Z Á P I S N I C A. z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Majcichove, ktoré sa konalo dňa 9. novembra 2017

Veľkosť: px
Začať zobrazovať zo stránky:

Download "Z Á P I S N I C A. z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Majcichove, ktoré sa konalo dňa 9. novembra 2017"

Prepis

1 Z Á P I S N I C A z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Majcichove, ktoré sa konalo dňa 9. novembra 2017 Prítomní : Starosta obce, poslanci, zapisovateľka a ostatní podľa priložených prezenčných listín Ospravedlnení: Ing. Z. Čapuchová, Ing. A. Frolkovič Neospravedlnený: 0 Program: 1. Otvorenie, voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice 2. Kontrola uznesení 3. Pracovný poriadok obce Majcichov 4. Všeobecne záväzné nariadenie obce Majcichov č. 3/2017 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce - návrh 5. Plnenie rozpočtu Obce Majcichov k Kontrola plnenia rozpočtu k stanovisko hlavnej kontrolórky 7. Rozpočtové opatrenia 8. Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami Obce Majcichov 9. Pošta rôzne 10. Návrh na uznesenie 11. Záver 1. Otvorenie Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Majcichove otvoril a ďalej viedol starosta obce Ing. Tibor Marek. Oznámil, že OZ bolo zvolané v stanovenej lehote a že všetci poslanci Obecného zastupiteľstva boli na toto písomne včas pozvaní. Skonštatoval, že sú prítomní 7 poslanci (od 20:00 hod. 8 poslanci prítomný aj Ing. A. Frolkovič) obecného zastupiteľstva teda zasadanie OZ je v zmysle 2 odst. 2 zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení uznášania schopné. Za členov návrhovej komisie na riadnom zasadnutí OZ boli zvolení: Ing. Branislav Šturdík a JUDr. Ladislav Masník Hlasovanie: Za: všetci (7) Za overovateľov zápisnice boli zvolení: Ing. Juraj Kučera a Ing. Tomáš Sabo Hlasovanie: Za: všetci (7) 1

2 2. Kontrola uznesení Kontrolované bolo plnenie uznesení z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa Kontrolu viedla hlavná kontrolórka Ing. Rozália Hanzelová. Skonštatovala, že: - Uznesenie č. 33/ splnené - Uznesenie č. 34/ splnené, zapracované - Uznesenie č. 35/ splnené - Uznesenie č. 36/ splnené 3. Pracovný poriadok obce Majcichov Starosta obce Majcichov Ing. Tibor Marek predložil na riadnom zasadnutí pracovný poriadok obce Majcichov. Oboznámil prítomných o jeho obsahu. Po prerokovaní následne poslanci prijali uznesenie, kde berú na vedomie Pracovný poriadok zamestnancov obce Majcichov vydaný starostom obce dňa Schválený pracovný poriadok tvorí prílohu tejto zápisnice. 4. Všeobecne záväzné nariadenie obce Majcichov č. 3/2017 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce - návrh Obec Majcichov podľa ustanovenia 4 ods. 3 písm. h) a 6 ods. 1 a 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p. a podľa ustanovenia 7 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p., v záujme utvárať a chrániť zdravé podmienky a zdravý spôsob života a práce obyvateľov obce, chrániť životné prostredie, ako aj utvárať podmienky na zabezpečovanie zdravotnej starostlivosti, vzdelávania, kultúry, osvetovej činnosti, záujmovej umeleckej činnosti, telesnej kultúry a športu, predložila nový návrh, ktorého predmetom je úprava a spôsob poskytovania dotácií z rozpočtu obce, okruh oblastí, ktorých sa poskytovanie dotácií týka a podmienky, za akých môžu byť dotácie poskytované. Predložený návrh bol zverejnený po dobu 15 dní pred zasadaním tohto zastupiteľstva na úradnej tabuli obce a webovom sídle k pripomienkovaniu. Po prerokovaní poslancami bolo k nemu prijaté uznesenie. Schválené Všeobecne záväzné nariadenie obce Majcichov č. 3/2017 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce tvorí prílohu tejto zápisnice a je aj zverejnené na webovej stránke obce schválené VZN. Toto VZN nadobúda účinnosť dňom

3 5. Plnenie rozpočtu Obce Majcichov k Predložené plnenie rozpočtu Obce Majcichov za a správa hlavnej kontrolórky boli prerokované prítomnými poslancami. Plnenie rozpočtu obce Majcichov za bolo vzaté na vedomie prijatím uznesenia a tvorí prílohu tejto zápisnice. 6. Kontrola plnenia rozpočtu k stanovisko hlavnej kontrolórky Na zasadnutí bola predložená správa hlavnej kontrolórky Kontrola plnenia rozpočtu Obce Majcichov za , v ktorej analyzuje plnenie príjmov rozpočtu obce, plnenie výdavkov rozpočtu obce, plnenie rozpočtu materskej školy a plnenie rozpočtu základnej školy. Kontrola plnenia rozpočtu obce Majcichov za predložená hlavnou kontrolórkou obce bola vzatá na vedomie prijatím uznesenia a tvorí prílohu tejto zápisnice. 7. Rozpočtové opatrenia - návrh Predložené návrhy na rozpočtové opatrenia, v ktorých boli upravené prekročené položky rozpočtu boli prerokované a následne k nim boli prijaté uznesenia. 8. Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami Obce Majcichov Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami Obce Majcichov boli predložené na riadnom zasadnutí OZ s farebne vyznačenými zmenami v návrhu. Po prekovaní sa poslanci zhodli za schválenie tohto návrhu. Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami Obce Majcichov tvoria prílohu tejto zápisnice. 9. Pošta - rôzne V tomto bode programu boli prerokované nasledovné záležitosti: Žiadosť o nový splátkový kalendár P. Novák Obecné zastupiteľstvo prijalo na svojom riadnom zasadnutí dňa Uznesenie č. 68/2015, v ktorom schválilo predaj časti obecného pozemku p. P. Novákovi a dňa Uznesenie č. 16/2016, ktorom schválilo splátkový kalendár ku kúpnej zmluve P01/2016. Nakoľko si doteraz p. Novák nesplnil svoj záväzok voči obci, týmto opätovne žiada poslancov o nový splátkový kalendár. Poslanci prijatím uznesenia súhlasia s novým splátkovým kalendárom od

4 Žiadosť Ľ. Cuninka a manž. žiadosť o odpredaj obecného pozemku táto žiadosť už bola prerokovaná na predchádzajúcom riadnom zasadnutí obecného zastupiteľstva. Pán Cuninka doložil vytýčený geometrický plán. Poslanci spoločne so starostom danú žiadosť prerokovali a prijatím uznesenia odsúhlasili spôsob predaja a to z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Obec Majcichov zverejní zámer po dobu 15 dní a následne poslanci na najbližšom zasadaní príjmu uznesenie. Žiadosť Základná škola J. Palárika v Majcichove - z dôvodu budovania športovo-účelovej časti školského pozemku žiadali o pomoc pri financovaní street workoutových prvkov, ktoré sú vhodné na kombináciu športu a zábavy, pričom pozitívne vplývajú na rozvoj fyzickej kondície, sily a vytrvalosti. Po prerokovaní sa poslanci zhodli a žiadajú riaditeľa školy o opätovné prerokovanie na rade školy a rozšírenie daných prvkov aj o detské zostavy pre mladšie deti. Informatívne starosta obce len informatívne prekonzultoval s prítomnými poslancami priority, ktoré budú zapracované do návrhu nového rozpočtu obce k roku Návrh na uznesenie Na riadnom zasadnutí OZ boli navrhnuté a schválené uznesenia, ktoré tvoria prílohu tejto zápisnice. 11. Záver Starosta obce poďakoval všetkým prítomným za účasť, pripomenul termín najbližšieho riadneho zasadania obecného zastupiteľstva a ukončil riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva. V Majcichove, Zapísala: Marianna Paráková Prílohy: Pozvánka Prezenčné listiny prítomných Prijaté uznesenie Pracovný poriadok Obce Majcichov Rozpočtové opatrenie č. 7/2017 Rozpočtové opatrenie č. 8/2017 Rozpočtové opatrenie č. 9/2017 Všeobecne záväzné nariadenie obce Majcichov č. 3/2017 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Plnenie rozpočtu obce Majcichov k Kontrola plnenia rozpočtu za stanovisko hlavnej kontrolórky Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami Obce Majcichov 4

5 Overovatelia zápisnice: Ing. Juraj Kučera... Ing. Tomáš Sabo... Starosta obce: Ing. Tibor Marek... 5