SPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODÁRENÍ KULTÚRNEJ ORGANIZÁCIE V ZRIAĎOVATEĽSKEJ PÔSOBNOSTI ŽSK ZA ROK 2015

Veľkosť: px
Začať zobrazovať zo stránky:

Download "SPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODÁRENÍ KULTÚRNEJ ORGANIZÁCIE V ZRIAĎOVATEĽSKEJ PÔSOBNOSTI ŽSK ZA ROK 2015"

Prepis

1 SPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODÁRENÍ KULTÚRNEJ ORGANIZÁCIE V ZRIAĎOVATEĽSKEJ PÔSOBNOSTI ŽSK ZA ROK 2015 Základné informácie: a) Kysucká galéria v Oščadnici b) sledované obdobie rok 2015 OBSAH I. VŠEOBECNÁ ČASŤ 1. Úlohy a miesto kultúrnej organizácie v národnom systéme kultúrnych organizácií 1.1. Poslaním Kysuckej galérie v Oščadnici (ďalej len KG) je na základe prieskumu a vedeckého výskumu zhromažďovať, ochraňovať, vedecky a odborne zhodnocovať a odborne spracovávať diela všetkých disciplín výtvarného umenia domáceho a zahraničného pôvodu jednotlivých historických období a súčasnosti, s prihliadnutím na územnú pôsobnosť v regióne Kysuce. Tie sprístupňovať verejnosti a využívať vo verejnom záujme KG plnila úlohy vyplývajúce z plánu činnosti na rok Potenciálne používateľské zázemie: V regióne, okrem KG, pôsobí od roku 2013 aj Mestská galéria v Čadci, ktorá sa programovo zameriava na prezentáciu profesionálneho výtvarného umenia. Okrem nej na rozdielnej kvalitatívnej i kvantitatívnej úrovni dlhodobejšie v regióne pôsobia: súkromná Galéria Muška v Kysuckom Novom Meste, výstavná sieň v Krásne nad Kysucou, výstavná sieň v Starej Bystrici, výstavná sieň v Turzovke. obyvatelia Čadce cca obyvatelia regiónu Kysúc slovenskí a zahraniční návštevníci 2. Majetok vo vlastníctve ŽSK v správe kultúrnej organizácie, priestorové podmienky, výstavba, rekonštrukcie 2.1. Prevádzkované priestory využívané na vlastnú činnosť: Výstavné priestory a kancelárie KG spravuje nehnuteľnosť Kaštieľ v Oščadnici so súpisným číslom 13, na parcele číslo 1704 v rozlohe cca 500 m². KG spravuje priľahlý dom správcu objektov pri kaštieli pod súpisným číslom 790 na parcele číslo 1705 v rozlohe 83 m². Lesopark pri Kaštieli Oščadnica pod parcelným číslom 1702 a 1705 v rozlohe cca m². 1

2 2.2. Aktuálny stavebno-technický stav nehnuteľností Kaštieľ vykazuje výrazné problémy v oblasti technického stavu pamiatky. Pivnice sú zavlhnuté, zasolené a nie je možné ich plnohodnotne využívať. Elektroinštalačné prvky sú podľa revízie zhrdzavené, objavovali sa neustále poruchy na plynovom kotly, ktorý zabezpečuje vykurovanie objektu. Druhé nadzemné podlažie je výrazne opotrebované. V tomto priestore nie sú vymenené staré osvetľovacie telesá a podlahové krytiny. Z jednej miestnosti bolo nevyhnutné vybudovať oddelením sadrokartónovej steny samostatnú miestnosť, ktorá slúži ako dočasné úložisko umeleckých zbierok, ktoré sa vracajú z fumigačnej komory vo Zvolene. Dôvodom je možná kontaminácia od neošetrených umeleckých diel. Chodníky v parku sú deštruované zanedbanou údržbou a tiež poveternostným vplyvom. Boli zistené nedostatky pri osádzaní obrúb chodníkov, ktoré neboli na všetkých miestach v parku osadené, a tým bola znemožnená kvalitná údržba. V strednej časti parku sa neustále zadržiava voda a pri silných dažďoch sa objavuje výrazný priesak vody. V roku 2015 bola pripravená žiadosť o dotáciu v programe Obnovme si svoj dom. Po prípadnom schválení žiadosti budú chodníky v parku opravené. Taktiež bude zabezpečená aj revitalizácia trávy, ktorá obsahuje veľké množstvo náletov rôznorodých rastlín, ktoré ju vytláčajú z priestoru parku. V roku 2015 boli zatrávnené niektoré holé plochy, na miesta, kde vychádzajú korene stromov na povrch bola navezená hlina, ktorá vyrovnáva tieto časti. V tomto roku sa vykonali aj bezpečnostné orezy stromov, ktoré predtým neboli realizované, ale z dôvodu ochrany návštevníkov ich bolo potrebné vykonať. Silnú deštrukciu vykazuje aj drevený chodník a schodisko v južnej časti, za kaštieľom. Podvaly sú prehnité, v zimných mesiacoch sa na nich šmýka, a preto sú nebezpečné. Je potrebné ich vymeniť, aby nedošlo k ohrozeniu návštevníkov Súpis spravovaných národných kultúrnych pamiatok Kaštieľ a Park č. NKP 2929/ Prevádzkované priestory využívané na vlastnú činnosť (plocha, prevádzkové náklady jednotlivo podľa objektov). Expozičné priestory - 0 m² Výstavné priestory 331,08 m² Depozitárne priestory (Spoločná prírodovedná expozícia, Dom kultúry, Krásno nad Kysucou) Kancelárske priestory 49,18 m² Iné priestory (schodiská, chodby, WC) 126,59 m² Spolu 506,85 m² 2.5. Prevádzkované priestory prenajaté iným názov subjektu, plocha a cena prenájmu (vyčísliť rozsah a sumu). Žiadne 2

3 2.6. Prevádzkované priestory prenajaté od iných subjektov - názov subjektu, plocha a cena nájmu (vyčísliť rozsah a sumu). Žiadne 2.7. Rekonštrukcie (názov akcie, realizované práce, objem finančných prostriedkov) spolu, z toho za rok Bola odstránená havária na vodovode, ktorý bolo nutné v celom úseku vymeniť z dôvodu opotrebenia a výrazného denného úniku vody. (3 470,65 eur) Tiež bol vybudovaný nový hydrant. Dôvodom bola nefunkčnosť pôvodného hydrantu, nedostatky boli zistené požiarnou revíziou. (2 063,23 eur) 2.8. Opravy a údržba celkom a z toho riešenie havárií (názov akcie, realizované práce, objem finančných prostriedkov za rok 2015). Dôsledkom poveternostných vplyvov a drevokazným hmyzom bolo poškodených a následne bolo potrebné odstrániť aj niekoľko stromov. Po konzultácii s Pamiatkovým úradom, ani v jednom prípade nebolo potrebné nahradiť stromy novou výsadbou. V rámci spolupráce s obcou Oščadnica bol vyčistený odtokový kanál, ktorý bol zasypaný lístím. Aktivační pracovníci pomáhali aj pri odstraňovaní lístia z parku a pri vyčistení brehu močiara od odpadkov, ktoré tam zanechali návštevníci parku. Bola zakúpená nová traktorová kosačka, radlica na odhŕňanie snehu a prívesný vozík. Dôsledkom živelného vyvážania trávy na breh močiara, boli kúpené tri kompostéry, ktoré poslúžia na hnojenie trávy pod stromami Vozový park (počet osobných a nákladných vozidiel, typ, rok výroby, počet najazdených kilometrov, technický stav vozidiel) priložte tabuľkový prehľad Zoznam motorových vozidiel kultúrnej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK (pozri Prílohu č. 1). KG v roku 2015 nevlastnila automobil Poistenie majetku skutočnosť, požiadavka (objem finančných prostriedkov rozčlenených podľa jednotlivých objektov) priložte tabuľkový prehľad Poistenie majetku kultúrnej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK (pozri Prílohu č. 2) Poistenie zbierkového fondu skutočnosť, požiadavka. V súčasnosti zbierky poistené nie sú Plnenie úloh na úseku BOZP, PO (uveďte, či je plnenie úloh zabezpečené vlastnými pracovníkmi, príp. dodávateľsky). V roku 2015 boli dodávateľsky realizované revízie plynu, EZS, komína a hasiacich prístrojov. 3. Návštevnosť kultúrnej organizácie priložte tabuľkový prehľad Návštevnosť kultúrnej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK (pozri Prílohu č. 3). 4. Ročné dane z nehnuteľností priložte tabuľkový prehľad Daň z nehnuteľností - kultúrne organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK (pozri Prílohu č. 4). 3

4 KG zaslala v roku 2015 žiadosť o odpustenie daní obci Oščadnica. 5. Riadiaca a kontrolná činnosť Výsledky vnútornej kontrolnej činnosti. KG vykonáva 4x ročne: kontrolu vstupeniek, potvrdeniek, známok, pokladne, dochádzky. V roku 2015 neboli zistené žiadne nedostatky Výsledky kontrolnej činnosti kontrolných orgánov (Útvar hlavného kontrolóra ŽSK, kontrola jednotlivých ministerstiev a ďalších subjektov...). V roku 2015 nebola vykonaná kontrola žiadnym kontrolným orgánom. 6. Vzájomná koordinácia a kooperácia Medzinárodná spolupráca prehľad subjektov a aktivít priložte tabuľkový prehľad Medzinárodná spolupráca kultúrnych organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK (pozri Prílohu č. 6). V roku 2015 bola realizovaná výstava Veroniky SURMY v spolupráci so Spolkom Slovákov v Poľsku. Prebiehali rokovania o výstave veľkorozmerných sôch Ondreja 4 Zimku na výstavisku FLORIA v Kroměříži, zároveň tiež o výstave obrazov zo zbierok KG na tému rozprávka. Projekty by mali byť realizované v nasledujúcom roku V roku 2015 bol realizovaný Google Art projekt, do ktorého bola KG zapojená. Na internetovej stránke je možné vidieť vybrané zbierkové predmety, ktoré reprezentujú KG. KG spolupracovala s Obecným Športovým Klubom Fair Play Oščadnica pri plánovaní cyklotrasy a ďalších možnostiach rozvoju oblasti, kde je kaštieľ situovaný. V roku 2015 prebiehala intenzívna komunikácia s Pamiatkovým úradom, ktorý sa vyjadroval ku každému zásahu do parku. Otváracie hodiny pre verejnosť a výška vstupného v roku Otváracie hodiny centrálneho objektu. Kaštieľ v Oščadnici: pondelok utorok piatok nedeľa zatvorené hod hod 6.3. Otváracie hodiny pobočiek, expozícií. KG nemá pobočky ani vysunuté expozície Týždenný výpožičný čas (regionálne knižnice) Výška vstupného v jednotlivých objektoch. Dôchodcovia, ZŤP, deti, študenti: 0,50, dospelí: Poskytované zľavy (dôchodcovia, ZŤP, deti, množstevné zľavy... ). ZŤP, deti, študenti a dôchodcovia majú po predložený patričného dokladu zľavu Zmeny v otváracích hodinách a vo vstupnom v roku Žiadne 4

5 7. Projektová činnosť kultúrnej organizácie, granty, nadácie, sponzorské príspevky, fundraising priložte aktualizovaný tabuľkový prehľad Projekty kultúrnych organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK (pozri Prílohu č. 8). 8. Personálna oblasť, personálne vybavenie - priložte tabuľkový prehľad Zamestnanci kultúrnej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK (pozri Prílohu č. 9). Nevyhnutným predpokladom kvalitnej činnosti KG je aj doplnenie personálneho stavu o jedného pracovníka. Toto miesto bolo zrušené v roku V súčasnosti nie je možné vykonávať galerijnú prácu s deťmi, a časom vznikla požiadavka realizácie marketingových (propagačných) aktivít. Dôležitým predpokladom kvalitnej činnosti je aj intenzívna projektová činnosť, čo je tiež v súčasnej dobe nevyhnutnosťou. V roku 2015 bola dvakrát podaná žiadosť o poskytnutie dvoch absolventov na absolventskú prax na Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Čadci. Každá žiadosť bola po troch mesiacoch zamietnutá z dôvodu, že nemajú žiadneho uchádzača, ktorý by mal záujem o prácu v galérii. Dôvodom je predovšetkým zlá dostupnosť z Čadce ale aj z Oščadnice (dĺžka dediny je 18 km) a príspevok, ktorý by absolventi dostali by tzv. precestovali. Z tohto dôvodu bude aj do budúcnosti problém získať pre prácu v galérii kvalitných zamestnancov Kvalifikačná štruktúra, odborná prax zamestnancov, veková štruktúra zamestnancov. Celkový počet 6 Vzdelanie Odborná prax Veková štruktúra Riaditeľ 1 VŠ 8 Do 35 Odborný pracovník 1 VŠ 17 Do 45 Ekonóm 1 SŠ 32 Do 60 Dokumentátor/Pokladník 1 SŠ 35 Do 55 Správca objektov 1 U 35 Do 60 upratovačka 1 U 36 Do Počet zamestnancov na dohody, sezónnych zamestnancov, chránené pracovné miesta, aktivační zamestnanci. Správca objektu je na dlhodobej PN a z tohto dôvodu bolo obsadené miesto pracovníkom na polovičný úväzok s dobou určitou, do doby návratu správcu objektu z PN Počet a štruktúra pracovných miest neobsadených dlhšie ako 6 mesiacov + zdôvodnenie. 9. Práca s dobrovoľníkmi Počet zmluvných dobrovoľníkov, druhy a rozsah činností. KG v roku 2015 nespolupracovala s dobrovoľníkmi na základe zmluvy Občianske združenia pracujúce pri organizáciách (na podporu činnosti). Nie sú založené občianske združenia pracujúce pri KG. 5

6 10. Public relations Odborná publikačná činnosť pracovníkov kultúrnej organizácie meno odborného pracovníka, názvy a počty publikačných výstupov. Mgr. Zuzana Sýkorová Vlasta Žáková, Stratená v krajinách mysle, Kysuce č. 10, Stratená v krajinách mysle, Kysuce č Galéria pozýva Na Vlastu Žákovú, MY Kysucké noviny č. 7, Vlasta Žáková, Stratená v krajinách mysle predĺženie výstavy, MY Kysucké noviny č. 13, Vlasta Žáková, Stratená v krajinách mysle, Orol Tatranský, roč.:16, č.3/2015 Weroniku Surmu predstavia v Kysuckej galérii v Oščadnici, MY Kysucké noviny, č. 14, Peter Uchnár, Priestor k príbehu, MY Kysucké noviny, č. 21, Priestor k príbehu Petra Uchnára (aj) v Kysuckej galérii v Oščadnici, Kysuce, č.21, Výstava Kataríny Vavrovej spája v jeden celok maľbu a grafiku, MY Kysucké noviny, č. 31, Katarína Vavrová a jej výstav Po noci ružové ráno, Kysucký Večerník, č. 33, Po noci ružové ráno v Kysuckej galérii v Oščadnici, Kysuce, č. 31, V Kysuckej galérii v Oščadnici finisáž výstavy i uvedenie knihy úlety, Kysuce, č.46, Slávnostné ukončenie výstavy úlety a prezentácia knihy v Kysuckej galérii v Oščadnici, č. 48, Pozývajú na ukončenie výstavy, MY Kysucké noviny, č. 47, V galérii predstavili tvorbu Miroslava Cipára, MY Kysucké noviny, č. 49, Ing. Mgr. Dagmar Matiašková Ferencová In.Média.Art 2015, Orol Tatranský, roč. 16, č , str. 2 In.Média.Art v Turčianskej galérii ( Publikačná činnosť o kultúrnej organizácii a jej činnosti počet titulov vlastných zamestnancov organizácie a počet titulov iných autorov o organizácii. Redakcia: Najkrajšia kniha, regionálne noviny Martinsko Turčianskoteplicko, č. 23/ , roč.19 Redakcia: úlety v Kysuckej galérii v Oščadnici, Kysuce, č. 39, Redakcia: Pozývajú na ukončenie výstavy, MY Kysucké noviny č. 39, M. Mazúr: Výstava úlety spája v sebe zdanlivo nespojiteľné, MY Kysucké noviny, č. 40, M. Mazúr: V Kysuckej galérii v Oščadnici je inštalovaná výstava Jaroslava Veličku a Ondreja 4. úlety, Kysuce, č. 40, D. Matiašková Ferencová, Z. Sýkorová, Galéria získala výnimočné dielo Miroslava Cipára Zasľúbená zem, MY Kysucké noviny, č. 39,

7 D. Matiašková Ferencová: Historické fotografie kaštieľa v Oščadnici, MY Kysucké noviny, č.12/ 2015, D. Matiašková Ferencová: Máte foto kaštieľa v Oščadnici? Kysuce č. 11, Redakcia: Orol Tatranský, Weronika Surma, Telo ako (jedna) téma, roč.:16, č.3/2015 Redakcia: Orol Tatranský, Rozhovor s riaditeľkou KG, roč.: 16, č /2015 OPK Čadca: Poľovníci oslávia svojho patróna, svätého Huberta, MY Kysucké noviny, č. 38, Redakcia: Deň sv. Huberta v kaštieli, ( Ostatná prezentačná činnosť konferencie, semináre, prednášky, besedy, tvorivé dielne, kluby a krúžky a pod. Beseda s autorom: 5x Prezentácie knižky: 3x Tvorivé dielne: 7x Komentované prehliadky: 36x Web stránka organizácie, jej aktualizácia. Galéria propaguje svoju činnosť na vlastnej webstránke od roku V roku 2015 bola vytvorená nová internetové stránka KG, ktorá spĺňa požiadavky súčasnosti. Návštevníci majú možnosť uvedenia svojho u v priestore newsletter, pričom im následne budú zasielané nové, aktuálne informácie. Novinkou je aj možnosť prekliknúť sa na konto Kysuckej galérie na Facebooku. Nový, responzívny web sa vie automaticky prispôsobiť zariadeniu, na ktorom je zobrazovaný, čím vznikla možnosť kvalitného zobrazovania stránky aj v mobiloch a tabletoch. Aktívne sa začalo uverejňovať na FB (Facebook) stránke, bolo vytvorené nové konto galérie, a konto, ktoré bolo založené ako osoba sa zrušilo. Vznikol priestor na flexibilnejšiu komunikáciu s verejnosťou. Nie je potrebné žiadať o schválenie žiadosti o priateľstvo, ale návštevník môže označiť záujem o galériu prostredníctvom ikony Páči sa mi Edičná činnosť počet a názvy edičných titulov. Peter Uchnár, Priestor k príbehu (bulletin k výstave) Katarína Vavrová, Po noci ružové ráno (bulletin k výstave) Jaroslav Velička, Ondrej 4., Úlety (knižná publikácia) Miroslav Cipár z Kysuckej galérie, (skladačka k výstave) Propagácia a prezentácia kultúrnej organizácie v iných médiách (rozhlas, televízia) a vynaložené finančné prostriedky: názov média a počet prezentácií, - KTV (Kysucká televízia) reportáž o výstavách Veroniky Surmy, Petra Uchnára Vlasty Žákovej, Kataríny Vavrovej - RTVS (Rozhlas a televízia Slovenska) prezentácia výstavy V. Žáková: Stratená v krajine mysle 7

8 - Rádio Frontinus, informácie o konaní výstavy Veronika Surma infotabule (billboardy) pri cestných komunikáciách počet a umiestnenie, KG má jednu infotabuľu pri ceste, kde sú uvedené základné informácie pre návštevníkov. Dve infotabule umiestnené v parku pri ceste, obsahujú veľkoformátový plagát, informujúci o aktuálnych výstavách. Dve informačné tabule v jednotnom dizajne ŽSK sú pri hlavnej ceste v smere od Žiliny a v smere od Čadce. infotabule na parkoviskách a pri objektoch počet a umiestnenie, Jedna infotabuľa je umiestnená na začiatku areálu lesoparku. V rámci lepšej orientácie je potrebný redizajn informačného panelu. Pre zlepšenie orientácie návštevníkov je potrebné osadiť reprezentatívnu sochu veľkých rozmerov, ktorá by lákala návštevníkov do galérie. Zákazová značka umiestnená na strome pri vstupe z hlavnej cesty na bočnú cestu, smerujúcu ku galérii bola z tohto miesta odstránená. vývesné skrinky pre aktuálne podujatia a oznamy počet a umiestnenie. Pred KG sa nachádza jedna vývesná skrinka, kde sa objavujú informácie o aktuálnych výstavách. 11. Hospodárenie kultúrnej organizácie (tabuľka 641 Bežné transfery + slovný komentár) Rozpočet bežný a kapitálový transfer. Schválený bežný transfer na rok 2015 bol V priebehu roka bol navýšený o sumu ,65. Kapitálový transfer bol vo výške , úprava rozpočtu schválená Zastupiteľstvom ŽSK Uznesením č. 5/10 zo dňa finančné prostriedky kapitálový transfer vo výške na nákup zbierkových predmetov. 2. úprava rozpočtu schválená Zastupiteľstvom ŽSK Uznesením č. 3/11 zo dňa finančné prostriedky vo výške bežný transfer 192 na 5 % spolufinancovanie projektu z MK SR č. MK-ZI/2015/2.2 a na výrobu propagačných materiálov s plánom parku a umiestnenia sôch, na nákup reklamných predmetov, na nákup sklenenej vitríny, na vymaľovanie priestorov, na vytvorenie novej internetovej stránky. Kapitálový transfer vo výške 550 na 5 % spolufinancovanie projektu z MK SR MK-ZI/2015/2.4., na stavebné práce podzemného požiarneho hydrantu. 3. úprava rozpočtu schválená Zastupiteľstvom ŽSK zo dňa finančné prostriedky vo výške 192 sú určené na 5 % spolufinancovanie projektov z MK SR č. MK-ZI/2015/4.3.2 a bolo určených na bezpečnostné orezy stromov v parku kaštieľa Oščadnica a na presťahovanie depozitu z Krásna nad Kysucou do Oščadnice. Kapitálové prostriedky vo výške sú určené na zníženie vo výške na stavebnej akcii požiarny hydrant a navýšenie na nákup kosačky s dieslovým motorom s vozíkom a radlicou na odhŕňanie snehu. 4. úprava rozpočtu schválená zastupiteľstvom ŽSK Uznesením č. 3/13 zo dňa finančné prostriedky vo výške kapitálový transfer na nákup zbierkových predmetov. 8

9 5. úprava rozpočtu schválená Zastupiteľstvom ŽSK zo dňa finančné prostriedky vo výške 5 000, z toho kapitálový transfer na nákup zbierkových predmetov, bežný transfer, z toho 500 na opravu auta, 100 na PHM a na reštaurovanie obrazov od Michala Jakabčica 2 ks. 6. úprava rozpočtu zo dňa finančné prostriedky vo výške určené na havárie vodovodného potrubia v parku KG Náklady, výnosy, sebestačnosť - priložte tabuľkový prehľad Náklady, výnosy, sebestačnosť organizácie (pozri Prílohu č. 10) Príjmy, výnosy z vlastnej činnosti, z tržieb, z predaja majetku, nájmu, príp. iné výnosy, analýza príjmov podľa objektov (zo vstupného, z nájmu a iné). Plán vlastných príjmov bol pre rok 2015 stanovený na sumu K boli vlastné príjmy vo výške 1 489,77. Príjmy zo vstupného boli 717, nájomné 732,45 a za predaj katalógov bolo získaných 40, Náklady na hlavnú činnosť, z toho prevádzkové náklady energie, teplo, vodné, stočné, telekomunikačné služby, cestovné. Náklady na hlavnú činnosť ,39 Z toho náklady na energie 6 826,77 Vodné 383,29 Telekomunikačné služby 1 024,71 Cestovné 734, Mzdové náklady. Mzdové náklady boli v roku 2015 v sume Tvorba odpisov a finančné krytie. Odpisy za rok 2015 boli v sume 9 374, Faktúry, záväzky voči odberateľom, dodávateľom, celkový hospodársky výsledok, pohľadávky. KG mala k záväzky vo výške 516,11. Ide o neuhradené faktúry za telefón, hovorné a nedoplatok plynu za r a sú splatné v januári Pohľadávky k nemá žiadne Kapitálové transfery + úpravy (objem finančných prostriedkov, využitie). KG dostala kapitálový transfer z VÚC vo výške ,23 z toho bolo na nákup zbierkových predmetov a na 5 % spolufinancovanie projektu z MK SR a ,23 na vybudovanie podzemného požiarneho hydrantu v hodnote 2 063,23 a na nákup traktorovej kosačky. Všetky tieto finančné prostriedky boli vyčerpané. V mesiaci november boli kúpené zbierkové predmety od Miliny Zimkovej v hodnote a v decembri zbierkový predmet od Ondreja Zimku v hodnote Taktiež sme zakúpili model Bezstarostný jazdec od 9

10 Ondreja 4. Zimku v hodnote Zvyšných 550 bolo určených na spolufinancovanie projektu z MK SR. Z MK SR sme dostali finančné prostriedky vo výške na nákup zbierkového predmetu od Miroslava Cipára. Tieto finančné prostriedky boli čerpané v mesiaci november Objem finančných prostriedkov získaných z Grantového systému MK SR (zdroj 111) a z ďalších zdrojov (sponzorské, iné). Bežný transfer z toho na projekt reštaurovanie diel Vincenta Hložníka a spolu na projekty Peter Uchnár a Katarína Vavrová (MK SR) Kapitálový transfer na nákup zbierkového predmetu od Miroslava Cipára (MK SR) Objem finančných prostriedkov vynaložených na údržbu a obnovu národných kultúrnych pamiatok, z toho z rozpočtu ŽSK, z vlastných zdrojov, z mimorozpočtových zdrojov priložte Ročný výkaz o ochrane pamiatkového fondu za rok Vykonávaná podnikateľská činnosť (obsah činnosti, výška príjmov). KG nevykonávala podnikateľskú činnosť. 12. Ocenenia organizácie a jej pracovníkov regionálne, celoslovenské, medzinárodné. 10

11 Prílohy: Tabuľkový prehľad: Zoznam motorových vozidiel kultúrnej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK (Príloha č. 1). Tabuľkový prehľad: Poistenie majetku kultúrnej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK (Príloha č. 2). Tabuľkový prehľad: Návštevnosť kultúrnej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK (Príloha č. 3). Tabuľkový prehľad: Daň z nehnuteľností kultúrne organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK (Príloha č. 4). Tabuľkový prehľad: Medzinárodná spolupráca kultúrnych organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK (Príloha č. 6). Tabuľkový prehľad: Projekty kultúrnych organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK (Príloha č. 8). Tabuľkový prehľad: Zamestnanci kultúrnej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK (Príloha č. 9). Tabuľkový prehľad: Náklady, výnosy a sebestačnosť organizácie (Príloha č. 10) Tabuľka: Výkaz: Výkaz: 641 Bežné transfery Ročný výkaz za rok 2015 KULT (MK SR) za jednotlivé kultúrne organizácie Ročný výkaz o ochrane pamiatkového fondu za rok 2015 KULT MK SR + prílohová tabuľka (len organizácie spravujúce národné kultúrne pamiatky) 11

12 II. ODBORNÁ ČINNOSŤ GALÉRIÍ 1. Expozície: 1.1. počet a názvy prevádzkovaných expozícií v jednotlivých objektoch počet a názvy novovzniknutých expozícií (spolupodieľanie sa na tvorbe expozície vo vlastných objektoch/ v objektoch iných inštitúcií ) počet a názvy revitalizovaných expozícií 0 2. Zbierky: 2.1. akvizičná činnosť (Tabuľka č. 1.) - počet získaných zbierkových predmetov (osobitne kúpou, darom, prevodom), - ich hodnota - výška investovaných finančných prostriedkov Do parku bola osadená socha Divočák od akad. Soch. Jaroslava Gaňu, ktorá bola pôvodne umiestnená pri ceste, v priestore kameňolomu v Oščadnici. Socha bola zarastená stromami a nebolo ju vidieť. Napriek jej veľkej hmotnosti (kameň) sa galérii podarilo ju premiestniť na vhodnejšie miesto do parku. K sochárskym dielam v parku boli osadené betónové podstavce pod tabuľky, ktoré budú označovať názov diela, vznik a jeho autora stav evidencie zbierok (Tabuľka č. 2) - program evidencie zbierok, v I. a II. stupni evidencie, - počet nespracovaných zbierok, - počet zb. predmetov v elektronickej. evidencii, - počet zb. predmetov evidovaných v CEZMUZ/CEDVU) 2.3. odborná ochrana zbierkových predmetov - počet reštaurovaných zbierkových predmetov 8 ks - reštaurátor Mgr. Art. Štefan Kocka dodávateľsky - vynaložené finančné prostriedky spolu: z vlastných zdrojov 0 - z rozpočtu ŽSK z grantov V roku 2015 bola vykonaná čiastková fyzická revízia zbierkových predmetov: maľba, kresba, grafika, úžitkové umenie. Množstvo vyradených zbierkových predmetov za rok 0 ks Mnoho umeleckých diel v správe KG je z dôvodu nevhodného uskladnenia v depozitári Kysuckého múzea v Krásne nad Kysucou, silne deštruovaných. Teplota a vzdušná vlhkosť v depozite bola priebežne zaznamenávaná profesionálnym digitálnym vlhkomerom a teplomerom, ktorý v nastavenom intervale zaznamenáva merané hodnoty, údaje sú kontrolované raz mesačne, podrobnejšie vyhodnocované raz ročne. V roku 2015 bolo na základe odborných stanovísk od reštaurátora a dlhodobých problémov s klímou v miestnosti depozitára v Krásne nad Kysucou rozhodnuté, že bude vybudovaný nový depozitár v Oščadnici. 12

13 Umelecké zbierky budú ošetrené vo fumigačnej komore vo Zvolene. Slovenská národná galéria poskytla bezplatné ošetrenie obrazov na ich pracovisku. V roku 2015 sa postupne začalo s ich ošetrením. Veľké množstvo obrazov je nevyhnutné reštaurovať. Objavuje sa krakelovanie, zvlnenie, plesne a zavlhnutie. Na niektorých obrazoch maľba odpadáva a niektoré olejomaľby sú plesňami deštruované tak, že sa pri styku s vodou vymývajú. Dôvodom tohto stavu sú opakované problémy s vlhkosťou a vysokou teplotou v depozitári, ktorá neustále kolíše a tiež fakt, že zbierky obrazov boli umiestnené v jednej miestnosti so zbierkami múzea vývoz zbierkových predmetov a zapožičanie zbierkových predmetov (Tabuľka č. 3) - požičiavateľ / vypožičiavateľ, - doba výpožičky, - počet zbierkových predmetov, - účel (názov výstavy,...) 3. Výstavná činnosť: 3.1. Výstavy (druh) (Tabuľka č. 4) - vlastné, - prevzaté, - dovezené, vyvezené, - v repríze 4. Tabuľka sumárneho prehľadu o činnosti múzea a galérie priložte výkaz o činnosti múzea /galérie za rok 2015, ktorý každoročne vyplňujete pre SNM a SNG (zbierkové predmety v 1. a 2. stupni evidencie, počet prírastkov, počet nespracovaných zbierok, počet expozícií, nové expozície, celkový počet výstav vlastných, prevzatých, počet kultúrnych akcií, počet návštevníkov z expozícií a výstav, z podujatí a ostatnej prezentačnej činnosti, celkový počet pracovníkov, kapitálové výdavky, príspevok na činnosť, nákup zb. predmetov, celkové príjmy z toho vstupné) (nič iné v rámci tohto bodu vypisovať nemusíte) 13

14 MINISTERSTVO KULTÚRY SLOVENSKEJ REPUBLIKY KULT (MK SR) 6-01 Registrované ŠÚ SR ROČNÝ VÝKAZ č. Vk 572/2014 z O GALÉRII za rok 2015 Spravodajská jednotka vyplní Ochrana dôverných údajov je zaručená v zmysle zákona č. 540/2001 Z. z. výkaz v elektronickom štatistickom systéme MK SR v termíne do 1. marca 2016 o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov. Rok Mesiac IČO Kód štatistickej územnej jednotky S K SK NACE Názov hlavnej činnosti Činnosti múzeí Názov spravodajskej jednotky Kysucká galéria v Oščadnici P S Č Adresa sídla spravodajskej jednotky (obec, ulica a číslo) Oščadnica, Oščadnica 13 Činnosť v sledovanom roku vykonával Výkaz zostavil Titul Meno Priezvisko Titul Mgr. Zuzana Sýkorová Kontaktné údaje Telefón

15 1. Modul KULT (MK SR) 6-01 Sieť galérií, expozície a výkony galérie l.r Spolu a 1 Počet pobočiek galérie 1 Počet vlastných objektov (nehnuteľností) 2 1 Počet expozícií (stálych, dlhodobých) 3 1 Celkový počet zbierkových predmetov (prírastkových čísel) Celkový počet zbierkových predmetov (počet kusov) Prírastok zbierkových predmetov (počet prírastkových čísel) 6 7 Prírastok zbierkových predmetov spolu (počet kusov) 7 7 v tom získaných kúpou 8 4 darom 9 3 prevodom 10 Počet odborne ošetrených zbierkových predmetov spolu 11 8 z toho komplexne reštaurovaných 12 6 Počet zdigitalizovaných zbierkových predmetov Počet realizovaných výstav (okrem stálych a dlhodobých) spolu 14 6 vlastných realizovaných v SR 15 6 v tom prevzatých od iných inštitúcií v SR 16 vyvezených do zahraničia 17 dovezených zo zahraničia 18 Počet výchovno-vzdelávacích aktivít realizovaných galériou spolu z toho pre deti a mládež Počet kultúrno-spoločenských podujatí realizovaných galériou 21 1 Počet návštevníkov galérie spolu expozícií a výstav vo vlastných objektoch galérie expozícií a výstav mimo vlastných objektov galérie 24 v tom expozícií a výstav galérie v zahraničí 25 výchovno-vzdelávacích aktivít z toho počet detí a mládeže kultúrno-spoločenských podujatí z toho neplatiacich návštevníkov Edičná činnosť galérie - počet vydaných titulov spolu 30 4 z toho periodických publikácií 31 Počet počítačov určených pre verejnosť spolu 32 z toho s pripojením na internet 33 Zriadené webové sídlo (uveďte kód 1 = áno, kód 0 = nie) 34 1 Zabezpečenie bezbariérového prístupu do galérie (uveďte kód 1= áno, kód 0 = nie) 35 0 Zvýhodnené vstupné do galérie pre osoby so zdravotným postihnutím (uveďte kód 1 = áno, kód 0 = nie) 36 1

16 KULT (MK SR) Modul Ekonomické ukazovatele finančné zabezpečenie činnosti galérie (v EUR) I.r. Spolu a 1 Príjmy (výnosy) spolu (bez príjmových finančných operácií) transfery, granty, dary a príspevky spolu zo štátneho rozpočtu 3 z rozpočtu VÚC transfery z rozpočtu obce 5 od iných subjektov 6 z toho z rozpočtu EÚ 7 tuzemské granty v tom granty (dotácie) z toho z kapitoly MK SR zahraničné granty 10 z toho z programov EÚ 11 mimorozpočtové dary a sponzorské príspevky (ako špecifická forma daru s protihodnotou reklama...) 12 ostatné príjmy 13 výnosy z vlastnej činnosti spolu zo vstupného z toho z predaja tovarov z predaja služieb 17 z prenájmu Výdavky (náklady) na bežnú činnosť spolu náklady na činnosť (bez mzdových a prevádzkových nákladov) služby (honoráre - autori a výkonní umelci, licenčné a iné poplatky vrátane poistenia) v tom OON - odmeny osobám z dohôd mimo pracovného pomeru (bez odvodov) 22 na ošetrenie, konzervovanie a reštaurovanie zbierkových predmetov ostatné náklady (cestovné, repre, poštovné, atď.) mzdové náklady (bez OON) v tom náklady na sociálne a zdravotné poistenie, ostatné sociálne odvody náklady na nakúpený obchodný tovar (určený na predaj) služby, spotreba materiálu, spotreba energií, prevádzkové náklady z toho nájom priestorov 29 nájom techniky 30 odpisy ostatné prevádzkové náklady Kapitálové výdavky spolu hmotný majetok v tom z toho nákup zbierkových predmetov z vlastných zdrojov nákup zbierkových predmetov z iných zdrojov nehmotný majetok 37

17 3. Modul KULT (MK SR) 6-01 Osoby zabezpečujúce činnosť galérie I.r. Spolu z toho ženy a 1 2 Osoby zabezpečujúce činnosť galérie spolu (riadky 2 až 6) zamestnanci galérie z toho počet zamestnancov na plný pracovný úväzok 3 5 v tom osoby, s ktorými bola uzatvorená dohoda o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru 4 osoby v inom ako pracovnoprávnom vzťahu (SZČO, zmluvy o dielo, zmluva o vytvorení diela...)* 5 6 dobrovoľníci (osoby bez nároku na mzdu, honorár) 6 zamestnanci galérie z riadku 2 (spolu riadky 8 až 10) zamestnanci s vysokoškolským vzdelaním v tom zamestnanci so stredoškolským v tom vzdelaním zamestnanci so základným vzdelaním odborní zamestnanci v tom administratíva (vrátane vedenia, majiteľov, manažérov) ostatní (napr. obslužní zamestnanci) Priemerná hrubá mesačná mzda (v EUR) zamestnanca v pracovnom pomere (z riadku 2) Priemerná hrubá mesačná mzda (v EUR) odborného zamestnanca (osôb uvedených v riadku 11) * Uvádzajú sa iba fyzické osoby.

18 4. Modul KULT (MK SR) 6-01 Čas vyplnenia formulára výkazu I.r. Spolu a 1 Odhadnite čas, ktorý ste potrebovali na vyplnenie tohto štatistického formulára z podkladov štatistickej evidencie. hodiny 1 1 minúty 2 10

19 Príloha č. 2 Poistenie majetku kultúrnej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK P.č. Inv.číslo Názov Datum zaradenia do užívania 1. 1/81 Kaštieľ v Oščadnici /08 Lesopark (poistené s kaštieľom) /08 Záhradný traktor /08 Krovinorez /08 Elektrické nožnice /08 Plagátovacia plocha Poistná suma Ročné poistné S ú č e t * 442,43

20 Názov organizácie: Sledované obdobie: Návštevnosť kultúrnej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK Kysucká galéria v Oščadnici Počet platiacich Počet neplatiacich Centrálny objekt Návštevnosť návštevníkov návštevníkov Kaštieľ Oščadnica

21 Príloha č. 4 Daň z nehnuteľností - kultúrne organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK Objekt (názov, obec al. mesto) Vyrubená daň (ročná) Zníženie dane v % Oslobodenie od dane (ÁNO/NIE) Pozn. Kysucká galéria - Kaštieľ v Oščadnici 213,80 0 nie SPOLU 213,80 0 0

22 hlavný organizátor (x) spoluorganizátor (x) názov mesta, obce, subjektu participujúceho(ej) na danom kult. podujatí hlavný organizátor (x) spoluorganizátor (x) finančný vklad KO (Sk) finančný vklad obce,mesta, subjektu (sk) Príloha č. 5 Spolupráca kultúrnych organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK s mestami, obcami a 3. sektorom participácia KO participácia Názov podujatia Termín Miesto Poznámka Deň svätého Huberta kaštieľ a lesopark KG Obvodná poľovnícka komora Kysucká galéria v Oščadnici OPK KG, SPZ reg. Org. Kysúc, PZ Javorské Oščadnica 0 Lesy deťom kaštieľ a lesopark KG Lesy SR, š. p. Čadca Kysucká galéria v Oščadnici Lesy SR, š. p. Čadca Kysucká galéria v Oščadnici 0

23 Príloha č. 6 M E D Z I N Á R O D N Á S P O L U P R Á C A kultúrnych organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Ž S K Medzinárodné podujatia: Kysucká galéria v Oščadnici 2015 Krajina Zahraničný Forma spolupráce zahr. partnera partner + názov podujatia vernisáž a výstava Miesto konania Termín Organizátor Poznámky Poľsko Weronika Surma, Telo ako Spolok Slovákov v (jedna) téma, tlač Kaštieľ Oščadnica Poľsku pozvánok, propagácia Kysucká galéria výstavy a KG

24 Príloha č. 7/1 Elektronizácia - kultúrne organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK Názov organizácie Sledované obdobie (prípadne stav k dátumu) Kysucká galéria v Oščadnici 2015 hardvér softvér PC - pre pracovníkov organizácie typové označenie (názov) počet rok(y) nadobudnutia operačný sys. kancelársky soft. iné (napr. odborné) PC Athlon AMD Windows XP PC HP Windows XP PC Spire Windows XP PC Intel Corel Windows XP PC Intel Corel Windows XP Corel 12 poznámky PC - pre verejnosť nemáme Notebook ASUS Windows XP PDA, UMPC, Tablet, a pod. (vreckové počítače) nemáme

25 Príloha č. 8 Príloha č. 8 Názov projektu Požadovaná dotácia Získaná dotácia Zdroje zo ŽSK Akvizície KG 2015 získanie zbierkových predmetov do zbierkového fondu galérie MK/2015/ Katarína Vavrová Peter Uchnár - Ilustrácia a maľba (pracovný názov) Cieľ projektu, stručný opis prostredníctvom kultúrnych poukazov sprístupniť kultúrne Kultúrne poukazy MK/2015/ 8. 2 hodnoty Cieľom projektu je prezentácia tvorby významnej osobnosti slovenskej grafiky v KG Zámerom projektu je predstaviť ilustrátorskú i voľnú maliarsku tvorbu popredného slovenského ilustrátora na Kysuciach Projekty kultúrnych organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK podané v roku 2015 Finančný zdroj, Očakávané náklady projektu Skutočné náklady program, projektu podprogram Celkom Vlastné zdroje Ostatné MK/2015/ Termín realizácie jún - október 2015 júl - október 2015 MK/ 2015/ máj - júl 2015 Pozn. Reštaurovanie diel V. Hložníka zo zbierok KG -I. etapa Miroslav Cipár vzbierkach KG Ondrej 4. + Jaroslav Velička Zámerom projektu je reštaurovanie súboru gvašov V. Hložníka z rokov , zastaviť deštrukčný proces a prinavrátiť dielam pokiaľ možno pôvodný vzhľad Zámerom projektu je realizácia autorskej výstavy pri príležitosti životného jubilea autora, zároveň prezentovať dlhodobú akvizičnú činnosť KG Zámerom projektu je výstava soch. tvorby Ondreja 4. spolu s najnovším cyklom fotografií J. Veličku, v ktorom zachytáva sochy Ondreja 4. inštalovanév prírode, s voľne žijúcimi vtákmi MK/2015/ MK/2015/ MK/2015/ máj - august 2015 júl - september 2014 september - november 2015

26 Príloha č. 9 Obdobie Zamestnanci kultúrnej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK Počet zamestnancov skutočný Počet zamestnancov podľa OŠ Štruktúra zamestnancov Mzdové náklady Priemerná mzda Fyzický Prepočítaný Fyzický Prepočítaný Odborní zam. Ostatní zam. Všetci zam. Odborní zam ,5 6 5, ,00 612,42 993, ,5 6 5, ,00 594,55 668, ,5 6 5, ,00 584,54 554, ,5 6 5, ,00 604,50 623, ,5 7 6, ,00 550,40 498, ,00 565,77 530, ,00 553,94 590, , , , , , , , , ,-

27 Príloha č. 10 NÁKLADY, VÝNOSY A SEBESTAČNOSŤ ORGANIZÁCIE Rok Náklady celkom (EUR) Vlastné príjmy Výnosy (EUR) Dotácia z verejných zdrojov Celkom Sebestačnosť (%) Dotácia z verejných zdrojov na 1 návštevníka , , , , , ,00 6, , , , ,00 1, ,07

28 Názov organizácie: Sledované obdobie (príp. stav k dátumu): Akvizičná činnosť - kultúrne organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK Kysucká galéria v Oščadnici 2015 Počet získaných zbierkových predmetov kúpou Počet získaných zbierkových predmetov darom Počet získaných zbierkových predmetov prevodom Hodnota získaných zbierkových predmetov Výška investovaných finančných prostriedkov , ,-

29 Názov organizácie: Sledované obdobie (príp. stav k dátumu): Evidencia zbierok - kultúrne organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK Kysucká galéria v Oščadnici Počet zbierkových predmetov v I. stupni evidencie Počet zbierkových predmetov v II. stupni evidencie Počet nespracovaných zbierok Počet zbierkových predmetov v elektronickej evidencii Počet zbierkových predmetov evidovaných v CEMUZ/CEDVU

30 Zapožičanie a vývoz zbierkových predmetov- kultúrne organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK Názov organizácie: Kysucká galéria v Oščadnici Sledované obdobie: 2015 Názov zmluvnej organizácie Doba výpožičky Počet zb. predmetov Účel výpožičky Kysucká galéria v Oščadnici výstava Kysucká galéria v Oščadnici výstava Zmluvná organizácia ako požičiavateľ Galéria umelcov Spiša výstava Galéria mesta Bratislavy výstava Zmluvná organizácia ako vypožičiavateľ Vývoz zb. predmetov

31 Výstavná činnosť - kultúrne organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK Názov organizácie: Kysucká galéria v Oščadnici Sledované obdobie: 2015 Názov výstavy Autor koncepcie Miesto konania Trvanie Druh Vlasta Žáková, Stratená v krajinách mysle Z. Sýkorová KG Oščadnica vlastná Veronika Surma, Telo ako (jedna) téma Z. Sýkorová KG Oščadnica vlastná Peter Uchnár, Priestor k príbehu Z. Sýkorová KG Oščadnica vlastná Katarína Vavrová, Po noci ružové ráno Z. Sýkorová KG Oščadnica vlastná Ondrej 4., Jaroslav Velička, Úlety M. Mazúr KG Oščadnica vlastná Miroslav Cipár, Z Kysuckej galérie Z. Sýkorová KG Oščadnica vlastná

32 Príloha č. 1 Názov organizácie: Sledované obdobie (prípadne stav k dátumu): P.č. Druh motorového vozidla (podľa tech.preukazu), stroja 1 Továrenská značka Typ vozidla ŠPZ Ćíslo technického preukazu Zoznam motorových vozidiel kultúrnej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK Kysucká galéria v Oščadnici 2015 Číslo karosérie Farba Rok výroby 2 Kysucká galéria nevlastní motorové vozidlo Obsah (cm3) Vykon (kw) Celková hmotnosť (kg) Počet miest na sedenie Palivo Účel použitia * Tu uveďte len vozidla, ktoré sú v súčastnosti havárijne poistené Územná platnosť Cena (Sk) ** Počet najaz. km Poznámka * účel použitia motorové vozidlo s právom prednostnej jazdy vozidlo autoškoly, taxislužby, autopožičovne vozidlá určené na prepravu nebezpečných vecí ** cena tu uveďte cenu vozidla, na ktorú je vozidlo havárijne poistené