ku Kripnej zmluve d. 621

Veľkosť: px
Začať zobrazovať zo stránky:

Download "ku Kripnej zmluve d. 621"

Prepis

1 Dodatok d.1 ku Kripnej zmluve d. 621 r+ r la-)

2 I I. Zmluvn6 strany 1.1. Kupujuci J6n Skovajsa - KLIMAT Beckov 587 t1o: zlozzgqg DIe: SK Spolodnost' je zapisand v ZR vedenom pri Okresnorn irrade Nove Mesto 2ivnostenskelio registra zastupuje: p6n J6n Skovajsa, majiteli spolodnosti nad V6hom, dislo 1.2. Pred6vajirci AGI s.r.o. Cintorinska Trendin Slovensk6 republika tio: : DIe: Bankove spojenie: Slovensk6 sporiteff,a, a.s., Bratislava IBAN: SK Spolodnost' je zapisan6 v OR pri OS Trendin, oddiel: Sro, vlozka 2361P. zastupuje: Ing. Peter Iv6nka, konatef spolodnosti '

3 II. Predmet dodatku Predmetom dodatku je: 1. zmena textu zmluvy v dldnku lx. Vyikon auditu, bod zmena textu zmluvy v dl6nku X. Platnost'a irdinnost'zmluvy. bod oprava prilohy d. 1 Kripnej zmluvy ( preklad prilohy d. 1 Ktipnej zmluvy d. 62 technick6 Specifikdcia zariadenia vyrobcu zariadenia nasledovne: II.1 Pdvodny text il{nku IX. Vykon auditu 9.3 Pred6vajirci je povinny strpiet' vykon kontroly/auditu sirvisiaceho s dod6vanym tol'arorn. pr6cami a sluzbami kedykofvek podas platnosti a irdinnosti Zrnlurvy o poskytnuti nen6\'ratneho t-rnandndho prispevku, a to oprdvnenymi osobami a poskytnirt' im vsetku potreblfr sircipnost'. Opr6vnend osoby sti: a) Ministerstvo investicii, region6lneho rozvoja a informatiz6cie Slovenskej republikl' a nim poverend osoby, b) Utvar ndslednej finandnej kontroly a rrin-ri povereni osoby: c) Najvy5Si kontrolny itrad SIt. prislusnd Sprdva linancne.j kontrol,r. Certilikacny'org6n a nimi poverene osoby, d) org6n auditu, jeho spolupracuj[rce org6ny a nimi poverene osoby. e) Splnomocneni z6stupcovia Eur6pskej Komisie a Eur6pskeho dvora auditorov, f) Osoby pizvane org6nmi uvedenyn'ri v pism. a) ai, ct) v sirlade s prislu5nyrni pr6vnyrni predpismi SR a EU. l Text iklnku lx. Vykon auditu sa meni nasledovne Pred6vajirci je povinny strpiet' vykon kontroly/auditu sirvisiaceho s dod6vanym tovarom, pr6cami a sluzbami kedykofvek podas platnosti a frdinnosti Zmluvy o poskytnuti neniivratndho fir'randneho prispevku, a to oprrivnenynii osobanri a poskytn[rt'im vsetku potrebn[r sfrdinnost'. Oprrivneni osoby na vykon kontroly/auditlr s[r na.jmii: a) Poskytovatel'a nim povereni osoby, b) titvar vnfitorneho auditu Riacliaceho org6nu alebo Sprostredkovatel'skdho org6nu a ninti poverend osoby, c) NajvyS5i kontroln;i irrad SR, Urad vlddneho auclitu, Certifikad,y org6n a nirni poverend osoby, d) Org6n auditu, jeho spolupracujrice org6ny a osoby poveren6 na vykon kontroly/auditu, e) Splnomocneni z6stupcovia Eur6pskej Komisie a Eur6pskeho dvora auditorov L

4 f) Organ zabezpedujfci ochranu finandnych zirujmov E'U. g) Osoby prizvald orgdnmi uvedenymi v pism. a) al f) v sirlade s prislu5nymi Prfvnymi predpismi SR a pr6vnymi aktrni EU' fi.2 Pdvodny text ilinku X. Platnost'a riiinnost'zmluvy 10.2 T6to zmluva nadobudne irdinnost' clflom, ked Preddvajirci obdrzi ozn6menie od Kupujirceho. Ze bolo mu ozndmend kladne stanovisko adrninistrativnej kontroly vykonandho prieskuntr,r trhu ocl poskytovatel'a nct't6vt'atndho finandniho prispevkr-r - OP: Vyskum a inovdcie. Text dldnku X. Platnost, a riiinnost'zmluvy sa meni naslcdovne 10.2 Tito zmluva nadobuclne irdinnost'cliom. ked'pred6vajirci obdrzi ozn6menie od Kupu1irceho, Ze bolo mu ozn6mend kladne stanovisko adminislrativnej kontroly vykonaniho prieskumu trhu od poskytovatel'a nen6vratniho finandn6ho prispevku - OP: Integrovan6 infrastrr"rktirra. II.3 priloha d. I - Opis predn-retu zitkazky - dodatku. novd zrlenie, ktore sir neoddelitefnou sridast'ou tohto IT.4 prilolra d. 1 - Opis predmetu zilkazl<y - technick6 Specifik6cia zariadenia vyrobcu od zariadenia. ktord sir neoddelitefnou stidast'ou tohto dodatku. prilolra d. 1 - Opis predmetu zdkazl<y - preklad technickej Specifik6cie zariadenia od vyrobcu zariadeniado slovensk eho jazyka. ktor6 sri neoddelitefnou sttdast'ou tohto dodatku..+ Ostatn6 ustanovenia tcito zmluvy zostfva.iri bcz zmeny' \^[\

5

6 Priloha i.l, k dodatku i.l ku kripnej zmluve i. 62 Specifik6cia Opis predm ett zikazky: iast, 4 Popis: Stroj je urdeny na rychle, presui a kvalitnd rezanie r6znych rrateri6lov r6znych hnjrbok. Rezaly rnateri6lje polozeny na pracovnon't stole a laserovd hlava sa pohybuje v srrere i,y u Z. polohovanie rezacej lrlavy sa pozaduje zabezpedene servolrotonni s presnost'ou polohovania a opakovaneho polohovania t0,02 mm. Riadiaci systdm, tj. soltware sa vyzadlrje ako s[rdast'dod6vky stroja. Riadiaci syst6rn rn6 obsahovat'konlpletnfr datab6zlr Standardnych tvarov pre rezanie jednoduchych tvarov. CADiCAM softver umozfilrje plne automatickd rezanie. Laserovy hhd generlrje Fiber (vl6kiovy) zdroj laseru. Ako s[rdast'stroja sa vyzaduje chladid vzdlrchov! filter. Parametre: PoZadovany parameter PoZadovanii Itodnota PIn6nie parametrov ANonre resp. presn! ponfikan! parameter doplni uch6dzad Vlnovrl dizka (nrn): Vykon: Reznd parametre: Min Max Min.0,2 kw Max.3 KW Min. hr[rbka (mrn) / rnin. rfchlost' ocel' t2l 0,9 ANO Iterez 611,2 ANO hlin(k 6l 1,2 ANO Pracovny priestor: Os v mm min.: X r 530 ANO Y 3050 ANO Z 3r5 ANO Max. rozrner plechu (mrn): 3000x I 500 ANO Max. hmotnost' plechu (kg): 700 ANO Dynamick6 parametre: ITI n. rychlost'os X (m/rnin) 85 ANO ln n. rlichlost'os Y (rn/min) r00 ANO n1 lu. rfchlost' simultdnna r30 ANO 111 n. zrychlen e os X (m/s2) r0 ANO nt n. zrichlen e os Y (m/s2).10 ANO IN n. zrychlenie simultdnne t4 ANO li lu. presnost' polohovania 0,02 ANO Prikon (kw): Min. 1 Max. 30 Nap6janie: AC 220Y -480V, 3ph, HZ ANO ANO / 1070 ANO / 2kW ANO / 30kW

7 Komponenty: OvlSdac( softv6r: PoZadovan6 vybava stroja: Laseroqi zdroj: Fiber laser lANO Watt Laserov6 hlava Line6rne pohony Pohony stola Chladid Professional Laser Cutting Software ANO akejkol'vek kompatibilnej znadky r6movy laserovf stroj CAD / CAM syst6m irlozisko rnin. 80 CB d6t varovnd osvetlenie Standardnli syst6m odvodu spalin ] automaticky vf mennli stdl vysok6 dynamika PohYbu a presnost' polohovania syst6m pohonu s ozubnicou a pastorkom zabudovany bezpednostny syst6m a 0plne uzavrety tezaci priestor zdvihacie zariadenie rotadn6 zariadenie pre rezanie r0r a profilov mm CE Compliance I I I I ANO.l \, 3 ocb.ov e- sl:o llunffro un#fa:eheihaqe - Al cldo: Onhdttlt8t urw.al.dr tcl.: 7l45iI7GE 3c lo,lc 2,c hw

8 Fiber CNC Laser Cutting Machine 2020 Model : SMARTLINE KW (working area 1500x3000mm) Stress relieved laser machine frame Radan or Cypcut CAD/CAM system Windows 7 operating system 80 GB Program data storage Warning Indicator Lamps Standard fume extraction system Standard working area from 2x4m Automatic & hydraulic shuttle table High motion dynamics and positioning accuracy Quicker transmission with YYC gear and rack Precision Rack & Pinion Drive System (Made in Germany) In built safety systems (light guards & full enclosure as standard). CE Compliance

9 ABOUT ACCURL Fiber lasers ACCURL Industries Press Brakes & Laser cutting are known for their precision and reliability: today these characteristics are joined by the high technological options such as the virtual laser cutting software, offers the best performance on programming. Why buy a ACCURL fiber laser system? > We are a true technological partner. We recommend balanced solutions to our client; solutions based on a realistic needs analysis. > We are fiber laser specialists. We offer an efficient and proven working process. > As fiber laser pioneers, we have more than a decade of experience and installations.

10 FEATURES: Auto Focus Capacitance Cutting Head Frame After Machining High Efficient Suction System High Precision Drive System High Efficient Suction System Exchange Loading Cutting Table

11 TECHNOLOGIES: LASER SOURCES: 1KW 2KW 3KW 4KW Wavelength (nm) Power output range Kw Kw Kw Kw Polarization Random Random Random Random Max. pulse frequency 5kHz 5kHz 5kHz 5kHz APPLICATION RANGE: thickness(mm)/speed(m/s) Mild steel 10/075 12/0,9 16/0,85 20/0,8 Stainless steel 4/1,25 6/1,2 8/1,2 10/0,95 Aluminum 4/1,25 6/1,2 8/1,2 12/0,65 Copper Brass WORKING RANGE: X-axis (mm) Y-axis (mm) Z-axis (mm) Max sheet size (mm) 3000x x2000 Max sheet weight(kgs) 700 DYNAMICS: Max speed X-axis (m/min) 85 Max speed Y-axis (m/min) 100 Max speed simultaneous (m/min) 130 Max acceleration X-axis (m/s²) 10 Max acceleration Y-axis (m/s²) 10 Max acceleration simultaneous(m/s²) 14 Positional accuracy (mm) 0.02 Layout area (mm) 10800x6900x2100mm Machine Power Consume(Kw) Machine weight(kgs) Power supply AC 220V~480V,3ph,50/60HZ CONFIGURATION: Laser Source Laser head Linear guide Transmission Table-driven system Reduction Gears Chiller Control software USA IPG Fiber YLR-2000watt Swiss Raytools auto-following Taiwan HIWIN Taiwan YYC gear and rack Japanese Yaskawa Servo Motor & Driving System French MOTOREDUCER S & A for laser source and cutting head Accurl Laser Professional Laser Cutting Software

12 CONTROL + SOFTWARE: Control Unit: Accurl laser machines achieve the highest dynamics and the fastest laser processing cycle times thanks to the combination of rigid mechanics and a state-of-the-art numerical control and drive system. The graphical user interface ensures an easy operation of the machine and the on-board libraries of reference cutting parameters for various materials and thicknesses allow the operator to achieve optimal cutting results in a minimum amount of time. Programs can be loaded easily into the machine with a USB stick or over a fast Ethernet connection with the company network. CAD/CAM Nesting Software: The CAD/CAM software provided with the machine has all the tools to import or draw parts, prepare and optimize automati- cally the different geometries for the laser cutting process and make efficient nests. FIBER LASER LIGHT SOURCE:

13 SMARTLINE KW Improvements for Customer: Technical Improvements: Smaller layout Automatic front door Lower level of cutting table New cutting head Lighter bridge Higher acceleration on Z-axis Easier and faster assembly Less electric consumption with leds for inner lighting New optical scale New suction unit New shuttle table Faster table change Protection for Z-ballscrew Better connection between X and Y axis (for linear machine)

14 FIBER CUTTING SPEEDS (kw/material Thickness):

15 FIBER CUTTING SPEEDS (kw/material Thickness): CUTTING TIME & COST CALCULATION REPORT:

16 SAMPLES: STEEL STAINLESS STEEL ALUMINUM & COPPER TUBE & PIPE CUTTING

17 OPTIONAL: (with pipe cutting application) Compact Automation:

18 Fiber CNC Laser Cutting Machine 2020 Model : SMARTLINE KW (pracovná plocha 1500x3000mm) Odľahčený rám laserového stroja Radan alebo Cypcut CAD / CAM systém Operačný systém Windows 7 80 GB Uloženie dát programu Výstražné kontrolky Štandardný systém extrakcie dymu Štandardná pracovná plocha od 2x4m Automatický a hydraulický výmenný stôl Vysoká dynamika pohybu a presnosť polohovania Rýchlejšia prevodovka s prevodom YYC a ozubeným hrebeňom Precízny systém ozubenia a pastorka (vyrobené v Nemecku) V zabudovaných bezpečnostných systémoch (svetelné kryty a štandardne plný kryt). Zhoda s CE

19 ABOUT ACCURL Vláknové lasery ACCURL Industries Press Brakes & Laser cutting sú známi svojou presnosťou a spoľahlivosťou: dnes sa k týmto charakteristikám pripájajú vysoké technologické možnosti, ako je napríklad virtuálny softvér na rezanie laserom, ktorý ponúka najlepší výkon pri programovaní. Prečo kupovať vláknový laserový systém ACCURL? > Sme skutočným technologickým partnerom. Našim klientom odporúčame vyvážené riešenia; riešenia založené na realistickej analýze potrieb. > Sme špecialisti na vláknové lasery. Ponúkame efektívny a osvedčený pracovný proces. > Priekopníci vláknového laseru máme viac ako desať rokov skúseností a inštalácií.

20 Výbava: Auto Focus Head Kapacitná Rezacia Hlava Frézovaný Rám Vysoko Efektívny Odsávací Systém Vysoko Presný Pohonný Systém Vysoko Efektívny Odsávací- Systém Výmenné Rezacie Stoly

21 PARAMETRE: LASEROVÉ ZDROJE: 1KW 2KW 3KW 4KW Vlnová dĺžka (nm) Výstupný Výkon Kw Kw Kw Kw Polarizácia Náhodná Náhodná Náhodná Náhodná Max. frekvencia REZNÉ PARAMETRE: hrúbka (mm)/ rýchlosť (m/s) Oceľ 10/0,75 Nerez oceľ 5kHz 5kHz 5kHz 5kHz 12/0,9 16/0,85 20/0,8 4/1,25 6/1,2 8/1,2 10/0,95 Hliník 4/1,2 6/1,2 8 /1,2 12/0,65 Meď Mosadz PRACOVNÝ PRIESTOR: X-os (mm) Y-os (mm) Z-os (mm) Max rozmer plechu (mm) 3000x x2000 Max hmotnosť plechu(kg) 700 DYNAMICKÉ PARAMETRE: Max rýchlosť X-os (m/min) 85 Max rýchlosť Y-os (m/min) 100 Max rýchlosť simultánna (m/min) 130 Max zrýchlenie X-os (m/s²) 10 Max zrýchlenie Y-os (m/s²) 10 Max zrýchlenie simultánne(m/s²) 14 Presnosť polohovania (mm) 0.02 Zastavaná plocha (mm) 10800x6900x2100mm Príkon (Kw) Hmotnosť stroja(kg) Napájanie AC 220V~480V,3ph,50/60HZ CONFIGURÁCIA: Laserový zdroj Laserová hlava Lineárne vedenia Prevodovky Pohony stolov Redukčné prevodovky Chladenie Ovládací softvér USA IPG Fiber YLR-2000watt Swiss Raytools auto-following Taiwan HIWIN Taiwan YYC gear and rack Japanese Yaskawa Servo Motor & Driving System French MOTOREDUCER S & A pre laserový zdroj a rezaciu hlavu Accurl Laser Professional Laser Cutting Software

22 OVLÁDANIE +SOFTVÉR Kontrolná jednotka: Laserové stroje Accurl dosahujú najvyššiu dynamiku a najrýchlejšie časy cyklov laserového spracovania vďaka kombinácii tuhej mechaniky a najmodernejšieho numerického riadiaceho a pohonného systému. Grafické užívateľské rozhranie zaisťuje ľahkú obsluhu stroja a palubné knižnice referenčných parametrov rezania pre rôzne materiály a hrúbky umožňujú operátorovi dosiahnuť optimálne výsledky rezania za minimálny čas. Programy je možné ľahko načítať do stroja pomocou USB kľúča alebo cez rýchle ethernetové pripojenie k firemnej sieti. Softvér CAD / CAM Nesting: Softvér CAD / CAM dodávaný so strojom má všetky nástroje na import alebo kreslenie dielov, automatickú prípravu a optimalizáciu rôznych geometrií pre proces rezania laserom a na výrobu efektívnych zostáv. VLÁKNOVÝ LASEROVÝ ZDROJ:

23 SMARTLINE KW Vylepšenia pre zákazníka: Menšie zastavanie Automatické predné dvere Nižšia úroveň rezacieho stola Nová rezná hlava Svetelná závora Väčšie zrýchlenie osi Z Ľahšie a rýchlejšie zostavenie Nižšia spotreba energie s LED vnútorným osvetlením Technické vylepšenia: Nová optická váha Nová sacia jednotka Nový výmenný stôl Rýchlejšia výmena stolov Ochrana vedenia osi Z Lepšie spojenie medzi Os X a Y (pre lineárny stroj)

24 FIBER REZNÉ RÝCHLOSTI (kw/hrúbka Materiálu): OCEĽ NEREZ OCEĽ

25 FIBER REZNÉ RÝCHLOSTI (kw/hrúbka Materiálu): HLINÍK REZNÉ ČASY A VÝPOČET NÁKLADOV PREHĽAD: OCEĽ NEREZ OCEĽ

26 VZORKY: OCEĽ NEREZ OCEĽ HLINÍK& MEĎ REZANIE RÚR & PROFILOV

27 VOLITEĽNE: (rezanie rúr) Automatizácia