MESTO DUNAJSKÁ STREDA

Veľkosť: px
Začať zobrazovať zo stránky:

Download "MESTO DUNAJSKÁ STREDA"

Prepis

1 MESTO DUNAJSKÁ STREDA Všeobecne záväzné nariadenie mesta Dunajská Streda č. 21/2020 zo dňa 8. decembra 2020 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Dunajská Streda Mestské zastupiteľstvo sa na tomto všeobecne záväznom nariadení uznieslo na svojom zasadnutí dňa Návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia bol zverejnený na pripomienkovanie občanov na úradnej tabuli mesta a na webovom sídle mesta dňa Prijaté všeobecne záväzné nariadenie bolo zverejnené na úradnej tabuli mesta a na webovom sídle mesta dňa Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňa

2 Mesto Dunajská Streda podľa 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov v spojení s 82 a s 83 zákona NR SR č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov v y d á v a toto Všeobecne záväzné nariadenie mesta Dunajská Streda č. 21/2020 zo dňa 8. decembra 2020 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Dunajská Streda 1 Úvodné ustanovenie (1) Týmto všeobecne záväzným nariadením (ďalej len nariadenie ) mesto Dunajská Streda (ďalej len mesto ) ukladá miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Dunajská Streda (ďalej len poplatok ) súlade so zákonom NR SR č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov. (2) Týmto všeobecne záväzným nariadením mesto ustanovuje sadzby poplatku, podmienky zníženia poplatku, podmienky ktorých splnenie má poplatník preukázať a podklady, ktoré má poplatník predložiť pri znížení alebo odpustení poplatku, podmienky na vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti, pri množstvovom zbere spôsob a lehotu zaplatenia poplatku. 2 Sadzba poplatku (1) Sadzba poplatku sa ustanovuje nasledovne: a) 0,0920 eura za osobu a kalendárny deň pre fyzické osoby, b) 0,0280 eura za jeden liter komunálnych odpadov pri 240, 120 a 1100 litrovej zbernej nádobe pre právnické osoby a fyzické osoby - podnikateľov u ktorých je zavedený množstvový zber, c) 0,0620 eura za kilogram drobných stavebných odpadov bez obsahu škodlivín. 3 Množstvový zber, spôsob a lehota zaplatenia poplatku pri množstvovom zbere (1) Množstvový zber na území mesta je zavedený: a) pre zmesový komunálny odpad (bez drobného stavebného odpadu) 1. pre právnickú osobu, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území mesta na iný účel ako na podnikanie, 2. pre právnickú osobu a fyzickú osobu - podnikateľa, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území mesta na účel podnikania. b) pre drobný stavebný odpad. (2) Poplatníkom, ktorí sú zapojení do množstvového zberu zmesového komunálneho odpadu, správca dane vyrubí poplatok na celé zdaňovacie obdobie rozhodnutím. (3) Poplatok za množstvový zmesový komunálny odpad je možné uhradiť bezhotovostným prevodom alebo hotovostným vkladom na účet správcu dane v peňažnom ústave alebo 2

3 v hotovosti v pokladni správcu dane na Mestskom úrade v Dunajskej Strede ak je platba nižšia ako 300,- eura. Poplatník je povinný označiť každú platbu poplatku identifikačnými údajmi poplatníka, číslom účtu správcu dane, variabilným symbolom a konštantným symbolom, ktoré určí správca dane. (4) Lehota na zaplatenie poplatku za množstvový zmesový komunálny odpad je do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, ktorým bol poplatok vyrubený ak poplatok neprevyšuje 180 eura. Ak je vyrubený poplatok a) vyšší ako 180 eura a nižší alebo sa rovná eura, možno zaplatiť v dvoch rovnakých splátkach, pričom 1. splátka je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, ktorým bol poplatok vyrubený a druhá splátka je splatná 30. júna zdaňovacieho obdobia. b) vyšší ako eura, možno zaplatiť v troch rovnakých splátkach, pričom 1. splátka je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, ktorým bol poplatok vyrubený, druhá splátka je splatná 31. augusta zdaňovacieho obdobia a tretia splátka je splatná 30. septembra zdaňovacieho obdobia. (5) Poplatník môže vyrubený poplatok za množstvový zmesový komunálny odpad, ktorý bol rozhodnutím správcu dane určený v splátkach, zaplatiť aj naraz najneskôr v lehote splatnosti prvej splátky. (6) Poplatok za množstvový zber drobného stavebného odpadu je poplatník povinný uhradiť v hotovosti správcovi dane, o čom sa následne poplatníkovi vydá príjmový pokladničný doklad. (7) Poplatok za množstvový zber drobného stavebného odpadu poplatník zaplatí za každým, keď odovzdá drobný stavebný odpad v mieste určenom mestom. (8) Poplatok za množstvový zber drobného stavebného odpadu sa nevyrubí rozhodnutím. 4 Vyrubenie poplatku fyzickej osobe a splatnosť poplatku (1) Poplatok vyrubený fyzickej osobe, ktorá nie je podnikateľom je splatný do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, ktorým bol vyrubený poplatok ak nie je ďalej ustanovené inak. (2) Ak je poplatok vyšší ako 35 eura, poplatok možno zaplatiť v dvoch splátkach, pričom druhá splátka je splatná 31. augusta zdaňovacieho obdobia. (3) Poplatník môže vyrubený poplatok, ktorý bol rozhodnutím správcu dane určený v splátkach, zaplatiť aj naraz najneskôr v lehote splatnosti prvej splátky. 5 Podmienky a podklady pre zníženie a odpustenie poplatku (1) Správca dane odpustí poplatok počnúc od 1. januára zdaňovacieho obdobia poplatníkovi, ktorým je fyzická osoba, ktorá v priebehu zdaňovacieho obdobia dovŕši aspoň 80 rokov veku. (2) Správca dane zníži poplatok 3

4 a) o 20 % počnúc od 1. januára zdaňovacieho obdobia poplatníkovi, ktorým je fyzická osoba, ktorá v priebehu zdaňovacieho obdobia dovŕši aspoň 70 rokov veku ale nedovŕši 75 rokov veku, b) o 50 % počnúc od 1. januára zdaňovacieho obdobia poplatníkovi, ktorým je fyzická osoba, ktorá v priebehu zdaňovacieho obdobia dovŕši 75 rokov ale nedovŕši 80 rokov veku, c) o 50 % poplatníkovi, ktorým je fyzická osoba držiteľ preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, držiteľ preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom alebo je prevažne alebo úplne bezvládna fyzická osoba. d) o 50 % poplatníkovi, ktorým je fyzická osoba v hmotnej núdzi, evidovaná na úrade práce za obdobie za ktoré poplatník preukáže rozhodnutím/potvrdením príslušného orgánu že je osobou v hmotnej núdzi. Zníženie sa poskytuje aj na maloleté dieťa poplatníka v hmotnej núdzi. (3) Na zníženie poplatku z dôvodu veku poplatníka podľa ods. 2 písm. a) a b) ako aj na zníženie poplatku poplatníkovi uvedenému v písm. c) ktorý je k 1. januáru zdaňovacieho obdobia počnúc od 1. januára 2021 osobou ZŤP a v predchádzajúcom zdaňovacom období si uplatnil z tohto dôvodu zníženie, správca dane prihliada bez podania žiadosti o zníženie poplatku. (4) Správca dane za obdobie, za ktoré poplatník preukáže na základe hodnoverných dokladov, že viac ako 90 dní v zdaňovacom období sa nezdržiava alebo nezdržiaval na území mesta Dunajská Streda zníži sadzbu poplatku o 90 %. Dokladom preukazujúcim dôvod zníženia poplatku je: a) u žiakov a študentov: 1. ak žiak alebo študent navštevuje predškolské zariadenie/školu so sídlom mimo územia Slovenskej republiky: potvrdenie o štúdiu/návšteve školy vystavený v prípade detí/žiakov predškolského zariadenia/ školy a študentov strednej školy za školský rok a v prípade študentov vysokých škôl/univerzít za jednotlivé semestre. Ak ide o žiaka alebo študenta, ktorý navštevuje školu so sídlom na území Slovenskej republiky, na splnenie podmienky na zníženie poplatku alebo odpustenie poplatku poskytne poplatník údaje v rozsahu meno, priezvisko a rodné číslo alebo dátum narodenia dieťaťa, žiaka alebo študenta, ktoré sú potrebné na overenie statusu dieťaťa, žiaka alebo študenta prostredníctvom informačného systému, ku ktorému má obec zriadený prístup. 2. potvrdenie o prechodnom ubytovaní žiaka alebo študenta mimo mesta Dunajská Streda alebo potvrdenie o jeho prechodnom pobyte v mieste štúdia; nevyžaduje sa v prípade žiakov a študentov študujúcich v zahraničí alebo na území Slovenskej republiky vo vzdialenosti nad 80 km od Dunajskej Stredy, b) u poplatníka, ktorý pracuje mimo mesta Dunajská Streda na území Slovenskej republiky a je ubytovaný v mieste výkonu práce: potvrdenie zamestnávateľa o mieste výkonu práce a 1. potvrdenie o ubytovaní mimo mesta Dunajská Streda, alebo 2. nájomná zmluva spolu s potvrdením správcu bytu o platení nájomného alebo 3. potvrdenie o prechodnom pobyte v mieste výkonu práce, alebo 4. ak poplatník býva vo vlastnom byte alebo v byte rodičov/detí oznámi údaje pre účely zistenia vlastníctva k nehnuteľnosti v rozsahu: meno a priezvisko vlastníka, číslo LV, alebo súpisné číslo stavby, katastrálne územie obce/mesta/mestskej časti. 4

5 c) u poplatníka, ktorý sa zdržiava v zahraničí (okrem žiakov a študentov) 1. potvrdenie o dĺžke pobytu na území cudzieho štátu vydané príslušným orgánom cudzieho štátu alebo 2. víza, alebo 3. potvrdenie agentúry sprostredkujúcej prácu v zahraničí o dobe zamestnania v zahraničí, alebo 4. potvrdenie zamestnávateľa o dĺžke zamestnania v zahraničí, alebo 5. pracovné povolenie, vydané príslušným orgánom cudzieho štátu, alebo 6. doklad o zdravotnom poistení v zahraničí. Poplatník, ktorý pracuje v zahraničí do 60 km od Dunajskej Stredy predloží aj potvrdenie o ubytovaní alebo nájomnú zmluvu spolu s potvrdením prenajímateľa alebo správcu bytu o platení nájomného, nie starším ako 3 mesiace. Doklad preukazujúci dôvod zníženia poplatku sa použije pre zdaňovacie obdobie alebo jeho časť, ktorý je v ňom uvedený, okrem prípadov ak sa preukáže, že došlo k zmene skutočností rozhodných pre vyrubenie poplatku. d) u poplatníka, ktorý pracuje ako vodič vykonávajúci medzinárodnú nákladnú dopravu: potvrdenie zamestnávateľa o počte pracovných dní, počas ktorých sa vodič zdržiaval v zahraničí. e) v ostatných prípadoch: 1. potvrdenie o ústavnom liečení, alebo 2. potvrdenie o pobyte v sociálnom zariadení, alebo 3. potvrdenie o pobyte v resocializačnom zariadení, alebo 4. potvrdenie o výkone väzby, alebo 5. potvrdenie o výkone trestu odňatia slobody, alebo 6. v prípade nezvestných osôb oznámenie (potvrdenie) orgánov činných v trestnom konaní alebo rozhodnutie súdu, alebo 7. potvrdenie obce/ohlasovne pobytu v ktorom je uvedené, že žiadateľ o zníženie poplatku má/mal v zdaňovacom období prechodný pobyt v inej obci a zaplatil poplatok v tejto obci, alebo 8. vyúčtovacia faktúra dodávateľa elektrickej energie so spotrebou elektriny najviac 200 kwh na nehnuteľnosť a to na preukázanie neobývanosti domu, bytu. (5) Poplatník môže uplatniť zníženie podľa 5 ods.4 tohto nariadenia na príslušné zdaňovacie obdobie u správcu dane najneskôr do 90 dní po skončení zdaňovacieho obdobia ak nie je v tomto nariadení ustanovené, že zníženie mu patrí bez uplatnenia. 6 Spoločné ustanovenia k zníženiu poplatku (1) Doklady, ktoré odôvodňujú zníženie poplatku sa predkladajú osobitne v každom zdaňovacom období, v ktorom pretrvávajú dôvody na zníženie poplatku, okrem prípadov, keď poplatník preukáže, že sa dlhodobo zdržiava v zahraničí ( 5 ods. 4 písm. c) tohto nariadenia). (2) Správca dane zníži poplatok na základe písomnej žiadosti poplatníka ak nie je v tomto nariadení ustanovené inak, a ak predloží hodnoverné, platné doklady v origináli alebo v overenej fotokópii, potvrdzujúce skutočnosť, ktorá zakladá nárok na zníženie poplatku. V prípade ak poplatník žiada zníženie poplatku z dôvodov uvedených v 5 ods. 4 tohto nariadenia, z dokladov musí byť zrejmé obdobie, počas ktorého sa poplatník zdržiaval mimo 5

6 územia mesta. (3) V prípadoch, v ktorých správca dane uzná za vhodné, postačuje predložiť neoverenú originál dokladu k nahliadnutiu poverenému zamestnancovi správcu dane. V takomto prípade poverený zamestnanec správcu dane vyhotoví o predložení dokladu úradný záznam, v ktorom uvedie údaje potrebné pre uplatnenie zníženia poplatku. (4) V prípadoch hodných osobitného zreteľa správca poplatku môže uznať aj iný hodnoverný doklad na preukázanie dôvodu zníženia poplatku ako je uvedený v 5 ods. 4 tohto nariadenia. (5) Ak pominuli dôvody na zníženie poplatku, poplatník je povinný túto skutočnosť oznámiť správcovi dane podľa osobitného predpisu 1) najneskôr do 30 dní odo dňa kedy k nim došlo. 7 Zánik poplatkovej povinnosti, vrátenie poplatku (1) Správca dane upraví vyrubený poplatok poplatníkovi, ktorému v priebehu zdaňovacieho obdobia zanikla poplatková povinnosť a to na základe oznámenia poplatníka o zániku poplatkovej povinnosti a za podmienok ďalej uvedených. (2) Mesto vráti poplatok alebo jeho pomernú časť poplatníkovi, ktorému zanikla povinnosť platiť poplatok v priebehu zdaňovacieho obdobia ak preukáže splnenie podmienok na vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti predložením hodnoverných dokladov a oznámením potrebných údajov. Poplatník/žiadateľ: a) pre zánik poplatkovej povinnosti z dôvodu zrušenia trvalého pobytu v meste Dunajská Streda oznámi údaje v rozsahu: meno a priezvisko poplatníka, dátum jeho narodenia b) pre zánik poplatkovej povinnosti z dôvodu zrušenia prechodného pobytu oznámi údaje v rozsahu: meno a priezvisko poplatníka, dátum jeho narodenia c) pre zánik poplatkovej povinnosti z dôvodu zániku vlastníckeho práva k nehnuteľnosti predloží rozhodnutie príslušného orgánu o povolení vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností, d) pre zánik z dôvodu zrušenia/pozastavenia živnosti, z dôvodu zrušenia prevádzky, z dôvodu zániku právnickej osoby - rozhodnutie o zrušení prevádzky, výpis z obchodného, živnostenského alebo iného registra tieto skutočnosti zisťuje správca poplatku z verejných registrov, e) pre zánik z dôvodu úmrtia poplatníka žiadateľ predloží úmrtný list ak poplatník mal posledný trvalý pobyt mimo mesta Dunajská Streda, ak mal poplatník trvalý pobyt v meste Dunajská Streda žiadateľ oznámi údaje poplatníka v rozsahu: meno a priezvisko poplatníka, dátum jeho narodenia a úmrtia. (3) Ak má poplatník ku dňu zániku poplatkovej povinnosti daňový nedoplatok na poplatku a/alebo na miestnych daniach za predchádzajúce zdaňovacie obdobie použije sa preplatok alebo jeho pomerná časť na úhradu týchto daňových nedoplatkov. (4) Ak poplatník tvrdí, že má preplatok na poplatku avšak správca dane neeviduje vo svojom informačnom systéme preplatok na poplatku, poplatník musí preukázať správcovi dane zaplatenie poplatku hodnoverným výpisom z účtu v banke, predložením ústrižku poštovej poukážky alebo príjmového pokladničného dokladu. (5) Správca dane vráti zaplatený poplatok alebo jeho pomernú časť poplatníkovi, ktorému bol 6

7 znížený poplatok podľa 5 alebo upravený podľa 7 ods. 1 tohto nariadenia ako aj preplatok na poplatku na základe písomnej žiadosti poplatníka za podmienky, že nemá nedoplatky na miestnych daniach a poplatku ani z predchádzajúcich zdaňovacích období a predloží na ústnu alebo písomnú výzvu správcu poplatku hodnoverný doklad o úhrade poplatku. 8 Vyberanie poplatku vlastníkom a správcom nehnuteľnosti (1) Správca dane ustanovuje, že poplatok od poplatníka v ustanovenej výške pre mesto vyberá a za vybraný poplatok ručí správca, ak je vlastníkom nehnuteľnosti štát, vyšší územný celok alebo obec (ďalej len platiteľ ). 2) (2) Platiteľ a poplatník sa môžu písomne dohodnúť, že poplatok obci odvedie priamo poplatník; za odvedenie poplatku obci ručí platiteľ. 3) 9 Zrušovacie ustanovenia Dňom nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie mesta Dunajská Streda č. 12/2014 zo dňa 9. decembra 2014 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Dunajská Streda Všeobecne záväzné nariadenie mesta Dunajská Streda č. 22/2015 zo dňa 24. novembra 2015, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Dunajská Streda č. 12/2014 zo dňa 9. decembra 2014 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Dunajská Streda Všeobecne záväzné nariadenie mesta Dunajská Streda č. 14/2016 zo dňa 9. decembra 2016 ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Dunajská Streda č. 12/2014 zo dňa 9. decembra 2014 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Dunajská Streda Všeobecne záväzné nariadenie mesta Dunajská Streda č. 13/2018 zo dňa 11. decembra 2018, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Dunajská Streda č. 12/2014 zo dňa 9. decembra 2014 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Dunajská Streda. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Dunajská Streda č. 22/2019 zo dňa 26. novembra 2019, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Dunajská Streda č. 12/2014 zo dňa 9. decembra 2014 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Dunajská Streda. V Dunajskej Strede, Účinnosť Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. januára JUDr. Zoltán Hájos primátor 7

8 1) 80 zákona NR SR č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov 2) 77 ods.5 zákona NR SR č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov 3) 77 ods. 6 zákona NR SR č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov 8