TABUĽKY STATICKÝCH HODNÔT a ÚNOSNOSTI

Veľkosť: px
Začať zobrazovať zo stránky:

Download "TABUĽKY STATICKÝCH HODNÔT a ÚNOSNOSTI"

Prepis

1 TABUĽKY STATICKÝCH HODNÔT a ÚNOSNOSTI TRAPÉZOVÉ PLECHY T - 0 STEPRO Objednávateľ : Ľuboslav DERER, riaditeľ Vypracoval : prof. Ing. Ján Hudák, CSc. Ing. Tatiana Hudáková. Košice, 09 / 011

2 STATICKÝ VÝPOČET ÚNOSNOSTI TRAPÉZOVÝCH PLECHOV V ZMYSLE EC : T- 0 A, T- 0 B, STEPRO - A, STEPRO - B OBSAH PREDSLOV PODMIENKY VÝPOČTU STATICKÝCH HODNÔT DIMENZAČNÝCH TABULIEK ÚVOD OZNAČENIE PROFILOV MEDZNÝ STAV ÚNOSNOSTI MEDZNÝ STAV POUŽÍVATEĽNOSTI STANOVENIE PRIEREZOVÝCH CHARAKTERISTÍK Súčasný tlak a oyb steny prierezu Prostý tlak steny prierezu Prostý oyb steny prierezu Efektívna šírka tlačenýc stien prierezu Prierezové carakteristiky PRIEREZOVÉ CHARAKTERISTIKY TRAPÉZOVÝCH PLECHOV TRAPÉZ T - 0 A TRAPÉZ T - 0 B STEPRO - A STEPRO - B MEDZNÉ ZAŤAŽENIA TRAPÉZOVÝCH PLECHOV....1 TRAPÉZ T - 0 A.... TRAPÉZ T - 0 B STEPRO - A STEPRO - B NORMY, LITERATÚRA... 71

3 PREDSLOV Predmetom analýzy bolo vypracovanie statickýc parametrov oýbanéo plecu TRAPEZ T-0 a STEPRO za účelom stanovenia skutočnýc a efektívnyc prierezovýc carakteristík. Pre tieto carakteristiky boli určené medzné odnoty rovnomernéo zaťaženia prostýc a spojitýc nosníkov z ľadiska medznéo stavu únosnosti a používateľnosti. Metodika výpočtu bola realizovaná v zmysle EC. Aby sa mola určiť únosnosť navrovanýc profilov T-0 a STEPRO v rámci toto zadania boli spracované programy v jazyku TURBO PASCAL: Prierezové carakteristiky redukovanéo prierezu v normálnej poloe Prierezové carakteristiky redukovanéo prierezu v reverznej poloe Tabuľky únosnosti nosníkov z plecov v normálnej poloe Tabuľky únosnosti nosníkov z plecov v reverznej poloe. Prostredníctvom uvedenýc programov bolo potrebné spracovať: Tabuľky prierezovýc carakteristík Tabuľky medznéo zaťaženia trapézovýc plecov vybrané rúbky. Pre plecy T-0 a STEPRO sú uvažované rúbky 0,40; 0,50; 0,60; 0,70; 0,75; 0,88; 1,0; 1,5; a 1,50 mm. Z odnôt uvedenýc v tabuľkác boli graficky znázornené únosnosti navrovanýc prierezov nosníky o jednom až troc poliac U profilov T-0 a STEPRO sa uvažuje namáanie oybom. Pri tomto oybe je priebe napätí po výške prierezu v tvare trojuolníka. Jedná časť pod neutrálnou osou bude ťaaná a druá časť prierezu na opačnej strane bude tlačená. A v tejto tlačenej oblasti docádza k vydúvaniu stienok ak je kročená ic medná štílosť Účinný prierez bol stanovený v zmysle EC. Pre potvrdenie zavedenýc dpokladov výpočtu bolo by vodné overiť vypočítané únosnosti pomocou experimentálnyc meraní na skutočnýc nosníkoc.

4 1. PODMIENKY VÝPOČTU STATICKÝCH HODNÔT DIMENZAČNÝCH TABULIEK 1.1 ÚVOD Účelom výpočtu bolo vypracovanie tabuliek statickýc odnôt prierezovýc carakteristík a dimenzačnýc tabuliek odnôt medznýc zaťažení trapezovýc plecov v zmysle metódy medznýc stavov z ľadiska podmienok spoľalivosti únosnosti a používateľnosti. Vo výpočte sa uvažovali prierezové carakteristiky efektívnyc prierezov, u ktorýc sa zoľadnilo vydúvanie najmä tlačenýc stien. Pre tieto carakteristiky boli učené medzné odnoty rovnomernéo zaťaženia prostýc a spojitýc nosníkov z ľadiska medznéo stavu únosnosti a medznéo stavu používateľnosti. Metodika výpočtu bola realizovaná v zmysle ENV (Eurokód ). 1. OZNAČENIE PROFILOV Profily sú označované štandartne TRAPEZ T-0 A, T-0 B, STEPRO-A, STEPRO-B. Poloa trapézovýc profilov sa môže vyskytnúť ako normálna a reverzná. Normálna poloa je v označení doplňovaná písmenom A, reverzná poloa je doplňovaná písmenom B. 1. MEDZNÝ STAV ÚNOSNOSTI Pre stanovenie navrovej odnoty zaťaženia q z ľadiska podmienky spoľalivosti medznéo stavu únosnosti sa vycádza z teoreticky stanovenýc oybovýc a šmykovýc únosnosti efektívneo prierezu v carakteristickýc prierezoc prostéo a spojitéo nosníka. Vycádza sa z podmienk že efektívny prierez je plne využitý t.j. že v ornýc a dolnýc vláknac je dosianutá odnota medze kĺzu f y γ M 1. Predpokladá sa, že efektívny prierez sa po dĺžke nosníka nemení a je stanovený v mieste pĺneo využitia napätia. Zmena veľkosti spolupôsobiacej šírky tlačenej steny sa zanedbáva. O únosnosti profilu rozoduje najviac namáaný prierez nosníka. Návrové odnoty únosností stanovené z podmienky pevnosti medznéo stavu únosnosti sú v tabuľkác označované symbolom *. a) Nosník o jednom poli - Momentová únosnosť prierezu Pre nosník o jednom poli odnota medznéo zaťaženia z ľadiska oybovéo momentu bude stanovená z podmienky pevnosti M (1) Sd M Rd Hodnoty momentov účinku a únosnosti nosníka budú = 1 8 q L () M Sd 4

5 M Rd = W f γ () eff,min y M 1 Hodnota medznéo zaťaženia z ľadiska oybovéo momentu je potom stanovená zo vzťau q = 8 W f γ L (4) M eff,min y M 1 1 Obr. 1.1: Priebe oybovýc momentov M Sd a priečnyc síl V Sd jednopoľovéo nosníka - Šmyková únosnosť prierezu U prierezov s viacerými stojinami, vrátane plošnýc profilov sa lokálna priečna únosnosť nevýstuženýc stijín určí podľa následujúcic vzorcov, ak sú splnené obidvé následujúce podmienky: - vzdialenosť c meraná od okraja roznášacej dosky reakcie je min. 40 mm - priečny rez splňuje podmienky: r t (5a) w t 00 sinφ (5b) o o φ (5c) kde w je výška stojiny medzi strednicami pásnic; r - vnútorný polomer zaoblenia rou, Pre existujúci prípad r = 4 mm; φ - sklon stojiny vzľadom k pásnicam (v stupňoc). Pre prierez ktoré splňujú tieto pdmienk sa lokálna priečna únosnosť stojiny R, jednej stojiny určí zo vzťau w Rd R = α + φ γ (6) w, Rd t f y E ( 1 0,1 r t) (0,5 + 0,0 la t) (,4 ( 90) ) / M1 kde α je súčiniteľ príslušnú kategóriu. Pre plošné profily α = 0, 075 ; l - efektívna roznášacia dĺžka. Pre existujúci prípad l = mm. a o φ - uol sklonu steny vyšetrovanéo profilu. Pre daný prípad φ = 71. a 5

6 E - modul pružnosti ocele. Uvažujeme E = 000 MPa. U prierezu s vystuženou stojinou, ak splňuje následujúcu podmienku < e t < 1 (7) kde e je väčšia vzdialenosť roov vystuženej stojiny od spojnice vrcolov dolnej a ornej pásnice. Pre prierezy s výtuženými stojinami, ktoré splňujú tuto podmienku, možno lokálnu priečnu únosnosť stojiny určiť ako nevystuženú stojinu a získanú odnotu násobiť súčiniteľom k daným vzťaom: as k as = 1,45 0,05 e t ale kas, t emin ( bd s p ) 0 (8) kde b d je šírka zaťaženej pásnice; e min je menšia vzdialenosť roov vystuženej stojiny od spojnice vrcolov dolnej a ornej pásnice. s - šikmá výškarovnej časti stojinyprilieajúcej k zaťaženej pásnici. p Pre nosník o jednom poli odnota medznéo zaťaženia z ľadiska priečnej sily bude stanovená z podmienky pevnosti q = n R L (9) V w, Rd kde n je počet stojín profilu na šírku 1 m (v danom prípade sa uvažovalo s počtom 7 stojín). Únosnosť prierezu nosníka o jednom poli bude menšia z odnôt oybovej a šmykovej únosnosti: q = min { q, q M V } () b) Nosník o dvoc poliac Podobne nosník o dvoc poliac bude odnota medznéo zaťaženia stanovená zo vzťau kombinácie oybovéo momentu M Sd a lokálneo účinku priečnej sily F Sd. Musia byť splnené tri nasledujúce podmienky: M /, 1 (11a) Sd M c Rd F /, 1 (11b) Sd R w Rd M M Sd c, Rd + R F Sd w, Rd 1,5 (11c) kde M, je oybová únosnosť priečneo rezu; c Rd R w, Rd - príslušná odnota lokálnej priečnej únosnosti stojiny. Po dosadení odnôt do vzťau (11c) dostaneme podmienku 6

7 0,15 q L W f γ eff y M 1 0,65 q L + n R w, Rd 1,5 (1) Po úprave dostávame výsledný vzťa únosnosť q =,5 (0,15 L /( W f / γ ) + (0,65 L /( n R ))) (1) 1 eff y M 1 w, Rd Obr. 1.: Priebe oybovýc momentov M Sd a priečnyc síl V Sd dvojpoľovéo nosníka c) Nosník o troc poliac U nosníka s tromi poľami stanovenie únosnosti rozoduje tiež kombinácia oybovéo momentu M Sd a priečnej sily F Sd. Podobne ako v dcádzajúcom prípade musia byť splnené tri podmienky (11a), (11b) a (11c). Po dosadení odnôt do vzťau (11c) dostaneme podmienku 0, q L 0,617 q L + 1,5 W f γ n R eff y M 1 w, Rd (14) Pre nosník o troc poliac bude odnota medznéo zaťaženia stanovená stanovené zo vzťau q =,5 (0, L /( W f / γ ) + (0,617 L /( n R ))) (15) 1 eff y M 1 w, Rd 7

8 Obr. 1.: Priebe oybovýc momentov M Sd a priečnyc síl V Sd trojpoľovéo nosníka 1.4 MEDZNÝ STAV POUŽÍVATEĽNOSTI Pre stanovenie navrovej odnoty zaťaženia q z ľadiska podmienky spoľalivosti medznéo stavu používateľnosti sa vycádzalo z dpokladu pružnéo pôsobenia profilu a z podmienky imálneo prípustnéo prieybu. Predpokladá sa, že efektívny prierez po dosianutí medznéo prieybu sa po dĺžke nemení. Výsledné medzné carakteristické zaťaženie sa určuje z odnôt stanovenýc z obmedzenia vertikálnyc prieybov L/00, L/50 a L/00. a) Nosník o jednom poli Pre nosník o jednom poli bude odnota medznéo zaťaženia stanovená z podmienky prieybu lim (16) Hodnoty medznéo a limitnéo prieybu nosníka budú 5 q γ L 4 F = (17) 84 E I eff L lim = (18) 00 8

9 Hodnota medznéo zaťaženia je potom stanovená zo vzťau 4 q = 76,8 γ E I L (19) lim F eff kde E je modul pružnosti ocele. (Uvažuje sa z odnotou 000 MPa ). Obr. 1.4: Prieyb jednopoľovéo nosníka b) Nosník o dvoc poliac Podobne nosník o dvoc poliac bude odnota medznéo zaťaženia stanovená zo vzťau 4 q = 185,185 γ E I L (0) lim F eff Obr. 1.5: Prieyb dvojpoľovéo nosníka c) Nosník o troc poliac Pre nosník o troc poliac bude odnota medznéo zaťaženia stanovená stanovené zo vzťau q = 147,059 γ E I L 4 lim F eff (1) 9

10 Obr. 1.6: Prieyb trojpoľovéo nosníka 1.5 STANOVENIE PRIEREZOVÝCH CHARAKTERISTÍK Tenkostenný prierez pozostáva zo súboru tenkýc stien. Pri výpočte únosnosti takéo prierezu so štílymi stenami namáanéo tlakom eventuálne oybom sa uvažuje s efektívnymi prierezovými carakteristikami. Pre každý taký prierez je potrebné separátne určovať : - štílosť steny β - medznú štílosť steny β 1 - redukovanú štílosť steny β T - redukčný súčiniteľ ρ - efektívne šírky stien a pásnic b c, eff V prípade steny obojstranne podotej je možno uvažovať s namáaním tlaku a oybu vyšetrovanej steny tenkostennéo prierezu Súčasný tlak a oyb steny prierezu Obr. 1.7: Namáanie steny kombináciou tlaku a oybu

11 Pomer krajnýc napätí ψ = σ σ 1 Štílosť steny β = d / t w Medzná štílosť steny 4 5 / f y β1, NM = 0,67 + 0,ψ Redukovaná štílosť β = 0,8 β + 0, β Redukčný súčiniteľ T, NM 1, NM β1, NM ρ NM = ; ale ρ NM 1 β T, NM Obr. 1.8: Priebe redukčnéo súčiniteľa ρ NM 1.5. Prostý tlak steny prierezu Obr. 1.9: Namáanie steny tlakom Pomer krajnýc napätí: ψ = σ σ 1 Medzná štílosť steny: Redukovaná štílosť steny: β β 40 5 / f y 1, N = β1, NM = = 40 0,66 + 0, 1 = 0,8 β + 0, β T, N 1, N 5/ f y 11

12 Redukčný súčiniteľ : ρ = N β β 1, N T, N Obr. 1.: Priebe redukčnéo súčiniteľa ρ N 1.5. Prostý oyb steny prierezu Obr. 1.11: Namáanie steny oybom Pomer krajnýc napätí: ψ = σ σ = 1 Medzná štílosť steny: Redukovaná štílosť steny: Redukčný súčiniteľ: β β / f y 1, M = β1, NM = = 0,66 + 0, = 0,8 β + 0, β T, M 1, M ρ = M β β 1, M T, M ( 1) 5/ f y Obr. 1.1.: Priebe redukčnéo súčiniteľa ρ M 1

13 1.5.4 Efektívna šírka tlačenýc stien prierezu Efektívna šírka tlačenýc stien je závislá na priebeu normálovýc napätí po výške steny b = b ρ c, eff c NM b e1 = b c, eff /( 5 ψ ) b e1 = 0, 4 b c, eff be = bc, eff be 1 be = bc, eff be 1 Obr. 1.1: Efektívne šírky prierezu steny pri namáaní kombináciou tlaku a oybu b = b ρ = b c, eff c N c, eff c M b e1 = be = 0, 5 bc, eff b e1 = 0, 4 b c, eff b e = 0, 6 b c, eff b ρ Obr. 1.14: Efektívne šírky prierezu steny pri namáaní tlakom a oybom 1

14 1.5.5 Prierezové veličiny Hlavné prierezové veličiny tenkostennéo prierezu sú určované z efektívnyc rozmerov jednotlivýc stien, vytvárajúcic tenkostenný profil. Obr. 1.15: Vyznačenie efektívnyc šírok v stenác prierezu Ploca efektívneo prierezu A, () eff = A i eff Ťažisko efektívneo prierezu Ai, eff zi zeff = A eff () Moment zotrvačnosti efektívneo prierezu I = I + A z (4) ( ) eff i, eff i, eff i Prierezový modul efektívneo prierezu I eff W eff = (5) z eff POZNÁMKA: Trapezové plecy sú uložené na podpernýc podsystémoc. Šírky podpier ovplyvňujú odnoty oybovéo momentu. Odporúčaná minimálna šírka vnútornýc podpier spojité nosníky je 60 mm. 14

15 . PRIEREZOVÉ CHARAKTERISTIKY TRAPÉZOVÝCH PLECHOV.1 TRAPÉZ T - 0 A - efektívny prierez Obr..1: Tvar prierezu T - 0 A PRIEREZOVÉ CHARAKTERISTIKY T - 0 A Oceľ S 0 GD t b A eff e e d I y, eff 4 W W d 0, ,7,45 6,655 0,048 1,84 6,46 0, ,478,984 7,016 0,0571,48 8,15 0, ,149,651 7,49 0,07,19 9,89 0, ,085,44 7,656 0,0884,954 11,540 0, ,74,55 7,745 0,0956 4,99 1,5 0, ,80,184 7,816 0,111 5,05 14,40 1, ,19, 7,880 0,171 5,747 16,1 1, ,646 1,991 8,009 0,1581 7,189 19,740 1, ,969 1,867 8,1 0,1885 8,61,178 Násob

16 PRIEREZOVÉ CHARAKTERISTIKY T - 0 A Oceľ S 50 GD t b A eff e e d I y, eff 4 W W d 0, ,74,4 6,568 0,040 1,79 6,96 0, ,190,08 6,917 0,0559,4 8,08 0, ,05,761 7,9 0,0707,9 9,775 0, ,048,46 7,58 0,0864,848 11,466 0,75 0 8,8,0 7,680 0,0945 4,5 1,09 0, ,167,199 7,801 0,1117 5,05 14,6 1, ,98,16 7,864 0,167 5,76 16,116 1, ,480,009 7,991 0,1576 7,159 19,719 1, ,9 1,887 8,11 0,1878 8,58,15 Násob PRIEREZOVÉ CHARAKTERISTIKY T - 0 A Oceľ S 80 GD t b A eff e e d I y, eff 4 W W d 0, ,415,506 6,494 0,041 1,758 6,6 0,50 0 5,48,168 6,8 0,0549,70 8,08 0, ,68,855 7,145 0,0694,08 9,719 0, ,606,564 7,46 0,0848,757 11,99 0, ,47,45 7,575 0,097 4,1 1,7 0, ,69,11 7,789 0,1115 5,019 14,14 1, ,7,149 7,851 0,164 5,707 16, 1, ,489,05 7,975 0,1571 7,14 19,701 1, ,046 1,904 8,096 0,187 8,549,11 Násob PRIEREZOVÉ CHARAKTERISTIKY T - 0 A Oceľ S 0 GD t b A eff e e d I y, eff 4 W W d 0,40 0 4,947,589 6,411 0,0405 1,718 6, 0, ,065,64 6,76 0,058,1 7,985 0, ,71,96 7,08 0,0679,959 9,654 0, ,715,680 7,0 0,089,654 11,1 0, ,7,545 7,455 0,0906 4,018 1,15 0, ,05,5 7,775 0,111 5,00 14,00 1,00 0 8,965,165 7,85 0,160 5,686 16,085 1, ,71,04 7,958 0,1566 7,4 19,679 1, ,54 1,94 8,076 0,1866 8,5,4 Násob

17 . TRAPÉZ T - 0 B - efektívny prierez Obr..: Tvar prierezu T - 0 B PRIEREZOVÉ CHARAKTERISTIKY T - 0 B Oceľ S 0 GD t b A eff e e d I y, eff 4 W W d 0, ,607,687 19,1 0,099,75,067 0, ,006,061 19,99 0,050 5,170,609 0, ,9 9,5 0,468 0,0645 6,768,15 0, ,88 9,080 0,90 0,077 8,509,69 0, ,4 8,879 1,11 0,087 9,49,969 0, ,154 8,418 1,58 0,06 11,955 4,66 1, ,986 8,060 1,940 0, ,49 5,04 1, ,577 7,716,84 0, ,08 6,59 1, ,79 7,568,4 0,1758, 7,88 Násob

18 PRIEREZOVÉ CHARAKTERISTIKY T 0 B Oceľ S 50 GD t b A eff e e d I y, eff 4 W W d 0, ,05,86 19,17 0,094,65,058 0, ,787,48 19,75 0,051 5,007,598 0, ,869 9,75 0,75 0,066 6,54,18 0, ,649 9,76 0,74 0,076 8,19,678 0, ,07 9,074 0,96 0,086 9,4,948 0, ,469 8,61 1,87 0,099 11,56 4,646 1, ,546 8,5 1,748 0,1149 1,99 5,85 1, ,55 7,788,1 0,146 18,778 6,584 1, ,18 7,64,57 0,1749,895 7,87 Násob PRIEREZOVÉ CHARAKTERISTIKY T 0 B Oceľ S 80 GD t b A eff e e d I y, eff 4 W W d 0, ,76 11,016 18,984 0,089,5,050 0, ,68,411 19,589 0,0507 4,869,588 0, ,66 9,894 0,6 0,068 6,54,17 0, ,448 9,448 0,55 0,075 7,97,665 0, ,655 9,47 0,75 0,0816 8,88,94 0, ,755 8,785 1,15 0,098 11,179 4,69 1, ,754 8,4 1,577 0,117 1,495 5,68 1, ,484 7,850,150 0, ,557 6,576 1, ,089 7,709,91 0,174,606 7,817 Násob PRIEREZOVÉ CHARAKTERISTIKY T - 0 B Oceľ S 0 GD t b A eff e e d I y, eff 4 W W d 0, ,48 11,19 18,808 0,084,49,041 0, ,850,600 19,400 0,0499 4,714,576 0, ,84,091 19,909 0,0619 6,141,11 0, ,869 9,649 0,51 0,074 7,696,649 0, ,44 9,450 0,550 0,0805 8,517,917 0, ,90 8,989 1,011 0,0968,776 4,6 1, ,91 8,65 1,75 0,111 1,00 5,47 1, ,04 8,01 1,987 0, ,991 6,556 1, ,075 7,784,16 0,174,79 7,817 Násob

19 . STEPRO - A - efektívny prierez Obr..: Tvar prierezu STEPRO - A PRIEREZOVÉ CHARAKTERISTIKY STEPRO - A t b A eff e e d I y, eff 4 Oceľ S 0 GD W W d 0,40 18,75 7,14 7,857 0,0065 0,91 0,89 0,50 86,017 6,89 8,161 0,0086 1,60 1,056 0,60 58,5 6,569 8,41 0,08 1,648 1,84 0,70 44,870 6,9 8,671 0,011,071 1,511 0,75 474,971 6,18 8,78 0,014,95 1,45 0,88 584,475 5,958 9,04 0,017,9 1,917 1,00 69,114 5,747 9,5 0,00,515,18 1,5 95,79 5,85 9,615 0,06 4,864,74 1,50 4,48 5, 9,897 0,01 6,89,4 Násob

20 PRIEREZOVÉ CHARAKTERISTIKY STEPRO - A t b A eff e e d I y, eff 4 Oceľ S 50 GD W W d 0,40 16,189 7,5 7,775 0,0064 0,885 0,8 0,50 8,117 6,90 8,070 0,0084 1,19 1,047 0,60 5,577 6,667 8, 0,06 1,590 1,7 0,70 47,465 6,4 8,568 0,018 1,996 1,498 0,75 466,57 6,4 8,676 0,019, 1,611 0,88 57,097 6,067 8,9 0,0169,799 1,901 1,00 677,69 5,859 9,141 0,0198,79,166 1,5 914, 5,498 9,50 0,057 4,67,70 1, ,96 5,14 9,786 0,015 6,041,19 Násob PRIEREZOVÉ CHARAKTERISTIKY STEPRO - A t b A eff e e d I y, eff 4 Oceľ S 80 GD W W d 0,40 14,064 7,94 7,706 0,006 0,86 0,816 0,50 78,847 7,008 7,99 0,008 1,184 1,08 0,60 47,98 6,75 8,48 0,04 1,54 1,6 0,70 41,4 6,5 8,478 0,016 1,9 1,487 0,75 459,449 6,416 8,584 0,017,19 1,598 0,88 56,55 6,16 8,87 0,0167,706 1,887 1,00 665,546 5,957 9,04 0,0194,6,150 1,5 895,797 5,597 9,40 0,05 4,509,684 1, ,954 5,1 9,687 0,009 5,80,198 Násob PRIEREZOVÉ CHARAKTERISTIKY STEPRO - A t b A eff e e d I y, eff 4 Oceľ S 0 GD W W d 0,40 11,701 7,74 7,66 0,0061 0,86 0,808 0,50 75,07 7,098 7,90 0,0081 1,145 1,09 0,60 4,77 6,850 8,150 0,0 1,488 1,51 0,70 414, 6,65 8,75 0,01 1,86 1,47 0,75 451,544 6,51 8,479 0,014,059 1,584 0,88 55,88 6,74 8,76 0,016,601 1,870 1,00 651,97 6,071 8,99 0,0190,14,11 1,5 875,00 5,714 9,86 0,047 4,6,66 1,50 1,411 5,49 9,571 0,00 5,59,17 Násob

21 .4 STEPRO - B - efektívny prierez Obr..4: Tvar prierezu STEPRO - B PRIEREZOVÉ CHARAKTERISTIKY STEPRO - B t b A eff e e d I y, eff 4 Oceľ S 0 GD W W d 0, ,444 11,69,71 0,0117 1,040,140 0, ,008 11,4,757 0,0144 1,86,849 0, ,55 11,18,78 0,0171 1,57 4,59 0, ,080 11,19,808 0,0197 1,76 5,180 0, ,86 11,179,81 0,0 1,878 5,496 0, ,581 11,146,854 0,04,17 6,87 1, ,548 11,115,885 0,071,48 6,978 1, ,14 11,05,948 0,08,968 8,07 1, ,61,988 4,01 0,081,468 9,496 Násob

22 PRIEREZOVÉ CHARAKTERISTIKY STEPRO - B t b A eff e e d I y, eff 4 Oceľ S 50 GD W W d 0, ,444 11,69,71 0,0117 1,040,140 0, ,008 11,4,757 0,0144 1,86,849 0, ,55 11,18,78 0,0171 1,57 4,59 0, ,080 11,19,808 0,0197 1,76 5,180 0, ,86 11,179,81 0,0 1,878 5,496 0, ,581 11,146,854 0,04,17 6,87 1, ,548 11,115,885 0,071,48 6,978 1, ,14 11,05,948 0,08,968 8,07 1, ,61,988 4,01 0,081,468 9,496 Násob PRIEREZOVÉ CHARAKTERISTIKY STEPRO - B t b A eff e e d I y, eff 4 Oceľ S 80 GD W W d 0, ,444 11,69,71 0,0117 1,040,140 0, ,008 11,4,757 0,0144 1,86,849 0, ,55 11,18,78 0,0171 1,57 4,59 0, ,080 11,19,808 0,0197 1,76 5,180 0, ,86 11,179,81 0,0 1,878 5,496 0, ,581 11,146,854 0,04,17 6,87 1, ,548 11,115,885 0,071,48 6,978 1, ,14 11,05,948 0,08,968 8,07 1, ,61,988 4,01 0,081,468 9,496 Násob PRIEREZOVÉ CHARAKTERISTIKY STEPRO - B t b A eff e e d I y, eff 4 Oceľ S 0 GD W W d 0, ,444 11,69,71 0,0117 1,040,140 0, ,008 11,4,757 0,0144 1,86,849 0, ,55 11,18,78 0,0171 1,57 4,59 0, ,080 11,19,808 0,0197 1,76 5,180 0, ,86 11,179,81 0,0 1,878 5,496 0, ,581 11,146,854 0,04,17 6,87 1, ,548 11,115,885 0,071,48 6,978 1, ,14 11,05,948 0,08,968 8,07 1, ,61,988 4,01 0,081,468 9,496 Násob

23 . MEDZNÉ ZAŤAŽENIA PLECHOV.1 TRAPÉZ T- 0 A,eff TRAPEZ T - 0 A,eff Oceľ S 0 GD Medzné zaťaženie q [ kn m ] rozpätie L [m] [ kg m ] 1,00 1,5 1,50 1,75,00,5,50,75,00 * L ,40,44 L L * L ,50 4,0 L L * L ,60 5,16 L L * L ,70 6,0 L L * L ,75 6,46 L L * L ,88 7,57 L L * L ,00 8,61 L L * L ,5,76 L L * L ,50 1,91 L L

24 TRAPEZ T - 0 A,eff Oceľ S 0 GD Medzné zaťaženie q [ kn m ] rozpätie L [m] [ kg m ] 1,00 1,5 1,50 1,75,00,5,50,75,00 * L ,40,44 L L * L ,50 4,0 L L * L ,60 5,16 L L * L ,70 6,0 L L * L ,75 6,46 L L * L ,88 7,57 L L * L ,00 8,61 L L * L ,5,76 L L * L ,50 1,91 L L

25 TRAPEZ T - 0 A,eff Oceľ S 0 GD Medzné zaťaženie q [ kn m ] rozpätie L [m] [ kg m ] 1,00 1,5 1,50 1,75,00,5,50,75,00 * L ,40,44 L L * L ,50 4,0 L L * L ,60 5,16 L L * L ,70 6,0 L L * L ,75 6,46 L L * L ,88 7,57 L L * L ,00 8,61 L L * L ,5,76 L L * L ,50 1,91 L L

26 TRAPEZ T - 0 A,eff Oceľ S 50 GD Medzné zaťaženie q [ kn m ] rozpätie L [m] [ kg m ] 1,00 1,5 1,50 1,75,00,5,50,75,00 * L ,40,44 L L * L ,50 4,0 L L * L ,60 5,16 L L * L ,70 6,0 L L * L ,75 6,46 L L * L ,88 7,57 L L * L ,00 8,61 L L * L ,5,76 L L * L ,50 1,91 L L

27 TRAPEZ T - 0 A,eff Oceľ S 50 GD Medzné zaťaženie q [ kn m ] rozpätie L [m] [ kg m ] 1,00 1,5 1,50 1,75,00,5,50,75,00 * L ,40,44 L L * L ,50 4,0 L L * L ,60 5,16 L L * L ,70 6,0 L L * L ,75 6,46 L L * L ,88 7,57 L L * L ,00 8,61 L L * L ,5,76 L L * L ,50 1,91 L L

28 TRAPEZ T - 0 A,eff Oceľ S 50 GD Medzné zaťaženie q [ kn m ] rozpätie L [m] [ kg m ] 1,00 1,5 1,50 1,75,00,5,50,75,00 * L ,40,44 L L * L ,50 4,0 L L * L ,60 5,16 L L * L ,70 6,0 L L * L ,75 6,46 L L * L ,88 7,57 L L * L ,00 8,61 L L * L ,5,76 L L * L ,50 1,91 L L

29 TRAPEZ T - 0 A,eff Oceľ S 80 GD Medzné zaťaženie q [ kn m ] rozpätie L [m] [ kg m ] 1,00 1,5 1,50 1,75,00,5,50,75,00 * L ,40,44 L L * L ,50 4,0 L L * L ,60 5,16 L L * L ,70 6,0 L L * L ,75 6,46 L L * L ,88 7,57 L L * L ,00 8,61 L L * L ,5,76 L L * L ,50 1,91 L L

30 TRAPEZ T - 0 A,eff Oceľ S 80 GD Medzné zaťaženie q [ kn m ] rozpätie L [m] [ kg m ] 1,00 1,5 1,50 1,75,00,5,50,75,00 * L ,40,44 L L * L ,50 4,0 L L * L ,60 5,16 L L * L ,70 6,0 L L * L ,75 6,46 L L * L ,88 7,57 L L * L ,00 8,61 L L * L ,5,76 L L * L ,50 1,91 L L

31 TRAPEZ T - 0 A,eff Oceľ S 80 GD Medzné zaťaženie q [ kn m ] rozpätie L [m] [ kg m ] 1,00 1,5 1,50 1,75,00,5,50,75,00 * L ,40,44 L L * L ,50 4,0 L L * L ,60 5,16 L L * L ,70 6,0 L L * L ,75 6,46 L L * L ,88 7,57 L L * L ,00 8,61 L L * L ,5,76 L L * L ,50 1,91 L L

32 TRAPEZ T - 0 A,eff Oceľ S 0 GD Medzné zaťaženie q [ kn m ] rozpätie L [m] [ kg m ] 1,00 1,5 1,50 1,75,00,5,50,75,00 * L ,40,44 L L * L ,50 4,0 L L * L ,60 5,16 L L * L ,70 6,0 L L * L ,75 6,46 L L * L ,88 7,57 L L * L ,00 8,61 L L * L ,5,76 L L * L ,50 1,91 L L

33 TRAPEZ T - 0 A,eff Oceľ S 0 GD Medzné zaťaženie q [ kn m ] rozpätie L [m] [ kg m ] 1,00 1,5 1,50 1,75,00,5,50,75,00 * L ,40,44 L L * L ,50 4,0 L L * L ,60 5,16 L L * L ,70 6,0 L L * L ,75 6,46 L L * L ,88 7,57 L L * L ,00 8,61 L L * L ,5,76 L L * L ,50 1,91 L L

34 TRAPEZ T - 0 A,eff Oceľ S 0 GD Medzné zaťaženie q [ kn m ] rozpätie L [m] [ kg m ] 1,00 1,5 1,50 1,75,00,5,50,75,00 * L ,40,44 L L * L ,50 4,0 L L * L ,60 5,16 L L * L ,70 6,0 L L * L ,75 6,46 L L * L ,88 7,57 L L * L ,00 8,61 L L * L ,5,76 L L * L ,50 1,91 L L

35 . TRAPÉZ T- 0 B,eff TRAPEZ T - 0 B,eff Oceľ S 0 GD Medzné zaťaženie q [ kn m ] rozpätie L [m] [ kg m ] 1,00 1,5 1,50 1,75,00,5,50,75,00 * L ,40,44 L L * L ,50 4,0 L L * L ,60 5,16 L L * L ,70 6,0 L L * L ,75 6,46 L L * L ,88 7,57 L L * L ,00 8,61 L L * L ,5,76 L L * L ,50 1,91 L L

36 TRAPEZ T - 0 B,eff Oceľ S 0 GD Medzné zaťaženie q [ kn m ] rozpätie L [m] [ kg m ] 1,00 1,5 1,50 1,75,00,5,50,75,00 * L ,40,44 L L * L ,50 4,0 L L * L ,60 5,16 L L * L ,70 6,0 L L * L ,75 6,46 L L * L ,88 7,57 L L * L ,00 8,61 L L * L ,5,76 L L * L ,50 1,91 L L

37 TRAPEZ T - 0 B,eff Oceľ S 0 GD Medzné zaťaženie q [ kn m ] rozpätie L [m] [ kg m ] 1,00 1,5 1,50 1,75,00,5,50,75,00 * L ,40,44 L L * L ,50 4,0 L L * L ,60 5,16 L L * L ,70 6,0 L L * L ,75 6,46 L L * L ,88 7,57 L L * L ,00 8,61 L L * L ,5,76 L L * L ,50 1,91 L L

38 TRAPEZ T - 0 B,eff Oceľ S 50 GD Medzné zaťaženie q [ kn m ] rozpätie L [m] [ kg m ] 1,00 1,5 1,50 1,75,00,5,50,75,00 * L ,40,44 L L * L ,50 4,0 L L * L ,60 5,16 L L * L ,70 6,0 L L * L ,75 6,46 L L * L ,88 7,57 L L * L ,00 8,61 L L * L ,5,76 L L * L ,50 1,91 L L

39 TRAPEZ T - 0 B,eff Oceľ S 50 GD Medzné zaťaženie q [ kn m ] rozpätie L [m] [ kg m ] 1,00 1,5 1,50 1,75,00,5,50,75,00 * L ,40,44 L L * L ,50 4,0 L L * L ,60 5,16 L L * L ,70 6,0 L L * L ,75 6,46 L L * L ,88 7,57 L L * L ,00 8,61 L L * L ,5,76 L L * L ,50 1,91 L L

40 TRAPEZ T - 0 B,eff Oceľ S 50 GD Medzné zaťaženie q [ kn m ] rozpätie L [m] [ kg m ] 1,00 1,5 1,50 1,75,00,5,50,75,00 * L ,40,44 L L * L ,50 4,0 L L * L ,60 5,16 L L * L ,70 6,0 L L * L ,75 6,46 L L * L ,88 7,57 L L * L ,00 8,61 L L * L ,5,76 L L * L ,50 1,91 L L