1. ZÁKLADNÉ IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE

Veľkosť: px
Začať zobrazovať zo stránky:

Download "1. ZÁKLADNÉ IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE"

Prepis

1 SPRÁVA O VÝCHOVNO- VZDELÁVACEJ ČINNOSTI, JEJ VÝSLEDKOCH A PODMIENKACH ŠKOLY A ŠKOLSKÉHO ZARIADENIA ZA ŠKOLSKÝ ROK 2019/2020 Štruktúra správy je vypracovaná v súlade s vyhláškou č. 9/2006 Z. z. zo 16. decembra 2005 o štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení a s metodickým usmernením Ministerstva školstva SR č. 10/2006-R z 25. mája ZÁKLADNÉ IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE názov školy: Gymnázium organizačné zložky školy: adresa školy: Javorová 5, Rajec telefónne čísla školy: , , služobné mobilné číslo riaditeľa školy: faxové čísla školy: internetová stránka školy: elektronická adresa školy: elektronická adresa riaditeľa školy: súčasti školy: zriaďovateľ: Žilinský samosprávny kraj, Ul. Komenského 48, Žilina 2. ÚDAJE O VEDÚCICH ZAMESTNANCOCH ŠKOLY funkcia: riaditeľ výchovný poradca koordinátor prevencie kariérový poradca meno, priezvisko, titul: Henrieta Melišová, RNDr. Adriana Sojková, Ing. Oľga Králiková, PaedDr. Adriana Sojková, Ing.

2 3. ÚDAJE O RADE ŠKOLY p.č. meno priezvisko titul volený delegovaný za 1 Petra Dubeňová, Mgr./ Alena Čerňanská, Mgr. Delegovaný zástupca ŽSK 2 Zdenka Klincová, PhDr. Delegovaný zástupca ŽSK 3 Peter Dobeš, RNDr. Delegovaný zástupca ŽSK 4 Iveta Ďurišová, Ing. Delegovaný zástupca ŽSK 5 Dagmar Mahútová, Mgr. Volený zástupca pedagog. zamestnancov 6 Veronika Veselá, PaedDr. Volený zástupca pedagog. zamestnancov 7 Adriana Sojková, Ing. Volený zástupca nepedagog. zamestnancov 8 Katarína Repáňová, Ing. Volený zástupca rodičov 9 Martina Čelková, Ing. Volený zástupca rodičov 10 Anna Chupáňová, Ing. Volený zástupca rodičov 11 Tomáš Sojka Volený zástupca žiakov Dátum posledného ustanovujúceho zasadnutia orgánu školskej samosprávy: Poradné orgány školy a ich funkcia: 4.1 Pedagogická rada 4. INÉ PORADNÉ ORGÁNY ŠKOLY Činnosť pedagogickej rady organizuje riaditeľka školy. Pedagogická rada pracuje podľa schváleného rokovacieho poriadku, ktorý upravuje prípravu a obsah rokovania, spôsob uznášania, kontroly uznesení a zabezpečovania úloh. Platí pre všetkých pedagogických zamestnancov školy. Zasadacím dňom je tretia streda v mesiaci. Pedagogická rada je najvyšším poradným orgánom riaditeľky školy. Má kompetenciu navrhovať, prerokúvať a pripravovať kompetentné návrhy na rozhodnutie riaditeľky školy. Môže odporúčať, resp. neodporúčať, schvaľovať alebo neschváliť návrhy členov pracovnej porady a riaditeľky školy, navrhovať opatrenia na zlepšenie práce školy, navrhovať výchovné opatrenia, hodnotiť plnenie úloh jednotlivých zamestnancov školy. 4.2 Predmetové komisie Činnosť predmetových komisií organizujú vedúci predmetových komisií. Pracujú podľa vlastných plánov a koordinujú vzdelávaciu prácu učiteľov jednotlivých predmetov po stránke odbornej, pedagogickej a metodickej. V školskom roku pracovali na škole tri predmetové komisie: vzdelávacia oblasť: jazyk a komunikácia vzdelávacie oblasti: človek a príroda matematika a práca s informáciami zdravie a pohyb vzdelávacie oblasti: človek a spoločnosť človek a hodnoty umenie a kultúra PK vzdelávacej oblasti jazyk a komunikácia vedúca PaedDr. Veronika Veselá.

3 PK vzdelávacích oblastí človek a príroda, matematika a práca s informáciami, zdravie a pohyb vedúca Mgr. Viera Gabčíková. PK vzdelávacích oblastí človek a spoločnosť, človek a hodnoty a umenie a kultúra vedúca Mgr. Viera Bieniková. Predmetové komisie pracovali podľa vypracovaného plánu práce a plnili nasledovné úlohy: monitorovanie implementácie ŠkVP do edukačného procesu a dôsledná analýza skúseností s vyučovaním a návrh korekcie pre budúci školský rok schválenie a zosúladenie tematických výchovno-vzdelávacích plánov s presnými požiadavkami na úroveň vedomostí a zručností v súlade s kompetenčným profilom absolventa a cieľovými požiadavkami na maturitnú skúšku, zapracovanie úloh a aktivít súvisiacich s výchovou v duchu humanizmu, so vzdelávaním v oblasti ľudských práv a predchádzania všetkých foriem diskriminácie, xenofóbie, intolerancie a rasizmu, výchovou k manželstvu a rodičovstvu, prenášanie aktuálnych informácií zo vzdelávacích podujatí medzi členmi PK, koordinovanie medzipredmetových vzťahov vo výučbe príbuzných predmetov, diagnostikovanie dosiahnutej úrovne v jednotlivých predmetoch na základe priemernej známky a prijatie opatrení pre skvalitnenie vzdelávacej úrovne, dôsledné analyzovanie výchovno-vzdelávacích výsledkov žiakov, podávanie návrhov pre tvorbu žiackych projektov, organizácia žiackych súťaží, evidencia, zabezpečenie využitia a dopĺňanie učebných pomôcok, príprava exkurzií a iných mimoškolských foriem vzdelávania, prehodnotenie, doplnenie a aktualizácia maturitných zadaní podľa pokynov ŠPÚ,NÚCEM, sledovanie najnovších odborných pedagogicko-psychologických publikácií a časopisov, organizovanie každoročného Dňa otvorených dverí. Uskutočnili sa 3 zasadnutia predmetových komisií, ale i v priebehu celého školského roka sa riešili aktuálne vzniknuté situácie a problémy. Na prvom zasadnutí sa pripravil plán práce, stanovili sa úlohy členom PK, naplánovali sa exkurzie a aktualizovali tematické výchovno-vzdelávacie plány. Na zasadnutí vo februári 2020 sa hodnotili výchovno-vzdelávacie výsledky za 1. polrok, sledovalo sa plnenie tematických výchovno-vzdelávacích plánov, kontrolovalo sa zapojenie žiakov do predmetových olympiád a iných spoločensko-vedných súťaží. Na poslednom zasadnutí sa hodnotili dosiahnuté výsledky vo výchovnej a vzdelávacej oblasti za celý školský rok i práca jednotlivých predmetových komisií. 4.3 Prijímacia komisia V apríli 2020 sa uskutočnilo zasadnutie prijímacej komisie, ktoré pozostávalo z piatich členov: Ing. Sojková Adriana koordinátor (výchovný poradca), PaedDr. Veselá Veronika člen (pedagogický zamestnanec), Mgr. Mahútová Dagmar člen (pedagogický zamestnanec), Mgr. Viera Bieniková člen (pedagogický zamestnanec), Mgr. Dana Balgová člen (pedagogický zamestnanec). Úlohou prijímacej komisie bola kontrolná činnosť (kontrola správnosti údajov v prijatých prihláškach a zadaní úloh prijímacích skúšok, výsledkovej listiny, počtu pridelených bodov podľa schválených kritérií, poradia uchádzačov) a návrh prijatých uchádzačov do 1. ročníka školského roku 2020/2021 v zmysle zákona 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

4 5A. ÚDAJE O POČTE ŽIAKOV ŠKOLY forma štúdia stav k stav k počet celkový z toho počet počet celkový z toho počet tried počet začlenených tried počet začlenených žiakov žiakov žiakov žiakov A B C A B C Denné štúdium 1. ročník ročník ročník ročník spolu: B. ÚDAJE O POČTE ŽIAKOV OSEMROČNÉHO GYMNÁZIA forma štúdia stav k stav k počet celkový z toho počet počet celkový z toho počet tried počet začlenených tried počet začlenených žiakov žiakov žiakov žiakov A B C A B C spolu: 5C. ÚDAJE O POČTE ŽIAKOV OSLOBODENÝCH Z HODÍN TELESNEJ A ŠPORTOVEJ VÝCHOVY ročník 1. polrok 2. polrok úplne čiastočne úplne čiastočne CH D CH D CH D CH D 1. ročník ročník ročník ročník spolu: spolu CH + D:

5 5D. ÚDAJE O POČTE ŽIAKOV OSLOBODENÝCH Z HODÍN TELESNEJ A ŠPORTOVEJ VÝCHOVY V OSEMROČNÝCH GYMNÁZIÁCH ročník 1. polrok 2. polrok úplne čiastočne úplne čiastočne CH D CH D CH D CH D spolu: spolu CH + D:

6 zapísaní zapísaní 6. ÚDAJE O PRIJÍMANÍ ŽIAKOV NA VZDELÁVANIE kód názov návrh školy počet stupeň dĺžka počet žiakov študijného počet počet žiakov vzdelania štúdia prihlásení odboru/ tried žiakov určený (ISCED) 1. termín 1. termín + učebného zo 2. termín odboru strany ŽSK 7902 J gymnázium bilingválne štúdium Nenaplnené študijné/ učebné odbory: kód názov návrh školy počet stupeň dĺžka počet žiakov študijného počet počet žiakov vzdelania štúdia prihlásení odboru/ tried žiakov určený (ISCED) 1. termín 1. termín + učebného zo 2. termín odboru strany ŽSK 7902 J gymnázium

7 7. ÚDAJE O VÝSLEDKOCH HODNOTENIA A KLASIFIKÁCIE ŽIAKOV ukazovateľ 1. polrok 2. polrok počet % počet % celkový počet žiakov 71 X 73 X prospech prospeli s vyznamenaním 17 23, ,62 prospeli s priemerom 1,00 3 4,23 4 5,48 prospeli veľmi dobre 28 39, ,51 prospeli 23 32, ,51 neprospeli 3 4,23 1 1,37 neklasifikovaní 0 0,00 0 0,00 celkový prospech za školu 1,84 X 1,76 X správanie veľmi dobré 70 98, ,00 uspokojivé 1 1,41 0 0,00 menej uspokojivé 0 0,00 0 0,00 neuspokojivé 0 0,00 0 0,00 vymeškané celkový počet vymeškaných hodín 3116 X 1805 X hodiny počet ospravedlnených hodín , ,34 počet neospravedlnených hodín 64 2, ,66

8 Klasifikácia vyučovacích predmetov na konci školského roka: kód názov vyučovacieho predmetu priemerný prospech spolu 1.ročník 2.ročník 3.ročník 4.ročník 5.ročník 6.ročník SJL Slovenský jazyk a literatúra 2,05 1,74 2,3 1,53 1,9 RJ2 Ruský jazyk - druhý vyučovací jazyk 1,74 1,74 ANJ Anglický jazyk 1,16 1,26 1,65 1,87 1,48 NEJ Nemecký jazyk 1,45 1,78 1,5 1,57 RUJ Ruský jazyk 1,63 2,09 1,57 1,76 MAT Matematika 1,63 2,84 3,1 2,52 INF Informatika 1,63 1,63 FYZ Fyzika 2,26 2,21 2,55 2,34 CHE Chémia 1,68 1,79 1,75 1,74 BIO Biológia 2 1,79 2 1,93 DEJ Dejepis 1,47 1,95 1,71 MOF Manažment osobných financií 1 1 GEG Geografia 1,95 1,95 1,95 OBJ Občianska náuka 1,89 2,1 1,99 UKL Umenie a kultúra SEK Seminár z ekonomiky 2 1,4 1,7 CHC Chemické cvičenia 1,29 1 1,14 KAJ Konverzácie v anglickom jazyku 1,85 1,47 1,66 SSJ Seminár zo slovenského jazyka 2,13 2,13 SEB Seminár z biológie 1,67 1,67 SED Seminár z dejepisu 1,38 1,38 SPS Spoločenskovedný seminár 1,7 1,7 EKO Ekonomika 1,33 1,33 SON Seminár z občianskej náuky 1,33 1,67 1,5 Spolu: 1,69 1,74 1,92 1,56 1,69 Klasifikácia vyučovacích predmetov osemročných gymnázií na konci školského roka: kód názov vyučovacieho priemerný prospech spolu predmetu ročník ročník ročník ročník ročník ročník ročník ročník spolu:

9 Údaje o maturitnej skúške 8. ÚDAJE O UKONČENÍ ŠTÚDIA Externá časť maturitnej skúšky: predmet úroveň počet žiakov priemerná úspešnosť slovenský jazyk a literatúra anglický jazyk B2 matematika Písomná forma internej časti maturitnej skúšky: predmet úroveň počet žiakov priemerná úspešnosť slovenský jazyk a literatúra anglický jazyk B2 Ústna / praktická forma internej časti maturitnej skúšky: predmet úroveň počet žiakov priemerný prospech slovenský jazyk a literatúra 15 1,8 anglický jazyk B2 15 1,87 biológia 4 1,75 dejepis 8 1,5 geografia 2 2,5 ekonomika 5 1,4 chémia 1 1 občianska náuka 10 1,7 Údaje o záverečných skúškach kód učebný odbor počet prospech počet žiakov prospeli s prospeli prospeli neprospeli žiakov, vyznamenaním veľmi ktorí dobre nekonali skúšku

10 9. ZOZNAM ŠTUDIJNÝCH A UČEBNÝCH ODBOROV A ICH ZAMERANÍ A) Aktívne kód názov študijného a učebného odboru forma štúdia stupeň vzdelania (ISCED) 7902 J gymnázium denná J 74 gymnázium bilingválne štúdium denná 344 B) Neaktívne kód názov študijného a učebného odboru forma štúdia stupeň vzdelania neaktívne od (ISCED) šk. roku C) Experimentálne overovanie kód názov študijného a učebného odboru forma štúdia stupeň vzdelania doba trvania (ISCED) experimentu (od do)

11 10. ÚDAJE O POČTE PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV ŠKOLY ukazovateľ počet kvalifiko nekvalif z toho nekvalifikovaní - vaní ikovaní dopĺňajúci si kvalifikáciu ženy muži vek do 30 rokov vek do 40 rokov vek do 50 rokov vek do 60 rokov vek nad 60 rokov dôchodcovia spolu (veková štruktúra): % kvalifikovanosti 100,00% 11. ÚDAJE O POČTE NEPEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV ŠKOLY ukazovateľ počet ženy 4 muži 1 vek do 30 rokov 0 vek do 40 rokov 1 vek do 50 rokov 0 vek do 60 rokov 4 vek nad 60 rokov 0 dôchodcovia 0 spolu (veková štruktúra): ÚDAJE O ĎALŠOM VZDELÁVANÍ PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV ŠKOLY ukazovateľ počet forma štúdia garant štúdia vek do 30 Ženy 1 adaptačné škola rokov vek do 50 Muži 1 inovačné MPC a škola rokov Ženy 3 inovačné MPC a škola vek do 60 Ženy 1 inovačné CVTI SR rokov 2 inovačné MPC a škola (napr. MPC, VŠ a iné)

12 13. ODBORNOSŤ VYUČOVANIA PODĽA JEDNOTLIVÝCH VYUČOVACÍCH PREDMETOV p.č. zoznam vyučovacích predmetov percentuálne vyjadrenie (vo vzťahu k počtu vyučovacích hodín za šk. rok) odbornosť % 1 Slovenský jazyk a literatúra 100,00% 2 Anglický jazyk 100,00% 3 Nemecký jazyk 100,00% 4 Ruský jazyk 100,00% 5 Matematika 100,00% 6 Informatika 100,00% 7 Fyzika 100,00% 8 Chémia 100,00% 9 Biológia 100,00% 10 Dejepis 100,00% 11 Geografia 100,00% 12 Občianska náuka 100,00% 13 Etická výchova 100,00% 14 Náboženská výchova 100,00% 15 Umenie a kultúra 100,00% 16 Telesná a športová výchova 100,00% 17 Manažment osobných financií 100,00% 18 Ekonomika 100,00% 19 Konverzácie v anglickom jazyku 100,00% 20 Seminár z biológie 100,00% 21 Seminár z dejepisu 100,00% 22 Seminár z ekonomiky 100,00% 23 Seminár z chémie 100,00% 24 Seminár zo slovenského jazyka 100,00% 25 Seminár z matematiky 100,00% 26 Spoločenskovedný seminár 100,00% 27 Seminár z občianskej náuky 100,00% 28 Chemické cvičenia 100,00% celkový priemer (%): 100,00%

13 14. ÚDAJE O VÝCHOVNOM PORADENSTVE A PREVENCII 14.1 stručné zhodnotenie plnenia plánu práce koordinátora prevencie: Prevencia kriminality a inej protispoločenskej činnosti v Gymnáziu Rajec sa riadila plánom činnosti, ktorý bol vypracovaný koordinátorom sociálno-patologických javov a prevencie kriminality na školský rok 2019/2020. Cieľovou skupinou boli žiaci školy ročníka, (v každom ročníku je 1 trieda). Prevencia sociálnopatologických javov sa stala jednou z hlavných výchovných priorít školy. Plán práce koordinátora prevencie sociálno-patologických javov bol vypracovaný v súlade s požiadavkami a usmerneniami platných koncepcií a stratégií, ktoré sa touto problematikou zaoberajú: - Smernica č. 36/2018 k prevencii a riešeniu šikanovania detí a žiakov v školách a školských zariadeniach, - Národný program boja proti drogám na roky , - Stratégie prevencie kriminality v SR, - Národný program boja proti obchodovaniu s ľuďmi, - Národný program prevencie HIV/AIDS v SR, - Dohovor o právach dieťaťa, - Listina ľudských práv, - Štátny vzdelávací program. Aktivity v Gymnáziu Rajec boli s v súlade s odporúčaniami MŠVV a Š SR a boli zamerané na tieto oblasti prevencie: fyzické a psychické týranie, vrátane kyberšikany, prevencia šikanovania detí a žiakov v školách a v školských zariadeniach, protidrogová prevencia, sexuálne zneužívanie rodičmi alebo inými osobami, domáce násilie, obchod s bielym mäsom, problematika diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a iných prejavov intolerancie, trestná činnosť a jej prevencia, prevencia v oblasti finančnej gramotnosti (zadlžovanie) a v oblasti trestných činov proti životnému prostrediu. V priebehu školskom roka 2019/2020 (september marec 2020) sa činnosť koordinátora zameriavala na jednotlivé oblasti prevencie a upozornenia aj na iné formy protispoločenskej činnosti. Koordinátor spolupracoval s vedením školy, s triednymi učiteľmi, s ostatnými pedagógmi a so žiackou školskou radou. Bola nadviazaná spolupráca školy s preventívnymi, poradenskými a inými odbornými zariadeniami zaoberajúcimi sa prevenciou školských sociálno-patologických javov - CPPPaP v Žiline, OOPZ Žilina, Mestská polícia v Rajci, Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Žiline, Krajská knižnica v Žiline. Koordinátor metodicky usmerňoval spoluprácu všetkých pedagogických pracovníkov v škole, pripravoval materiály o škodlivosti sociálno-patologických javov, kriminality a protidrogovej činnosti. Formou nástenných novín žiaci školy spolupracovali s koordinátorom a uverejňovali príbehy získané z masovokomunikačných prostriedkov o protispoločenskej činnosti z rôznych oblastí prevencie. Žiaci školy pod vedením koordinátora vytvárali školské rozhlasové relácie s cieľom upozorniť spolužiakov na prevenciu protispoločenského správania. Realizácia plánu činnosti by nebola možná bez podpory triednych učiteľov, ktorí na triednických hodinách vytvárali priestor a venovali sa témam prevencie, besedovali so žiakmi a umožňovali im prezentovať vlastný názor. Niektoré témy boli objasňované rôznymi formami práce, napríklad formou hry, súťaže, dramatizáciou príbehu. Boli organizované prednášky na konkrétne témy s odborníkmi, s preventistami KR PZ v Žiline, s pracovníkmi CPPPa P v Žiline, pracovníkmi Úradu verejného zdravotníctva v Žiline, s Krajskou knižnicou v Žiline. Monitorovanie stavu závislostí a šikanovania u žiakov školy bolo realizované dotazníkovou metódou. Pre efektívne využitie voľného času žiakov školy a v rámci posilňovania výchovy žiakov k zdravému životnému štýlu boli organizované športové podujatia. K téme závislostí boli organizované intervenčné programy, konkrétne výtvarná súťaž žiackych prác v rámci cudzích jazykov. Činnosť koordinátora sa zameriavala aj na vyhľadávanie materiálov, filmov a podujatí vhodných na realizáciu rôznych druhov prevencie. Všetky aktivity koordinátora boli kontrolované a hodnotené vedením školy, informovaní boli triedni učitelia a žiaci sa

14 priebežne vyjadrovali k podujatiam na nástenke školy a na webovej stránke školy. V súvislosti s priaznivou sociálnou klímou v škole koordinátor nemusel riešiť žiaden prípad šikanovania alebo iného protispoločenského správania sa žiakov. Dohodnuté plánované podujatia napr. s Úradom verejného zdravotníctva v Žiline, CPPPa P, preventistami PZ v Žiline sa nepodarilo realizovať pre pandémiu koronavírusu. Koordinátor prevencie v januári 2020 vypracoval správu o prehľade podujatí zameraných na prevenciu kriminality a inej protispoločenskej činnosti za rok 2019 v Gymnáziu v Rajci pre potreby ŽSK odboru školstva. Súčasťou správy boli aj návrhy a odporúčania zamerané na zlepšenie realizácie systému prevencie na miestnej i regionálnej úrovni. V máji 2020 Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky realizovalo prieskum o prevencii a riešení (kyber)šikany v základných a stredných školách. Dotazník bol určený pre koordinátora prevencie. Koordinátor online odpovedal na otázky, ktoré úzko súviseli s jeho činnosťou v Gymnáziu Rajec. Koordinátorkou prevencie sociálno-patologických javov bola v školskom roku 2019/2020 PaedDr. Oľga Králiková Stručné zhodnotenie plnenia plánu práce výchovného poradcu: Úlohou výchovného poradcu na škole je poskytovať individuálne poradenské služby pre žiakov, rodičov a vyučujúcich so zameraním na rozhodovací proces, osobné predpoklady, možnosti a podmienky štúdia na vysokej škole alebo zaradenie sa do pracovného pomeru, prostredníctvom učiteľov vyhľadávať všetky výchovno-vzdelávacie problémy školy, napomáhať žiakom pri riešení osobného, osobnostného a profesijného vývinu a orientácie, pracovať v systéme prevencie sociálno-patologických javov ( spolupráca s koordinátorom sociálno-patologických javov), koordinovať výchovný proces školy a sprostredkovať servisné služby škole: pedagogické, psychologické, informačné, sociálno-právne, medicínske a sociologické, spolupracovať s rôznymi subjektmi a inštitúciami, ktoré sa podieľajú na výchove a vzdelávaní, poskytovať metodickú a informačnú pomoc pedagogickým pracovníkom školy, žiakom a ich zákonným zástupcom. V školskom roku 2019/2020 funkciu výchovného poradcu na Gymnáziu, Javorová 5, Rajec, vykonávala Ing. Adriana Sojková. Vo svojej práci sa riadila plánom práce vychádzajúcim z analýzy skúseností a poznatkov z minulého školského roku. V mesiaci september bol vypracovaný plán práce výchovného poradcu, prehodnotená integrácia žiakov vyšších ročníkov a potvrdená integrácia žiakov všetkých ročníkov. Boli pripravené materiály pre triednu učiteľku 1. ročníka, ktorá na triednických hodinách vysvetlila prvákom základné zásady správneho učenia sa so zameraním na uľahčenie ich adaptácie na podmienky strednej školy. VP sa zúčastnila plenárnej schôdze RZ. OKTÓBER - kontrola tvorby IVVP pre žiakov, ktorých potvrdili poradenské centrá - úvodné pohovory so žiakmi a rodičmi integrovaných žiakov - konzultácie s problémovými žiakmi z predchádzajúceho školského roka - oboznámenie sa s obsahom koncepcie pedagogicko-psychologického poradenského systému a jeho implementácie do praxe ( - naplánovanie a koordinácia návštev 9. a 8. ročníkov ZŠ - beseda so žiakmi 1.ročníka Ako sa učiť a ako zvládať stres NOVEMBER - konzultácie so žiakmi 4. ročníka o možnostiach štúdia na VŠ - návštevy tried 8. a 9. ročníkov ZŠ - kontrola dokumentácie pre integrovaných žiakov - pohovory so žiakmi s výchovnými problémami a so slabo prospievajúcimi žiakmi - informácie o bilingválnom štúdiu - príprava DOD DECEMBER - DOD - pohovory so žiakmi s výchovnými problémami a so slabo prospievajúcimi žiakmi

15 - konzultácie so žiakmi 4. ročníka o možnostiach štúdia na VŠ - návštevy tried 9. ročníkov ZŠ - konzultácie so žiakmi 3.ročníka výber voliteľných predmetov JANUÁR - vyhodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov za 1. polrok, prijatie opatrení, v prípade potreby konzultácie so žiakmi a ich rodičmi - zisťovanie stavu adaptácie žiakov 1. ročníka na nové prostredie - konzultácie so žiakmi 4. ročníka o možnostiach štúdia na VŠ - pohovory so žiakmi s výchovnými problémami a so slabo prospievajúcimi žiakmi - zisťovanie a zhodnotenie práce pedagogických pracovníkov s integrovanými žiakmi FEBRUÁR - pomoc študentom štvrtého ročníka pri úvahách o ďalšom povolaní a voľbe VŠ - poskytnutie individuálnych a skupinových profesijno-orientačných konzultácií pre štvrtákov - spracovanie vzoru vyplnenia prihlášky na štúdium na vysokej škole a tiež vzoru krátkeho životopisu - zabezpečenie správneho vyplnenia a podania prihlášok žiakov na ďalšie štúdium na vysoké školy, poprípade na štúdium pomaturitné alebo nadstavbové - pohovory so žiakmi s výchovnými problémami a so slabo prospievajúcimi žiakmi - zisťovanie a zhodnotenie práce pedagogických pracovníkov s integrovanými žiakmi MAREC - zabezpečenie správneho vyplnenia a podania prihlášok žiakov na ďalšie štúdium na vysoké školy, poprípade na štúdium pomaturitné alebo nadstavbové - pohovory so žiakmi s výchovnými problémami a so slabo prospievajúcimi žiakmi - zisťovanie a zhodnotenie práce pedagogických pracovníkov s integrovanými žiakmi APRÍL, MÁJ, JÚN - on-line konzultácie so žiakmi 4. ročníka v prípade výberu VŠ a správneho vyplnenia a podania prihlášok - práca v prijímacej komisii pre školský rok 2020/ prijímacie konanie - vyhodnotenie záujmu štvrtákov o jednotlivé študijné odbory na fakultách rôznych VŠ - vyhodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov za školský rok 2019/ vyhodnotenie činnosti výchovného poradenstva za školský rok 2019/ Stručné zhodnotenie plnenia plánu práce koordinátorky pre výchovu k ľudským právam: Činnosť koordinátorky pre výchovu k ľudským právam vychádzala z plánu práce koordinátorky pre výchovu k ĽP, ktorý bol vypracovaný v septembri Niektoré aktivity sa prelínajú s prácou koordinátorky sociálno patologických javov. Problematika ľudských práv bola zakomponovaná do viacerých vyučovacích predmetov: občianska náuka, spoločenskovedný seminár, seminár z občianskej náuky, dejepis, seminár z dejepisu, náboženská výchova, etická výchova. V školskom roku 2019/2020 sme uskutočnili v našej škole nasledovné aktivity. SEPTEMBER, OKTÓBER - monitoring šikanovania všetci žiaci. Záver: V strednej škole sa s ňou nestretli, malé skúsenosti majú skôr zo základnej školy. - obchodovanie s bielym mäsom a násilie páchané na ženách prednáška žiaci 1. ročníka Žilina. NOVEMBER, DECEMBER - školské kolo Olympiády ľudských práv všetci žiaci SPS a SON, víťazkou sa stala K. Domanická (4.A ) a náhradníčkou bola M. Balážová. - "Extrémizmus" beseda a aktivity na hodinách občianskej náuky, semináru z občianskej náuky, práca s dokumentmi o ĽP a s Trestným zákonom. - základné ľudské práva a slobody na hodinách OBN a SPS práca s Ústavou SR, interpretácia jednotlivých oddielov, článkov a paragrafov. - relácia pri príležitosti Dňa boja proti AIDS.

16 - nástenky venované ĽP v triedach i na centrálnej na prízemí. JANUÁR, FEBRUÁR - krajské kolo OĽP v Žiline žiačka K. Domanická nepostúpila do celoslovenského kola. - namaľuj si svoje práva pretvorené na vytvorenie rebríčka ĽP podľa subjektívneho uváženia na hodinách etickej výchovy. - pomôcka Všeobecná deklarácia ľudských práv a slobôd. - na vyučovacích hodinách diskusia na témy: fašizmus, diskriminácia, kyberšikanovanie. MAREC - MÁJ JÚN - od bola škola zatvorená z dôvodu pandémie koronavírusom COVID vypracovanie hodnotiacej správy. Koordinátorkou pre výchovu k ľudským právam bola v školskom roku 2019/2020 Mgr. Viera Bieniková Stručné zhodnotenie plnenia plánu práce koordinátora environmentálnej výchovy: Cieľom činnosti koordinátora aj v tomto školskom roku bolo zvýšiť environmentálne myslenie žiakov a preniesť myšlienky environmentálnej výchovy do praxe a domáceho prostredia. Počas roka postupne prebiehali aktivity stanovené plánom koordinátora, ale realizovali sa aj niektoré nové. Enviro témy sú zakomponované do výchovno-vzdelávacích plánov jednotlivých predmetov. Environmentálna výchova bola začlenená do kurzov, cvičení v prírode, najmä v treťom ročníku alebo školských exkurzií. Počas školského roka sa žiaci a zamestnanci starali o zeleň v škole a jej okolí. Aj tento rok sme sa zúčastnili korešpondenčnej súťaže v spolupráci s OZ Tatry na tému Pôda. V piatich kolách mali 2 žiačky postupne hľadať odpovede na otázky, ktoré boli veľmi náročné. Z dôvodu dištančného vzdelávania sa uskutočnili iba 4 kolá, piate bolo organizátorom zrušené. Obe žiačky boli úspešné a získali účastnícky diplom. 1.A Stanislava Vančová 3.A Terézia Čerňanská Budúci školský rok sa súťaž pravdepodobne už neuskutoční, nakoľko bol malý záujem zo strany žiakov. Naši žiaci sa aktívne zapájali pri tvorbe centrálnych násteniek vo vestibule školy. V budúcom školskom roku by sme chceli podporiť aj triedne nástenky s enviro tematikou, ktoré by upozorňovali na rôzne významné svetové dni. Počas školského roka sa uskutočnila anketa o najkrajší vrch Slovenska. Žiaci vyberali z ponuky 12 vrchov z rôznych pohorí, o ktorých informácie a fotografie sa nachádzali na centrálnej nástenky. Víťazom sa stal vrch Kriváň s počtom hlasov 80. Aj v tomto školskom roku pokračovala enviro súťaž triednych kolektívov, ktorej sa počas celého roka boduje čistota a úprava triedy a nástenky, pričom žiaci nevedia kedy sa bude trieda kontrolovať a bodovať. Vzhľadom na situáciu súťaž nebola vyhodnotená. Koordinátorom environmentálej výchovy bol v školskom roku 2019/2020 Mgr. Michal Hoskovec.

17 15. ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTÁCII ŠKOLY 15.1 Činnosti žiackej školskej rady: Prvou veľkou akciou ŽŠR bol Európsky deň jazykov , ktorý sme pripravili nielen pre našich žiakov, ale aj pre žiakov ôsmeho a deviateho ročníka základných škôl v našom regióne. Pripravili sme aktivity súvisiace s jazykmi, ktoré sa vyučujú na našej škole angličtina, nemčina, slovenčina. Dôležité bolo pre nás, žiakom iných škôl predstaviť ruský jazyk, ktorý sa začal vyučovať aj ako druhý vyučovací jazyk na našej škole v slovensko-ruskej bilingválnej sekcii. Pripravené boli aktivity boli rôzneho druhu počúvanie, čítanie s porozumením, pozeranie krátkeho filmu, divadlo, testy a rôzne hry v danom jazyku. Organizácia bola veľmi dobrá, na žiadnom stanovišti sa zbytočne nečakalo. Ohlas na túto akciu bol veľmi pozitívny. V školskom roku 2019/2020 sa ŽŠR taktiež podieľala aj na príprave Dňa otvorených dverí, ktorý sa konal Členovia pomohli pripraviť učebne a v daný deň mali na starosti sprevádzanie záujemcov o našu školu, vypisovanie potvrdení a prezentáciu našej školy. Aby naša škola bola ešte krajšia, tomuto dňu predchádzalo zdobenie školy rôznymi plagátmi, projektami našich žiakov, vytváranie panelov s fotkami z rôznych akcií poriadaných školou. Členovia ŽŠR sa tiež zapojili do charitatívnych zbierok ako Biela pastelka a Hodina deťom. Zbierka Liga proti rakovine sa nekonala, nakoľko bolo prerušené vyučovanie z dôvodu COVID 19. Tento rok sa po prvýkrát konali na našej škole fašiangy, ktoré si zorganizovali žiaci sami. Obliekli si kroje, prešli po všetkých triedach v škole, porozprávali, čo to fašiangy sú a ako prebiehajú, zahrali a zaspievali v sprievode harmoniky. Takto sme si pripomenuli zvyky a tradície v našom regióne. Počas budúceho školského roka, by sme sa chceli opäť vrátiť k súťaži tematické piatky ktorá mala veľký úspech po minulé školské roky. Predseda ŽŠR - Tomáš Sojka nás pravidelne informoval o aktivitách na iných školách, ktoré sa dozvedal na pravidelných stretnutiach Rady mládeže.nakoľko predseda úspešne zmaturoval a ukončil štúdium na našej škole, v septembri nás čaká voľba nového predsedu alebo predsedkyne. V aktivitách ŽŠR by sme chceli pokračovať aj v budúcom školskom roku. Veríme, že na základe získaných skúseností, budú realizované aktivity na vyššej úrovni. Koordinátorkou Žiackej školskej rady bola v školskom roku 2019/2020 PaedDr. Veronika Veselá Multimediálne prezentácie: V rámci prezentácie sa snažíme prostredníctvom vizuálnych prostriedkov poskytovať žiakom, rodičom a širokej verejnosti informácie o škole. Robíme tak hlavne pomocou webovej stránky kde zverejňujeme aktuálne informácie. Počas Dňa otvorených dverí, ktorý sa každoročne uskutočňuje na našej škole, prebieha v našich priestoroch na veľkoplošnej obrazovke pomocou prezentačného softvéru powerpointová prezentácia. Touto prezentáciou chceme dosiahnuť lepšiu informovanosť žiakov, ktorí majú záujem o štúdium na našej škole, o priestorovom a materiálnom vybavení školy ako i o možnostiach štúdia jednotlivých predmetov. Každoročne organizujeme Európsky deň jazykov pre žiakov našej školy a žiakov 8. a 9.ročníka základných škôl v regióne Rajeckej doliny Spolupráca školy s rodičmi: V školskom roku 2019/2020 pracovala na škole Rada rodičov, ktorá sa pravidelne stretávala s vedením školy. Pozostávala zo štvorčlenného výboru, ktorí tvorili zvolení zástupcovia rodičov jednotlivých tried. Predsedníčkou bola Ing. Katarína Repáňová a pokladníčkou Ing. Anna Chupáňová. Rada rodičov spolupracovala s vedením školy pri nasledovných činnostiach: v systematickom poskytovaní informácií rodičom o dianí v škole prostredníctvom triednych zástupcov, pri riešení problémov výchovy a vzdelávania žiakov, pri organizačnom a finančnom zabezpečení kultúrnych alebo športových podujatí školy, pri usmerňovaní vzťahu rodičov ku škole a naopak, v rámci svojich možností poskytovala škole materiálnu, organizačnú a personálnu pomoc pri práci so žiakmi, zhromažďovala a riešila námety, pripomienky a požiadavky rodičov týkajúce sa výchovy a vzdelávania žiakov.

18 Výbor Rady rodičov prostredníctvom svojho pokladníka hospodáril so zverenými finančnými prostriedkami, získanými zo schválených príspevkov rodičov, prostredníctvom ktorých pomáhal spätne financovať aktivity pre žiakov organizované školou. V školskom roku 2019/2020 to boli nasledovné aktivity : stužková slávnosť, cestovné náklady žiakov na športové súťaže, predmetové olympiády a pod., odmeny za výborný prospech a umiestnenie v rôznych súťažiach, nákup učebných a iných pomôcok pre skvalitnenie výchovno-vzdelávacej činnosti v škole, finančné príspevky pre žiakov na realizované exkurzie a workshopy. Spolupráca školy s rodičmi si vyžaduje spätnú väzbu, ktorá sa uskutočňuje prostredníctvom triednych učiteľov na základe telefonického rozhovoru, osobným, prípadne písomným kontaktom, návštevami v rodine, návštevami rodičov v škole a zasadnutiami Rady rodičov, na ktoré sú prizývaní zástupcovia vedenia školy. Aj keď vedeniu školy a všetkým zamestnancom záleží na spolupráci s rodičovskou verejnosťou, v poslednom období sa táto spolupráca zhoršuje, čo sa prejavuje hlavne nízkou účasťou rodičov na triednych či individuálnych stretnutiach, a to sťažuje spoločnú zodpovednosť za výchovu žiaka na základe partnerského vzťahu rodič učiteľ Formy prezentácie školy na verejnosti: Podujatia organizované školou v školskom roku 2019/2020 boli zamerané na: a) humanitárnu činnosť - účasť na verejných zbierkach v spolupráci so Slovenským červeným krížom, Ligou za duševné zdravie, Úniou nevidiacich, Ligou proti rakovine, pri príležitosti: Bielej pastelky, Hodiny deťom, ostatné plánované zbierky sa pre pandemickú situáciu nerealizovali b) pestovanie vzťahu ku škole a propagáciu školy - Deň otvorených dverí, publikovanie článkov o činnosti školy do mestského časopisu Rajčan, prezentácia školy prostredníctvom TV SEVERKA, regionálnych novín Žilinský večerník, na internetovej stránke ďalej prezentácia školy medzi žiakmi 8. a 9. ročníka ZŠ v regióne, aktívna spolupráca s inštitúciami v regióne MsKS, mestská polícia, pri organizovaní stužkovej slávnosti, imatrikulácie prvákov ako aj športových stretnutiach žiakov Iné aktivity: Deň polície Európsky týždeň športu - bezpečná chôdza a cyklistika Workhop o doprave "Doprava nebezpečne, bezpečne" Európsky deň jazykov Svet okolo nás - Irán, zahalená krása Stužková slávnosť Cesta do tmy predstavenie s protidrogovou tematikou Panelová výstava s názvom Heydrichiáda a návraty lidických detí Slávnostné kladenie vencov pri pamätníku J. Gabčíka v Poluvsí na počesť padlých hrdinov prvej a druhej svetovej vojny Prednáška CPPP a P v Žiline Efektívne učenie, efektívne využitie voľného času Divadelné prestavenie Jánošíkov poklad - ochotnícky súbor Kožkár Imatrikulácie Divadelné predstavenie Lakomec - Dom odborov Žilina Súťaž výtvarných prác s protidrogovou tematikou v cudzích jazykoch Interaktívny koncert Bratislavského chlapčenského zboru - "Príbeh hudby - Nesmrteľnosť" EXPERT GENIALITY Matematický KLOKAN PišQworky Deň otvorených dverí Exkurzia "Vianočný Olomouc"

19 Stretnutie pri stromčeku pre rodičov, starých rodičov a príbuzných žiakov prvého ročníka (hovorené slovo a videoprezentácie o vianočných a novoročných zvykoch a tradíciách v Rusku v podaní žiakov prvého ročníka) Vianočné besiedky v triedach Krajské majstrovská v zjazdovom lyžovaní a snowbordingu Hviezdoslavov Kubín školské kolo recitačnej súťaže Ruské slovo recitačná súťaž Prednáška na tému finančnej a spotrebiteľskej gramotnosti Valentínsky športový turnaj o pohár riaditeľky školy Anglické divadlo Trestnoprávna zodpovednosť mládeže a Násilie na ženách, v rodine, na deťoch a jeho a dôsledky - prednáška s preventistami KRPZ v Žiline Koniec školského roka - vyhodnotenie všetkých aktivít počas školského roka 2019/2020, športových úspechov, prospechu, súťaží a olympiád riaditeľkou školy

20 ŽSK šk ol a 16. ÚDAJE O PROJEKTOCH/GRANTOCH PODANÝCH V ŠKOLSKOM ROKU 2019/2020 Detaily projektu spolufinan covanie projekt názov projektu / grantu schválený/ termín termín celkový / grant neschválený začiatku ukončenia rozpočet /v procese realizácie realizácie pr. hodnotenia pr. Fondy Interreg Poľsko-Slovensko Schválený 09/ /2021 EU Cezhraničný gymnaziálny klasater G13 - partner Iné On-line učebnica ekonómie Schválený 09/ /2020 a podnikania Viac ako peniaze Schválený 09/ /2020 ŽSK Oživenie plážového volejbalu V procese 05/ / v Rajeckej doline hodnotenia IT Akadémia- vdelávanie pre Schválený 10/ / storočie Charakteristika projektu projekt názov projektu / grantu stručná char. projektu / grantu / grant Fondy Interreg Poľsko-Slovensko Rozvoj a zlepšenie kvality cezhraničného profesijného vzdelávania EU Cezhraničný gymnaziálny pedagógov a procesov riadenia školy. klasater G13 - partner Iné On-line učebnica ekonómie a Ekonomické vzdelávanie. podnikania Viac ako peniaze Finačné vzdelávanie. ŽSK Oživenie plážového volejbalu Riešenie otázky "Kam za športom?" - kompletná rekonštrukcia v Rajeckej doline jediného plážového ihriska v širšom okolí mesta Rajec. IT Akadémia- vdelávanie pre IT vzdelávanie učiteľov, rozvoj bádateľských a informatických 21.storočie zručností žiakov.

21 17. ÚDAJE O VÝSLEDKOCH INŠPEKČNEJ ČINNOSTI VYKONANEJ ŠTÁTNOU ŠKOLSKOU INŠPEKCIOU 17.1 Inšpekcia: V školskom roku 2019/2020 nebola na škole vykonaná inšpekčná činnosť. 18. ÚDAJE O PRIESTOROVÝCH A MATERIÁLNO-TECHNICKÝCH PODMIENKACH ŠKOLY A) budovy, dielne, odborné učebne kapacita školy k 240 skutočný 73 naplnenosť 30,42% počet žiakov: školy (%): počet počet skutočne priestor v m3/m2 poznámka využívaných učební/kabinet ov budovy celkom /2640 učebne /1000 kmeňové 7 4 X jazykové 2 2 X odborné 3 3 X IKT 2 2 X laboratóriá 1 1 X kabinety 7 7 x počet áno/nie priestor v m3/m2 poznámka šatne 1 áno 288 dielne nie školský internát nie školská jedáleň nie výdajná školská jedáleň nie telocvičňa nie iné (chaty, ubytovne, rekreačné nie zariadenia) počet počet skutočne priemerný vek poznámka využívaných zariadení zariadení PC (ks) dataprojektory (ks) interaktívne tabule (ks) B) športoviská

22 športoviská názov športoviska áno rozmery povrch stav poznámka posledná / (vyhovujúci/ (v prípade rekonšt. nie nevyhovujúci) nevyhovujúceho (dátum) * popísať závady) Posilňovňa - fitness nie 7,8 x 7,4 linoleum Vyhovujúci x 3,2 Posilňovňa - nie 9,3 x 7,4 linoleum Vyhovujúci spinning x 3,2 Šatne nie Vyhovujúci * bezbariérovosť C) školský internát názov školského internátu, adresa charakteristika ŠI počet poznámka kapacita internátu (počet lôžok) / m2 poplatok za ubytovanie v školskom internáte za školský rok 2019/2020 celkový počet izieb jednoposteľových dvojposteľových trojposteľových štvorposteľových počet ubytovaných k žiakov / naplnenosť internátu k k počet iných ubytovaných za školský rok 2019/ 2020 počet všetkých zamestnancov internátu k počet vychovávateľov internátu k školská jedáleň ako súčasť ŠI vlastné príjmy ŠI od k ubytovaných žiakov k vlastné príjmy ŠI od k iných ubytovaných k (Áno/Nie) rok postavenia resp. začiatku užívania ŠI : plocha jednej izby (m²) umiestnenie hygienických zariadení spoločné (na chodbe) v rámci bunky

23 spoločné priestory ŠI študovne (počet a plocha) kuchynky (počet a plocha) miestnosti vychovávateľov (počet a plocha) počet podlaží ŠI vykurovanie výťah odkanalizovanie vlastné zo školskej kotolne iné (názov dodávateľa tepla) áno/nie rok poslednej rekonštrukcie verejná kanalizácia vlastná ČOV ČOV školy D) školská jedáleň, výdajná školská jedáleň Názov školského zariadenia, adresa kapacita školskej jedálne celkový počet zamestnancov ŠJ alebo výdajnej ŠJ podnikatelská činnost ŠJ ( ak áno, v poznámke charakteristika ŠJ počet poznámka šéfkuchár kuchár zaučený kuchár zamestnanci v prevádzke áno napísať druh PČ) využívanie stravovacieho zariadenia počas prázdnin ( vypísať do poznámky využitie ) vlastné príjmy ŠJ k k vlastné príjmy ŠJ cudzí stravníci k rok výstavby / začiatok užívania ŠJ : k plocha stravovacieho zariadenia (m²)- kuchyňa plocha stravovacieho zariadenia (m²)- jedáleň vykurovanie vlastné

24 zo školskej kotolne iné (názov dodávateľa tepla) kanalizácia verejná kanalizácia vlastná ČOV ČOV školy

25 19. CIEĽ KONCEPČNÉHO ZÁMERU ROZVOJA ŠKOLY 19.1 Definícia cieľa pre školský rok: Strategickým cieľom rozvojovej koncepcie školy je všestranne vzdelaný absolvent, pripravený pre potreby vedomostnej spoločnosti 21. storočia a pre jeho nadväzujúce vzdelávanie v systéme VŠ a ďalšie celoživotné vzdelávanie. S týmto cieľom súvisí aj rozvojová koncepcia v nasledujúcich kľúčových oblastiach. 1. RIADIACA A PERSONÁLNA OBLASŤ Strategický cieľ: Vytvoriť kvalifikovaný, stabilizovaný pedagogický tím, v ktorom všetci budú uznávať svoju zodpovednosť za úspešnosť školy. Špecifické ciele: - v procese riadenia uplatňovať motivačný štýl vedenia zamestnancov prejav uznania, morálne ohodnotenie - uskutočniť 1x ročne osobné rozhovory so zamestnancami tzv. hodnotiaci rozhovor - vyžadovať od pedagogických zamestnancov zdokonaľovanie v práci s PC a internetom, využívanie moderných informačných technológií a digitálneho obsahu v každodennej praxi, používať e-žiacku knižku - usmerňovať sebarozvoj a sebahodnotenie učiteľov - podporovať a zabezpečovať tie formy ďalšieho vzdelávania učiteľov, ktoré sú pre školu efektívne a zamerané najmä na: -> rozvoj kľúčových kompetencií učiteľa vo vzťahu k žiakovi, k edukačnému procesu a k sebarozvoju -> prípravu pedagógov na nové stratégie vyučovania a ich postupné implementovanie do vyučovacieho procesu -> formy špecializačného a inovačného štúdia -> sprostredkovanie získaného vzdelávania svojim kolegom ako spätnú väzbu - PK -> vnútornú kontrolu v personálnej oblasti zamerať na efektívne využívanie pracovného času a dodržiavanie termínovaných úloh 2. OBLASŤ VÝCHOVY A VZDELÁVANIA Strategický cieľ: Pripraviť všestranne vzdelaného absolventa pre vstup do vedomostnej spoločnosti 21.storočia a aj pre jeho nadväzujúce vzdelávanie v systéme VŠ Špecifické ciele: - zvýšiť angažovanosť učiteľov a žiakov v projektoch a projektových činnostiach - podporovať a iniciovať zavádzanie inovatívnych, moderných metód a foriem vyučovania tak, aby sa zvyšoval podiel aktívneho učenia sa žiaka - zlepšiť úroveň jazykových vedomostí a zručností žiakov v ANJ, zahraničný lektor Englishweek, pre ruský jazyk zahraničná lektorka po celý školský rok - naďalej rozvíjať kľúčové kompetencie žiakov- čitateľskú, matematickú, finančnú a prírodovednú gramotnosť - podporovať a rozvíjať záujmy a nadanie žiakov v záujmových útvaroch a prostredníctvom účasti v predmetových olympiádach a vedomostných súťažiach - efektívne využívať vo vyučovacom procese informačné a komunikačné technológie učiteľmi a žiakmi, postupne digitalizovať vzdelávanie - zlepšiť spoluprácu s vysokými školami formou účasti žiakov na odborných prednáškach a laboratórnych cvičeniach v priestoroch vysokej školy napr. ŽU

26 - realizovať rôzne aktivity pripomínajúc si význam historických udalostí - monitorovať vedomostnú úroveň žiakov 1. ročníka - realizovať aktivity k prevencii extrémizmu a radikalizmu, výchovy k ľudským právam - naďalej prezentovať nový študijný odbor bilingválne štúdium žiakom ZŠ a ich rodičom v regióne aj v širokom okolí - spolupracovať s veľvyslanectvom Ruskej Federácie v SR a Ruským centrum pre vedu a kultúru v Bratislave - zapojenie do projektu Interreg Poľsko - Slovensko Cezhraničný gymnaziálny klaster G13 3. SOCIÁLNA OBLASŤ Strategický cieľ: Vytvárať pozitívnu klímu v škole tak, aby každý žiak mohol zažiť úspech. Špecifické ciele: - priebežne analyzovať a hodnotiť sociálnu atmosféru v triednych kolektívoch, viesť žiakov k dodržiavaniu dohodnutých pravidiel a hodnôt - budovať kultúru vzájomného porozumenia a rešpektu v rámci trojuholníka učiteľ-žiak-rodič - spolupracovať so žiackou školskou radou tak, aby sa podieľala na plnení úloh plánu práce školy a aktívne pôsobila na žiakov s cieľom zvýšiť ich záujem o dianie v škole a v regióne - inovovať vnútorný poriadok školy školský poriadok, pracovný poriadok pre zamestnancov - rozvíjať u žiakov hodnotenie a sebahodnotenie vlastnej práce a dosiahnutých výsledkov - poskytnúť individuálnu starostlivosť žiakom, podporovať ich motiváciu a rozvoj tvorivej osobnosti 4. OBLASŤ KONTAKTU ŚKOLY S KOMUNITOU Strategický cieľ: Kvalitnou medializáciou zlepšiť informovanosť občanov regiónu o poslaní školy v regióne. Špecifické ciele: - udržiavať existujúce a nadväzovať nové kontakty s nadáciami, občianskymi združeniami - propagovať prácu školy a informovať verejnosť o jej činnosti na webovej stránke školy - prispievať a informovať o škole v miestnej a regionálnej tlači - angažovať všetkých zamestnancov školy, aby svoje aktivity zamerali smerom k reprezentácii školy formou súťaží, vernisáží, spolupráce s rodinou - zlepšovať spoluprácu s verejnosťou a ostatnými školami na princípe partnerstva - podporovať zapájanie sa do projektov zameraných nielen na rozvoj školy, ale aj na osvojenie si takých vedomosti, zručností, ktoré žiakom prispejú k ich uplatneniu na trhu práce a k motivácii pre celoživotné vzdelávanie 19.2 Vyhodnotenie plnenia cieľa v školskom roku: Vyhodnotenie plnenia cieľa počas školského roka 2019/2020 sme uskutočňovali pravidelnou kontrolou mesačných plánov práce školy na pedagogických poradách, ďalej plánu práce výchovného poradcu, koordinátora prevencie, environmentálnej výchovy, zdravého životného štýlu a výchovy k ľudským právam až do prerušenia školského vzdelávania v školách. V rámci práce predmetových komisií sa kontrolovalo dodržiavanie tematických výchovno-vzdelávacích plánov, analyzovali sa vzdelávacie výsledky a klasifikácia žiakov v 1. a 2. polroku, výsledky maturitných skúšok, zapojenie žiakov do súťaží a predmetových olympiád. Pre pandemickú situáciu sa mnohé vyššie kolá olympiád a vedomostných súťaží neuskutočnili. Opatreniami vo výchove, úpravou školského poriadku a dôslednou komunikáciou triednych učiteľov s rodičmi žiakov sa nám podarilo znížiť počet vymeškaných hodín a tiež počet znížených známok zo správania a udržať priemernú známku školy. Všetci žiaci úspešne zmaturovali administratívnou formou. Kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu, uplatňovanie inovačných metód, zapájanie IKT do výučby a rozvoj

27 kľúčových kompetencií žiakov sme hodnotili na základe pedagogického pozorovania (hospitácií) vedenia školy. Úroveň sebahodnotenia, sebavýchovy a sebavzdelávania u učiteľov sme monitorovali prostredníctvom dotazníka na sebareflexiu a hodnotiacimi rozhovormi v mesiacoch jún a júl Nepodarilo sa nám sformovať takú žiacku školskú radu, ktorá by aktívne spolupracovala s vedením školy a podieľala sa na plnení plánu práce školy Definícia cieľa pre budúci školský rok: - pokračovať v plnení strategických cieľov definovaných podrobnejšie pre minulý školský rok pre oblasť riadiacu a personálnu, oblasť výchovy a vzdelávania, sociálnu oblasť, oblasť kontaktu školy s komunitou, - v prípade potreby zabezpečiť, čo najlepšie podmienky pre dištančné vzdelávanie, - venovať pozornosť odporúčaným prioritám zo Sprievodu školským rokom 2020/21 a zapracovať ich do plánov práce koordinátora prevencie a zdravého životného štýlu, koordinátora výchovy k ľudským právam, koordinátora environmentálnej výchovy a do plánu práce výchovného a kariérneho poradcu, - vo vybraných oblastiach výchovy a vzdelávania: dištančné formy vzdelávania využiť pri vzdelávaní pedagogických zamestnancov, vytvárať podmienky pre pozitívnu motiváciu žiakov, aktívne učenie sa, prenechať žiakom primeranú zodpovednosť za svoje učenie, zavádzať aktivizujúce metódy rozvíjajúce kľúčové kompetencie žiakov s dôrazom na stimuláciu činnostného učenia sa a rozvoj kritického myslenia, podporovať zapájanie žiakov do dobrovoľníckych aktivít v súlade s Koncepciou výchovy a vzdelávania detí a mládeže k dobrovoľníctvu, vzdelávať žiakov v oblasti riešenia konfliktov formou rovesníckej mediácie, vytvárať priaznivé prostredie na implementáciu inovačných pedagogických metód s využitím DT, ak to vzdelávací obsah umožňuje a je to pre aktuálny obsah vzdelávania vhodné, venovať pozornosť rozvíjaniu digitálnej gramotnosti a kompetencií žiakov v tejto oblasti, -> zapájať sa do medzinárodných projektov na princípe medzinárodného partnerstva škôl.

28 19. SWOT ANALÝZA silné stránky školy: slabé stránky školy: Kvalifikovanosť pedagógov. Škola nemá vlastnú telocvičňu. Priaznivá klíma školy - individuálny prístup. Nedostatok finančných prostriedkov. Úspešnosť prijatia absolventov na vysoké školy. Nedostatočná zapojenosť žiakov a pedagógov do Realizácia kultúrnych, spoločenských a iných prípravy a realizácie projektov na rôznych úrovniach podujatí (poznávacie zájazdy, návšteva divadelných (školská, regionálna, celoslovenská a medzinárodná). predstavení a kultúrnych podujatí, besied). Nepostačujúca spolupráca s rodičmi (slabý záujem zo Zvyšovanie a podpora odborného rastu pedagógov. strany rodičov o dianie v škole). Primerané materiálno-technické vybavenie školy Nedoriešený vykurovací systém a plynofikácia výpočtovou a audiovizuálnou technikou a učebnými chemického laboratória. pomôckami. Systematická práca triednych učiteľov, výchovného poradcu, koordinátorov prevencie pri riešení výchovno-vzdelávacích problémov. Dobrá spolupráca s odbornou verejnosťou a VŠ (prednášky, besedy). príležitosti: Tvorba projektov na získanie finančných prostriedkov z EU fondov. Zvyšujúci sa kredit školy v regionálnej verejnosti realizáciou aktivít (deň otvorených dverí, deň európskych jazykov, imatrikulácie, prosociálna činnosť). Zapojenie školy do projektu Interreg Poľsko- Slovensko Cezhraničný gymnaziálny klaster G13. Nárast možností čerpania mimorozpočtových zdrojov. Zvyšovanie možností využívať digitálne edukačné programy. Zavedenie nového študijného odboru bilingválna slovensko-ruská sekcia. riziká: Demografický pokles populácie a nedostatok žiakov. Nedostatok finančných prostriedkov na rozvoj a prevádzku školy. Preferovanie komunikácie rodičov cez internet a telefón na úkor osobnej komunikácie. Finančne náročná modernizácia. Znižovanie reálneho normatívu na žiaka. Znižujúca sa vedomostná úroveň žiakov prichádzajúcich do 1. ročníka zo ZŠ. Nesprávne návyky žiakov v učení. Brigádnická činnosť študentov. Návrhy opatrení na zlepšenie úrovne výchovy a vzdelávania: Posilniť autonómiu školy a vytvoriť priestor na uskutočnenie skvalitnenia výchovy a vzdelávania podľa potrieb a požiadaviek regiónu, zamestnávateľov, rodičov a ďalších zainteresovaných. Zvyšovať kredit školy v regionálnej verejnosti rôznymi formami prezentácie, zvyšujúci záujem o štúdium na našej škole následne umožní prísnejší výber uchádzačov. Neustále zvyšovať kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu, reagovať na meniace sa požiadavky trhu práce a na meniace sa požiadavky a nároky vysokých škôl. Nároky a úroveň požadovaných vedomostí, zručností a ich hodnotenie zosúladiť s aktuálnymi požiadavkami, zvyšovať podiel aktívneho učenia sa žiakov. Dôsledne analyzovať dosiahnuté študijné výsledky a vyhodnocovať ich úroveň, pokračovať v trende zlepšenia celkovej známky školy zvyšovaním úrovne výchovno-vzdelávacieho procesu a dodržiavaním