ZÁPISNICA z 2. rokovania Komisie školstva a mládeže MZ v Žiline

Veľkosť: px
Začať zobrazovať zo stránky:

Download "ZÁPISNICA z 2. rokovania Komisie školstva a mládeže MZ v Žiline"

Prepis

1 ZÁPISNICA z 2. rokovania Komisie školstva a mládeže MZ v Žiline Z dôvodu vyhlásenia mimoriadnej situácie na území SR vládou SR (od ) v súvislosti s ochorením COVID-19 sa v čase do uskutočnilo rokovanie a hlasovanie členov Komisie školstva a mládeže (ďalej len KŠaM) Mestského zastupiteľstva (ďalej len MZ) v Žiline per rollam formou mailovej komunikácie. Materiály zaradené do programu rokovania KŠaM boli členom komisie zaslané na individuálne naštudovanie. Svoje hlasovanie zaslalo 12 z celkového počtu 13 členov komisie, čím bola KŠaM MZ v Žiline uznášaniaschopná. Člen komisie, p. Frťala Marek, oznámil, že sa hlasovania nezúčastní. Program zasadnutia KŠaM MZ v Žiline: 1. Otvorenie, schválenie programu 2. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Žilina na II. polrok Správa o výsledkoch kontrol 4. Nakladanie s majetkom (kúpa, odpredaj, prenájom, zámena, zriadenie vecného bremena) 5. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mesta Žilina, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 13/2019 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žilina v znení VZN č. 25/2019, ktorým sa mení VZN č. 13/2019 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Žilina 6. Rokovací poriadok komisií Mestského zastupiteľstva v Žiline 7. Členstvo v komisiách Mestského zastupiteľstva v Žiline zmena 8. Súkromná základná škola FELIX a ŠKD 9. Rôzne, záver K bodu 1 Vzhľadom na mimoriadne okolnosti, za ktorých sa rokovanie a hlasovanie KŠaM realizovalo, boli členom komisie zaslané materiály na individuálne naštudovanie spolu s hlasovacími hárkami za jednotlivé body programu. Po zaslaní a zverejnení pozvánky bol dodatočne do programu rokovania komisie zaradený materiál Súkromná základná škola FELIX a ŠKD. Spätne zaslané hlasovacie hárky spolu so sprievodnými mailami členov komisie sú prílohou č tejto zápisnice. Po ukončení hlasovania boli zaslané hlasy spočítané a nakoľko sa hlasovania zúčastnilo 12 z 13 členov, bola KŠaM uznášaniaschopná. Uznesenie č. 11/2020 I. berie na vedomie a schvaľuje program zasadnutia

2 K bodu 2 Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Žilina na II. polrok 2020 príloha č. 2. Predkladateľ materiálu - Ing. Vlasta Grajciarová, hlavná kontrolórka Mesta Žilina. Uznesenie č. 12/2020 I. odporúča mestskému zastupiteľstvu na jeho najbližšom zasadnutí 1. schváliť Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Žilina na II. polrok poveriť hlavnú kontrolórku mesta na výkon kontroly v súlade so schváleným plánom kontrolnej činnosti na II. polrok

3 K bodu 3 Správa o výsledkoch kontrol príloha č. 3. Predkladateľ materiálu - Ing. Vlasta Grajciarová, hlavná kontrolórka Mesta Žilina. Uznesenie č. 13/2020 I. odporúča mestskému zastupiteľstvu na jeho najbližšom zasadnutí zobrať na vedomie 1. Správu o výsledkoch kontrol. K bodu 4 Nakladanie s majetkom (kúpa, odpredaj, prenájom, zámena, zriadenie vecného bremena) - príloha č. 4. Členovia KŠaM hlasovali iba k časti týkajúcej sa uzatvorenia nájomnej zmluvy Materskej školy, Cesta k vodojemu 386/4, Žilina. Predkladateľ materiálu JUDr. Erik Štefák, vedúci odboru právneho, majetkového a verejného obstarávania. Uznesenie č. 14/2020 I. neprijala platné uznesenie k materiálu 1. Nakladanie s majetkom (kúpa, odpredaj, prenájom, zámena, zriadenie vecného bremena) v časti nájomná zmluva MŠ, Cesta k vodojemu 386/4, Žilina v prípadoch schvaľovaných ako prípad hodný osobitného zreteľa 3/5 väčšinou všetkých poslancov v bode 3 tak, ako bola predložená. 3

4 Mgr. Ladislav Baranyai, PhD. Jakub Kováčik Bc. PaedDr. Katarína Kutlíková PhDr. Alena Mičicová Ing. Tomáš Mikluščák, PhD. Mgr. Zuzana Požoniová S P O L U K bodu 5 Návrh všeobecne záväzného nariadenia mesta Žilina, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 13/2019 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žilina v znení VZN č. 25/2019, ktorým sa mení VZN č. 13/2019 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Žilina príloha č. 5. Predkladateľ materiálu - Mgr. Ingrid Dolniková, poverená vedením odboru školstva, kultúry, športu, cestovného ruchu a miestneho rozvoja. Uznesenie č. 15/2020 I. odporúča mestskému zastupiteľstvu na jeho najbližšom zasadnutí prerokovať a schváliť 1. všeobecne záväzné nariadenie, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 13/2019 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Žilina v znení VZN č. 25/2019, ktorým sa mení VZN č. 13/2019 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Žilina. 4

5 K bodu 6 Rokovací poriadok komisií Mestského zastupiteľstva v Žiline príloha č. 6. Predkladateľ materiálu Mgr. Ing. Radoslav Machan, vedúci odboru vnútornej organizácie a správy MsÚ. Uznesenie č. 16/2020 I. odporúča mestskému zastupiteľstvu na jeho najbližšom zasadnutí schváliť 1. zmenu Rokovacieho poriadku komisií Mestského zastupiteľstva v Žiline tak, ako bola predložená. II. požiadať prednostu mestského úradu 1. o zapracovanie schválených zmien a vydanie úplného znenia Rokovacieho poriadku komisií Mestského zastupiteľstva v Žiline. 5

6 K bodu 7 Členstvo v komisiách Mestského zastupiteľstva v Žiline zmena príloha č. 7. Predkladateľ materiálu Mgr. Ing. Radoslav Machan, vedúci odboru vnútornej organizácie a správy MsÚ. Uznesenie č. 17/2020 I. odporúča mestskému zastupiteľstvu na jeho najbližšom zasadnutí odvolať 1. členov komisií Mestského zastupiteľstva v Žiline nasledovne: II. zvoliť Komisia územného plánovania a výstavby - Ing. arch. Rudolf Chodelka (člen neposlanec) - Marek Frťala (člen neposlanec) Komisia životného prostredia - Mgr. Vladimír Randa 1. člena komisie Mestského zastupiteľstva v Žiline nasledovne: Komisia územného plánovania a výstavby - Mgr. Vladimír Randa III. zobrať na vedomie 1. vzdanie sa členstva Ing. Igora Hella v Komisii životného prostredia zo dňa dňom , v zmysle čl. 4 ods. 9 písm. d) Rokovacieho poriadku komisií Mestského zastupiteľstva v Žiline 2. zánik členstva MUDr. Petra Durmisa v Komisii sociálnej, zdravotnej a bytovej v zmysle čl. 4 ods. 9 písm. c) Rokovacieho poriadku komisií Mestského zastupiteľstva v Žiline. 6

7 K bodu 8 Súkromná základná škola FELIX a ŠKD príloha č. 8. Predkladateľ materiálu - PhDr. Jana Buteková, predseda OZ FELIX Žilina. Uznesenie č. 18/2020 I. odporúča mestskému zastupiteľstvu na jeho najbližšom zasadnutí 1. vydať súhlas k zaradeniu Súkromnej základnej školy Felix do siete škôl a školských zariadení, 2. vydať kladné stanovisko k zaradeniu Súkromnej základnej školy Felix do siete školských zariadení zabezpečenie priestorov, 3. vydať súhlas k zaradeniu školského zariadenia Školský klub detí pri Škole Felix do siete škôl a školských zariadení, 4. vydať kladné stanovisko k zaradeniu školského zariadenia Školský klub detí pri Škole Felix do siete školských zariadení zabezpečenie priestorov. Ing. Tomáš Mikluščák, PhD. x x x Mgr. Emília Talafová S P O L U K bodu 9 Do bodu rôzne nikto z členov komisie nezaslal diskusný príspevok. V Žiline dňa PaedDr. Ľudmila Chodelková predsedníčka komisie školstva a mládeže Zapísala: Janka Vavrová, sekretár KŠaM 7