôsob odoberania Pôvod Stav ručne Max. horná niveleta 190,47 mnm Max. spodná niveleta Hĺbka od povrchu v cm 15 STRATIGRAFIA nad totožné pod U2 Fotodokumentácia - čísla fot.: 8-16 súčasné narušené narúša Inventár črepy Hmotnosť v gr spolu Inventár mazanica Hmotnosť v gr spolu Inventár DP Inventár kosti Inventár botanika Inventár - iné Datovanie uloženiny 20. stor. Datovanie nálezov Zapísal Tittonová Dňa List. č. 4 59

60 MIESTO Obec Kataster Okres Poloha Holiša Holiša Lučenec kostol, návršie v SV časti obce Č. katastra parc. č. KN-C č. 2/1 PRIESTOR VÝSKUM Č. výskumu Rok výskumu Vedúci výskumu Charakteristika prostredia Druh náleziska HMF 4/ Tittonová interiér a exteriér kostola dvor a záhrada zastavaná plocha Plocha Sonda Štvorec Časť štvorca parc.č. 2/1 II Stratigrafická jednotka U2 Skúmané čiastočne Interpretácia uloženina - recentná premiešaná vrstva, nános Rozmery: Súdržná na celej ploche sondy II, 2,7 x 0,9 m Nesúdržná Konzistencia Prevládajúca zložka hlina, tehly, kamene Prímesi tehly, kamene, antrop. mat. Typ frakcií Veľkosť frakcií malé, stredné, veľké Hrúbka v cm nedoskúmaná Sklon rovný ULOžENINA Orientácia S - J Horná hranica Spodná hranica Iné pozorovania/ďalší popis Uloženina U2 v Sonde II je recentná vrstva na celej ploche sondy; zloženie: tmavohnedá hlina s prímesou menších, stredných aj väčších kúskov kameňa a tehál. Zrejme ide o nános po vyhotovení zvodu dažďového potrubia a po prístavbe kostolnej veže. Vo vrstve sa nachádza sporadický antropologický materiál - fragmentárne ľudské kosti, ktoré sa sem dostali zrejme pri skoršom narušení terénu súvisiacemu s výstavbou veže. Spôsob odoberania Pôvod Stav ručne Max. horná niveleta 190,25 mnm Max. spodná niveleta Hĺbka od povrchu v cm 90 STRATIGRAFIA nad totožné pod Fotodokumentácia - čísla fot.: Inventár črepy U súčasné narušené narúša Hmotnosť v gr spolu Inventár mazanica Hmotnosť v gr spolu Inventár DP Inventár kosti Inventár botanika Inventár - iné ĽK 001 Datovanie uloženiny 20. stor. Datovanie nálezov Zapísal Tittonová Dňa List. č. 5 60

61 MIESTO Obec Kataster Okres Poloha Holiša Holiša Lučenec kostol, návršie v SV časti obce Č. katastra parc. č. KN-C č. 2/1 PRIESTOR VÝSKUM Č. výskumu Rok výskumu Vedúci výskumu Charakteristika prostredia Druh náleziska HMF 4/ Tittonová interiér a exteriér kostola dvor a záhrada zastavaná plocha Plocha Sonda Štvorec Časť štvorca parc.č. 2/1 Stratigrafická jednotka U1 Rozmery: Súdržná III Skúmané čiastočne na celej ploche sondy III, 1,5 x 0,9 m Nesúdržná Konzistencia Interpretácia uloženina - vrchná vrstva bez nálezov recentná Prevládajúca zložka hlina Prímesi drobné kamene Typ frakcií Veľkosť frakcií malé Hrúbka v cm 15cm Sklon rovný ULOžENINA Orientácia Z - V Horná hranica Spodná hranica Iné pozorovania/ďalší popis Uloženina U1 v Sonde III je vrchná recentná vrstva na celej ploche sondy; zloženie: tmavohnedá hlina s prímesou menších kúskov kameňa. Vrstva je bez nálezov. Spôsob odoberania Pôvod Stav ručne Max. horná niveleta 190,47 mnm Max. spodná niveleta Hĺbka od povrchu v cm 15 STRATIGRAFIA nad totožné pod U2 Fotodokumentácia - čísla fot.: 8-16 súčasné narušené narúša Inventár črepy Hmotnosť v gr spolu Inventár mazanica Hmotnosť v gr spolu Inventár DP Inventár kosti Inventár botanika Inventár - iné Datovanie uloženiny 20. stor. Datovanie nálezov Zapísal Tittonová Dňa List. č. 6 61

62 MIESTO Obec Kataster Okres Poloha Holiša Holiša Lučenec kostol, návršie v SV časti obce Č. katastra parc. č. KN-C č. 2/1 PRIESTOR VÝSKUM Č. výskumu Rok výskumu Vedúci výskumu Charakteristika prostredia Druh náleziska HMF 4/ Tittonová interiér a exteriér kostola dvor a záhrada zastavaná plocha Plocha Sonda Štvorec Časť štvorca parc.č. 2/1 Stratigrafická jednotka U2 Rozmery: Súdržná III Skúmané čiastočne na celej ploche sondy III, 1,5 x 0,9 m Nesúdržná Konzistencia Interpretácia uloženina - recentná premiešaná vrstva, nános Prevládajúca zložka hlina, tehly, kamene Prímesi tehly, kamene, antrop. mat. Typ frakcií Veľkosť frakcií malé, stredné, veľké Hrúbka v cm nedoskúmaná Sklon rovný ULOžENINA Orientácia Z - V Horná hranica Spodná hranica Iné pozorovania/ďalší popis Uloženina U2 v Sonde III je recentná vrstva na celej ploche sondy; zloženie: tmavohnedá hlina s prímesou menších, stredných aj väčších kúskov kameňa a tehál. Zrejme ide o nános po vyhotovení prístavby kostolnej veže. Vo vrstve sa nenachádza archeologický, ani antropologický materiál Väčšiu časť sondy zaberá masívna betónová pätka veže. Spôsob odoberania Pôvod Stav ručne Max. horná niveleta 190,25 mnm Max. spodná niveleta Hĺbka od povrchu v cm 90 STRATIGRAFIA U1 nad totožné pod Fotodokumentácia - čísla fot.: Inventár črepy súčasné narušené narúša Hmotnosť v gr spolu Inventár mazanica Hmotnosť v gr spolu Inventár DP Inventár kosti Inventár botanika Inventár - iné Datovanie uloženiny 20. stor. Datovanie nálezov Zapísal Tittonová Dňa List. č. 7 62

63 MIESTO Obec Kataster Okres Poloha Holiša Holiša Lučenec kostol, návršie v SV časti obce Č. katastra parc. č. KN-C č. 2/1 PRIESTOR VÝSKUM Č. výskumu Rok výskumu Vedúci výskumu Charakteristika prostredia Druh náleziska HMF 4/ Tittonová interiér a exteriér kostola dvor a záhrada zastavaná plocha Plocha Sonda Štvorec Časť štvorca parc.č. 2/1 IV Stratigrafická jednotka U1 Skúmané čiastočne Interpretácia uloženina - vrchná vrstva, stavebný odpad, suť Rozmery: Súdržná na celej ploche sondy IV, 1,3 x 0,8 m Nesúdržná Konzistencia Prevládajúca zložka suť Prímesi kamene, kúsky tehly Typ frakcií Veľkosť frakcií stredné, veľké Hrúbka v cm 20 cm Sklon rovný ULOžENINA Orientácia Z - V Horná hranica Spodná hranica Iné pozorovania/ďalší popis Uloženina U1 v Sonde IV je vrchná recentná vrstva na celej ploche sondy pod betónovou podlahou; zloženie: piesok, malta s prímesou stredných a väčších kusov kameňa a tehál - stavebného materiálu. Vrstva je bez nálezov. Spôsob odoberania Pôvod Stav ručne Max. horná niveleta 189,95 mnm Max. spodná niveleta 189,7 mnm Hĺbka od povrchu v cm 25 STRATIGRAFIA betón nad totožné pod U2 Fotodokumentácia - čísla fot.: Inventár črepy súčasné narušené narúša 22, Hmotnosť v gr spolu Inventár mazanica Hmotnosť v gr spolu Inventár DP Inventár kosti Inventár botanika Inventár - iné Datovanie uloženiny 20. stor. Datovanie nálezov Zapísal Tittonová Dňa List. č. 8 63

64 MIESTO Obec Kataster Okres Poloha Holiša Holiša Lučenec kostol, návršie v SV časti obce Č. katastra parc. č. KN-C č. 2/1 PRIESTOR VÝSKUM Č. výskumu Rok výskumu Vedúci výskumu Charakteristika prostredia Druh náleziska HMF 4/ Tittonová interiér a exteriér kostola dvor a záhrada zastavaná plocha Plocha Sonda Štvorec Časť štvorca parc.č. 2/1 IV Stratigrafická jednotka U2 Skúmané čiastočne Interpretácia uloženina - sivočierna kompaktná vrstva Rozmery: Súdržná na celej ploche sondy IV, 1,3 x 0,8 m Nesúdržná Konzistencia Prevládajúca zložka hlina Prímesi tenký pásik bieleho vápna Typ frakcií Veľkosť frakcií Hrúbka v cm cm Sklon rovný ULOžENINA Orientácia Z - V Horná hranica Spodná hranica Iné pozorovania/ďalší popis Uloženina U2 v Sonde IV je sivočierna kompaktná vrstva na celej ploche sondy, ktorá je prerušená tenkým pásom bieleho vápna; zloženie: hlina. Vrstva je bez nálezov. Spôsob odoberania Pôvod Stav ručne Max. horná niveleta 189,7 mnm Max. spodná niveleta 189,55 mnm Hĺbka od povrchu v cm 45 STRATIGRAFIA U1 nad totožné pod U3 Fotodokumentácia - čísla fot.: Inventár črepy súčasné narušené tenká vrstva vápna bez označenia narúša 23, Hmotnosť v gr spolu Inventár mazanica Hmotnosť v gr spolu Inventár DP Inventár kosti Inventár botanika Inventár - iné Datovanie uloženiny 20. stor.? Datovanie nálezov Zapísal Tittonová Dňa List. č. 9 64

65 MIESTO Obec Kataster Okres Poloha Holiša Holiša Lučenec kostol, návršie v SV časti obce Č. katastra parc. č. KN-C č. 2/1 PRIESTOR VÝSKUM Č. výskumu Rok výskumu Vedúci výskumu Charakteristika prostredia Druh náleziska HMF 4/ Tittonová interiér a exteriér kostola dvor a záhrada zastavaná plocha Plocha Sonda Štvorec Časť štvorca parc.č. 2/1 IV Stratigrafická jednotka U3 Skúmané čiastočne Interpretácia uloženina - tmavohnedá premiešaná vrstva Rozmery: Súdržná na celej ploche sondy IV, 1,3 x 0,8 m Nesúdržná Konzistencia Prevládajúca zložka hlina Prímesi kamene, tehly Typ frakcií Veľkosť frakcií drobné, stredné, veľké ULOžENINA Hrúbka v cm Orientácia Z - V Sklon Horná hranica Spodná hranica Iné pozorovania/ďalší popis Uloženina U3 v Sonde IV je kompaktná tmavohnedá vrstva premiešaná s tehlami, roztrúsenými ľudskými kosťami v sekundárnej polohe, s keramikou z obd stor. Na spodku sondy (nevieme, či ide aj o spodok uloženiny) sa v JV nároží nachádzala malá detská rakva s detskou kostričkou uloženou v anatomickej polohe. Tesne nad ňou sa nachádzali taktiež detské kosti, ktoré však patrili o niečo staršiemu dieťaťu. Rakva a mäkké, rozpadajúce sa kostičky neboli po zdokumentovaní vybrané a na základe nariadenia pracovníka KPÚ sa nepokračovalo ani v prehlbovaní vrstvy. Spôsob odoberania Pôvod Stav ručne Max. horná niveleta 189,55 mnm Max. spodná niveleta 189,02 mnm Hĺbka od povrchu v cm 97 STRATIGRAFIA nad totožné pod Fotodokumentácia - čísla fot.: Inventár črepy skúmané: 55 cm U2 U4 ČR 002 rovný súčasné narušené narúša Hmotnosť v gr spolu Inventár mazanica Hmotnosť v gr spolu Inventár DP Inventár kosti Inventár botanika Inventár - iné ĽK 002, 003 Datovanie uloženiny stor.? Datovanie nálezov stor. Zapísal Tittonová Dňa List. č

66 MIESTO Obec Kataster Okres Poloha Holiša Holiša Lučenec kostol, návršie v SV časti obce Č. katastra parc. č. KN-C č. 2/1 PRIESTOR VÝSKUM Č. výskumu Rok výskumu Vedúci výskumu Charakteristika prostredia Druh náleziska HMF 4/ Tittonová interiér a exteriér kostola dvor a záhrada zastavaná plocha Plocha Sonda Štvorec Časť štvorca parc.č. 2/1 IV Stratigrafická jednotka U4 Skúmané čiastočne Interpretácia uloženina - čierna kompaktná praveká vrstva Rozmery: Súdržná v SZ časti sondy IV, 0,3 x 0,2 m Nesúdržná Konzistencia Prevládajúca zložka hlina Prímesi Typ frakcií Veľkosť frakcií Hrúbka v cm neurčená Sklon rovný ULOžENINA Orientácia Z - V Horná hranica Spodná hranica Iné pozorovania/ďalší popis Uloženina U4 v SZ rohu Sondy IV je čierna kompaktná praveká vrstva; zloženie: hlina. Nakoľko sa do tejto vrstvy na základe nariadenia pracovníka KPÚ nemohol vyhĺbiť kontrolný rez, nie je jednoznačné, či ide o narušenú kultúrnu vrstvu základmi kostola, alebo o sekundárne uložený zásyp základov kostolného múru. Vo vrstve sa nachádzali fragmenty pravekej keramiky. Spôsob odoberania Pôvod Stav ručne Max. horná niveleta Max. spodná niveleta Hĺbka od povrchu v cm 90 STRATIGRAFIA U3 nad totožné U3 (?) pod Fotodokumentácia - čísla fot.: Inventár črepy ČR 003 súčasné narušené narúša Hmotnosť v gr spolu Inventár mazanica Hmotnosť v gr spolu Inventár DP Inventár kosti Inventár botanika Inventár - iné Datovanie uloženiny pravek; eneolit; baden Datovanie nálezov pravek; eneolit; baden Zapísal Tittonová Dňa List. č