PREDBEŽNÝ PROGRAM Predmet: zasadnutie VÝBORU STÁLYCH PREDSTAVITEĽOV (časť II) Dátum: 28. mája 2014

Veľkosť: px
Začať zobrazovať zo stránky:

Download "PREDBEŽNÝ PROGRAM Predmet: zasadnutie VÝBORU STÁLYCH PREDSTAVITEĽOV (časť II) Dátum: 28. mája 2014"

Prepis

1 RADA EURÓPEJ ÚNIE V Bruseli 26. mája 2014 (OR. en) 10265/14 OJ/CRP2 20 COMIX 284 PREDBEŽNÝ PROGRAM Predmet: zasadnutie VÝBORU STÁLYCH PREDSTAVITEĽOV (časť II) Dátum: 28. mája 2014 Čas: 9.30 hod. Miesto: Brusel 1. Schválenie predbežného programu a bodu rôzne 12. Návrhy zápisníc zo zasadnutí Rady ( ) zasadnutie Rady Európskej únie (hospodárske a finančné záležitosti), ktoré sa konalo 11. marca 2014 v Bruseli 7533/14 PV/CONS 15 ECOFIN COR 1 (bg) COR 1 (bg) I. 13. Vec predložená Všeobecnému súdu vec C-186/14 P predložená Súdnemu dvoru odvolanie ArcelorMittal Tubular Products Ostrava a.s. a ďalších voči rozsudku Všeobecného súdu vo veci T-528/ /14 JUR 304 COMPET /14 mds/zc 1

2 14. Vec predložená Všeobecnému súdu vec T-277/14 (Mabrouk/Rada Európskej únie) 10027/14 JUR 301 RELEX 430 PESC 523 COMEM 88 CONOP 41 + COR Vec predložená Všeobecnému súdu vec T-218/14 (Mabrouk/Rada Európskej únie) 10029/14 JUR 302 RELEX 432 PESC 525 COMEM 90 CONOP Vec predložená Všeobecnému súdu vec T-205/14 (I. Schroeder KG/Rada a Komisia) 10096/14 JUR 308 COMER 150 ANTIDUMPING Vec predložená Všeobecnému súdu vec T-206/14 (Hüpeden & Co (GmbH & Co.) KG/Rada a Komisia) 10095/14 JUR 307 COMER 149 ANTIDUMPING Vec predložená Súdnemu dvoru (C-73/14: ITLOS 21) žaloba o neplatnosť rozhodnutia Komisie predložiť písomné vyhlásenie v mene Európskej únie Medzinárodnému tribunálu pre morské právo poskytnutie dokumentov Rady Súdnemu dvoru Európskej únie ( ) 10138/14 JUR 311 PECHE 277 RELEX Rozsudok Súdneho dvora (veľká komora) z 13. mája 2014 vo veci C-131/12 (Google Spain SL a Google Inc./Španielsky orgán dozoru pre ochranu údajov a pán Gonzalez) návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktoré podala Audiencia Nacional (Španielsko), pokiaľ ide o výklad určitých ustanovení smernice 95/46/ES (smernica o ochrane údajov) 10187/14 JUR 315 JAI 362 DAPIX 70 DATAPROTECT 81 MI Transparentnosť prístup verejnosti k dokumentom opakovaná žiadosť č. 13/c/01/ /14 INF 156 API Časový harmonogram a miesta samitov EÚ so skupinami tretích krajín v rokoch /14 POLGEN 74 FIN Osobitná správa č. 4/2014 Začlenenie cieľov vodného hospodárstva EÚ do SPP: čiastočný úspech určenie pracovnej skupiny ( ) 10053/14 FIN 374 AGRI 375 AGRIFIN 82 AGRISTR 29 ENV Schengenské hodnotenie Českej republiky návrh záverov Rady o hodnotení SIS/SIRENE 9457/14 SCH-EVAL 51 SIRIS 34 COMIX /1/14 REV 1 SCHEVAL 31 SIRIS 20 COMIX 160 RESTREINT UE 10265/14 mds/zc 2

3 24. Schengenské hodnotenie MALTY návrh záverov Rady o hodnotení SIS/SIRENE 9458/14 SCH-EVAL 52 SIRIS 35 COMIX /1/14 REV 1 SCHEVAL 32 SIRIS 21 COMIX 161 RESTREINT UE 25. Schengenské hodnotenie SLOVINA návrh záverov Rady o hodnotení správneho uplatňovania schengenského acquis 9459/14 SCH-EVAL 53 COMIX /1/14 REV 1 SCH-EVAL 36 COMIX 166 RESTREINT UE 26. Schengenské hodnotenie SLOVENA návrh záverov Rady o hodnotení správneho uplatňovania schengenského acquis 9460/14 SCH-EVAL 54 COMIX /1/14 REV 1 SCH-EVAL 37 COMIX 167 RESTREINT UE 27. Schengenské hodnotenie DÁNA návrh záverov Rady o nadviazaní na schengenské hodnotenie z rokov /14 SCH-EVAL 55 COMIX /1/14 REV 1 SCH-EVAL 34 COMIX 164 RESTREINT UE 28. Schengenské hodnotenie GRÉCKA návrh záverov Rady o nadviazaní na schengenské hodnotenie z rokov /14 SCH-EVAL 56 COMIX /1/14 REV 1 SCH-EVAL 44 COMIX 174 RESTREINT UE 29. Návrh vykonávacieho nariadenia Rady, ktorým sa menia zoznamy konkurzných konaní, likvidačných konaní a likvidátorov v prílohách A, B a C k nariadeniu (ES) č. 1346/2000 o konkurznom konaní prijatie 9548/14 JUSTCIV /14 JUSTCIV Viacročný akčný plán na roky týkajúci sa európskej elektronickej justície prijatie 9714/14 EJUSTICE 48 JUSTCIV 124 COPEN 148 JAI COR Rozširovanie rokovania o pristúpení so Srbskom = výsledok preverovania kapitoly 32: Finančná kontrola 10192/14 ELARG Návrh rozhodnutia Politického a bezpečnostného výboru EUCAP SAHEL Mali/1/2014 o vymenovaní vedúceho misie Európskej únie v rámci SBOP v Mali (EUCAP SAHEL Mali) súhlas s uverejnením v úradnom vestníku ( ) 9062/14 PESC 415 CSDP/PSDC 245 COAFR 140 CSC 91 EUCAP MALI 4 PSC DEC /14 PESC 394 CSDP/PSDC 227 COAFR 130 CSC 87 EUCAP MALI 3 PSC DEC /14 mds/zc 3

4 33. Rozhodnutie Rady, ktorým sa mení rozhodnutie 2010/573/SZBP o reštriktívnych opatreniach voči vedeniu podnesterskej oblasti Moldavskej republiky 10080/14 PESC 529 COEST /14 PESC 504 COEST REV 1 (el) 34. Rozhodnutie Rady, ktorým sa mení jednotná akcia 2008/124/SZBP o misii Európskej únie na podporu právneho štátu v Kosove, EULEX KOSOVO 10169/14 PESC 535 CSDP/PSDC 316 COWEB 56 EU-LEX 9 CSC /14 PESC 472 CSDP/PSDC 284 COWEB 48 EU-LEX 7 CSC 97 ( ) Bod, o ktorom môže Coreper v súlade s článkom 19 ods. 7 rokovacieho poriadku Rady prijať procedurálne rozhodnutie /14 mds/zc 4

5 35. Návrh smernice Rady, ktorou sa mení smernica 2011/96/EÚ o spoločnom systéme zdaňovania uplatňovanom v prípade materských spoločností a dcérskych spoločností v rozličných členských štátoch politická dohoda 9926/14 FISC 80 ECOFIN 493 II. 36. Návrh rozhodnutia Rady, ktorým sa mení Vnútorná dohoda medzi zástupcami vlád členských štátov zasadajúcich v Rade o financovaní pomoci Európskej únie na základe viacročného finančného rámca na obdobie rokov v súlade s dohodou o partnerstve AKT EÚ a o poskytnutí finančnej pomoci zámorským krajinám a územiam, na ktoré sa vzťahuje časť štyri Zmluvy o fungovaní EÚ stanovenie príspevku Chorvátska 10009/14 ACP 90 FIN 369 PTOM 24 RELEX 429 DEVGEN Príprava zasadnutia Rady (spravodlivosť a vnútorné veci), ktoré sa bude konať 5. a 6. júna 2014 a) Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) [prvé čítanie] čiastočné všeobecné smerovanie 1 ku kapitole V diskusia o smerovaní v súvislosti s mechanizmom jedného kontaktného miesta 9865/2/14 REV 2 DATAPROTECT 71 JAI 312 MI 425 DRS 68 DAPIX 64 FREMP 90 COMIX 263 CODEC /14 DATAPROTECT 79 JAI 357 MI 450 DRS 71 DAPIX 68 FREMP 101 COMIX 276 CODEC 1346 b) Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov príslušnými orgánmi na účely predchádzania trestným činom, ich vyšetrovania, odhaľovania alebo stíhania alebo na účely výkonu trestných sankcií a o voľnom pohybe takýchto údajov [prvé čítanie] aktuálny stav 9873/1/14 REV 1 DATAPROTECT 72 JAI 314 DAPIX 65 FREMP 91 COMIX 265 CODEC 1296 c) Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o agentúre Európskej únie pre spoluprácu a odbornú prípravu v oblasti presadzovania práva (Europol), ktorým sa zrušujú rozhodnutia Rady 2009/371/SVV a 2005/681/SVV [prvé čítanie] všeobecné smerovanie /14 ENFOPOL 137 CODEC 1313 CSC 107 d) Iné body súvisiace so zasadnutím Rady 1 Pri prijímaní všeobecného smerovania po tom, čo Európsky parlament prijal svoju pozíciu v prvom čítaní, Rada nekoná v zmysle článku 294 ods. 4 a 5 Zmluvy o fungovaní EÚ /14 mds/zc 5

6 38. Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady o ochrane finančného systému pred využívaním na účely prania špinavých peňazí a financovania terorizmu [prvé čítanie] Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o údajoch, ktoré sprevádzajú prevody finančných prostriedkov [prvé čítanie] = všeobecné smerovanie 10160/14 EF 155 ECOFIN 507 DROIPEN 80 CRIMORG 44 CODEC /1/14 REV 1 EF 147 ECOFIN 466 DROIPEN 70 CRIMORG 41 CODEC /1/14 REV 1 EF 149 ECOFIN 470 DROIPEN 71 CRIMORG 42 CODEC 1261 o o o Popri zasadnutí COREPER-u ZMIEŠANÝ VÝBOR (10.00 HOD.) Osobitná skupina pre oblasť Stredozemia = informácie Komisie a výmena názorov 10067/14 JAI 345 ASIM 43 FRONT 103 RELEX 436 COMIX 274 Správa schengenského priestoru = Piata dvojročná správa Komisie Európskemu parlamentu a Rade o fungovaní schengenského priestoru (1. november apríl 2014) prezentácia a výmena názorov 10063/14 JAI 344 SCHENGEN 13 COMIX 273 Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov príslušnými orgánmi na účely predchádzania trestným činom, ich vyšetrovania, odhaľovania alebo stíhania alebo na účely výkonu trestných sankcií a o voľnom pohybe takýchto údajov [prvé čítanie] = aktuálny stav 9873/1/14 REV 1 DATAPROTECT 72 JAI 314 DAPIX 65 FREMP 91 COMIX 265 CODEC 1296 Výkonný riaditeľ agentúry FRONTEX: výberový postup = výmena názorov 10265/14 mds/zc 6

7 Rôzne a) Informácie predsedníctva o aktuálnych legislatívnych návrhoch b) Prezentácia Komisie Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o vízovom kódexe Únie (vízový kódex) (prepracované znenie) [prvé čítanie] Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zavádza okružné vízum a mení Dohovor, ktorým sa vykonáva Schengenská dohoda, a ktorým sa menia nariadenia (ES) č. 562/2006 a (ES) č. 767/2008 [prvé čítanie] 8401/14 VISA 90 CODEC 971 COMIX /14 VISA 91 CULT 56 CODEC 974 COMIX COR 1 COR 1 c) Ministerské fórum pre členské štáty schengenského priestoru s vonkajšími pozemnými hranicami informácie Poľska d) Prezentácia programu nadchádzajúceho predsedníctva Talianskom 10265/14 mds/zc 7