BERENDSEN. <í> <TÍ. -a> 'JÍT.G^ rvl ' S < rz o -^S. oqíi. -co -B SS : co cn Q_. E rxi Q.

Veľkosť: px
Začať zobrazovať zo stránky:

Download "BERENDSEN. <í> <TÍ. -a> 'JÍT.G^ rvl ' S < rz o -^S. oqíi. -co -B SS : co cn Q_. E rxi Q."

Prepis

1 SERVISNÁ ZMLUVA - ROHOŽE BERENDSEN í. Zmluva č: * Adresa: / ŕ > - < =. / < l / ' JL" Ž ' PSČ: ' 'J OO DIČ: OZO C Q 3 Ddacia aáresa:/fesŕslp uh -S sf<ílt/ine,. fcra./*->c ' Kntaktná sba:», l/alei í/ r /ce>ť<i' / Telefón: ' Fax: Prevádzkvá dba: P v' Pštvá adresa (ak je dlišná): Adresa: Oprávnená sba: Telefón: Čísl bank. účtu: Fax: Spôsb platby: ^faktúru predfakturácia T Elektrnická faktúra je zasielaná bezplatne. / Berendsen Textil SÄEVÍS s. r.. M Drietma Drietma IČO: DIČ: IČ DPH: SK P. 'JÍT.G^.O "crt > O c Tel., Fax: ^ O <í> <TÍ ť -2 c <3 rvl ' S < rz -^S /ÍRI Qíi - r-j c -c -B SS : c cn Q_ 3 mesiace s Rčný brat 0 Krížvý predaj O Nvý zákazník ^ Pridaný kntrakt O Knkurent NACE Prdukt Kód Pčet Veľksť Farba Frekvencia výmeny * Cena za kus/ týždeň KLftS / i/^tmher - n^ree) :3 OOOIO 1 HO X 300 / A-Stt. fciprsi - nihiher) lc 10 i S<jV*2,00 AM«/«' /ív -a> c. "O m - E rxi Q CJ - s O- e -S Č c= JJľ- = m t : "a <D E- Umiestnenie rhže ^ Mntáž (suchý zips - 4 ks) ô 2,40 Pplatk za design <»=44,00 Pplatk za zarezanie 60,00 Pplatk za dpravu / márny výjazd Ü9C 3,56 Eklgický pplatk 2,49 % Pznámky Všetky ceny sú uvedené bez DPH. * vysvetlivky I. = výmena 2x za týždeň II. = výmena lx za týždeň = výmena lx za 2 týždne < = výmena lx za 4 týždne VII. = výmena 7x d rka Zmluva je uzatvrená na 36 mesiacv. Za splčnsť Berendsen Textil Servis s. r.. Osba, ktrá tu pdpisuje a ktrá je právnená lc pdpísaniu zmluvy za zákazníka, je dknale bznámená a súhlasí s všetkými bdmi Všebecných bchdných pdmienk! Všebecné bchdné pdmienky sý-fie^j^eliteľnu súčasťu zmlu^yi Dátum Pdpis Dátum Vf i/ H l V U & W f / ľ

2 VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY - ROHOŽE 1. Definície V týcht Všebecných bchdných pdmienkach (ďalej len Pdmienky"') sa pd danými pjmami rzumie: a. splčnsť Berendsen: bchdná splčnsť Berendsen Textil Servis s.r.. s sídlm Drietma 920, Drietma, IČO: , zapísaná v Obchdnm registri Okresnéh súdu Trenčín ddiel Sr, vlžka č.2248 l/r. b. Servisná zmluva: každá Servisná zmluva - rhže, ktrá sa vzťahuje k prenájmu, čisteniu a údržbe Vecí uzatvrená medzi Zákazníkm a splčnsťu Berendsen. c. Zákazník: každá fyzická aleb právnická sba, ktrá s splčnsťu Berendsen rkuje uzatvrení Servisnej zmluvy, aleb ktrá s splčnsťu Berendsen už tút Servisnú zmluvu uzavrela. d. Veci: všetky hnuteľné veci/súbry hnuteľných vecí, najmä však hygienické rhže, aleb iné textílie, ktré sú na základe uzavretej Servisnej zmluvy splčnsťu Berendsen pskytnuté d dčasnéh užívania Zákazníkvi z dôvdu prenájmu, údržby a čistenia. Hygienickými rhžami sa rzumejú jednak rhže štandardné, na ktrých sa nenachádzajú špecifické znaky Zákazníka a tiež rhže, na ktrých sa pdľa pžiadavky Zákazníka nachádza djednané lg Zákazníka (ďalej len lg rhže") na pdklade návrhu dsúhlasenéh zmluvnými stranami (ďalej len lg návrh"). e. Účel užívania Vecí: zadržanie bežných nečistôt, zvýšenie čistty a hygieny vstupných priestrv, zvýšenie bezpečnsti. f. Plnenie: zabezpečenie Vecí, značenie Vecí špecifickými znakmi u lg rhží v súlade s dsúhlaseným lg návrhm, ddávka Vecí Zákazníkvi a ich následný servis v rzsahu pdľa čl. 4.1 týcht Pdmienk. 2. Všebecne 2.1 Tiet Pdmienky splčnsti Berendsen vydané v súlade s príslušnými ustanveniami zákna č. 513/1991 Zb. Obchdnéh záknníka v znení neskrších predpisv upravujú zmluvné vzťahy, vznikajúce medzi bchdnu splčnsťu Berendsen a Zákazníkm na základe uzatvrenej Servisnej zmluvy. 2.2 Ak budú, aleb sa stanú jedntlivé ustanvenia Servisnej zmluvy celkm aleb z časti neúčinnými aleb neplatnými, nemá t za následk neúčinnsť a/aleb neplatnsť celej Servisnej zmluvy. Zmluvné strany sa zaväzujú prípadné neúčinné aleb neplatné ustanvenia nahradiť nvými účinnými a platnými ustanveniami, ktré budú č najviac zdpvedať účelu neúčinných aleb neplatných ustanvení. Dvtedy platí zdpvedajúca úprava všebecne záväzných právnych predpisv Slvenskej republiky. Servisná zmluva sa riadi slvenským právnym priadkm. 3. Vznik zmluvy 3.1 Zmluvné strany sa dhdli, že platnsť a účinnsť Servisnej zmluvy nastáva kamihm jej pdpisu splčnsťu Berendsen a Zákazníkm. 3.2 Úpravy, dplnenie a/aleb rzšírenie Servisnej zmluvy sú mžné a záväzné iba, ak sa na tm be zmluvné strany dhdli písmne. Účinnsť takých zmien nastáva d dátumu určenéh zmluvnými stranami. 4. Prdukty a srtiment 4.1 Splčnsť Berendsen sa na základe tejt Servisnej zmluvy zaväzuje prenechať na užívanie Zákazníkvi Veci, špecifikvané v Servisnej zmluve, a zárveň pskytnúť Zákazníkvi servis Vecí spčívajúci v ich pravidelnm dvze, čistení a pätvných ddávkach (ďalej len servis"), a t za pdmienk bližšie stanvených Servisnu zmluvu. 4.2 Účelm Servisnej zmluvy je prenájm a servis Vecí. 5. Čas Plnenia 5.1 Zákazník berie na vedmie, že prvá ddávka Vecí bude splčnsťu Berendsen zrealizvaná spravidla d 14 dní d dňa účinnsti Servisnej zmluvy, najneskôr však d 1 mesiaca d dňa jej účinnsti. Tt ustanvenie Pdmienk sa však nevzťahuje na lg rhže. 5.2 V prípade, že sa splčnsť Berendsen v Servisnej zmluve zaviazala na ddávku lg rhží, Plnenie bude realizvané za nasledvných pdmienk:

3 a. p uzatvrení Servisnej zmluvy bude zmluvnými stranami písmne zaznamenaná pdba lga v lg návrhu dsúhlasenm splčnsťu Berendsen. Návrh lga sa Zákazník zaväzuje predlžiť splčnsti Berendsen na dsúhlasenie najneskôr d 14 dní d dňa účinnsti Servisnej zmluvy. b. prvá ddávka lg rhží bude splčnsťu Berendsen zrealizvaná spravidla d 8 týždňv d dňa dsúhlasenia lg návrhu, najneskôr však d 3 mesiacv d dňa jeh dsúhlasenia. 5.3 Pravidelný servis Vecí bude realizvaný v termínch djednaných v Servisnej zmluve. 6. Ddávky a prevzatie 6.1 Všetky Veci sú splčnsťu Berendsen dvzdávané a Zákazníkm preberané v mieste dhdnutm v Servisnej zmluve. Zákazník je pvinný zabezpečiť kvalitu prístupu a príchdu pdľa dhdnutéh miesta ddania. Ddávky neprebiehajú v dňch pracvnéh pkja. 6.2 Äk budú Zákazníkvi ddané Veci v balch, je ich Zákazník pvinný v týcht balch vracať splčnsti Berendsen. Balenie pskytnuté Zákazníkvi, vrecia, stjany, kntajnery a ďalšie, určené na skladvanie ddaných a pužitých Vecí, nesmie byť za žiadnych klnstí pužité na iné účely, rvnak ak ich Zákazník nesmie pskytnúť tretím sbám na pužitie, aleb na prenájm. Kntajnery, umývateľné vrecia, stjany a ďalšie, sú majetkm splčnsti Berendsen. 6.3 V prípade, že Zákazník nebude môcť splčnsti Berendsen zabezpečiť prístup k Veciam a na vyknanie servisu z dôvdv na strane Zákazníka (napr. z dôvdu dvlenky a pd.), je pvinný ' tejt skutčnsti telefnicky infrmvať splčnsť Berendsen aspň 7 dní vpred. V prípade, že Zákazník tút svju pvinnsť nesplní a dôjde k márnemu výjazdu splčnsti Berendsen, je tát právnená si účtvať pplatk za márny výjazd uvedený v Servisnej zmluve. 7. Kvalita a kapacita 7.1 Pre zaistenie kvality a zdpvedajúcich hygienických pdmienk sa smú prdukty splčnsti Berendsen čistiť a udržiavať iba technlógiami splčnsti Berendsen. 7.2 Veci môžu byť pužité len na dhdnutý účel. Zákazník nie je právnený sám, aleb prstredníctvm tretieh subjektu Veci čistiť aleb upravvať. Pkiaľ k takejt situácii dôjde, je splčnsť Berendsen právnená vči Zákazníkvi uplatniť prípadnú škdu. 7.3 V prípade, že z bjektívnych dôvdv nebude mžné, aby splčnsť Berendsen ddávala Veci určené pdľa Servisnej zmluvy, ddá splčnsť Berendsen Zákazníkvi bdbné Veci. 7.4 Zákazník je bznámený s tým, že výsledný rzmer rhže sa môže dchýliť až 2% d pžadvanéh rzmeru. 7.5 P ddaní Vecí je Zákazník pvinný tiet Veci bez zbytčnéh dkladu skntrlvať a písmne známiť splčnsti Berendsen, že Veci sú pškdené, aleb ich nie je mžné riadne užívať, aleb že servis Vecí neprebehl v súlade a v rzsahu pdľa Servisnej zmluvy. Splčnsť Berendsen je pvinná praviť aleb vymeniť Veci ptrebvané bežným pužívaním. 7.6 Splčnsť Berendsen môže pveriť svjimi pvinnsťami tretí subjekt. 8. Zdpvednsť V prípade, že p dbu trvania Servisnej zmluvy dôjde ku škde na Veciach spôsbenej stratu, pškdením či zničením Vecí zavinenej Zákazníkm, je tent pvinný splčnsti Berendsen tút škdu nahradiť. Splčnsť Berendsen v takm prípade bude účtvať Zákazníkvi hdntu stratených Vecí pri strate, pškdení aleb zničení v dbe, p ktrú má Zákazník Veci v svjm užívaní. 9. Ceny a cenvé úpravy 9.1 Všetky ceny sú uvádzané v EUR bez DPH. 9.2 Ceny uvedené v Servisnej zmluve sú knečné. Splčnsť Berendsen si vyhradzuje práv jednstranne zmeniť (zvýšiť/znížiť) ceny uvedené v Servisnej zmluve s tým, že nvé ceny tvarv a služieb sú pre Zákazníka účinné dňm ich uverejnenia v sídle splčnsti Berendsen. Takát zmena cien tvarv a služieb sa nevzťahuje na Servisné zmluvy uzatvrené s splčnsťu Berendsen pred účinnsťu tejt zmeny. 10. Nedstatky a zlé zabchádzanie 10.1 Zákazník je pvinný Veci p ich ddaní prehliadnuť a prípadné chyby a nedstatky Vecí, aleb vyknanéh servisu známiť splčnsti Berendsen písmne bezdkladne p ich zistení Chyby či prípadné nedstatky na Veciach ddaných pdľa uzatvrenej Servisnej zmluvy je splčnsť Berendsen pvinná bezdkladne dstrániť.

4 11. Trvanie zmluvy 11.1 Ak nie je v Servisnej zmluve dhdnuté inak, je Servisná zmluva uzatváraná vždy na dbu určitú, a t 36 mesiacv, ktrá začína plynúť d dňa vyknania prvej ddávky Vecí Zákazníkvi Servisná zmluva sa predlžuje vždy jeden rk, pkiaľ jedna z zmluvných strán pred uplynutím dby trvania Servisnej zmluvy neznámi písmne (dpručeným listm, aleb m) druhej zmluvnej strane, že nemá záujem na ďalšm trvaní Servisnej zmluvy Zákazník môže na základe písmnej dhdy s splčnsťu Berendsen previesť tút Servisnú zmluvu na tretí subjekt Splčnsť Berendsen je právnená d Servisnej zmluvy dstúpiť v nasledvných prípadch: a. Zákazník pdstatným spôsbm prušuje pvinnsti vyplývajúce pre neh z Servisnej zmluvy; b. Zákazník sa nachádza v knkurznm knaní, aleb je v meškaní s platbami, ktré je dlhšie ak 30 dní; c. ddacia adresa Zákazníka je zrušená aleb sa stala lgisticky nerentabilná (náklady na dpravu sa zvýšia najmenej 20% a pd.); d. Zákazník sa nachádza v likvidácii; e. na pdstatnú časť majetku Zákazníka bla uvalená exekúcia Odstúpením Servisná zmluva zaniká kamihm, kedy je písmné dstúpenie dručené Zákazníkvi. 12. Uknčenie 12.1 Pri predčasnm uknčení Servisnej zmluvy bude splčnsť Berendsen Zákazníkvi účtvať 50% z ušlých platieb, ak náhradu ušléh zisku za dbu, p ktrú nebude Servisná zmluva realizvaná Najneskôr d 30 pracvných dní p uknčení Servisnej zmluvy musia byť všetky Veci vrátené späť splčnsti Berendsen. Vrátenie Vecí je pvinnsťu Zákazníka a Zákazník h vykná na vlastné náklady. 13. Bankrt V prípade, že na majetk Zákazníka bude vyhlásený knkurz, aleb pvlená reštrukturalizácia, je pvinný bez zbytčnéh dkladu tút skutčnsť známiť splčnsti Berendsen a tiež splčnsti Berendsen bezdkladne vrátiť všetky prenajaté Veci. Ak tak Zákazník neurbí, je splčnsť Berendsen právnená dviezť si všetky Veci sama. Za týmt účelm udeľuje Zákazník splčnsti Berendsen súhlas vstúpiť d priestrv vlastnených aleb prenajatých Zákazníkm, aleb d priestrv, v ktrých má Zákazník zvyčajne uskladnené prenajaté Veci d splčnsti Berendsen, a ktré môže v tmt rzsahu sám užívať. Zákazník je pvinný umžniť splčnsti Berendsen prístup k jej Veciam. Náklady na takýt dvz hradí Zákazník. 14. Vyššia mc V prípade, že nastane akákľvek klnsť majúca charakter vyššej mci (napr. vjna, pruchy v pdniku, štrajky, výluky, nedstatk survín, pruchy v dprave, vládne nariadenie, nedstatky na strane subddávateľv a ďalšie prípady vyššej mci, t.j. klnsti a skutčnsti, ktré vzniknú p uzatvrení Servisnej zmluvy a t mimriadne, sú nepredvídateľné a nezávislé d vôle zmluvných strán), ktrá dčasne aleb trvalé bráni, aleb bmedzuje zmluvné strany v plnení Servisnej zmluvy, nemôže byť neplnenie pvinnstí zmluvnej strany pvažvané za prušenie Servisnej zmluvy a t až d dby, keď prekážka vyššej mci dpadne. V takmt prípade je zdpvednsť zmluvných strán vylúčená a Zákazníkvi ani splčnsti Berendsen nevznikne žiadny nárk na náhradu škdy. O klnsti vyššej mci musí dtknutá strana vždy písmne infrmvať druhú zmluvnú stranu bezdkladne. 15. Platba 15.1 V prípade platby pakvanéh plnenia budú splčnsťu Berendsen vystavvané a zasielané Zákazníkvi faktúry na zvlené bdbie vpred. Prípadný preplatk aleb nedplatk na platbách pakvanéh plnenia bude splčnsťu Berendsen vyúčtvaný v faktúre na ďalšie bdbie. Platbu pakvanéh plnenia sa rzumie bdbie na tri (3) mesiace V prípade mesačných platieb budú faktúry splčnsťu Berendsen vystavvané a zasielané Zákazníkvi mesačne vždy za predchádzajúci kalendárny mesiac, v ktrm trvá Servisná zmluva.

5 15.3 Pkiaľ nie je písmne dhdnuté inak, platba musí byť vyknaná najneskôr d 14 dní p dátume vystavenia faktúry, inak sa Zákazník citne v meškaní. Pre tent prípad si zmluvné strany djednávajú zmluvnú pkutu v výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň meškania Ustanveniami zmluvnej pkute v týcht Pdmienkach nie je v žiadnm prípade dtknutý nárk splčnsti Berendsen na náhradu škdy Splčnsť Berendsen je právnená d Zákazníka pžadvať (čiastčné) zálhy či istinu. Dhdnuté termíny platieb môže splčnsť Berendsen v prípade prušenia pvinnsti Zákazníka kedykľvek dvlať Pre prípad, že Zákazník zvlí zasielanie faktúr pštu, je pvinný uhradiť splčnsti Berendsen administratívny pplatk v výške 2,00 EUR. Splčnsť Berendsen vyúčtuje Zákazníkvi administratívny pplatk v každej faktúre zaslanej pštu. Pre prípad, že Zákazník zvlí platbu faktúry v htvsti, je pvinný uhradiť splčnsti Berendsen administratívny pplatk v výške 2,40 EUR. Splčnsť Berendsen vyúčtuje Zákazníkvi administratívny pplatk v každej faktúre zaslanej pštu Pre prípad, že platby nebudú vyknané v lehte splatnsti a splčnsť Berendsen zašle Zákazníkvi upmienku na ich úhradu, je Zákazník pvinný uhradiť splčnsti Berendsen režijný pplatk za zaslanie každej upmienky na úhradu. Režijný pplatk za zaslanie každej upmienky je 2,40 EUR. 16. Rzhdcvská dlžka pre Stály rzhdcvský súd Všetky spry, ktré vzniknú z Servisnej zmluvy, vrátane sprv jej platnsť, výklad aleb zrušenie, budú riešené pred Stálym rzhdcvským súdm zriadeným Združením arbitráže a mediácie, s sídlm Karlveské ramen 6, Bratislava, IČO: , (ďalej len rzhdcvský súd") pdľa vnútrných predpisv rzhdcvskéh súdu, a t jedným rzhdcm ustanveným pdľa vnútrných predpisv rzhdcvskéh súdu. Združenie arbitráže a mediácie je zapísané v registri záujmvých združení právnických sôb Okresnéh úradu Bratislava pd registračným číslm OU-BA-OVVS12015/ Záverečné ustanvenia 17.1 Všetky nárky a známenia musia byť vyknané písmne, ak nie je výslvne dhdnuté inak. Adresu pre dručenie písmnstí je adresa uvedená v Servisnej zmluve aleb adresa, ktrú zmluvná strana p uzavretí Servisnej zmluvy ak takú písmne známi druhej zmluvnej strane. Ak t nie je v rzpre s právnymi predpismi,-ptm prejav vôle dsielateľa je vči adresátvi riadne uplatnený aj kamihm, kedy adresát prijatie prejavu vôle dmietne, aleb jeh dručenie inak úmyselne znemžní, či kedy držiteľ pštvej licencie prejav vôle zaslaný na adresu djednanú pre dručvanie adresátvi vráti dsielateľvi z akéhkľvek dôvdu ak nedručenú V prípade, že sa zmluvné strany dhdnú na inm znení ktréhkľvek z bdv týcht Pdmienk, zstáva platnsť statných bdv nedtknutá Tiet Pdmienky nadbúdajú účinnsť dňm a sú k dispzícii v sídle splčnsti Berendsen.