NO Dýchací prístroj Chirana AURA V. Dýchací prístroj. Chirana AURA V. Návod na použitie -1-

Veľkosť: px
Začať zobrazovať zo stránky:

Download "NO Dýchací prístroj Chirana AURA V. Dýchací prístroj. Chirana AURA V. Návod na použitie -1-"

Prepis

1 NO Dýchací prístroj Chirana AURA V Dýchací prístroj Chirana AURA V Návod na použitie -1-

2 CHIRANA a.s. Nám. Dr. A. Schweitzera Stará Turá SLOVENSKÁ REPUBLIKA Tel.: Fax: Mail: Web: Dátum poslednej revízie: Spoločnosť Chirana si vyhradzuje právo zmien v danom prístroji bez predchádzajúceho upovedomenia. 2

3 Dýchací prístroj Chirana AURA V Všeobecné upozornenia Tento výrobok bude spoľahlivo pracovať, pokiaľ je používaný podľa tohto Návodu na použitie, ak jeho montáž, prevádzkovanie a údržba je vykonávaná podľa jeho príslušných pokynov. Všetky záruky týkajúce sa prístroja, ktoré dáva firma CHIRANA, budú neplatné, ak výrobok nebol podľa Návodu na použitie obsluhovaný a udržiavaný. Prístroj môže byť používaný len kvalifikovaným a zaškoleným personálom, ktorý si starostlivo prečítal Návod na použitie, upozornenia natlačené na prístroji alebo inú s prístrojom súvisiacu sprievodnú dokumentáciu a dodržiava predpísané pokyny a predpisy. Ak tento prístroj nepracuje tak, ako je popísané v Návode na použitie, nedoporučujeme ho v takomto prípade používať. Obsluhovateľ tohto prístroja je výhradne zodpovedný za všetky poškodenia alebo ujmy na zdraví, vyplývajúce z nesprávneho použitia, neautorizovaných opráv, poškodenia alebo nevhodnej údržby vykonanej niekým iným ako pracovníkmi CHIRANA, alebo zmluvným zástupcom CHIRANA. Ak potrebujete radu, vysvetlenie alebo akékoľvek informácie o prístroji, kontaktujte sa s obchodným zástupcom, alebo priamo s výrobcom. Dôležité bezpečnostné pokyny Varovanie s týmto stupňom nebezpečenstva označuje možnú nebezpečnú situáciu. Ak sa nevyhnete nebezpečnej situácii, môže to viesť k úrazu alebo poškodeniu zdravia pacienta. Riaďte sa pokynmi v tomto varovaní, aby ste zabránili úrazom alebo poškodeniam osôb. Varovanie s týmto stupňom nebezpečenstva označuje možné vecné škody. Ak sa nevyhnete nebezpečnej situácii, môže to viesť k vecným škodám. Pokyn označuje dodatočné informácie, ktoré uľahčujú zaobchádzanie s prístrojom. Dodržujte Návod na použitie. Pokiaľ je prístroj konfigurovaný pre neonatálne použitie, z technických dôvodov sú obmedzené niektoré parametre. V tabuľke technických parametrov / Dodatok A/ sú označené nápisom NEO. S prístrojom je dodávaný USB Flash, na ktorom sa nachádza rozšírený popis funkcii prístroja, režimov dýchania, klinické aplikácie a skúsenosti a tento Návod na použitie v elektronickej forme. Poruchy prístroja spôsobené neodbornou obsluhou, alebo nedodržaním pokynov uvedených v Návode na použitie, nebudú uznané ako predmet záručnej reklamácie. Výrobca si vyhradzuje právo vykonať na prístroji zmeny, ktoré podstatne neovplyvnia vlastnosti prístroja. 3

4 Dôležitý odkaz! Návod na použitie je neoddeliteľnou súčasťou prístroja Chirana AURA V (v zmysle STN EN ). Riadenie sa podľa jeho pokynov a príkazov dáva predpoklad správneho a bezpečného používania prístroja. Pri používaní prístroja je dôležité mať ho neustále k dispozícii. V Návode na použitie sú niektoré textové pasáže vyznačené výrazom UPOZORNENIE, a preto vyžadujú zvýšenú pozornosť. Všetky upozornenia, ktoré sú označené výstražným trojuholníkom treba brať zvlášť vážne. Upozorňujúce symboly nachádzajúce sa na prístroji znamenajú: Dodržujte návod na použitie Dôležité varovania: Oboznámenie sa s návodom na použitie je základným predpokladom funkčného, spoľahlivého a bezpečného prevádzkovania prístroja Pri vzniku akéhokoľvek alarmu, situáciu okamžite riešiť a neprivádzať pacienta do nebezpečnej situácie potláčaním akustického alarmu Je dôležité vizuálne sledovať stav pacienta Funkcia prístroja môže byť nepriaznivo ovplyvňovaná blízkosťou prístrojov pre VF chirurgiu, defibrilátora a zariadení vyžarujúcich VF žiarenie, u ktorých je predpoklad prekročenia úrovní rušenia špecifikovaných v EN , preto výrobca nedoporučuje používať výrobok v blízkosti týchto zariadení Vyvarujte sa používania mobilného telefónu vo vzdialenosti menšej ako 5 m od prístroja z dôvodu možného rušenia ventilátora S prístrojom používať zariadenia, príslušenstvo a rozličné spotrebné materiály, ktoré sú schválené a certifikované príslušným skúšobným ústavom, resp. je možné k ním doložiť príslušné osvedčenie Prístroj, ako aj ostatné pripojené medicínske prístroje, sú len prostriedky pomoci pacientovi, nenahrádzajú nevyhnutnosť venovať pozornosť pacientovi zo strany zdravotníckeho personálu. Pre bezpečné rozlíšenie a posúdenie alarmových situácií, doporučujeme, aby obsluha bola vzdialená max. 1 m od prístroja Vždy treba skontrolovať príčinu vzniku alarmu. Pred začiatkom ventilovania pacienta, resp. pri zmene ventilačného režimu, sa musí skontrolovať, či nastavenie alarmových hraníc zodpovedá stavu pacienta. Prístroj podlieha pravidelnej inšpekčnej prehliadke, ktorú môže vykonať len odborný personál s oprávnením od výrobcu. Užívateľ je povinný požiadať výrobcu, resp. zástupcu výrobcu, o vykonanie tejto inšpekčnej prehliadky Pri používaní prístroja obsluha musí mať pripravené alternatívne prostriedky ventilácie Z dôvodu zaistenia najvyššej bezpečnosti prevádzkovania prístroja nie je dovolené používať dýchacie hadice z elektricky vodivého materiálu alebo antistatického. Je zakázané opakovane používať jednorazové kontaminované komponenty - bakteriologické filtre, ET rúrky a pod., z dôvodu rizika ohrozenia zdravia pacienta. 4

5 Obsah: 1. Symboly Účel a použitie Popis prístroja Popis ventilátora Ovládací panel Základná obrazovka AutoStart Menu Ovládanie ventilátora Editácia parametrov Zmena režimu Nastavenie alarmových hraníc Pokyny pre obsluhu pri vzniku alarmovej hranice Submenu Numerický monitoring Oscilo krivky PQ-t krivky a slučky Trendy Export trendov Opti a AutoOpti Basic Recruit / Weaning Moni UVM - Up ventilation mode Set/New nový pacient Manipulačné a informatívne ikony Rameno dýchacieho okruhu Dýchací okruh Pneumatický nebulizátor Plnenie nebulizátora Čistenie a údržba Postup čistenia medzi používaním na rovnakom pacientovi Dezinfekcia jednotky medzi používaním na rovnakom pacientovi Sterilizácia jednotky medzi pacientmi Ultrazvukový nebulizátor Ovládanie systému a menu Zostavenie a pripojenia Zostavenie nebulizátora Plnenie nebulizátora Demontáž nebulizátora Prevádzka a pokyny k obsluhe Nebulizátor Alarmy Čistenie a údržba Čistenie jednotky medzi používaním na rovnakom pacientovi Dezinfekcia jednotky medzi používaním na rovnakom pacientovi Sterilizácia jednotky medzi pacientmi Komponenty Zvlhčovač Základné vybavenie Doplnkové vybavenie Zostavenie a montáž Montáž ventilátora Zostavenie dýchacieho okruhu Prietokový snímač D-lite / Pedi-lite

6 Pokyny pre používanie Čistenie Popis a inštalácia snímača IRMA CO Popis snímača Umiestnenie a inštalácia snímača Údržba snímača Výmena adaptéra Popis nulovania snímača Základná údržba pracovníkom servisnej služby Čistenie, dezinfekcia a sterilizácia Dezinfekcia a sterilizácia snímača Popis a inštalácia snímača CO2 QuRe Popis výrobku Pokyny k bezpečnosti Popis činnosti Dezinfekcia Dezinfekcia snímača СО2 s lineárnym prietokom Dezinfekcie viacrazových ventilačných adaptérov AION analyzátor plynov Montáž odlučovača vody Pokyny pred použitím Vyprázdňovanie/výmena odlučovača vody Obsluha prístroja Pokyny k bezpečnosti prevádzkovania ventilátora Prvé uvedenie ventilátora do prevádzky Postup pri uvedení ventilátora do činnosti Vstupný test prístroja Voľba obrazovky /skinu/ Automatický vstupný test prístroja Koniec testu Obkročenie testu funkčnosti pri urgentnom nasadení ventilátora Nastavenie ventilačných parametrov Ventilačné režimy Režim ST-BY Ventilačný režim CMV Režim SCMV Ventilačný režim SIMV Režim SIMV - v Režim SIMV p Ventilačný režim PCV Režim SPCV Level- two level ventilation Režim APRV (BIPAP) Ventilačný režim PS/CPAP Režim CPAP Ventilačný režim PMLV APMV - automatic proportional minute volume Ventilačný režim CFvS Oxygenoterapia využitím režimu CFvS Ventilačný režim ncpap HFM CPAP ( high frequency modulated CPAP) HFloNV High flow nasal ventilation SIGH vzdych (hlboký nádych) NIV (non invasive ventilation) neinvazívna ventilácia Aktivovanie funkcie leakage - režimu NIV Záložný ( backup ) ventilačný režim

7 Kompenzácia endotracheálnej rúry Nastavenie koncentrácie O 2 v dýchacej zmesi Nastavenie funkcie oxygenizácia Zmena charakteru asistora Autoadaptívne exspírium Nastavenie a spustenie stopiek Procedúra Return to basic screen návrat do základného zobrazenia Možnosti grafického zobrazenia ventilačného priebehu Výber grafického zobrazenia ventilačného priebehu Zobrazenie plynových parametrov - CO Funkcia Set, Autoset a Zero CO Funkcia T/M monitoring úsilia pacienta Funkcia F01 inspiračný drajv Funkcia Oxi Činnosť ventilátora na záložný zdroj elektrickej energie Práca obsluhy Pripojenie prístroja na pacienta Pokyny pre činnosť obsluhy pri prevádzke prístroja Vypnutie prístroja Všeobecné upozornenia Údržba prístroja Údržba obsluhujúcim personálom Údržba záložného akumulátora Základná údržba pracovníkom servisnej služby Údržba zvlhčovača Prevádzková kniha Čistenie, dezinfekcia a sterilizácia Čistenie a dezinfekcia povrchu prístroja Dezinfekcia a sterilizácia Príprava Čistenie a dezinfekcia Sterilizácia Skladovanie Pacientsky dýchací okruh Sterilizácia hadicového systému Sterilizácia exspiračného ventilu Likvidácia prístroja po ukončení jeho životnosti Informácie o opravárenskej službe Dodávky a záruka Osvedčenie o kvalite a kompletnosti Záruka Doprava a skladovanie Doprava Skladovanie Manipulačné značky Umiestnenie prístrojového štítka Dodatok A: Špecifikácia výrobku A.1 Technické parametre A.2 Technické charakteristiky snímača CO2 /mainstream/ A.3 Technické charakteristiky snímača O2+CO2 /sidestream/ Dodatok B: Výrobné nastavenie parametrov B.1 Výrobné nastavenie parametrov ventilačného režimu B.2 Výrobné nastavenie hraníc alarmov B.3 Rozsah nastavenia hraníc alarmov Dodatok C: Alarmové hlásenia Dodatok D: Smernice a deklarácie výrobcu

8 1. Symboly Zapnuté /Vypnuté Zapnuté (el. napájanie) Vypnuté (el. napájanie) Striedavý prúd (napájanie) Siet / Záložný zdroj (bateria) Príložná časť typu B Príložná časť typu BF Ochranné uzemnenie Uzemnenie Ekvipotencialna svorka Akumulátor sa používa. Dočasné vypnutie zvukovej indikácie alarmu Inspiračný blok Expiračný blok Vstup / výstup (elektr.) Monitor / PC Vstup (pneu.) Výstup (pneu.) Pneumatický nebulizátor Aerogen nebulizátor Bakteriologický filter Nepoužívať znovu Sterilizovateľné v parnom sterilizátore Odomknutie Dodržujte návod na použitie Upozornenie Výrobca Rok výroby IP21 Dátum, po ktorom by sa prístoj nemal používať (YYYY-rok, MM-mesiac) Výrobné číslo prístroja Ochrana proti škodlivému vniknutiu vody alebo cudzieho predmetu. Značka zhody CE s číslom notifikovanej osoby, ktorá posúdila zhodu výrobku s direktívou 93/42/EEC Nevyhadzujte zariadenie vo forme netriedeného odpadu. Pre zníženie škôd na životnom prostredí z elektrických odpadov a elektrozariadení sa musia dodržiavať miestne predpisy týkajúce sa nakladania s odpadmi. 8

9 2. Účel a použitie Servoventilátor Chirana AURA V predstavuje modernú technológiu pre umelú ventiláciu pľúc určenú pre celú škálu pacientov: dospelých pacientov, deti, novorodencov i nedonosencov, vďaka dychovému objemu: od 2 ml (do ml) a dychovej frekvencii: 1-180/ min.) Komplexné spektrum režimov ventilácie: CMV objemovo riadená ventilácia, SCMV - synchronizovaná ventilácia, riadenie podľa objemu, PCV - tlakovo riadená ventilácia, SPCV - synchronizovaná ventilácia, riadenie podľa tlaku, SIMV synchronizovaná zástupová ventilácia, SIMV-v synchronizovaná zástupová ventilácia riadená podľa objemu, SIMV-p synchronizovaná zástupová ventilácia riadená podľa tlaku, SIMV(v aj p)+ps synchronizovaná zástupová ventilácia s podporou samostatného dýchania tlakom, PS tlaková podpora, APRV (modifikácia BiPAP) ventilácia pomocou uvoľnenia tlaku v dýchacích cestách, 2-Level (BiPAP) ventilácia na dvoch hladinách tlaku, 2-Level+PS ventilácia na dvoch hladinách tlaku s tlakovou podporou na nižšej hladine, PMLV programovaná viacfrekvenčná/ viachladinová ventilácia, CPAP nepretržitý kladný tlak v dýchacích cestách SIGH vzdych (prehĺbený nádych), CFvS ventilačná podpora nepretržitým prietokom ncpap -nasal CPAP pre aplikáciu binazálnou kanylou u novorodencov HFM ncpap vysokofrekvenčne modulovaný ncpap pre aplikáciu u detí pod 5 kg hmotnosti HFloNV High flow nasal ventilation PS-CMV - Ventilátor umožňuje nastaviť režim pre možné použitie riadenej ventilácie systémom flow/pressure control, tzv. DC- dual control. APMV automatická proporcionálna minútová ventilácia autoadaptívny regulačný systém na základe dodržania zvolenej MV (minútovej ventilácie),!!! to nie je režim, je to systém ovládania všetkých režimov riadených tlakom, teda je to vyššia forma počítačovej asistencie umelej ventilácie pľúc. UVM (up ventilation mode) predstavuje počítačom asistovaný systém pre pooperačné (aj nepooperačné) odpájanie pacientov od ventilátora s poloautomatickým nastavovaním parametrov zmenšujúcich ventilačnú podporu až do bodu, kedy už len lekár môže rozhodnúť o odpojení od umelej ventilácie pľúc. Prítomnosť všetkých súčasných režimov umelej ventilácie pľúc už v základnom prevedení prístroja umožňuje zabezpečiť maximálny komfort pacienta pripojeného na umelú ventiláciu pľúc a tiež zvoliť optimálny režim ventilácie pri ľubovoľnej patológii Monitorovanie mechanických vlastností pľúc ON-LINE predstavuje jedinečnú výhodu pre lekára, ktorý tak má neustále aktuálny prehľad o stave dýchacích orgánov pacienta i jeho trende, čo v praxi garantuje reálne poskytovanie netraumatizujúcej ventilácie pľúc. (monitorované parametre: časová konštanta doby nádychu a výdychu, špičkový alveolárny tlak, alveolárny tlak na konci výdychu, alveolárny tlak, auto PEEPi, statická compliance pľúc, dynamická compliance pľúc, odpor dýchacích ciest pri nádychu, monitorovanie štandardných ventilačných parametrov, ETCO2, FiO2 je samozrejmosťou) Monitorovanie metaboliky (Modul MetaMon) predstavuje integrovaný systém umožňujúci monitorovať produkciu CO2 a spotrebu O2 ako aj energetický výdaj. Modul (Opti a AutoOpti ) predstavujú unikátne riešenia optimalizácie ventilácie s cieľom čo do maximálnej miery znížiť traumatizáciu pľúc cez zmenšenie špičkových alveolárnych tlakov. v prístroji je implementované unikátne prevedenie režimu PCV, ktorý nepredstavuje iba štandardný tlakový režim, ale zároveň je vybavený automatickou identifikáciou spontánneho dychového úsilia, čo ventilátor identifikuje ako chcenie dýchať a aby to pacientovi umožnil, prepne sa režim do módu 2-Level ventilation (BiLevel, BiPAP). V tomto režime je k dispozícii aj PS tlaková podpora pre napomáhanie spontánnemu dýchaniu na hladine PEEP, ktorej veľkosť je voliteľná. V tom istom základnom režime (PCV) pri nastavení Ti 80% sa prístroj plynule dostáva do režimu APRV. Prístroj tak v 9

10 podstate automaticky vychádza v ústrety potrebám pacienta, čo je nespornou výhodou napomáhajúcou lekárovi inteligentná exspiračná asistencia je veľkým prínosom pre pacienta i lekára v situáciách, ak sa pacient pobije s ventilátorom a dochádza k prekročeniu limitného tlaku v okruhu (napr. zakašľanie). V týchto situáciách zväčša ventilátory vypustia tlak do atmosféry a uzemnia okruh, čím sa ale nastavený PEEP=0 a u poškodených pľúc žiaľ dochádza ku kolapsu alveol (derecruitment). Riešenie integrované v prístroji je oveľa vyspelejšie, pričom v situáciách, keď dôjde k prekročeniu limitného tlaku v okruhu, ventilátor po vyhodnotení situácie inteligentným algoritmom vypustí prebytok tlaku tak, že PEEP zostave po celý čas trvania procedúry zachovaný, čím nedôjde ku kolapsu alveol a nie je potrebné znovu realizovať recruitment v prístroji implementovaná metóda APMV MVs predstavuje jedinečné riešenie inteligentného riadenia všetkých ventilačných režimov zmenami prietoku, tlaku, objemu a frekvencie podľa špeciálneho algoritmu, ktorý zabezpečuje protektívnosť ventilácie a obsluhou zvolenú minútovú ventiláciu. Proporcionálna regulácia prietoku, tlaku a frekvencie na dosiahnutie zvolenej minútovej ventilácie je zabezpečená aj pri pacientovej spontánnej ventilácii. V rámci tejto metódy ventilácie je k dispozícii aj automatická adaptácia Flow pri tlakovo kontrolovaných režimoch (AutoFlow), Automatická adaptácia Pressure pri tlakovo kontrolovaných režimoch (AutoPressure), a adaptácia frekvencie dýchania (AutoFrequency) Automatická kompenzácia vplyvov zmien mechanických vlastností pľúc (C, R) počas tlakových režimov UVP (AutoCompensation of Cst and Raw) pri neinvazívnej ventilácii (NIV) je potrebné zdôrazniť v prístroji zabudovanú automatickú kompenzáciu únikov plynov okolo masky PMLV unikátny režim programovanej viacfrekvenčnej / viachladinovej ventilácie pľúc predstavuje jedinečnú metódu programovaného riadenia ventilácie na troch rôznych alebo štyroch tlakových hladinách s rôznymi časmi dýchacieho cyklu, ktoré vedie k zlepšenej distribúcii plynov v pľúcach postihnutých patológiou vedúcou k nehomogénnej distribúcii plynov (vírusová pneumónia, ALI, ARDS, kontúzia a pod.). Algoritmus riadenia ventilácie vychádza z analýzy pľúcnej mechaniky. Praxou overené výhody, ktoré poskytuje MLV nielen u ťažko postihnutých pľúc (s výraznou nehomogenitou distribúcie) sú nesporné, pričom tento režim pri včasnom nasadení v praxi zachraňuje ľudské životy v situáciách, kedy iné režimy ventilácie už nie sú schopné zabezpečiť výmenu plynov v pľúcach. 4 hladinová UVP je kombinovateľná s vysokofrekvenčnou moduláciou tlaku do 180 c/min. Automatická kompenzácia parametrov poddajnosti a odporu okruhu ventilátora Cm a Rsys. Pri použití akýchkoľvek hadíc, či zvlhčovača, zariadenie identifikuje a automaticky kompenzuje zmenu Cm a Rm Backup ventilácie pri PS (PCV) automatický na základe záložnej frekvencie, alebo s aplikáciou APMV (MVs) = PS-CMV. Všetky tlakové režimy po zapnutí APMV predstavujú režimy s garantovaným (dychovým aj minútovým) objemom PS-VG, PCV- VG, Bilevel (2level-VG, SIMVp-VG, PMLV -VG. Už v základnom vybavení prístroj vyhodnocuje parametre ventilátora, ale hlavne diagnostiku dýchacích orgánov a ponúka lekárovi počítačom spracované údaje, ktoré výrazným spôsobom zlepšujú diagnostiku pľúcnych funkcií pacienta a poskytujú pomoc lekárovi pri rozhodovaní o ďalšej stratégii liečby. Zároveň má prístroj v základnej verzii mnohé automatické prvky pre optimálne nastavenie ventilátora, ktorý za pacienta dýcha. Umožňuje v podstate neobmedzené sledovanie trendov z hľadiska časového, a to nielen parametrov, ale aj udalostí EVENTS (alarm, warning) i každej konkrétnej zmeny parametrov ventilačného režimu, alebo režimu ako takého. Uvedenie presného dátumu a času eventu i zmeny režimu, ktoré sú zaznamenávané v prehľadnom grafe, umožňuje veľmi jednoduchú kontrolu predchádzajúcich udalostí a komplexný prehľad o stave a spôsobe liečby pacienta zo strany lekára. Je možné trendy aj eventy sledovať v grafickej aj digitálnej forme. Funkcia AutoStart predstavuje unikátny systém štartu ventilátora ako aj odporúčania základných parametrov ventilácie pacienta a zohráva kľúčovú úlohu aj pri nastavení 10

11 režimu viachladinovej ventilácie pľúc. Táto funkcia umožňuje takmer automatické nastavenie prístroja vo veľmi krátkom čase, čo je obrovským prínosom najmä v stresových a kritických situáciách. Bias flow (nastaviteľný), umožňuje zlepšenie reaktibility triggra a zmenšenie spontánneho dychového úsilia. Grafické znázornenie kriviek P,Q, V, ETCO2, ako aj slučiek V/P, Q/V a pod je len samozrejmosťou. Export trendov do PC s možnosťou zobrazenia v prehliadači trendov, ktorý bude k dispozícii spolu s prístrojom Minitrendy kriviek (120 min) vhodných pre sledovanie procedúry weaning alebo recruitment je možné znázorniť na obrazovke (8 kriviek) Integrálnou súčasťou ventilátora je možnosť nastavenia časovača, alebo stopiek. Prístroj je ovládaný pomocou - Touch-screenu analógovým aj digitálnym prístupom. Hodnotenie objemu energie pohltenej pľúcami pri UVP s cieľom vyhodnotenia potenciálu pľúcneho poškodenia spôsobeného nastavenými parametrami pľúcnej ventilácie. Prístroj je konštruovaný ako ventilátor pre klinické riešenie stavov dychovej nedostatočnosti a v intenzívnej starostlivosti. Je určený na tie etapy zdravotníckej služby, kde je lekár nevyhnutne potrebný na jeho obsluhu. Prístroj nie je určený do výbušného prostredia 11

12 3. Popis prístroja Dýchací prístroj svojou koncepciou riešenia tvorí stavebnicu modulov, kde maximalistické vybavenie pozostáva - viď. obr.1: Obrázok 1. 1 Základný ventilačný prístroj 2 Ovládací panel 3 Zvlhčovač 4 Dýchací okruh 5 Podvozok 12

13 3.1 Popis ventilátora Obrázok Zadný panel 2. Vstup tlakového vzduchu (AIR) 280 až 600 kpa, 120 l.min Vstup tlakového O až 600 kpa, 120 l.min Prívod elektrickej siete 230V, 50 Hz 5. Hlavný sieťový vypínač 6. Komunikačné rozhranie pre komunikáciu s ovládacím panelom 7. Ochranný kryt, pod ktorým je snímač O 2 8. Inspiračný výstup 9. Testovací kanál 10. Exspiračný ventil 11. Nádobka odpadu 12. Vstup snímacej dvojhadičky prietokového senzora 13. Napájanie nebulizátora 14. Analyzátor plynov 15. Ovládací panel 16. Statív ovládacieho panela 13

14 Základná obrazovka 3.2 Ovládací panel Obrázok Ovládanie ventilátora 2. Menu 3. Stavový riadok 4. Submenu 5. Vizualizácia alarmov (multifunkčné okno podľa výberu v menu - mix okno) 6. Oscilo krivky 7. Numerický monitoring Rozmiestnenie obrazovky je nemenné, niektoré okná možno expandovať pomocou tlačidla ><, stránkovať pomocou tlačidiel > a <. Okná majú zabudovanú funkciu automatického kolapsu po danej dobe expanzie a automatického návratu na základnú stránku. Obsah mix okna je volený výberom v menu. V submenu sa tiež volí príslušná stránka ovládania ventilátora rýchly prístup. Stavový riadok obsahuje skrátené info o: Chybové hlásenia systému, Voľba jednotiek merania, Výsledok vstupných testov, Sieť / Batéria, Hodiny, časovač 14

15 AutoStart Obrázok 4. Okno je určené na rýchle nastavenie ventilačných parametrov nového pacienta. Systém umožňuje viacero stupňov nastavenia. Základným je nastavenie m a H. Výpočet z nich doporučí základné nastavenie v tabuľke, ktoré možno preniesť do parametrov ventilátora pomocou => a následne upraviť a zaktualizovať. V okne sú aj vstupné body pre [UVM] automat a pomocníka pre výpočet 3 a 4 hladinovú ventiláciu. PMLV ventiláciu je umožnené aplikovať až po ustálení parametrov základnej. Jedným z parametrov PMLV pomocníka je i RTG pľúc úroveň poškodenia pľúc. Výsledky pomocníka sa opäť dajú preniesť do ventilátora pomocou => a aktualizovať tlačidlom>. Menu Obrázok 5. 15

16 Menu je rozbaľovateľné pomocou tlačidla >. Má funkciu automatickej kompresie. Časť tlačidiel funguje na vyvolanie funkcií v mix okne, časť priamo vykonáva preddefinovanú akciu. Alarmy-Mode prepína okná ventilačných parametrov a alarmov, vyvoláva grafické zobrazenie alarmov (mix) AutoStart pomocník pre rýchle nastavenie ventilátora (mix) P,Q-t okno kriviek a slučiek (mix) > rozbalenie/zbalenie menu Trend zobrazenie aktuálnych trendov (mix) Zvuk blokovanie zvukového alarmu Opti optimalizácia parametrov ventilácie (mix) [UVM] nadstavbový ventilačný automat (mix) Basic okno numerických hodnôt monitoringu (mix) Recruit súbor 2 hod mini trendov (mix) Weaning súbor 2 hod mini trendov (mix) Moni kombinovaný grafický monitoring s metabolikou (mix) Archiv zobrazenie trendov z archívu (mix) Otvor výber archívneho súboru trendov Help jednoduché web stránky s dodatkovými info (mix) Pa/cm zmena jednotiek Export kopírovanie dát z disku na externé zariadenie - USB Set/New nastavenie pacientskych dát Timer vyvolá okno nastavenia režimu v mix okne (mix) Ovládanie ventilátora Obrázok 6. Ventilačné parametre sú zoskupené do stránok podľa príbuznosti a dôležitosti. V okne sú trvale zobrazené ovládacie a indikačné prvky: ST-BY - prepínanie automatického a pohotovostného módu, ktorý má limit 1 minútu. Z limitovaného pohotovostného módu je možný prechod do trvalého stlačením OFF InspHold - predĺženie inspíria o 6s Exsp.Hold - predĺženie exspíria o 6s Manu - manuálne spustenie ďalšieho dychového cyklu Oxi - preoxigenizácia 3min, automatická dooxigenizácia po automatickom prechode zo STBY 1.5min Nebul - nebulizátor, limit 15 min Sound - blokovanie zvukových alarmov APMV - signalizácia MV servo aktivuje sa zadaním parametra MVs PMLV - viachladinová ventilácia aktivuje sa zadaním parametra PEEPh NIV - neinvazívna ventilácia aktivuje sa zadaním parametra Leak Night - stlmenie zvukových alarmov adult - signalizácia adult/pedi senzoru OFF - aktivovaný trvalý ST-BY Stlačením tlačidla príslušného ventilačného parametra je ho možné prestaviť. 16

17 Editácia parametrov Obrázok 7. Systém editácie platí pre všetky nastaviteľné veličiny v systéme. Veličina sa dá prestaviť pohybom po slajdri, tlačidlami >+ a -<, zadať hodnotou na digitálnej klávesnici. Tlačidlo X zruší a OK potvrdí zmenenú hodnotu. Okná majú implementovanú funkciu automatického zavretia sa. Parametre ventilácie a alarmov prechádzajú cez validáciu, notifikáciu a časové oneskorenie pre prípadnú opravu alebo skupinovú zmenu reprezentovanú červeným tlačidlom > pre potvrdenie a X pre odmietnutie. Po uplynutí oneskorenia sú automaticky aplikované ventilátorom. Jediná výnimka je pri zmene režimu, kedy je notifikácia striktne vyžadovaná, inak sú zmeny neakceptované. Zmena režimu Obrázok 8. Stlačením Mode v okne ventilačných parametrov s v mix okne objaví okno nastavenia režimu. Ventilátor pozná 6 základných módov : CMV, PCV 2level, PS, SIMV (SIMVp), CFvS. Stlačením príslušného tlačidla režimu dôjde k jeho aktivácii s oneskorením, čakajúc na potvrdenie zmeny. V okne ventilačných parametrov sa zobrazia príslušné parametre, ktoré možno následne prestaviť. Navolený mód je tiež popisne zobrazený pre lepšiu orientáciu obsluhy v nastavení. Box + obsahuje prednastavené tlačidlá, zjednodušujúce nastavenie najviac používaných modifikácií základných režimov. Tlačidlá Reset rušia jednotlivé modifikácie. Okno obsahuje i interface časovača timer s funkciou oznamu po uplynutí daného intervalu a stopiek stopwatch. 17

18 Nastavenie alarmových hraníc Editovanie alarmových hraníc tlakov p min, p max, minimálnej minútovej ventilácie MV min, maximálnej minútovej ventilácie MV max, minimálneho jednorazového objemu Vt min a minimálnej dychovej frekvencie f min, minimálnej (maximálnej) inspiračnej koncentrácie O 2min (O 2max), sa dosiahne tak, že v stave, keď sú potvrdené všetky požadované parametre ventilácie, sa objavujú na obrazovke v stavovom poli červené plochy prekročené alarmové hranice - p min, p max, MV min, MV max, Vt min, f min, O 2inmin a O 2max. Obrázok 9. Vybratím požadovanej alarmovej hranice a následným potvrdením sa zvolená alarmová hranica - p min, p max, MV min, MV max, Vt min, f min, O 2min a O 2max uvedie do editačného stavu. Na slajdri, alebo klávesnici sa zadá požadovaná nová úroveň alarmovej hranice. MV min v rozsahu: pre Adult od 1 až po 20 l.min -1 po 0,2 l.min -1, default 5 l.min -1 pre Pedi od 0,2 až po 15 l.min -1 po 0,1 l.min -1, default 2 l.min -1 MV max v rozsahu: pre Adult od 1 až po 35 l.min -1 po 0,2 l.min -1, default 20 l.min -1 pre Pedi od 1 až po35 l.min -1 po 0,1 l.min -1, default 10 l.min -1 p min -15 až 20 Pa x 100 po 1 Pa x 100, default -10 Pa x 100 p max 10 až 100 Pa x 100 po 1 Pa x 100, default 40 Pa x 100 Vt min 0 až 200 ml po 10 ml, default 0 ml f min 0 až 30 c.min -1 po 1 c.min -1, default 0 c.min -1 O 2min 18 až 100 % po 1 %, default 18 % O 2max 30 až 100 % po 1 %, default 60 % Navolenú hodnotu príslušnej alarmovej hranice potvrdením prístroj bude akceptovať, za predpokladu dodržania nižšie uvedených podmienok: 1. Pri editovaní jednotlivých ventilačných parametrov (objemových a časových) sa môže stať, že niektorá hodnota prekročí interval povolených hodnôt, ktoré sú ventilátorom realizovateľné. Tento stav po potvrdení je registrovaný výpisom prekročenia konkrétneho parametra: MV <> - ak obsluha editovaním žiada realizovanie ventilačných parametrov pri ventilovaní dospelých (režim Adult), ktorých výsledkom je MV menšia ako 1 l.min -1, alebo väčšia ako 25 l.min -1 alebo pri ventilovaní detí (režim Pedi), ktorých výsledkom je MV menšia ako 0,2 l.min -1, alebo väčšia ako 18 l.min - 1 Ti <> - inspiračný čas je mimo rozsah 0,2 až 10 s platí pre objemovo kontrolované režimy CMV a SIMV Finsp <> - inspiračný prúd je mimo rozsah 0 až 2 l.s -1 18

19 Te <> - exspiračný čas je mimo rozsah 0,2 až 10 s platí pre objemovo kontrolované režimy CMV a SIMV f < f SIMV nastavovaná hodnota f SIMV prekročila nastavenú hodnotu mandatornej frekvencie dýchania f f/2< f PEEPh - nastavovaná hodnota f PEEPh prekročila nastavenú hodnotu 1/2 frekvencie dýchania 2. Obdobne to platí i pri editovaní alarmových hraníc, alebo parametrov ventilačného režimu odvodených od tlaku, kde pri prekročení realizovateľných obmedzení sa po potvrdení objaví výpis hlásenia prekročenia hraníc alarmov pri ich nastavovaní ak: p max <= p min - editovaná hodnota p max alebo p min nespĺňa podmienku p max > p min p max <= p pc, p ps + PEEP- editovaná hodnota p max nespĺňa podmienku p max > p pc + PEEP alebo p ps + PEEP PEEP <= p min - editovaná hodnota p min nespĺňa podmienku PEEP > p min Pri výpise niektorého hlásenia prístroj požadovanú hodnotu parametra nebude akceptovať a obsluha je povinná príslušný, resp. druhý prislúchajúci parameter zvoliť tak, aby bola obmedzujúca podmienka splnená. Zmenu ktoréhokoľvek parametra je možné vykonať i počas automatickej ventilácie vyššie popísaným postupom, pričom po potvrdení je zmenený parameter (pokiaľ nie je mimo rozsah povolených hodnôt) realizovaný. CO2 EX MAX - od 0 do 15 % po 0,2 %, default 6,4 % CO2 EX MIN - od 0 do 15 % po 0,2 %, default 3,2 % Pri editovaní hraníc alarmov plynových parametrov môže byť hlásenie: CO2 emax <= CO2 emin hlásenie vtedy, keď obsluha edituje hranice alarmov prekročenia koncentrácie CO 2 v exspíriu tak, že nie je splnená podmienka - hranica CO2 EX max > CO2 EX min Pokyny pre obsluhu pri vzniku alarmovej hranice Vznik alarmovej situácie ventilátor vyhodnotí a obsluhu informuje svetelným a zvukovým signálom s konkrétnym výpisom na obrazovke v alarmovom, resp. upozorňujúcom poli s farebným podfarbením o druhu vzniknutého alarmu. Ventilátor kontinuálne monitoruje ventilačné veličiny minútovú ventiláciu MV, okamžitý objem V T, tlak p AW, prietok, frekvenciu ventilácie f, PEEP, koncentráciu O 2 a stav pohonných energií tlak O 2 a AIR, sieťové napätie a stav záložnej batérie. Pre dosiahnutie maximálnej bezpečnosti pacienta, je obsluha povinná okamžite pri vzniku ktoréhokoľvek druhu alarmu, ktoré sú uvedené v tabuľke, primerane reagovať. Obrázok 10. Počas riešenia alarmovej situácie môže obsluha zvukovú informáciu potlačiť na dobu 120 s tlačidlom s príslušným grafickým symbolom. O prerušení zvukového alarmu je obsluha informovaná na informačnej ploche s časovým údajom zostávajúceho času do skončenia zvukového prerušenia. 19

20 Obrázok 11. Môže sa stať, že počas činnosti vznikne viac aktívnych alarmov. Typ alarmu, ktorý je vypísaný v alarmovom poli, s príslušným farebným podfarbením podľa stupňa priority na obrazovke sa postupne komutuje s časom cca 2 s, aby tak bola obsluha informovaná o všetkých druhoch alarmovej príčiny, pričom prioritu má alarm najvyššej priority. Každý nový alarm automaticky ruší potlačenie zvukového alarmu a tým i informáciu v podobe grafického symbolu na informačnej ploche. Posledné alarmové hlásenie po odstránení alarmovej príčiny zostane zachované v strede horného bannera pre spätnú kontrolu v šedom podfarbení. Pri vzniku alarmu O2 supply, ktorý je vyvolaný nízkym tlakom plynu O2, z dôvodu zabránenia ohrozenia života, je nevyhnutné okamžite zabezpečiť náhradný zdroj tlaku O2. Submenu Obrázok 12. Okno dovoľuje rýchly prístup k alternatívnej zmene parametrov ventilácie. Zároveň zobrazuje meno a kód pacienta, pod ktorým sa archivuje história trendov v prístroji. Nového pacienta je možné zapísať v karte pacienta stlačením tlačidlá Set/New. O2 v okne nastavenia parametrov režimu dýchania otvorí podstránku pre nastavenie koncentrácie O2 v dýchacej zmesi. Mode vyvolá v multifunkčnom okne okno nastavenia dýchacieho režimu a jeho modifikácií, Edit Mode voľba priameho prístupu k nastavovaniu parametrov ventilačných režimov Neo zobrazuje sa iba v neonatálnej verzii pri použití detského snímača prietoku PEDI-Lite. Zapnutím /zmena tlačidla na zeleno/ prístroj automaticky eliminuje akceleráciu narastania tlaku na vdychu. 20

21 Numerický monitoring Obrázok 13. Okno zobrazuje číselné hodnoty monitorovaných parametrov. Okno je možné expandovať, kedy zobrazuje všetky parametre. V zbalenom stave je možné parametre stránkovať po vybraných skupinách. Paw [kpa] maximálny (špičkový) tlak v dýchacom okruhu Pmin [kpa] minimálny tlak v dýchacom okruhu f [1/min] frekvencia dýchania MV [l/min] minútová ventilácia Vti [ml] okamžitý objem vdychu Vte [ml] okamžitý objem výdychu O2in [%] koncentrácia O2 vo vdychovanej zmesi plynov EtCO2 [%] koncentrácia CO2 vo vydychovanej zmesi plynov T/M [%] monitoring aktivity pacienta (trigger/machine) F0.1 [l/min] monitoring úsilia pacienta v čase 0,1s (drajv) 21

22 Oscilo krivky Obrázok 14. Okno kriviek je čiastočne prekrývateľné oknom numerického monitoringu. Tlačidlom stránkovania je možné kombinovať rôzne parametre. Tlačidlo ich zmrazí a pomocou << a >> ich možno prehliadať i numericky. Zmrazenie je časovo obmedzené na 1 min. Na stránke slučiek tlačidlom o je možne si danú slučku zapamätať a následne zobrazovať pri každom cykle. Zruší sa obdobne. PQ-t krivky a slučky Obrázok 15. V mix okne zobrazí oscilo krivky a slučky monitorovaných parametrov. Je obdobou základného okna oscilo kriviek s miernymi modifikáciami. Jednotlivé kombinácie sa listujú tlačidlom stránkovania. 22

23 Trendy Obrázok 16. Okno trendov v mix okne. Trendy sú stránkované po 24 hodinách - tlačidlo >. V hornej časti je možné vybrať parameter stlačením príslušnej záložky. Udalosti sú vyznačené zvislou čiarou v grafike trendu, modrá zmena parametrov, červená alarmy, biela vstupné testy. Pod oknom grafiky je okno alarmov a pod ním parametrov. Kurzorom možno chodiť po časovej osi pomocou tlačidiel alebo dotykom. Počítač si uchováva v pamäti hodnoty všetkých monitorovaných parametrov počas celého priebehu ventilácie vo forme grafického aj číslicového priebehu. Pomocou voľby trend sa navolí okno trend. Vybratím požadovanej hodnoty z ponuky na hornom banneri máte možnosť si orientačne prezrieť trendové krivky z ponuky vyššie uvedených parametrov na obrazovke. Presunom kurzora je možné prezerať históriu zmien parametrov a alarmových situácií. Modrá línia znamená zmenu parametrov, červená alarmovú situáciu v reálnom čase a biela eviduje realizáciu vstupných testov. Export trendov Obrázok 17. Funkcia umožňuje nakopírovať vybraný súbor - trend na prenosné pamäťové médium USB kľúč. Najprv výber trendu súbor s príponou *.trn. Potom miesto uloženia. Pre spracovanie a archiváciu trendov v externom PC je na priloženom pamäťovom médiu uložený prehliadač TrnView.exe 23

24 Obrázok 18. Opti a AutoOpti Obrázok 19. Optimalizácia pracuje na kontinuálnom meraní mechanických vlastností pľúc a vyhodnocovaní odvodených parametrov. Sú k dispozícii 2 náhľady prepínajúce sa tlačidlom stránkovania. Výsledkom optimalizácie sú doporučené optimálne parametre zobrazené v tabuľke. Tie je možné pomocou => preniesť do ventilačných parametrov, upraviť a zaktualizovať. AutoOpti automat celú činnosť optimalizácie automatizuje. Po ustálení ventilácie je ho možné spustiť pomocou >, zastaviť a zrušiť X. Optimalizované parametre zaktualizuje, počká na výsledok, urobí ďalší optimalizačný krok a znovu zaktualizuje. Automat je schopný pracovať so všetkými reálnymi ventilačnými módmi. V okne číslicových parametrov ventilácie a mechanických vlastností pľúc sú k dispozícii jednotlivé parametre: - aktuálne v prvom stĺpci priemer za dobu 6 min. v druhom stĺpci priemer za dobu 30 min. v treťom stĺpci rozdiel hodnoty v 6 a 30-tej minúte 1. Pre použitie procedúry Opti je nevyhnutné v procedúre AutoStart zadať UVP. 2. Pozor, procedúra vyžaduje zbieranie údajov pľúcnej mechaniky po dobu minimálne 10 minút. Pokiaľ prístroj nemá dostatok údajov o stave pacienta, výpis optimalizácia bude červený a zariadenie nedovolí optimalizovať parametre UVP. 24

25 TauE [s] - Exsp. časová konštanta (Prvá dynamická časová konštanta celého systému pľúca + ventilačný okruh + ventilátor) PAI [kpa] - alveolárny tlak inspiračný špičkový PAE [kpa] - alveolárny tlak exspiračný koncový PEEPi [kpa] - Auto PEEPi (Minimálny alveolárny tlak = Inadvertný PEEP) Cst [l/kpa] - statická compliance RIAW [kpa/l] - Odpor dýchacích ciest (čistý odpor s ET kanylou) PAmin [kpa] - Minimálny alveolárny tlak v cykle V optimalizačnom okne (vpravo), ktoré je vhodné sledovať až po niekoľkých minútach po stabilizácii UVP a jej kontrole, sa v prvom stĺpci zobrazia aktuálne optimálne parametre a v druhom predchádzajúce optimálne parametre. Aktivácia procedúry AutoOpti je signalizovaná v Menu blikaním nápisu Opti. Basic V mix okne sa zobrazia parametre z numerického monitoringu. Recruit / Weaning Obrázok 20. Obrázok 21. V mix okne sa zobrazia posledné 2-hodinové grafické minitrendy vybraných parametrov určujúcich danú činnosť. Sú určené pre rýchlu orientáciu lekára o aktuálnom stave pacienta. Okná sú stránkované. Okno Recruit: Paw [kpa]-t[min] Okno Weaning: Paw [kpa]-t[min] - maximálny (špičkový) tlak v dýchacom okruhu - maximálny (špičkový) tlak v dýchacom okruhu PEEP [kpa]-t[min] - tlak na konci výdychu WAI [-]-t[min] - weaning ability index EtCO2 [%]-t[min] - %CO2 na výdychu f [c/min]-t[min] - frekvencia Cst [l/kpa]-t[min] - statická compliance Vt [l]-t[min] - okamžitý objem vdychu MV [l/min]-t[min] - minútová ventilácia RSB [-]-t[min] - rapid shallow breath Vt [l]-t[min] - okamžitý objem vdychu EtCO2 [%]-t[min] - %CO2 na výdychu f [c/min]-t[min] - frekvencia Cst [l/kpa]-t[min] - statická compliance PAI [kpa]-t[min] - alveolárny tlak inspiračný RIAW[kPas/l]- t[min] - odpor dýchacích ciest 25

26 Moni Obrázok 22. V mix okne sa zobrazí kombinácia kriviek Cst, Paw, Pa a tabuľka metabolického kalkulátora, ak ventilátor obsahuje analýzu CO2. Podľa toho sa vypočítava metabolika. Kliknutím na model pľúc sa zobrazí plný monitoring parametrov: ME - mechanická energia Vd/Vt - Physiological dead space / tidal volume volumetrická kapnografia (Bohr) Pplat - Plateau Pressure PAmin - Minimálny PA v cykle Pdrive - Respiratory drive (Pawmax-PEEP) PEEPtot - Total PEEP PEEPi - Auto PEEPi (Minimálny alveolárny tlak = Inadvertný PEEP) Cdyn - Dynamická poddajnosť Cst - Statická poddajnosť Riaw - Odpor dýchacích ciest (čistý odpor s ET kanylou) RIsys - Odpor inspiračného systému (pľúca + ventilátor +ET kanyla - stredná hodnota) Obrázok 23. REsys - Odpor exspiračného systému (pľúca + ventilátor +ET kanyla - stredná hodnota) RSB - rapid shalow breat index VA - Alveloar volume P0.1 - Occlusion pressure P0.1 Vte%var - Vte % variance MVi - Minute ventilation inspiratory MVspont - Minute ventilation spontaneous Qi - Maximal inspiratory flow Qe - Maximal exspiratory flow 26

27 WOB - Work of breathing WAI - Weaning ability index BSA - body surface area povrch tela Vt - dychový objem VtCO2 - objem CO2 exspirovaný v jednom dychovom objeme VtO2 - objem O2 pohltený v pľúcach z jedného dychového objemu VeCO2 - objem exspirovaného CO2 za min VO2 - objem pohlteného O2 za min IVeCO2 - objem exspirovaného CO2 za min na 1m2 povrchu tela IVO2 - objem pohlteného O2 za min na 1 m2 povrchu tela R/Q - respiračný kvocient pomer objemu vydýchnutého CO2 k pohltenému O2 EE - vypočítaná spotreba energie- výdaj energie organizmom v KJ a kcal UVM - Up ventilation mode V mix okne sa sprístupní okno nadstavbového ventilačného automatu. Skladá sa z 3 častí: UVP (pacient bez dychovej aktivity) APMV -PS (pacient s čiastočnou dychovou aktivitou - prechodná fáza z UVP do Weaning) Weaning (výrazná spontánna dychová aktivita - fáza odpájania) Obrázok 24. Automat sa dá spustiť z ktoréhokoľvek vstupného bodu, podľa stavu pacienta. Spravidla je to samostatne UVP alebo Weaning. Tlačidlo >> prechádza medzi jednotlivými fázami automatu, > spúšťa, pozastaví a X zastaví. Automat je súhrnom pravidiel a algoritmov (zobrazené) postavených na už popísaných subsystémoch a meraní vlastností pľúc. Podmienky nasadenia sú vždy popísané v okne správ. Je monitorovaný status i časovač automatu. Na začiatku treba nastaviť pacienta cez AutoStart. Automat preberie vypočítané parametre ventilácie, navodí PS režim, a pri zvolenom MVs začne optimalizovať pomocou AutoOpti. Prechod do fázy APMV -PS sa uskutoční až začne pacient trigrovať. 27

28 Obrázok 25. Prechodná fáza medzi UVM a Weaning. Pacient by už mal byť optimalizovaný, vykazuje známky aktivity. Pokračuje sa v režime PS spolu s MVs subsystémom. V prípade potreby sa automaticky prechádza späť do UVP a celý cyklus sa zopakuje. Testuje sa možnosť prechodu do fázy odpájania. Obrázok 26. Fáza odpájania je určená i ako samostatný vstupný bod do automatu. Pacient je ventilovaný v režime PS a je sledovaná jeho spontánna aktivita. Výsledkom je odporučenie odpojiť pacienta od ventilátora. Aktivácia procedúry UVM je signalizovaná v Menu blikaním nápisu UVM. 28

29 Set/New nový pacient Obrázok 27. Okno je určené na zadanie základných pacientskych dát do systému ventilátora meno a ID, prípadne m a H, ktoré sú previazané s AutoStart. V tomto okne je možné uložiť trendy pod zadaným ID a zároveň i vymazať vyznačením - stlačením príslušného tlačidla. Akcia sa vykoná až po OK. Manipulačné a informatívne ikony Tlačidlo STOP&GO ( čas do zatvorenia rozbaleného okna resp. čas do automatického akceptovania zmeneného parametra ) Tlačidlo pre zbalenie okna Tlačidlo pre rozbalenie okna Tlačidlá pre rolovanie parametrov v okne Informačné okno o prijatí nastaveného parametra Informačné okno o zamietnutí nekorektného parametra 29

30 3.3 Rameno dýchacieho okruhu Rameno dýchacieho okruhu, ktoré je voliteľné zákazníkom, je možné uchytiť na ľubovoľnú stranu ventilátora. Obrázok Dýchací okruh S prístrojom je dodávaný dýchací okruh podľa želania zákazníka v troch základných prevedeniach viď. obr.4 prevedenie A, B, alebo C. Rozdiel v jednotlivých prevedeniach spočíva len v použití, resp. type použitého zvlhčovača. Ďalšie rozdiely môžu byť podľa želania zákazníka ak sa použije namiesto zvlhčovača filter HME (umelý nos), ďalej menší prierez hadíc (pre novorodencov a deti), resp. koaxiálny okruh a pod. 1. Hadicový dýchací okruh a jeho komponenty dodané s prístrojom sú s ním plne kompatibilné. 2. Pokiaľ niektoré komponenty budú nahradené nekompatibilnými, vzniká riziko zhoršenej funkčnosti prístroja. 3. Užívateľ je zodpovedný za zaistenie kompatibility všetkých komponentov dýchacieho okruhu použitých pre pripojenie pacienta na ventilátor Klasický okruh v princípe pozostáva: 1 inspiračné hadice silikónové 2 exspiračné hadice silikónové 3 kondenzačná nádobka 4 nebulizátor pneumatický / ultrazvukový 5 napájacia hadička nebulizátora 6 Y rozdvojka 7 snímač prietoku D-Lite, resp. Pedi-Lite 8 signálna dvojhadička 9 pružná hadička pacientske pripojenie s kolenom Pre zabezpečenie ohrevu a zvlhčenia dýchacej zmesi je do inspiračnej vetvy zaradený: 10 zvlhčovač 11 krátka inspiračná hadica zvlhčovača 12 teplomer s nosičom (pre prevedenie zvlhčovača bez spätnej väzby) 13 teplotná sonda (pre prevedenie zvlhčovača so spätnou väzbou) Pre prevedenie s meraním koncentrácie CO2 dýchací okruh obsahuje: 14 snímacia vzorkovacia hadička dýchacej zmesi - zasunie sa do snímača prietoku (7) 30

31 A B C Pneumatický nebulizátor Obrázok 29. Je určený pre podávanie tekutých roztokov do dýchacích ciest pacienta vo forme aerosolu. Je vhodný pre dýchacie okruhy dospelých pacientov, lebo pri malých ventilačných objemoch môže dochádzať k ovplyvňovaniu ventilačných parametrov poháňaným kyslíkom. 31

32 Nebulizátor sa skladá: Obrázok telo nebulizátora 2 nádobka liečiva 3 vstupný 22F kužeľ 4 výstupný 22M kužeľ 5 rozprašovač 6 napájacia hadička s rýchlospojkovým nástavcom - /7/ a jednosmerným ventilom /8/ Plnenie nebulizátora Vyskrutkujte zásobnú nádobku (2) z tela nebulizátora (1) a naplňte nádobku liečebným roztokom maximálne v objeme cca 30 ml a naskrutkujte ju späť do tela nebulizátora. Plnenie nebulizátora počas prevádzky prístroja si vyžaduje odpojenie nebulizátora z dýchacieho okruhu ventilátor treba uviesť do stavu STBY, z dôvodu možného vyvolania alarmového stavu pri porušení tesnosti dýchacieho okruhu. 1. Nebulizátor je napájaný tlakovým O2 a preto sa FiO2 inspiračných plynov zvýši oproti navolenej koncentrácii, pričom vplyv príspevku nebulizátora je závislý na realizovanom vdychovom objeme VT. Preto nenechávajte nebulizátor zapnutý dlhšie, než je nevyhnutne potrebné pre aplikáciu liečivého aerosólu. 2. Činnosť nebulizátora nepriaznivo ovplyvňuje funkčnosť bakteriologického filtra- vlhkosť zvyšuje odpor, preto treba aby obsluha často kontrolovala filter z pohľadu zvýšeného odporu a rizika vzniku jeho nepriechodnosti Čistenie a údržba Čistiace a sterilizačné činidlá : Cidex, NU-CIDEX, CIDEX OPA, Autokláv 134 C, slabý detergent a teplá voda Nebulizátor sterilizujte pred prvým použitím na pacientovi. Vyčistite a sterilizujte nebulizátor medzi pacientami. Nepoužívajte iné čistiace, dezinfekčné alebo sterilizačné metódy ako uvedené v tejto sekcii. Nepoužívajte abrazívne alebo ostré nástroje pre čistenie nebulizátora Postup čistenia medzi používaním na rovnakom pacientovi 1. Odstráňte nebulizátor z dýchacieho okruhu. 2. Odpojte hadičku nebulizátora od prístroja. 32

33 Hadičku nebulizátora nedávajte do autoklávu ani neponárajte do tekutiny. 3. Odskrutkujte nádobku nebulizátora a vylejte zostatkovú tekutinu. 4. Opláchnite komponenty v sterilnej vode. 5. Prebytočnú vodu vytraste z komponentov a nechajte ich uschnúť na vzduchu Dezinfekcia jednotky medzi používaním na rovnakom pacientovi 1. Odstráňte nebulizátor z dýchacieho okruhu. 2. Odpojte hadičku nebulizátora od prístroja. 3. Odskrutkujte nádobku nebulizátora a vylejte zostatkovú tekutinu. 4. Dezinfikujte metódou s použitím CIDEX, NU-CIDEX, alebo CIDEX OPA. Zistite v popise produktov CIDEX, NU-CIDEX a CIDEX OPA špecifické inštrukcie ohľadne aktivácie, bezpečného používania a likvidácie týchto roztokov. Dezinfekcia by sa nemala používať ako alternatíva ku sterilizácii Sterilizácia jednotky medzi pacientmi 1. Odstráňte nebulizátor z dýchacieho okruhu 2. Rozoberte nebulizátor na jednotlivé komponenty. 3. Odskrutkujte nádobku nebulizátora a vylejte zostatkovú tekutinu. 4. Vyčistite všetky komponenty teplou vodou a slabým tekutým detergentom. 5. Komponenty dôkladne opláchnite. 6. Prebytočnú vodu vytraste z komponentov a nechajte ich uschnúť na vzduchu. 7. Skontrolujte praskliny alebo poškodenie a vymeňte tie komponenty, ktoré vykazujú vizuálne defekty. 8. Sterilizujte komponenty: Pre parnú sterilizáciu autoklávujte zabalené komponenty použitím prevákuového cyklu parnej sterilizácie pri 132 C až 135 C na 3 až 4 minúty so sušiacim cyklom. Komponenty znovu neskladajte pred vložením do autoklávu. 9. Skontrolujte praskliny alebo poškodenie a vymeňte tie komponenty, ktoré vykazujú vizuálne defekty. 10. Vykonajte funkčný test nebulizátora: Nalejte 1 až 5 ml sterilnej vody, alebo normálneho fyziologického roztoku do nádobky nebulizátora. Pripojte nebulizátor k ventilátoru pomocou hadičky nebulizátora Spustite nebulizátor a preverte, že aerosól je viditeľný. Vypnite nebulizátor. Odpojte nebulizátor od ventilátoru a vhodne ho uskladnite. Pokiaľ nebulizátor nefunguje správne, prečistite trysku nebulizátora ihlou podľa obrázku, ktorá je dodávaná s prístrojom. Poškodenie otvoru v tryske môže mať vplyv na veľkosť aerosólu podávaného liečiva. 33

34 Ultrazvukový nebulizátor Ovládanie systému a menu Obrázok 31. Nebulizátor sa uvedie do činnosti stlačením tlačidla NEBUL ovládacieho panela ventilátora. Súčasne s uvedením nebulizátora do činnosti sa rozsvieti svetelná zelená signalizácia informácia o činnosti nebulizátora. Činnosť nebulizátora je časovo obmedzená. Pokiaľ opakovaným stlačením tlačidla NEBUL sa činnosť nebulizátora neukončí, potom ventilátor automaticky po uplynutí 15 min. činnosť nebulizátora preruší Zostavenie a pripojenia Obrázok 32. Nebulizačný systém Aerogen Professional (Aerogen Pro) firmy Aerogen, Inc. je integrovaný vo ventilátore. Aerogen Pro je navrhnutý pre spoločnú prácu so štandardnými dýchacími okruhmi a mechanickými ventilátormi v prostrediach akútnej a subakútnej starostlivosti. Pracuje bez zmeny ventilačných parametrov pacienta a môže byť znovu naplnený bez prerušenia ventilácie. Nebulizátor môže byť použitý s dospelými, detskými alebo neonatálnymi dýchacími okruhmi. T-adaptér pre nebulizátor je špecifický pre daný typ dýchacieho okruhu. Použitie zvlhčovača v dýchacom okruhu môže podstatne zvýšiť prietokový odpor ak je nebulizátor aktívny. Nepoužívajte zvlhčovač, alebo filter zvlhčovača medzi nebulizátorom a dýchacími cestami pacienta. Ventilátor je prispôsobený k Aerogen Pro pre optimálny výkon. Použitie externých pneumatických nebulizátorov v určitých režimoch má za následok zmenu objemu, percenta dodávky kyslíka, trigrovanie a môže spôsobiť alarmové stavy. 34

35 Zostavenie nebulizátora 1. Pripojte nebulizátor k T-adaptéru zatlačením nebulizátoru pevne do adaptéru. Obrázok Pripojte nebulizátor a T-adaptér do inspiračnej vetvy dýchacieho okruhu pred Y-kus. Obrázok 34. Vždy udržujte nebulizátor vo vertikálnej polohe, pokiaľ sa nachádza v dýchacom okruhu. Táto orientácia pomôže zabrániť sekrétom pacienta a kondenzátu, aby kontaminovali aerosolový generátor nebulizátoru a zaistí správnu nebulizáciu. 3. Prepojte káblom nebulizátor a ventilátor 4. Pred použitím na pacientovi vykonajte kontrolu systému. 5. Postupujte podľa procedúry nebulizácie v časti Prevádzka a pokyny k obsluhe Plnenie nebulizátora 1. Otvorte zátku viečka plniaceho otvoru na nebulizátore. 2. Používajte hotové nebulizačné roztoky alebo striekačku pre injektovanie medikamentu do plniaceho otvoru. 3. Uzavrite zátku viečka plniaceho otvoru. Nepoužívajte striekačku s ihlou, aby ste zabránili možnému poškodeniu nebulizátora. Maximálna kapacita nebulizátora je 10 ml. Nenapĺňajte nebulizátor nad úroveň indikátora maximálneho plnenia. Spodok viečka plniaceho otvoru predstavuje indikátor maximálneho naplnenia Demontáž nebulizátora Nebulizátor a T-adaptér môžu zostať v dýchacom okruhu aj keď sa nepoužívajú. Nebulizátor môže byť odstránený z T-adaptéru a nahradený zátkou aby sa zabránilo úniku. 1. Pre odpojenie uchopte konektor tesne pri ventilátore a priamo ho vytiahnite. 2. Nebulizátor a T-adaptér odstráňte z inspiračnej vetvy dýchacieho okruhu pacienta. Okruh znovu uzavrite. 3. Vyčistite a sterilizujte nebulizátor a T-adaptér podľa popisu v časti Čistenie a údržba. 35

36 Prevádzka a pokyny k obsluhe Nebulizátor Systém pracuje s Aerogen Pro nebulizačným systémom firmy Aerogen. Informácie o montáži sú v časti Zostavenie a pripojenia. Vzorkovanie plynov a monitorovanie je prerušené pokiaľ je nebulizátor v činnosti. Ak je nebulizátor suchý, môže sa prerušovane spúšťať a zastavovať počas prvej minúty svojej činnosti. Aby sa tomu zabránilo, vypnite nebulizátor ak bol medikament kompletne spotrebovaný Alarmy Prístroj automaticky detekuje rozpojenie napájacieho kábla. V prípade rozpojenia sa na obrazovke zobrazí nápis neb v zelenom poli Čistenie a údržba Čistiace a sterilizačné činidlá pre Aerogen Pro: Cidex, NU-CIDEX, CIDEX OPA, Autokláv 134 C, slabý detergent a teplá voda Aerogen Pro nebulizátor sterilizujte pred prvým použitím na pacientovi. Vyčistite a sterilizujte nebulizátor medzi pacientami. Nepoužívajte iné čistiace, dezinfekčné alebo sterilizačné metódy ako uvedené v tejto sekcii. Nepoužívajte abrazívne alebo ostré nástroje pre čistenie nebulizátoru Čistenie jednotky medzi používaním na rovnakom pacientovi 6. Odstráňte nebulizátor z T-adaptéru a pevne zastrčte zátku do T-adaptéru. 7. Odpojte nebulizátor od kábla. Kábel nebulizátora nedávajte do autoklávu ani neponárajte do tekutiny. 8. Odstráňte viečko plniaceho otvoru od nebulizátora a vylejte zostatkovú tekutinu. 9. Opláchnite komponenty v sterilnej vode. 10. Prebytočnú vodu vytraste z komponentov a nechajte ich uschnúť na vzduchu Dezinfekcia jednotky medzi používaním na rovnakom pacientovi 5. Odstráňte nebulizátor z T-adaptéru a pevne zastrčte zátku do T-adaptéru. 6. Odpojte nebulizátor od kábla. Kábel nebulizátora nedávajte do autoklávu ani neponárajte do tekutiny. 7. Odstráňte viečko plniaceho otvoru od nebulizátora a vylejte zostatkovú tekutinu. 8. Dezinfikujte metódou s použitím CIDEX, NU-CIDEX, alebo CIDEX OPA. Zistite v popise produktov CIDEX, NU-CIDEX a CIDEX OPA špecifické inštrukcie ohľadne aktivácie, bezpečného používania a likvidácie týchto roztokov. Dezinfekcia by sa nemala používať ako alternatíva ku sterilizácii. 36

37 Sterilizácia jednotky medzi pacientmi 11. Odstráňte nebulizátor a adaptéry z dýchacieho okruhu 12. Rozoberte nebulizátor a adaptéry na jednotlivé komponenty. 13. Odstráňte viečko plniaceho otvoru od nebulizátora a vylejte zostatkovú tekutinu. 14. Vyčistite všetky komponenty teplou vodou a slabým tekutým detergentom. 15. Komponenty dôkladne opláchnite. 16. Prebytočnú vodu vytraste z komponentov a nechajte ich uschnúť na vzduchu. 17. Skontrolujte praskliny alebo poškodenie a vymeňte tie komponenty, ktoré vykazujú vizuálne defekty. Komponenty znovu neskladajte pred vložením do autoklávu. 18. Sterilizujte komponenty: Pre parnú sterilizáciu autoklávujte zabalené komponenty použitím prevákuového cyklu parnej sterilizácie pri 132 C až 135 C na 3 až 4 minúty so sušiacim cyklom. Pre sterilizáciu plynnou plazmou peroxidu vodíka umiestnite zabalené komponenty do STERRAD 100S systému a použite dlhý cyklus. Zistite v produktovom popise systému STERRAD 100S špecifické pokyny ohľadne správnej činnosti. Ak sa používa metóda STERRAD, intenzívna dezinfekcia s CIDEX, NU-CIDEX alebo CIDEX OPA by sa nemala vykonávať. 19. Skontrolujte praskliny alebo poškodenie a vymeňte tie komponenty, ktoré vykazujú vizuálne defekty. 20. Vykonajte funkčný test nebulizátora: Nalejte 1 až 5 ml sterilnej vody alebo normálneho fyziologického roztoku do nebulizačnej jednotky. Pripojte nebulizátor k ventilátoru použitím kábla nebulizátora Spustite nebulizátor a preverte, že aerosól je viditeľný. Vypnite nebulizátor. Odpojte nebulizátor od ventilátoru a vhodne ho uskladnite Komponenty Príslušenstvo nebulizátora: Kábel nebulizátora AG-AP1085 Nebulizátor s viečkom plniaceho otvoru AG-AP1000 (odporúča sa vymeniť ročne) 3.5 Zvlhčovač Pre vedenie dlhodobej UVP je nevyhnutné dýchaciu zmes dopravovanú do pacienta veľakrát zohrievať a zvlhčovať. Pre tento účel slúži samostatný zvlhčovač zaradený do inspiračnej vetvy. Bližší popis a obsluha zvlhčovača sú uvedené v jeho samostatnom návode na použitie. V prípade krátkodobej ventilácie do cca 12 hodín, je možné použiť "umelý nos" (HME), ktorý sa zaraďuje na konci dýchacieho okruhu zo strany pacienta. Pri použití umelého nosa HME sa nesmie súčasne použiť zvlhčovač z dôvodu rizika stúpnutia dýchacieho odporu umelého nosa HME zvýšenou vlhkosťou. 37

38 4. Základné vybavenie Základné vybavenie a náhradné diely sa dodávajú s prístrojom na základe baliaceho listu, ktorý je súčasťou sprievodnej technickej dokumentácie. 5. Doplnkové vybavenie Doplnkové vybavenie dodávané s prístrojom je obsiahnuté v časti baliaceho listu ako príslušenstvo dodávané k prístroju na zvláštnu objednávku. 6. Zostavenie a montáž Prvé zostavenie a montáž prístroja, ktorý je zákazníkovi dodaný v čiastočne demontovanom stave, môže vykonať len kvalifikovaný pracovník spoločnosti CHIRANA alebo autorizovaná servisná firma. Venujte pozornosť tomu, aby do žiadnych vstupných a výstupných otvorov sa nedostali zbytky ochranných obalov alebo iná nečistota. 6.1 Montáž ventilátora 1. Celý prístroj vybaľte z prepravnej debne, odstráňte všetky ochranné obaly, krytky z tlakového vstupu O 2, AIR, exspiračného ventilu, inspiračného výstupu a pod. a prístroj očistite 2. Zostavte prístroj do funkčného stavu podľa nasledujúceho obrázku. Obrázok Na vstup tlakového O 2 a AIR pripojte z príslušenstva príslušnú tlakovú pripojovaciu hadicu. 4. Pripojte sieťovú šnúru a ďalšie sieťové pripojenia zvlhčovača, resp. ovládacieho panela podľa prevedenia prístroja. 38

39 5. Následne nainštalujte snímač O 2. Do otvoru vložte nasuňte snímač a elektricky ho spojte cez konektor so signálnym vodičom. Snímač sa automaticky poistí proti riziku vysunutia a porušenia tesnosti inspiračným tlakom. Kyslíkový snímač pred inštaláciou ponecháte minimálne 15 min po jeho vybalení z prepravného obalu na vzduchu za účelom stabilizácie jeho činnosti 1. Pre ľahšie nasunutie snímača O2 do otvoru nosiča snímača O2, môžete O krúžok snímača O2 potrieť silikónovým olejom. 2. Kalibrácia snímača sa vykoná automaticky v rámci funkčného testu prístroja pri uvedení do činnosti. 3. Výrobca si vyhradzuje právo inštalovať kyslíkový snímač priamo vo výrobe. 6.2 Zostavenie dýchacieho okruhu Dýchací okruh zostavíte z dodaných komponentov s prístrojom podľa obr. 4, prevedenie A, B alebo C. Montáž zvlhčovača vykonajte podľa vlastného Návodu na použitie. Obrázok 36. Pri rozhodovaní o skladbe dýchacieho okruhu treba mať na pamäti: Obrázok 37. Použitie zvlhčovača, resp. umelého nosa HME, ktorý sa zaraďuje vždy na koniec dýchacieho okruhu, t.j. medzi koleno a pružnú hadičku. Pneumatické pripojenie zvlhčovača sa doporučuje vykonať prostredníctvom dýchacej hadice ukončenej kolenom, ktoré sa cez bakteriologický filter spojí s ventilátorom výstupný inspiračný kužeľ. Ak sa nepoužije pre zvlhčenie dýchacej zmesi zvlhčovač, potom je nutné pripojiť inspiračnú hadicu na výstup inspiračného kužeľa prístroja cez bakteriologický filter. V tomto prípade stojí za zváženie či použiť kondenzačnú nádobku v inspiračnej vetve. Každopádne vždy použite kondenzačnú nádobku v exspiračnej vetve. Ak sa použije zvlhčovač 39

40 s ohrevom inspiračnej hadice /prevedenie C/, potom namiesto kondenzačnej nádobky v inspiračnej vetve sa použije spojka P20 na spojenie oboch inspiračných hadíc, v ktorých je vložený vyhrievací drôt pomocou zavádzača z príslušenstva zvlhčovača. Pokiaľ je ventilátor v prevedení s meraním koncentrácie CO 2, potom pri montáži dýchacieho okruhu vzorkovaciu hadičku pripojte ( vtlačte, vsuňte ) do profilu snímacej dvojhadičky. Výrobca nariaďuje vždy použiť bakteriologický filter na inspiračnom výstupe z ventilátora pre zabránenie kontaminácie vnútorného priestoru ventilátora. Bakteriologický filter na inspiračnom výstupe z ventilátora, ktorého použitie je povinné, sa nemusí vymieňať častejšie, ako po 100 hodinách prevádzky ventilátora (prevádzkové hodiny ventilátora sú zobrazené na začiatku testu na displeji. 6.3 Prietokový snímač D-lite / Pedi-lite Druh zvoleného snímača prietoku podľa aplikovaného objemu V T: D-lite - pre objemy 150 ml až 2000ml Pedi-lite -pre objemy 2 ml až 300 ml Obrázok 38. Snímače sú dodávané nesterilné. Tlakové výstupy D-lite/Pedi-lite senzora musia byť orientované zvisle a smerom nahor, aby sa tekutina (kondenzát) nedostal do tlakového vedenia signálnej dvojitej hadičky.. Pokyny pre používanie Okrem snímača D-lite/Pedi-lite musia byť použité aj spirometrická dvojhadička a vzorkovacia hadička pre analýzu plynov. Komponenty k sebe pripájajte podľa ilustrácie. Čistenie Snímač na opakované použitie môže byť : - Umývaný v rukách - Praný v práčke - Dezinfikovaný vhodným dezinfekčnými prostriedkami - Autoklávovaný parou ( max. teplota 134 o C ) Priemer použitých dýchacích hadíc je v základnom vybavení Ø20 mm. Tieto hadice, vzhľadom na kompenzáciu mŕtveho priestoru dýchacieho okruhu, je možné použiť pre pacientov typu dospelí aj deti. Pre minimalizovanie vplyvov, či už tepelnej zotrvačnosti zvlhčovača, časovej konštanty zmeny koncentrácie O 2 v dýchacej zmesi, parametrov pľúcnej mechaniky a pod. u detí, je vhodné použiť dýchacie hadice Ø10 mm. Pokiaľ užívateľ použije prístroj pre ventiláciu pacientov typu deti, resp. do hmotnosti cca 10 kg, výrobca doporučuje použiť hadicový systém pre deti, t.j. 10 mm pre minimalizovanie compliance okruhu. Hadicový systém pre deti je v ponuke na zvláštnu objednávku. 40

41 Popis snímača 6.4 Popis a inštalácia snímača IRMA CO Obrázok 39. Komplet snímača pozostáva zo snímateľného senzora /1/, v ktorom je umiestnená meracia a vyhodnocovacia elektronika procesorová jednotka, ktorá je prepojená signálnym vodičom /2/ s konektorovým rozhraním RS 232 s prístrojom. Ďalším komponentom snímača je adaptér /3/ Adult adaptér Infant adaptér Obrázok 40. Adaptér je vybavený špeciálnymi nezmáčavými vlhkosť odpudzujúcimi oknami, cez ktoré je vykonávaná spektrálna analýza plynných zložiek dýchacej zmesi pretekajúcej cez adaptér, ako súčasť dýchacieho okruhu, v reálnom čase inspíria a exspíria. Umiestnenie a inštalácia snímača Pre plnenie deklarovaných parametrov vyhodnocovania koncentrácie plynovej zložky CO 2 dýchacej zmesi, musí byť snímač IRMA umiestnený na konci dýchacieho okruhu. Pred inštaláciou snímača IRMA do dýchacieho okruhu sa musí adaptér vybaliť zo sterilného balenia a následne umiestniť do dýchacieho okruhu podľa nasledujúcich pokynov. Pri inštalácii dodržujte nasledovné pokyny: 1. Pripojiť signálny vodič /2 / cez konektor do prístroja Obrázok

42 Po prvom rozbalení senzora IRMA odstráňte priehľadnú zaisťovaciu krytku na konektore signálneho vodiča. 2. Snímateľný senzor nasadiť na adaptér senzor musí presne dosadnúť a na adaptéri zaaretovať Obrázok Pripojiť komplet snímač IRMA cez kužeľ M15 (vonkajší) na snímač prietoku D-Lite, resp. Pedi-Lite, prípadne Y rozvodku okruhu. Obrázok Na kužeľ M22 (vonkajší) snímača IRMA pripojiť cez koleno endotracheálnu rúrku, resp. masku pacienta. Používať len originálny adaptér, ktorý nie je poškodený. 5. Adaptér umiestniť len do horizontálnej polohy, nesmie byť umiestnený medzi ET rúrku a koleno dýchacieho okruhu Obrázok

43 Zabráňte zatečeniu tekutiny a vniknutiu vlhkosti do senzora IRMA. Adaptér snímača IRMA neumiestňujte do naklonenej polohy Adaptér nikdy nesterilizujte a senzor IRMA neponárajte do tekutín Elektrický vodič snímača IRMA nesmie byť zaťažovaný ťahovou silou Snímač IRMA nikdy nepoužívajte v okruhu spolu s nebulizátorom alebo iným zdrojom vlhkosti Snímač IRMA sa môže používať v prostredí s teplotou okolia od 10oC do 35oC. Obrázok 45. Pokiaľ je snímač IRMA registrovaný prístrojom, musí neprerušovane svietiť zelená kontrolka. Ak vznikla porucha v komunikácii alebo senzor IRMA nebol správne nasadený na adaptér, potom kontrolka svieti prerušovaným červeným svetlom Údržba snímača Obsluhujúci personál je povinný snímač IRMA udržiavať v čistote povrch snímača a hlavne spojovacie časti. Pri skladaní a rozoberaní chráňte kužele a dosadacie plochy pred poškodením. Deformovaný alebo inak poškodený kužeľ, resp. adaptér ihneď vymeňte za nový. Poškodený konektor senzora, resp. senzor dajte opraviť oprávnenej servisnej organizácii. Žiadne pripojovacie, resp. spojovacie časti sa nemôžu mastiť alebo olejovať minerálnymi olejmi, pretože snímač pracuje v kyslíkovom prostredí - nebezpečie požiaru. Obsluhujúci personál môže vykonávať bežnú jednoduchú údržbu výmenou spotrebného materiálu po skončení práce so snímačom, vykonanie dezinfekcie, očistenia a sterilizácie kontaminovaných komponentov podľa pokynov. Ďalšia údržba prístroja obsluhujúcim personálom sa obmedzuje len na výmenu jednorazových adaptérov v zmysle hygienického predpisu. Výmena adaptéra Výmenu adaptéra vykonajte vždy po každom pacientovi, resp. kontaminácii adaptéra, alebo ak sa objaví alarmový výpis AGAS ZERO. Použitý adaptér nahradiť novým. Ako náhradu starého adaptéra používajte vždy originálny adaptér od výrobcu, ktorý je v sterilnom balení. Nepoužívajte adaptér s poškodeným obalom Používajte odpovedajúci typ adaptéra. Pokiaľ nasadenie adaptéra na senzor IRMA je nekorektné, potom prístroj vyvolá alarm AGAS adapter, ktorý upozorňuje na tento stav. Popis nulovania snímača Požiadavka nulovania nastane vždy, keď sa objaví na displeji ventilátora alarm AGAS ZERO. Tento alarm môže vzniknúť keď sa poškodí adaptér, alebo sa naruší nulovanie snímača IRMA. 43

44 Aby sa zabezpečila vysoká presnosť nameraných hodnôt, mali by sa dodržať nasledujúce odporúčania pre nulovanie: Nulovanie sa musí vykonať pripojením adaptéra dýchacích ciest k snímaču IRMA bez pripojenia k dýchaciemu okruhu. Osobitnú pozornosť je potrebné venovať tomu, aby nedošlo k dýchaniu v blízkosti snímača pred nulovaním alebo počas neho. Prítomnosť okolitého vzduchu (21% O2 a 0% CO2) v adaptéri dýchacích ciest je pre úspešné vynulovanie mimoriadne dôležitá. Ak sa ihneď po ukončení obnovenia zobrazí chybové hlásenie "AGAS ZERO", tento postup sa musí zopakovať. Nulovanie sa vykoná tak, že kompletný snímač IRMA sa odpojí od dýchacieho okruhu. Potom sa vykoná nulovanie: odpojiť adaptér od senzora IRMA počkať kým začne blikať červená kontrolka na senzore IRMA nasadiť senzor IRMA na adaptér musí svietiť zelená kontrolka čakať 2 minúty periodicky sa zobrazuje nápis AGAS po ubehnutí 2 minút zelená kontrolka zabliká a zaznie zvukový signál Po tejto informácii sa môže snímač IRMA s novým adaptérom vrátiť do dýchacieho okruhu. Základná údržba pracovníkom servisnej služby Servisná služba je povinná raz za 12 mesiacov, resp. po odpracovaní 1000 motohodín, vykonať okrem servisnej prehliadky s náplňou práce popísanej v bode 9.3 NO i kontrolu činnosti senzora IRMA, ktorá spočíva v: prehliadke neporušenosti vlastného senzora IRMA a jeho signálneho vodiča s konektorom kontrole správneho merania koncentrácie plynového parametra CO 2 postupom podľa servisného návodu. Čistenie, dezinfekcia a sterilizácia Užívateľ je povinný pravidelne vykonávať čistenie povrchu snímača IRMA. Čistenie snímača - povrchové plochy - sa robí vlhkou utierkou, nehorľavými čistiacimi prostriedkami, pričom dbáme na to, aby voda, resp. čistiaci prostriedok, nevnikla do snímača. Dobrých čistiacich účinkov a mechanickej očisty dosiahneme pri použití roztokov mydla, alebo saponátov a teplej vody. Všetky časti povrchu snímača sa dôkladne vyutierajú a vyleštia suchou utierkou. Dezinfekcia povrchu snímača sa vykonáva 1 x denne, alebo aj opakovane, ak došlo ku kontaminácii biologickým materiálom. Základné dezinfekčné roztoky Dezinfekčný roztok Persteril 0,5% Expozícia do zaschnutia Chloramin 1% -"- Incidur 3% -"- V prípade kontaminácie biologickým materiálom sa miesto kontaminácie ošetrí tak, že sa prekryje rúškou namočenou v dezinfekčnom roztoku na dobu vyznačenú pri dezinfekčnom roztoku a potom sa poutiera a umyje vodou s detergentom. Spravidla sa používa 5% Chloramin pri dobe expozície 10 min, alebo 1%Persteril pri dobe expozície 5-10 min. Snímač IRMA pri čistení nesmie byť pripojený na ventilátor. 44

45 Dezinfekcia a sterilizácia snímača Užívateľ v zmysle hygienického predpisu je povinný po každom pacientovi všetky komponenty, ktoré sú v kontakte s pacientom, resp. s dýchacou zmesou pacienta dezinfikovať a sterilizovať. Jediný komponent, ktorý prichádza do styku s pacientom, resp. s dýchacou zmesou pacienta, je adaptér, ktorý má charakter jednorazového použitia. Jednorazový kontaminovaný komponent adaptér, likvidovať podľa postupu likvidácie kontaminovaných odpadov - zvláštne uzavreté a označené nádoby určené pre spálenie. Popis výrobku 6.5 Popis a inštalácia snímača CO2 QuRe Modul analýzy dýchacej zmesi bez odberu vzorky (ďalej kapnograf lineárneho prietoku) je určený na pripojenie pacienta k prístrojom na umelú ventiláciu pľúc a k monitorom a umožňuje monitorovať: koncentráciu СО2 na konci (EtСО2) a na začiatku (FiO2) výdychu, kapnogram (PCO2). Pokyny k bezpečnosti Obrázok 46. S modulom môže pracovať zdravotnícky personál, ktorý si preštudoval tento návod. Je zakázané používať modul s mechanickým poškodením. Popis činnosti Skontrolujeme okienka snímača a ventilačného adaptéra, ktoré musia byť suché a čisté. V prípade potreby ich očistíme alebo vymeníme adaptér. Spojíme adaptér so snímačom СО2 zarovnáme značky na adaptére a snímači a spojíme kým adaptér nezapadne Pripojíme snímač СО2 k príslušnému kontaktu prístroja na umelú ventiláciu pľúc alebo pacientskemu monitoru (obrázok 1, pozícia 4). Pri práci s prístrojom na umelú ventiláciu pľúc alebo pacientským monitorom sa riadime ich návodmi na obsluhu. Čas ohrevu modulu kapnografu je cca 2 min. V prípade potreby (prvé použitie modulu alebo výmena typu ventilačného adaptéra) vykonáme kalibráciu nuly modulu kapnografu. Pripojíme ventilačný adaptér medzi kolenovým hrdlom a D-Lite/PEDI-Lite snímačom. 45

46 Adaptér pripojíme tak, aby jeho okienka boli otočené kolmo k podlahe. Takým spôsobom zmenšíme alebo úplne zamedzíme usadzovaniu sekrétov pacienta na okienkach adaptéra. Dezinfekcia Dezinfekcia snímača СО2 s lineárnym prietokom ezinfekciu povrchu snímača СО2 s lineárnym prietokom (vrátane okienok) vykonávame utieraním vlhkou utierkou a potom čistým materiálom, ktorý ľahko neuvoľňuje vlákna. Optické okienka snímača musia byť vždy čisté a suché. Pri dezinfekcii modulu nie je dovolené používať vysoké teploty a metódy chemickej sterilizácie s ponorením modulu do kvapaliny. Nie je dovolená dezinfekcia modulu metódou, pri ktorej sa modul ponorí do dezinfekčného roztoku! Obrázok Dezinfekcie viacrazových ventilačných adaptérov Adaptéry umyjeme v teplom mydlovom roztoku, potom ich ponoríme do tekutého dezinfekčného prostriedku alebo do glutaradehydu, ktorý bol pasterizovaný alebo prešiel studenou sterilizáciou. Po umytí a sterilizácii adaptéry opláchneme z vnútornej aj vonkajšej strany destilovanou vodou, potom ich utrieme utierkou, z ktorej sa neuvoľňujú vlákna Presvedčíme sa, či sú okienka adaptérov suché a či na nich nie je vlhkosť Ventilačné adaptéry je možné sterilizovať v autokláve s použitím etylénoxid. Je potrebné správne nastaviť čas expozície. Montáž odlučovača vody 6.6 AION analyzátor plynov Odlučovač vody Artema Technology DRYLINE TM II chráni analyzátory plynov pred vlhkosťou, sekrétmi, kontaminovaním baktériami a prachom. Je určený na nepretržité používanie v anestézii a intenzívnej starostlivosti výlučne školeným zdravotníckym personálom. 46

47 Pokyny pred použitím Obrázok 48. Odlučovač vody nainštalujete priložením zarovno s priehradkou a jemným zatlačením na svoje miesto (obrázok 1). Potiahnutím odlučovača vody sa presvedčte, či je blokovací mechanizmus úplne zapadnutý. Odlučovač vody by mal pevne dosadať. Pripojte Artema Technology DRYLINE Sampling Line, Adult (bezfarebná trubička) do výstupu na odoberanie vzoriek plynu. Vykonajte test pred používaním (pozrite si pokyny pre používanie hostiteľského prístroja). Nie sú dovolené žiadne úpravy tohto zariadenia. Pripájajte k odlučovaču vody iba hadičky na odoberanie vzoriek plynu pre dospelých Artema Technology. Je možné pripevniť aj iné trubičky, napr. intravenózne vedenia, avšak toto by mohlo mať za následok poranenie pacienta. Nakladajte s obsahom odlučovača vody tak ako s akoukoľvek telesnou tekutinou. Potenciálne riziko infekcie. Vyprázdňovanie/výmena odlučovača vody Maximálny vyprázdňovací interval počas normálneho používania (37 C, 100% RH) je 17 hodín pri rýchlosti 200ml/min. a 26 hodín pri rýchlosti 120 ml/min. Ak chcete odlučovač vody odstrániť, stlačte uvoľňovacie tlačidlo na priehradke a odlučovač vody vytiahnite. Na vyprázdnenie odlučovača vody skrúťte a potiahnite nádobu voči puzdru filtra. Vyprázdnite nádobu a opätovne nainštalujte odlučovač vody. Vymieňajte celý odlučovač vody každý mesiac alebo častejšie, ak to prístroj signalizuje. Čistenie Žiadne časti odlučovača vody nie sú určené na čistenie. Výstraha Zabráňte, aby sa do puzdra filtra dostal čistiaci prostriedok. Cez odlučovač vody nikdy nepreháňajte vzduch. DRYLINE II Water Trap, Adult používajte iba s nasledujúcim príslušenstvom: DRYLINE Sampling Line, Adult 2.5 m (bezfarebná trubička) DRYLINE Sampling Line, Adult 3.0 m DRYLINE II Water Trap, Neonate používajte iba s nasledujúcim príslušenstvom: DRYLINE Sampling Line, Neonate 2.5 m (modrá trubička) DRYLINE Sampling Line, Neonate 3.0 m 47

48 7. Obsluha prístroja 7.1 Pokyny k bezpečnosti prevádzkovania ventilátora Výrobok môže obsluhovať iba osoba, ktorá je atestovaná z odboru anestéziológie a intenzívnej medicíny alebo lekár zaradený do špecializácie anestéziológie a intenzívnej medicíny pod dohľadom atestovaného lekára. Táto osoba musí byť preukázateľne oboznámená s týmto návodom na použitie a musí spĺňať kvalifikáciu zodpovedajúcu požiadavkám zákona o bezpečnosti práce príslušnej krajiny, v ktorej je prístroj inštalovaný. Okrem splnenia spôsobilosti obsluhy výrobku a správneho zapojenia je nutné poznať všetky zásady manipulácie s tlakovým medicinálnym kyslíkom, hlavne dbať na čistotu a spojovacie časti napájania O 2 chrániť pred mastnotou. 7.2 Prvé uvedenie ventilátora do prevádzky Po ukončení montáže prístroja kvalifikovaný pracovník CHIRANA alebo autorizovaná servisná firma vykoná funkčnú skúšku. Výsledok funkčnej skúšky sa zaznačí do prevádzkovej knihy prístroja. Vykoná sa poučenie personálu o prevádzke prístroja a o návode na použitie. Postup pri uvedení ventilátora do činnosti Zostavený prístroj podľa kap. 7 pripojíme na energetické zdroje, ktoré sú nevyhnutne potrebné pre jeho činnosť: pripojíme prístroj na tlakové média medicinálny O ±100 kpa, prietok max.120 l.min -1 a medicinálny AIR 400 ±100 kpa, prietok max.120 l.min -1, ideálne je keď je prítomný centrálny rozvod. Pokiaľ nie je potom prístroj môžeme pripojiť na tlakovú fľašu medicinálneho O 2 a AIR. 1. Obsluha je povinná dbať na čistotu a nepoškodenosť všetkých pripojovacích miest medicinálneho O2 a AIR a používať len originálne komponenty, ktoré prichádzajú do styku s tlakovým O2. 2. Obsluha je automaticky informovaná zvukovým alarmom s nápisom o druhu alarmu, so svetelnou signalizáciou o poklese tlaku O2, resp. AIR pod minimálny napájací tlak kpa. V takejto situácii je nevyhnutné zabezpečiť náhradný zdroj tlakového medicinálneho O2, resp. AIR, v opačnom prípade môže dôjsť k ohrozeniu života pacienta. prístroj pripojíme na elektrickú sieť TN S 110/230 V ± 10%, 50/60 Hz Pred zapnutím prístroja hlavným vypínačom majte na pamäti správny výber prietokového snímača, ktorého výber vykonajte podľa hmotnosti pacienta, resp. požadovaných ventilačných parametrov. prístroj zapneme hlavným sieťovým vypínačom, čím uvedieme prístroj do činnosti. Pokiaľ chceme prístroj zapnúť v okamihu výpadku elektrickej siete, alebo v mieste, kde elektrická sieť nie je prístupná, zapnutím hlavného sieťového vypínača sa prístroj uvedie do činnosti na vlastný vstavaný akumulátor. POZOR!! V tomto prípade máme k dispozícii iba obmedzený čas ventilačnej prevádzky. uvedením prístroja do činnosti sa aktivuje stav prístroja pre vykonanie jeho funkčného testu. Vstupný test prístroja Ventilátor, v súlade s normou STN EN , zabezpečuje pri vzniku akejkoľvek poruchy také riešenie, že nedôjde k ohrozeniu pacienta. 48

49 Vo zvláštnych prípadoch, v ktorých je požadované okamžité použitie prístroja, sa dá vedomým stlačením tlačidla END dosiahnuť preskočenie funkčného testu. Túto možnosť preskočenia testu je možné bezpečne využívať vtedy, ak použitý senzor prietoku (D-Lite dospelí alebo Pedi-Lite deti) korešponduje so zobrazeným údajom v poli prvej obrazovky pri zapnutí prístroja. Ventilátor si pamätá detekovaný senzor prietoku pred jeho vypnutím. Po zapnutí ventilátora automaticky cca za 5 sek. prebehne test senzora prietoku, ak je disproporcia medzi použitým a zapamätaným senzorom, potom sa zmení farba zobrazeného typu senzora v poli na červenú. Po ukončení fázy úvodného testu senzoru prietoku, automaticky prebehne preplach pre otestovanie a zabezpečenie priechodnosti dvojhadičky senzora prietoku, ktorý je dlhý cca 5 s. Vedomým obskočením funkčného testu nie je preverená funkčnosť prístroja, jeho základné nastavenia a pacientsky okruh - jeho tesnosť. V tomto prípade nesie obsluha plnú zodpovednosť za bezpečnú prevádzku prístroja. Informácia pre obsluhu o obskočení celého testu alebo obskočení z ktoréhokoľvek kroku testu je graficky znázornená na obrazovke žltým nápisom TEST. Funkčný test ventilátora neprebehne automaticky po zapnutí prístroja. Týmto testom pred každým sprevádzkovaním sa preveruje správna funkčnosť prístroja a ochranných systémov. Bezpečná prevádzka sa dá zaručiť len za predpokladu, že funkčný test prebehol bez chybových hlásení. Po zapnutí prístroja hlavným vypínačom a vykonaní vnútorného testu počítača ventilátora, sa objaví prvá obrazovka : Obrázok 49. Stlačením tlačidlá SET sa zobrazí okno pre výber iného /zložitejšieho / stavu obrazovky /4/, sériové číslo prístroja /9/ a servisný interval /10/. 49

50 Obrázok 50. Po zapnutí prístroja vždy skontrolujte čí korešponduje typ snímača prietoku v poli /2/ s typom pacienta, ktorý bude ventilovaný 1 informácia o vstupe prístroja do funkčného testu 2 pole, ktoré informuje užívateľa, aký typ pacienta bol ventilátorom ventilovaný pred jeho vypnutím. Pri potrebe urgentného nasadenia prístroja, a tým potrebe preskočenia povinného testu, je nevyhnutné pre presné meranie ventilačných parametrov a korektnú funkciu ventilátora, aby použitý senzor prietoku v dýchacom okruhu korešpondoval s údajom v tomto poli. Aktivovanie je možné vykonať buď testom funkčnosti, alebo manuálne pomocou prepínača - tlačidla 3. 3 prepínač klávesnice, pomocou ktorého v tejto situácii je možné aktivovať použitý senzor prietoku v dýchacom okruhu pre : adult dospelí D-Lite senzor pre rozsah jednorazového objemu V T od 200 ml až 2000 ml, resp. rozsah hmotnosti pacienta pri programovaní ventilačných parametrov od hmotnosti od 30 až 180kg. pedi deti Pedi-lite senzor pre rozsah jednorazového objemu V T od 2 ml až 300 ml, resp. rozsah hmotnosti pacienta pri programovaní ventilačných parametrov od hmotnosti od 1 až 40 kg. Zmena aktivovaného typu pacienta (adult na pedi a naopak) sa vykoná jednoduchým stlačením prepínača (3). Následne dôjde k zmene informácie v zobrazovacom okne - pole (2), ktorá sa uchová v pamäti ventilátora i po jeho vypnutí. 4 Obrazovka voľba skinu, inak preddefinovaný 5 prvé informačné okno informuje o nábehu ventilátora do testu. 6 druhé informačné okno informuje o konkrétnom prebiehajúcom druhu testu. 7 tretie informačné okno informuje obsluhu o výsledku predchádzajúceho kroku testu. 8 výzva pre užívateľa pre vykonanie servisnej prehliadky, ktorá sa objaví po odpracovaní 1000 pracovných hodín. Výzva S E R V I S sa bude automaticky opakovať pri každom zapnutí prístroja, do doby kým servisný pracovník nevykoná povinnú komplexnú prehliadku prístroja. 9 sériové / výrobné/ číslo prístroja 50

51 10 - v tomto stave informuje obsluhu, koľko ventilačných hodín prístroj odpracoval od prvého oživenia napr. M=119:00 a koľko ventilačných hodín prístroj môže odpracovať do požadovanej servisnej kontroly napr. S=881:00 11 tlačidlo pre urgentné obskočenie testov Voľba obrazovky /skinu/ Skin Tbasic Basic Mini Medium Full TBasic najjednoduchšia verzia pre jednoduché stavy pacientov-všetko na jednej obrazovke bez možnosti modifikácie vzhľadu obrazovky. Basic jednoduchšia verzia pre jednoduché stavy pacientov bez možnosti automatických procesov ventilácie Mini jednoduchá verzia s možnosťou voľby AutoStart doporučenie parametrov ventilačného režimu podľa dispozícií pacienta Medium stredná verzia s možnosťou voľby AutoStart a Opti - sledovanie optimálneho nastavenia frekvencie dýchania, VT a MV pre dosiahnutie minimálneho špičkového alveolárneho tlaku pri výmene plynov v pľúcach Full plná verzia so všetkými funkciami bez ohraničenia /bez označenia/, vhodná pre ťažké a komplikované stavy pacientov 51

52 Automatický vstupný test prístroja Test funkčnosti ventilátora po úvodnej obrazovke prebieha nasledovne: Obrázok 51. Zostaviť dýchací okruh. Počkať, až budú vyplnené všetky okná na obrazovke. Koniec okruhu zapojiť do testovacieho kanála podľa obrázku. Obrazovka voľba skinu, inak preddefinovaný Obrázok 52. Stlačiť TEST. Automaticky sa spustí celý súbor testov. Ak nastane chyba, testy sa prerušia s príslušnou chybou. Chybu treba odstrániť, spustiť ďalej cez ENTER, alebo test obskočiť pomocou ESC. V urgentnom prípade sa dajú testy obskočiť stlačením Koniec vynechaj testy. 52

53 Obrázok 53. Na konci testov treba vytiahnuť okruh z testovacieho kanála a zostaviť pre pacienta. Stlačiť ENTER. Vedomým obskočením testu nie je preverená funkčnosť prístroja, jeho základné nastavenia a pacientsky okruh - jeho tesnosť. V tomto prípade nesie obsluha plnú zodpovednosť za bezpečnú prevádzku prístroja. Pri preverovaní, resp. odstraňovaní upchania signálnej hadičky a ostatných komponentov okruhu nepoužívajte stlačený vzduch alebo odsávacie zariadenie na žiaden otvor alebo hadičku pripojenú k prístroju! 53

54 Názov chybového hlásenia Príčina chybového hlásenia Odstránenie príčiny KO Battery over - porucha nabíjania batérie - volať servis havarijne možno pracovať s prístrojom obísť krok testu KO Battery low KO O2 supply KO AIR supply KO výpadok siete KO okruh KO tesnosť prevodník - pokles napätia batérie pod limitnú hodnotu - pokles tlaku O2 pod limitnú hodnotu kpa - pokles tlaku AIR pod limitnú hodnotu kpa - neprítomnosť sieťového napätia - neprítomnosť prietokového snímača, nepripojenie, signálnej dvojitej hadičky, porušenie komplexnosti okruhu - nesprávne orientovaný senzor prietoku - nepripojenie (netesnosť) jednej snímacej hadičky senzora prietoku - nesprávne pripojenie snímacích hadičiek senzora prietoku - zabezpečiť dobitie batérie - volať servis havarijne možno pracovať s prístrojom obísť krok testu - zabezpečiť dostatočný tlak O2 - ak je tlak O2 dostatočný, volať servis. - zabezpečiť dostatočný tlak AIR - ak je tlak AIR dostatočný, volať servis. - zabezpečiť elektrickú sieť - preveriť zloženie a kompletnosť okruhu - preveriť neporušenosť, tesnosť a pripojenie (správnosť orientovania) snímacích hadičiek a senzora prietoku, prípadne vymeniť senzor - volať servis v prípade pretrvávania poruchy KO - netesný okruh - preveriť tesnosť okruhu a jeho komponentov KO O2 - nefunkčný senzor O2 - volať servis vymeniť senzor KO occlusion - upchatie vzorkovacej hadičky - preplnený odlučovač vody KO presnosť nuly - poškodenie modulu AGAS - volať servis KO kalibrácia - poškodenie modulu AGAS - volať servis KO trap - nekorektne pripojený odlučovač vody O2 - kontrola, výmena vzorkovacej hadičky - kontrola, vyprázdnenie odlučovača vody - preveriť pripojenie odlučovača vody - skontrolovať pružné držiaky odlučovača vody KO sensor error - poškodenie modulu AGAS - volať servis KO adapter - Chýba adaptér - preveriť adaptér 54

55 Koniec testu Po stlačení tlačidla ENTER, resp. obskočení celého testu funkčnosti, ventilátor prejde do hlavnej ventilačnej úlohy - do nastavenia default - podľa prítomnosti použitého prietokového senzora - buď pre dospelých alebo deti, pričom je v stave ST-BY. Po úvodných testoch sa zobrazí okno s výsledkom testov a možnosťou nechať odkaz obsluhe ventilátora stlačením príslušného preddefinovaného tlačidla. Stlačením tlačidla X sa informatívne okno uzavrie a prístroj prejde do nastavenej úlohy. Obrázok 54. Stlačením tlačidla ST-BY sa prístroj uvedie do automatického režimu ventilácie v nastavených ventilačných parametroch. Opakovaným stlačením tlačidla sa prístroj prepne do stavu ST-BY, ktorý sa už následne automaticky ukončí z bezpečnostného hľadiska po 1 min prejde do pôvodného zvoleného ventilačného režimu. Ventilátor má default prednastavený ventilačný režim CMV s ventilačnými parametrami, ktoré odpovedajú použitému snímaču prietoku D-Lite, resp. Pedi-Lite senzoru. Obkročenie testu funkčnosti pri urgentnom nasadení ventilátora Pre dosiahnutie urgentného nasadenia ventilátora na pacienta, kedy nie je dostatok času pre vykonanie riadneho testu funkčnosti prístroja, je možné ventilátor, po zostavení dýchacieho okruhu podľa prechádzajúcich pokynov uviesť urgentne do ventilačnej činnosti. Po zapnutí hlavného vypínača a prebehnutí vnútorného testu počítačovej jednotky cca za 15 s, ventilátor sa uvedie automaticky do stavu prípravy na funkčný test. V čase priebehu vnútorného testu počítača prístroja sa vykonáva i test zapojeného prietokového senzora. Ak je disproporcia medzi nastaveným prietokovým senzorom (zapamätaný z ventilačnej činnosti pred vypnutím prístroja) a testovaným (zabudovaným do okruhu), potom v informačnom okne sa objaví identifikovaný senzor v červenej farbe. V takejto situácií je potrebné zosúladiť identifikovaný senzor s požadovaným pomocou tlačidla /3/. Keď nastavený prietokový snímač zodpovedá zabudovanému v dýchacom okruhu, vtedy je možné preskočiť vstupné testy pomocou tlačidla Koniec vynechaj testy. Obkročenie testu je možné bezpečne využívať vtedy, ak použitý prietokový senzor v dýchacom okruhu (D-Lite dospelí, Pedi-Lite deti) je taktiež zobrazený v poli /2 / prvej obrazovky po zapnutí ventilátora. V opačnom prípade typ prietokového senzora zmeňte pomocou tlačidla /3 /. 7.3 Nastavenie ventilačných parametrov V nasledujúcej kapitole budú popísané spôsoby nastavenia ventilačných režimov, ich prislúchajúcich parametrov a ďalšie dôležité systémové nastavenia. 55

56 Ventilačné režimy CMV - continuous mandatory /mechanical/ ventilation - objemovo riadená ventilácia SCMV - synchronized continuous mechanical ventilation - synchronizovaná objemovo riadená ventilácia PCV - pressure controlled ventilation - tlakovo riadená ventilácia SPCV - synchronized pressure controlled ventilation - synchronizovaná tlakovo riadená ventilácia SIMV - synchronized intermittent mandatory ventilation - synchronizovaná zástupová ventilácia: SIMV-v umelé inspírium riadené objemovo SIMV-p umelé inspírium riadené tlakovo oba režimy majú tlakovú podporu PS v čase spontánneho dýchania s programovateľným tlakom p ps PS - pressure support - tlaková podpora 2-Level - two level ventilation [APRV (BIPAP)] ventilácia na dvoch tlakových hladinách s tlakovou podporou na oboch tlakových hladinách na úrovni tlaku p ps režimu PS PMLV - programmed multi level ventilation programovaná viac hladinová ventilácia CPAP - continuous positive airway pressure - kontinuálny pretlak v dýchacích cestách ncpap - kontinuálny pretlak v dýchacích cestách u spontánne ventilujúceho pacienta, bez obmedzenia hmotnosti s aplikáciou nazálne HFM ncpap vysokofrekvenčne modulovaný CPAP pre aplikáciu u detí pod 5 kg hmotnosti HFloNV Ventilačná podpora vysokým prietokom plynov aplikovaným nazálne APMV (MVs) automatic proportional minute volume autoadaptívny regulačný systém na báze udržania zvolenej minútovej ventilácie MV SIGH - vzdych (hlboký nádych) CFvS - continuous flow support - ventilačná podpora kontinuálnym prietokom Pre dosiahnutie programovaného pretlaku v dýchacích cestách, prístroj umožňuje k prislúchajúcim ventilačným režimom zaradiť PEEP, pre tlakové režimy umožňuje programovať inspiračnú rýchlosť nábehu na požadovaný tlak Framp. Prístroj poskytuje možnosť nastavenia konštantného prietoku Bias Flow v exspiračnej fáze, ktorý vytvára dynamickú zásobu plynov v okruhu a ktorá je využiteľná pacientom v iniciálnej inspiračnej fáze spontánneho dychového cyklu. Pre elimináciu prípadnej netesnosti pri aplikovaní NIV režimu, je možné programovať nastavením Leakage. Maximálne prispôsobenie ventilátora pacientovi, prístroj okrem iných funkcií, rieši autoadaptívnym exspíriom AAE, ktoré pracuje automaticky. Kompenzáciu tlakových (prietokových) strát v endotracheálnej rúre (ET kanyle) prístroj rieši funkciou Tubus kompenzácia. Všetky synchronizované (zástupové) režimy sú vybavené automatickým záložným ( backup ) režimom pre riešenie havarijnej situácie v prípade straty dychového úsilia pacientom. Záložný režim je konfigurovaný charakterom pôvodného ventilačného režimu a príslušnými parametrami nastaveného riadeného režimu t.j. CMV, resp. PCV, u režimu PS je insuflačný tlak rovný nastavenému tlaku p ps, v režime CPAP je insuflačný tlak v záložnom režime automaticky na úrovni 1 kpa. Kombinácia základného tlakového režimu s APMV predstavuje rozšírenie režimov o nasledovné: PS-VG - pressure support volume guaranted alebo PS-CMV použiteľné pre riadenú ventiláciu. PC-VG- presssure control volume guarranted SIMV-VG - synchronized intermittent mandatory ventilation volume guarranted 2-LEVEL (BIPAP)-VG - two level ventilation volume guarranted PMLV -VG - programmed multi level ventilation volume guarranted Režim ST-BY Ventilátor po ukončení testu, resp. jeho obídení sa vždy dostane do stavu Stand-By ďalej len STBY. Tento stav je indikovaný rozsvietením žltej signálnej diódy na prednom paneli ventilátora a blikaním nápisu OFF. 56

57 V tomto nastavení (pokiaľ nebol aktivovaný ktorýkoľvek ventilačný režim) je možné prístroj ponechať ľubovoľnú dobu, napr. pri nabíjaní akumulátorov. Počas tohto stavu je možné editovať požadovaný ventilačný režim s príslušnými ventilačnými parametrami, a tým si ventilátor pripraviť na ventilačnú činnosť. Screen: Mode: ST-BY AUTO ST-BY STBY - OFF Opísanie: Stav po Ventilácia Manu/Spont Trvalý Stop zapnutí Uvedenie prístroja do STBY z ventilačnej činnosti je sprevádzané zmenou zeleného podkladu okna na čierne. Prístroj umožňuje užívateľovi uviesť ho do trvalého stavu STBY OFF tak, že po stlačení tlačidla STBY užívateľ následne stlačí OFF. Uvedenie prístroja do stavu STBY-OFF je signalizované zmenou podkladu a blikaním tlačidla OFF. 1. Pokiaľ ventilátor bol uvedený do stavu STBY z ventilačnej činnosti, potom doba trvania v tomto stave je max. 1 min., pokiaľ obsluha neuvedie ventilátor skôr do ventilačnej činnosti stlačením tlačidla STBY. 2. Pokiaľ sa ventilátor bez zásahu obsluhy automaticky po uplynutí 1 min. uvedie do ventilačnej činnosti, potom nastúpi automatická dooxygenizácia pacienta (100% O2) na dobu 1,5 min. 3. V čase stavu ventilátora STBY-OFF sú všetky alarmy vyblokované. Aj v stave OFF, je možné pôvodne naprogramovanú ventilačnú činnosť ventilátora preprogramovať. Návrat do ventilačnej činnosti je možné stlačením tlačidla STBY Ventilačný režim CMV Obrázok 55. Definícia: Režim CMV / - continuous mandatory /mechanical/ ventilation - objemovo riadená ventilácia / je spôsob riadenej ventilácie, pri ktorej sa výmena plynov v pľúcach dosahuje prerušovanou insufláciou zvoleného objemu (VC volume control- objemové riadenie) do dýchacích orgánov pacienta. Pritom frekvencia ventilácie je blízka fyziologickým hodnotám. Riadiacou veličinou je dychový objem (V T), závislou veličinou je tlak v dýchacích cestách (Paw). 57

58 Stlačením tlačidla CMV sa aktivuje editovanie ventilačného režimu automatickej riadenej ventilácie (tento prejav je charakteristický pre každý editovaný parameter ventilátora). Otvorí sa editačné okno pre výber režimu dýchania. Po výbere stlačením príslušného tlačidla režim potvrdíme. Súčasne sa sprístupnia na displeji i príslušné ventilačné parametre. Každý editovaný stav sa vyvolá stlačením príslušného tlačidla. Zmena hodnoty editovanej veličiny, resp. stavu, sa vykoná na slajdri, alebo priamym zadaním na klávesnici. Potvrdenie zmeny editovaného stavu sa vykoná stlačením tlačidla ENTER. Potvrdenie editovaného stavu i uvedením nového parametra do editačného stavu stlačením príslušného tlačidla konečné ukončenie editovania sa vykoná stlačením tlačidla ENTER. Stlačením tlačidla V T sa umožní editácia okamžitého objemu v rozsahu podľa detekovaného prietokového senzora: Adult v rozsahu 0,20 až 2 l, zmena po 20 ml, default 0,6 l Pedi v rozsahu 4 až 300 ml, zmena po 5 ml, default 200 ml Ventilácia objemovo kontrolovaným režimom (CMV) pri nastavení jednorazového objemu VT okolo 4 ml môže byť nestabilná pri malej compliance. Preto sa doporučuje v takýchto situáciách ventilácia tlakovo kontrolovaným režimom (PCV). Stlačením tlačidla f sa umožní editácia frekvencie ventilácie v rozsahu podľa zadaného typu ventilačného režimu: Objemový v rozsahu 1 až 80 c.min -1, zmena po 1 c.min -1, default 15/20 c.min -1 Stlačením tlačidla T I% sa umožní editácia inspiračného času ventilácie v rozsahu 10 až 90 % z celkového času cyklu T C pre oba typy prietokového senzora, zmena po 1 %, default 40%. 1. Prístroj dovolí realizovať inspiračný čas max. Ti = 10s a menej z dôvodu bezpečnosti pacienta 2. Alarm Disconnection-APNOE, ktorého čas aktivácie je 15 s, pri nastavení frekvencie dýchania f < 4, kde čas dychového cyklu 60/f je väčší ako 15 s, sa automaticky prispôsobí dlhšiemu času s oneskorením 1 s 3. Pre bezpečnosť pacienta je dôležité venovať zvýšenú pozornosť obsluhy pri realizovaní režimu CMV s aplikovanou frekvenciou pod 4 c.min-1, z dôvodu jeho nefyziologického charakteru. Stlačením tlačidla T P sa umožní editácia inspiračnej pauzy v rozsahu 0 až 75 % z inspiračného času T I, zmena po 1 %, default 0%. Pre užívateľa je prakticky zaujímavá inspiračná pauza TP od hodnoty 10% a viac. Stlačením tlačidla PEEP sa umožní editácia endexspiračného tlaku v rozsahu OFF, 0,1 až 5 kpa, zmena po 0,1 kpa, default 0,2 kpa. Všeobecne platí pre všetky nastavovania parametrov, resp. ventilačných režimov, že každým potvrdením ENTER sa editovaný režim alebo parameter automaticky začne realizovať, pokiaľ sa konkrétna požiadavka parametra nedostane mimo hraníc reálnych možností prístroja Režim SCMV Definícia: Režim SCMV / - synchronized continuous mechanical ventilation - synchronizovaná objemovo riadená ventilácia/ je asistovaná ventilácia, resp. synchronizovaný spôsob objemovo riadenej ventilácie, pri ktorej sa výmena plynov v pľúcach dosahuje prerušovanou insufláciou zvoleného objemu synchrónne s dychovou aktivitou pacienta. Synchronizácia sa dosahuje aktivovaním asistora (triggera), ktorým sa spúšťa arteficiálne inspírium (vdych) z ventilátora. Stlačením tlačidla Ftrig, resp. Ptrig, sa umožní editácia prietokového (tlakového) asistora v rozsahu podľa detekovaného prietokového senzora: 58

59 Adult v rozsahu 0,5 až 20, OFF l.min -1 po 0,1 l.min -1, default nastavenie 2,5 l.min -1 pre prietokový asistor v rozsahu 0,1 až 1,5, OFF kpa po 0,1 kpa, default nastavenie 0,5 kpa pre tlakový asistor Pedi v rozsahu 0,1 až 20, OFF l.min -1 po 0,1 l.min -1, default nastavenie 2 l.min -1 - pre prietokový asistor v rozsahu 0,1 až 1,5, OFF kpa po 0,1 kpa, default nastavenie 0,3 kpa pre tlakový asistor Pre zlepšenie rýchlosti aktivácie asistora a ďalších pozitívnych účinkov sa doporučuje aktivovať bias flow podľa nižšie uvedených pokynov. Stlačením tlačidla Fbias sa umožní editácia podporného prietoku tvoriaceho dynamickú zásobu plynov v rozsahu OFF, 1 až 30 l.min -1 po 1 l.min -1, default nastavenie podľa detekovaného prietokového senzora: Adult 10 l.min -1 Pedi 5 l.min -1 Vypnutím asistora nastavenie tlačidlom Ftrig, resp. Ptrig = OFF, je možné dosiahnuť tvrdý riadený režim CMV bez možnosti vplyvu pacienta na priebeh ventilačného režimu. Pre zachovanie bezpečnosti pacienta, hlavne pri aplikovaní nízkych hodnôt frekvencie, prístroj v čase exspíria umožňuje pacientovi dýchať s tlakovou podporou pps = PEEP, resp. hodnote nastavenej pre režim PS Ventilačný režim SIMV Definícia: Režim SIMV /synchronized intermittent mandatory ventilation synchronizovaná zástupová ventilácia/ je taký spôsob ventilačnej podpory, pri ktorom je do radu spontánnych dychových cyklov pacienta (na hladine PEEP) zaradené jedno synchronizované umelé inspírium s prednastavenými parametrami ventilácie (riadenej objemovo SIMV-v, resp. riadenej tlakovo SIMV-p), pričom pomer spontánnych a umelých ventilačných cyklov môže byť riadený časovo, alebo pomerom spontánnych dychových cyklov k umelým cyklom. Spontánne dychové cykly sú u ventilátora riešené s automatickou ventilačnou tlakovou podporou PS na úrovni programovateľného tlaku p ps pre uľahčenie spontánneho dýchania Režim SIMV - v Stlačením tlačidla SIMV sa aktivuje editovanie ventilačného režimu automatickej riadenej ventilácie (tento prejav je charakteristický pre každý editovaný parameter ventilátora). Otvorí sa editačné okno pre výber režimu dýchania. Po výbere stlačením príslušného tlačidla režim potvrdíme. Súčasne sa sprístupnia na displeji i príslušné ventilačné parametre. 59

60 Obrázok 56. Pokiaľ úroveň citlivosti asistora nebola menená, potom citlivosť asistora je nastavená na default nastavenie podľa detekovaného prietokového senzora: Adult 2,5 l.min-1, resp. 0,5 kpa Pedi 2 l.min-1, resp. 0,3 kpa Stlačením tlačidla pre V T sa umožní editácia okamžitého objemu mandatorného vdychu v rozsahu podľa detekovaného prietokového senzora: Adult v rozsahu 0,20 až 2 l, zmena po 20 ml, default 0,6 l Pedi v rozsahu 4 až 300 ml, zmena po 5 ml, default 200 ml Stlačením tlačidla f sa umožní editácia frekvencie ventilácie mandatorného vdychu, ktorá určuje jeho parametre, v rozsahu podľa zadaného typu dýchacieho režimu: Objemový v rozsahu 1 až 80 c.min -1, zmena po 1 c.min -1, default 15/20 c.min -1 Tlakový v rozsahu 1 až 180 c.min -1, zmena po 1 c.min -1, default 15/20 c.min -1 Stlačením tlačidla T I% sa umožní editácia inspiračného času ventilácie mandatorného vdychu v rozsahu 10 až 90 % z celkového času cyklu T C, zmena po 1 %,default 40% Stlačením tlačidla p ps sa umožní editácia tlaku v dýchacích cestách v rozsahu pre oba druhy pacientov adult a pedi, resp. typ prietokového senzora, 0 až 7 kpa, zmena po 0,1 kpa, default 1,0 kpa Stlačením tlačidla PEEP sa umožní editácia endexspiračného tlaku v rozsahu OFF, 0,1 až 5 kpa, zmena po 0,1 kpa, default 0,2 kpa Stlačením tlačidla f simv sa umožní editácia frekvencie arteficiálneho inspíria v rozsahu 1 až 60 c.min -1, zmena po 0,5 c.min -1, default 5 c.min Režim SIMV p Režim SIMV - p, u ktorého mandatórny vdych bude tlakovo riadený, sa sprístupní po naeditovaní režimu SIMV-p a následne sa sprístupnia parametre režimu SIMV-p. Stlačením tlačidla p pc sa umožní editácia tlaku v dýchacích cestách v rozsahu pre oba druhy pacientov adult a pedi, v rozsahu 0,5 až 7 kpa, zmena po 0,1 kpa, default 2,0 kpa a ďalšie tlačidlá - nastavenie ako v čl Stlačením tlačidla p ps sa umožní editácia tlaku v dýchacích cestách v rozsahu pre oba druhy pacientov adult a pedi, resp. typ prietokového senzora, 0 až 7 kpa, zmena po 0,1 kpa, default 1,0 kpa Obrázok

61 Ventilačný režim PCV Definícia: U PCV /- pressure controlled ventilation - tlakovo riadená ventilácia / režimu sa jedná o spôsob riadenej ventilácie, pri ktorej sa výmena plynov v pľúcach dosahuje prerušovanou insufláciou plynu pri zvolenom tlaku Ppc pressure of pressure control, (PC pressure control - tlakové riadenie), do dýchacích orgánov pacienta. Pritom frekvencia ventilácie je blízka fyziologickým hodnotám. Riadiacou veličinou je tlak v dýchacích cestách ( p pc ), závislou veličinou je dychový objem (V T). Obrázok 58. Stlačením tlačidla PCV sa aktivuje editovanie ventilačného režimu automatickej riadenej ventilácie (tento prejav je charakteristický pre každý editovaný parameter ventilátora). Otvorí sa editačné okno pre výber režimu dýchania. Po výbere stlačením príslušného tlačidla režim potvrdíme. Súčasne sa sprístupnia na displeji i príslušné ventilačné parametre Stlačením tlačidla p pc sa umožní editácia tlaku v dýchacích cestách pre oba typy pacientov adult a pedi, v rozsahu 0,5 až 7 kpa, zmena po 0,1 kpa, default 2,0 kpa Stlačením tlačidla f sa umožní editácia frekvencie ventilácie v rozsahu podľa zadaného dýchacieho režimu: Tlakový v rozsahu 1 až 180 c.min -1, zmena po 1 c.min -1, default 15/20 c.min -1 Stlačením tlačidla T I% sa umožní editácia inspiračného času ventilácie v rozsahu 10 až 90 % z celkového času cyklu T C pre oba typy prietokového senzora, zmena po 1 %, default 40% Stlačením tlačidla PEEP sa umožní editácia endexspiračného tlaku v rozsahu OFF, 0,1 až 5 kpa, zmena po 0,1 kpa, default 0,2 kpa Všeobecne platí pre nastavovanie tlakových parametrov, že zvolená tlaková úroveň ppc, pps, PEEPh, má vždy relatívnu hodnotu, t.j. pre zistenie výsledného pracovného tlaku v dýchacom okruhu, resp. nameraná hodnota paw obsluha si musí pripočítať zvolenú hodnotu parametra (ppc, pps, PEEPh) k základnej tlakovej hodnote PEEP. Napríklad ak je zvolený PEEP = 0,5 kpa a tlak ppc = 1,5 kpa, potom výsledný pracovný tlak v dýchacom okruhu paw = 0,5 + 1,5 = 2 kpa. 1. Prístroj dovolí realizovať inspiračný čas max. Ti = 10s a menej z dôvodu bezpečnosti pacienta 2. Alarm Disconnection-APNOE, ktorého čas aktivácie je 15 s, pri nastavení frekvencie dýchania f < 4, kde čas dychového cyklu 60/f je väčší ako 15 s, sa automaticky prispôsobí dlhšiemu času s oneskorením 1 s Režim SPCV Definícia: U SPCV / synchronized pressure controlled ventilation - synchronizovaná tlakovo riadená ventilácia / režimu sa jedná o spôsob riadenej ventilácie, pri ktorej sa výmena plynov v pľúcach dosahuje prerušovanou insufláciou plynu pri zvolenom tlaku p pc (PC pressure control- tlakové 61

62 riadenie) do dýchacích orgánov pacienta. Synchronizácia sa dosahuje aktivovaním asistora (triggra), ktorým sa spúšťa arteficiálne inspírium z ventilátora. Stlačením tlačidla Ftrig, resp. Ptrig, sa umožní editácia prietokového (tlakového) asistora v rozsahu podľa detekovaného prietokového senzora: Adult v rozsahu 0,5 až 20, OFF l.min -1 po 0,1 l.min -1, default nastavenie 2,5 l.min -1 pre prietokový asistor v rozsahu 0,1 až 1,5, OFF kpa po 0,1 kpa, default nastavenie 0,5 kpa pre tlakový asistor Pedi v rozsahu 0,1 až 20, OFF l.min -1 po 0,1 l.min -1, default nastavenie 2 l.min -1 - pre prietokový asistor v rozsahu 0,1 až 1,5, OFF kpa po 0,1 kpa, default nastavenie 0,3 kpa pre tlakový asistor Pre zlepšenie rýchlosti aktivácie asistora a ďalších pozitívnych účinkov sa doporučuje aktivovať si bias flow podľa nižšie uvedených pokynov. Stlačením tlačidla Fbias sa umožní editácia podporného prietoku tvoriaceho dynamickú zásobu plynov v rozsahu OFF, 1 až 30 l.min -1 po 1 l.min -1, default nastavenie podľa detekovaného prietokového senzora (8): Adult 10 l.min -1 Pedi 5 l.min Ventilačný režim SPCV svojim technickým realizovaním sa vyznačuje tým, že svojím charakterom sa v skutočnosti stal režimom 2-Level, t.j. ventiláciou na dvoch tlakových hladinách. Teda je taký spôsob ventilačnej podpory, pri ktorej u spontánne dýchajúceho pacienta na dvoch programovane striedajúcich sa hodnotách tlaku dochádza pri prechode z vyššej hladiny tlaku Ph = (Ppc) na nižšiu hladinu Plow =(PEEP) k výtoku dýchacích plynov z FRC, o ktoré sa tento objem zväčšil pri prechode z nižšej hladiny tlaku na vyššiu. Striedanie tlakových hladín je synchronizované so spontánnym dýchaním. Pacient má možnosť spontánnej ventilácie na dolnej tlakovej hladine s tlakovou podporou pps = hodnote PEEP (ak hodnota tlakovej podpory pps = 0 /. 2. Ak obsluha zvolí úroveň tlakovej podpory pps > PEEP, potom sa realizuje ventilačný režim 2-Level + PS, t.j. je ventiláciou na dvoch tlakových hladinách s naprogramovanou tlakovou podporou na dolnej tlakovej hladine pps > PEEP. 3. Vypnutím asistora nastavenie tlačidlom Ftrig, resp. Ptrig = OFF, je možné dosiahnuť tvrdý riadený režim PCV bez možnosti vplyvu pacienta na priebeh ventilačného režimu. Pre zachovanie bezpečnosti pacienta, hlavne pri aplikovaní nízkych hodnôt frekvencie, prístroj v čase exspíria umožňuje pacientovi dýchať s tlakovou podporou pps = PEEP, resp. hodnote nastavenej pre režim PS. Na ventilátore je aplikovaný nový spôsob autoadaptivity režimu SPCV s prechodom do režimu 2-level (BiLevel, BiPAP). V prípade, že u pacienta je prítomná spontánna ventilácia v režime SPCV, ventilátor túto aktivitu identifikuje a automaticky prejde do klasického režimu 2-Level (BiLevel, BiPAP) a umožní pacientovi spontánnu ventiláciu. Pre zlepšenie efektívnosti spontánnej ventilácie, ventilátor umožňuje zaradiť na dolnej hladine tlaku (PEEP) ventilačnú podporu pomocou režimu PS. Prechod z režimu SPCV do režimu 2-Level je úplne automatizovaný. V prípade, že u pacienta znovu dôjde k apnoe, ventilátor pokračuje vo ventilácii v režime PCV. Ventilačný režim SPCV je automaticky, bez nutnosti nastavovania parametrov, režimom umožňujúcim spontánne dýchanie pacienta na hornej hladine tlaku (Ppc = Ph), ako aj na dolnej hladine tlaku (PEEP = Plow) s možnosťou naprogramovania tlakovej podpory spontánnej ventilácie na úrovni zvoleného tlaku p ps režimu PS. 62

63 Pre režimy s tlakovým riadením je z klinického hľadiska veľakrát potrebné modifikovať inspiračnú prietokovú krivku. Význam tejto modifikácie spočíva v tom, že pri zmenšení inspiračného prietoku sa rýchlosť vzostupu tlaku v okruhu (ppc, pps) spomalí. Ďalší dôležitý účinok je v spomalení nárastu tlaku v dýchacích orgánoch, teda tlakový úder v iniciálnej fáze inspíria sa podstatne zníži a tým sa zmenší traumatizácia pľúcneho parenchýmu. Stlačením tlačidla Framp sa umožní editácia rampy (sklon nábehovej krivky tlaku a prietoku) v rozsahu: adult - OFF, 100 až 20 l.min -1 po 10 l.min -1, default 60 l.min -1. pedi - OFF, 55 až 5 l.min -1 po 5 l.min -1, default 40 l.min Level- two level ventilation Definícia: 2-Level / ventilácia na dvoch tlakových hladinách s tlakovou podporou na oboch tlakových hladinách na úrovni tlaku pps režimu PS / je taký spôsob ventilačnej podpory, pri ktorej u spontánne dýchajúceho pacienta na dvoch striedajúcich sa hodnotách tlaku dochádza pri prechode z vyššej hladiny tlaku (Ph = Ppc) na nižšiu (Plow =PEEP) k výtoku dýchacích plynov z FRC, o ktoré sa tento objem zväčšil pri prechode z nižšej hladiny tlaku na vyššiu. Striedanie hladín tlaku je synchronizované so spontánnym dýchaním pomocou asistora. Pacient má možnosť spontánneho inspíria na oboch tlakových hladinách. Na dolnej tlakovej hladine (PEEP) je možné aplikovať dychovú podporu spontánneho dýchania pomocou tlakovej podpory (PS), ktorá je synchronizovaná s dychovou aktivitou pacienta asistor. Pre potrebu minimalizovania možnej vzniknutej neefektívnej spontánnej ventilácie na oboch hladinách tlaku režimu PCV, t.j. na hladine p pc a PEEP, doporučuje sa zaradiť ventilačnú podporu pomocou režimu PS Režim APRV (BIPAP) Režim APRV (BIPAP) / airway pressure release ventilation (biphase intermittent positive airway pressure) - ventilácia uvoľnením tlaku v dýchacích cestách / je špeciálnym prípadom režimu 2- Level, ktorý sa odlišuje len v pomere programovania inspiračného času Ti a frekvencie dýchania f v závislosti na zvážení lekára. V prípade, že sa aplikuje pri spontánnom dýchaní na dolnej hodnote tlaku ventilačná podpora pomocou režimu PS, je tento režim ekvivalentný režimu BiPAP SIMV, niektorých zahraničných výrobcov. Pomer striedania tlakových hladín (vyšší tlak) Ph : (nižší tlak)peep sa zvyčajne pohybuje od 2:1 do 1:2. Pri aplikácii režimu APRV pacient dýcha najmenej 80% času na hodnote vyššieho tlaku (ako pri CPAP), ktorý je potom znížený na nižší tlak uvoľnenie tlaku, na čas oveľa kratší. Striedanie tlakových hladín je teda pri nastavení APRV: Ppc : PEEP = 4:1 až 5:1. Editovanie parametrov režimu APRV (BIPAP) je v podstate identické ako editovanie režimu SPCV Ventilačný režim PS/CPAP Definícia: Režim PS / pressure support - tlaková podpora / je taký spôsob ventilačnej podpory, pri ktorej je každé pacientovo inspiračné úsilie podporované ventilátorom a to zvyčajne tak, že ventilátor podporí spontánne dychové úsilie takým prúdom dychovej zmesi, pri ktorom dosiahne limitný, dopredu zvolený pretlak (Pps- pressure of pressure support) v dýchacom okruhu. Prepnutie na exspiračnú fázu nastane pri poklese prietoku plynov systémom zvyčajne na 20% Q imax pre dospelých pacientov aj pre deti z hodnôt maximálneho prietoku v dýchacom cykle. 63

64 Obrázok 59. Pre potrebu programovať prepnutie na exspiračnú fázu použite tlačidlo PS i/e%. Parameter umožňuje programovanie limitu prepínania pre oba typy pacientov v rozsahu 5 až 50 % Qimax Dychové úsilie, pri ktorom dôjde k asistencii sa zvyčajne dá nastaviť ako hodnota citlivosti asistora. Stlačením tlačidla PS sa aktivuje editovanie ventilačného režimu, v našom prípade sa vyberie režim PS/cpap. Po naeditovaní stlačením ENTER, režim potvrdíme. Súčasne sa sprístupnia na displeji i príslušné ventilačné parametre. Stlačením tlačidla f sa umožní editácia frekvencie ventilácie v rozsahu podľa zadaného dýchacieho režimu: Tlakový v rozsahu 1 až 180 c.min -1, zmena po 1 c.min -1, default 15/20 c.min -1 Stlačením tlačidla p ps sa umožní editácia tlaku v dýchacích cestách v rozsahu pre oba druhy pacientov adult a pedi, resp. typ prietokového senzora, 0 až 7 kpa, zmena po 0,1 kpa, default 1,0 kpa Voľbou veľkosti hodnoty tlaku pps užívateľ rozhoduje o vlastnostiach režimu PS. Ak je tlak - pps > 0,5 kpa (5 cm H2O), potom charakter režimu je klasický PS - pps <= 0,5 kpa (5 cm H2O), potom charakter režimu je CPAP (modifikovaná forma režimu PS) Stlačením tlačidla PEEP sa umožní editácia endexspiračného tlaku v rozsahu OFF, 0,1 až 5 kpa, zmena po 0,1 kpa, default 0,2 kpa. Dychová frekvencia sa zadáva z dôvodu zabezpečenia minimálnej minútovej ventilácie v prípade apnoe pacienta. T. z., že f je vhodné nastaviť nižšie ako je spontánna frekvencia pacienta. V prípade straty aktivity pacienta, prístroj prejde automaticky do záložného, backup režimu, kedy je pacient ventilovaný v nastavenej frekvencii f, nastaveným tlakom pps, čím je havarijne zabezpečená minimálna minútová ventilácia. Prepnutie na exspiračnú fázu nastane pri poklese prietoku plynov systémom na 20% hodnôt maximálneho prietoku v dýchacom cykle pri detekovanom prietokovom senzore Adult aj Pedi. Pri nastavení parametrov pps a f na hodnoty, ktoré nie je schopný ventilátor prístroja vzhľadom na vlastnosti dýchacích ciest pacienta splniť, ventilátor pre prepnutie do fázy exspíria prevezme inspiračný čas Ti% z režimu PC. Potom podľa veľkosti f a vypočítaného inspiračného času Ti dôjde k prepnutiu fázy inspíria na fázu exspíria i napriek nesplneniu požiadavky prepnutia na exspiračnú fázu poklesom maximálneho prietoku po dosiahnutí tlaku pps. Pre nastavovanie tlakového parametra pps platí, že zvolená tlaková úroveň má vždy relatívnu hodnotu, t.j. výsledný pracovný tlak v dýchacom okruhu, resp. nameraná hodnota paw, je súčet zvolenej hodnoty parametra pps a základnej tlakovej hodnoty PEEP. 64

65 Stlačením tlačidla Ftrig, resp. Ptrig, sa umožní editácia prietokového (tlakového) asistora v rozsahu podľa detekovaného prietokového senzora: Adult v rozsahu 0,5 až 20, OFF l.min -1 po 0,1 l.min -1, default nastavenie 2,5 l.min -1 pre prietokový asistor v rozsahu 0,1 až 1,5, OFF kpa po 0,1 kpa, default nastavenie 0,5 kpa pre tlakový asistor Pedi v rozsahu 0,1 až 20, OFF l.min -1 po 0,1 l.min -1, default nastavenie 2 l.min -1 - pre prietokový asistor v rozsahu 0,1 až 1,5, OFF kpa po 0,1 kpa, default nastavenie 0,3 kpa pre tlakový asistor Pre zlepšenie rýchlosti aktivácie asistora a ďalších pozitívnych účinkov sa doporučuje aktivovať bias flow podľa nižšie uvedených pokynov. Stlačením tlačidla Fbias sa umožní editácia podporného prietoku tvoriaceho dynamickú zásobu plynov v rozsahu OFF, 1 až 30 l.min -1 po 1 l.min -1, default nastavenie podľa detekovaného prietokového senzora: Adult 10 l.min -1 Pedi 5 l.min -1 Stlačením tlačidla Framp sa umožní editácia rampy (sklon nábehovej krivky tlaku a prietoku) v rozsahu: adult - OFF, 100 až 20 l.min -1 po 10 l.min -1, default 60 l.min -1. pedi - OFF, 55 až 5 l.min -1 po 5 l.min -1, default 40 l.min Režim CPAP Definícia: CPAP / continuous positive airway pressure - kontinuálny pretlak v dýchacích cestách / je taká modifikácia tlaku v dýchacích cestách spontánne ventilujúceho pacienta, pri ktorej je udržiavaný supraatmosferický tlak v dýchacích cestách počas celého dychového cyklu. Ventilačný režim CPAP je odvodený z režimu PS. Na ventilátore sa nastavuje tak, že hodnota p ps sa nastaví na hodnotu: p ps <= 0,5 kpa (5 cm H 2O) Mierne zvýšený tlak p ps na úroveň 0,2 až 0,3 kpa znižuje prirodzené odpory dýchacieho okruhu, teda pacient bude spontánne dýchať na jednej tlakovej hodnote PEEP= p ps=p aw. Výrobca odporúča z dôvodu bezpečnosti pacienta (minimalizovania odporov dýchacieho okruhu), nastaviť tlak pps na úroveň minimálne 0,2 kpa. V prípade straty aktivity pacienta, prístroj prejde automaticky do záložného, backup režimu, kedy je pacient ventilovaný v nastavenej frekvencii f, a tlakom pps = 1 kpa, čím je havarijne zabezpečená minimálna minútová ventilácia. Pre nastavovanie tlakového parametra pps platí, že zvolená tlaková úroveň má vždy relatívnu hodnotu, t.j. výsledný pracovný tlak v dýchacom okruhu, resp. nameraná hodnota paw je súčet zvolenej hodnoty parametra pps a základnej tlakovej hodnoty PEEP Ventilačný režim PMLV Definícia: Režim PMLV / programmed multi level ventilation viac hladinová ventilácia / je spôsob umelej ventilácie pľúc či ventilačnej podpory u spontánne dýchajúceho či apnoického pacienta, pri ktorom dychový cyklus pozostáva z viacerých (najmenej troch) na rôzny tlak naprogramovaných tlakových hladín PEEP, PEEPh, Ppc alebo Paw, ktorých frekvencia je takisto programovateľná. Pritom 65

66 ako základný režim môže byť nastavený CMV, PC, 2-Level alebo PS mód, ktoré sú synchronizované s pacientovým dychovým úsilím. Tento režim, pokiaľ má viac ako 3 hladiny tlaku je vhodné použiť iba u apnoického pacienta, kedy jednotlivé striedanie tlakových hladín je riadené výhradne programom ventilátora. Viac hladinová ventilácia pľúc, t.j. ventilácia režimom PMLV sa edituje po nastavení ventilačných parametrov základného ventilačného režimu CMV, PCV, PS. Rozhodnutie pre indikovanie režimu PMLV podporí alebo vyvráti preverenie hodnôt statickej poddajnosti pľúc Cst a inspiračného odporu dýchacích ciest a endotracheálnej či tracheostomickej kanyly Riaw. Nižšie Cst a vyššie hodnoty Riaw indikujú, že MLV by mohlo zlepšiť distribúciu plynov v pľúcach. Skrátenie alebo predlženie Tau pod 0,4 a nad 0,8 sec. suponuje túto potrebu. V zásade je potrebné pri nastavení základného ventilačného režimu (PCV, CMV, PS) dodržiavať všetky atribúty netraumatizujúcej ventilácie, vrátane optimalizácie PEEP, aby nedochádzalo ku kolabovaniu poškodených alveolárnych kompartmentov. Pokiaľ je zrejmý pokles Cst oproti normálnym hodnotám, vzostup Riaw, predĺžené Taue (τ e) a pozitívny RTG nález a klinický obraz, môžeme skúsiť aplikovať ventilačný mód PMLV. Obrázok 60. Editovanie režimu PMLV vykonajte po nastavení ventilačných parametrov zvoleného základného režimu CMV, PCV, PS nasledovne: Stlačením tlačidla PEEPh sa umožní editácia hornej tlakovej hladiny v rozsahu OFF, 0,5 až 2 kpa po 0,1 kpa, default nastavenie OFF. Potvrdením naeditovanej hodnoty hornej tlakovej hladiny PEEPh sa automaticky aktivuje viac hladinová ventilácia pľúc režim PMLV. Identifikácia aktivovaného režimu je zobrazená v informačnom okne zmenou podfarbenia tohto okna na farbu zelenú. Stlačením tlačidla f peeph sa umožní editácia frekvencia prepínania medzi oboma tlakovými hladinami PEEP a PEEPh v rozsahu 1 až 20 c.min -1 po 0,5 c.min -1, default nastavenie 4 c.min -1 Obrázok 61. Stlačením tlačidla Ti%h sa umožní editácia doby trvania na hornej tlakovej hladine v rozsahu 20 až 80 % z celkového času cyklu striedania tlakových hladín, t.j. =0,2 0,8, = 60 Hodnota PEEPh sa zvyčajne volí na 1/3 1/2 Paw základného režimu, najmenej však 0,5 kpa. Po stlačení ENTER sa automaticky aktivuje režim PMLV. 66

67 Úroveň zvolenej hornej tlakovej hladiny PEEPh, má vždy relatívnu hodnotu, t.j. zvolená hodnota parametra PEEPh sa pripočíta k základnej tlakovej hodnote PEEP. Hodnota tlaku p pc, resp. p aw je vždy relatívna, t.j. musí sa zvolená hodnota parametra pripočítať buď k tlakovej úrovni PEEP alebo PEEPh v závislosti na tom na akej tlakovej hladine pacient momentálne dýcha. V prechodových stavoch, t.j. pri prechode z jednej tlakovej úrovne na druhú, môže nastať deformácia meraných okamžitých ventilačných parametrov Vt, f, p aw nakoľko prístroj tieto parametre reálne vyhodnocuje v každom cykle APMV - automatic proportional minute volume Definícia : Autoadaptívny proporcionálny režim UVP automatic proportional minute volume (APMV ) je progresívny spôsob stabilizácie minútovej ventilácie pacienta na požadovanej úrovni proporcionálnou reguláciou ventilačných parametrov ventilátora vo zvolenom rozsahu s cieľom dosiahnuť programovanú minútovú ventiláciu MV = MVs. Ventilátor servosystémom programu automaticky adaptuje hodnoty tlaku (Ppc, Pps), prietoku plynov v inspíriu (Qi) a frekvencie (f) tak, aby výsledná MV bola identická s predvolenou hodnotou MVs. Tento autoadaptívny servomod je možné aplikovať vo všetkých základných režimoch UVP, ktoré pracujú s tlakovým riadením UVP, taktiež i u režimu objemovo riadeného - CMV. APMV je vhodné využiť u pacientov so spontánnou dychovou aktivitou, ale aj u pacientov apnoických. Režim ventilácie MVs koriguje výmenu plynov minútovú ventiláciu (MV), pri meniacich sa mechanických vlastnostiach pľúc počas UVP. Principiálne autoadaptívny systém regulácie ventilačných parametrov ventilátora pracuje tak, že vyhodnocuje MV v danom časovom úseku (napr. 20 sek) a v prípade poklesu (DOWN), alebo vzostupu (UP) MV oproti naprogramovanej MVs, zmenu vyhodnotí a v nasledujúcich dychových cykloch počítač upraví tlak Pps, resp. Ppc s krokom ± 1-2cmH2O tak, aby sa dosiahla MV. Celková zmena UP / DOWN Pps, resp. Ppc od pôvodne nastavenej nesmie presiahnuť ±50%. Je to primárne zabezpečenie proti ťažkej hypoventilácii, resp. barotraume. V prípade, že UP regulácia (servoslučka) dosiahne nastavený maximálny limitný tlak p max alebo požiadavka regulačného skoku presahuje regulačnú schopnosť, následkom čoho MV nie je dosiahnutá, potom prístroj túto situáciu vyhodnotí zmenou farby identifikovaného režimu APMV zo zelenej na farbu oranžovú. Sekundárne kontrolné mechanizmy: Lekár kontroluje Cst a Raw nasledovným spôsobom. V prípade, že došlo k poklesu Cst za posledné 2 hodiny o viac ako 30% v priemere, alebo Cst poklesla za posledných 15 minút o viac ako 25% oproti priemeru predošlých 2 hodín, alebo o viac ako 50% za posledných 5 dychov -je pokles Cst veľmi podozrivý. Ak Raw stúpne počas posledných 2 hodín o viac ako 35% a počas posledných 15 minút viac ako 50%, alebo za posledných 5 dychov viac ako 100%, je vzostup Raw veľmi podozrivý. V týchto prípadoch je nevyhnutné dôkladné vyšetrenie pacienta klinicky, ako aj prekontrolovanie komponentov ventilátora. Tento kontrolný mechanizmus sa môže používať vo všetkých ventilačných režimoch. Obrázok 62. Editovanie režimu APMV vykonajte po nastavení ventilačných parametrov zvoleného základného režimu CMV, PCV, PS nasledovne: Stlačením tlačidla MVs sa umožní editácia požadovanej minútovej ventilácie MV pacienta, na ktorej počas ďalšej ventilačnej činnosti zvoleného základného ventilačného režimu má byť udržaný. Voľba MVs je umožnená v rozsahu OFF až 25 l.min -1 po 0,5 l.min -1, default nastavenie OFF. Aplikácia je dovolená v každom zo základných režimov UVP, v režimoch s objemovým riadením nahrádza funkciu EMMV (mandatory minute volume) ventilačného režimu. Odporúčame aplikovať v režimoch s tlakovým riadením a to PCV, PS, 2-level, PMLV, ak potrebujeme zachovať predvolenú minútovú ventiláciu. 67

68 Hodnota MVs sa volí na úroveň blízku, resp. rovnú hodnote nameranej minútovej ventilácie ventilovaného pacienta viď. pole meranej minútovej ventilácie MV v [l.min -1 ] Potvrdením naeditovanej hodnoty minútovej ventilácie MVs sa automaticky aktivuje režim APMV. Identifikácia aktivovaného režimu je zobrazená v informačnom okne zmenou podfarbenia tohto okna na farbu zelenú. 1. Pokiaľ nastavenú hodnotu minútovej ventilácie MVs nebude servosystém ventilátora schopný splniť (schopnosť servoslučky bude za limitom) buď vplyvom prudkej zmeny mechanických vlastností pľúc alebo veľkého rozdielu (nad 50%) medzi ustálenou MV pacienta a nastavenou hodnotou MVs obsluhou, potom prístroj toto neplnenie vyhodnotí zmenou farby identifikovaného režimu APMV zo zelenej na oranžovú. 2. Pokiaľ nastavená hodnota minútovej ventilácie MVs bude mimo zvolených alarmových hraníc MVmin, resp. MVmax, túto prístroj neprijme s informačným hlásením MV <>. V tomto prípade obsluha musí zmeniť buď príslušnú alarmovú hranicu, alebo veľkosť hodnoty MVs Ventilačný režim CFvS Definícia: Ventilačný režim CFvS / continuous flow support - ventilačná podpora kontinuálnym prietokom / je taký spôsob ventilačnej podpory, pri ktorej sa do tracheálneho priestoru spontánne dýchajúceho pacienta privádza kontinuálny prietok plynov katétrom so zvoleným prietokom, pričom vymývaním anatomického mŕtveho priestoru dochádza k zlepšeniu alveolárnej ventilácie a znižovaniu ventilačnej práce. Ventilačný režim CFvS je nová terapeutická modalita neinvazívnych alebo málo invazívnych spôsobov umelej ventilácie pľúc ventilačnej podpory. Používa sa u pacientov postihnutých respiračnou insuficienciou, u ktorých je zachovalá, aj keď nie suficientná spontánna ventilácia. Aplikácia režimu na pacientovi si vyžaduje určitú technickú prípravu prístroja a pacienta. Obrázok 63. Stlačením tlačidla CFvS sa aktivuje editovanie ventilačného režimu, v našom prípade sa vyberie režim CFvS. Po naeditovaní stlačením tlačidla ENTER, režim potvrdíme. Súčasne sa sprístupnia na displeji i príslušné ventilačné parametre. Stlačením tlačidla Finsp sa umožní editácia kontinuálneho prietoku plynov v rozsahu 1 až 60 l.min -1 po 1 l.min -1, default nastavenie 10 l.min -1. Pre realizáciu ventilačného režimu CFvS je nutné nastaviť PEEP na hodnotu OFF 68

69 Oxygenoterapia využitím režimu CFvS Ventilátor vybavený režimom CFvS umožňujú kontinuálnu aplikáciu zmesi plynov s definovanou FiO2 a ohriatím so zvlhčením do nazotracheálnej, orotracheálnej, tracheostomickej kanyly, alebo tvárovej masky, ako pokračujúcu oxygenoterapiu napríklad po odpojení ventilátora (ukončení umelej ventilácie). Ak zapneme režim CFvS pri pripojenom okruhu z ktorého sa odpojí exspiračná hadica, dostaneme v podstate okruh s Y spojkou, ktorá principiálne nahradí T kus používaný štandardne. Inspiračný prietok Finsp ( CFvS ) je možné nastaviť na prietok od 1 do 30 l/min s FiO2 od 0,21 do 1,0, pritom plyn sa ohrieva a zvlhčuje vo zvlhčovači na zvolenú teplotu. Pacient dýcha spontánne viď obr. 64. Obrázok 64. Odporúčaný prietok plynov sa pohybuje u detí od 3-5 do 10 l/min, u dospelých od 2 do 15 l/min. Tento spôsob aplikácie O2 terapie sa u detí pod 5 kg hmotnosti neodporúča, pre možnú retenciu CO2 pri relatívne veľkom mŕtvom priestore hadíc. Pre všetky kategórie je ale možné použiť zapojenie podľa obr. 65 s tým, že hadice sú adekvátne hmotnostnej kategórii 8-10mm pre novorodencov a malé deti, 15mm pre deti do 30 kg a 22 mm pre dospelých. Ako zdroj plynov použiť ventilátor, ale hadicový systém je vhodné zapojiť podľa obr. 65 Všeobecne platí, že navolením ventilačného režimu CFvS a stlačením ENTER sa ventilačný režim automaticky aktivuje s parametrami v default nastavení (pokiaľ nebol už po zapnutí ventilátora programovaný). Následným navolením požadovaných úrovní a potvrdením konkrétnych parametrov sa ventilačný režim sprecizuje na potreby pacienta. Pre zaistenie bezpečnosti pacienta je nutné individuálne nastaviť alarmové bezpečné hranice, hlavne poistný tlak pmax. 69

70 Obrázok 65. V prípade, že chceme aby pacient inhaloval maskou teplý a zvlhčený O2 vo vyššej koncentrácii, môžeme použiť zapojenie podľa obr. 66 pre všetky vekové kategórie. Prietok plynov sa odporúča os 2-4 l/min ( malé deti) do 15 l/min dospelí, Teplota plynov pri aplikácii tvárovou maskou príslušnej veľkosti by nemala prekročiť o C. Obrázok Ventilačný režim ncpap Definícia: ncpap (nasal Continuous Positive Airway Pressure) je ventilačný režim zaisťujúci kontinuálny pozitívny pretlak v dýchacích cestách u spontánne ventilujúcich pacientoch aplikovaný nazálne, prevažne u detí s nízkou pôrodnou hmotnosťou, ale aj bez obmedzenia hmotnosti, pri rôznych poruchách výmeny plynov v pľúcach. Nie je určený pre deti so zastavením dýchania. Musí byť vždy prítomná spontánna dychová aktivita!!! 70

71 Obrázok 67. Aplikácia režimu na pacientovi si vyžaduje určitú technickú prípravu prístroja a pacienta. Dýchací okruh prístroja pri aplikácii ncpap sa musí upraviť tak, aby snímač prietoku Pedi- Lite sa zapojil na výstup z prístroja cez bakteriologický filter do kužeľa F15. Inspiračná vetva tvorená hadicami pre deti, t.j. 10 mm, môže alebo nemusí mať zabudovaný zvlhčovač (je vždy lepšie zvlhčovač použiť), sa privedie do nazálnej masky, ktorá môže byť rôzneho prevedenia podľa toho prispôsobiť ukončenie inspiračnej, exspiračnej vetvy buď priamo do nazálnej masky, (binazálnej kanyly) alebo cez Y spojku do nazálnej masky. Exspiračná vetva je tvorená príslušnou hadicou buď cez kondenzačnú nádobku, alebo priamo do exspiračného ventila. Editovanie režimu ncpap vykonajte po zostavení dýchacieho okruhu nasledovne: 1 Stlačením tlačidla CFvS sa aktivuje editovanie ventilačného režimu. Po naeditovaní stlačením tlačidla ENTER, režim potvrdíme. Súčasne sa sprístupnia na displeji i príslušné ventilačné parametre. 2 Stlačením tlačidla Finsp sa umožní editácia kontinuálneho prietoku plynov v rozsahu 1 až 30 l.min -1 po 1 l.min -1, default nastavenie 10 l.min Stlačením tlačidla pre PEEP sa umožní editácia endexspiračného tlaku v rozsahu OFF, 0,1 až 5 kpa, zmena po 0,1 kpa, default 0,2 kpa Všeobecne platí, že: 1. navolením ventilačného režimu, v našom prípade CFvS, stlačením ENTER sa ventilačný režim automaticky aktivuje s parametrami v default nastavení (pokiaľ nebol už po zapnutí ventilátora programovaný). Až následným navolením požadovaných úrovní a potvrdením konkrétnych parametrov vybratého ventilačného režimu sa ventilačný režim sprecizuje na potreby pacienta. Pre zaistenie bezpečnosti pacienta je nutné individuálne nastaviť alarmové bezpečné hranice, hlavne poistný tlak pmax. 2. Pokiaľ je PEEP navolené OFF, potom je realizovaný a zobrazený režim CFvS. zvolením akejkoľvek hodnoty PEEP v rozsahu 0,1 až 5 kpa, zobrazí sa realizácia režimu CFvS/nCPAP HFM CPAP ( high frequency modulated CPAP) Definícia: HFM CPAP predstavuje distenčný pretlak jednosmerná zložka tlaku v dýchacích cestách, na ktorý je namodulovaná vysokofrekvenčná oscilácia o frekvencii c/min s amplitúdou nastaviteľnou od 10 do 50% hodnoty jednosmernej zložky tlaku Phf. Najjednoduchším riešením je Bubble CPAP, kedy v okruhu CPAP prebubláva tečúci plyn vodným PEEP ventilom a pri odtrhávaní bublín vzniká oscilácia, ktorá moduluje krivku jednosmernej zložky. 71

72 V praxi je opakovane dokázaný výrazne pozitívny vplyv modulovaného CPAP, ktorý je efektívnejší ako samotné CPAP bez vysokofrekvenčnej modulácie. Výhodami HFM CPAP oproti klasickému CPAP je hlavne osciláciami spôsobené zníženie ventilačnej práce, ktorá je pri klasickom CPAP cestou zvyšovania exspiračnej práce zvýšená. Podobne dochádza k zlepšeniu oxygenácie oproti CPAP, ako aj eliminácie CO2. Je možné aplikovať tlaky Phf nižšie ako pri CPAP bez modulácie. Oscilácie sínusového charakteru vyvolávajú expulzný efekt s posunom hlienov orálnym smerom. fhf - frekvencia vysokofrekvenčnej oscilácie 200 až 1200 c.min -1 PhF - amplitúda vysokofrekvenčnej oscilácie OFF až 70 cmh2o Aplikácia je možná aj maskou a binazálnou kanylou. Optimálny terapeutický účinok je možné dosiahnuť tlakmi od 4 do 10 cmh2o. Zvyčajne sa nastavuje na začiatku pretlak 5-6 cmh2o. Kontraindikáciou je cheilognatopalatoschisis a prekážky v nose a nosohltane HFloNV High flow nasal ventilation Definícia: Ventilačná podpora vysokým prietokom plynov aplikovaným nazálne. Obrázok 68. High Flow Nasal Ventilation (HFloNV) sa aplikuje relatívne dobre tesniacou binazálnou kanylou ohriatym a zvlhčeným plynom na 100 % R.V. pri 37 o C. Prietok plynu kanylou vytvára pretlak v nosohltane, ktorý generuje dynamický pozitívny tlak na konci výdychu (PEEP). Ten je lepšie tolerovaný ako klasické CPAP aplikované nazálne, alebo maskou. Schopnosť HFloNV kontinuálne vymývať CO 2 z nazofaryngu a horných dýchacích ciest je potenciálne vysokým prínosom tejto metódy ventilačnej podpory. Metóda ventilačnej podpory HFloNV sa odporúča používať hlavne u pacientov s hypoxickým respiračným zlyhávaním ( ARDS I. št, pľúcna fibróza /CHOPCH, pneumónie, pľúcny edém, kardiochirurgické výkony s respiračnou insuficienciou, postextubačné respiračné zlyhávanie, morbídna obezita, do-not-intubate pacienti- terminálne ochorenia). Niektoré publikácie naznačujú, že nekritická aplikácia HFloNV môže viesť k zlyhaniu metodiky a predĺženiu následnej intubácie, prípadne k zvýšeniu 30 dňovej mortality. Výsledky naznačujú, že sa jedná o perspektívnu metódu ventilačnej podpory, ktorá v určitých prípadoch môže spoľahlivo nahradiť neinvazívnu ventiláciu maskou (NIV). Teplota plynu sa reguluje tak, aby pri vstupe do binazálnej kanyly mala hodnotu najmenej 36 C a 100 % r.v. Prístroj umožňuje podávať prietok od 0 do 60 l/min. pri nastavenom FiO2 od 0,21 do 1,0 (t.j % O2) Doporučené príslušenstvo: Nasal Pillov Mask WM

73 SIGH vzdych (hlboký nádych) Definícia: Je to prehĺbenie inspíria jedného z dychových cyklov (zväčšenie V Ti o 25 50%) v rade arteficiálnych dychových cyklov aplikovaných pacientovi ventilátorom počas UVP. Počas UVP, ktorá hlavne v režimoch bez spontánnej dychovej aktivity je zvyčajne stereotypná, je vhodné zaradiť v rade arteficiálnych dychových cyklov jeden vzdych prehĺbené inspírium. Za týmto účelom je možné ventilátor naprogramovať tak, aby po určitom (zvolenom) počte stereotypných arteficiálnych dychových cykloch došlo k aplikácii jedného prehĺbeného inspíria. Prehĺbenie je o cca 25% vyšším Vt alebo p pc (p ps). Voľba frekvencie prehĺbeného cyklu sa volí nastavením SIGH ako jeden prehĺbený cyklus po cykloch štandardných. Teda ak nastavíte SIGH na hodnotu 50, potom každé 50-te inspírium bude prehĺbené. Stlačením tlačidla Sigh sa umožní editácia počtu arteficiálnych dychových cyklov, po ktorých príde prehĺbený vdych v rozsahu OFF, 10 až 100 po 10, default nastavenie OFF 1. Prehĺbenie inspíria býva 1 x po 10 až 100 arteficiálnych dychových cyklov. Prehĺbenie je 1,25 x Vt alebo 1,25 x ppc (pps) 2. Pri nízko nastavenej alarmovej hranici tlaku v okruhu pawmax môže byť tlak i objem vyvolaný prehĺbeným vdychom ovplyvňovaný aktivovaním alarmu prekročenia maximálneho limitného tlaku. Je preto nevyhnutné pozorne nastaviť hornú hranicu pawmax NIV (non invasive ventilation) neinvazívna ventilácia. Definícia: Nízkoinvazívna, resp. neinvazívna ventilácia sa dá definovať ako spôsob ventilačnej podpory, pri ktorej nie je nevyhnutné použiť invazívne zabezpečenie dýchacích ciest. To znamená, že si nevyžaduje klasickú intubáciu alebo tracheotómiu. Vo väčšine prípadov je možná aplikácia tvárovou maskou, v špecifických prípadoch nazálnou maskou či náustkom. Základným problémom všetkých aplikácií NIV maskou, tvárovou, nazoorálnou, či náustkom, je netesnosť, t.j. únik plynov okolo masky. Časť plynov v inspíriu uniká cez netesnosti a teda aplikované V TI je rozdielne od V T, ktoré je generované ventilátorom, V TE je teda menšie. Tento rozdiel zvyčajne hlási ventilátor alarmom leakage. Tento alarm za podmienok klasickej invazívnej ventilácie je oznamovaním netesnosti okruhu alebo ET kanyly. Počas NIV sa odporúča aplikovať ventilačné režimy tlakové PC, PS, 2-Level, objemovo kontrolované režimy sú nevhodné. Tlakovo riadené režimy už zo svojho fyzikálneho princípu kompenzujú úniky okolo masky až do 50-60% VT. Pre klinické aplikácie je preto vhodné používať pri NIV len tlakovo riadené režimy Aktivovanie funkcie leakage - režimu NIV Stlačením tlačidla Leak sa umožní editácia akceptovanej kompenzovanej netesnosti ventilátorom v rozsahu OFF, 20 až 70% po 1%, default nastavenie OFF Potvrdením ENTER sa potvrdí akceptovanie povolenej netesnosti, ktorú bude ventilátor kompenzovať, teda bude generovať väčší inspirovaný objem V TI o povolenú netesnosť. Súčasne automaticky pri zvolení ľubovoľnej úrovne úniku ventilátor obmedzi realizovanie maximálneho pracovného tlaku na hodnotu p aw = 2,5 kpa. Informácia o aktivovaní funkcie Leak, resp. aplikovaní režimu NIV je graficky zobrazená na displeji po celu dobu aktívnej funkcie Leak Záložný ( backup ) ventilačný režim Prístroj je vybavený záložným ( backup ) ventilačným režimom u všetkých realizovaných zástupových režimov, ktorý sa aktivuje automaticky pri výpadku aktivity pacienta apnoe pacienta. Charakter záložného režimu, t.j. objemový alebo tlakový, sa automaticky preberie z pôvodne realizovaného zástupového režimu, pričom základné ventilačné parametre Vt, p pc, p ps, f, %Ti, PEEP sa preberú z riadených režimov CMV, PCV. 73

74 Pri režime PS/CPAP sa realizuje ako záložný režim PS s insuflačným tlakom nastaveného p ps, frekvencia f, inspiračný čas %Ti sú prebrané z riadeného režimu PCV. Pokiaľ bol realizovaný režim CPAP, potom sa u záložného režimu automaticky realizuje insuflačný tlak p ps = 1 kpa, ktorý má relatívnu hodnotu, t.j. sa pripočítava k hodnote tlaku PEEP. Kompenzácia endotracheálnej rúry Pre dosiahnutie kompenzácie tlakových strát, ktoré vznikajú odporom použitej endotracheálnej rúry (ET), je ventilátor vybavený funkciou korekcie týchto strát. Kompenzácia ventilátorom je vyjadrená v % rozdielu (delta) tlaku potrebného na zvýšenie tlaku v okruhu p aw pri danom prietoku, ktorý tlakovú stratu kompenzuje. Ventilátor používa tri stupne úrovne kompenzácie : OFF kompenzácia je vypnutá 50 - tlakové straty sú kompenzované na 50 % tlakové straty sú kompenzované na 100 % Aktivovanie kompenzácie tlakových strát sa vykoná nasledovne: Stlačením tlačidla ET sa umožní editácia veľkosti použitej lekárom zvolenej endotracheálnej rúry v rozsahu podľa detekovaného prietokového senzora: Adult - v rozsahu 5 až 10, OFF (mm) po 1 mm, default nastavenie 7 mm Pedi - v rozsahu 3 až 5, OFF (mm) po 1 mm, default nastavenie 3 mm Stlačením tlačidla ETcor sa umožní editácia veľkosti úrovne kompenzácie tlakovej straty na ET rúre: OFF default nastavenie 50 - tlakové straty sú kompenzované na 50 % tlakové straty sú kompenzované na 100 % Nastavenie koncentrácie O2 v dýchacej zmesi Požiadavku nastavenia koncentrácie O 2 v dýchacej zmesi je možné riešiť nasledovne: Priamym vstupom do editačného okna akéhokoľvek režimu a stlačením tlačidla O 2 je možné na slajdri, alebo priamym zadaním z klávesnice nastaviť požadovanú koncentráciu O2 v dýchacej zmesi. Potvrdením sa automaticky začne realizovať požadovaná koncentrácia. Pretože monitorovanie koncentrácie je zabezpečené elektrochemickým senzorom, ktorý má časové meškanie cca. 15 sek., po každej zmene FiO2 vyčkajte na stabilizáciu údaja o koncentrácii O2 na displeji. Stlačením tlačidla O2 sa umožní editácia požadovanej FiO 2 v dýchacej zmesi v rozsahu OFF, 22 až 100% po 1%, default nastavenie 50%, alarm O2 high = 60% Nastavenie funkcie oxygenizácia Pre prípady, keď je potrebné krátkodobo zvýšiť koncentráciu O 2 dýchacej zmesi na 100% v ktoromkoľvek ventilačnom režime, napr. pred odsávaním pacienta pre dosiahnutie jeho preoxygenizácie, prístroj ponúka funkciu Oxi. Uvedením do činnosti tejto funkcie sa koncentrácia O 2 dýchacej zmesi nastaví automaticky na 100% po dobu 3 min s informáciou obsluhy na displeji. Ukončenie funkcie po 3 min. je doprevádzané zrušením grafickej informácie, zvukovým upozornením a automatickým vrátením koncentrácie dýchacej zmesi na pôvodnú hodnotu. 74

75 Obrázok 69. Uvedenie funkcie Oxi : Potvrdením vybraného tlačidla Oxi je automaticky realizovaná funkcia Oxi signalizované zmenou farby editačného poľa na zelenú. Funkcia Oxi sa automaticky ukončí po 3 min. Je však možné dobu funkcie podľa želania obsluhy skrátiť, znovu potvrdením funkcie Oxi. Zmena charakteru asistora Prístroj umožňuje užívateľovi zmeniť charakter asistora z prietokového v rozsahu 0,2 až 20 l.min -1, OFF, na tlakový v rozsahu 0,1 až 1,5, OFF kpa, pričom táto zmena nie je trvalá. Po opakovanom vypnutí a zapnutí prístroja sa charakter asistora nastaví na predprogramovaný prietokový. Stlačením tlačidla Mode sa otvorí okno pre výber režimov Potvrdením vybraného poľa je automaticky realizovaná funkcia zmeny charakteru asistora signalizované grafikou. Stlačením tlačidla Ptrig, resp. Ftrig, sa umožní editácia tlakového (prietokového) asistora v rozsahu podľa detekovaného prietokového senzora: Adult v rozsahu 0,5 až 20, OFF l.min -1 po 0,1 l.min -1, default nastavenie 2,5 l.min -1 pre prietokový asistor v rozsahu 0,1 až 1,5, OFF kpa po 0,1 kpa, default nastavenie 0,5 kpa pre tlakový asistor Pedi v rozsahu 0,1 až 20, OFF l.min -1 po 0,1 l.min -1, default nastavenie 2 l.min -1 - pre prietokový asistor v rozsahu 0,1 až 1,5, OFF kpa po 0,1 kpa, default nastavenie 0,3 kpa pre tlakový asistor Autoadaptívne exspírium V mnohých prípadoch, či už počas SCMV, alebo SPCV dochádza k situácii, kedy pacient z nejakej príčiny (kašeľ, dráždenie, alebo iný dychový vzorec servoregulácie v mozgu a pod.) začne spontánne exspírium skôr, ako sa ukončilo programované inspírium. V tomto prípade dôjde k vzostupu tlaku v okruhu, nakoľko programované inspírium sa neukončí. Teda ak tlak stúpol nad nastavený limitný pretlak p max, časť objemu sa vypustí do atmosféry pre režim CMV, v prípade PCV, sa zníži prietok z generátora, aby sa udržala hodnota P pc. Tieto situácie sú z fyziologického hľadiska pre pacienta nežiadúce. Pre uľahčenie prispôsobivosti pacientovi je prístroj vybavený riešením autoadaptívne exspírium. Technologicky to znamená, ak stúpne tlak v okruhu nad určitú hodnotu aj v režime s programovaným Ti, že cez PEEP ventil rýchlou regulačnou slučkou vypustí tlakovú špičku do atmosféry. U režimov objemovo kontrolovaných sa tlaková špička vypúšťa nad úroveň limitného tlaku p max, u tlakovo riadených režimov je táto regulácia limitovaná programovanou tlakovou hodnotou p pc, p ps. Tým celý systém pracuje automaticky. Pre správne fungujúce autoadaptívne exspírium sa doporučuje u objemovo kontrolovaných ventilačných režimov precízne nastaviť veľkosť limitného tlaku pmax. 75

76 Nastavenie a spustenie stopiek Obrázok 70. Funkcia Timer je určená na meranie času ventilačnej, liečebnej, či inej procedúry. Po kliknutí na tlačidlo Timer sa otvorí obrazovka s prístupom na obsluhu tlačidiel pre meranie časových úsekov. Kliknutím na tlačidlo pre spustenie odpočtu času, otvorí sa Slajder na ktorom môžete zadať počet minút, po uplynutí ktorých sa objaví výpis na obrazovke v zelenom poli Timer, čo znamená uplynutie času nastaveného na časovači. Keď kliknete na výpis v zelenom poli, až potom výpis zmizne je to pre potvrdenie, že obsluha zaznamenala uplynutie času procedúry. Pre potrebu časomiery nejakého pracovného procesu sú k dispozícii stopwatch stopky, ktoré sa spúšťajú kliknutím na tlačidlo. - spustenie stopiek hod:min - Zastavenie sekundy - vynulovanie Obrázok 71. Ubiehajúci čas je trvale zobrazovaný na baneri v hornej časti obrazovky. Procedúra Return to basic screen návrat do základného zobrazenia V prípade, že užívateľ otvorí veľa okien a začína, hlavne ešte neskúsení užívatelia, strácať prehľad, je tu tlačidlo, ktoré umožní všetko usporiadať napraviť a vráti obrazovku do základného zobrazenia. Obrázok 72. Kliknite na tlačidlo RETURN a všetky pootvárané okná sa zatvoria a obrazovka sa vráti na základné zobrazenie. Možnosti grafického zobrazenia ventilačného priebehu Výber grafického zobrazenia ventilačného priebehu Ventilátor okrem svojho základného nastavenia pre grafické zobrazenie ventilačného priebehu vo forme p-t krivky, F-t krivky a V T-t krivky, umožňuje prepnutie tejto štandardnej obrazovky i do módu zobrazenia: p-t krivka s p-v T slučkou p-t krivka s F-V T slučkou p-t krivka s kapnometriou 76

77 Obrázok 73. Prepnutie do iného módu zobrazenia je možné vykonať jednoduchým listovaním. Grafické zobrazenie v požadovanom tvare - p-vt, (F-Vt), umožňuje priebežne robiť vizuálnu analýzu účinnosti umelej ventilácie. Prehľadnejšie porovnanie zmien v účinnosti ventilácie sa dosiahne, ak sa porovnávajú určité časové úseky navzájom. Pre tento účel je vhodné využívať funkciu možnosti nahrania grafického priebehu p-vt alebo F-Vt v určitom zvolenom čase pomocou tlačidla O. Okamžitý grafický priebeh kriviek p-vt a F-Vt uloží do vnútornej pamäte počítača, ktorý sa následne zobrazuje čiarkovanou modrou farbou. Každá zmena v pľúcnej mechanike, resp. vo ventilačných parametroch sa potom prejaví v aktuálnom grafickom priebehu, t.j. vizuálne je pozorovateľná zmena nového stavu voči stavu pred zmenou (uloženou vo vnútornej pamäti). Stlačením tlačidla X je možné zaznačený (nahraný) grafický priebeh skryť Zobrazenie plynových parametrov - CO2 Pokiaľ ventilátor je v prevedení s možnosťou merania koncentrácie CO2 v dýchacej zmesi - obsahuje modul CO2, potom ventilátor okrem aktuálnych nameraných ventilačných parametrov a p-t krivky zobrazuje krivku priebehu CO2 v čase a numerické parametre CO2, t.j. inspiračné a exspiračné CO2 s alarmovými hranicami pokiaľ je mód zobrazenia CO 2-t aktívny. Obrázok 74. Počas dlhodobej ventilačnej činnosti môže nastať alarmová situácia zo strany poruchy merania koncentrácie CO 2 (preplnený odlučovač vody, vzniknutá netesnosť a pod.), ktorú užívateľ nemá čas riešiť. Potom pre potlačenie vzniknutého alarmu na dlhšiu dobu ako 2 min. je riešenie v možnosti jeho vypnutia. 77

78 Funkcia Set, Autoset a Zero CO2 Tlačidlom Autoset, je možné ak, ventilačná činnosť je stabilizovaná, nastaviť bezpečný odstup hraníc alarmu pre parametre: p max alarmová hranica max tlaku nastavenie na úroveň monitorovaná hodnota + 1 kpa MV min alarmová hranica minimálnej minútovej ventilácie nastavenie na úroveň monitorovaná hodnota - 2 l.min -1 MV max alarmová hranica maximálnej minútovej ventilácie nastavenie na úroveň monitorovaná hodnota + 2 l.min -1 O 2pmin alarmová hranica minimálnej koncentrácie %O 2 v zmesi - nastavenie na úroveň monitorovaná hodnota 10% Po kliknutí na tlačidlo sa nastaví alarmová hodnota parametra na vyššiu/nižšiu hodnotu ako je meraná. Tlačidlo Set je určené na otvorenie málo používaných nastavení, resp. pre ďalší rozvoj. Po kliknutí sa otvorí zaškrtávacie políčko AGAS OFF pre vypnutie alarmov, vyvolaných parametrami z plynového modulu. Táto funkcia sa využije v čase, keď plynový modul vykazuje poruchu, nedostatočnú presnosť a pod. Po kliknutí na zaškrtávacie políčko AGAS OFF sa podfarbenie tlačidla Set vyjasní. Tlačidlo Zero je určené na nulovanie snímača koncentrácie CO2 mainstream v dýchacom okruhu. Pred nulovaním je potrebné odpojiť snímač CO2 z dýchacieho okruhu a nechať odvetrať. Zatlačením tlačidlá Zero sa snímač vynuluje. Po vykonaní tejto operácie je možné snímač CO2 vrátiť späť do dýchacieho okruhu. Funkcia T/M monitoring úsilia pacienta Vo ventilátore je vstavaný monitoring pomeru triggrovaných dychových cyklov (T) k celkovým počtom dychov prístroja (M) vyjadrený v %. Monitor monitoruje 25 po sebe nasledujúcich dychových cyklov a vyhodnocuje pomer počtu asistovaných a riadených dychových cyklov v %. Zobrazený výsledok umožňuje nepriamo hodnotiť spontánnu dychovú aktivitu pacienta. Ak je hodnota blízka 100 %, znamená to, že pacientovo dychové úsilie je veľmi dobré a že asistované dýchanie je efektívne. Čím nižšie percento dosahujeme, tým horšia je spontánna dychová aktivita. Ak je hodnota blízka nule, znamená to, že pacient nemá žiadnu spontánnu dychovú aktivitu. Tento spôsob monitorovania T/M pomeru môže poukazovať aj na nesprávne nastavenie parametrov ventilátora, ktoré vplývajú na účinné spúšťanie asistora. V prípadoch kedy je viditeľná dychová aktivita u pacienta a pomer T/M nie je blízky 100% je potrebné prekontrolovať nastavenú citlivosť asistora a hodnotu Bias-flow a tieto parametre prispôsobiť inspiračnému drajvu konkrétneho pacienta. T/M pomer sledovaný v čase ako trend, nám môže pomôcť pri optimalizácii dávkovania tlmiacich liekov, ktoré môžu výrazne tlmiť spontánnu dychovú aktivitu pacienta, hlavne pri bolusovom podaní. Ak je pacient na akomkoľvek režime asistovanej ventilácie a mal napríklad T/M pomer 98% a po podaní bolusu tlmiaceho farmaka klesne T/M pomer na 1-2%, bude zrejmé, že dávka liekov bola vysoká a je vhodné zmeniť dávkovanie, alebo zaviesť kontinuálne podávanie farmák. V prípadoch, kedy prechádzame z riadenej ventilácie na ventiláciu podpornú, môžeme T/M pomerom sledovať, ako postupne pomer stúpa v prospech triggrovaných inspírií. T/M pomer predstavuje pomôcku pri sledovaní dychového úsilia pacienta v rôznych klinických situáciách. Funkcia F01 inspiračný drajv Hodnotenie dynamického prietoku plynov ventilačným systémom počas prvých 100 ms dýchacieho cyklu (F 0.1) predstavuje nový spôsob kontinuálneho monitorovania. Z pohľadu nastavenia ventilátora môže upozorniť na chybné nastavenie citlivosti triggera (asistora), zlé nastavenie rampy, bias flow a hodnotu ventilačnej podpory. (Malá citlivosť triggra, nízky bias flow, plytká rampa, nízky tlak ventilačnej podpory). Z hľadiska pacienta pri nízkom a extrémne vysokom drajve je pravdepodobnosť zlyhania weaningu vysoká, ba pokus o weaning môže byť doslovne škodlivý. Pri vysokých hodnotách F 0.1 existuje priama úmera medzi hodnotu F 0.1 a EAL, ktoré predstavujú vysoké riziko vzniku VILI. 78

79 Monitorovanie F 0.1 predstavuje jeden z nových spôsobov kontinuálneho neinvazívneho ventilačného monitoringu, ktorý môže plne nahradiť doposiaľ používaný jednorazovo meraný parameter P 0.1. Monitorovanie F 0.1 predstavuje kontinuálne monitorovanie inspiračného drajvu ako aj nepriame monitorovanie nastavenia niektorých parametrov ventilácie, bez nutnosti hardvérového zásahu do priebehu ventilačného cyklu. Funkcia Oxi Zobrazenie informačného okna Oxi vyššie popísaným postupom, umožňuje uviesť ventilátor do funkcie preoxygenizácie nasledovným postupom: 1. Stlačením tlačidla OXI sa navolí v informačnej ploche informačné okno Oxi.. 2. Podklad okna Oxi sa vyplní na zeleno. 3. Následne sa začne realizovať preoxygenizácia, t.j. pacient je ventilovaný zvoleným ventilačným režimom dýchacou zmesou so 100% O 2 po dobu 3 min., resp. do doby manuálneho ukončenia preoxygenizácie opakovaným navolením okna Oxi. Proces preoxygenizácie sa ukončí a nastavenie koncentrácie O 2 sa vráti na pôvodný stav. Pokiaľ preoxygenizácia nie je manuálne ukončená, potom ukončenie procesu preoxygenizácie, t.j. po 3 min., je oznámené jednorazovým zvukovým signálom. Počas riešenia alarmovej situácie môže obsluha zvukovú informáciu potlačiť na dobu 120 s tlačidlom s príslušným grafickým symbolom. O prerušení zvukového alarmu je obsluha informovaná na informačnej ploche s časovým údajom zostávajúceho času do skončenia zvukového prerušenia. 7.4 Činnosť ventilátora na záložný zdroj elektrickej energie Prístroj je pre riešenie havarijnej situácie pri náhlom výpadku elektrickej energie zo siete vybavený náhradným zdrojom elektrickej energie akumulátorom. Stav nabitia po prepnutí činnosti prístroja na batériu, je graficky zobrazený v informačnom poli grafickým symbolom. Obrázok 75. Pokiaľ je prístroj napájaný z elektrickej siete a akumulátor je v 100 % nabitom stave, tak grafický symbol sa nezobrazuje. Počas činnosti prístroja na batériu sa grafický symbol stavu kapacity akumulátora zobrazí v zelenej farbe. Pokles kapacity je signalizovaný narastaním červeno sfarbenej plochy z pravej strany doľava. Pri poklese kapacity na minimálnu limitnú hodnotu je grafický symbol plne červeno sfarbený. Následne sa objaví príslušný alarm (Battery low) v stavovom poli. Po objavení tohto alarmu je nutné zabezpečiť záložný ventilátor, nakoľko prístroj v priebehu niekoľkých minút prestane korektne pracovať. Po opätovnom pripojení prístroja do siete sa začne akumulátor automaticky dobíjať a grafický symbol sa zobrazí v žltej farbe. Po úplnom nabití na 100% sa grafický symbol schová. Výrobca garantuje neprerušenú a plnohodnotnú činnosť prístroja na akumulátor minimálne 2 hodiny, pokiaľ bol 100 % nabitý. Dobíjanie batérie trvá asi 1,5 - násobok doby činnosti na vlastný zdroj. Dobíjanie akumulátora je zabezpečované iba počas ventilačnej činnosti ventilátora napájaného z elektrickej siete a v stave STBY.. 79

80 7.5 Práca obsluhy Pripojenie prístroja na pacienta Pred pripojením prístroja na pacienta obsluha musí mať istotu, že na prístroji bol vykonaný test funkčnosti. Pri urgentnom použití prístroja je možné tento test funkčnosti obísť. V tomto prípade obsluha nesie plnú zodpovednosť za bezpečnú prevádzku prístroja a prípadné poškodenia organizmu pacienta. Po vykonaní všetkých nevyhnutných úkonov pre bezpečné pripojenie prístroja na pacienta a následné nastavenie ventilačných parametrov podľa pokynov predchádzajúcich článkov, je možné zahájiť ventilačnú činnosť. Prístroj po zahájení ventilačnej činnosti je automaticky v stave potlačenia všetkých zvukových alarmov, ktoré môžu byť vyvolané z dôvodu nesúladu nastavenia práce ventilátora a potrieb pacienta po dobu 300 s (5 min.). Tento stav je signalizovaný časovačom pri symbole umlčania zvukového alarmu. Počas tejto doby obsluha nie je rušená a následne i stresovaná možnými vznikajúcimi alarmovými stavmi a môže prístroj primerane klinickému stavu a požiadavkám pacienta nastaviť. Pokyny pre činnosť obsluhy pri prevádzke prístroja Z pohľadu bezpečnosti pacienta pri prevádzke prístroja je nevyhnutné minimálne zabezpečiť tieto činnosti obsluhy: sledovať činnosť prístroja pri vzniku alarmovej situácie, ktorá je adresne zobrazená na obrazovke ventilátora bezprostredne odstrániť príčinu jej vzniku pokiaľ je použitý zvlhčovač počas ventilácie, sledovať stav destilovanej vody v zásobníku vody zvlhčovača pravidelne vypúšťať kondenzát z kondenzačných nádobiek dýchacieho okruhu a kondenzačnej nádobky exspiračného ventilu personál je povinný sledovať stav pacienta a priebeh liečebného procesu v priebehu dlhodobej prevádzky prístroja cca každých 24 hod. skontrolovať stav použitých bakteriálnych filtrov. V prípade zaplavenia vodou alebo znečistenia vymeniť ich za nové. V opačnom prípade môže dôjsť k strate prietočnosti a tým k vzniku alarmovej situácie alebo skresleniu priebehu P/t krivky a pod. pred vlastnou ventilačnou činnosťou mať zabezpečený záložný ventilátor alebo ventilačný prostriedok pre prípad zlyhania hlavného ventilačného prístroja pravidelne vizuálne sledovať priechodnosť snímacej dvojhadičky prietokového senzora prevencia proti jej znefunkčneniu v prípade zaliatia skondenzovanou vlhkosťou. Každých 24 hod. prevádzky na tom istom pacientovi zabezpečiť jeho výmenu za nový vysušený prietokový senzor pravidelne každých 24 hod. prevádzky na tom istom pacientovi, resp. po každom pacientovi zabezpečiť výmenu všetkých kontaminovaných častí dýchacieho okruhu za nové sterilné Vypnutie prístroja Po ukončení ventilačnej činnosti a odpojení pacienta od prístroja, obsluha najskôr vypne zvlhčovač (pokiaľ bol použitý pre zvlhčenie dýchacej zmesi) postupom opačným ako je jeho uvedenie do činnosti viď. vlastný návod na použitie a následne vypne prístroj jednoduchým vypnutím hlavného sieťového vypínača. 7.6 Všeobecné upozornenia 1. Pred pripojením ventilátora na pacienta vždy vykonajte TEST prístroja. 80

81 2. Tlačidlo ESC v úlohe Test (pokiaľ prebieha test prístroja) umožňuje preskakovať nevyhovujúci krok testu prechádzať cez test až do ukončenia testu, resp. vstúpenia do hlavnej úlohy programu. 3. Tlakové parametre p pc, p ps, PEEPh majú reálnu hodnotu, t.j. pracovný tlak bude odvodený od základnej úrovne PEEP a bude sa rovnať súčtu p pc, p ps, PEEPh a PEEP. 4. Pri potrebe urgentného nasadenia ventilátora na pacienta bez možnosti vykonať test funkčnosti vždy zadajte prístroju typ zabudovaného snímača prietoku. 5. Obsluha zvlhčovača, nastavenie jeho činnosti, riešenie vyhodnotených alarmových situácií, údržba a pod., je popísaná vo vlastnom priloženom návode na použitie. 8. Údržba prístroja 8.1 Údržba obsluhujúcim personálom Obsluhujúci personál je povinný prístroj udržiavať v čistote povrch prístroja a spojovacie časti. Pri skladaní a rozoberaní chráňte kužele a závity pred poškodením. Deformovaný alebo inak poškodený kužeľ ihneď vymeňte za nový, podobne i poškodené tesnenia. Žiadne pripojovacie, resp. spojovacie časti sa nemôžu mastiť alebo olejovať minerálnymi olejmi, pretože prístroj pracuje s kyslíkom - nebezpečie požiaru. Pripúšťa sa jemne namastiť silikónovým olejom alebo silikónovou vazelínou, resp. silikónovým sprejom O krúžky a kužeľové spojenia dýchacieho okruhu. Obsluhujúci personál môže vykonávať bežnú údržbu formou výmeny spotrebného materiálu po skončení práce s prístrojom, vykonanie dezinfekcie, očistenia a sterilizácie kontaminovaných komponentov prístroja podľa pokynov v kap. 10 a drobných opráv v rozsahu dodaných náhradných dielov, napr. výmenu membrány v exspiračnom ventile. Pri výmene membrány treba konať opatrne, aby sa membrána nepoškodila. Taktiež je dovolené vykonať výmenu tesniacich O krúžkov v rozsahu dodaných náhradných dielov. Ďalšia údržba prístroja obsluhujúcim personálom sa obmedzuje len na výmenu jednorazových bakteriologických filtrov v intervale odpovedajúcemu hygienickému predpisu. Údržbu prídavných zariadení prístroja, zvlhčovača a pod. vykonajte podľa pokynov, ktoré sú uvedené v ich vlastných návodoch na použitie. Pravidelne v doporučených intervaloch kontrolujte funkciu elektrochemického senzora O 2 pre meranie FiO2. Predpokladaná životnosť elektrochemického senzora O 2 je 20 mesiacov pri práci v 100% O 2. Pri nemožnosti dokončenia testu v kroku testovania senzora O2, resp. nastavenia požadovanej koncentrácie na displeji počas práce prístroja, vymeňte senzor O2 alebo volajte servisného technika. Pravidelne každých 1000 motohodín prevádzky prístroja viď. údaj informačnom okne na prvej obrazovke po zapnutí prístroja, resp. každých 12 mesiacov, si nechajte prístroj prehliadnuť a pretestovať servisným technikom. O nevyhnutnosti vykonania servisnej kontroly po odpracovaní 1000 pracovných hodín je užívateľ informovaný výzvou S E R V I S na obrazovke hneď po zapnutí prístroja. Výzva sa bude automaticky opakovať pri každom zapnutí prístroja, do doby kým servisný pracovník nevykoná komplexnú povinnú prehliadku prístroja. 8.2 Údržba záložného akumulátora Počas práce prístroja na elektrickú sieť je akumulátor automaticky dobíjaný. Obsluha je o dobíjaní informovaná svietením grafického symbolu v žltej farbe na hornom banneri displeja. Ak prístroj pracoval na vlastný zdroj - akumulátor - je nutné po akustickom signáli a alarme Battery low prístroj pripojiť na elektrickú sieť a zabezpečiť nabitie. 81

82 Pokiaľ prístroj nebol uvedený do ventilačnej činnosti a je požiadavka vykonať nabitie batérie, potom je možné využiť funkciu trvalého uvedenia prístroja do STBY OFF a v tomto stave ponechať prístroj nabíjať na plnú kapacitu. Dobíjanie batérie trvá asi 1,5 - násobok doby činnosti na vlastný zdroj. Dobíjanie akumulátora je zabezpečované počas ventilačnej činnosti ventilátora napájaného z elektrickej siete. Pokyny pri údržbe: pokiaľ pri prevádzke na akumulátor dôjde k úplnému vybitiu (prejaví sa samočinným odpojením batérie pri činnosti prístroja zastavenie prístroja) zabezpečte nabíjanie batérie bezprostredne po obnovení dodávky elektrického prúdu. Predĺžite tým životnosť akumulátora, ktorá je približne 5 rokov. 8.3 Základná údržba pracovníkom servisnej služby Všetky servisné výkony, t.j. opravy záručné, mimozáručné, nastavenia a kontroly môže vykonávať len osoba alebo organizácia, ktorá má na tieto úkony povolenie od výrobcu. Zoznam osôb, resp. organizácii má k dispozícii obchodná organizácia, ktorá predaj prístroja zabezpečila. Servisná služba je povinná raz za 12 mesiacov, resp. po odpracovaní 1000 ventilačných hodín, vykonať po vyžiadaní užívateľom, servisnú prehliadku s nasledovnou náplňou práce: kontrola funkcie mechanických častí - otáčanie gombíkov, rameno dýchacieho okruhu, uchytenie exspiračného ventilu, stav držiaka odlučovača vody, snímača O 2 a pod. kontrola funkcie alarmovacích zariadení kontrola tesnosti dýchacieho okruhu kontrola funkcie ventilátora kontrola funkcie modulu AGAS a jeho kalibrácia kontrola exspiračného ventilu preverenie činnosti zvlhčovača preverenie činnosti nebulizátora kontrola akumulátora a jeho kapacity vykonanie všetkých úkonov, ktoré si vyžaduje servisný softvér. Výsledkom je zrušenie výzvy < S E R V I S > na obrazovke po zapnutí prístroja Postup, kontrola a previerka, resp. výmena poškodených častí ventilátora je uvedená v servisnom návode prístroja. Z hľadiska bezpečnosti je bezpodmienečne potrebné dodržiavať predpisy o používaní a manipulácii tlakových plynov a tlakových fliaš podľa STN a STN , resp. predpisov národných noriem. Pri čistení, údržbe a pod. sa nesmú používať mastné látky alebo oleje, ktoré majú organický charakter. Pri nedodržaní bezpečnostných predpisov hrozí nebezpečenstvo výbuchu alebo požiaru. Pri akejkoľvek manipulácii s prístrojom z dôvodu údržby, nesmie byť prístroj pripojený do elektrickej siete - hrozí nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom. 8.4 Údržba zvlhčovača Riaďte sa pokynmi, ktoré sú uvedené v priloženom vlastnom Návode na použitie zvlhčovača. 8.5 Prevádzková kniha Servisná organizácia je povinná vykonať záznam o inštalácii prístroja, o servisnej prehliadke a oprave do prevádzkovej knihy, ktorá je súčasťou dodávky prístroja. Užívateľ je povinný kontrolovať vedenie prevádzkovej knihy a predložiť ju servisnej inšpekcii výrobnej organizácie na požiadanie. 82

83 9. Čistenie, dezinfekcia a sterilizácia 9.1 Čistenie a dezinfekcia povrchu prístroja Užívateľ je povinný pravidelne vykonávať čistenie prístroja. Čistenie prístroja - povrchové plochy - sa robí vlhkou utierkou, nehorľavými čistiacimi prostriedkami, pričom dbáme na to, aby voda, resp. čistiaci prostriedok, nevnikla do prístroja. Dobrých čistiacich účinkov dosiahneme pri použití roztokov mydla, alebo saponátov a teplej vody. Všetky časti prístroja sa dôkladne vyutierajú a vyleštia suchou flanelovou utierkou. LCD displej je krehký. Zabezpečte, aby na jeho povrch nebol vyvíjaný tlak alebo mechanické namáhanie. Dezinfekcia povrchu prístroja sa vykonáva 1 x denne, alebo aj opakovane, ak došlo ku kontaminácii biologickým materiálom. V prípade ukončenia práce sa príslušné technické zariadenie a pomôcky vydezinfikujú. Základné dezinfekčné roztoky Dezinfekčný roztok Expozícia Persteril 0,5% do zaschnutia Chloramin 1% -"- Incidur 3% -"- V prípade kontaminácie biologickým materiálom sa miesto kontaminácie ošetrí tak, že sa prekryje rúškou namočenou v dezinfekčnom roztoku na dobu vyznačenú pri dezinfekčnom roztoku v prílohe a potom sa poutiera a umyje vodou s detergentom. Spravidla sa používa 5% Chloramin pri dobe expozície 10 min, alebo 1%Persteril pri dobe expozície 5-10 min. Prístroj pri čistení nesmie byť pripojený na zdroj elektrickej energie a nesmie dôjsť k zatečeniu čistiaceho prostriedku do prístroja. Neponárajte žiadnu časť prístroja, príslušenstva do čistiaceho alebo dezinfekčného roztoku. Nepoužívajte stlačený vzduch alebo odsávacie zariadenie na žiaden otvor alebo hadičku pripojenú k prístroju! 9.2 Dezinfekcia a sterilizácia Užívateľ v zmysle hygienického predpisu je povinný po každom pacientovi všetky komponenty, ktoré sú v kontakte s pacientom, resp. s dýchacou zmesou pacienta dezinfikovať a sterilizovať. Príprava Komponenty dýchacieho okruhu sú dodávané nesterilné. Pred prvým použitím a pred každým opakovaným použitím musí byť vykonaná príprava. Pred prvou prípravou treba odstrániť ochranné transportné balenie. Účinné čistenie a dezinfekcia sú nevyhnutným predpokladom pre efektívnu sterilizáciu. Dodržiavajte právne predpisy platné vo vašej krajine a hygienické predpisy vo vašom zariadení. 83

84 Čistenie a dezinfekcia Pre čistenie sa nesmú používať žiadne špicaté, ostré alebo kovové predmety. A) Čistenie Priamo po použití komponentov musia byť odstránené hrubé nečistoty, aby sa zabránilo neželanej fixácii krvných nečistôt. Použite na tento účel tečúcu vodu alebo bezaldehydové dezinfekčné roztoky, ktoré majú testovanú účinnosť (napr. VAH/DGHM alebo FDA schválenie, príp. CE-značku) a sú vhodné pre dezinfekciu. Pre manuálne odstránenie nečistôt používajte len jemnú kefku, alebo čistú jemnú utierku, ktoré používate len na tento účel. Pre čistenie otvorov používajte silikónovú kefku. Vypláchnite všetky otvory v komponentoch min. 1 minútu pod tečúcou vodou. Nezabudnite, že použitý dezinfekčný prostriedok pri predpríprave slúži len na osobnú ochranu a nemôže nahradiť neskoršiu dezinfekciu nasledujúcu po čistení. B) Dezinfekcia Dezinfekciu vykonáme doporučovanými dezinfekčnými prostriedkami, ktoré je povolené používať príslušnými štátnymi orgánmi, postupom doporučeným výrobcom dezinfekčných prostriedkov. používa sa len sterilná alebo nízko bakteriálna voda (max. 10 baktérií/ml) s nízkym znečistením endotoxínmi (max. 0,25 jednotiek endotoxínov/ml) napr. destilovaná voda vysoko destilovaná voda. vzduch použitý pre sušenie je filtrovaný Pri výbere čistiaceho systému zabezpečte, že: je vhodný pre čistenie nástrojov z umelej hmoty pokiaľ sa nepoužíva tepelná dezinfekcia, použije sa navyše vhodný dezinfekčný prostriedok s testovanou účinnosťou (napr. VAH/DGHM alebo FDA-schválenie, príp. CE-značka), ktorý je kompatibilný s použitým čistiacim prostriedkom. Koncentrácie udané výrobcom čistiaceho a príp. dezinfekčného prostriedku musia byť dodržané. Chemická dezinfekcia alebo použitie pomôcok na vypláchnutie sa neodporúča z dôvodu nebezpečia zbytkov na silikónových hadiciach a s tým spojeným biologickým ovplyvnením! Dezinfikované komponenty skontrolujte a zabaľte čo najskôr po vybratí (pozri Kontrola a Balenie, v prípade potreby až po ďalšom sušení na čistom mieste. C) Kontrola Skontrolujte všetky komponenty po čistení alebo čistení/dezinfekcii na poškodené povrchy, praskliny, zmäkčenie alebo stvrdnutie, znečistenia, iné sfarbenia. Poškodené komponenty vyraďte. Komponenty, ktoré zostali znečistené, musia byť znovu vyčistené a dezinfikované. V prípade pochybností o kvalite porovnanie s novými komponentami. D) Balenie Vytrieďte očistené a dezinfikované komponenty dýchacieho okruhu do príslušného sterilizačného zásobníka. Zabaľte komponenty do jednorazového sterilizačného balenia (jednoduché balenie) alebo sterilizačného kontajneru, ktoré spĺňajú nasledovné požiadavky: EN ISO/ANSI AAMI ISO vhodné pre parnú sterilizáciu (tepelná odolnosť až do min. 141 C, dostatočná priepustnosť pary dostatočná ochrana komponentov, alebo sterilizačných balení voči mechanickému poškodeniu pravidelná údržba v súlade s pokynmi výrobcu (sterilizačný kontajner) 84

85 Sterilizácia Pre sterilizáciu sú prípustné len následne uvedené sterilizačné metódy: Parná sterilizácia parný sterilizátor v súlade s EN alebo EN 285 frakcionačná vákuová metóda alebo gravitačná metóda s dostatočným sušením produktu a príp. dlhším časom expozície, použitie validované v súlade s EN ISO 17665, (dbať na platné IQ/OQ (uvedenie do prevádzky) a zhodnotenie výkonnosti daného produktu (PQ)) maximálna sterilizačná teplota 135 C vrátane tolerancie v súlade s EN ISO Doba sterilizácie (doba expozície pri sterilizačnej teplote) min. 20 minút pri 121 C alebo min. 3 minúty (frakcionačná vákuová metóda) alebo 5 minút (gravitačná metóda) pri 132 C/134 C Dôkaz o principiálnej vhodnosti komponentov dýchacieho okruhu pre účinnú parnú sterilizáciu bol poskytnutý nezávislým akreditovaným skúšobným laboratóriom pri použití parného sterilizátora SERENA 23LT. Výrobca: REVERBERI Italy a pri použití frakcionačnej vákuovej metódy ako aj gravitačnej metódy. Typické podmienky na klinike a v lekárskej praxi ako aj hore uvedená metodika boli zohľadnené. Vysokorýchlostná sterilizačná metóda je principiálne zakázaná! Skladovanie Po sterilizácii sa musia komponenty dýchacieho okruhu skladovať v sterilizačnom balení v suchu a bez kontaminácie. 9.3 Pacientsky dýchací okruh Rozsah kontaminácie, resp. sterilizácie dýchacieho okruhu závisí od skutočnosti, či počas používania prístroja sa využíva oddeľovací bakteriologický filter, ktorý oddeľuje pacienta od hadicového systému dýchacieho okruhu, čím sa potreba sterilizácie minimalizuje na komponenty, ktoré sú priamo ovplyvnené pacientom. 1. Výrobca doporučuje dezinfekciu, čistenie a sterilizáciu vykonať každých 24 hod. pri prevádzkovaní prístroja na tom istom pacientovi, resp. po každom pacientovi. 2. Výrobca doporučuje výmenu jednorazových oddeľovacích bakteriologických filtrov dýchacieho okruhu minimálne každých 24 hod., resp. pri ich poškodení, nadmerného zvlhčenia, strate funkčnosti a pod. 3. Povinnosť vykonať dezinfekciu, čistenie a sterilizáciu je potrebné pred prvým použitím prístroja po inštalácii, pretože prístroj nie je dodaný výrobcom v sterilnom stave - mimo jednorazových komponentov spotrebného charakteru, ktoré sú dodávané v sterilnom balení s vyznačenou dobou expozície. 4. Používajte bakteriologické filtre doporučované, resp. dodávané výrobcom, pretože iné filtre môžu spôsobovať neprimerané zmeny odporu dýchacieho systému. 5. Komponenty a časti, ktoré podliehajú sterilizácii majú charakter možnosti opakovaného použitia. Počet opakovaných použití je daný udržaním požadovanej funkčnosti komponentu tesnosť, vizuálna celistvosť, nepoškodenosť, neporušenosť a pod V prípade porušenia funkčnosti tesnosť, priehľadnosť, neporušenosť rozmerového alebo geometrického stavu a pod., je nevyhnutné komponent vymeniť za nový. 85

86 Sterilizácia hadicového systému Všetky komponenty, ktoré tvoria hadicový systém kolená (12), dýchacie hadice (1,2,11), kondenzačná nádobka (3), teplomer (13), nebulizátor (4), Y rozdvojka (6), snímač prietoku (7), signálna dvojhadička (8) prípadne vzorkovacia hadička (15) ak je použitý modul AGAS, sa odpoja a rozoberú. Obrázok 76. Kondenzačnú nádobku povolením nádobky doľava otvorte a rozoberte. Potom sa jednotlivé časti hadicového systému dezinfikujú, následne opláchnu pod tečúcou vodou a nechajú sa vysušiť. Vysušené komponenty sa môžu sterilizovať uvedeným spôsobom. Zvlhčovač sa dezinfikuje, čistí a sterilizuje postupom, ktorý je popísaný v jeho vlastnom návode na použitie Sterilizácia exspiračného ventilu Teleso exspiračného ventilu sa z prístroja vyberie potiahnutím mechanickej poistky (1) v smere šípky pri súčasnom potiahnutí poisťovacej západky (2) v smere šípky. Ťahom telesa exspiračného ventilu smerom k sebe vyberieme exspiračný ventil z prístroja spolu s kondenzačnou nádobkou exspiračného ventilu, ktorá je cez kužeľ nasunutá na exspiračný ventil. Obrázok 77. Exspiračný ventil nikdy neuvoľňujte pokiaľ je prístroj v činnosti, resp. nie je v stave ST-BY. Z telesa exspiračného ventilu (1) opatrne vyberieme membránu (2). Membrána drží na telese exspiračného ventilu svojou pružnosťou Membránu a teleso exspiračného ventilu vydezinfikujeme, umyjeme a vysušíme. Po vysušení vložíme membránu do telesa exspiračného ventilu opačným postupom ako pri demontáži. 86

87 - Obrázok 78. Po zmontovaní teleso exspiračného ventilu sterilizujeme uvedeným postupom. Po sterilizácii telesa exspiračného ventilu opačným postupom ako pri demontáži vložíme komplet telesa exspiračného ventilu do prístroja. Výrobca doporučuje po každom čistení, resp. sterilizácii diely, ktoré obsahujú O krúžky, resp. kužeľové spojenia, ľahko premazať silikónovým olejom Jednorazové kontaminované komponenty - bakteriologické filtre, ET rúrky a pod., likvidovať podľa postupu likvidácie kontaminovaných odpadov - zvláštne uzavreté a označené nádoby určené pre spálenie. 10. Likvidácia prístroja po ukončení jeho životnosti Životnosť prístroja je cca 10 rokov. Po ukončení životnosti, prístroj (náradie) nesmie byť likvidovaný s bežným odpadom. Likviduje sa s ostatným priemyselným odpadom, t.j. oddeleným zberom. Oddelený zber a elektroodpad sa odovzdáva distribútorovi, alebo spracovateľovi odpadu pre opätovné použitie alebo recykláciu. Zber odpadu, t.j. prístroja (náradia) zabezpečujú distribútori (zmluvné servisné organizácie, zmluvní servisní pracovníci), ktorí prístroj (náradie) odobratý od spotrebiteľa po vyčistení, predpísanej dezinfekcii i sterilizácii odovzdajú spracovateľovi odpadu, ktorý má súhlas pre nakladanie s nebezpečným odpadom. 11. Informácie o opravárenskej službe Záručné a mimozáručné opravy zabezpečuje výrobca, alebo výrobcom oprávnené organizácie a opravárenské osoby. Výrobca si vyhradzuje právo vykonať na prístroji zmeny, ktoré neovplyvnia podstatné vlastnosti prístroja. Opravárenské práce, ktoré presahujú rámec bežnej údržby smie robiť iba kvalifikovaný odborník alebo zákaznícky servis výrobcu. Používajte iba náhradné diely a príslušenstvo predpísané výrobcom. 12. Dodávky a záruka 12.1 Osvedčenie o kvalite a kompletnosti Výrobok je vyrobený v zhode s technickou dokumentáciou a platnými technickými normami vzťahujúcimi sa na výrobok. Použité materiály sú zhodné s výrobnými predpismi a s technickými podmienkami. Výrobok je kompletný a vyhovel všetkým predpísaným podmienkam Záruka Výrobca poskytuje na výrobok záruku počas 24 mesiacov odo dňa predaja, pri dodržaní podmienok uvedených v Návode na použitie. Pri uplatnení požiadavky na záručnú opravu musí byť spoločne s výrobkom predložený správne vyplnený Záručný list. V záručnej dobe budú odstránené 87

88 bezplatne všetky poruchy vzniknuté na výrobku následkom výrobnej chyby. Záruka sa nevzťahuje: na výrobok poškodený pri doprave a nevhodným skladovaním na chyby spôsobené nesprávnou obsluhou na chyby spôsobené používaním výrobku na iné účely, ako je uvedené v návode, prípadne ako bolo dohodnuté s výrobcom na výrobok, do ktorého bol urobený zásah, alebo svojvoľná úprava. na nekompletnosť výrobku, ktorú bolo možno zistiť pri predaji. Úplné znenie záručných podmienok je k nahliadnutiu / stiahnutiu na internetovej stránke výrobcu po registrácii v Partnerskej zóne Doprava 13. Doprava a skladovanie Prístroj je nutné prepravovať krytými dopravnými prostriedkami bez väčších otrasov pri dovolenej teplote od -20 o C až +40 o C, pričom nesmie byť vystavený pôsobeniu agresívnych pár a nadmernej vlhkosti. Prístroj sa zo závodu zasiela v prepravnom obale. Tým je prístroj zabezpečený pred poškodením pri preprave. Pri preprave treba používať podľa možnosti vždy originálny obal prístroja. Prístroj prepravujte nastojato, vždy zaistený prepravným fixovaním, maximálne 2 vrstvy na sebe Skladovanie Prístroj musí byť skladovaný v suchých miestnostiach s maximálnou relatívnou vlhkosťou 75% a pri teplotách od +2 o C až +40 o C bez náhlych zmien. Počas prepravy a skladovania chráňte prístroj pred vlhkosťou, nečistotou a extrémnymi teplotami. Prístroje, ktoré majú originálny obal, sa môžu skladovať v teplých, suchých a bezprašných priestoroch. Podľa možnosti si obalový materiál uschovajte. Ak nie je uschovanie možné, zlikvidujte obalový materiál šetrne k životnému prostrediu. 88

89 13.3 Manipulačné značky Manipulačná značka na obale krehké, opatrne zaobchádzať Manipulačná značka na obale týmto smerom nahor (zvislá poloha nákladu) Manipulačná značka na obale chrániť pred vlhkom Značka na obale recyklovateľný materiál Manipulačná značka na obale teplota prepravy Manipulačná značka na obale teplota skladovania Manipulačná značka na obale vlhkosť skladovania Manipulačná značka na obale obmedzené stohovanie 13.4 Umiestnenie prístrojového štítka Obrázok

90 Dodatok A: Špecifikácia výrobku A.1 Technické parametre Napájanie - napájací tlak O 2 2,8 kpax100 6 kpax100, 120l.min -1 /STPD - O 2 musí byť pre medicinálne použitie - napájací tlak AIR 2,8 kpax100 6 kpax100, 120l.min -1 /STPD - AIR musí byť pre medicinálne použitie - prístroj bezpečnostnej triedy trieda I - príložná časť typ B - napájacie menovité el. napätie TN-S V, 50/60 Hz - vlastný zdroj el. energie 12 V/ 8 Ah Pb - doba chodu na vlastný zdroj pri default viac ako 2 hod parametroch - max. príkon 300VA prístroj + príslušenstvo Ventilačné režimy - tlakovo riadené asistované /SIMV-p/ PCV - objemovo riadené asistované /SIMV-v/ CMV - podporné PS, APRV (BIPAP), 2-Level+PS, PMLV, CPAP, APMV - spontánne CFvS, ncpap, HFM ncpap, HFloNV - objemovo garantované kombinácia s APMV PS-VG, PCV-VG, SIMV-VG 2-LEVEL-VG, PMLV -VG - Apnoe Backup štandardne k dispozícii Ventilačné parametre - dychový objem Vt od 4 ml (2 ml neo) do 2000 ml pre CMV, od 2 ml pre PCV - minútová ventilácia MV 0,1 35 l.min -1 - inspiračný prietok Q l.min -1 (120 l.min -1 neo) - max. inspiračný tlak p max 1 10 kpa - inspiračný tlak pri PCV p pc 0,5 7 kpa nastavenie nad PEEP - inspiračný tlak pri PS p ps 0 7 kpa nastavenie nad PEEP - podporný inspiračný prietok Finsp 0 60 l.min -1 - dychová frekvencia f 1 80 c.min -1 pre CMV c.min -1 pre PCV - dych. frek. mandatorných dychov pri SIMV 1 60 c.min -1, krok 0,5 c.min -1 f SIMV - inspiračný čas Ti % 10% 90% z Tc - inspiračná pauza Tp 0 75% (doporučená hodnota od 10%) - predĺženie inspíria / inspiration hold 6 s - predĺženie exspíria / exspiration hold 6 s - pomer dôb 1 : : 1 - PEEP 0 5 kpa - rampa sklon nábehovej krivky tlak/prietok OFF, l.min -1, krok 10 l.min -1 OFF, 5 60 l.min -1, krok 5 l.min -1 (neo) - koncentrácia O 2 v inspiračnom prietoku % - koncentrácia CO 2 inspiračnom/exspiračnom 0 10 % prietoku - hlboký vdych OFF, tý nastaviteľný po 10 - objem/tlak hlbokého vdychu S igh 1,25 x Vt / 1,25 x p pc / 1,25 x p ps - frekvencia hornej tlakovej hladiny ventilácie 1 60 c.min -1 f peeph 90

91 - doba trvania hornej tlakovej hladiny PEEP H 20 80% z T h -celk. doby = 60/f peeph Tih % - horná tlaková hladina PEEP H OFF, 0,5 2 kpa tlakový prírastok k úrovni PEEP - frekvencia vysokofrekvenčnej oscilácie fhf c.min -1 - amplitúda vysokofrekvenčnej oscilácie PhF OFF 7 kpa - bias flow základný prietok OFF, 1 30 l.min -1 - citlivosť asistora - prietoková - tlaková 0,5 20 l.min -1, OFF adult 0,1 20 l.min -1, OFF pedi 0,1 1,5 kpa, OFF - Leakage únik OFF, % krok 1% - Vdychový i výdychový odpor < 600 Pa pri 60 l.min -1 (použitý senzor prietoku D-Lite) < 600 Pa pri 5 l.min -1 (použitý senzor prietoku Pedi-Lite) - Vnútorný objem kompl. dých. systému 1,2 l bez zvlhčovača - Compliance 12 ml.kpa -1 - Stredná hladina akustického tlaku < 47 dba vo vzdialenosti 1 m - Stredná hladina akustického výkonu < 57 dba Kontrolované a zobrazované parametre, alarmované parametre - alfanumericky vyhodnocované parametre tlak p aw, objem Vt, minútová ventilácia MV, minimálny tlak p min = PEEP, stredný tlak, koncentrácia in O 2, koncentrácia in/ex CO 2, frekvencia f, T/M úsilie pacienta - graficky zobrazované údaje tlakové tlaková krivka, P/V krivka - prietokové prietoková krivka, Q/V krivka - objemové objem. krivka, P/V krivka, Q/V krivka - CO 2 CO 2 krivka - parametre pľúcnej mechaniky časová konštanta inspíria, exspíria, špičkový alveolárny tlak, koncový exspiračný alveolárny tlak, inadvertný PEEPi, statická poddajnosť pľúc, dynamická poddajnosť pľúc, inspiračný odpor dých. ciest a ventil. systému - presnosť parametrov -tlakové ±200 Pa + 3% z skutočnej hodnoty rozšírená neistota s k=2, U = 123Pa -objemové pre Vt ± (5 ml + 10% z skutočného objemu) rozšírená neistota s k=2, U=3,5% alebo 3 ml pre MV±12% z mer. hodnoty alebo ±0,2 l.min -1 -frekvencie ± 1 c.min -1 -koncentrácia O 2 ± 3% abs. rozšírená neistota s k=2, U = 1% abs. -čas odozvy zmeny %FiO 2 < 6 dychových cyklov alebo 30 s -koncentrácia CO 2-0,3% abs. + 0,6% abs. Alarmy - technické alarmy napájací tlak O 2, AIR, elektrické napájanie, poruchy v systéme, chyby počas testu - ventilačné alarmy tlak p max, p min, PEEP max - objem MV max, MV min, Vt min, Vt max- O 2 - inspir. koncentrácia FiO2 min, FiO2 max - CO 2 in/ex koncentrácia CO2min, max 91

92 - frekvencia f min -hladina akustického tlaku alarmu > 55 dba z 1 m Obrazovka - rozmer displeja 15 TFT-LCD (resistive) - rozlíšenie dislpeja 1024 x 768 (4:3) Rozmery, váha - Šírka x hĺbka x výška 610 x 560 x 1100 mm výška s ovládacím panelom 1500 mm - Prevedenie stolové, stojanové - Hmotnosť 65 kg ± 10% netto 130 kg ± 10% brutto Pneumatický nebulizátor - Napájací tlak 400 kpa ± 50 kpa - Spotreba O 2 3 l.min -1 - Množstvo aerosolu 20 ± 8 g.h -1 Ultrazvukový nebulizátor - Aerosol Output rate 0.24 ml/min - Aerosol Output 1.08 ml emitted of 2.0 ml dose - Residual Volume <0.1 ml for 3 ml dose Jednorazový filter Účinnosť filtrácie - Bakteriálna (%) >99,98 - Vírusová (%) >99,9 Mŕtvy priestor Pokles tlaku 60 ml pri 30 l.min -1 max. 40 Pa pri 60 l.min -1 max. 80 Pa Zvlhčovač - Viď. technické údaje vo vlastnom návode na použitie dodaného zvlhčovača Podmienky okolia - Prevádzková teplota o C - Teplota pri skladovaní o C -Teplota pri doprave o C - Prevádzková relatívna vlhkosť % RH, nekondenzovaná - Relatívna vlhkosť 0 75% - Atmosférický tlak hpa A.2 Technické charakteristiky snímača CO2 /mainstream/ Typ snímača Snímač CO2 v základnom prietoku Princíp činnosti Nedisperzný infračervený spektrometer (NDIR) Doba ohrevu do 2 min Rozsah merania CO2 od 0 do 15% od 0 do 115 mm HgO Presnosť CO2 ± (0,2 + 0,06 koeficient zmeny) % ± (1,5 + 0,06 koeficient zmeny) mm HgO Rozlíšenie CO2 0,1 mm HgO 92

93 Doba nábehu Rozsah dychovej frekvencie Presnosť dychovej frekvencie Kalibrácia Ventilačné adaptéry do 60 ms dospelý/detský ventilačný adaptér na jednorazové alebo viacrazové použitie od 0 do 150 vdchov/min (BPM) ± 1 vdych Kalibrácia modulu užívateľom nie je potrebná Kalibrácia nuly doporučuje sa pri zmene typu adaptéra na jednorazové alebo viacrazové použitie, mŕtvy priestor < 5 ml (dospelý), < 1 ml (detský) Adaptéry sú v súlade s ISO Podmienky používania Teplota od 10 do 35 C Relatívna vlhkosť od 40 do 80 % (pri teplote vzduchu +25 C) Atmosférický tlak od 600 do 800 mm HgO Výstupné parametre Koncentrácia CO2 (mm HgO) na výstupe (FiСО2) a na konci výdychu (EtСО2), frekvencia dýchania Kompenzácia dýchacieho plynu a atmosférického tlaku (ak je udržiavaný základným zariadením). A.3 Technické charakteristiky snímača O2+CO2 /sidestream/ Typ snímača AION Platinum Multigas Analyzer AP Princíp činnosti NDIR type, diverting (side-stream) gas analyzer measuring at 4 12 μm with optional internal paramagnetic oxygen sensor. Pressure, temperature and full spectral interference correction. Doba ohrevu ISO accuracy do 45 s, FULL accuracy do 10 min Doba nábehu 250 ms (fall time 200 ms) Pumpa 200 ml/min - DRYLINE Adult 120 ml/min - DRYLINE Neonate Presnosť merania O (±1) % (±2) % (±3) % Presnosť merania CO2 0 1 (±0.1) % 1 5 (±0.2) % 5 7 (±0.3) % 7 10 (±0.5) % >10: unspecified Rozsah merania O % hpa torr Rozsah merania CO % hpa Torr Rozsah dychovej frekvencie Presnosť dychovej frekvencie od 2 do 100 vdchov/min (BPM) <60: ±1 bpm, >60: unspecified 93

94 Ventilačný režim CMV - adult CMV - pediatric Alarmové hranice adult pediatric adult pediatric Dodatok B: Výrobné nastavenie parametrov B.1 Výrobné nastavenie parametrov ventilačného režimu Parameter hodnota jednotka Parameter hodnota jednotka Vt 0,6 l Framp 60 l.min -1 f 15 c.min -1 Fbias 10 l.min -1 Ti% 40 - Ftrig 2,5 l.min -1 Tp 0 %Ti O2 50 % PEEP 0,2/2 kpa/cmh2o Psi/e% 20 %Fmax MVs OFF l.min -1 ET 7 mm TI%h 50 - ETcor OFF % fpeeph 4 c.min -1 Leak OFF % PEEPh OFF kpa/cmh2o Sigh OFF - Vt 200 ml Framp 5 l.min -1 f 20 c.min -1 Fbias 5 l.min -1 Ti% 40 - Ftrig 2 l.min -1 Tp 0 %Ti O2 50 % PEEP 0,2/2 kpa/cmh2o Psi/e% 20 %Fmax MVs OFF l.min -1 ET 3 mm TI%h 50 - ETcor OFF % fpeeph 4 c.min -1 Leak OFF % PEEPh OFF kpa/cmh2o Sigh OFF - B.2 Výrobné nastavenie hraníc alarmov Parameter hodnota min max Parameter hodnota min max Paw [kpa] kpa - 4 Vt L MV l.min Pmin kpa -1 8 O2in % ETCO2 % 3,2 6,4 f c.min Paw [kpa] kpa - 4 Vt L MV l.min Pmin kpa -1 8 O2in % ETCO2 % 3,2 6,4 f c.min B.3 Rozsah nastavenia hraníc alarmov Parameter Jednotka min max Paw kpa MV l.min O2in % (МОX-3) f l.min Vt ml Pmin kpa -1,5 2,0 0 8 CO2EX % Paw kpa MV l.min-1 0, O2in % (МОX-3) f l.min Vt ml Pmin kpa -1,5 2,0 0 8 CO2EX %

95 Dodatok C: Alarmové hlásenia Názov alarmu Stav Priorita Oneskorenie alarmu Vyvolané riešenie paw > pmax stredná do 100 ms alarm kontrola pacienta Overpressure paw > pmax vysoká po 100 ms alarm kontrola pacienta paw < pmin stredná po 150 ms alarm kontrola pacienta Disconnection -rozpojenie okruhu vysoká APNOE - strata aktivity pacienta do 15 s alarm kontrola pacienta O2 supply pokles tlaku O2 pod alarm kontrola zdroja tlaku vysoká žiadne 130 kpa O2 AIR supply pokles tlaku AIR pod alarm kontrola zdroja tlaku vysoká žiadne 130 kpa AIR Battery over prebíjanie batérie vysoká žiadne alarm volať servis HW-Error porucha ventilátora, zalomenie signálnej alarm prechod do ST-BY vysoká žiadne dvojhadičky, jej volať servis rozpojenie a pod. Battery low Power fail MV max MV min Vtmin pokles napätia pod limitnú hodnotu neprítomnosť sieťového napätia Pokles (prekročenie) minútovej ventilácie pod (nad) minimálnu (maximálnu) alarmovú hranicu Pokles jednorázového objemu pod minimálnu alarmovú hranicu vysoká žiadne do 10 min nastane vypnutie ventilátora zaistiť náhradný prístroj nízka do 60 s prepnutie na záložný zdroj vysoká do 60 s po zapnutí a každej zmene ventilačného parametra alarm kontrola pacienta stredná žiadne alarm preveriť okruh Vtmax Prekročenie jednorázového objemu nad maximálnu alarmovú hranicu stredná žiadne alarm kontrola pacienta, preveriť okruh fmin Pokles frekvencie dýchania pod minimálnu alarmovú hranicu PEEPmax prekročenie, resp. pokles tlaku p min, resp. PEEP nad (pod) nastavenú alarmovú hranicu LEAKAGE Ak rozdiel medzi Vti a Vte je viac ako 50% - alarm nie je pri NIV O2low Pokles inspirovanej koncentrácie O2 pod min. alarmovú hranicu stredná žiadne alarm kontrola pacienta stredná vysoká vysoká žiadne žiadne žiadne alarm kontrola pacienta, preveriť okruh alarm kontrola tesnosti, preverenie priechodnosti snímacej dvojhadičky alarm kontrola prístroja, funkcie zmiešavača, senzora O2 a pod. 95

96 O2high Prekročenie inspirovanej koncentrácie O2 nad max. alarmovú hranicu stredná žiadne alarm kontrola prístroja, funkcie zmiešavača, senzora O2 a pod. AGAS stredná žiadne alarm-kontrola modulu AGAS adapter stredná žiadne alarm-kontrola adaptera AGAS trap alarm-kontrola odlučovača stredná žiadne vody AGAS zero stredná žiadne alarm-chyba nulovania AGAS occlusion alarm-kontrola odlučovača stredná žiadne a vzorkovacej hadičky AGAS calib stredná žiadne alarm-kalibrácia modulu neb CO2 EX MIN CO2 EX MAX Secundar param. out MV <> Ti <> Finsp <> Te <> f < fsimv f/3< fpeeph Alarm param. out pmax <= pmin pmax <= ppc, pps+peep PEEP <= pmin Odpojenie ultrazvukového nebulizátora Pokles (prekročenie) koncentrácie exspir. CO2 pod (nad) minimálnu(maximálnu) alarmovú hranicu odvodené parametre mimo interval nastavenie hraníc alarmov mimo interval nízka stredná nízka nízka žiadne po 150 ms žiadne žiadne alarm kontrola pripojenia kábla alarm - kontrola pacienta, kondenzačnej nádobky snímača CO2 Dosiahnuť úpravou vent. parametrov povolený interval: MV 1až 25 l.min -1 -dospelí 0,2 až 18 l.min -1 - deti Ti 0,2 až 10 s Finsp 0,05 až 2 l.s -1 Te 0,2 až 10 s pmax pmin pmax ppc alebo pps+peep PEEP pmin 96

97 Dodatok D: Smernice a deklarácie výrobcu Elektromagnetická kompatibilita, emisie a odolnosť Smernice a deklarácie výrobcu - Elektromagnetické emisie Dýchací prístroj je určený pre použitie v nižšie špecifikovanom elektromagnetickom prostredí. Užívateľ dýchacieho prístroja by mal zaistiť jeho používanie v nižšie opísanom elektromagnetickom prostredí. Test emisií Plnenie Elektromagnetické prostredie - návod Emisie Skupina 1 Dýchací prístroj používa vysokofrekvenčnú vysokofrekvenčné CISPR 11 energiu len pre svoju vnútornú funkciu. Preto je emisia VF veľmi malá a nie je pravdepodobné, že Emisie vysokofrekvenčné CISPR 11 Trieda B bude rušiť blízke elektronické zariadenia. Dýchací prístroj sa môže používať vo všetkých inštitúciách, vrátane bytových priestorov (domácich), ktoré sú priamo zapojené na verejnú sieť nízkeho napätia, z ktorej sú napájané obytné domy. Smernice a deklarácie výrobcu - Elektromagnetická odolnosť Dýchací prístroj je určený pre použitie v nižšie špecifikovanom elektromagnetickom prostredí. Užívateľ dýchacieho prístroja by mal zaistiť jeho používanie v nižšie opísanom elektromagnetickom prostredí. Test na odolnosť' Elektrostatické výboje (ESD) IEC Rýchle impulzy IEC Rázy IEC Pokles napätia, výpadky, zmeny napätia na napájacom vedení IEC Magnetické pole 50 Hz IEC IEC Úroveň testu ± 6 kv kontakt ± 8 kv vzduch ± 2 kv napájacie vedenie ± 1 kv diferen. ± 2 kv proti zemi Úroveň plnenia ± 3 kv kontakt ± 8 kv vzduch ± 1 kv napájacie vedenie ± 1 kv diferen. ± 2 kv proti zemi Elektromagnetické prostredie - návod Podlaha má byť drevená, betónová, alebo pokrytá keramickými dlaždicami. Keď je pokrytá syntetickým materiálom, má byť relatívna vlhkosť najmenej 30% Kvalita napájania má byť taká, aká je v typickom nemocničnom prostredí Kvalita napájania má byť taká, aká je v typickom nemocničnom prostredí V prípade výpadku napájacieho napätia pracuje ventilátor bez zmien parametrov na vstavané akumulátory. Magnetické pole s frekvenciou siete má byť na úrovni, ktorá existuje na typických miestach komerčného alebo nemocničného prostredia. Dýchací prístroj nemá monitory citlivé na bežné magnetické polia. 97

98 Smernice a deklarácie výrobcu - Elektromagnetická odolnosť Dýchací prístroj je určený pre použitie v nižšie špecifikovanom elektromagnetickom prostredí. Užívateľ dýchacieho prístroja by mal zaistiť jeho používanie v nižšie opísanom elektromagnetickom prostredí. Test na odolnosť Vyžarované vysokofrekvenč né pole IEC IEC Úroveň plnenia Smernica 3 V/m 26 MHz až 1000 MHz 10 V/m 1 GHz až 2,5 GHz E 1 = 3 V/m E 1 = 10 V/m Prenosné rádiokomunikačné zariadenia by sa nemali používať vo vzdialenosti menšej od akejkoľvek časti dýchacieho prístroja vrátane káblov, než je doporučená oddeľovacia vzdialenosť vypočítaná z rovnice podľa frekvencie vysielača: Odporučená vzdialenosť = 3,5 " 1$ =1,2 " = 3,5 " =1,2 " % 80 МГц 800 МГц = 23 " =2,3 " % 800 МГц 2,5 ГГц kde: P je maximálny výstupný výkon vysielača vo wattoch [W] v súlade s deklaráciou výrobcu vysielača; d je odporučená vzdialenosť v metroch. Intenzita poľa vytváraného stálym vysielačom rozhlasovej frekvencie stanovená na mieste inštalácie a má byť menšia 23 od úrovne plnenia pre každý rozsah frekvencie. b V okolí prístroja označeného nasledujúcim symbolom môže dochádzať k rušeniu: a) Intenzita poľa, ktorá pochádza zo stálych vysielačov, takých ako rozhlasové stanice, telefonické (mobilné bezdrôtové telefóny), pozemné pojazdné rozhlasové stanice, amatérske rádiové stanice, rozhlasové vysielače AM FM, televízne vysielače, nemôže byť predvídaná s dostatočnou presnosťou. Cieľom ohodnotiť elektromagnetické prostredie, ktoré pochádza zo stálych vysielačov rozhlasovej frekvencie, treba urobiť prieskum na mieste inštalácie. Pokiaľ' nameraná hodnota intenzity poľa na mieste inštalácie dýchacieho prístroja prekračuje použitú úroveň plnenia, treba pozorovať dýchací prístroj za cieľom verifikácie jeho správneho fungovania. Keď dýchací prístroj nefunguje správne, môže byť nutné urobiť dodatočné merania, ako aj zmeny orientácie alebo lokalizácie dýchacieho prístroja. b) V rozsahu frekvencie od 150 khz do 26 MHz má byť intenzita poľa menšia ako 3 V/m. POZOR Uvedené údaje nemusia platiť vo všetkých situáciách. Šírenie elektromagnetických vĺn podlieha absorpciám a odrážaniu od štruktúr, objektov a ľudí. 98