V Š E O B E C N E Z Á V Ä Z N É N A R I A D E N I E M s Z M I C H A L O V C E

Veľkosť: px
Začať zobrazovať zo stránky:

Download "V Š E O B E C N E Z Á V Ä Z N É N A R I A D E N I E M s Z M I C H A L O V C E"

Prepis

1 V Š E O B E C N E Z Á V Ä Z N É N A R I A D E N I E M s Z M I C H A L O V C E č. 135 / 2011, schválené uznesením č. 112, dňa o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Michalovce 1

2 Prvá časť ÚVODNÉ USTANOVENIA MIESTNY POPLATOK čl. 1 Predmet úpravy 1.1. Týmto všeobecne záväzným nariadením (ďalej len VZN ) Mesto Michalovce, ako správca dane v nadväznosti na zákon 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon), určuje od pre územie Mesta Michalovce sadzby a ďalšie náležitosti miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (ďalej len poplatok ). 1.2 Toto nariadenie ustanovuje sadzbu poplatku, dĺžku obdobia na ktoré určuje poplatok, vznik a zánik povinnosti platenia poplatku, ohlasovaciu povinnosť o vzniku a zániku poplatkovej povinnosti, splatnosť poplatku, pri množstvovom zbere spôsob, formu a miesto na zaplatenie poplatku, odpustenie poplatku ako aj ďalšie nevyhnutné náležitosti vyberania poplatku. Druhá časť čl. 2 Správa poplatku 2.1. Správcom poplatku je Mesto Michalovce (ďalej len mesto ), poplatok sa platí za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území mesta Ak ďalej nie je ustanovené inak, poplatok platí poplatník, ktorým je: fyzická osoba, ktorá má v meste trvalý pobyt, alebo prechodný pobyt, alebo ktorá je na území mesta oprávnená používať alebo používa byt, nebytový priestor, pozemnú stavbu, alebo jej časť, alebo objekt, ktorý nie je stavbou, alebo záhradu, vinicu, ovocný sad, trvalý trávny porast, na iný účel ako na podnikanie, pozemok v zastavanom území mesta okrem lesného pozemku a pozemku, ktorý je evidovaný v katastri nehnuteľností ako vodná plocha (ďalej len "nehnuteľnosť"), právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať, alebo používa nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území mesta na iný účel ako na podnikanie, podnikateľ, ktorý je oprávnený používať alebo používa nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území mesta na účel podnikania Ak má osoba podľa ods v meste súčasne trvalý pobyt a prechodný pobyt, poplatok platí iba z dôvodu trvalého pobytu. Ak má osoba podľa ods tohto ustanovenia v meste trvalý pobyt, alebo prechodný pobyt a súčasne je oprávnená užívať, alebo užíva nehnuteľnosť na iný účel ako na podnikanie, poplatok platí iba z dôvodu trvalého pobytu alebo prechodného pobytu Vznik, zmena, zánik a ohlasovacia povinnosť Každý poplatník je povinný zapojiť sa do systému zberu komunálneho odpadu a splniť si ohlasovaciu povinnosť vyplývajúcu z 80 zákona č. 582/2004 v znení zmien a to do jedného mesiaca: od vzniku povinnosti platiť poplatok 2

3 odo dňa, keď nastala skutočnosť, ktorá má vplyv na zánik poplatkovej povinnosti. Vznik poplatkovej povinnosti pre: fyzickú osobu občana deň vzniku trvalého alebo prechodného pobytu, alebo deň vzniku práva užívať byt, nebytový priestor alebo inú nehnuteľnosť (kúpou, nájmom a pod.) právnickú osobu, ktorá nie je podnikateľom deň vzniku práva užívať nehnuteľnosť, ak je nehnuteľnosť takáto právnická osoba oprávnená užívať ju a užíva na iný účel ako na podnikanie, pre podnikateľa (právnickú osobu alebo fyzickú osobu) deň vzniku práva užívať nehnuteľnosť na účel podnikania Zánik poplatkovej povinnosti poplatková povinnosť zaniká dňom, ktorým zanikne skutočnosť zakladajúca vznik poplatkovej povinnosti. Ohlásenie zmeny od skončenia príslušného kalendárneho roka, za ktorý platil poplatok, ak došlo k zmene už ohlásených údajov je poplatník, ktorý je fyzickou osobou, povinný ohlásiť zmenu (tlačivo ohlásenie). V ohlásení je povinný uviesť svoje meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu, adresu prechodného pobytu (ďalej len "identifikačné údaje"); identifikačné údaje iných osôb, ak za ne plní povinnosti poplatníka podľa 77 ods. 7 zákona o miestnych daniach, ak je poplatníkom osoba, ktorá je právnickou osobou alebo podnikateľom je povinný v ohlásení uviesť názov alebo obchodné meno, sídlo, alebo miesto podnikania, identifikačné číslo (IČO), ak je poplatníkom fyzická osoba, ktorá podniká, uvedie aj dátum narodenia, presnú adresu sídla, alebo miesto podnikania, miesta prevádzkarní na území mesta (odberné miesto), údaje o splnomocnenom, alebo štatutárnom zástupcovi, alebo zástupcovi na doručovanie písomností, číslo účtu, z ktorého bude plniť poplatkovú povinnosť, údaje potrebné pre vyrubenie poplatku (objem, zbernej nádoby (vrecia), počet zberných nádob, počet vývozov), zoznam právnických osôb alebo podnikateľov, ktorí využívajú spoločnú zbernú nádobu na základe nájomnej zmluvy alebo dohody, a to za každú prevádzkareň na území mesta (odberné miesto), poplatník, ktorým je právnická osoba je povinný doložiť správcovi poplatku výpis z obchodného registra, živnostenský list, zriaďovaciu listinu, licenciu, resp. inú listinu, na základe ktorej vykonáva podnikateľskú alebo inú činnosť, poplatník, ktorý má uzavretú nájomnú zmluvu alebo dohodu na prenájom nehnuteľnosti (ďalej len nájomca ) a na základe tejto zmluvy alebo dohody mu prenajímateľ zabezpečuje odvoz komunálneho odpadu prostredníctvom spoločnej zbernej nádoby, za ktorú platí poplatok správcovi poplatku, je povinný správcovi poplatku predložiť kópiu nájomnej zmluvy v rámci ohlasovacej povinnosti t.j. do jedného mesiaca odo dňa, keď táto skutočnosť nastala. Nájomca má povinnosť písomne oznámiť každú zmenu, vznik a zánik poplatkovej povinnosti. V prípade neoznámenia všetkých skutočnosti 3

4 potrebných pre výpočet poplatku, správca poplatku vychádza z jemu posledne známych údajov a je oprávnený zistiť základ poplatku a určiť poplatok podľa pomôcok, ktoré má k dispozícií alebo ktoré si sám zaobstará a to i bez súčinnosti s poplatníkom. Ak poplatník nepredloží alebo odmietne predložiť potrebné údaje pre vznik zmenu alebo zánik poplatkovej povinnosti v stanovenej lehote, správca poplatku postupuje podľa daňového poriadku, poplatník je oprávnený podať správcovi poplatku ohlásenie aj v prípade ak zistí, že jeho povinnosť platiť poplatok má byť nižšia, ako mu bola vyrubená, alebo žiada o zníženie poplatku z dôvodu, že neužíva nehnuteľnosť, ktorú je oprávnený užívať, pôvodca drobného stavebného odpadu vzniknutého pri udržiavacích prácach malých stavebných úpravách, je túto skutočnosť povinný nahlásiť Technickým a záhradníckym službám mesta Michalovce. 2.5.Vyrubenie a určenie poplatku správca poplatku vyrubí poplatok platobným výmerom a v prípade množstvového zberu správca poplatku vyrubí poplatok rozhodnutím, správca poplatku ustanovuje obdobie, na ktoré sa určuje poplatok na kalendárny rok nasledovne: fyzické osoby ako súčin sadzby poplatku a počtu kalendárnych dní v roku, počas ktorých má, alebo bude mať poplatník v meste trvalý, alebo prechodný pobyt, alebo počas ktorých nehnuteľnosť užíva, alebo je oprávnený užívať právnické osoby, alebo podnikateľ pri množstvovom zbere, ako súčin sadzby za 1 liter odpadu, počtu vývozov za rok, objemu nádoby v litroch /koeficient/ a počtu zberných nádob, ktoré poplatník užíva, v súlade so zavedeným systémom zberu komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov 2.6. Sadzba poplatku je: pre poplatníka podľa čl tohto nariadenia, za osobu a kalendárny deň 0, pre poplatníka podľa čl a tohto nariadenia: 50 l vrece 0,0130 za 1 l odpadu 110 l nádoba 0,0130 za 1 l odpadu 120 l nádoba 0,0130 za 1 l odpadu 240 l nádoba 0,0130 za 1 l odpadu l nádoba 0,0092 za 1 l odpadu VOK /5000 a 7000 l/ 115 za 1 vývoz odpadu V meste Michalovce je zavedený množstvový zber pre poplatníkov uvedených v čl a a u občanov bývajúcich v bytových domoch na Ulici Mlynskej, kde mesto zabezpečuje vývoz veľkoobjemovými kontajnermi. Za výber tohto poplatku zodpovedá správca bytového domu Poplatok je platiteľ povinný uhradiť: ak výška poplatku neprevyšuje sumu 40 je splatná do 15 dní odo dňa 4

5 nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru, ak výška poplatku prevyšuje sumu 40 je splatná v troch rovnakých splátkach do 30. mája, do 30. júla a do 30. septembra príslušného roka Správca poplatku na zmiernenie alebo odstránenie tvrdosti v jednotlivých prípadoch poskytne úľavy z platenia poplatku za týchto podmienok: občanom, ktorí sa preukážu právoplatným rozhodnutím Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny o priznaní dávky a príspevku z dôvodu, že sú občanmi v hmotnej núdzi, zníži sa ročný poplatok o 30 %, najskôr odo dňa právoplatnosti rozhodnutia a vzťahuje sa na aj všetkých členov domácnosti, ktorí sa v uvedenom rozhodnutí spoločne posudzujú, občanom s trvalým pobytom v Michalovciach, ktorí ku dňu roku poplatkovej povinnosti sa stali držiteľmi Jánskeho plakety poskytne úľavu 30 % alikvotne, ak im vznikol nárok v priebehu roka, občanom s trvalým pobytom v Michalovciach, ktorí ku dňu roku, ktorého sa poplatok týka, dosiahnu vek 70 a viac rokov poskytne úľavu 30 % za túto osobu, občanom s trvalým pobytom v Michalovciach, ktorí ku dňu roku poplatkovej povinnosti sa stali držiteľmi preukazu zdravotne ťažko postihnutej osoby poskytne úľavu 30 % alikvotne, ak im vznikol nárok v priebehu roka, zabezpečí bezplatný vývoz TKO pre organizácie telesne a zdravotne postihnutých občanov so sídlom v Michalovciach, v individuálnych prípadoch, z dôvodov hodných osobitného zreteľa, môže správca poplatku znížiť poplatok až o 50 %. O toto zníženie môže poplatník požiadať do 30 januára príslušného roka Poplatník predloží správcovi poplatku doklady na uplatnenie zníženia poplatku za príslušné zdaňovacie obdobie do 31. januára, v prípade zmien v priebehu roka do 30 dní od vzniku povinnosti Správca poplatku odpustí alebo zníži poplatok: novorodencom za rok, v ktorom sa narodili, občanom s trvalým pobytom, alebo užívajúcim nehnuteľnosť na Ulici Betlenovce Občania s trvalým alebo prechodným pobytom v meste, ktorí sa preukázateľne súvisle zdržujú mimo tohto pobytu viac ako 90 dní, správca poplatku vyrubí poplatok v pomernej výške k dobe, počas ktorej sa občan zdržuje v mieste trvalého pobytu alebo prechodného pobytu. Tieto skutočnosti musí občan hodnoverným spôsobom preukázať Občania, ktorí študujú mimo miesta trvalého pobytu na území Slovenskej republiky, majú nárok na paušálnu úľavu vo výške 50 % zo sadzby poplatku. Túto skutočnosť je povinný občan, dôveryhodným spôsobom preukázať, Dokladom preukazujúcim neprítomnosť v mieste trvalého pobytu alebo prechodného pobytu podľa predchádzajúceho odseku je najmä: potvrdenie zamestnávateľa o mieste výkonu práce za rok, v ktorom sa uplatňuje nárok na úľavu, potvrdenie o návšteve školy na príslušný školský rok, 5

6 hodnoverné potvrdenie o pobyte na území iného štátu, (víza, pracovné povolenie, výplatná páska, uzavretá pracovná zmluva, potvrdenie zo sprostredkovateľskej agentúry za rok, v ktorom si uplatňuje nárok na úľavu, potvrdenie o výkone trestu odňatia slobody), potvrdenie o dlhodobom pobyte v zdravotníckom zariadení alebo zariadení sociálnych služieb, potvrdenie o platbe v mieste, kde sa občan prechodne zdržuje Ak je doklad preukazujúci neprítomnosť v mieste trvalého pobytu, alebo prechodného pobytu v inom ako slovenskom alebo českom jazyku, poplatník je povinný predložiť aj preklad tohto dokladu do slovenského jazyka V prípade súbehu viacerých nárokov na zníženú sadzbu, alebo úľavu z platenia poplatku sa poplatníkovi poskytne len jedna, pre poplatníka najvýhodnejšia úľava. V prípade, ak poplatník má nedoplatky na poplatku za predchádzajúce obdobia, nárok na úľavu mu zaniká Poplatok sa určuje na obdobie kalendárneho roka Správca dane ustanovuje v zmysle 83 zákona, že poplatok nižší ako 3 eurá nebude vyrubovať. Tretia časť Spoločné a záverečné ustanovenia čl Správu miestneho poplatku vykonáva Mesto Michalovce prostredníctvom primátora a poverených zamestnancov mesta. 3.2.Dňom účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa zrušuje čl. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 VZN č. 121/2009 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. 3.3.Na tomto všeobecne záväznom nariadení mesta Michalovce sa uznieslo Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach, dňa Daňové skutočnosti vzniknuté do sa posudzujú podľa VZN účinného v čase, keď daňová povinnosť vznikla. 3.5.Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom V Michalovciach, dňa Viliam Z a h o r č á k primátor mesta 6